Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät..."

Transkriptio

1 Henkilöstöpoliittinen ohjelma

2 Sisältö 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät Alkusanat Kaupungin peruspalvelut on priorisoitu ja talous on tasapainotettu. Järjestämme palvelut taloudellisesti ja osaavasti 5 Henkilöstösuunnittelulla ja harkitulla rekrytoinnilla varmistetaan palvelutuotannon toimivuus... 5 Henkilöstösuunnittelu on johdonmukaista... 5 Rekrytoinnissa painotetaan sisäistä liikkuvuutta... 6 Toiminnalliset tavoitteet ovat tasapainossa resurssien kanssa... 6 Henkilöstön osaamisen kehittämistapoja monipuolistetaan Kaupungin hallinto on selkeä ja konserniohjaus toimii tehokkaasti. Kaupunki työnantajana vahvistaa vuorovaikutteista johtamista ja henkilöstön työhyvinvointia... 8 Johtaminen on osaavaa ja osallistavaa... 8 Työhyvinvointi on yhteinen asia... 9 Palkkaus ja palkitseminen on kannustavaa Yhteistoiminta on aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista Toimiva viestintä on osa hyvää yhteistoimintaa... 12

3 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio Vuorovaikutteisesti ja vastuullisesti tulevaisuuteen Arvot Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus Vastuullisuus Avoimuus ja vuorovaikutteisuus Uudistumiskykyisyys Kaupungin strategiset päämäärät Kaupungin peruspalvelut on priorisoitu ja talous on tasapainotettu. Kaupungin hallinto on selkeä ja konserniohjaus toimii tehokkaasti. Porvoossa on energiatehokas kaupunkirakenne ja kaupunki integroituu aktiivisesti metropolialueeseen

4 2 Alkusanat Henkilöstöpoliittinen ohjelma on perusta kaupungin noudattamalle henkilöstöpolitiikalle ja siinä määritellään yhtenäiset toimintaperiaatteet henkilöstöasioiden hoitamiselle. Henkilöstöpoliittisen ohjelman tarkoituksena on varmistaa poliittisten päättäjien, kaupungin johdon, esimiesten sekä henkilöstön vastuullinen ja vuorovaikutteinen yhteistyö, jolla turvataan Porvoon kaupungin menestyminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Kaupungin on sopeutettava resurssejaan ja toimintojaan toimintaympäristön muutoksiin. Erityisenä haasteena on kuntatalouden heikkeneminen lähivuosina. Samanaikaisesti eläkepoistuma kasvaa. Ennusteiden ja tilastojen mukaan vuosittainen ulkoinen vaihtuvuus on henkilöä. Haasteena on löytää tasapaino taloudellisten mahdollisuuksien, eläköitymisen, osaavan henkilöstön rekrytoinnin ja palvelujen tarpeen kasvun välillä siten, että kuntalaisille voidaan tuottaa palvelustrategian mukaiset taloudellisesti ja osaavasti tuotetut palvelut. Tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän ennakoivaa suunnittelua, rakenteiden uudistamista ja toimintatapamuutoksia. Nämä luovat uusia mahdollisuuksia, synnyttävät uusia mielenkiintoisia työtehtäviä ja tarjoavat henkilöstölle urakehitysmahdollisuuksia. Muutosten ennakointi ja toteuttaminen edellyttävät avointa ja vuorovaikutteista yhteistyötä kaikkien toimijoiden välillä. Muutosprosessien sujuvuutta ja onnistumista edistää henkilöstön oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu sekä vastuullinen työnantajapolitiikka. Henkilöstöpoliittisen ohjelman periaatteet ja toimenpiteet kohdistuvat kaupungin palveluksessa olevaan henkilöstöön. Ohjelman piiriin kuuluu myös kaupungin kunnallisten liikelaitosten henkilökunta. Ohjelman toteutumista seurataan kaupungin päättävissä ja yhteistoimintalain mukaisissa toimielimissä.

5 3 Kaupungin peruspalvelut on priorisoitu ja talous on tasapainotettu. Järjestämme palvelut taloudellisesti ja osaavasti Henkilöstösuunnittelulla ja harkitulla rekrytoinnilla varmistetaan palvelutuotannon toimivuus Kunnallisen toimintaympäristön muutokset edellyttävät palvelurakenteen uudistumista ja palvelujen tuotantotapojen monipuolistamista. Ennakoivan henkilöstösuunnittelun ja harkitun rekrytoinnin merkitys korostuu entisestään. Niiden avulla varmistetaan, että henkilöstön määrä, rakenne ja osaaminen vastaavat uudistuvaa palvelu- ja tuotantorakennetta. Henkilöstösuunnittelu on johdonmukaista Kaupungin taloudellinen tilanne asettaa rajat palvelurakenteelle ja henkilöstömäärälle. Henkilöstösuunnittelu on oleellinen osa talouden ja toiminnan suunnittelua. Suunnittelussa huomioidaan talouden sopeuttamistoimien lisäksi henkilöstön eläköityminen, osaamisesta ja työkyvystä huolehtiminen sekä kilpailu osaavasta työvoimasta. Palvelussuhteen päättymisen yhteydessä huolehditaan siitä, että kokemustieto jää organisaation käyttöön. Henkilöstösuunnitelmat laaditaan vuosittain talousarvion yhteydessä. Henkilöstösuunnitteluprosessin ohjausta tehostetaan. Tavoitteena on henkilöstömäärän väheneminen, joka toteutetaan ensisijaisesti hyödyntämällä eläkepoistumaa tai muista syistä päättyviä palvelussuhteita. Vakinaisen henkilöstön palvelusuhteen jatkuminen pyritään turvaamaan.

6 Tämä edellyttää, että henkilöstö on tarvittaessa valmis sisäisiin siirtoihin, osaamisen kehittämiseen ja toimintatapamuutoksiin. Työnantaja suhtautuu myönteisesti tehtäväalueiden ja toimialojen välisiin henkilöstösiirtoihin. Rekrytoinnissa painotetaan sisäistä liikkuvuutta Ennen hakumenettelyn aloittamista selvitetään, voiko avoimen tehtävän jättää täyttämättä. Avoin tehtävä täytetään ensisijaisesti organisaation sisältä. Tavoitteena on lisätä henkilöstön sisäistä liikkuvuutta, tarjota mahdollisuus urakehitykseen sekä edistää palvelurakenteiden muutosta. Tarvittaessa hankitaan osaamista organisaation ulkopuolelta. Rekrytoinnille laaditaan yhteiset toimintaohjeet. Sähköisen rekrytointiohjelman käyttöönotolla lisätään sekä sisäisen että ulkoisen rekrytoinnin sujuvuutta. Henkilöstötoimisto hoitaa käytännön toimenpiteet keskitetysti sekä seuraa ja analysoi rekrytoinnin onnistumista. Kaupungin on varauduttava kilpailuun osaavasta ja pätevästä työvoimasta sekä panostettava tietoisesti myönteiseen työnantajakuvaan. Toiminnalliset tavoitteet ovat tasapainossa resurssien kanssa Työyksiköiden toiminnalliset tavoitteet asetetaan niin, että ne voidaan toteuttaa lainsäädännön edellyttämällä ja taloudellisten resurssien mahdollistamalla henkilöstömäärällä. Vakinaisiin ja pysyväisluonteisiin tehtäviin käytetään vakinaista henkilöstöä. Tilapäisiin ja kausiluonteisiin tehtäviin palkataan määräaikaisia työntekijöitä. Määräaikaisten palvelussuhteiden käytön tulee olla harkittua

7 ja lain mukaista. Palvelujen järjestämiseen liittyvissä muutostilanteissa selvitetään päätösten vaikutukset henkilöstöön mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Henkilöstön osaamisen kehittämistapoja monipuolistetaan Osaavalla ja ammattitaitoisella henkilöstöllä varmistetaan kuntalaisille suunnitelmien mukaiset ja taloudellisesti tuotetut palvelut. Työnantaja tukee aktiivisesti henkilöstön mahdollisuuksia kehittyä ja kouluttautua. Osaamisen kehittämisessä käytetään monipuolisia toimenpiteitä. Perinteisen koulutuksen lisäksi käytössä ovat myös muut osaamisen kehittämisen tavat, kuten esim. tehtäväkierto, työnohjaus, perehdyttäminen ja mentorointi. Kaupunki on työnantajana selvillä siitä, mitä osaamista työpaikoilla on ja mitkä ovat tulevaisuuden osaamistarpeet. Virkojen ja toimien kelpoisuusehdot ovat ajan tasalla ja ne ovat tarkoituksenmukaiset. Osaamisen kehittäminen ja sen suunnittelu on järjestelmällistä organisaation kaikilla tasoilla. Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa käsitellään työhön liittyviä ammatillisia kehittymistavoitteita sekä keinoja näiden saavuttamiseksi. Koko henkilöstöllä on mahdollisuus ja velvollisuus ammattitaidon kehittämiseen. Työyksiköissä on oppimismyönteinen ilmapiiri. Henkilöstötoimisto vastaa koulutussuunnitelman mukaisesta keskitetystä koulutuksesta, joka toteutetaan pääsääntöisesti Porvoossa. Toimialat vastaavat henkilöstönsä tarvitsemasta ammatillisesta erityis- ja täydennyskoulutuksesta.

8 4 Kaupungin hallinto on selkeä ja konserniohjaus toimii tehokkaasti. Kaupunki työnantajana vahvistaa vuorovaikutteista johtamista ja henkilöstön työhyvinvointia Johtaminen on osaavaa ja osallistavaa Johtaminen on oikeudenmukaista, tasa-arvoista ja avointa. Erityisesti muutoksissa korostuu hyvä johtaminen. Se parantaa toiminnan tuloksellisuutta sekä palvelujen laatua. Hyvä johtaminen lisää henkilöstön motivaatiota, sitoutumista ja työhyvinvointia. Esimiestaitoja kehitetään ja jaksamista tuetaan johtamisen kaikilla tasoilla lähiesimiehistä ylimpään johtoon. Henkilöstöjohtamiseen tarvittavat tiedot ovat helposti saatavilla ja niitä hyödynnetään. Esimies kehittää työyhteisön toimintaa ja tehtäviä yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstö osallistuu toiminnan tavoitteiden asettamiseen, työtehtävien suunnitteluun ja organisointiin sekä työtulosten arviointiin. Esimiesvalinnoissa painotetaan ammatillisen osaamisen lisäksi myös johtamistaitoja. Luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon roolit on määritelty selkeästi ja molemmat osapuolet ovat sitoutuneet niihin.

9 Työhyvinvointi on yhteinen asia Henkilöstön työhyvinvointi vaikuttaa kaupungin menestymiseen, toiminnan tuloksellisuuteen ja laatuun. Se on tärkeä tekijä kilpailussa osaavasta työvoimasta. Vastuu työhyvinvoinnin edistämisestä on yhteinen. Työhyvinvointi on huomioitu organisaation kaikilla tasoilla palvelujen ja toimintojen suunnittelussa. Jokainen työntekijä vaikuttaa toiminnallaan sekä omaan että työyhteisön hyvinvointiin. Työnantajan tehtävänä on tukea henkilöstön työkykyä, hyvää ilmapiiriä ja työyhteisön yhteistoimintaa. Esimiehillä on valmiudet henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja varhaiseen välittämiseen. Päättäjien ja henkilöstön välillä vallitsee luottamuksellinen ja arvostava ilmapiiri. Työhyvinvointia seurataan työhyvinvointiohjelmissa, henkilöstötilinpäätöksessä ja säännöllisesti tehtävillä henkilöstökyselyillä. Työsuojelun ja työterveyshuollon ennakoivilla toimenpiteillä vähennetään sairauspoissaoloja ja ehkäistään työtapaturmia. Työpaikkaselvitykset tehdään työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Palkkaus ja palkitseminen on kannustavaa Kilpailukykyinen ja oikeudenmukainen palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmä kannustaa henkilöstöä hyviin tuloksiin ja laadukkaaseen palveluun. Tehtäväkohtaiset palkat perustuvat työn vaativuuteen ja ajan tasalla oleviin tehtäväkuvauksiin sekä seudullisesti kilpailukykyiseen palkkatasoon. Tehtävien uudelleenjärjestelyjen yhteydessä tarkistetaan sen vaikutus tehtävän vaativuuteen ja palkkaukseen. Hyvällä ja kehittyvällä työsuorituksella henkilöstö voi vaikuttaa palkkaansa. Henkilökohtaisen palkitsemisen rinnalla käytetään ryhmäpalkitsemista. Tehtävän vaativuuden ja työsuorituksen arvioinneissa noudatetaan yhdenmukaista menettelytapaa.

10 Palkkaus on oikeudenmukaista ja motivoivaa. Naisten ja miesten palkkauksen tasa-arvoisuutta seurataan säännöllisesti tasaarvosuunnitelmassa. Kunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin perustuvan palkkauksen lisäksi käytössä on erilaisia palkitsemistapoja. Henkilöstön saatavuutta voidaan edistää myös palkkauksellisin keinoin. Henkilöstöetuudet ja huomionosoitukset henkilöstölle edistävät monipuolisesti hyvinvointia ja sitoutumista työhön sekä työyhteisöön. Aloitepalkkiosääntöä kehitetään siten, että myös taloudellisuutta ja tuottavuutta edistävistä aloitteista palkitaan. Esimiehet antavat palautetta hyvin tehdystä työstä ja käyttävät palkitsemismahdollisuuksia työntekijöiden kehittymistavoitteiden ohjauksessa.

11 5 Yhteistoiminta on aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista Yhteistoiminta perustuu lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa. Yhteistoimintamenettelyä on tarkennettu kaupungin omalla ohjeistuksella. Yhteistoiminta antaa henkilöstölle mahdollisuuden osallistua toiminnan kehittämiseen sekä vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. Samalla se edistää palvelutuotannon tuloksellisuutta ja työelämän laatua. Yhteistoiminta on vuoropuhelua, johon sekä työnantaja että henkilöstö osallistuvat aktiivisesti. Työhön liittyvistä asioista keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti. Tämä edistää rakentavien vaihtoehtojen löytämistä toiminnan kehittämiseen sekä sitoutumista yhteisesti sovittuihin asioihin. Yhteistoimintaa toteutetaan koko kaupungin, toimialojen, työyhteisöjen sekä yksilöiden tasolla. Yhteistyötoimikunnassa käsitellään koko organisaatiota koskevia yhteistoiminta- ja työsuojeluasioita. Toimialojen yhteistyöryhmissä käsitellään toimialaa ja yleishallintoa koskevia asioita. Yhteistyötoimikunnassa ja -ryhmissä on sekä työnantajan että henkilöstön edustus. Työyksiköissä yhteistoiminta on osa jokapäiväistä toimintaa, johon kuuluvat muun muassa säännöllisesti pidettävät työpaikkakokoukset ja kehityskeskustelut. Yhteistoimintaorganisaation toimivuutta arvioidaan ja kehitetään tarvittaessa.

12 Toimiva viestintä on osa hyvää yhteistoimintaa Avoin ja ajantasainen henkilöstöviestintä lisää sitoutumista yhteisesti sovittuihin asioihin. Viestinnässä käytetään monipuolisia keinoja asian edellyttämällä tavalla. Viestintäyhteistyö on sujuvaa johdon, henkilöstön ja luottamushenkilöiden välillä. Viestintävastuut on sovittu selkeästi ja organisaatiossa toimitaan viestintäohjeistuksen mukaisesti. Sujuva viestintä edellyttää myös oma-aloitteellisuutta tiedon hakemisessa.

Henkilöstöohjelma 2013 2016

Henkilöstöohjelma 2013 2016 Henkilöstöohjelma 2013 2016 Toimintatavat Osaamisen kehittäminen Palkkaus ja palkitseminen Työhyvinvointi www.nurmijarvi.fi Henkilöstöohjelma 2013 2016 Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma. Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1.

Henkilöstöohjelma. Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1.2006 Henkilöstöohjelma Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008 KH 30.1.2006 Tampereen kaupunki Henkilöstöohjelma Toimintaympäristö

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia. Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012

Henkilöstöstrategia. Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012 Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Henkilöstöstrategian tarkoitus ja lähtökohdat...3 1.1. Yhteiset arvot ja mitä niillä tarkoitetaan...4 2. Työhyvinvointisyke

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma

NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma Tarkistaminen 2007 Johtoryhmä 21.5.2007 Yhteistyöryhmä 24.5.2007 Kunnanhallitus 18.6.2007 Valtuusto 13.8.2007 2 NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus TK-10-1635-03 HENKILÖSTÖ 2010 Toimintastrategia Valtion henkilöstöpolitiikan linja Valtioneuvoston periaatepäätös Henkilöstö 2010 Henkilöstö on menestyksen tekijä Osaaminen uudistuminen ja osaamisen turvaaminen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 214 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Tavoitteet... 2 1.2. Organisaatio... 3 1.3. Henkilöstöjaosto... 3 2. Henkilöstö... 3 3. Osaamisen ja suorituksen johtaminen... 7 4. Palkkaus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 14) Henkilöstöasiaintoimikunta 23.6.2014 ( 4) Lopen kunta

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.15 YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hallituksen 29 päivänä syyskuuta 2008/171 hyväksymä ja 25.1.2010/19 tarkistama, sekä yhteistyötoimikunnan 7.3.2013 päivittämä

Lisätiedot

Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma

Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma Sisällysluettelo Sivu Heinolan kaupunki työympäristönä 2 1. Työsuojelu ja työympäristöyhteistyön yleiset periaatteet 2 Työsuojelun tarkoitus Työsuojelun tehtävä

Lisätiedot

Myö ja Työ -työhyvinvointisopimus

Myö ja Työ -työhyvinvointisopimus Johtoryhmä 4.11.2014 Yhteistyötoimikunta 11.11.2014 Työsuojelutoimikunta 19.11.2014 Henkilöstöjaosto 22.12.2014 Yhteistyötoimikunta 13.1.2015 Yhtymähallitus 26.1.2015 Työsuojelutoimikunta 18.2.2015 Yhtymähallitus

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME

Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME HUS:ssa jokaisen työpanosta arvostetaan. SISÄLTÖ 3 Johdanto 4 Työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja työkyvyn määritelmät 5 Työhyvinvointitalo

Lisätiedot

KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA

KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.3.2007, 39 KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA: LÄHTÖKOHTA JA TARKOITUS Kaskisten kaupungin henkilöstöstrategia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Suunnitelma sisältää myös tasa-arvolain (609/1986) mukaisen tasa-arvosuunnitelman Kunnanhallitus 12.1.2015 / 11 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Suunnitelmaa

Lisätiedot

1. Henkilöstön rekrytointi (Eero Kuokkanen, Paula Tuomi, Miia Inna) 3. Osaaminen (Risto Laine, Päivi Laari, Tuula Pekkanen) Kunnanjohtaja.

1. Henkilöstön rekrytointi (Eero Kuokkanen, Paula Tuomi, Miia Inna) 3. Osaaminen (Risto Laine, Päivi Laari, Tuula Pekkanen) Kunnanjohtaja. LEMIN KUNTA HENKILÖSTÖSTRATEGIA 1. Johdanto Yhteistyötoimikunta aloitti henkilöstöstrategian laatimisen 29.9.2005 jakamalla strategian osa-alueisiin, joita valmistelivat seuraavat työryhmät: 1. Henkilöstön

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Työhyvinvoinnin toimintaohjelma 2006 2009 SISÄLLYS. Arvot, visio ja toiminta-ajatus

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Työhyvinvoinnin toimintaohjelma 2006 2009 SISÄLLYS. Arvot, visio ja toiminta-ajatus Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Työhyvinvoinnin toimintaohjelma 2006 2009 SISÄLLYS Arvot, visio ja toiminta-ajatus 1. Työympäristö 1.1 Kotus työympäristönä 1.2 Työympäristön ja työyhteisön hyvät puolet

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI www.kemijarvi.fi 1 1. Työsuojeluorganisaatio Työpaikoilla vastuu työsuojelun toteuttamisesta on esimiehillä. Työsuojelutoiminta

Lisätiedot

VANTAA. Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia

VANTAA. Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia VANTAA Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstön kehittäminen muuttuvat kuten

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot