Eurajoen kunta. Henkilöstöraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurajoen kunta. Henkilöstöraportti"

Transkriptio

1 14 Eurajoen kunta Henkilöstöraportti 2011

2 2 Johdanto 3 Henkilöstöpoliittinen yleislinjaus 4 Eurajoen kunnan työhyvinvointisyke Henkilöstö lukuina 6 Työhyvinvointi 8 Osaamisen johtaminen 10 Palkkaus ja palkitseminen 11 Yhteistoiminta 12 Tilasto-osa 14

3 3 JOHDANTO Henkilöstösuunnittelu Eurajoen kunnassa Henkilöstösuunnittelun lähtökohtana on kunnan strategia, työelämän laadun kehittämisohjelma ja eri hallintokuntien henkilöstöesitykset taloussuunnitelmassa ja talousarviossa. Henkilöstösuunnittelu on jatkuvaa strategiaperusteista työtä, millä ennakoidaan toiminnan muuttumisen vaikutukset henkilöstön rakenteeseen ja osaamiseen. Kunnan tulee huolehtia siitä, että palvelutuotantoa toteuttamassa on juuri oikeanlainen joukko ihmisiä. Henkilöstötyön tehtävänä on yhtenäistää ja kuvata henkilöstöprosessit, jolloin roolit ja vastuut kirkastuvat. Samalla henkilöstösuunnittelu on osa vuotuista toiminnan suunnitteluprosessia. Henkilöstösuunnittelussa yhdistyy kunnan ja yksilön näkökulma. Henkilöstön kannalta tavoitteena on varmistaa, että jokainen voi tarjolla olevien mahdollisuuksiensa rajoissa työskennellä omia edellytyksiään ja tavoitteitaan vastaavissa tehtävissä. Pohjaksi henkilöstösuunnittelulle tarvittavat tiedot kootaan kunnan henkilöstöraporttiin. Henkilöstöraportilla kuvataan ja seurataan henkilöstövoimavarojen tilaa. Sen on tarkoitus luoda kuva siitä, miten vahvalla pohjalla organisaation menestyminen on tulevaisuudessa. Henkilöstöraportti sisältää aikasarjoja tärkeimmistä henkilöstöä koskevista tunnusluvuista ja analyysin tilanteesta strategiaan peilaten. Kunnanjohtaja Harri Hiitiö

4 4 HENKILÖSTÖPOLIITTINEN YLEISLINJAUS VASTUULLISEN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN KUNTA 2013 Eurajoen kunnanvaltuuston vuoden 2010 talousarviokäsittelyn yhteydessä määrittelemien kunnan strategisten linjausten mukaisesti olemme vastuullisen henkilöjohtamisen kunta. Eurajoen kunnan työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan keskeisiä haasteita ovat palvelustrategiaan perustuva henkilöstövoimavarojen ennakointi, osaavan työvoiman rekrytointi, osaamisen pitkäjännitteinen johtaminen ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen. Hyvä ja vastuullinen henkilöstöpolitiikka on kunnalle keskeinen menestystekijä kiristyvässä työvoimakilpailussa. Kunnassa on määritelty vastuullisen henkilöstöjohtamisen periaatteet ja laadittu niiden toteuttamisen tueksi hyvät käytännöt kuvaamaan tavoiteltavaa ja suositeltavaa toimintaa kunnassa. Sisältö käsittää johtamisen, työsuhteiden pysyvyyden ja rekrytoinnin, osaamisen ja ammattitaidon, kannustavuuden, työhyvinvoinnin sekä työnantajakuvan. Eurajoen kunnan arvojen, tuloksellisuus, oikeudenmukaisuus, vastuunkanto, jatkuva kehittäminen ja avoimuus, tulee näkyä kunnan henkilöstöpolitiikassa, henkilöstösuunnittelussa, esimiestoiminnassa ja henkilöstöön liittyvässä päätöksenteossa.

5 5 Perustietoa raportoinnista Henkilöstöraportin tiedot ilmoitetaan vuosittain tilanteen mukaan (vertailuajankohta). Vuosi 2011 on vertailuvuosi. Vuosia käytetään raportin vertailujaksona. EURAJOEN KUNNAN TYÖHYVINVOIN- TISYKE 2011 Kuntien eläkevakuutus (KEVA) uudisti Eurajoen kunnan työntekijöille vuonna 2007 suoritetun työhyvinvointikyselyn vuoden 2011 keväällä. Kyselyyn vastasi yhteensä 193 työntekijää, vastausprosentti 55,3. Eurajoen tuloksia verrattiin muihin Kevan kyselypalveluun osallistuneiden kuntaorganisaatioiden tuloksiin (aineisto vuosilta , sis. 26 kuntaorganisaatiota ja vastaajaa. Lisäksi vertailua suoritettiin vuoden 2007 kyselykerran tuloksiin. Eurajoen kunnan vahvuuksia: korostuvat palautteen ja informaation saaminen esimieheltä sekä esimiehen puolueettomuus ja oikeudenmukaisuus. Kehityskeskusteluita käydään selvästi yleisemmin kuin vertailuaineistossa, ja ne ovat myös yleistyneet selvästi vuodesta Kehityskeskustelujen onnistuminen arvioidaan myös yleisesti hyväksi. Työyhteisöjen toimivuuden kaikki osaalueet arvioidaan vertailuaineistoa paremmiksi. Työyhteisöjen toimivuuden arvioidaan myös parantuneen vuodesta Vahvuuksina erottuvat esimerkiksi osallistumismahdollisuudet työyhteisön pitemmän tähtäimen suunnitteluun sekä erilaisten näkemysten ja ihmisten suvaitseminen. 83 % vastaajista pitää oman työyhteisönsä ilmapiiriä melko tai erittäin hyvänä. Työolojen ja osaamisen osa-alueista positiivisimpina korostuvat työtehtävien mielekkyys sekä ergonomian ja turvallisuuden huomiointi. tulokset käytännössä kaikkien työhyvinvoinnin osa-alueiden kohdalla vertailuaineistoa paremmat. Tulokset ovat myös selvästi parantuneet vuoden 2007 kyselystä. 89 % vastaajista on valmis suosittelemaan nykyistä työpaikkaansa tuttavalleen. 78 % vastaajista ilmoittaa oman työtyytyväisyytensä melko tai erittäin hyväksi. Johtamisen ja esimiestyön erityisvahvuuksina suhteessa vertailuaineistoon 85 % vastaajista kokee nykyiset työtehtävänsä melko tai erittäin mielekkäiksi. 69 % vastaajista pitää turvallisuuteen liittyvien tekijöiden huomiointia melko tai erittäin hyvänä. Oma työkyky ja voimavarat arvioidaan hieman paremmaksi kuin vertailuaineistossa. Työssä jatkamiseen 63 ikävuoden tai ammatillisen eläkeiän jälkeen suhtaudutaan hieman vertailuaineistoa positiivisemmin.

6 6 Omat arviot työyhteisötaidoista sekä aloitteellisuus saavat selvästi vertailuaineistoa paremmat arviot. Työyksiköissä tehdyt konkreettiset työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteet ovat onnistuneet kohtuullisen hyvin. Eurajoen kunnan kehittämistarpeita: HENKILÖSTÖ LUKUINA Henkilöstön määrä Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön kokonaismäärä on vertailujakson aikana olut alimmillaan vuonna 2006 (301), jolloin maatalouslomitus siirtyi muualle hoidettavaksi. Korkeimmillaan määrä on raportointivuonna. Vastausprosentti on kohtuullisen alhainen ja työyksikköjen välillä on selvää hajontaa (paljon pieniä yksiköitä). -> tulosten huolellinen purku yksikkötasolla ja jatkokehittämisen oikea kohdentaminen erityisen tärkeää. Työoloihin liittyvät tekijät eivät erotu vertailuaineistosta edukseen aivan yhtä selvästi kuin muut osa-alueet. Työn henkiset vaatimukset koetaan paikoin kovina suhteessa työkykyyn. Työyksiköiden konkreettiset työhyvinvoinnin kehittämistoimet vähäisiä edellisen kyselyn jäljiltä. Niiltä osin kuin toimenpiteitä on tehty tulokset ovat kuitenkin hyviä. Työnantajan järjestämän työhyvinvointitoiminnan hyödyllisyys itselle saa hieman heikomman arvion kuin vertailuaineistossa. Työnantajan palkitsemistapojen kannustavuus koetaan huonoksi. Tulos on vertailuaineistoa parempi, mutta 34 % vastaajista arvioi palkitsemistapojen kannustavuuden melko tai erittäin huonoksi. Eurajoen kunnan vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä oli 365 henkeä. Henkilöstön jakautuminen työsuhteen laadun mukaan Palkkatoimikunta on vuonna 2009, kunnan strategian mukaisesti, ohjeistanut esimiehiä seuraavasti: Palkkatoimikunta suosittelee määräaikaisten työsopimusten muuttamista toistaiseksi voimassa oleviksi ellei määräajaksi ottamisesta ole erikseen säädetty tai tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevan työsuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista työsuhdetta edellyttävä seikka sitä vaadi.

7 7 Vuoden 2011 lopussa vakinaisessa palvelussuhteessa oli 77 % koko henkilökunnasta. Määräaikaisia työntekijöitä vertailuajankohtana oli 84, työllistettyjä 8 ja oppisopimuskoulutuksessa 6 henkilöä. Hallintokunnista sosiaalitoimi oli vertailuajankohtana henkilöstömäärältään suurin, 186 henkilöä. Koulutoimessa henkilökuntaa oli 100, teknisessä ja ympäristötoimessa yhteensä 55, kirjasto- ja kulttuuritoimessa 10 sekä liikunta- ja vapaa-aikatoimessa ja yleishallinnossa molemmissa 7. Virkasuhteisten osuus koko henkilöstöstä oli vertailuajankohtana 32,6 prosenttia. Vertailuajankohdan henkilöstöstä työskenteli kokoaikaisena. 81,4 % eli 297 henkilöä. Osaaikaisten osuus oli 18,6 % eli 68 henkilöä. Osa-aikaisista 13 työskenteli osa-aikaisena omasta pyynnöstään, loput työnantajan aloitteesta. Osa-aikaisista 75 prosenttia eli 51 henkilöä työskenteli sosiaali- ja koulutoimessa. Sosiaalitoimessa työskenteli osa-aikaisena 26 henkilöä ja koulutoimessa 25. Yleishallinnon alalla kaikki olivat kokoaikaisia työntekijöitä. Osa-aikaisten määrää arvioitaessa tulee huomioida, että esim. työllistetyt toimivat pääsääntöisesti osa-aikaisina, työaika 85 %. Henkilöstön sukupuoli- ja ikäjakauma Henkilöstöstä miesten osuus oli 12,3 prosenttia. Miesten osuus oli suurin koulutoimessa, jossa miehiä kaikkiaan 24 prosenttia henkilöstöstä. Naisvaltaisin oli kirjasto-kulttuuritoimi, jonka henkilöstöstä vertailuajankohtana kaikki olivat naisia. Henkilöstön keski-ikä vertailuajankohtana oli 44,09 vuotta, keski-ikä on pysynyt seurantavuoden aikana lähes samaa, keski-ikä oli 44,6 vuotta. Nuorinta henkilöstö oli vapaa-aikatoimessa, jossa keski-ikä 40,31 vuotta. Iäkkäintä henkilöstö oli kirjasto-kulttuuritoimessa (48,09 v) ja tekninen-ympäristötoimessa (47,17 v). Ikäryhmittäin tarkasteltuna alle 50-vuotiaita henkilöstöstä oli 238 eli 65,2 % henkilökunnasta. Alle 30-vuotiaita oli 53 (14,5 %) ja yli 60-vuotiaita 23 (6,3 %). Muutokset vakinaisessa henkilöstössä Vertailuvuoden aikana perustettiin seuraavat toimet: yleishallintoon yrityskehittäjä vapaa-aikatoimeen työ- ja yksilövalmentaja sosiaalitoimeen 2 hoitajaa tekniseen toimeen yhdyskuntateknisen toimen työntekijä. Vakinaisesta henkilöstöstä irtisanoutui seurantavuoden aikana 13 työntekijää. Irtisanoutumisista 7 kohdistui sosiaalitoimeen, 3 koulutoimeen, 2 yleishallintoon ja 1 teknisen-ympäristötoimeen. Irtisanoutuneet olivat kaikki naisia ja heistä 2 oli alle 40-vuotiasta, 10 kuului ikäryhmään vuotta ja yli 55- vuotiaita oli yksi. Vuoden 2011 aikana otettiin käyttöön lähtevien työntekijöiden lähtöhaastattelut joissa esimies keskustelee irtisanoutumisen taustoja. Käydyistä keskusteluista saadun palautteen mukaan irtisanoutumisen syitä olivat mm: - haasteellisempiin tehtäviin siirtyminen - muualla parempi palkka

8 8 - mahdollisuus keskittyä paremmin omaan erityisosaamisalaan (Eurajoella laajat toimenkuvat) - työmatkojen lyhentyminen Vanhuuseläkkeelle seurantavuoden aikana jäi yhteensä 13 henkilöä. Vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 63,4 vuotta. TYÖHYVINVOINTI Sairaspoissaolot Vuoden 2011 aikana sairaspoissaoloja kertyi yhteensä 3590 päivää. Sairaslomien määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 485 päivällä. Työntekijää kohden laskettuna sairaspoissaoloja kertyi keskimäärin 10 päivää. Sairaslomista suurin osa, 65,9 % eli 2367 päivää, kertyi sosiaalitoimen alalta. Tarkasteltaessa asiaa työntekijöiden määrän suhteen eri hallintokunnissa, huomataan, että sairaspoissaolot jakaantuvat tasaisemmin. henkilöllä, kahdesta kymmeneen päivään poissaoloja 170 henkilöllä. Yli sadan päivän poissaoloja kertyi yhteensä viidelle henkilölle, näistä yli kahdensadan päivän poissaoloja oli kahdella. Työtapaturmat Työtapaturmista aiheutuneita poissaoloja kirjattiin kymmenelle henkilölle, yhteensä 173 päivää. Työterveyshuolto Työnantajalla on työterveyshuoltolain perusteella velvollisuus järjestää työsopimus- ja virkasuhteessa oleville työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto. Lisäksi työnantaja voi järjestää yleislääkäritasoista sairaanhoitoa. Työnantaja saa Kelasta korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista työterveyshuollon ja sairaanhoidon kustannuksista. Kustannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan: Työntekijää kohden laskettuna yleishallinnossa sairaspoissaoloja kertyi 14 päivää, sosiaalitoimessa 13 päivää, koulutoimessa 6 päivää, kirjasto-kulttuuritoimessa 12 päivää, vapaaaikatoimessa 5 päivää ja tekninenympäristötoimessa 7 päivää. Sairaslomatilastoja tarkastellessa pitkät sairaslomat aiheuttavat helposti vääristymiä tilastoihin. Vertailuvuoden aikana työntekijöistä sairaslomalla oli kaikkiaan 280 henkilöä. Näistä sairaslomista yhden päivän poissaoloja oli 36 Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja ensiapuvalmiuden ylläpitämisestä. Korvausluokkaan II kuuluvat työterveyshuollon lisäksi järjestetyn yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset.

9 9 Attendo Eurajoen työterveyshuolto on järjestänyt työntekijöiden terveyshuollon vuoden 2009 alusta lähtien. Henkilöstölle on järjestetty lakisääteisten työterveyshuoltopalveluiden lisäksi yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Eurajoen työterveyshuollon kolme keskeistä tavoitetta on: 1. Työntekijöiden terveyden, työ- ja toimintakyvyn edistämine ja ylläpitäminen Vuoden 2010 syksyllä järjestettiin työntekijöille kysely tupakoinnista. Lomakkeita lähetettiin 343 kpl, vastausprosentti oli 53,6. Vastanneista 15 ilmoitti tupakoivansa säännöllisesti ja 9 satunnaisesti. Vastanneista 160 ilmoitti, ettei tupakoi ollenkaan. Tupakointikielto aiheuttaisi ongelmia työpäivän aikana 22 vastanneelle. 2. Terveellinen ja turvallinen työympäristö 3. Muutoksissa jaksamiseen kannustava työyhteisö Vuoden 2011 työterveyshuollon kustannukset olivat korvausluokka I:n osalta euroa (29,1 % kokonaiskustannuksista) ja korvausluokka II:n osalta euroa (70,9 %). Vuoden 2010 prosenttiosuudet olivat 51,5 ja 48,5 prosenttia. Tulevina vuosina tulisikin pyrkiä suuntaamaan toimintaa tehostetummin ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon. Kelan asettaman työterveyshuollon työntekijäkohtainen kustannusten enimmäismäärä korvausluokassa I (ennaltaehkäisevä työterveyshuolto on 156,70 euroa ja korvausluokassa II (sairaanhoito) 235,10 euroa. Eurajoen kunnan osalta henkilöstön työterveyshuoltoon käytettävät kustannukset olivat 66,98 euroa ja 163,20 euroa. Kevään 2011 aikana tupakoiville työntekijöille tarjottiin mahdollisuus saada tukea tupakoinnin lopettamiseen yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Tupakoiville tarjotaan mm. spirometriamittaukset (2 krt) ja 50 %:n tukea nikotiinihoitoon. Työkykyä ylläpitävä toiminta Työhyvinvointia edistävät toimenpiteet Vuoden 2011 aikana valmistauduttiin siihen, että Eurajoen kunta on Savuton työyhteisö vuoden 2012 alusta. Henkilökunnan työkykyä on vertailuvuonna ylläpidetty tarjoamalla taloudellista tukea erilaisiin liikuntamuotoihin, uimahallikäynteihin ja kuntotempauksiin osallistumiseen. Elokuussa Toimarin henkilökunta järjesti kunnan työntekijöille yhteisen virkistysillan Lahdenperän virkistysalueella. Osallistujia, paljon

10 10 kiitosta saaneessa tilaisuudessa, oli yhteensä 140. OSAAMISEN JOHTAMINEN Osaamisen johtaminen kunta-alalla Kuntasektorin muutokset, henkilöstön eläköityminen, toimintaympäristön muutokset ja käytettävissä olevien resurssien niukkuus asettavat haasteita kunnille. Tuottavuuden parantamiseksi tarvitaan rakenteellisia muutoksia, resurssien uudelleen arviointia, uusia työtapoja ja innovatiivisuutta. Osaamisen johtaminen on strategista johtamista, jolla kiinnitetään huomiota osaamistarpeiden ennakointiin, organisaatiossa olevan tiedon ja osaamisen hallintaan ja kehittämiseen sekä organisaatiossa tapahtuvan oppimisen ohjaamiseen. Osaamisen johtamisessa täytyy tietää mitä osaamista tarvitaan, kenellä tarvittavaa osaamista on ja kenellä sitä pitäisi olla. Lisäksi täytyy varmistaa, että ne, joilla tarvittava osaaminen on, myös haluavat käyttää ja kehittää osaamistaan sekä jakaa sitä muiden kanssa. Syksyllä 2011, talousarvion 2012 käsittelyn yhteydessä, hallintokunnat laativat ensimmäisen kerran oppimissuunnitelmat. Työntekijöiden ammattitaidon ylläpito koulutuksilla Henkilöstöstä 57 prosenttia osallistui täydennyskoulutuksiin (mukana ei henkilöstölle järjestettyjä sähköisen henkilöstö- ja taloushallinnon koulutusta). Koulutus oli pääosin ammatillista täydennyskoulutusta. Eurajoen kunnan esimiehet suorittivat kertomusvuonna oppisopimuskoulutuksena toteutetun ja Satakunnan ammattikorkeakoulun järjestämän esimieskoulutusohjelman. Vuoden 2011 alussa Eurajoen kunnan talousja palkkahallinnon palvelut siirtyivät Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n hoidettavaksi. Kaikki, aiemmin paperilla hoidetut asiat, siirtyivät sähköiseen palveluun. Muutos edellytti koko henkilöstöltä uusien toimintatapojen omaksumista ja kouluttautumista järjestelmien käyttöön. Omaehtoisen koulutuksen tukeminen Eurajoen kunnanhallitus on vuonna 2009 hyväksynyt periaatteet, joiden mukaan työnantaja voi tukea omaehtoista koulutusta. Kunta suhtautuu omaehtoisen koulutuksen tukemiseen myönteisesti, mikäli se on työnantajan edun mukaista ja linjassa kunnan strategian kanssa. Kunta voi tukea omaehtoista koulutusta myöntämällä tukea opintomaksuihin. Tukemisen tavoitteena tulee olla uusi tutkinto tai henkilön ammattipätevyyttä lisäävä koulutuskokonaisuus. Vuoden 2011 aikana kunnanhallitus myönsi omaehtoisen koulutuksen tukea kahdelle henkilölle, yhteensä 550 euroa. Eurajoen kunnan työntekijät kouluttautuivat vuonna 2011 yhteensä 955 päivää. Koulutuspäiviä kertyi keskimäärin 2,6 päivää työntekijää kohden. Oppisopimuskoulutus Vuoden 2011 aikana yhteistyötoimikunta laati periaatteet oppisopimuskoulutukseen osallis-

11 11 tumisesta. Ohjeet tulevat kunnanhallituksen hyväksyttäväksi vuoden 2012 aikana. Vuonna 2011 oppisopimussuhteessa oli kuusi työntekijää. Oppisopimussuhteisista neljä työskenteli sosiaalitoimen ja kaksi kirjastotoimen alaisuudessa. PALKKAUS JA PALKITSEMINEN Rakenne: Palkkauksen rakenne Eurajoella: 1. Tehtäväkohtainen palkka - virka- ja työehtosopimuksen palkkahinnoittelun perusteella - KVTES:n sopimusalalla perustuu vuonna 2009 tehtyyn työn vaativuuden arviointiin - ns. Eurajoki-lisällä taataan, että jokaisen työntekijän tehtäväkohtainen palkka on vähintään 5 prosenttia yli sopimuksen mukaisen hinnoittelun alarajan 2. Palveluaikaan sidotut lisät - KVTES:n alalla hlökohtaisen lisän vuosisidonnaiset lisät, opettajilla palvelulisät ja määrävuosikorotukset sekä teknisten sopimusalalla ammattialalisät 3. Henkilökohtainen lisä - yhtenäinen arviointijärjestelmä käytössä kaikilla sopimusaloilla 4. Työaikakorvaukset - maksetaan epämukavilta työajoilta virka- ja työehtosopimusten mukaan 5. Kannustuslisä - kunnanhallitus hyväksynyt maksatusperiaatteet 2010 Kunta-alan palkkausjärjestelmän tavoitteena on edistää toiminnan tuloksellisuutta, motivoida henkilöstöä hyviin työsuorituksiin ja pitää kunta-alan palkat kilpailukykyisinä. Vuoden 2011 toukokuussa jaettiin paikallinen järjestelyerä eri sopimusaloilla. 6. Tulospalkkiot - kunnanhallitus päättänyt käyttöönotosta vuonna vuodelta 2010 maksettu vuonna 2011 yhteensä euroa Huomionosoitukset Kunta muistaa pitkään Eurajoen kuntaa palvenneita seuraavasti:

12 12 20 vuotta - Kuntaliiton hopeinen ansiomerkki ja euron rahalahja tai - kolmen päivän palkallinen vapaa henkinen jaksaminen toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallintaan 30 vuotta - Kuntaliiton kultainen ansiomerkki ja euron rahalahja tai - viikko palkallista vapaata 40 vuotta - Kuntaliiton kultainen ansiomerkki ja euron rahalahja tai - kaksi viikkoa palkallista vapaata Lisäksi kunta muistaa työntekijöitä näiden 50- ja 60-vuotispäivinä, eläkkeelle jäädessä ja palveluksesta erotessa. Harkinnanvaraiset palkkaedut Eurajoen kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kuntoutuksen aikainen virkavapaus / työloma myönnetään palkallisena. YHTEISTOIMINTA Eurajoen kunnan yhteistyötoimintasopimuksen mukaan yhteistoiminnan tarkoituksena on edistää kunnan palvelutuotannon tuloksellisuutta ja parantaa työelämän laatua antamalla henkilökunnalle vaikutusmahdollisuuksia omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmistelussa. Yhteistoiminta tulee nähdä johtamisen välineenä, jonka avulla kunnan käytettävissä olevat voimavarat voidaan saada mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Eurajoen kunnassa sovelletaan seuraavia toimintamalleja ja ohjeistuksia: toimintamalli työn aiheuttamien haitallisten henkisten kuormitustekijöiden tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi työsuojelun toimintaohjelma omaehtoinen koulutus tasa-arvosuunnitelma toimintamalli ikääntyvien työntekijöiden tukemiseen Savuton työyhteisö 2012 toimintamalli kosteus-, home- ja sisäilmaongelmien hallitsemiseksi Eurajoen varhaisen tuen malli YHTEENVETO Työhyvinvointikyselyn mukaan kaikki työhyvinvoinnin osa-alueet ovat muita kuntia paremmalla tasolla ja parantuneet vuoden 2007 tasosta. Selkeä kehittämisen kohde on palkitsemistapojen kannustavuus. Kunkin oman toiminnan merkitystä suhteessa mitattaviin tekijöihin tulee tarkentaa. Henkilöstön määrä kasvoi edellisestä vuodesta 40 henkilöllä. Henkilöstömäärä lasketaan tilanteen mukaan. Vuoden 2011 tilastoissa on, aikaisemmista vuosista poiketen, mukana myös oppisopimuskoulutuksessa olevat sekä työllistetyt. Henkilöstömäärä sisältää myös vakinaisessa virka- tai työsuhteessa olevien sijaiset, joten yhtä aikaa virkaa tai toin-

13 13 ta kohden voi olla henkilö sekä vakinaisissa että määräaikaisissa. Määräaikaisten määrä tilastointihetkellä voi vaihdella suuresti eri vuosina riippuen esim. työaikajaksojen sijoittumisesta vuodenvaihteeseen. Henkilöstömäärän kasvu vuonna 2011 kohdistui lähinnä koulu- ja sosiaalitoimeen. Koulutoimen osalta kasvu selittyy pääosin sillä, että samaa vakanssia hoiti kaksi henkilöä. Sosiaalitoimen osalta muutoksia henkilöstömäärään on aiheuttanut mm. vanhustenhuollon henkilöstölisäykset sekä perhepäivähoitajien työaikalain piiriin siirtymisen aiheuttamat tasausvapaasijaisuudet. Vakituisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä on kasvanut vuoden ,8 prosentista 77 prosenttiin. Kehitys on kunnanvaltuuston linjauksen mukainen. Henkilöstön keski-ikä oli vuonna ,7 vuotta ja on laskenut siitä 44,6 vuoteen. Kunta-alan keskimääräinen keski-ikä on 45,8 vuotta. Vuoteen 2025 mennessä eläkkeelle jää 86 henkilöä, joista vuosina henkilöä. Sairaspoissaoloja kertyi 3590 päivää. Henkilöä kohden sairaslomapäiviä oli 9,8. Vuosina sairaspoissaoloja on kertynyt työntekijää kohden 10,5 päivää. Kunta-alalla keskimääräinen sairaspoissaolopäivien lukumäärä on 10,6 per henkilö. Työterveyshuollon kustannuksista 70,9% kohdistui yleislääkäritasoiseen sairaanhoitoon. Työterveyshuollon tavoitteiden mukaisesti toimintaa tulee suunnata enemmän ennaltaehkäisevään ja työkykyä ylläpitävään toimintaan.

14 TILASTOT: HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 1.1. Henkilöstön määrä Kuntien henkilöstö kuntatyönantajan koon mukaan (2010) 1.3. Eurajoen kunnan henkilöstömäärän kehittyminen ja ennuste Kuntien henkilöstömäärän kehittyminen ja ennuste HENKILÖSTÖRAKENNE 2.1. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä vuosina Kunta-alan henkilöstö palvelussuhteen luonteen mukaan (2010) 3. HENKILÖSTÖ HALLINTOKUNNITTAIN 3.1. Henkilöstö hallintokunnittain Henkilöstö (% koko henkilöstömäärästä) hallintokunnittain vuosina TYÖAIKA 4.1. Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön osuus hallintokunnittain IKÄJAKAUMA JA KESKI-IKÄ 5.1. Henkilöstö ikäryhmittäin 5.2. Henkilöstön keski-ikä vuosina (Eurajoki ja kunta-ala) 6. ELÄKÖITYMINEN JA ELÄKEKULUT 6.1. Eläkkeelle siirtyneet (KuEL ja VaEL) vuosina Vuosina eläkkeelle, eläkeiän perusteella, jäävät hallintokunnittain 6.3. KuEL:n mukaiset eläkemenot vuosina POISSAOLOT 7.1. Henkilöstön sairaspoissaolot vuonna Henkilöstön sairaspoissaolot hallintokunnittain vuonna Sairaslomapäivät/hlö vertailuna kunta-alaan yleisesti 7.4. Työtapaturmat vuonna HENKILÖSTÖKULUT 8.1. Henkilöstökulut vuosina

15 15 1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 1.1. Henkilöstön määrä Henkilöstö Kuntien henkilöstö kuntatyönantajan koon mukaan (2010) Palkkaa saavan henkilöstön lukumäärä Kunnat % 15,8 28,4 21,9 13,7 8,2 5,3 3,2 3,5 Kuntien lukumäärä 342 Keskimäärin henkilöstöä 921

16 Eurajoen kunnan henkilöstömäärän kehittyminen ja ennuste Kuntien henkilöstömäärän kehittyminen ja ennuste

17 17 2. HENKILÖSTÖRAKENNE 2.1. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä vuosina Vakinaiset % 76,0 74,8 71,5 68,8 74,2 80,9 77,0 Määräaikaiset % 24,0 25,2 28,5 31,2 25,8 19,1 23, Kunta-alan henkilöstö palvelussuhteen luonteen mukaan (2010) % Vakinaiset 78,2 Määräaikaiset 21,8

18 18 3. HENKILÖSTÖ HALLINTOKUNNITTAIN 3.1. Henkilöstö hallintokunnittain Toimi Sosiaalit. Koulut. Tekninen ja ympäristt. Kirjasto- ja kulttuurit. Yleishallinto Liikunta- ja nuorisot. Hlölkm Henkilöstö (% koko henkilöstömäärästä) hallintokunnittain vuosina Sosiaalitoimi 42,1 48,7 49,5 50,2 53,5 51,6 51,0 Koulutoimi 26,0 27,4 27,7 28,4 26,0 25,1 27,4 Tekninen ja ympäristöt. 16,4 16,5 14,0 14,0 12,6 15,9 15,1 Kirjasto-ja kulttuuritoimi 1,4 1,9 2,8 2,1 2,9 2,8 2,7 Yleishallinto 12,7 4,5 4,4 3,3 3,2 2,3 1,9 Liikunta- ja nuorisotoimi 1,4 1,9 1,6 2,1 1,8 2,3 1,9

19 19 4. TYÖAIKA 4.1. Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön osuus hallintokunnittain Kokoaikainen % Osa-aikainen % Sosiaalitoimi Koulutoimi Tekninen ja ympäristöt Kirjasto-ja kulttuuritoimi Yleishallinto Liikunta- ja nuorisotoimi 71 29

20 20 5. IKÄJAKAUMA JA KESKI-IKÄ 5.1. Henkilöstö ikäryhmittäin 5.2. Henkilöstön keski-ikä vuosina (Eurajoki ja kunta-ala) Vuosi Keski-ikä ,5 48,3 48,6 48,7 44,9 44,6 44,6 Kunta-ala 45,1 45,6 45,7 45,8

21 21 6. ELÄKÖITYMINEN JA ELÄKEKULUT 6.1. Eläkkeelle siirtyneet (KuEL ja VaEL) vuosina KuEL VaEL Yhteensä Eläkkeelle Eläkkeelle Eläkkeelle jääneet Keski-ikä jääneet Keski-ikä jääneet Keski-ikä ,1 2 60,0 9 58, , , ,7 4 56, , ,8 1 63, , ,0 3 61, , ,1 1 60, , ,0 2 60, , Vuosina eläkkeelle, eläkeiän perusteella, jäävät hallintokunnittain Sosiaalitoimi Koulutoimi 8 Tekninen ja ympäristöt Kirjasto-ja kulttuuritoimi 1 6 Yleishallinto 3 Liikunta- ja nuorisotoimi 3 Yhteensä

22 KuEL:n mukaiset eläkemenot vuosina Palkkasumma Palkkaperusteinen maksu Eläkemeno Eläkeperust. maksu Omavastuumaksu Varhemaksu Sanastoa: Palkkasumma on työantajan maksamien bruttopalkkojen summa.

23 23 Eläkemeno on Kevan maksama kokonaisraha ko. organisaatiossa ansaituista maksussa olevista eläkkeistä. Palkkaperusteista eläkemaksua työnantaja maksaa kaikesta työstä, josta karttuu eläkettä. Eläkemenoperusteista eläkemaksua maksavat ne työnantajat, joiden ennen vuotta 2005 palveluksessa olleille työntekijöille on kalenterivuoden aikana maksettu eläkettä. Varhaiseläkemenoperusteista eläkemaksua eli varhe-maksua maksavat työnantajat työntekijöistä, jotka jäävät ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle tai työttömyyseläkkeelle tai jotka alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutustukea. Ennen vuotta 2005 varhe-maksun sijasta maksettiin ns. omavastuumaksua. 7. POISSAOLOT 7.1. Henkilöstön sairaspoissaolot vuonna Sairaslomapäiviä

24 Henkilöstön sairaspoissaolot hallintokunnittain vuonna 2011 Päiviä Sosiaalitoimi 2367 Koulutoimi 607 Tekninen ja ympäristöt. 362 Kirjasto-ja kulttuuritoimi 121 Yleishallinto 100 Liikunta- ja nuorisotoimi Sairaslomapäivät/hlö vertailuna kunta-alaan yleisesti

25 25 Sairaslomapäivät/hlö 10,5 10,8 12,5 8,7 11,3 9,6 9,8 Kunta-alalla keskimäärin (Kunta-alan työolobarometri) 11,0 11,0 10,0 9,3 8,5 8,4 10, Työtapaturmat vuonna Henkilöstökulut vuosina

Eurajoen kunta. Henkilöstöraportti

Eurajoen kunta. Henkilöstöraportti Eurajoen kunta Henkilöstöraportti 2012 2 JOHDANTO HENKILÖSTÖPOLIITTINEN YLEISLINJAUS HENKILÖSTÖ LUKUINA OSAAMISEN JOHTAMINEN TYÖHYVINVOINTI VAIHTUVUUS JA REKRYTOINTI PALKKAUS JA PALKITSEMINEN YHTEISTOIMINTA

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 1 EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 2 KUNTASTRATEGIA 2017 Eurajoen kunta työnantajana Vastuullisen henkilöstöjohtamisen kunta Eurajoen kunnanvaltuuston määrittelemien kunnan strategisten

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin työhyvinvointisyke 2010

Kokkolan kaupungin työhyvinvointisyke 2010 n kaupungin työhyvinvointisyke 2010 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kaupungin palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä ilmeneviä kehittämiskohteita. Kysely

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014. Meillä jokainen tietää missä olemme, mihin olemme menossa ja miksi. Oikeat ihmiset oikeassa paikassa

EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014. Meillä jokainen tietää missä olemme, mihin olemme menossa ja miksi. Oikeat ihmiset oikeassa paikassa EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014 Oikeat ihmiset oikeassa paikassa Meillä jokainen tietää missä olemme, mihin olemme menossa ja miksi Tahto on tietoa tärkeämpi. Motivaatio älyä tärkeämpi.

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2013

EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2013 EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2013 2 KUNTASTRATEGIA 2017 Eurajoen kunta työnantajana Vastuullisen henkilöstöjohtamisen kunta Eurajoen kunnanvaltuuston vuoden 2013 talousarviokäsittelyn yhteydessä

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta Henkilöstöraportti 2016 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16.

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16. n kaupunki Raportti tehty: 7..7, klo 6.9 Vastaajia: 75 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia työn sujuvuudesta. Työhyvinvointikyselyn

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo Johdanto Henkilöstömäärä Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön osaamisen kehittäminen Terveysperusteiset poissaolot Eläköityminen

Sisällysluettelo Johdanto Henkilöstömäärä Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön osaamisen kehittäminen Terveysperusteiset poissaolot Eläköityminen Henkilöstöraportti 2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Henkilöstömäärä 2 3 Henkilöstön ikärakenne 5 4 Henkilöstön osaamisen kehittäminen 6 5 Terveysperusteiset poissaolot 6 6 Eläköityminen 7 7 Työvoimakustannukset

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Kunnanvaltuutettu ja kuntatyöntekijän työhyvinvointi

Kunnanvaltuutettu ja kuntatyöntekijän työhyvinvointi Kunnanvaltuutettu ja kuntatyöntekijän työhyvinvointi Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma Kuntamarkkinat to 13.9.2012 klo 11.30 11.50 12.9.2012 Pauli Forma 1 Tutkimustuloksia Kevan toimintaympäristötutkimus

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta 1. Sukupuoli 0% 25% 50% 75% 100% mies 6,8% nainen 93,2% 2. Työ- ja virkasuhteesi muoto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vakituinen 86,41%

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät...

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013 Sisältö 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... 3 2 Alkusanat... 4 3 Kaupungin

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014,2015 ja 2016 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014,2015 ja 2016 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset Yhteenveto vuosilta,, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää!

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää! HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyvää työpäivää! HUS:N STRATEGIA JA ARVOT HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ Johtaminen ja työprosessien kehittäminen Kehittymismahdollisuudet Henkilöstösuunnittelu, hallinta ja seuranta Yhteistoiminta

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 22 Vuonna 22 talouden kasvuvauhti hidastui hieman, mikä näkyi myös henkilöstömäärän kehityksessä. Koulutusrintamalla vuosi oli kuitenkin aktiivinen. Yhtäältä tämä johtui

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT NURMEKSEN KAUPUNKI 18.11.2005 NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Monet ulkoiset ja kaupungin sisäiset tekijät vaativat kaupunkia selvittämään omat strategiset tavoitteensa

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA Eurajoki - vastuullisen henkilöstöjohtamisen kunta. Oikeat ihmiset oikeassa paikassa.

EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA Eurajoki - vastuullisen henkilöstöjohtamisen kunta. Oikeat ihmiset oikeassa paikassa. EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Oikeat ihmiset oikeassa paikassa. Palkkaus on oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen. Meillä jokainen tietää missä olemme, mihin olemme menossa ja miksi.

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely Palvelupäällikkö Annaleena Rita Kunnanhallitus

Työhyvinvointikysely Palvelupäällikkö Annaleena Rita Kunnanhallitus Työhyvinvointikysely 2015 Palvelupäällikkö Annaleena Rita Kunnanhallitus 20.6.2016 Työhyvinvointikyselyn 2016 toteutus Työhyvinvointikysely toteutettiin 1.-30.4.2016 sähköisenä kyselynä (Webropol). Henkilökohtainen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus TK-10-1635-03 HENKILÖSTÖ 2010 Toimintastrategia Valtion henkilöstöpolitiikan linja Valtioneuvoston periaatepäätös Henkilöstö 2010 Henkilöstö on menestyksen tekijä Osaaminen uudistuminen ja osaamisen turvaaminen

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 JUANKOSKEN KAUPUNKI Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Vuoden 2014 alusta tuli voimaan Laki taloudellisesta tuesta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sekä muutos Lakiin työnantajan ja henkilöstön

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT 19.5.2009 Eeva-Liisa Putkinen Työhyvinvointiyksikkö Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn Vaikutusmahdollisuus omaan työhön

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Terveyskeskusjohdon päivät 10.2.2012 Eija Peltonen Johtava hoitaja, TtT 10.2.2012 1 Hyvä johtaminen ja henkilöstö? Hyvät johtamis-

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016

AKAAN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 AKAAN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 Henkilöstöjaosto 9.2.2012 30.10.2012 Yt-toimikunta 22.11.2012 Henkilöstöjaosto 3.12.2012 Kaupunginhallitus 19.2.2013 Kaupunginvaltuusto 6.3.2013 AKAAN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Yht.tmk LIITE NRO 2 Kunnanhallitus LIITE NRO 31 Valtuusto LIITE NRO 22. Henkilöstöraportti 2009

Yht.tmk LIITE NRO 2 Kunnanhallitus LIITE NRO 31 Valtuusto LIITE NRO 22. Henkilöstöraportti 2009 Yht.tmk 16.3.2010 6 LIITE NRO 2 Kunnanhallitus 30.3.2010 70 LIITE NRO 31 Valtuusto 28.6.2010 30 LIITE NRO 22 Henkilöstöraportti 2009 2 3 sivu Sisällys: 1 1. Henkilöstöpolitiikan periaatteiden toteutuminen

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2 Sisällysluettelo 1 Työsuojelutoiminta ja tavoitteet 3 2 Suomussalmen kunnan henkilöstöpolitiikka 3 2.1 Toiminta-ajatus 3 2.2 Henkilöstöpoliittinen visio

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2013

Työhyvinvointikysely 2013 Työhyvinvointikysely 2013 22.11.2013 Henkilöstöpalvelut Ulla Huttunen Toteutus Kysely toteutettiin sähköisesti JY:ssa 23.9.- 6.10.2013 Kysely uudistui vuonna 2013 kysymysten määrä väheni (62 -> 43) Uudet

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Ruokapalvelut VAKINAISET TYÖLLISTETYT MÄÄRÄAIKAISET YHT

Ruokapalvelut VAKINAISET TYÖLLISTETYT MÄÄRÄAIKAISET YHT Sisällys H K KESKUSVIRASTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VAKINAISET 199 204 206 88 83 74 TYÖLLISTETYT 5 2 9 2 1 1 MÄÄRÄAIKAISET 45 44 36 11 3 13 YHT. 249 250 251 101 87 88 Ruokapalvelut 2014 2015 2016

Lisätiedot