Eclipse TM with autosat. Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM. Danish Norwegian Swedish Finnish. User Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eclipse TM with autosat. Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM. Danish Norwegian Swedish Finnish. User Manual"

Transkriptio

1 Eclipse TM with autosat Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM Danish Norwegian Swedish Finnish User Manual

2 User Controls & System Status Indicators Symbol Definition Symbol Definition Read user manual before operation. See user manual for instructions. FAA Approved Symbol: The U.S. Federal Aviation Administration (FAA) has approved this device for use on-board commercial aircraft. No Smoking Icon: Do not smoke near unit. Flow Setting Indicator Warnings / ALERT (Yellow) Indicator Pulse Mode Operation ALARM (Red) Indicator Device operating normally; power button External Power Indicator Increase Flow Setting Power Cartridge (battery) Status Gauge Decrease Flow Setting Power Cartridge Symbol Use no oil or grease. A Amperes No open or naked flames. Alternating Current No serviceable parts inside. Do not open cover. IEC Icon for DC Power (Input) Warm Surface. 0 2 Oxygen Output Do not get wet. Type B Applied Part (degree of protection against electric shock) Recycle Symbol This symbol is to remind the equipment owners to return it to a recycling facility at the end of its life, per Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive. Drip Proof Equipment-IPX0: The Eclipse enclosure does not provide protection against the harmful effects of the ingress of liquids. (IPX0, per IEC 60529) Authorized representative in the European Community IPX1 Certified for both the U.S. and Canadian markets, to the applicable U.S. and Canadian standards. This device complies with the requirements of Directive 93/42/EEC concerning medical devices. It therefore bears the CE marking as shown. Drip Proof Equipment-IPX1: The Eclipse Power Cartridge (Battery), AC and DC Power Supplies provide protection against the harmful effects of the ingress of liquids. (IPX1, per IEC 60529) Name and address of manufacturer C2 D

3 Eclipse TM med autosat Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM Danish Norwegian Swedish Finnish Brugervejledning

4 Brugerkontrolelementer og indikatorer for systemstatus Symbol Definition Symbol Definition Læs brugervejledningen før bug. Læs brugervejledningen for at finde instruktioner. FAA-symbol for godkendelse: U.S. Federal Aviation Administration (FAA) har godkendt enheden til brug på kommercielle fly. Ikon for rygning forbudt: Der må ikke ryges i nærheden af enheden Indikator for flowindstilling Advarsler/VARSEL-indikator (gul) Pulstilstand ALARM-indikator (rød) Enheden fungerer normalt. Tænd/sluk-knap Indikator for ekstern strøm Indstilling til flowforøgelse Måler for batteristatus Indstilling til flowreduktion Batterisymbol Anvend ikke olie eller fedt. A Ampere Ingen åben ild. Vekselstrøm Ingen brugbare elementer indeni. Undgå at åbne låget. IEC-ikon for jævnstrøm (input) Varm overflade. 0 2 Iltudtag Må ikke blive våd. Type B-del (niveau af beskyttelse mod elektrisk stød) Genbrugssymbol Dette symbol er en påmindelse til ejerne af udstyret om, at det skal returneres til en genbrugsplads efter endt levetid i henhold til WEEE-direktivet (affald af elektrisk og elektronisk udstyr). Dryptæt udstyr-ipx0: Eclipse-indkapslingen beskytter ikke mod de skadelige påvirkninger fra væskeindtrængen. (IPX0, pr. IEC 60529) Autoriseret repræsentant i EU IPX1 Certificeret til det amerikanske og canadiske marked i henhold til amerikanske og canadiske standarder. Enheden overholder kravene i Direktiv 93/42/EEC for medicinsk udstyr. Den bærer derfor CE mærket som vist. Dryptæt udstyr-ipx1: Eclipse-batteriet, vekselog jævnstrømsforsyninger er beskyttet mod de skadelige påvirkninger fra væskeindtrængen. (IPX1, pr. IEC 60529) Navn og adresse på producent C2 D (Danish)

5 Indhold Brugerkontrolelementer og indikatorer for systemstatus...4 Startvejledning...6 Indikationer for anvendelse...9 Kontraindikationer for anvendelse...9 Sikkerhedsretningslinjer...9 Anbefalede driftsmiljøer...11 Betjeningsinstruktioner...12 Første gang du bruger Eclipse...16 Tabel over brugerfejlfinding...18 Rengøring, vedligeholdelse og rutinevedligehodelse...21 Generelle oplysninger om flyrejser...23 Batteri og flyrejser...23 Eclipse Brugervejledning 5

6 Startvejledning 1 Udpakning af Eclipse Eclipse 2 Lær Eclipse at kende Gennemse alle advarsler, forsigtighedsforanstaltninger og yderligere enhedsoplysninger i denne vejledning. Sæt dig ind i nøglefunktionerne i Eclipse og betjeningspanelet. Betjeningspanel FORSIDE Håndtag Universalholder Vekselstrømforsyning MED NEMA-LEDNING Placering af mærkning og serienummer BAGSIDE Servicedæksel (Ikke til patientbrug) Jævnstrømforsyning Holderkobling Luftindtagsfilter Batteri Eksternt strømstik Ledningsholder Iltudtagsport FAAgodkendelsesikon FAAgodkendelsesikon Batteri Udluftningshuller Batterilås C2 D (Danish)

7 Eclipse-betjeningspanelet viser vigtige driftsoplysninger. 3 Aktivering af Eclipse Sådan tilsluttes til en strømkilde: Indsæt ledningen i den eksterne strømindgang på højre side af enheden. Sæt ledningen i en jordet stikkontakt. Indikator for tænd/sluk-knap (grøn): Denne knap tænder eller slukker enheden. Den grønne indikator lyser, når enheden er tændt og fungerer, som den skal. Indstillingsknapper til forøgelse eller reduktion af flow: Brug disse knapper til at indstille flowet til den korrekte indstilling. trin 1 trin 2 Knap og indikator for leveringsmåde: Denne knap skifter mellem uafbrudt flow og tilstanden for pulsdosis. Tilstanden for aktiverer autosat Technology og tillader en betydelig forøgelse i driftstiden under brug af batteri. Når tilstanden for pulsdosis er aktiveret, lyser den grønne indikator for pulsdosis, og iltpulsen leveres med hver inspiratorisk indtrækning. ADVARSEL-indikator (gul) Advarsler med lav og medium prioritet: Når den lyser, er der opstået en situation, der kræver opmærksomhed ved lav prioritet. Fortsæt med at bruge systemet, og se fejlfindingstabellen for at finde en løsning, eller kontakt hjemmeplejen. Et blinkende gult lys indikerer en advarsel med medium prioritet. Der skal reageres øjeblikkeligt. (Normalt lavt iltniveau eller lav batterispænding). ALARM-indikator (rød) Alarmer med høj prioritet: Indikerer en alarm med høj prioritet. Der skal reageres øjeblikkeligt. Se fejlfindingstabellen, og kontakt hjemmeplejen. (Normalt manglende strøm, lavt iltniveau eller funktionsfejl). Indikator for flowindstilling: Dette er den vigtigste indstilling på betjeningspanelet. Din hjemmehjælper kan indstille de ordinerede flowindstillinger for uafbrudt flowtilstand (LPM) og/eller din pulsdosis (ml). Hver gang, du tænder enheden, er den forrige tilstand og/ eller indstilling blevet gemt og bruges ved opstart. Batteristatusmåler: Denne indikator viser den resterende batterispænding. Hver af de fem lodrette søjler repræsenterer ca. 20 % af den samlede batterispænding. Når batteriet oplades, blinker opladerindikatorsøjlerne i bølger. Hvis batteriet ikke er isat, eller hvis det er isat forkert, lyser batteristatusmåleren ikke, eller den blinker ujævnt. Indikator for ekstern strøm: Når Eclipse er tilsluttet korrekt og kører på veksel- eller jævnstrøm, vises denne indikator på betjeningspanelet. Brummer: En hørbar alarm (brummer) advarer dig om enhedens drift enten i forbindelse med en advarsel eller fejl eller som bekræftelse på et tastetryk. Når Eclipse er tilsluttet korrekt, lyser en grøn indikator på vekselstrømforsyningen, og indikatoren for ekstern strøm vises på betjeningspanelet. Isætning af batteri: Skub batteriet ind i det tomme rum, indtil det låser på plads og flugter med enhedens bagside. Når batteriet er isat korrekt, og Eclipse er tændt, vises batteristatusmåleren. Indikator for tænd/sluk-knap (grøn) Tryk på Tænd/sluk-knappen i to (2) sekunder for at tænde Eclipse. Der udføres en kort hørbar og visuel selvtest. Kontrollér, at alle indikatorerne lyser, og at brummeren høres i tre (3) sekunder. Tryk på Tænd/sluk-knappen i to (2) sekunder for at slukke Eclipse. Eclipse Brugervejledning 7

8 4 Vælg flowleveringstilstand Knap og indikator for flowtilstand Tryk på knappen Flowtilstand for at vælge den ønskede flowtilstand. Hvis du trykker flere gange på knappen, skiftes frem og tilbage mellem tilstandene uafbrudt flow og pulsdosis. I uafbrudt flowtilstand leveres ilten ved en konstant dosering på mellem 0,5 og 3.0 LPM. I Pulsdosistilstand tilføres oxygen i en bolusdosis i starten af hver indånding, hvilket giver mulighed for indstillingsmulighederne 1-9 med bolusstørrelser i området ml. Pulsdosisens følsomhed og indåndingsbolustilførsel kan justeres. Mulighed for justering efter sensitivitet og respirationsbolus. Din læge kan ordinere flowindstillinger i begge tilstande. 5 Juster flowindstilling til ordineret niveau Knap for forøgelse/reduktion af flowindstilling Brug knapperne + eller - til at justere indstillingen efter lægens ordination. Visning af uafbrudt flowtilstand Visning af pulsdosistilstand 6 Kom godt i gang med at bruge Eclipse Luftindtagsfilter Enheden er udstyret med et luftindtagsfilter (ekstra filter medfølger). Skal kontrolleres dagligt og rengøres en gang om ugen. Tilslut iltforsyningsslangen til iltudtaget, og tilslut næsekanylen i henhold til de instruktioner, der følger med kanylen eller i henhold til instruktionerne fra hjemmeplejen. Træk vejret normalt gennem næsekanylen. Hvis enheden bruges på batteri, kan der opnås længere driftstid ved at bruge pulsdosistilstand. 7 Brug af universalholderen Juster hullerne i bunden af enheden til universalholderen. Juster den store skrue til indsættelse bag på Eclipse. Stram derefter håndtaget på holderen manuelt, indtil universalholderen er fastgjort til enheden. Tryk på knappen på universalholderens teleskophåndtag for at justere håndtagets højde. ADVARSEL: Det er meget vigtigt kun AT vælge det ordinerede iltniveau. Undgå AT ændre flowindstillingen, medmindre en AUTORISERET klinisk arbejdende læge har bedt dig om AT gøre det. Den bærbare ILTKONcentrator kan anvendes under søvn, hvis dette anbe- FALES af en kvalificeret læge C2 D (Danish)

9 Vigtigt! Sikkerhedsforskrifter er defineret som følger: ADVARSEL: VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER I FORBIND- ELSE MED RISIKO FOR ALVORLIG SKADE. FORSIGTIG: Vigtige oplysninger om forebyggelse af beskadigelse af Eclipse. Bemærk: Oplysninger, der kræver særlig opmærksomhed. Indikationer for anvendelse ADVARSEL: Det er meget vigtigt kun AT vælge det ordinerede iltniveau. Undgå AT ændre flowindstillingen, medmindre en AUTORISERET klinisk arbejdende læge har bedt dig om AT gøre det. Den bærbare ILTKONcentrator kan anvendes under søvn, hvis dette anbe- FALES af en kvalificeret læge. ADVARSEL: Ifølge national lovgivning i USA må denne enhed kun sælges eller lejes efter henvisning fra en læge eller andet autoriseret sundhedspersonale. ADVARSEL: Denne enhed må ikke anvendes som respirator. Geriatriske, pædiatriske eller andre patienter, der ikke er i stand til AT kommunikere ubehag under brug af denne enhed, kan kræve yderligere overvågning. PATIENTER med høre- og/eller synsnedsættelse skal have ASSISTANce med OVERVågning af alarmer. Kontraindikationer for anvendelse ADVARSEL: UNDER VISSE FORHOLD KAN DET VÆRE FARLIGT AT ANVENDE IKKE-ORDINERET ILT. ENHEDEN BØR KUN BRUGES EFTER ORDINATION FRA EN LÆGE. ADVARSEL: MÅ IKKE BRUGES I NÆRHEDEN AF BRÆNDBARE BEDØVELSESMIDLER. ADVARSEL: SOM DET ER TILFÆLDET MED ALLE ELEKTRISKE ENHED- ER, KAN BRUGEREN OPLEVE PERIODER UDEN DRIFT SOM FØLGE AF STRØMAFBRYDELSER, ELLER BEHOV FOR, AT ECLIPSE SERVICERES AF EN KVALIFICERET TEKNIKER. ECLIPSE ER IKKE VELEGNET TIL PATIEN- TER, DER VILLE FÅ ALVORLIGE SUNDHEDSMÆSSIGE FØLGER AF EN SÅDAN MIDLERTIDIG STRØMAFBRYDELSE. Sikkerhedsretningslinjer ADVARSEL: Det er ikke tilladt AT modificere udstyret. ADVARSEL: Producenten ANBEFALER brug af en ALTERNATIV kilde af supplerende ilt i tilfælde af strømudfald, ALARMTILSTAND eller mekanisk fejl. Spørg din læge eller udstyrsleverandør, hvilken type RESERVESYSTEM der er påkrævet. ADVARSEL: Dette system leverer ilt af stor renhed, hvilket fremmer hurtig forbrænding. Rygning eller brug af åben ild er ikke tilladt i samme rum som (1) denne enhed eller (2) iltbærende udstyr. Hvis denne ADVARSEL ikke overholdes, kan det resultere i ALVORLIG brand, tingskade og/eller personskade eller dødsfald. ADVARSEL: Enheden må ikke betjenes i et område med begrænset plads (dvs. en lille kasse eller håndtaske), hvor VENTILATION kan være begrænset. Det kan medføre, AT ILT- KONcentratoren bliver overophedet, hvilket forringer ydeevnen. ADVARSEL: Koncentratoren skal placeres væk fra røg, forurenende stoffer eller gasser. ADVARSEL: Brugen af visse typer ILTADMINISTRATIONSUDSTYR, der ikke er specificeret til brug med denne iltkoncentra- TOR, kan påvirke ydelsen. Anbefalet tilbehør er angivet i nærværende vejledning. ADVARSEL: Hvis iltkoncentratoren bliver TABT, beskadiget eller udsættes for VAND, skal du kontakte hjemmeplejen for AT få den undersøgt og eventuelt repareret. Undgå AT BRUGE iltkoncentratoren, hvis LEDNINGEN eller -stikket er beskadiget. ADVARSEL: Sørg for AT sikre, fastspænde og på anden måde FASTGøre iltkoncentratoren under kørsel for AT forhindre beskadigelse eller ulykker. ADVARSEL: Luftindtaget eller luftudtagene må ikke blive blokeret. UNDGÅ AT TABE eller indsætte genstande i enhedens åbninger. Det kan medføre, AT iltkoncentratoren bliver overophedet, hvilket forringer ydeevnen. ADVARSEL: UNDGÅ AT overfylde det ekstra befugtningsap- PARAT. Fyld kun VAND på det ekstra befugtningsapparat til det niveau, der er angivet af producenten. ADVARSEL: UNDGÅ AT bruge Eclipse og AMBULERE, mens et BEFUGTNINGSAPPARAT er tilsluttet. Fjern flasken til befugt- NINGSAPPARATET før brug. UNDGÅ AT lægge Eclipse ned, mens der er tilsluttet en flaske til befugtningsapparatet. ADVARSEL: Bestemmelser fra det amerikanske Department of Transportation (DOT) og De Forenede Nationer (FN) kræver, AT batteriet fjernes fra enheden i forbindelse med INTERNATIONALE flyvninger, hvor iltkoncentratoren er checket ind som baggage. Ved TRANSPORT af iltkoncentra- TOREN skal batteriet også fjernes fra enheden og emballeres separat. ADVARSEL: UNDGÅ AT BRUGE UDSTYRET UDEN FØRST AT HAVE LÆST OG FORSTÅET DENNE VEJLEDNING. HVIS DU IKKE FORSTÅR ADVARSLERNE OG INSTRUKTIONERNE, SKAL DU KONTAKTE LE- VERANDØREN AF UDSTYRET, FØR DU FORSØGER AT BRUGE DET. ELLERS KAN DET MEDFØRE ULYKKER ELLER SKADER. ADVARSEL: Hvis du føler dig utilpas eller befinder dig i en medicinsk nødsituation, skal du straks søge læge. Eclipse Brugervejledning 9

10 ADVARSEL: Hvis iltkoncentratoren benyttes uden for de angivne driftstemperaturer, kan det begrænse koncentratorens evne til AT opfylde specifikationerne for iltkoncentration. Du kan se TEMPERATURGRænserne i afsnittet om specifikationer i denne vejledning. ADVARSEL: Undgå AT benytte olie, fedtstof eller petroleum- BASEREDE eller andre brændbare produkter sammen med ILTBærende tilbehør eller iltkoncentratoren. Kun VANDBASerede produkter, iltkompatible lotions eller salver bør anvendes. Ilt accelererer forbrænding af brændbare stoffer. ADVARSEL: Forkert brug af batteriet kan få batteriet til AT blive VARMT eller antænde og kan forårsage ALVORLIG personskade. Man må ikke gennembore, slå, træde på eller TABE batteriet eller på anden måde udsætte batteriet for hårde slag eller stød. Brug af et beskadiget batteri kan forårsage alvorlig personskade. ADVARSEL: Hvis den bærbare iltkoncentrator benyttes uden døre sammen med VEKSELSTRØMFORSYNINGEN, må strømforsyningen kun tilsluttes et GFI-udtag (Ground FAULT Interrupted). ADVARSEL: Iltkoncentratoren bør ikke bruges ved siden af eller stablet med andet udstyr. Hvis det er nødvendigt AT anvende den placeret ved siden af eller stablet, skal enheden overvåges for AT sikre korrekt drift. FORSIGTIG: Hvis der udløses en alarm, eller hvis du observerer, at iltkoncentratoren ikke fungerer som den skal,skal du se fejlfindingsafsnittet i denne vejledning. Hvis ikke du kan løse problemet, skal du henvende dig til din udstyrsleverandør. FORSIGTIG: Følg alle producentens instruktioner for ikke at ugyldiggøre garantien. ADVARSEL: Undgå at udføre anden vedligeholdelse en angivet i denne vejledning. Undgå AT fjerne dæksler eller udføre service på enheden. Det bør kun gøres af din hjemmeplejer eller en kvalificeret SERVIcetekniker. ADVARSEL: Kun tilbehør, der er ANBEFALET af producenten. Enhver anden brug kan være farlig, medføre ALVORLIGE skader på iltkoncentratoren og ophæve garantiens dækning. ADVARSEL: Producenten ANBEFALER brug af en ALTERNATIV kilde af supplerende ilt i tilfælde af strømudfald, ALARMTILSTAND eller mekanisk fejl. Spørg din læge eller udstyrsleverandør, hvilken type reservesystem der er påkrævet. ADVARSEL: Luftindtaget eller luftudtagene må ikke blive blokeret. UNDGÅ AT TABE eller indsætte genstande i enhedens åbninger. Det kan medføre, AT iltkoncentratoren bliver overophedet, hvilket forringer ydeevnen. ADVARSEL: Rygning under brug af ilt er den største årsag til brandulykker og relaterede dødsfald. Du skal overholde følgende sikkerhedsadvarsler: ADVARSEL: Undgå rygning, levende lys eller åben ild i samme rum som enheden eller iltbærende tilbehør. ADVARSEL: Rygning under brug af næsekanyle kan udløse forbrænding i ansigtet og risiko for dødsfald. ADVARSEL: Hvis du ryger, kan følgende 3 trin muligvis redde dit liv: Sluk iltkoncentratoren, TAG kanylen af, og forlad det lokale, hvor enheden er placeret. ADVARSEL: Der skal være tydelig afskiltning med Rygning FORBUDT Iltapparat i brug i hjemme, hvor der benyttes ILTAPPARATER. PATIENTER og plejere skal informeres om FARERNE ved AT ryge i nærheden af eller under brug af medicinsk ordineret ilt. ADVARSEL: Undgå AT benytte iltkoncentratoren i nærheden af brændbare gasser. Det kan medføre brand og medfølgende risiko for tingsskade, personskade og dødsfald. ADVARSEL: Hvis du TAGER næsekanylen af og anbringer den på tøj, sengetøj, møbler eller andet polstret materiale, udløses en eksplosionsagtig brand, hvis den kommer i forbindelse med cigaretter, VARMEKILDER eller flammer. ADVARSEL: Undgå AT efterlade næsekanylen på eller under tøj, sengetøj eller puder. Hvis enheden tændes uden AT være i brug kan ilten gøre materialet brændbart. Indstil tænd/sluk-knappen til 0 (slukket), når iltkoncentratoren ikke er i brug. FORSIGTIG: Tag altid ledningen ud af stikkontakten, før du tager ledningen fra iltkoncentratoren. FORSIGTIG: Anbring altid iltslanger og ledninger på en sådan måde, at man ikke kan falde i dem. FORSIGTIG: Hvis iltkoncentratoren benyttes i en bil, båd eller på andre jævnstrømkilder med jævnstrømforsyningen, skal du sørge for, at kilden kører, før du tilslutter iltkoncentratoren. Hvis jævnstrømforsyningen ikke lyser og kræver nulstilling, skal jævnstrømforsyningen kobles fra jævnstrømudtaget, bilen genstartes, og herefter tilsluttes jævnstrømforsyningen igen til jævnstrømudtaget. Hvis disse instruktioner ikke overholdes, kan det medføre, at strømforsyningen ikke kan tilføre iltkoncentratoren strøm. FORSIGTIG: Hvis den bil, hvori du bruger iltkoncentratoren, slukkes, skal du frakoble og fjerne enheden fra bilen. Undgå at opbevare iltkoncentratoren i en meget varm eller kold bil eller i andre lignende miljøer med høje eller lave temperaturer. Bemærk: Bærbar og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan påvirke elektrisk medicinsk udstyr C2 D (Danish)

11 Anbefalede driftsmiljøer Følgende oversigt indeholder vigtige oplysninger om anbefalede driftsmiljøer eller driftsforhold for korrekt brug af enheden. Specifikationer Driftstemperatur 10 ºC til 40 ºC Driftsluftfugtighed 10 % 95 % ved et dugpunkt på 28 C Transport/opbevaringstemperatur -20 ºC til 60 ºC Luftfugtighed: Op til 95 % ikke kondenserende Elektrisk Undgå at bruge forlængerledninger. Undgå at bruge elektriske udtag, der styres af en kontakt. Højde meter Placering UNDGÅ at blokere luftindtaget (øverst bagpå) eller udluftningshullerne (nederst til venstre bagpå). Anbring enheden mindst 7,5 cm fra vægge, gardiner, møbler osv. Miljø Anbringes et sted uden røg og forurenende stoffer. Driftstid 24 timer i døgnet ved tilslutning til ekstern veksel- eller jævnstrømkilde Bemærk: Hvis iltkoncentratoren har været opbevaret i længere tid uden for dens normale driftstemperaturområde, skal enheden først opnå normal driftstemperatur, før den tændes. (Se afsnittet Specifikationer i denne vejledning). Korrekt placering af Eclipse Vælg en placering til enheden uden røg og forurenende stoffer. Korrekt placering af enheden tillader luftindtag via luftindtagsfilteret øverst på kabinettets bagside og luftudgang gennem udluftningshullerne nederst på enhedens bagside. Anbring enheden så det er muligt at høre alarmerne. Anbring luftforsyningsslangerne, så de ikke bøjes eller lukkes. ADVARSEL: Undgå AT benytte iltkoncentratoren i nærheden af brændbare gasser. Det kan medføre brand og medfølgende risiko for tingsskade, personskade og dødsfald. Undgå AT benytte olie, fedtstof eller petroleumbaserede eller andre brændbare produkter sammen med iltbærende tilbehør eller iltkoncentra- TOREN. Kun VANDBASEREDE produkter, iltkompatible lotions eller salver bør anvendes. Ilt accelererer forbrænding af brændbare stoffer. ADVARSEL: Dette system leverer ilt af stor renhed, hvilket fremmer hurtig forbrænding. Rygning eller brug af åben ild er ikke tilladt i samme rum som (1) denne enhed eller (2) iltbærende udstyr. Hvis denne ADVARSEL ikke overholdes, kan det resultere i ALVORLIG brand, tingskade og/eller personskade eller dødsfald. Bemærk: Hvis den bil, hvori du bruger iltkoncentratoren, slukkes, skal du frakoble og fjerne enheden fra bilen. Undgå at opbevare iltkoncentratoren i en meget varm eller kold bil eller i andre lignende miljøer med høje eller lave temperaturer. UNDGÅ at lade iltkoncentratoren eller strømforsyningen være tilsluttet i bilen, hvis tændingen er slukket. Det kan opbruge bilens batteri. FORSIGTIG: Enheden må ikke betjenes i et område med begrænset plads (dvs. en lille kasse eller håndtaske), hvor ventilation kan være begrænset. Det kan medføre, at iltkoncentratoren bliver overophedet, hvilket forringer ydeevnen. Luftindtaget eller luftudtagene må ikke blive blokeret. Det kan medføre, at iltkoncentratoren bliver overophedet, hvilket forringer ydeevnen. Eclipse Brugervejledning 11

12 Betjeningsinstruktioner Før brug Brug denne brugervejledning som reference i forbindelse med brug og vedligeholdelse af enheden. Hvis du har spørgsmål eller problemer, skal du kontakte hjemmeplejen. Vigtigt! UNDGÅ at forsøge at bruge Eclipse uden først at have læst sikkerhedsretningslinjerne i denne vejledning. Følg alle driftsinstruktioner. Overhold alle advarsler på enheden og i brugervejledningen. For at reducere risikoen for brand, personskade og alvorlig beskadigelse af Eclipse, skal alle sikkerhedsretningslinjer overholdes. ADVARSEL: Rengør kun kabinet, betjeningspanel og LEDNING med et mildt rengøringsmiddel på en fugtig (ikke våd) klud eller svamp, og aftør alle OVERFLADER. Undgå AT der kommer væske i enheden. Vær især opmærksom på, AT iltudtaget til kanyletilslutningen er fri for støv, VAND og partikler. FORSIGTIG: Luftindtaget eller luftudtagene må ikke blive blokeret. Det kan medføre, at iltkoncentratoren bliver overophedet, hvilket forringer ydeevnen. Undgå at bruge iltkoncentratoren uden at luftindtagsfilteret er isat. Hvis der er medleveret et ekstra filter, skal du isætte dette ekstra filter, før du rengør det snavsede filter. Rengør det snavsede filter med varmt vand og sæbe, og tør det grundigt før brug. VEKSELSTRØMFORSYNING Vekselstrømforsyning med NEMA-ledning Varenr SEQ Eclipse-enheden indeholder en universel vekselstrømforsyning til brug i hjemmet eller på steder med standard vekselstrøm. Hvis du vil tilslutte til en vekselstrømkilde, skal du sørge for, at vekselstrømforsyningskablet er sat korrekt i den eksterne strømindgang på siden af enheden, og at kablet fra vekselstrømforsyningen er sat i en jordet stikkontakt. Når Eclipse er tilsluttet korrekt, lyser en grøn indikator på vekselstrømforsyningen, og indikatoren for ekstern strøm vises på betjeningspanelet. Bemærk: Brug kun elektrisk spænding, der er angivet på specifikationsmærkaterne på enheden. Trin 1 Trin 2 Aktivering af Eclipse Enheden kan bruges direkte fra tre (3) forskellige strømkilder: Vekselstrømforsyning med NEMA-ledning Jævnstrømforsyning Genopladeligt batteri Generelle oplysninger om opladning Eclipse oplader batteriet under tilslutning af vekselstrøm og når batteriets temperatur er inden for sikker opladningstemperatur. Når den eksterne strøm frakobles, skifter enheder automatisk til batteri, hvis batteriet er isat og opladet. Når den eksterne strøm tilsluttes igen via en vekselstrømudgang, køres enheden igen fra den eksterne strømkilde, og batteriet genoplades. Batteriet skal være isat for at Eclipse kan fungere. Korrekt tilslutning af veksel- eller jævnstrømforsyning kræver, at strømstikket med enhedens eksterne strømindgang. Den eksterne strømindgang er placeret på højre side af enheden, når du vender mod betjeningspanelet. Sæt strømstikket i den eksterne strømindgang. FORSIGTIG: Anvend kun tilbehør, der er anbefalet af producenten. Enhver anden brug kan være farlig, medføre alvorlige skader på iltkoncentratoren og ophæve garantiens dækning. FORSIGTIG: Undgå at bruge forlængerledninger sammen med enheden eller at sætte for mange stik i samme elektriske udgang. Brugen af forlængerledninger kan have en negativ effekt på enhedens ydeevne. For mange stik i én udgang kan medføre overbelastning, hvilket kan medføre sprungne sikringer eller brand, hvis afbryderen eller sikringer ikke fungerer. FORSIGTIG: Brug af andre kabler og adaptere end dem, der er angivet, med undtagelse af kabler og adaptere, som producenten af den elektriske medicinske udstyr sælger som reservedele for interne komponenter, kan medføre forøget emission af reduceret immunitet fra iltkoncentratoren C2 D (Danish)

13 JÆVNSTRØMFORSYNING Jævnstrømforsyning Varenr SEQ Med en jævnstrømforsyning kan systemet bruges fra jævnstrømsudtag, f.eks. på motorcykler. 1. Start køretøjet. 2. Indsæt ledningen i den eksterne strømindgang på siden af enheden. 3. Indsæt strømforsyningsstikket i jævnstrømudtaget på motorcyklen. Når enheden er korrekt tilsluttet og modtager strøm fra jævnstrømskilden, lyser et grønt indikatorlys på strømforsyningen, og indikatoren for ekstern strøm betjeningspanelet. lyser på Eclipse-tilslutning med jævnstrømforsyning Når Eclipse 5 er tilsluttet til jævnstrømforsyningen i et køretøj, sker følgende: Eclipse 5 kører ved 3.0 LPM ved uafbrudt flow under brug med jævnstrømforsyningen i et køretøj. Eclipse 5 vil oplade batteriet under brug med jævnstrømforsyningen i et køretøj ved uafbrudt flow ved 2 LPM eller mindre. Hvis Eclipse 5-batteriet oplades, vises det på batterisymbolet. Hvis Eclipse 5-batteriet ikke oplader, skifter batterisymbolet ikke. ADVARSEL: Luftindtaget eller luftudtagene må ikke blive blokeret. Det kan medføre, AT iltkoncen- TRATOREN bliver overophedet, hvilket forringer ydeevnen. ADVARSEL: Hvis køretøjets jævnstrømkilde falder under 11,5 VOLT, vender Eclipse tilbage til at BRUGE BATTERISPænding (hvis batteriet er isat OG OPLADET). (Indikatoren for ekstern strøm er muligvis stadig tændt). Bemærk: Hvis enheden bruges fra en jævnstrømforsyning, oplades batteriet muligvis ikke. Bemærk: Hvis enheden bruges fra en jævnstrømforsyning, anbefales det, at pulsdosistilstand bruges, hvis brug af en pulsdosisenhed er blevet ordineret. Bemærk: For at sikre, at enheden bruger jævnstrøm, skal du kontrollere, at indikatoren for ekstern strøm lyser. Hvis der lyder et bip, kan det indikere tab af ekstern strøm. Kontrollér, om den grønne indikator for batteristrøm er tændt eller ej. Hvis batteriet fjernes ved jævnstrøm, mistes der ingen spænding, mens enheden kører. Hvis indikatoren ikke lyser, kører enheden på batterispænding. Tilgængelige indstillinger ved brug af jævnstrøm til Eclipse 5 Flowindstilling Uafbrudt Bolusstørrelse (ml) Puls 0,5 Ja - - 1,0 Ja 16 Ja 1,5 Ja 24 Ja 2,0 Ja 32 Ja 2,5 Ja 40 Ja 3,0 Ja 48 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Bemærk: Eclipse-enhedens faktiske ydelse kan variere efter brugsforhold for køretøjet. Bemærk: Ved brug med en jævnstrømforsyning er Eclipse 3-indstillingerne for uafbrudt flot på 2,5 og 3,0 LPM og pulsdosisbolusstørrelserne 128, 160 og 192 ml ikke tilgængelige. Bemærk: Ved brug med en jævnstrømforsyning er Eclipse 3-indstillinger, der er større end 2,0 LMP uafbrudt flow, automatisk skifte til indstillingen for 2,0 LPM uafbrudt flow. Eclipse Brugervejledning 13

14 Genopladeligt batteri Første batteriopladning Det nye batteri, der følger med Eclipse, er ikke fuldt opladt fra fabrikken. Før du tager Eclipse i brug for første gang, skal du oplade batteriet helt. Genopladeligt batteri Varenr SEQ Eclipse kan drives af det genopladelige batteri, som følger med enheden. Isætning af batteri: Juster batteriet, så det kan glide ind i det tomme batterirum. Skub batteriet ind i det tomme rum, indtil det låser (klikker) på plads og flugter med enhedens bagside. Når batteriet er indsat korrekt, og Eclipse er tændt, vises batteristatusmåleren på betjeningspanelet. (Hvis du IKKE har isat et batteri, lyser batteristatusmåleren ikke). Enheden kører på ekstern strøm. Lad batteriet blive ladt helt op med vekselstrømforsyningen tilsluttet og batteriet korrekt tilsluttet. Batteriet er fuldt opladt, når der ikke længere er bevægelse i batteristatusmåleren i betjeningspanelet. Eclipse kan bruges både mens batteriet aflader og oplader. Det kan tage mellem 2 og 5 timer, afhængigt af flowindstilling, at opnår 80 % kapacitet fra et fuldt opladt batteri. Det oplader, når Eclipse er tilsluttet vekselstrøm og slukket. FORSIGTIG: Hvis den bil, hvori du bruger iltkoncentratoren, slukkes, skal du frakoble og fjerne enheden fra bilen. Undgå at opbevare iltkoncentratoren i en meget varm eller kold bil eller i andre lignende miljøer med høje eller lave temperaturer. UNDGÅ at lade iltkoncentratoren eller strømforsyningen være tilsluttet i bilen, hvis tændingen er slukket. Det kan opbruge bilens batteri. FORSIGTIG: Anvende kun batterier fra producenten. Kontakt udstyrsleverandøren eller kommunen med henblik på korrekt bortskaffelse af batterier. * Batterier er genanvendelige. * Hvis du vil fjerne batteriet, skal du trække ned i det sorte udløserhåndtag. Mens du holder udløserhåndtaget NED, skal du trække batteriet ud af Eclipse. Driftstid for batteri: Batteriets driftstid vises øverst i betjeningspanelet. En lang række faktorer, f.eks. Flowindstilling, tilstanden for puls eller uafbrudt flow og respirationsrate påvirker driftstiden. Tabellen Normale driftstider for nyt batteri indeholder driftstider for Eclipse med brug af et nyt, fuldt opladt batteri baseret på angivne flowindstillinger og driftsforhold. ADVARSEL: Iltkoncentratorer med batterier. Opbevar et køligt og tørt sted for AT sikre lang batterilevetid. Hvis du opbevarer iltkoncentratoren OVER længere tid ved høje TEMPERATURER eller med et fuldt opladet eller et helt afladet batteri, kan det forringe batteriets generelle holdbarhed. Undgå AT forsøge AT åbne BATTERIET. BATTERIET indeholder ingen dele, der kan serviceres. Opbevar batterier uden for børns rækkevidde. I tilfælde af afbrydelse af veksel- eller jævnstrøm, bipper Eclipse og skifter automatisk til batteridrift, så længe batteriet er isat og opladet. Når vekselstrømmen genoprettes, bipper Eclipse, og batteriet begynder automatisk at genoplade, hvis det ikke er fuldt opladt eller for varmt. Hvis batteriet ikke er isat, eller hvis det er fuldt opladt, slukker Eclipse og udløser en alarm under en vekselstrømafbrydelse. Batteriet er fuldt afladt, når batteristatusmåleren på betjeningspanelet ikke længere lyser. Enheden viser et gult lyst og udsender en lav batteriadvarsel, inden enheden lukker helt med et rødt lys og en konstant alarm. Denne hørbare advarsel kan fortsætte i op til 5 minutter, før enheden slukker. Bemærk: Tryk på Tænd/sluk-knappen på Eclipse, og hold den nede i mindst 5 sekunder, for at slukke for alarmen for manglende strøm. Du kan også slutte Eclipse til en ekstern vekselstrømforsyning i 2 minutter for at slukke alarmen C2 D (Danish)

15 Normale driftstider for nyt batteri Kontinuerlig flowindstilling Batteri Varighed Pulse Indstilling Batteri Varighed (12 BPM) 0,5 LPM 4,4 timer - - 1,0 LPM 3,7 timer 16 ml 1,0 5,4 timer 2,0 LPM 2,0 timer 32 ml 2,0 5,1 timer 3,0 LPM 1,3 timer 48 ml 3,0 4,9 timer 64 ml 4,0 4,0 timer 80 ml 5,0 3,7 timer 96 ml 6,0 3,5 timer 128 ml 7 2,5 timer 160 ml 8 2,0 timer 192 ml 9 1,7 timer Normal batterigenopladningstid Det tager normalt mellem 2 og 5 timer at genoplade batteriet til 80 % kapacitet fra et fuldt opladt batteri, afhængigt af enhedens flowindstilling. Når batteriet er fuldt opladt, er der ikke længere udsving på batterimåleren. Batteriet kan oplades i enheden, når Eclipse er slukket og tilsluttet. Hvis batteriet bliver for varmt under opladning, genoptages opladningen ikke, før batteriet er afkølet igen. Du kan gøre denne proces hurtigere ved at tage batteriet ud og lade det afkøle uden for enheden. Batteriet oplader ikke ved brug af jævnstrømforsyning. Batteriet oplades kun, hvis enheden kører på vekselstrøm. Batteriet oplader også fra en ekstern oplader (ekstraudstyr). Bemærk: Hvis iltkoncentratoren anvendes uden for dens normale driftstemperatur, kan det påvirke ydeevnen og reducere batteriets driftstid og/ eller øge batteriets opladningstid. (Se afsnittet Specifikationer i denne vejledning.) Du kan opnå længere driftstid på batteriet, hvis du bruger Eclipse i pulstilstand (lægeordineret tilstand). Eclipse Brugervejledning 15

16 Første gang du bruger Eclipse Trin 1: Anbring Eclipse, så den er klar til brug Anbring Eclipse i et område med god luftgennemstrømning og godt lys. Sørg for, at luftindtaget og udluftningshullerne ikke er blokeret. Anbring Eclipse, så alle hørbare og synlige indikatorer eller alarmer er nemme at høre og se. Sørg for, at luftindtagsfilteret er sat i, før du bruger Eclipse. Hvis luftindtagsfilteret mangler, skal du kontakte hjemmeplejen. Hvis luftindtagsfilteret er snavset, skal du vaske det i varmt sæbevand, skylle med rent vand, og lade det tørre, før du sætter det tilbage i enheden. Udskift det eventuelt med et nyt, rent luftindtagsfilter. Luftindtagsfilter Udluftningshuller Tilslut enheden en jordet vekselstrømkontakt, en jævnstrømkilde, eller sørg for, at der er isat et fuldt opladt batteri. Trin 2: Tænd for enheden, og lad den varme op Tryk på Tænd/sluk-knappen, og hold den nede i to (2) sekunder, for at tænde for Eclipse. Du kan høre og se, at der udføres en selvtest. Kontrollér, at strømindikatorerne lyser, og at brummeren lyder for at angive, at enheden fungerer som den skal. Bemærk: Hvis der lyder tre bip ved start, er der lav batterispænding på 9-volt batteriet i Eclipses kabinet. Kontakt hjemmeplejen for at få udskiftet dette batteri. Eclipse har en indbygget indikator for iltkoncentrationsstatus (OCSI). OCSI overvåger kontinuerligt iltoutputtet fra enheden og udsender grønt lys (normal), gult lys (advarsel), rødt lys (alarm) og en brummer. Disse indikatorer lyser alle under selvtesten ved opstart. Når du har tændt enheden, skal du lade enheden stå i op til fem (5) minutter, hvor den registrerer ydelsesspecifikationer. Det er først når den grønne indikator lyser, at enheden har nået ydelsesspecifikationerne og er klar til brug. Trin 3: Slut iltslangen eller næsekanylen til iltudtaget Udskift jævnligt kanylen og iltslangerne efter anbefaling fra hjemmeplejen. Kontakt hjemmeplejen for at få oplysninger om rengøring og udskiftning af kanyle og slanger. Bemærk: Sørg for, at kanylen sidder helt inde, og at den sidder fast. Det sikrer, at iltkoncentratoren kan detektere inspiration korrekt med henblik på iltlevering. Under inhalering skal du kunne høre og føle iltflow på næsekanylen. Trin 4: Vælg doseringstilstand Tryk på for knappen for flowtilstand for at vælge den ønskede tilstand. Hvis du trykker flere gange på knappen, skiftes frem og tilbage mellem tilstandene uafbrudt flow og pulsdosis. Din læge skal ordinere den korrekte tilstand og indstilling. Brug af tilstanden for uafbrudt flow: Når du bruger uafbrudt flow, flyder en uafbrudt iltforsyning målt i liter pr. minut (LPM) gennem slangerne og næsekanylen. Brug af tilstanden for pulsdosis: I pulstilstand leveres en bolus af ilt, målt i milliliter (ml) under inspiration. UNDGÅ at benytte en luftfugter i pulsdosistilstand. For at sikre korrekte mætninger skal du have en korrekt ordinering af pulsdosis fra din læge med hensyn til dine hvilebehov, under træning og ved rejser i højden. Kontakt hjemmeplejen for at få oplysninger om ordinering og boarding. Ved brug i pulsdosistilstand leverer Eclipse et uafbrudt iltflow, hvis der ikke registreres en respiration. Enheden kontrollerer kontinuerligt for inspiratorisk indtrækning hvert 15 sekund. Når der registreres en inspiration, vender enheden tilbage til måls boluslevering. For at afslutte pulsdosistilstand og aktivere tilstanden for uafbrudt flow, skal du trykke på knappen for flowtilstand C2 D (Danish)

17 Pulsdosistilstand og autosat-funktioner Eclipse indeholder funktionen autosat, der leverer en iltbolus med ensartet størrelse på op til 40 respirationer pr. minut (se tabellen Maks. respirationshastighed nedenfor). Efterhånden som din respirationshastighed øges, f.eks. ved mobilisering, servostyrer autosat-funktionen enheden og leverer den angivne bolusstørrelse. autosat Technology er patentbeskyttet fra CAIRE og bruges kun i forbindelse med pulstilstand. Maks. respirationshastighed Trin 5: Juster flowindstillingen til det ordinerede niveau Brug knapperne for flowindstilling til at justere flowindstillingen til den indstilling, der er ordineret af din læge. ADVARSEL: Det er meget vigtigt kun AT vælge det ordinerede iltniveau. Undgå AT ændre flowindstillingen, medmindre en AUTORISERET klinisk arbejdende læge har bedt dig om AT gøre det. Bolusvolumen (+/- 15 %) Bolusstørrelse (± 15 %) ml Maks. respirationshastighed Indstilling for pulsdosis Veksel-strømforsyning Jævn-strømforsyning Maks. respirationshastighed 1, , , , , , Bemærk: Bolusvolumen reduceres, når respirationshastigheden overstiger det udgivne område. Bemærk: Pulsdosisindstillingen (nummer 1-9) er ikke identisk med LPM. ADVARSEL: Indstillinger for pulsdosistilstand skal FASTSættes for hver enkelt patient i henhold til PATIENTENS behov under hvile, træning og under rejser. ADVARSEL: Eclipse kan muligvis ikke registrere alle inspi- RATORISKE indtrækninger i pulstilstand. Hvis Eclipse ikke REAGERER på dine inspiratoriske indtrækninger, skal du bede din hjemmehjælper om AT kontrollere indstillingerne for sensitivitet. Trin 6: Start med at bruge Eclipse Træk vejret normalt gennem næsekanylen. Bemærk: Du kan opnå længere driftstid på batteriet, hvis du bruger Eclipse i pulstilstand (lægeordineret tilstand). Trin 7: Brug af universalholder Universalholderen er designet til brug på overflader som f.eks. fortove, gangstier osv. Juster hullerne i bunden af enheden til universalholderen. Juster den store skrue til indsættelse bag på Eclipse. Stram derefter håndtaget på holderen manuelt, indtil universalholderen er fastgjort til enheden. Tryk på knappen på universalholderens håndtag for at justere håndtagets højde. Bemærk: Til udstyrsleverandøren: Følgende iltadministrationstilbehør anbefales til brug sammen med iltkoncentratoren: Næsekanyle med 2,1 m. slange: PN 5408-SEQ I forbindelse med andet anbefalet tilbehør, skal du se tilbehørskataloget (PN ML-LOX0010) på CAIRE tilbyder OxySafe som valgfrit tilbehør. Det er beregnet til anvendelse sammen med Eclipse-koncentratoren. Dette tilbehør opfylder kravet om overholdelse af EN ISO 8359:1996-Rettelse 1:2012 for kunder i regioner, hvor dette kræves. OxySafe er en termosikring, som stopper gennemstrømning af gas i det tilfælde, at downstream-kanylen eller oxygenslangerne antændes og brænder frem til OxySafe. Det placeres i linje med nasalkanylen eller oxygenslangerne mellem patienten og oxygenudløbet fra Eclipse. Voor een goed gebruik van de OxySafe, altijd de instructies van de fabrikant (die bij elke OxySafe kit). CAIRE tilbyder et OxySafe -kit, som indeholder et kanylehovedstykke, OxySafe og 7 -slanger: PN Trin 8: Sluk for enheden Tryk på Tænd/sluk-knappen på Eclipse, og hold den nede i mindst 2 sekunder, for at slukke Eclipse. Opbevar Eclipse et køligt og tørt sted i maks. 1 måned. Eclipse skal køre i mindst 2 timer pr. måned for at sikre korrekt funktion af enheden. Bemærk: UNDGÅ at bruge Eclipse og ambulere, mens et befugtningsapparat er tilsluttet. Fjern flasken til befugtningsapparatet før brug. UNDGÅ at lægge Eclipse ned, mens der er tilsluttet en flaske til befugtningsapparatet. Eclipse Brugervejledning 17

18 Tabel over brugerfejlfinding Ignorer ikke alarmer ADVARSEL: Producenten ANBEFALER brug af en ALTERNATIV kilde af supplerende ilt i tilfælde af strømudfald, alarmtil- STAND eller mekanisk fejl. Spørg din læge eller udstyrsleverandør, hvilken type reservesystem der er påkrævet. Gult lys Symptom Mulig årsag Du skal gøre følgende Eclipse har registreret et 1) Fjern batteriet, og sæt det i igen for at sikre, at det er isat korrekt i koncentratoren. Det gule lys lyser konstant. problem med forbindelsen 2) Installer om muligt et separat batteri i Eclipse. Der er ingen lydalarm. til batteriet. 3) Hvis problemet opstår igen, skal du kontakte hjemmeplejen. 1) Tilslut Eclipse til ekstern strøm igen, eller installer et fuldt opladt batteri i Eclipse. Lad det varme batteri afkøle i 30 minutter uden for koncentratoren. Det gule lys blinker. Alarmer Eclipse-batteriet er varmt. 2) Genoplad batteriet vha. vekselstrøm. udsender 1 bip hver 2. minut. 3) Udskift batteriet, hvis muligt. 4) Hvis problemet opstår igen, skal du kontakte hjemmeplejen. Det gule lys blinker. Alarmer udsender 2 bip hver 30 sekund. Det gule lys blinker. Alarmen udsender 1 bip hver 2 minut. Det gule lys blinker. Der er ingen lydalarm. Spændingen på Eclipse batteriet er lav. Eclipse har registreret en flowbegrænsning, der medfører lavt eller blokeret flow. Eclipse har registreret lave iltniveauer. 1) Slut Eclipse til en vekselstrømforsyning, og genoplad eller udskift batteriet med et fuldt opladt batteri. 1) Rengør og udskift kabinetindtagsfilteret. 2) Kontrollér, at kanylen ikke er krøllet eller blokeret. Hvis der bruges en befugtningsflaske, skal du kontrollere, at den er korrekt påfyldt og ikke skaber en blokering. 3) Kontrollér, at Eclipse er ventileret korrekt. Der skal være mindst 7,5 cm fra alle overflader for at sikre, at udluftningen ikke blokeres. 4) Hvis problemet opstår igen, skal du skifte til en alternativ iltkilde og kontakte hjemmeplejen for at få hjælp. 1) Kontrollér, at luftindtagsfilteret ikke er tilstoppet eller indsnævret. Rengør og udskift eventuelt filteret. 2) Kontrollér, at Eclipse står i et godt ventileret område. Sørg for, at der er mindst 7,5 cm mellem Eclipses bagside og genstande (møbler, gardiner osv.). 3) Hvis enheden bruges i en bil, skal du sørge for, at Eclipses bagside vender frem i sædet. 4) Hvis der stadig opstår problemer, skal du skifte til en ekstern strømkilde og straks kontakte hjemmeplejen C2 D (Danish)

19 Rødt lys Symptom Mulig årsag Du skal gøre følgende 1) Kontrollér, at luftindtagsfilteret ikke er tilstoppet eller indsnævret. Rengør og udskift eventuelt filteret. Det røde lys blinker. Alarmen udsender 3 bip hver 2 minut. Det røde lys blinker ikke. Alarmen udsender en konstant biplyd. Eclipse leverer ikke ilt og kan ikke starte. Det røde lys blinker ikke. Der står FAIL (FEJL) på displayet. Eclipse producerer ingen ilt og kan ikke starte. Eclipse har registreret lave iltniveauer. Eclipse har mistet strøm midlertidigt under kørsel på ekstern strøm og skal nulstilles. Eclipse har mistet strøm på grund af et afladt batteri eller et overophedet batteri. Der er opstået en systemfejl i Eclipse. 2) Kontrollér, at Eclipse står i et godt ventileret område. Sørg for, at der er mindst 7,5 cm mellem Eclipses bagside og genstande (møbler, gardiner osv.). 3) Hvis enheden bruges i en bil, skal du sørge for, at Eclipses bagside vender frem i sædet. 4) Hvis der stadig opstår problemer, skal du skifte til en ekstern strømkilde og straks kontakte hjemmeplejen. 1) Fjern batteriet, og frakobl veksel- eller jævnstrømforsyningen fra Eclipse. Det røde lys skal slukkes, når strømkilderne frakobles. Vent i ca. 20 sekunder, tilslut strømkilderne igen, og prøv at tænde Eclipse igen. Gå til trin 2, hvis Eclipse ikke starter. 2) Undersøg den eksterne veksel- eller jævnstrømforsyning, og kontrollér, at kablerne er korrekt tilsluttet Eclipse, transformeren og det eksterne strømudtag. 3) Forsøg om muligt at bruge et andet elektrisk veksel- eller jævnstrøm udtag til Eclipse. 4) Hvis der stadig opstår problemer, skal du skifte til en ekstern strømkilde og straks kontakte hjemmeplejen. 1) Tilslut Eclipse til ekstern strøm igen, eller installer et fuldt opladt batteri i Eclipse. Lad det varme batteri afkøle i 30 minutter uden for koncentratoren. 2) Genoplad batteriet vha. vekselstrøm. 3) Udskift batteriet, hvis muligt. 4) Hvis problemet opstår igen, skal du kontakte hjemmeplejen. 1) Fjern batteriet, og frakobl veksel- eller jævnstrømforsyningen fra Eclipse. Det røde lys skal slukkes, og fejlmeddelelsen forsvinder fra displayet, når strømkilderne frakobles. Vent i ca. 20 sekunder, tilslut strømkilderne igen, og prøv at tænde Eclipse igen. 2) Hvis Eclipse starter, skal du overvåge enheden for at se, om fejlmeddelelsen vises igen. Hvis fejlmeddelelsen vises igen, skal du straks kontakte hjemmeplejen. 3) Hvis Eclipse ikke starter, skal du straks kontakte hjemmeplejen. Eclipse Brugervejledning 19

20 Andre alarmbetingelser Symptom Mulig årsag Du skal gøre følgende I pulstilstand øger kompressoren hastigheden, og indikatoren for pulstilstand blinker hurtigt i 15 sekunder. Batteriet aflades under tilslutning til vekseleller jævnstrømforsyning. Batteriet aflades hurtigere end det burde. Batteriet oplader ikke. Eclipse bipper 3 gange, første gang den startes. Eclipse kan ikke registrere brugerens respirationer. Se side 17 for at få oplysninger om pulstilstand. Eclipse modtager ingen strøm fra den tilsluttede strømforsyning. Batteriet var ikke helt opladt. Eclipse fungerer ikke ved den angivne dosering. Batteriet fungerer ikke i henhold til specifikationerne. Eclipse modtager ingen ekstern vekselstrøm til opladning af batteriet. Eclipse kommunikerer ikke korrekt med batteriet for at oplade det. Det interne batteri, der styrer alarmerne, mangler batterispænding. 1) Pulstilstand fungerer muligvis ikke korrekt, hvis brugeren har en sygdom, der kan medføre blokeret/ indsnævret næsepassage. (sygdom, afvigende septum osv.) 2) Kontrollér, at kanylen er maks. 210 cm. lang. 3) Kontrollér, at der kanyleslangen ikke er krøllet eller blokeret. 4) Hvis der er tilsluttet en befugtningsflaske, skal du fjerne flasken og slutte kanylen direkte til outletporten. Pulstilstand fungerer ikke med en befugtningsflaske. 5) Hvis problemet opstår igen, skal du kontakte hjemmeplejen. 1) Kontrollér, at udtaget udsender strøm. Undgå at slutte strømforsyningen til et svagt kredsløb eller en strømskinne. 2) Kontrollér, at kabelforbindelserne på strømforsyningerne er sat korrekt i væggen/bilen og koncentratoren. Hvis du bruger en vekselstrømforsyning, skal du også kontrollere kabelforbindelsen på strømforsyningstransformeren. 3) Kontrollér, at strømlysene lyser. - Der er grønt lys på strømforsyningsboksen. - Der er grønt lys på Eclipse-koncentratorens betjeningspalen i form af en strømledning. 4) Hvis strømindikatorerne ikke er tændt, skal du frakoble alle strømforsyningens kabler i 20 sekunder og derefter starter forfra. 5) Hvis problemet opstår igen, skal du kontakte hjemmeplejen. 1) Tilslut vekselstrøm for at genoplade batteriet. Kontrollér, at batteriet oplader i 2-5 timer, og at batteriikonet er fuldt og ikke blinker før brug. 2) Se handlingerne for symptomet Batteriet oplader ikke nedenfor. 1) Kontrollér, at du bruger den dosering, der er ordineret af din læge, og at pulstilstand eller uafbrudt flow bruges som angivet. 1) Prøv at aflade batteriet helt. Det kan du gøre ved at køre Eclipse på batteristrøm, indtil maskinen slukker helt. Fjern derefter batteriet, og lad det afkøle i ca. 30 minutter. Derefter skal du isætte batteriet i Eclipse igen og oplade det vha. vekselstrøm. 2) Hvis batteriet stadig ikke holder så længe som det burde, når du har fulgt trin 1, skal du kontakte hjemmeplejen. 1) Kontrollér, at udtaget udsender strøm. Undgå at slutte strømforsyningen til et svagt kredsløb eller en strømskinne. 2) Kontrollér, at kabelforbindelserne på strømforsyningerne er sat korrekt i væggen/bilen og koncentratoren. Hvis du bruger en vekselstrømforsyning, skal du også kontrollere kabelforbindelsen på strømforsyningstransformeren. 3) Kontrollér, at strømlysene lyser. - Der er grønt lys på strømforsyningsboksen. - Der er grønt lys på Eclipse-koncentratorens betjeningspalen i form af en strømledning. 4) Hvis strømindikatorerne ikke er tændt, skal du frakoble alle strømforsyningens kabler i 20 sekunder og derefter starter forfra. 5) Hvis problemet opstår igen, skal du kontakte hjemmeplejen. 1) Fjern batteriet, og sæt det i igen for at sikre, at det er isat korrekt i koncentratoren. 2) Kontrollér, at Eclipse viser et gult lys, der ikke blinker, når batteriet er isat, eller et blinkende batteriikon, når det forsøger at oplade. Fortsæt til trin 3, hvis ingen af disse finder sted. 3) Isæt om muligt et separat batteri i Eclipse. Hvis det nye batteri fungerer korrekt, skal det originale batteri udskiftes. 4) Hvis problemet opstår igen, skal du kontakte hjemmeplejen. 1) Kontakt hjemmeplejen C2 D (Danish)

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1) 3-087-923-73(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK]/Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin DK FI Digital Video Camera Recorder DCR-TRV460E/TRV461E

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Trykt på mindst 70 % genbrugspapir med brug af sværte baseret på vegetabilsk olie uden flygtuge organiske forbindelser. Painettu vähintään 70-prosenttisesti kierrätettävälle paperille käyttämällä VOC-vapaata

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-PC106E/PC107E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-089-179-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-PC106E/PC107E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-089-179-71(1) 3-089-179-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6752 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 551/551 D/551 CD

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0

Vaskemaskine Brugsanvisning. Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 WC0 Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas BGW 5124 W0 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan hjælpe med at forhindre personskader og materielle

Lisätiedot

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning Flash Käyttöohjeet Betjeningsvejledning DA FI HVL-F36AM Dansk Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager produktet i brug, og gem den til fremtidig brug. ADVARSEL For at mindske fare for brand

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA CR 1000, CR 1000 XL Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Models: 56515850, 56515852 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 /

Lisätiedot

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2

Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning S76010CMX2 DA FI NO SV Køle-/fryseskab Brugsanvisning Jääkaappi-pakastin Käyttöohje Kjøleskap og fryser Bruksanvisning Kyl/frys Bruksanvisning 2 22 42 62 S76010CMX2 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED...

Lisätiedot

Digital Surround Headphone System

Digital Surround Headphone System Digital Surround Headphone System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV MDR-DS4000 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå fare for brand eller stød må enheden ikke udsættes for

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1)

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1) 2-887-135-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted

Lisätiedot

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

Brugervejledning Käyttöopas

Brugervejledning Käyttöopas Brugervejledning Käyttöopas Tak for dit valg og køb af dit SMART-brættet. SMART er et selvbalancerende elektrisk bræt på to hjul. Inden brættet tages i brug, skal brugeren læse produktvejledningen, sikkerhedsadvarslerne

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

RENLIG DK NO FI SE FWM7

RENLIG DK NO FI SE FWM7 RENLIG DK NO FI SE FWM7 DANSK 4 NORSK 29 SUOMI 54 SVENSKA 79 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Tilpasning 10 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas DK NO SE FI Dansk (2-27) Norsk (28-53) Svenska (54-79) Suomi (80-105) LÆS

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

Montage- og betjeningsvejledning Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning

Montage- og betjeningsvejledning Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning avalon 4.1 Montage- og betjeningsvejledning Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning l q N S Version: 12799 DK FIN NO SE Revision: #001-2015 Edition: 29/10-14

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 6. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO.

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO. Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Models: 05370F(BOOST 8), 05370G(BOOST 8), 05390F(866), 05400F(871), 05400G(871), 05410F(886),

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

Adphibian AX 651 Combi EDS

Adphibian AX 651 Combi EDS Adphibian AX 651 Combi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance Models: 56317000 Nilfisk Models: 56317003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi 12/07 Form No. 56041678 A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2-659-814-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2006 Sony Corporation Læs dette først DK 2 Inden du tager enheden i brug, skal du

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

DCU 7230 DCU 7230 S. Tørretumbler Brugermanualen Kuivaaja Käyttöoppaan Tørketrommel Brukerhåndboken Torktumlare Bruksanvisningen

DCU 7230 DCU 7230 S. Tørretumbler Brugermanualen Kuivaaja Käyttöoppaan Tørketrommel Brukerhåndboken Torktumlare Bruksanvisningen Tørretumbler Brugermanualen Kuivaaja Käyttöoppaan Tørketrommel Brukerhåndboken Torktumlare Bruksanvisningen DCU 7230 DCU 7230 S 2960310418_KM/280814.1900 Læs denne vejledning, inden du tager produktet

Lisätiedot

Brugsvejledning CODE Mod./ Type KUMMEFRYSERE 37000253 HHSP 120 P. Säiliöpakastimen 37000254 HHSP 200 P KÄYTTÖOHJE. Bruksanvisning FRYSEBOKS

Brugsvejledning CODE Mod./ Type KUMMEFRYSERE 37000253 HHSP 120 P. Säiliöpakastimen 37000254 HHSP 200 P KÄYTTÖOHJE. Bruksanvisning FRYSEBOKS DK FIN Brugsvejledning CODE Mod./ Type KUMMEFRYSERE 37000253 HHSP 120 P 37000252 HHSP 150 P Säiliöpakastimen 37000254 HHSP 200 P KÄYTTÖOHJE N Bruksanvisning FRYSEBOKS NS Bruksanvisning FRYSBOXAR fi CONS80314

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-157-841-21(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 7. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT50UI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2007 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-GT50UI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2007 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 14. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi lisätietoja s.

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jeg er faret vild. Et tiedä missä olet. Kan du vise mig hvor det er på kortet? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Hvor kan jeg finde? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Olen eksyksissä.

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN236230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys ENB34933W ENB34933X ENB38933W ENB38933X 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere

Lisätiedot

FM/AM Digital Media Player

FM/AM Digital Media Player 4-484-593-12(1) FM/AM Digital Media Player Owner s Record The model and serial numbers are located on the bottom of the unit. Record the serial number in the space provided below. Refer to these numbers

Lisätiedot

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: SWEEPER RS 500 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014085(3)2006-06 B A B EC Machinery Directive 98/37/EC EN 12100-1, EN 12100-2, EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC

Lisätiedot

(typer indgangssignal)... 38 Låsning af kanal... 21. Appendiks C: Understøttede DVI-opløsninger... 39 Kanallistefi lter (tilvalg)...

(typer indgangssignal)... 38 Låsning af kanal... 21. Appendiks C: Understøttede DVI-opløsninger... 39 Kanallistefi lter (tilvalg)... Indhold Funktioner... 2 Fotovisning via USB... 23 Indledning... 2 Slideshow-indstillinger... 23 Klargøring... 2 Musikvisning via USB... 24 Sikkerhedsforskrifter... 3 Optagelsesbibliotek... 24 Pakkens indhold...

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

Montage- og betjeningsvejledning Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning

Montage- og betjeningsvejledning Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning avalon 5.1+ Montage- og betjeningsvejledning Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning l q N S Version: 12798 DK FIN NO SE Revision: #001-2015 Edition: 04/11-14

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

EUF2945AOW EUF2945AOX EUF2945AOY... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2945AOW EUF2945AOX EUF2945AOY... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF945AOW EUF945AOX EUF945AOY...... DA FRYSER BRUGSANVISNING FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 0 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 www.electrolux.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21

HOD670F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 HOD670F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

DE HOTLINE : DE : 0800 98 000 00 - AT : 0800 225 225 - CH : 0800 37 77 37 EN HOTLINE: UK: 0845 330 6460 - ROI: (01) 677 4003

DE HOTLINE : DE : 0800 98 000 00 - AT : 0800 225 225 - CH : 0800 37 77 37 EN HOTLINE: UK: 0845 330 6460 - ROI: (01) 677 4003 DE A H DE HOTLINE : DE : 0800 98 000 00 - AT : 0800 225 225 - CH : 0800 37 77 37 EN B EN HOTLINE: UK: 0845 330 6460 - ROI: (01) 677 4003 C 1 FR HOTLINE : BE : 32 70 23 31 59 - FR : 09 74 50 10 61 - CH

Lisätiedot

ERF4114AOW ERF4114AOX DA KØLESKAB FI JÄÄKAAPPI NO KJØLESKAP SV KYLSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50

ERF4114AOW ERF4114AOX DA KØLESKAB FI JÄÄKAAPPI NO KJØLESKAP SV KYLSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 ERF4114AOW ERF4114AOX DA KØLESKAB FI JÄÄKAAPPI NO KJØLESKAP SV KYLSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2.

Lisätiedot

4/2014 FORM NO. 56091067

4/2014 FORM NO. 56091067 4/2014 FORM NO. 56091067 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Lisätiedot

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D)

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D) 2/13 FORM NO. 56091048 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56104002 (51D) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE A - DANSK BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

GN Netcom AB Svarvargatan 11 100 28 Stockholm Sverige. Tel: +46 8 693 09 00 Fax: +46 8 654 84 80 www.gnnetcom.se

GN Netcom AB Svarvargatan 11 100 28 Stockholm Sverige. Tel: +46 8 693 09 00 Fax: +46 8 654 84 80 www.gnnetcom.se Page 1 GN 4800 VoIP Switch Dansk Vejledning i indstilling og brug Svenska Installations- och användarhandbok Suomi Asennus- ja käyttöopas GN Netcom Danmark Banemarksvej 50B 2605 Brøndby Danmark GN Netcom

Lisätiedot

Indholdsfortegnelse. Appendiks E: Softwareopgradering... 33 Specifi kationer... 34 Digital modtagelse (DVB-T)... 34 Digital modtagelse (DVB-C)...

Indholdsfortegnelse. Appendiks E: Softwareopgradering... 33 Specifi kationer... 34 Digital modtagelse (DVB-T)... 34 Digital modtagelse (DVB-C)... Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 3 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Lisätiedot

Invacare Birdie. Birdie, Birdie Compact

Invacare Birdie. Birdie, Birdie Compact Invacare Birdie Birdie, Birdie Compact DA Mobil personløfter Brugsanvisning.............................. 4 FI Siirrettävä henkilönostin Käyttöohje................................. 44 NO Mobil personløfter

Lisätiedot

GN 9120 DG. Dansk Indstillinger og anvendelse Svenska Installation och användning Soumi Asennus ja käyttö

GN 9120 DG. Dansk Indstillinger og anvendelse Svenska Installation och användning Soumi Asennus ja käyttö GN 9120 DG Dansk Indstillinger og anvendelse Svenska Installation och användning Soumi Asennus ja käyttö Dansk Svenska [1] Ladestation (base) [2] Hovedbøjle [2a] Online-indikator [2b] Volumenknap [2c]

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

S83600CMM0 DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48

S83600CMM0 DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 S83600CMM0 DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 2 FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan

Lisätiedot

Digital Recording Binoculars

Digital Recording Binoculars 4-464-708-12(1) Digital Recording Binoculars Betjeningsvejledning Käyttöopas Bruksanvisning DA FI SV DEV-30/50/50V Læs dette først Læs denne vejledning grundigt inden du tager enheden i brug, og gem den

Lisätiedot

ERF4118AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 18 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 35

ERF4118AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 18 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 35 ERF4118AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 18 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 35 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9098868000 Edition 1 2010-11 Printed

Lisätiedot