ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR"

Transkriptio

1 ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR Läs bruksanvisningen före användning! Sugsida (suger ut luft) Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Strömbrytare Etikett på pump Please take the charger stopper out from the pump before charging and using. Plocka bort den röda pluggen innan pumpen används eller laddas. Pumpen kan inte användas under laddning. VIKTIGT! Pumpen laddas med adapter kopplad till det vanliga elnätet ~230 V. Pumpen lämnar stora luftvolymer med lågt tryck. Den kan både pumpa in och suga ut luft. Lämpad för gummibåtar, luftmadrasser, etc. Pumpen kan köras cirka 10 minuter mellan laddningarna. Ackumulatorn är av NiMhtyp och klarar omkring 500 cykler. Använd så stort munstycke som möjligt. Detta ger bästa effekt och lägsta motortemperatur. Låt inte barn leka med pumpen. VARNING! Följ alltid instruktionerna för det som ska fyllas. Överskrid aldrig högsta tillåtna tryck. Att blåsa upp föremål så att de spricker kan vålla skador. Lämna aldrig pumpen när den är igång. Använd aldrig pumpen i våt miljö. Använd aldrig pumpen så att sand, småsten etc. kan komma in i den. Låt aldrig pumpen blåsa luft i riktning mot ögonen. Täck inte för någon av öppningarna med fingrarna Biltema Nordic Services AB

2 ATT LADDA ACKUMULATORN Anslut den ingående adaptern och ladda från det vanliga elnätet ~230 V. Laddningstiden är minst 10 timmar. Första gången dock 16 timmar. Använd inte luftpumpen samtidigt som den laddas eftersom det rubbar laddningstiden. Ackumulatorn mår bra av att laddas ur. Toppladda inte gång på gång. Lämna inte ackumulatorn I urladdat tillstånd: Ladda direkt efter urladdning. ATT PUMPA IN LUFT 1. Montera anslutningsnippeln och ett lämpligt munstycke. Håll pumpen mot ventilen på det som ska fyllas och starta pumpen med strömbrytaren. 2. Håll alla luftvägar så öppna som möjligt. Hinder försvårar luftflödet och höjer motortemperaturen. Detta kan skada pumpen. ATT SUGA UT LUFT 1. Öppna ventilen på det som ska tömmas på luft. 2. Montera anslutningsnippeln på pumpens sugsida och håll upp denna mot ventilen på det som ska tömmas. Starta pumpen och låt den suga. 3. Håll luftflödet så fritt som möjligt eftersom hinder höjer motortemperaturen. Detta kan skada pumpen. Vissa föremål har en backventil i form av en liten gummiklaff. Denna måste tryckas undan för att luften ska kunna komma ut. Använd pumpen direkt utan munstycke eller ett lämpligt och så stort munstycke som möjligt. Detta ger bästa effekt och lägsta motortemperatur. På stora gummibåtar, etc. passar oftast pumpen direkt i påfyllningsventilen. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB 2

3 ELEKTRISK LUFTPUMPE, OPPLADBAR Les bruksanvisningen før bruk! Sugeside (suger ut luft) Innblåsingsside (pumper inn luft) Tilkoplingsnippel og munnstykker Strømbryter Etikett på pumpe Please take the charger stopper out from the pump before charging and using. Fjern den røde pluggen før pumpen brukes eller lades. Pumpen kan ikke brukes mens den lades. VIKTIG! Pumpen lades med adapter koplet til det vanlige ~230 V strømnettet. Pumpen gir stort luftvolum med lavt trykk. Den kan både pumpe inn og suge ut luft. Egnet for gummibåter, luftmadrasser, etc. Pumpen kan kjøres i cirka 10 minutter mellom ladingene. Akkumulatoren er av NiMh-typ og klarer omkring 500 sykluser. Bruk så stort munnstykke som mulig. Dette gir den beste effekten og laveste motortemperaturen. La ikke barn leke med pumpen. ADVARSEL! Følg alltid instruksjonene for det som skal fylles. Overskrid aldri høyeste tillatte trykk. Å blåse opp gjenstander slik at de sprekker, kan forvolde skade. Gå aldri fra pumpen når den er i gang. Bruk aldri pumpen i våte omgivelser. Bruk aldri pumpen slik at sand, småstein, etc. kan komme inn i den. La aldri pumpen blåse luft i retning mot øynene. Dekk ikke for noen av åpningene med fingrene Biltema Nordic Services AB

4 LADE AKKUMULATOREN 1. Kople til den medfølgende adapteren, og lad fra det vanlige ~230 V strømnettet. Ladetiden er minst 10 timer, og 16 timer første gang. 2. Bruk ikke luftpumpen samtidig som den lades, fordi det forstyrrer ladetiden. Akkumulatoren har godt av å lades ut. Topplad ikke gang på gang. 3. Gå ikke fra akkumulatoren i utladet tilstand: Lad opp rett etter utlading. PUMPE INN LUFT 1. Monter tilkoplingsnippelen og et egnet munnstykke. Hold pumpen mot ventilen på det som skal fylles, og start pumpen med strømbryteren. 2. Hold alle luftveier så åpne som mulig. 3. Hinder gjør luftstrømmingen vanskeligere og øker motortemperaturen. Dette kan skade pumpen. SUGE UT LUFT 1. Åpne ventilen på det som skal tømmes for luft. 2. Monter den blå tilkoplingsnippelen på pumpens sugeside, og hold denne opp mot ventilen på det som skal tømmes. Start pumpen og la den suge. 3. Hold luftstrømmingen så fri som mulig fordi hinder øker motortemperaturen. Dette kan skade pumpen. Visse gjenstander har en tilbakeslagsventil i form av en liten gummiklaff. Denne må trykkes vekk for at luften skal kunne komme ut. Bruk pumpen direkte uten munnstykke eller et egnet og så stort munnstykke som mulig. Dette gir den beste effekten og laveste motortemperaturen. På store gummibåter o.l. passer oftest pumpen direkte i påfyllingsventilen. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB 4

5 SÄHKÖKÄYTTÖINEN ILMAPUMPPU, LADATTAVA Lue käyttöohje ennen kuin alat käyttää pumppua! Imupuoli (imee ilman pois) Täyttöpuoli (pumppaa ilmaa sisään) Liitin ja suukappaleet Virtakytkin Tarra pumpussa Please take the charger stopper out from the pump before charging and using. Ota punainen tulppa pois ennen pumpun käyttämistä ja lataamista. HUOM! Pumppua ei saa käyttää lataamisen aikana. TÄRKEÄÄ! Lataa pumpun akku tavalliseen ~230 V pistorasiaan liitetyn verkkovirtamuuntimen välityksellä. Pumppu pumppaa paljon ilmaa alhaisella paineella. Sillä voit sekä puhaltaa ilmaa että imeä ilmaa pois. Soveltuu kumiveneiden, ilmapatjojen yms. täyttöön ja tyhjennykseen. Pumppu toimii yhdellä latauksella n. 10 minuuttia. Sen NiMh-akku kestää noin 500 latauskertaa. Käytä mahdollisimman suurta suukappaletta. Näin saat pumpusta parhaan mahdollisen tehon ja moottori ei kuumene liikaa. Älä anna lasten leikkiä pumpulla. VAROITUS! Noudata aina täytettävän kohteen mukana toimitettuja ohjeita. Älä ylitä suurinta sallittua painetta. Älä täytä esineitä liian täyteen, ne voivat mennä rikki. Älä koskaan jätä pumppua käyntiin ilman valvontaa. Älä käytä pumppua märässä ympäristössä. Älä käytä pumppua paikassa, jossa siihen voi päästä hiekkaa tai pikku kiviä. Älä suuntaa pumpusta tulevaa ilmaa kenenkään silmiin. Älä tuki pumpun aukkoja sormin Biltema Nordic Services AB

6 PUMPUN AKUN LATAAMINEN Liitä mukana toimitettu verkkovirtamuunnin pumppuun ja ~230 V pistorasiaan. Lataa akkua kerrallaan vähintään 10 tuntia, ensimmäisellä kerralla 16 tuntia. Älä käytä pumppua samalla kun lataat sitä, se häiritsee latausta. Anna akun purkautua välillä kokonaan, älä lataa jatkuvasti ilman, että se tyhjenee välillä. Älä pidä akkua tyhjänä. Lataa se aina heti sen purkauduttua kokonaan. ILMAN PUMPPAAMINEN 1. Asenna liitin ja sopiva suukappale. Pidä pumppua täytettävän esineen venttiilissä ja käynnistä pumppu virtakytkimellä. 2. Huolehdi siitä, että ilma pääsee kulkemaan mahdollisimman vapaasti. Ilman kulkua hidastavat esteet (esim. letkun mutkat) saattavat aiheuttaa moottorin ylikuumenemista, mikä voi vahingoittaa pumppua. ILMAN IMEMINEN POIS 1. Avaa tyhjennettävän esineen venttiili. 2. Asenna liitin pumpun imupuolelle ja pidä sitä tyhjennettävän esineen venttiilissä. Käynnistä pumppu ja anna sen imeä esine tyhjäksi. 3. Huolehdi siitä, että ilma pääsee kulkemaan mahdollisimman vapaasti. Ilman kulkua hidastavat esteet (esim. letkun mutkat) saattavat aiheuttaa moottorin ylikuumenemista, mikä voi vahingoittaa pumppua. HUOMAA! Joidenkin esineiden venttiileissä saattaa olla pieni kumiläppä estämässä ilman poistumista. Sitä on painettava tyhjennyksen aikana, jotta ilma pääsisi tulemaan ulos. HUOMAA! Käytä pumppua mahdollisuuksien mukaan ilman suukappaletta tai valitse mahdollisimman suuri suukappale. Näin pumppu toimii tehokkaasti ja moottorin lämpötila pysyy alhaisena. Esim. isojen kumiveneiden tai vastaavien venttiileihin pumpun voi useimmiten liittää suoraan ilman suukappaleita. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) Biltema Nordic Services AB 6

7 ELEKTRISK LUFTPUMPE, OPLADELIG Læs brugsanvisningen før brug! Udsugningsside (suger luft ud) Indblæsningsside (pumper luft ind) Tilkoblingsnippel og mundstykker Strømafbrydere Etiket på pump Please take the charger stopper out from the pump before charging and using. Tag den røde prop ud, inden pumpen bruges eller lades. Pumpen kan ikke bruges under ladning. VIGTIGT! Pumpen oplades med strømforsyningen, der tilsluttes det almindelige lysnet på ~230 V. Pumpen giver en stor luftvolumen med lavt tryk. Den kan både pumpe luft ind og suge ud luft ud. Velegnet til gummibåde, luftmadrasser, etc. Pumpen kan køre ca. 10 minutter på en opladning. Akkumulatoren er af NiMh-typen og klarer ca. 500 cyklusser. Brug så stort mundstykke som muligt. Dette giver den bedste effekt og den laveste motortemperatur. Lad ikke børn lege med pumpen. ADVARSEL! Følg altid anvisningerne for det, der skal pumpes op. Overskrid aldrig det maks. tilladte tryk. Oppustning af objekter til de revner, kan medføre skader. Gå aldrig væk fra pumpen, mens den kører. Brug aldrig pumpen i våde omgivelser. Brug aldrig pumpen, så der kan komme sand, småsten etc. ind i den. Lad aldrig pumpen puste luft mod øjnene. Dæk ikke åbningerne til med fingrene Biltema Nordic Services AB

8 SÅDAN LADES AKKUMULATOREN OP Tilslut den medfølgende strømforsyning og lad op fra det almindelige lysnet på ~230 V. Opladningstiden er mindst 10 timer. Første gang tager det dog 16 timer. Brug ikke luftpumpen samtidigt med, at den lades op, da det forøger opladningstiden. akkumulatoren har godt af at blive helt afladet. Lad ikke helt op gang på gang. Efterlad ikke akkumulatoren i uopladet tilstand. Lad batteriet op umiddelbart efter afladning. SÅDAN PUMPES LUFT IND 1. Monter tilkoblingsniplen og et passende mundstykke. Hold pumpen mod ventil på det, der skal pumpes op og start pumpen med strømafbryderen. 2. Hold alle luftkanaler så åbne som muligt. Hvis luftgennemstrømningen forhindres, stiger motortemperaturen. Dette kan beskadige pumpen. SÅDAN SUGES LUFT UD 1. Åbn ventilen på det, der skal tømmes for luft. 2. Monter tilkoblingsniplen på pumpens sugeside og hold den ind mod ventilen på det, der skal tømmes. Start pumpen og lad den suge. 3. Hold luftstrømmen så fri som muligt, da forhindringer hæver motortemperaturen. Dette kan beskadige pumpen. Nogle objekter har en ventilspærre i form af en lille gummiklap. Denne skal trykkes ned for at luften kan slippe ud. Brug pumpen direkte uden mundstykke eller et passende og så stort som muligt mundstykke. Dette giver den bedste effekt og den laveste motortemperatur. På store gummibåde o.lign. passer pumpen ofte direkte i påfyldningsventilen. EL-AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB 8

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine 17-358 manual 131212.indd 2013-12-16, 16.28.41 Art. 17-358 Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine CD 12V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Lisätiedot

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

PANELANTENN DVBT/T2 PANELANTENNE DVBT/T2 PANEELIANTENNI DVBT/T2 PANELANTENNE DVBT/T2

PANELANTENN DVBT/T2 PANELANTENNE DVBT/T2 PANEELIANTENNI DVBT/T2 PANELANTENNE DVBT/T2 PANELANTENN DVBT/T2 PANELANTENNE DVBT/T2 PANEELIANTENNI DVBT/T2 PANELANTENNE DVBT/T2 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Lisätiedot

ACTIONKAMERA ACTION-KAMERA TOIMINTAKAMERA ACTIONKAMERA

ACTIONKAMERA ACTION-KAMERA TOIMINTAKAMERA ACTIONKAMERA ACTIONKAMERA ACTION-KAMERA TOIMINTAKAMERA ACTIONKAMERA Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Lisätiedot

Pure Comfort ultrasonic humidifier

Pure Comfort ultrasonic humidifier Pure Comfort ultrasonic humidifier Improved indoor environment Cool & warm mist technology Room capacity: Up to 50 m² 3 mist control levels Water filter Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-9

Lisätiedot

Saxlyft Sakseløfter. 3 ton/tonn/tonnia/tons. Original manual. Art. 15-8406

Saxlyft Sakseløfter. 3 ton/tonn/tonnia/tons. Original manual. Art. 15-8406 Saxlyft Sakseløfter Saksinostin Sakselift 3 ton/tonn/tonnia/tons Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 1

Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 1 Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 1 Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 2 Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 3 Notice Magic Tea A6:Mise en page

Lisätiedot

Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream

Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream Up to 1.5 L ready ice cream Timer > 30 minutes Recipe included 2 inner bowls included Pre-freezing bowls Bruksanvisning - svenska...sida 3-12 Brugsanvisning

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Comfort Contego Bruksanvisning Läs bruksanvisningen innan du använder denna produkt. Sverige Danmark Suomi Comfort Contego T800 Sändare Comfort Contego R800 Mottagare Innehållsförteckning Sida Introduktion

Lisätiedot

Electronic Service Manuals

Electronic Service Manuals Electronic Service Manuals This electronic document is provided as a service to our customers. We do not create the contents of the information contained in this document. Should you have detailed questions

Lisätiedot

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Lisätiedot

Brandvarnare, optisk Fotoelektrisk sensor. Røykvarsler, optisk Fotoelektrisk sensor. Palovaroitin, optinen Valosähköinen tunnistin

Brandvarnare, optisk Fotoelektrisk sensor. Røykvarsler, optisk Fotoelektrisk sensor. Palovaroitin, optinen Valosähköinen tunnistin Brandvarnare, optisk Røykvarsler, optisk Palovaroitin, optinen Valosähköinen tunnistin Brandalarm, optisk EN 14604 Eyston Company Limited Fortune Factory Building, 40 Lee Chung Street, Chai Wan, Hong Kong.

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 ESF6510LOW ESF6510LOX...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Art. 15-280 Multimeter pocket Taskukokoinen digitaalinen testilaite Lommemultimeter

Art. 15-280 Multimeter pocket Taskukokoinen digitaalinen testilaite Lommemultimeter Multimeter pocket Taskukokoinen digitaalinen testilaite Lommemultimeter EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EG-FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE BILTEMA

Lisätiedot

Hair Trimmer SHBS 1000 A1

Hair Trimmer SHBS 1000 A1 PERSONAL CARE Hair Trimmer SHBS 1000 A1 Hiusleikkuri Käyttö- a turvaoheet Hårklippare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Hårtrimmer Brugs- og sikkerhedsanvisninger Käännä ennen lukemista molemmat

Lisätiedot

Art.15-281 Tångamperemeter AC/DC Tangamperemeter AC/DC Pihtiampeerimittari AC/DC

Art.15-281 Tångamperemeter AC/DC Tangamperemeter AC/DC Pihtiampeerimittari AC/DC Tångamperemeter AC/DC Tangamperemeter AC/DC Pihtiampeerimittari AC/DC EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EG-FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE BILTEMA

Lisätiedot

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Lisätiedot

direktivet. NO CE-merkingen dokumenterer at apparatet er i samsvar med de grunnleggende

direktivet. NO CE-merkingen dokumenterer at apparatet er i samsvar med de grunnleggende PMR BABYTALKER 1010 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V 1.1 SE Funktionerna i denna bruksanvisning publiceras med reservation för ändringar. DK Vi forbeholder os retten til ændringer

Lisätiedot

TsFondues nordique 04-08 22/04/08 9:23 Page 1. fondue

TsFondues nordique 04-08 22/04/08 9:23 Page 1. fondue TsFondues nordique 04-08 22/04/08 9:23 Page 1 fondue TsFondues nordique 04-08 22/04/08 9:23 Page 2 A B C Super Fondue Multi Fondues Fondue Thermo Protect D E F Fondue Ovation G H J TsFondues nordique 04-08

Lisätiedot

Kompressor/Kompressori

Kompressor/Kompressori Bruksanvisning/Käyttöohje Kompressor/Kompressori Art. 17-620 Art. 17-625 Art. 17-630 Art. 17-635 Art. 17-640 Art. 17-645 Art. 17-6030 Art. 17-6033 Art. 17-6040 Art. 17-6043 S N Fin S FUNKTION Kompressorn

Lisätiedot

PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM BRUKSANVISNING AC-9000/AC-12000 N O Takk for at du har valgt denne nyskapende Wilfa

Lisätiedot

Kitchen. taste master // oven thermometer // Type 4770. +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level //

Kitchen. taste master // oven thermometer // Type 4770. +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level // Kitchen taste master // oven thermometer // Large display // +0 C to 250 C // Choose meat type/taste level // Type 4770 4770_CS_UVN_100214.indd 1 2/13/2014 9:58:41 PM Bruksanvisning - svenska...sida 3-9

Lisätiedot

Pendelsticksåg Pendelstikksag Heiluripistosaha

Pendelsticksåg Pendelstikksag Heiluripistosaha KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Pendelsticksåg Pendelstikksag Heiluripistosaha Ver. 001-0005 Modell/Malli: 30-9320 Nr/Nro: CT-4411 SVENSKA Pendelsticksåg Artikelnummer: 30-9320, Modell: CT-4411 Generella säkerhetsinstruktioner

Lisätiedot

LT2122A. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

LT2122A. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. J O N S E R E D S E R V I C E Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

alarm clock // radio controlled //

alarm clock // radio controlled // Electronics alarm clock // radio controlled // Radio controlled (100% accurate) // Alarm function with snooze // Indoor thermometer // Calendar with day of week // Type 4943 4943_UL_UVN_100214.indd 1 2/13/2014

Lisätiedot

Gaskogesektion Kaasukeittotaso Gasskokesone Gashäll

Gaskogesektion Kaasukeittotaso Gasskokesone Gashäll Gaskogesektion Kaasukeittotaso Gasskokesone Gashäll [da] Brugsanvisning...4 [fi] Käyttöohje...10 [no] Bruksveiledning... 16 [sv] Bruksanvisning... 22 2 1 Rist 2 Betjeningsknapper 3 Ekstra brænder på op

Lisätiedot

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L EN BATTERITENNING Instruction Manual NO SE FI EN Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction Manual

Lisätiedot