HUS Yksiköiden johdon esittämät toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS 24.4.2014. Yksiköiden johdon esittämät toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta"

Transkriptio

1 HUS Tammi-maaliskuun raportointi Yksiköiden johdon esittämät toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta HYKS Erikoissairaanhoidon palvelukysyntä on alkuvuodesta siirtynyt voimakkaasti jäsenkuntien suuntaan. Jäsenkuntien elektiivisten terveyskeskuslähetteiden määrän kasvu oli maaliskuussa 12,2 % edellisvuoteen verrattuna. Muiden maksajien elektiivisten lähetteiden määrässä on todettavissa aleneva trendi. Toimenpiteet muiden maksajien toimintatuottojen lisäämiseksi Odottajien määrä valtakunnallisesti Hyksiin keskitettyihin lasten sydänkirurgisiin toimenpiteisiin on noussut Lastenklinikan tilaongelmien vuoksi. Naisten- ja lastentautien tulosyksikön johto on valmistelemassa suunnitelmaa, jolla lasten sydänkirurgian elektiivisten toimenpiteiden määrää voidaan lisätä mahdollisimman pian. Sopimus Orton Oy:n kanssa neurokirurgisten leikkaussalipalvelujen tuottamisesta on allekirjoitettu Sydän- ja keuhkosairauksien osaamiskeskuksessa valmistellaan (paremmin palvelukysyntään vastaamaan) ehdotusta sydäntutkimusten ja hoitojen hinnoittelun muuttamiseksi. Syitä muiden maksajien elektiivisten lähetteiden määrän vähenemiseen mm. tukielinkirurgiassa selvitetään. Toimenpiteet toimintakulujen sopeuttamiseksi ja muut tekijät, jotka tulevat vaikuttamaan niiden toteumaan Talousarvioon sisältymättömänä tulee henkilöstökuluihin vaikuttamaan vuosilomamääräyksiin tullut muutos, jonka mukaan vuoden 2014 lomapalkka tullaan laskemaan lomanmääräytymisvuoden keskimääräisen työaikaprosentin mukaan. HYKSsairaanhoitoalueella, jossa on 60 % kaikista HUS:n osa-aikaisista työntekijöistä (n henkilöä, 15,2 % kaikista Hyksin työntekijöistä), tulevat loma-ajan maksetut palkkakulut sivukuluineen vähenemään vuosilomamääräysten muutoksen vuoksi arviolta noin 2 milj. eurolla. Lyhytaikaisten sijaisten käyttö väheni selvästi jo vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla. Vuoden 2014 alkupuolella ovat lyhytaikaisten sijaisten henkilöstökulut olleet edelleen keskimäärin kuukaudessa n euroa (-41 %) pienemmät kuin vastaavana aikana vuonna Tavoitteena on edelleen saada lyhytaikaisten sijaisten käyttöä vähennettyä. Lauttasaaren silmäyksikön toiminnan vakiinnuttaminen ja palvelusetelien käytön edelleen vähentäminen. Lisätöiden määrän vähentäminen palvelukysynnän kasvu ja hoitotakuu huomioiden. Hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden laskutuksen nousun jatkoanalyysi ja mahdollisuuksien mukaan käytön vähentäminen.

2 HYKS Medisiininen tulosyksikkö Medisiinisen tulosyksikön osalta sitovien nettokulujen kasvu selittyy hyvin pitkälti muiden kuin palsu-tuottojen vähenemisenä. Tässäkin raportissa useasti mainittu Jorvin tk-päivystyksen toiminnan muutos siirtää tuottoja muusta laskutuksesta jäsenkuntalaskutukseen. Toisaalta myös muu ulkokuntalaskutus on ollut hienokseltaan odotettua pienempää. Merkittävimpään nettokulujen kasvun selittäjään (Jorvin tk-päivystys muutos) ei voida johtamistoimilla vaikuttaa. Johtamistoimena kaikkien klinikoiden ylilääkäreiden kanssa on käyty läpi mahdollisuudet lisätä ulkokuntatuloa, ja selvitetty ulkokuntalähetteiden laskuun kääntymisen syitä. Useimmilla erikoisaloilla ulkokuntapotilaiden määrän väheneminen on vähäistä. Eri erikoisalojen ja niiden mahdollisuuksien käyttö ulkokuntamyyntiin poikkeavat toisistaan. Johtamistoimena lääkäreiden ylityökorvauksia ei ole maksettu, vaan ylilääkäreittä on ohjeistettu siirtämään lääkäreiden työpanosta sellaisiin kohtiin palvelutuotantoa, jossa ylitöitä pyrkii kertymään. Henkilöstökulujen kasvua aiheuttaa myös Hyvinkään, Porvoon ja Lohjan sairaanhoitoalueiden potilaiden lisääntynyt hoito lisätyö-ves:n taksoilla HYKS:n poliklinikoilla kyseisten sairaanhoitoalueiden lääkäripulasta johtuen. HYKS Operatiivinen tulosyksikkö Lisääntyneestä palveluiden kysynnästä huolimatta tulokertymä ei ole kolmen ensimmäisen kuukauden aikana noussut budjetoidulle tasolle. Erityisesti ulkokuntamyynti oli tammi-helmikuussa merkittävästi edellisvuosia vähäisempää, joskin maaliskuussa on osin ylletty edellisvuoden tasoon. Koska volyymin muutokset eivät selitä tulokertymän jäämistä budjetoidusta tasosta, täytyy tarkastella hinnoittelussa tapahtuneita muutoksia. Vuodenvaihteessa tapahtunut DRG ryhmittelijän vaihdos heikentää tulokertymää erityisesti päivystyksellisessä toiminnassa. Päivystyksellisen potilasmateriaalin potilaskirjossa ei ole tiedossa oleellista muutosta. Kuuden kuukauden kohdalla täytyy kyetä harkitsemaan tarvittaessa toimenpiteitä päivystyksellisen toiminnan hinnoitteluun. Toimintakulujen ylitykset puolestaan ovat lähinnä volyymisidonnaisia (vrt. Hus-Logistiikka) ja hoidon saatavuuden varmistamiseksi tehtyjä lisätöitä. HYKS Sydän- ja keuhkokeskus Pääosa toiminnasta on päivystyksellistä. Kysynnän määrä liittyy vanhemman väestön aiheuttamaan sairastavuuden kasvuun, ja sitä ei ole riittävästi huomioitu budjetissa. Sitovat nettokulut v talousarviossa ovat 2,6 % edellisvuonna toteutuneita pienemmät ja siten talousarvio on vahvasti alibudjetoitu; myös muihin tulosyksiköihin verrattuna. Ulkokuntatuloihin liittyen olemme tarkastelleet lähetteiden määrää nk. ulkokunnista. Ulkokuntalähetteiden kokonaismäärä on samaa tasoa kuin 2013, ja koska lähetteiden määrä kasvoi vasta maaliskuussa, niin ulkokuntatulojen osuuden laskutuksesta odotetaan kasvavan seuraavina kuukausina. KHSHP on vähentänyt käyttöämme ja PHKS on aloittanut oman kardiologiapäivystyksen.

3 Näillä perustein ainoiksi keinoiksi nettokuluylitysuhan pienentämiseen jää ylitöiden ja lisätöiden hallinta, jossa sydän- ja keuhkokeskus onkin onnistunut 1-3/2014. Lisäksi kesäsulkuja tiettyjen vuodeosastojen osalta pidennetään mahdollisuuksien mukaan. Sydänkirurgisten tehohoitopaikkojen riittämättömyys vaikeuttaa toimintaamme. HYKS Syöpäkeskus Ulkokuntatuloja pyritään lisäämään osallistumalla HYKS markkinointistrategian jalkauttamiseen. Kuvantamisindikaatioita tarkastetaan vielä kevään 2014 aikana. HYKS Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö Tulosyksikön johdossa keskitytään nyt toiminnan ohjaamiseen jo olemassa olevien sopeutussuunnitelmien avulla. Mahdollisiin poikkeamiin pyritään reagoimaan nopeasti ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa. HYKS Psykiatrian tulosyksikkö Juuri nyt ei ole tarvetta uusille toimenpiteille. Jatkamme avohoidon kehittämistä. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Henkilöstön rekrytointi on ollut sairaanhoitoalueella ongelmallista, etenkin lääkärien. Sairaanhoitoalueelle on asetettu työryhmä etsimään ratkaisuja rekrytointiongelmiin ja varmistamaan, etteivät vuokratyövoimasta aiheutuvat kustannukset nouse taivaisiin. Sairaanhoitoalueen johtoryhmä, talousjohto, ylilääkärit ja tulosyksikköjen ohjausryhmät seuraavat ja analysoivat taloutta jatkuvasti. Kesäkuun jälkeen talousjohto analysoi sairaanhoitoalueen tuloja ja jos ne ovat edelleen selvästi yli budjetoidun, tarkistetaan eräitä yksikköhintoja alaspäin. Pieni virkamiesryhmä tekee tutustumiskäynnin Iisalmeen huhtikuussa. Matkan taustalla on Raaseporin kaupungin tilaama Kuntamaisema-raportti, jossa Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoaluetta on verrattu Iisalmeen. Raportin mukaan kaikki on Iisalmessa paremmin ja edullisempaa. NaLa-osaston toiminta käydään läpi ja toimintaa rationalisoidaan. Sairaanhoitoalueen hallintoa madalletaan ja henkilöstörakenne käydään läpi. Palvelujen ostot liikalaitoksilta käydään läpi. HUS-Servisin kanssa sairaanhoitoalue on jo sopinut, miten talousarvio pystytään alittamaan.

4 Lohjan sairaanhoitoalue HYKS-yhteistyötä pyritään pitämään yllä kaikilla erikoisaloilla. Hyvinkään sairaanhoitoalue Tällä hetkellä ei näyttäisi olevan tarvetta lisätoimenpiteisiin, vaan talousarviossa pysytään. Porvoon sairaanhoitoalue Jatkamme edelleen tiukkaa talouden seurantaa ja taloudenpitoa/säästökuria erityisesti henkilöstökulujen osalta sekä eri prosessien hiomista pyrkien siihen, että pysymme vuositasolla talousarvion raameissa nykytoiminnan osalta. HUS-Tilakeskus Osa energialaskuista tulee kauden sulkemisen jälkeen ja ne jaksotetaan arvion perusteella, mikäli laskutietoja ei ole saatavilla. Toimintakulujen puolen vuoden toteuman perusteella arvioidaan onko järkevää tai edes mahdollista vähentää kiinteistöjen kunnossapitoa, jos uusien ulkoisten vuokratilojen ja kiinteistöveron ylitys johtaa kokonaisbudjetin ylittymiseen. Tietohallinto Tietohallinnon merkittävimmän kulukomponentin, palveluostojen osalta pyritään pitämään kustannukset suunnitellulla tasolla toteuttamalla ainoastaan kaikkein välttämättömimmät hankinnat. Toisaalta on kuitenkin turvattava meneillään olevien, koko HUS:ia koskevien merkittävien hankkeiden suunnitelman mukainen eteneminen. Win7-hankkeen osalta on odotettavissa, että kulut tulevat ylittämään hankkeelle budjetissa varatun summan toimintakulujen osalta. HUS-Kuvantaminen Vastuualueilla on käynnissä useita Lean-hankkeita, joilla pyritään parantamaan palveluiden saatavuutta ja oman työn tuottavuutta. Toiminnan analysointi ja kehittäminen edellyttää raportointijärjestelmän kehittämistä. Kehityssuunnitelmasta on sovittu Tietohallinnon HUS-Total tiimin kanssa, toivottavaa on, että he saavat tähän työhön tarvittavat resurssit. KFI-vastuualueella haetaan tilaratkaisua siten, että uusi PET-TT laite voidaan hankkia heti alkuvuodesta Merkkiainetuotannon turvaamiseksi valmistellaan syklotronin hankintaa mahdollisimman nopealla aikataululla. Tila- ja laitekokonaisuus toteutunee vuosina Lääkintätekniikan vastuualueella selvitetään, miten toistaiseksi laskuttamatta olleista palveluista voidaan laskuttaa ao. palvelun saaneita yksiköitä. Lisäksi osalle töistä ollaan määrittämässä standardityöaikoja, jotka voidaan ottaa käyttöön kesäkuun loppuun mennessä. Tämä selkeyttää työn tuottavuuden seurantaa ja ennakoitavaa laskutusta.

5 HUSLAB Ei erityistä tarvetta toimenpiteisiin. Tiiviillä yksikkökohtaisella seurannalla pyritään varmistamaan hyvä kulujen hallinta myös loppuvuoden osalta. Ravioli Konsernin sisäisten tuottojen pienenemistä pyritään kompensoimaan muun myynnin kasvulla. Muilta osin ei huomattavia toimenpiteitä vaativia poikkeamia. HUS-Desiko Sisäisten asiakkaiden ostoja seurataan ja ryhdytään tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin. Hyks Operatiivisen tulosyksikön ostojen ylitykset johtuvat pääosin hoitotakuutöistä ja lisääntyneestä välinehuoltokeskuspalveluista. Hyks Medisiinisen tulosyksikön ostojen ylitykset johtuvat osittain ruokahuoltoa avustavien tehtävien ylityksistä sekä tiukasti mitoitetusta välinehuollon budjetista. HUS-Desikon toimintakuluissa ei kokonaisuutena ole merkittäviä poikkeamia talousarvioon, jotka vaatisivat toimenpiteitä. HUS-Logistiikka Ei toimenpiteitä. HUS-Servis Tekstinkäsittelyssä tammi-maaliskuussa suoriuduttiin matalalla henkilöstöresurssien käytöllä suhteessa asiakkaiden lukumäärän ja laskutusvolyymien kasvuun. Palvelulupauksen pitäminen edellyttää jatkossa resurssien lisäämistä sekä tuotannonohjauksen edelleen kehittämistä. Tämä tulee näkymään erityisesti henkilöstökustannusten nousuna. HUS-Kiinteistöt Toiminnan ja talouden toteutumat eivät anna aihetta erityisiin johtamistoimenpiteisiin.

Yksikkökohtaiset toimenpiteet vuoden 2015 talousarvion toiminnan talouden tavoitteiden toteuttamiseksi

Yksikkökohtaiset toimenpiteet vuoden 2015 talousarvion toiminnan talouden tavoitteiden toteuttamiseksi HUS Yksikkökohtaiset toimenpiteet vuoden 2015 talousarvion toiminnan talouden tavoitteiden toteuttamiseksi Sairaanhoitoalueet Hyks-sairaanhoitoalue HYKS-sairaanhoitoalueen johdolla on seurantakokoukset

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 Hallitus 11.5.2015, LIITE 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 3/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut...

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODEL-

Lisätiedot

9 TALOUSARVION 2015 TAVOITEASETANTA JA VALMISTELUN PERIAATTEET SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LINJAUKSET

9 TALOUSARVION 2015 TAVOITEASETANTA JA VALMISTELUN PERIAATTEET SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LINJAUKSET HALLITUS 12.05.2014 9 TALOUSARVION 2015 TAVOITEASETANTA JA VALMISTELUN PERIAATTEET SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LINJAUKSET 238/02/02/00/01/2014 HALL Yleistä Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

sikatsaus tammi-elokuu 2013

sikatsaus tammi-elokuu 2013 O sa v u o sikatsaus tammi-elokuu 2013 Sisällysluettelo OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2013 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 TALOUSKATSAUS 1.1. 31.8.2013 4 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 31.8.2013 10 MEDISIININEN

Lisätiedot

HUS-Servis liikelaitos

HUS-Servis liikelaitos 1.1.1 Toiminnan tunnusluvut 2014 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP 2014 / TA 2014 Muutos-% TP 2014 / TP 2013 Tuotanto (lkm, euroa) - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Valtuusto 12.6.2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksessa 25.3.2013 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtunat

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke) VÄLIRAPORTTI Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)?? Helsingin kaupungin terveyskeskus?? Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Käsitelty 31.8.2004 terveyssuunnittelutoimikunnass

Lisätiedot

Ravioli. 1.1.1 Ravioli liikelaitos. Toiminnan tunnusluvut 2014. Sitovat tavoitteet 2014. Tilinpäätös 2014 1

Ravioli. 1.1.1 Ravioli liikelaitos. Toiminnan tunnusluvut 2014. Sitovat tavoitteet 2014. Tilinpäätös 2014 1 1.1.1 liikelaitos Toiminnan tunnusluvut 2014 Poikkeama-% TA 2014 Muutos-% TP 2013 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tuotanto (lkm, euroa) Asiantuntijapalvelut, lkm 8 226 8 400 8 326-0,9 % 1,2

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2015 2015 OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2015 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 2 3. Talouden yleinen toteutuminen... 4 4. Tulosryhmien ja liikelaitosten

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (7) Lohjan sairaanhoitoalue 25.5.2015 Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä

KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (7) Lohjan sairaanhoitoalue 25.5.2015 Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (7) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. Poikkeama- % Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. 1-4/2015 1-4/2015 1-4/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 9,4% 10,7% Psykiatrian

Lisätiedot

sikatsaus tammi-elokuu 2011

sikatsaus tammi-elokuu 2011 O sa v u o sikatsaus tammi-elokuu 2011 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTAKATSAUS 4 TALOUSKATSAUS 1.1. 31.8.2011 6 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 31.8.2011 11 MEDISIININEN TULOSALUE 18 OPERATIIVINEN

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni

Lisätiedot

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 VALTUUSTO 12.6.2012 LIITE 1 17 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Tarkastuslautakunta 16.5.2012 2 3 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu PUHEENJOHTAJAN KATSAUS...5

Lisätiedot

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2)

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Valtuusto 17.6.2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö

s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö f- / ^s \![T:N v UNTA -f- 5. ^J Ac"'=r~t'0 /2dZ? Snar'*""'Jt,^ V,20 /J,20 PHSOTEY osavuosikatsaus n^ Arvila, Erkki, Engman,.M3rja-.-, l Matti '5Vwy^^ 7-,720 ^'^ -jn'? "^TIT» Haajanen Irina vastaanottaja:

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Valtuusto 15.12., LIITE 5 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Osa 1 (3): Kuntayhtymä ja liitteet Halllitus 7.12. 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2. Hallitus 24.3.2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2. Hallitus 24.3.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2 Hallitus 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja arvio tulevasta kehityksestä 3 2.1.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos. Talousarvion käyttösuunnitelma 2014

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos. Talousarvion käyttösuunnitelma 2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos Talousarvion käyttösuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVIO ON SITOVA... 4 2. TOIMINTA JA TALOUS... 5 2.1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTIT 2012

SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTIT 2012 Maakuntahallitus 10.9.2012/Liite 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTIT 2012 Tilivelvollisten raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Suunnittelu ja kehittäminen 2 Yhteiset palvelut

Lisätiedot

arviointikertomus vuodelta 2009

arviointikertomus vuodelta 2009 arviointikertomus vuodelta 2009 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISRIKT Tarkastuslautakunta 6.5.2010 Sisältö

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 VALTUUSTO 14.6.2011 LIITE 1 19 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Tarkastuslautakunta 12.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TIIVISTELMÄ...1 1 TARKASTUSTOIMINTA...2

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2014 Vuosikertomus Sisällysluettelo Vuosikertomus 2014...3 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Toiminnan tavoitteiden toteutuminen 2014...4 Organisaatio vuonna 2014...8

Lisätiedot

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004. Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004. Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004 Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu Turun kaupungin tarkastuslautakunta 3.11.2004 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 1 Yleistä...

Lisätiedot