EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2013"

Transkriptio

1 EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2013

2 2 KUNTASTRATEGIA 2017 Eurajoen kunta työnantajana Vastuullisen henkilöstöjohtamisen kunta Eurajoen kunnanvaltuuston vuoden 2013 talousarviokäsittelyn yhteydessä määrittelemien kunnan strategisten linjausten mukaisesti olemme vastuullisen henkilöjohtamisen kunta. Eurajoen kunnassa johdetaan, kehitetään ja vapautetaan henkilöstön osaamista ja hyödynnetään sen täysi potentiaali sekä organisaatio- että henkilötasolla. Nykyisessä muutostilanteessa korostuvat johtamisen kehittäminen, kyvykkyyksien hallinta sekä henkilöstösuunnittelu. Henkilöstösuunnittelu edellyttää nykyisten ja tulevien henkilöstötarpeiden analysointia tunnistamalla nykyinen osaaminen ja vertaamalla sitä tulevaisuuden tarpeisiin. Hyvä ja vastuullinen henkilöstöpolitiikka on kunnalle keskeinen menestystekijä kiristyvässä työvoimakilpailussa. Kunnassa on määritelty vastuullisen henkilöstöjohtamisen periaatteet ja laadittu niiden toteuttamisen tueksi hyvät käytännöt kuvaamaan tavoiteltavaa ja suositeltavaa toimintaa kunnassa. Sisältö käsittää johtamisen, työsuhteiden pysyvyyden ja rekrytoinnin, osaamisen ja ammattitaidon, kannustavuuden, työhyvinvoinnin sekä työnantajakuvan. Eurajoen kunnan arvojen, tuloksellisuus, oikeudenmukaisuus, vastuunkanto, jatkuva kehittäminen ja avoimuus, tulee näkyä kunnan henkilöstöpolitiikassa, henkilöstösuunnittelussa, esimiestoiminnassa ja henkilöstöön liittyvässä päätöksenteossa.

3 3 JOHDANTO Itsearviointi on osa perinteistä PDCA-kehittämissykliä. Eurajoen kunnassa itsearvioinnin työkaluna toimii julkisen sektorin organisaatioille tarkoitettu CAF. Työkalun avulla arvioidaan niin toimintatavat kuin tuloksetkin ja eritoten niiden välinen riippuvuus. Henkilöstö ja henkilöstötulokset on merkittävä osa tätä arviointia. Arvioinnin keskeisimpinä havaintoina arvioinnissa todetaan, että onnistunut henkilöstövoimavarojen hallinta ja johtaminen tukevat sitoutumista, motivaatiota ja kehittymistä. Tyytyväinen henkilöstö tuottaa tyytyväisiä asiakkaita. Henkilöstövoimavarojen hallinta edellyttää nykyisten ja tulevien henkilöstötarpeiden analysointia tunnistamalla nykyinen osaaminen ja vertaamalla sitä tarpeisiin sekä strategiaan perustuvaa henkilöstöpolitiikkaa, jossa on määritelty kriteerit rekrytoinnille, palkkaukselle, palkitsemiselle ja esimiestehtäviin osoittamiselle. Henkilöstöpolitiikka mahdollistaa tehtävien, vastuiden ja kyvykkyyden välisen tasapainon. Työkaluna voidaan käyttää osaamisprofiileja. Osaamisen kehittämistä ohjaa talousarviossa määritelty kunnan oppimissuunnitelma. Osaamisen kehittämiseksi laaditaan koulutussuunnitelma, joka pohjautuu organisaation tarpeisiin ja kunkin työntekijän henkilökohtaisiin tarpeisiin. Koulutussuunnitelmat ovat osa kehityskeskustelua. Kehityskeskusteluin varmistetaan ymmärrys tavoitteista, mittaamisesta ja tuloksista sekä mahdollistetaan molemminpuolinen palautteen anto. Kunnalla on toimintansa arviointiin mittaristo, jonka avulla arvioidaan onnistumista asiakasja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, talouden ja resurssien, prosessien ja rakenteiden sekä henkilöstön aikaansaantikyvyn näkökulmista. Henkilöstöjohtamisen tuloksia arvioidaan sillä, millaisia vaikutuksia henkilöstön aikaansaantikyvyllä on muihin arviointikriteereihin. Henkilöstöjohtamisen lähtökohtana on kunnan strategia, henkilöstöohjelma sekä eri hallintokuntien henkilöstöesitykset taloussuunnitelmassa ja talousarviossa. Kunnanvaltuusto- ja hallitus vastaavat toimintakulttuurista, työnantajatoiminnasta ja maineesta sekä hyvästä hallintotavasta. Kunnanjohtaja vastaa henkilöstöpolitiikan eri osien integroinnista, kehitys- ja muutosohjelmista, resursoinnista ja ydinosaamisesta. Hallintokuntien vastuulla ovat rekrytointi, osaamisen kehittäminen, henkilöjohtaminen, sekä arviointi ja palkitseminen. Esimiesten vastuulla ovat prosessit, niiden organisointi, työnjako sekä työtehtävistä suoriutuminen. Palkkauksen rakenne muodostuu virka- ja työehtosopimuksen palkkahinnoittelun ja työn vaativuuden perusteella määräytyvästä tehtäväkohtaisesta palkasta, yhtenäiseen arviointijärjestelmään perustuvasta henkilökohtaisesta lisästä ja ryhmäkohtaisista tulospalkkioista. Käytössä ovat myös palveluaikaan sidotut lisät, kannustuslisä, rekrytointilisä sekä ns Eurajoki-lisä.

4 Kunnassa henkilöstöä koskevilla toimenpiteillä on saavutettu hyvä henkilöstön maine ja suorituskyky. Ylin- ja keskijohto on myös suoriutunut tehtävistään hyvin. Työilmapiiri on kahden viimeisen valtuustokauden aikana parantunut. Suorituskyvystä palkitsemisessa sen sijaan on kehitettävää. Työhyvinvointikyselyjen mukaan Eurajoen kunnan tulokset ovat kaikkien osa-alueiden osalta vertailuaineistoa paremmat. Tulokset ovat parantuneet myös suhteessa aikaisempiin mittauksiin. Johtamisen ja esimiestyön erityisvahvuuksina korostuvat palautteen ja informaation saaminen sekä esimiesten oikeudenmukaisuus ja puolueettomuus. Työyhteisön toimivuuden osalta vahvuuksina erottuvat osallistumismahdollisuudet työyhteisön suunnitteluun sekä erilaisten ihmisten ja näkemyksien suvaitseminen. Työtehtävien mielekkyys koetaan myös vahvuutena. Kehittämiskohteina tulevat esiin työn vaatimukset suhteessa kyvykkyyteen sekä palkitsemistapojen kannustavuus. 4 Harri Hiitiö kunnanjohtaja

5 5 Sisällysluettelo: KUNTASTRATEGIA 2013 Vastuullisen henkilöstöjohtamisen kunta 2 JOHDANTO Johdanto 3 PERUSTIETOA RAPORTOINNISTA Perustietoa raportoinnista... 6 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Henkilöstön määrä Henkilöstön määrä henkilötyövuosina laskettuna...7 Suurimmat ammattiryhmät Kevan tilaston mukaan 8 Työajan jakautuminen Henkilöstö hallintokunnittain.. 9 Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne.10 Henkilöstön vaihtuvuus Rekrytointi...12 Eläköityminen Eläkepoistuma suurimpien ammattiryhmien osalta Eläkemaksut...14 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Koulutukset vuonna Omaehtoisen koulutuksen tukeminen Oppisopimuskoulutus Kehittyminen ja kehityshankkeet TYÖHYVINVOINTI Terveysperusteiset poissaolot. 19 Sairaspoissaolot hallintokunnittain.. 19 Työ- ja vapaa-ajan tapaturmat. 20 Työsuojelu...20 Työterveyshuolto 21 Työterveyshuollon toimintatiedot Työterveyshuollon sairaanhoidon toimintatiedot Työhyvinvointia ja työkykyä edistävät toimenpiteet. 23 PALKKAUS JA PALKITSEMINEN Palkkauksen rakenne 25 Palkkauksen rakenne keskimäärin (%-osuudet kokonaisansioista)..26 Huomionosoitukset Harkinnanvaraiset palkkaedut TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit..27 YHTEISTOIMINTA Hallintokuntakohtainen yhteistyö. 29 HENKILÖSTÖSTRATEGIAMME TAVOITTEET LYHYESTI

6 6 PERUSTIETOA RAPORTOINNISTA Henkilöstöraportin tiedot ilmoitetaan vuosittain tilanteen mukaan (vertailuajankohta). Vuosi 2013 on vertailuvuosi. Ensimmäinen henkilöstöraportti on laadittu vuonna 2005 ja vuosia käytetäänkin raportin vertailujaksona. Tekninen toimi käsittää sekä teknisen lautakunnan että ympäristölautakunnan alaisen henkilöstön. Vapaa-aikatoimeen kuuluvat sekä kirjasto- ja kulttuurilautakunnan että liikunta- ja nuorisolautakunnan alainen henkilöstö. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Henkilöstön määrä Palvelussuhde Keskushallinto Miehet Tekninen toimi Miehet yht. Vakinaiset Määräaikaiset joista työllistettyjä Yhteensä Palvelussuhde Keskushallinto Naiset Sosiaalitoimi Koulutoimi Vapaaaikatoimi Sosiaalitoimi Koulutoimi Vapaaaikatoimi Tekninenj toimi Naiset yht. Vakinaiset Määräaikaiset joista työllistettyjä Yhteensä Miehet ja naiset Muutos% Palvelussuhde ed. Yhteensä vuodesta Vakinaiset ,8 Määräaikaiset 108-3,7 - joista työllistettyjä 7-14,3 Yhteensä ,3

7 7 Kunnan koko henkilöstön määrä oli seuranta-ajankohtana 386 henkeä. Kasvua edelliseen vuoteen oli 0,3%. Vakinaisen henkilöstön osalta kasvua oli 1,8 % eli 5 henkilöä. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön kokonaismäärä on vertailujakson aikana ollut alimmillaan vuonna 2006 (301 henkilöä), jolloin maatalouslomitus siirtyi muualle hoidettavaksi. Korkeimmillaan määrä on raportointivuonna. Vuodesta 2009 alkaen palkkatoimikunta on suositellut määräaikaisten työsopimusten muuttamista toistaiseksi voimassa oleviksi, ellei erityisperusteita määräaikaisuudelle ole. Vertailuajankohtana 84,2 % palvelussuhteista oli kokoaikaisia. Naisten kohdalla kokoaikaprosentti oli 83,3 ja miesten osalta 91,1 prosenttia. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina laskettuna Henkilötyövuodet palvelussuhteessa Keskushallinto Sosiaalitoimi Koulutoimi Vapaaaikatoimi Tekninen toimi Yhteensä ,4 150,2 78,6 29, , , ,3 47,4 313,6 Muutos% ed. vuodesta -6,2 2,5 0,5-6,2-10,6-1,2 Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Osa-aikaisuus lasketaan työajasta. Vain osan vuotta palvelussuhteessa olleen työ lasketaan suhteessa koko vuoden työpäiviin. Palveluksessaolopäivistä on vähennetty kaikki poissaolot ml. vuosiloma ja koulutus. Vuosilomista johtuvien poissaolojen laskennassa ei ole otettu huomioon opettajia, joilla palkkaus perustuu opetusvelvollisuuteen ja lukuvuosien välillä on ns. kesäkeskeytys. Henkilötyövuosina laskettuna sosiaali- ja koulutoimessa henkilötyövuosien määrä on kasvanut, muiden osalla laskenut.

8 8 Suurimmat ammattiryhmät Kevan tilaston mukaan Työajan jakautuminen Vuonna 2013 henkilöstön teoreettinen työaika oli päivää. Kun tuosta työajasta vähennetään palvelussuhteen keskeytykset, saadaan tehdyksi vuosityöajaksi päivää.

9 9 Allaolevassa kaaviossa näkyy teoreettisen työajan jako syiden mukaan. vuosilomat ja muut lomat 11 % terveysperusteiset poissaolot 7 % perhevapaat 5 % koulutus 1 % tehty vuosityöaika 72 % muut palkattomat poissaolot 3 % vapaana annetut työaikakorvaukset 1 % Vuosilomista johtuvien poissaolojen laskennassa ei ole otettu huomioon opettajia, joilla palkkaus perustuu opetusvelvollisuuteen ja lukuvuosien välillä on ns. kesäkeskeytys. Tarkemmin tarkasteltuna esim. teknisen henkilötyövuodet vuonna 2013 jakaantuvat seuraavasti: - vuosilomat 11 % - muut palkalliset poissaolot 7,4 % - palkattomat poissaolot 2,7 % - työssäoloaika 79,0 % Teknisen toimen kohdalla pitkäaikaiset terveysperusteiset poissaolot näkyvät selvästi vuosityöaikajakautumassa. Henkilöstö hallintokunnittain Toimialoista henkilöstöltään suurin on sosiaalitoimi, 54,5 prosenttia koko kunnan henkilöstöstä. Pienin taas on keskushallinto 1,8 prosentin osuudella. Vertailujakson aikana henkilöstön määrä on kasvanut eniten sosiaalitoimen alalla (+68 henkilöä). Kasvu on prosentteina 47.5 prosenttia.

10 10 Ellei huomioida maaseututoimen muutoksia (maatalouslomittajat ja viranomaistehtävät) ja osan keskushallinnon henkilökunnan siirtymistä Kuntapron palvelukseen (palkka- ja taloushallinto), niin pienin prosentuaalinen muutos on ollut koulutoimessa, + 17,5 prosenttia (+ 14 henkilöä) ja suurin vapaa-aikatoimessa, +171,4 prosenttia (+ 12 henkilöä). Henkilöstö hallintokunnittain Sosiaalitoimi Koulutoimi Tekninen toimi Vapaa aikatoimi Keskushallinto Taulukossa henkilöstön määrä (%) koko henkilöstöstä vuosina Sosiaalitoimi 42,1 48,7 49,5 50,2 53,5 51,6 51,0 54,0 54,7 Koulutoimi 26,0 27,4 27,7 28,4 26,0 25,1 27,4 23,9 24,4 Tekninen toimi 16,4 16,5 14,0 14,0 12,6 15,9 15,1 15,1 14,2 Vapaa-aikatoimi 2,8 2,9 4,4 4,2 4,7 5,2 4,6 5,2 4,9 Keskushallinto 12,7 * 4,5 4,4 3,3 3,2 2,3 1,9 1,8 1,8 Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne Henkilöstön keski-ikä oli 43,7 vuotta, vuonna 2012 keski-ikä oli 44 vuotta. Yli 65-vuotiaita ei ollut työsuhteessa yhtään ja ikäryhmään vuotiaat kuului noin kuusi prosenttia työntekijöistä. Alle 30-vuotiaiden osuus henkilöstöstä oli 13.5 prosenttia. Yli puolet (57 %) henkilöstöstä on iältään 40 ja 60 vuoden välissä.

11 11 Ikä vuosina lukumäärä %-osuus alle , , , , ,7 65 ja yli 0,0 yhteesä % keski-ikä 43,7 vuotta Miesten keski-ikä oli 46,5 vuotta ja naisten 43,4 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46,7 vuotta. Miesten osuus koko kunnan henkilöstöstä oli 11,7 prosenttia eli 35 henkilöä. Heistä 8 oli määräaikaisesssa palvelussuhteessa ja 27 vakinaisessa. Lukumäärältään miehiä oli eniten koulutoimessa (24). Prosentuaalisesti laskettuna keskushallinnossa, koulutoimessa, vapaaaikatoimessa sekä teknisessä ja ympäristötoimessa miesten osuus oli kussakin yli 20 prosenttia, sosiaalitoimen osalta miesten osuus oli 1,4 prosenttia. Henkilöstön vaihtuvuus Vuoden 2013 aikana kuntaan perustettiin seuraavat toimet ja virat: sosiaalitoimi: o kotipalvelu: 3 hoitajan tointa o Jokisimpukan vanhainkoti: 1 hoitajan toimi o tehostettu palveluasuminen: 1 hoitajan toimi o päivähoito: 3 avustajan tointa koulutoimi: o erityisopettajan virka tekninen toimi: o tekninen hallinto, 1 toimistosihteerin toimi o kunnallinen liiketoiminta, 1 vesihuoltolaitoksen asentajan toimi Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuutta raportoidaan sekä lukumäärinä että tulovaihtuvuus- ja lähtövaihtuvuusprosentteina. Prosentit lasketaan suhteuttamalla henkilöiden lukumäärät edellisen vuoden vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään. Vakinaiset Lukumäärä Vaihtuvuus% Alkaneet palvelussuhteet 36 13,2 Päättyneet palvelussuhteet 16 5,9

12 12 Päättyneisiin palvelussuhteisiin lasketaan mukaan vuoden aikana irtisanoutuneet ml. eläkkeelle siirtyneet, irtisanotut ja kuolleet. Vuoden 2013 aikana vakinaisesta palvelussuhteesta irtisanoutui 6 henkilöä. Vuonna 2011 käyttöönotettujen, vakinaisen henkilöstön irtisanoutumisen yhteydessä suoritettujen, lähtöhaastatteluiden perusteella rtisanoutumisien syitä olivat: o terveydelliset tai henkilökohtaiset syyt (2) o paikkakunnalta poismuutto (2) ja o haasteellisempiin työtehtäviin siirtyminen (2). Irtisanoutuneiden keski-ikä oli 37,4 vuotta. Rekrytointi Kuntarekry-ohjelma otettiin käyttöön toukokuussa Sähköinen rekrytointiprosessi yhdenmukaistaa eri hallintokuntien prosessit ja tehostaa toimintaa. Rekrytointien tekijöille tehdyn kyselyn mukaan etuja ovat mm. sähköisen prosessin sujuvuus ja prosessiin kuluneen työajan käytön vähentyminen huomattavasti sekä yhteenvedon tekemisen ja viestien lähettämisen helppous. Kuntarekryn lisäksi avoimista työpaikoista ilmoitetaan kunnan ilmoituslehdissä, nettisivuilla ja työvoimahallinnon sivuilla. Vuonna 2013 tehtiin Kuntarekryn kautta 13 vakinaisen henkilöstön rekrytointia yhteensä 16 työpaikalle. Hakemuksia näihin vakinaisiin työpaikkoihin saatiin yhteensä 244. Määräaikaisen henkilöstön rekrytointeja tehtiin vastaavasti 10 kappaletta 10 työpaikalle. Määräaikaisiin työsuhteisiin saatiin 102 hakemusta. Kuntarekryn tilastojen mukaan Eurajoen kunnasta työnantajana ovat eniten kiinnostuneet alle 40-vuotiaat, työelämässä kokopäivätyössä olevat, äidinkielenään suomea puhuvat naiset. Kotoisin he saattavat olla joko Eurajoelta tai ehkä Raumalta, Porista, Eurasta, Luvialta, Pyhärannasta, Turusta, Ulvilasta, Laitilasta, Harjavallasta, Kokemäeltä, Nakkilasta, Helsingistä, Säkylästä, Tampereelta, Espoosta, Huittisista, Nakkilasta, Kankaanpäästä, Liedosta, Mikkelistä, Pieksämäeltä, Ylöjärveltä, Vantaalta, Toholammilta, Riihimäeltä, Pöytyältä, Pyhtäältä, Oulusta, Nokialta, Mynämäeltä, Maskusta, Loimaalta, Kuopiosta, Kaarinasta, Järvenpäästä, Jämijärveltä, Humppilasta, Hausjärveltä, Hyvinkäältä tai Hämeenkyröstä.

13 13 Eläköityminen Taulukossa KuEL-vakuutetut vanhuuseläkeiän täyttämisvuoden mukaan Vuosina eläkkeelle siirtyneet Eläkkeelle siirtyneet (KuEL ja VaEl) yht. Keski-ikä , , , , , , , , ,6

14 14 Vuonna 2013 vanhuuseläkkeelle siirtyi viisi ja osa-aikaeläkkeelle kaksi henkilöä. Yhteensä Keski ikä Vanhuuseläkkeelle siirtyneet 5 62,6 Osa aikaeläkkeen aloittaneet 2 60,1 Kunta-alan eläkepoistuma suurimpien ammattiryhmien osalta Eläkemaksut Sanastoa: Palkkasumma on työantajan maksamien bruttopalkkojen summa. Eläkemeno on Kevan maksama kokonaisraha ko. organisaatiossa ansaituista maksussa olevista eläkkeistä. Palkkaperusteista eläkemaksua työnantaja maksaa kaikesta työstä, josta karttuu elä-

15 15 kettä. Eläkemenoperusteista eläkemaksua maksavat ne työnantajat, joiden ennen vuotta 2005 palveluksessa olleille työntekijöille on kalenterivuoden aikana maksettu eläkettä. Varhaiseläkemenoperusteista eläkemaksua eli varhe-maksua maksavat työnantajat työntekijöistä, jotka jäävät ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle tai työttömyyseläkkeelle tai jotka alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutustukea. Ennen vuotta 2005 varhe-maksun sijasta maksettiin ns. omavastuumaksua. Eurajoen kunnan KuEL-maksut vuosina Työnantaja voi vaikuttaa Varhe-maksujen suuruuteen tukemalla työntekijöidensä työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä tarjoamalla vaihtoehtoja varhaiseläkkeille. Työtä keventämällä tai työtehtäviä muuttamalla työkykyä voidaan ylläpitää ja työntekijä voi jatkaa työssään pidempään.

16 16 Ammatillisessa kuntoutuksessa tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevasta henkilöstä ei aiheudu Varhe-maksua. Maksut 1000 euroa % osuus palkkakustannuksista Varhemaksu 108 0,8 Eläkemenoperusteinen maksu OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Kuntastrategian 2013 mukaan Eurajoen kunta on vastuullisen henkilöstöjohtamisen kunta. Kehityskeskusteluja käydään vuosittain kaikkien vakinaisten työntekijöiden ja pitkien määräaikaisten työntekijöiden kanssa. Vuonna 2013 keskusteluja käytiin 321 henkilön kanssa, toteumaprosentti oli 95. Keskusteluja ei käyty aivan uusien työntekijöiden eikä pitkillä vapailla (sairaslomat, perhevapaat, vuorotteluvapaat jne) olevien kanssa. Kunnalla on, palkkausjärjestelmän osana, käytössä henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä. Arvioinnit on ohjeistettu käymään kehityskeskustelujen yhteydessä. Henkilökohtainen arviointi on esimiehille hyvä johtamisen väline, jonka avulla hän voi osoittaa perustellusti työntekijälleen henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman tarpeen. Vuoden 2013 aikana esimiehet suorittivat henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin 69 työntekijän kanssa. Henkilökohtaisten työsuoritusten arviointien perusteella kunnanhallitus myönsi henkilökohtaisen lisän 15 henkilölle. Vuoden 2013 talousarvioon sisältyi eri hallintokuntien osaamisen kehittämisen suunnitelmat. Henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat laaditaan vuosittain lähiesimiehen kanssa käytävien kehityskeskustelujen yhteydessä. Osaamista kehitetään perinteisen koulutuksen ohella myös muilla tavoin. Vanhustyön henkilöstöllä on mahdollisuus saada mentorointiapua psykogeriatristen potilaiden hoitoon Harjavallan sairaalan henkilöstöltä. Kotipalvelussa mahdollisuutta on käytetty hyödyksi muutaman asukkaan kohdalla. Työnkiertoa on toteutettu sosiaalitoimessa ja osin myös teknisen toimen ruoka- ja puhtauspalveluissa. Yhdeksän viikon pituiseen työnkierrossa on sosiaalitoimessa ollut mukana viisi työntekijää vanhustyöstä ja yksi Toimarista. Vuonna 2013 toteutettiin ensi kertaa Toimarin ja vanhustenhuollon välillä työnkiertoa. Osaamista parannetaan myös hyvällä perehdytyksellä ja perehdyttämiseen tulee henkilöstön mielestä panostaa jatkossa nykyistä enemmän. Erityisesti sosiaalityössä on kuluneen vuoden aikana tapahtunut paljon henkilöstövaihdoksia ja sen vuoksi on jouduttu ostamaan asiantuntijapalveluita lastensuojelutyön tueksi.

17 17 Osaamiskartoituksia tehtiin vuonna 2013 teknisen toimen hallinnon ja kiinteistönhuollon toimialoilla. Koulutukset vuonna 2013 Vuoden 2013 koulutuspäiviä kertyi koko henkilöstölle yhteensä 1394 päivää. Päiviä Ammatillista hlöstökoulutus, josta 762 lakisääteisiä sosiaali- ja terv.h. täydennyskoulutusta 122 Johtamis- ja esimieskoulutus/valmennus 44 Muu osaamisen kehittäminen 560 Opintovapaalla oleva hlöstö 28 Yhteensä 1394 Omaehtoisen koulutuksen tukeminen Eurajoen kunnanhallitus on vuonna 2009 hyväksynyt periaatteet omaehtoisen koulutuksen tukemisesta. Tukea myönnetään, vakituiselle henkilöstölle, koulutukseen, joka on työnantajan edun mukaista ja linjassa kunnan strategian kanssa. Tukemisen tavoitteena tulee olla uusi tutkinto tai henkilön ammattipätevyyttä lisäävä koulutuskokonaisuus. Kunnanhallitus myöntää omaehtoisen koulutuksen tukea opintomaksuihin tai, ellei opintomaksuja ole, muihin koulutuskustannuksiin. Lisäksi hallintokunnan johtava viranhaltija voi myöntää työntekijälle koulutusta varten palkallista virkavapautta tai työlomaa yhden päivän yhdeksää opintopistettä kohden. Vuoden 2013 aikana kunnanhallitus myönsi omaehtoisen koulutuksen tukea seitsemälle henkilölle, opintomaksuihin 4900 euroa ja matka- ja majoituskustannuksiin 15 % kustannuksista. Oppisopimuskoulutus Vertailuajankohtana oppisopimussuhteessa oli neljä henkilöä sosiaali- ja vapaa-aikatoimien alaisuudessa. Kehittyminen ja kehityshankkeet Hallintokunnilta kuultua:

18 18 o nuoriso-ohjaajan saaminen nuorisotoimeen on lisännyt innokkuutta ja innovoivia ajatuksia nuorisotoimessa o yhteistyö valtakunnallisesti ja seudullisesti (Walkers, työpajat, etsivien ja nuorisoohjaajien työntekijäpalaverit) antavat uusia innovoivia suuntaviivoja ja vahvistavat osaamista o nuorisotoimen yksi tärkeimmistä toimenkuvista on lasten ja nuorten kuulemisen lisääminen ja sitä on vuosien mittaan saatu menemään eteenpäin. V.2013 tärkeimpänä edistyksenä on aloitekanava.fi verkkodemokratiapalvelun käyttöönotto. Nuorisotoimen pitkäjänteinen työ nuorten, työpajanuorten ja työllistämisasioiden kanssa on alkanut sujua ja näkyä ja kokemuksemme vaikutusmahdollisuuksistamme nuorten asioiden parantamiseksi on huomattavasti parantunut viiden vuoden aikana o sosiaalitoimi on osallistunut kahteen kansallisen Kaste-ohjelman hankkeeseen. Ne ovat olleet Satakunnan sairaanhoitopiirin hallinnoimia ja käsittäneet kaikki Satakunnan kunnat ja osan Varsinais-Suomen kuntia. Hankeyhteistyön tuloksena on saatu omaan organisaatioon kehittämisosaamista sekä on luotu yhteistyösuhteita, joista on hyötyä jatkossa kehittämistyössä o toimintakykyisenä ikääntyminen hankkeen Eurajoen pilotti toteutettiin tekniikkahankkeena, jossa koekäytettiin paikantavia turvarannekkeita ja kaatumisen havainnoivia liiketunnistimia. Kokeilun päätteeksi jouduttiin toteamaan, että paikantavat GPS -rannekkeet eivät vielä ole riittävän toimintavarmoja, jotta kunta voisi ottaa niitä käyttöön ja luvata, että muistisairas löydetään nopeasti, jos hän lähtee harhailemaan pois kodistaan. Hankkeesta on tehty opinnäytetyö, jossa laajasti selvitetään laitteiden tekniikkaa ja arvioidaan käytettävyyttä. Tekniikkahakkeeseen osallistui koko kotipalvelun ja ryhmäkoti Suvannon henkilöstö (yöaikaiset hälytykset) ja projektityöntekijänä toimi oma työntekijä o päihde- ja mielenterveystyön kehittämishankkeessa (päättyi ) jatkettiin ehkäisevän ja ennakoivan päihdetyön sisältöjen juurruttamista normaaliin sosiaali- ja terveystoimen työhön sekä päivitettiin päihde- ja mielenterveystyön kehittämissuunnitelmaa yhteistyössä eri hallintokuntien ja muiden paikallisten toimijoiden verkostoyhteistyönä o vanhustenhuollossa on toteutettu suuria muutoksia yhteistyössä ao. henkilöstön kanssa. Kotipalvelun toiminta on laajentunut käsittämään palveluasumisyksiköitä, lyhytaikaishoito on keskitetty yhdelle osastolle ja seniorikeskustoimintaa on kehitetty aloittamalla mm. ikäneuvontapuhelin toiminta ja muistikuntoutusryhmiä o vuoden 2013 lopulla on aloitettu Eurajoen palvelutuotannon kehittämisprojekti, johon on osallistunut osa henkilöstöstä. Päivähoidon ja vanhustyön johtajat ovat vetovastuussa omien ikäryhmiensä ydinprosessien kehittämisestä

19 19 TYÖHYVINVOINTI Terveysperusteiset poissaolot Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. Terveysperusteiset palkalliset ja palkattomat poissaolot lasketaan kalenteripäivinä. Sairaspoissaolojen määrä on viime vuosina ollut jatkuvasti nousussa. Vuonna 2011 sairaspoissaolopäiviä oli 3590, vuonna 2012 päiviä oli 4960 ja vuonna 2013 jo 5357 päivää. Vastaavat luvut henkilötyövuotta kohden ovat 12,4 (2011), 16,2 (2012) ja 17,3 (2013.) Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivät Lyhyet poissaolot alle 4 pv pv pv pv pv 229 yli 180 pv Yhteesä 5357 Keskimäärin/hlötyövuosi 17,3 Suurimpien toimialojen osalta koulutoimen henkilöstön sairaspoissaolot ovat pysyneet lähes ennallaan vuodesta Sosiaalitoimen henkilöstön osalta kasvua on ollut tasaisesti keskimäärin 600 päivää vuotta kohden, teknisen ja ympäristötoimen osalta taas noin 330 päivää vuotta kohden. Vertailuvuoden aikana yhden päivän poissaoloja oli kaikkiaan 199 päivää. Sairaslomapäiviä tehtyä henkilötyövuotta kohden oli yli 20 päivää teknisessä ja sosiaalitoimessa. Henkilötyövuotta kohden laskettuna vähiten poissaoloja kertyi vapaaaikatoimessa, 1,2 sairaslomapäivää/henkilötyövuosi. Sairaspoissaolot hallintokunnittain kaikki määräaikaiset vakinaiset sairaspv/hlötv Kaikki sairaslomapäivät yhteensä ,3 joista keskushallinto ,4 sola ,5 koulutoimi ,9 vapaa-aika ,2 tekninen toimi ,8

20 20 Sairaspoissaoloista 42 prosenttia kertyi ikäryhmästä vuotta. Epävirallisen arvioinnin mukaan kaikista yli 30 päivää sairaslomalla olleiden sairaspoissaolopäivistä tukija liikuntaelinsairaspoissaoloja oli 47 prosenttia. Työ- ja vapaa-ajan tapaturmat Yhdeksän henkilöä oli vuonna 2013 poissa työtapaturman perusteella, työtapaturmia sattui 12 ja näistä kertyi poissaoloja 138 päivää. Vastaavasti vapaa-ajan tapaturmia sattui kahdelle henkilölle ja näiden poissaolopäivien määrä oli yhteensä 181 päivää. Työtapaturmat Työtapaturmia Kesto työpvnä Terveysperusteisten poissaolojen aikaiset palkkakustannukset ovat tapaturmien osalta yhteensä euroa. Vastaava kustannuserä sairaspoissaolojen osalta on euroa. Näistä kustannuksista suurin osa painottuu sosiaalitoimen kohdalle, ( euroa). Em. kustannuksiin ei ole laskettu mukaan mahdollisten sijaisten palkkauskustannuksia. Kustannukset eivät myöskään sisällä työnantajan maksamia eläkevakuutus- ja muita sosiaaliturvan kuluja. Vuoden 2013 aikana tehostettiin työterveyshuollon ja työnantajan yhteistyötä terveysperusteisten poissaolojen seurannassa. Esimiesten vastuuta, varsinkin pitkien sairaspoissaolojen raportoinnin suhteen, korostettiin ja varhaisen puuttumisen keskustelumallin mukaista puheeksiottoa tehostettiin. Työsuojelu Työsuojelun tavoitteena on työtapaturmien ja työperäisten sairauksien ennaltaehkäisy, terveydellisten olojen parantaminen työpaikoilla sekä henkilöstön fyysisen ja psyykkisen terveydentilan parantaminen ja ylläpitäminen. Työsuojelua toteutetaan työterveyshuollon, työnantajan ja työntekijöiden yhteistyönä. Eurajoen kunnan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti yhteistyötoimikunnan työsuojelujaosto valmistelee yhteistyötoimikunnan käsittelyyn tulevat työsuojeluun liittyvät asiat.

21 21 Työsuojeluorganisaatioon on vuonna 2013 kuulunut työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu sekä 2 varavaltuutettua. Paikallisen sopimuksen mukaisesti työsuojeluvaltuutettu toimi sekä työntekijöiden että toimihenkilöiden edustajana. Työterveyshuolto Työnantajalla on työterveyshuoltolain perusteella velvollisuus järjestää työsopimus- ja virkasuhteessa oleville työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto. Lisäksi työnantaja voi järjestää yleislääkäritasoista sairaanhoitoa Työnantaja saa Kelalta korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista työterveyshuollon ja sairaanhoidon kustannuksista. Kustannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan: Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja ensiapuvalmiuden ylläpitämisestä. Korvausluokkaan II kuuluvat työterveyshuollon lisäksi järjestetyn yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset. Attendo Eurajoen työterveyshuolto on järjestänyt työntekijöiden terveyshuollon vuoden 2009 alusta lähtien. Henkilöstölle on järjestetty lakisääteisten työterveyshuoltopalveluiden lisäksi yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Eurajoen työterveyshuollon kolme keskeistä tavoitetta on: 1. Työntekijöiden terveyden, työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen 2. Terveellinen ja turvallinen työympäristö 3. Muutoksissa jaksamiseen kannustava työyhteisö Vuoden 2013 työterveyshuollon kustannukset olivat korvausluokka I:n osalta 123 euroa/työntekijä ja korvausluokka II:n osalta 217 euroa/työntekijä

22 22 Vuosi Korvausluokka kustannukset/ työntekijä % kokonaiskustannuksista 2011 I 67 29,1 II , I ,2 II , I ,1 II ,9 Kunnan sairaspoissaolot ovat viime vuosina lisääntyneet huolestuttavasti. Tämä näkyy myös työterveyshuollon kustannusten painottumisessa korvausluokka II:een eli sairaudenhoitoon. Tavoitteena on saada työterveyshuolto suunnattua enemmän ehkäisevään ja työkykyä ylläpitävään toimintaan. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on voimassa vuoden 2014 loppuun. Vuoden 2013 kolme keskeisintä tavoitetta olivat 1. Terveellinen ja turvallinen työympäristö 2. Suunnattu selkäryhmä 3. Jokisimpukan hoitajille ergonomiaopastusta ryhmässä Työterveyshuollon toimintatiedot 2013 Voimavarat Työpaikkaselvitys Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Terveydentilan ja työ ja toimintakyvyn seuranta Työpaikkaselvitys (t) Ryhmän neuvonta ja ohjaus (t) Yksilön neuvonta ja ohjauskäynnit (kpl) Terveystarkastuskäynnit erityisen sairastumisen vaaran perusteella (kpl) Muiden terveystarkastusten käynnit (kpl) Lääkärit 3, Terveydenhoitajat Fysioterapeutit 17,5 0, Tutkimukset Laboratorio 619 Kuvantaminen 20

23 23 Työterveyshuollon sairaanhoidon toimintatiedot 2013 Voimavarat Sairaanhoito Sairaanhoitokäynnit (kpl) Lääkärit 906 Terveydenhoitajat 143 Tutkimukset Laboratorio 846 Kuvantaminen 140 Työterveyshuollon kokonaiskustannukset vuonna 2013 olivat euroa. Työhyvinvointia ja työkykyä edistävät toimenpiteet Hallintokuntien toimenpiteitä työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseksi ja kokemuksia niistä: o onnistuneen työkokeilun seurauksena saatu kokonaan uusi työntekijä o työnkuvien ja rajapintojen selvittämisellä on lisätty työn mielekkyyttä ja kokemusta sen merkityksestä o työn moninaisuus ja joustavuus antaa sille myös mielekkyyttä, vaikkakin toisaalta vaatii paljon o varhaisen tuen keskustelut on hoidettu ja tarvittaessa työntekijä on ohjattu esim. psykiatriselle sairaanhoitajalle o työterveyshuolto kutsuttu tekemään yksilökohtaisia työpisteen ja työergonomian kartoituksia o vanhustenhuollossa otettu käyttöön siirron apuvälineitä ja näin pyritty vähentämään tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin liittyviä poissaoloja o vajaakuntoisille löydetty tehtävien siirroilla sopivia uusia tehtäviä o määräaikaisen henkilöstön minimointiin ja sitä kautta työn sujuvuuden sekä työhyvinvoinnin lisäämiseen on pyritty mm. varahenkilöstöjärjestelmää kehittämällä o hankittu työntekijöille, henkilöstön vaihtuvuudesta johtuvan poikkeuksellisen suuren henkisen kuormituksen tukemiseksi asiantuntia-apua o tehty kohdekäyntejä etäällä työskentelevien työpisteisiin o annettu vastuuta ja positiivista palautetta aina kun se on aiheellista (unohtamatta rakentavaa osiota) o pyydetty palautetta myös esimiehen toiminnasta

24 24 o yhteiset tutustumiset lähiseudun kohteisiin, näin saadan ideoita ja uutta näkökulmaa omaan työhön o työkyvyn heikentyessä kolmikantaneuvottelut, mahdolliset työkohdevaihdokset ja räätälöity toimenkuva o tiivis yhteistyö työterveyshuollon kanssa toisinaan kuntoutusta hedelmällisempää o yhteistoimintapäivien pitäminen koko hallintokunnan henkilöstölle Eurajoen kunta on ollut savuton työyhteisö vuoden 2012 alusta lukien. Työterveyshuolto ohjaa ja tukee savuttomuuteen pyrkiviä työntekijöitä tavoitteensa saavuttamiseen,. Eurajoen kunta tarjoaa työntekijöilleen (6 kk:n työsuhde) Smartumin liikunta- ja kulttuurietuuksia joko setelien tai saldokortin muodossa. Myönnetty etuus voi olla maksimissaan 400 euroa kalenterivuodessa. Työntekijän valintavaihtoehdot ovat joko 400 tai 200 euroa, ja näistä vastaavasti omavastuuosuus on joko 100 tai 50 euroa. Vuoden 2013 aikana liikuntapalveluja käytettiin euron arvosta ja kulttuuripalveluja euron arvosta. Vuoden aikana tilauksen teki 204 työntekijää. Kaikkien työntekijöiden yhteinen henkilöstöjuhla järjestettiin lokakuussa Hotel Restaurant Crystalissa. Koulutoimen järjestämän juhlan teemana oli Säihkytään tähtien kanssa Järjestelytoimikunta kuvaili tuntojaan näin: Koulutoimen juhlatiimi tarttui innokkaasti ja hyvällä energialla henkilöstöjuhlan suunnitteluun. Aloimme ideoida ensin juhlan teemaa ja tänä vuonna 2013 päätimme nostattaa työntekijöiden yhteishenkeä ja työniloa Red Carpet-henkisellä gaalalla, jossa jaettiin Vuoden Hymy patsaat. Ennakkotehtävänä kunnan työntekijöillä oli miettiä, kuka kunnan työntekijä on ilostuttanut, hymyilyttänyt vuoden aikana. Ennakkotehtävästä saimme palautetta sen verran, että äänestystapa (s-posti kunnantalon infoon) olisi voinut ennemmin olla ns. lippuäänestys, jolloin kukaan ei tietäisi, ketä on äänestänyt. Tietovuotoja ei kuitenkaan korviimme kantautunut aiheen tiimoilta. Hymypatsaan saivat Martti Viinamäki, Arja Jortikka, Ritva Kuusisto ja Terhi Siitonen. Juhlatiimi oli riemuissaan kuinka säihkyvää iltapukua astui Hotel Restaurant Crystalin ovesta punaista mattoa pitkin valokuvaan ja juhlimaan Vuoden Hymyjä ja juhlassa työntekijät hymyilivät ja nauroivat ja säihkyivät kilpaa kristallikruunun kanssa. Tulevien vuosien henkilöstöjuhlilta toivomme myös omaperäisyyttä, ei kilpavarustelua, vaan kyseisen -toimen omaleimaista otetta juhlaan. Tänä vuonna toimme koulumaailmasta gaalaan Hymy-patsas ajatuksen ja sen kuinka porkkana kantaa kovin pitkälle, hyväksyntä ja arvostus vertaistensa keskuudessa synnyttää lisää hymyjä. Henkilöstöjuhlaan osallistui 221 henkilöä.

25 25 PALKKAUS JA PALKITSEMINEN Kunta-alan palkkausjärjestelmän tavoitteena on edistää toiminnan tuloksellisuutta, motivoida henkilöstöä hyviin työsuorituksiin ja pitää kunta-alan palkat kilpailukykyisinä. Helmikuun 2013 alussa jaettiin työehtosopimusten mukaiset paikalliset järjestelyerät. Erät kohdistettiin pääsääntöisesti paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukemiseen. Esitykset paikallisten järjestelyerien käyttämisestä tehtiin työnantajan ja pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa yhteisymmärryksessä. Palkkauksen rakenne: 1. Tehtäväkohtainen palkka - sopimusten palkkahinnoittelun ja työn vaativuuden arvioinnin perusteella (KVTES 2009, TS 2012) - ns. Eurajoki-lisällä taataan, että jokaisen työntekijän teht.koht. palkka on vähintään 5 prosenttia yli sopimuksen mukaisen hinnoittelun alarajan 2. Palveluaikaan sidotut lisät - KVTES:n alalla hlökohtaisen lisän vuosisidonnaiset lisät, opettajilla palvelulisät ja määrävuosikorotukset sekä teknisten ammattialalisät 3. Henkilökohtainen lisä - yhtenäinen arviointijärjestelmä käytössä kaikilla sopimusaloilla - maksussa 49 henkilöllä 4. Työaikakorvaukset - maksetaan epämukavilta työajoilta virka- ja työehtosopimusten mukaan 5. Kannustuslisä - kunnanhallitus hyväksynyt maksatusperiaatteet Tulospalkkiot - vuonna 2013 maksettiin 352 henkilölle yhteensä euroa.

26 26 Palkkauksen rakenne keskimäärin (%-osuudet kokonaisansioista) Ao. taulukkoon on koottu keskiansiot joulukuun 2013 kokonaisansioista. Keskiansiot lasketaan vain kokoaikaisten koko kuukauden täyttä palkkaa saaneiden ansioista. KVTES Opetusala Tekniset Tuntipalkkaiset Tehtäväkohtainen palkka 88,4 71,7 86,7 46,9 Palveluaikaan sidotut lisät 4,8 14,0 6,1 Hlökohtainen lisä 1,9 1,5 1,6 0,9 Muut säännöllisen työajan lisät 4,7 12,8 3,5 24,6 Lisä- ja ylityökorvaukset 0,2 2,1 27,6 Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 Kokonaisansio keskim. euroa/kk Muutos% ed. vuoteen Miesten keskiansio e/kk Naisten keskiansio e/kk Koko henkilöstöstä kuuluu: o KVTES:n piiriin 76,4 % o Opetusalaan 20 % o Teknisten sopimuksen piiriin 2,3 ja o Tuntipalkkaisten sopimuksen piiriin 1,3 %. Taulukossa on ilmoitettu keskiansiot joulukuulta Koko kunta-alan keskiansiot sopimusaloittain vuonna 2012 olivat KVTES 2657 euroa, Opetusala 3732 euroa ja Tekniset 3076 euroa. Koko kunta-alan keskiansiot vuonna 2012 olivat 3015 euroa. Huomionosoitukset Kunta muistaa pitkään kunnan palveluksessa olleita seuraavasti: o 20 vuotta o Kuntaliiton hopeinen ansiomerkki ja o 300 euron rahalahja tai o - kolmen päivän palkallinen vapaa o 30 vuotta o Kuntaliiton kultainen ansiomerkki ja o 500 euron rahalahja tai

27 27 o viikko palkallista vapaata o 40 vuotta o Kuntaliiton kultainen ansiomerkki ja o 700 euron rahalahja tai o kaksi viikkoa palkallista vapaata Lisäksi kunta muistaa työntekijöitä näiden 50- ja 60-vuotispäivinä, eläkkeelle jäädessä ja palveluksesta erotessa. Harkinnanvaraiset palkkaedut Eurajoen kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kuntoutuksen aikainen virkavapaus/työloma myönnetään palkallisena. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Palkkakustannukset vuonna 2013 olivat yhteensä euroa. Palkkakustannuksista vuosiloma-ajan osuus oli euroa. Terveysperusteiden vapaiden osalta kustannukset olivat euroa. Terveysperusteisiin vapaisiin lasketaan sairasloma-ajan palkat sekä kustannukset erilaisten tapaturmien ajalta. Perhevapaiden ajalta kustannukset olivat euroa, näihin sisältyvät myös vapaat äkillisesti sairastuneen lapsen osalta. Vuosiloma-ajan, terveysperusteisten poissaolojen ja perhevapaiden kustannuksiin ei ole laskettu mukaan mahdollisten sijaisten palkkauskustannuksia. Kustannukset eivät myöskään sisällä työnantajan maksamia eläkevakuutus- ja muita sosiaaliturvan kuluja.

28 28 Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit vuonna euroa 2013 Työvoimakustannukset yhteensä, josta Palkat yhteensä vuosiloma-ajan palkka terveysperusteisten poissaolojen palkat netto (Kela-korvaukset vähennetty) perhevapaiden palkat, netto muut lakisääteisten/sopimusperusteisten poissaolojen palkat 8 2 Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut Muut - rekrytointikustannukset 8 - vuokratyövoiman kustannukset 4 Hlöstöinvestoinnit - työterveyshuolto, netto 67 - koulutus ja muu kehittäminen kuntoutus 7 - muut yhteensä (työpaikkaruokailu, virkistys, työmatkaliput, suojavaatteet jne) 124 YHTEISTOIMINTA Eurajoen kunnan yhteistyötoimintasopimuksen mukaan yhteistoiminnan tarkoituksena on edistää kunnan palvelutuotannon tuloksellisuutta ja parantaa työelämän laatua antamalla henkilökunnalle vaikutusmahdollisuuksia omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmistelussa. Yhteistoiminta tulee nähdä johtamisen välineenä, jonka avulla kunnan käytettävissä olevat voimavarat voidaan saada mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Eurajoen kunnassa sovelletaan seuraavia toimintamalleja ja ohjeistuksia: o henkinen jaksaminen o toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallintaan o toimintamalli työn aiheuttamien haitallisten henkisten kuormitustekijöiden tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi

29 29 o työsuojelun toimintaohjelma o omaehtoinen koulutus o tasa-arvosuunnitelma o toimintamalli ikääntyvien työntekijöiden tukemiseen o Savuton työyhteisö 2012 o toimintamalli kosteus-, home- ja sisäilmaongelmien hallitsemiseksi o varhaisen tuen malli Hallintokuntakohtainen yhteistyö Sosiaalitoimen henkilöstö on osallistunut laajasti koko sosiaalitoimen yhteiseen kehittämispäivään (kaksi vaihtoehtoista lauantaipäivää Yyterissä). Aiheena oli Miten kyntää siten niittää eli voimavaroja työyhteisölle. Palaute päivästä oli poikkeuksetta positiivista. Työyhteisökohtaisia kehittämispäiviä on pidetty tarpeen mukaan. Esim. kaikissa vanhustenhuollon työyksiköissä on lisäksi pidetty kehittämispäiviä ja -iltapäiviä. Samoin kaikissa yksiköissä pidetään säännölliset yksikköpalaverit/osastotunnit vähintään kerran kolmessa viikossa. Toimarin koko henkilöstö on tehnyt vertaiskäyntejä muiden kuntien vastaaviin yksiköihin. Työnohjausta on tarjolla aiempaa enemmän, esim. päiväkodissa ja ryhmäperhepäivähoidossa noin 15 työntekijälle (ryhmä- ja yksilötyönohjausta). Työn ja perheen tarpeiden yhteensovittamiseksi on mm. vanhustyön henkilöstöllä ollut mahdollisuus tehdä lyhennettyä työaikaa (ei kesällä). Tekninen toimi järjestää säännöllisesti koko henkilökunnalleen yhteistoimintapäiviä. Ne ovat olleet työyhteisön toimivuuden näkökulmasta katsottuna menestyksekkäitä. Myös tutustumiset lähikohteisiin ovat antaneet ideoita omiin toimintatapoihin.

30 30 Henkilöstöstrategiamme tavoitteet lyhyesti: Oikeat ihmiset oikeassa paikassa Kun henkilöstö voi hyvin, kunta voi hyvin Tahto on tietoa tärkeämpi. Motivaatio älyä tärkeämpi. Itsetuntemus kaikkein tärkein. Tietoa ja älyä lainkaan väheksymättä. Palkkaus on oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen Meillä jokainen tietää missä olemme, mihin olemme menossa ja miksi

Eurajoen kunta. Henkilöstöraportti

Eurajoen kunta. Henkilöstöraportti Eurajoen kunta Henkilöstöraportti 2012 2 JOHDANTO HENKILÖSTÖPOLIITTINEN YLEISLINJAUS HENKILÖSTÖ LUKUINA OSAAMISEN JOHTAMINEN TYÖHYVINVOINTI VAIHTUVUUS JA REKRYTOINTI PALKKAUS JA PALKITSEMINEN YHTEISTOIMINTA

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014. Meillä jokainen tietää missä olemme, mihin olemme menossa ja miksi. Oikeat ihmiset oikeassa paikassa

EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014. Meillä jokainen tietää missä olemme, mihin olemme menossa ja miksi. Oikeat ihmiset oikeassa paikassa EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014 Oikeat ihmiset oikeassa paikassa Meillä jokainen tietää missä olemme, mihin olemme menossa ja miksi Tahto on tietoa tärkeämpi. Motivaatio älyä tärkeämpi.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 1 EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 2 KUNTASTRATEGIA 2017 Eurajoen kunta työnantajana Vastuullisen henkilöstöjohtamisen kunta Eurajoen kunnanvaltuuston määrittelemien kunnan strategisten

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Eurajoen kunta. Henkilöstöraportti

Eurajoen kunta. Henkilöstöraportti 14 Eurajoen kunta Henkilöstöraportti 2011 2 Johdanto 3 Henkilöstöpoliittinen yleislinjaus 4 Eurajoen kunnan työhyvinvointisyke 2012 5 Henkilöstö lukuina 6 Työhyvinvointi 8 Osaamisen johtaminen 10 Palkkaus

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 1 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta Henkilöstöraportti 2016 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA Eurajoki - vastuullisen henkilöstöjohtamisen kunta. Oikeat ihmiset oikeassa paikassa.

EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA Eurajoki - vastuullisen henkilöstöjohtamisen kunta. Oikeat ihmiset oikeassa paikassa. EURAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Oikeat ihmiset oikeassa paikassa. Palkkaus on oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen. Meillä jokainen tietää missä olemme, mihin olemme menossa ja miksi.

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Yt-toimikunta 19.4.2017 24 Kunnanhallitus 8.5.2017 122 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Varhaisen välittämisen

Varhaisen välittämisen Varhaisen välittämisen malli käytännössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää!

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää! HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyvää työpäivää! HUS:N STRATEGIA JA ARVOT HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ Johtaminen ja työprosessien kehittäminen Kehittymismahdollisuudet Henkilöstösuunnittelu, hallinta ja seuranta Yhteistoiminta

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2012 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 595 3 642 3 016

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä on Vautsin osahanke Tavoitteena Tukea eri-ikäisten jaksamista ottamalla huomioon eri ikäkausien vahvuudet ja erityistarpeet Parantaa valmiuksia ikäjohtamiseen

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Yhteistyötoimikunta 5.11.2007 37 Kunnanhallitus 12.11.2007 344 Kunnanvaltuusto 4.12.2007 116 SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Sulkavan kunnan henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

Yht.tmk LIITE NRO 2 Kunnanhallitus LIITE NRO 31 Valtuusto LIITE NRO 22. Henkilöstöraportti 2009

Yht.tmk LIITE NRO 2 Kunnanhallitus LIITE NRO 31 Valtuusto LIITE NRO 22. Henkilöstöraportti 2009 Yht.tmk 16.3.2010 6 LIITE NRO 2 Kunnanhallitus 30.3.2010 70 LIITE NRO 31 Valtuusto 28.6.2010 30 LIITE NRO 22 Henkilöstöraportti 2009 2 3 sivu Sisällys: 1 1. Henkilöstöpolitiikan periaatteiden toteutuminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan haasteet t Kunta-alan alan työntekijöiden ikääntyminen,

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2013 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 657 3 732 7 183

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Työterveyshuolto 2018

Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuollon tavoitteet Terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö Työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy Työntekijän terveyden sekä työ- ja

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 2 Valtuusto Kunnanhallitus 3.6.2016 90 Yhteistyötoimikunta 26.5.2016 7 1. TAUSTAA Kuntatyönantajat KT uudisti vuonna 2013 suositustaan henkilöstöraportoinnin kehittämiseksi.

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot