HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA"

Transkriptio

1

2 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014 Euran kunta 1.

3 3 Yleistä Euran kunnan henkilöstöraportissa kuvataan kunnan henkilöstövoimavaroja. Osaava, motivoitunut ja työkykyinen henkilöstö on avainasemassa organisaation menestyksessä ja tuloksellisuuden saavuttamisessa Palkat tulosalueittain Viime aikoina yleisellä tasolla ovat ajankohtaistuneet keskustelut työvoiman saatavuudesta ja työurien pidentämisestä sekä julkisen talouden kestävyysvajeesta. Henkilöstöraporttia vuodelta 2014 on kehitetty ottaen huomioon kunnan henkilöstöresurssit voimavarana, investointina sekä keskeisenä kustannuksena kunnan palvelutoiminnan kokonaisuudessa. Uutena tarkasteluosiona on myös henkilöstön aikaansaannoskyky, jossa tärkeimpänä näkökulmana on tunnistaa, mitä työhyvinvoinnin tunnusluvut kertovat henkilöstön terveydestä, työturvallisuudesta, osaamisesta, yhteisöllisyydestä ja keskinäisestä luottamuksesta, sitoutumisesta ja aloitteellisuudesta. Ensimmäinen työhyvinvointikysely koko henkilöstölle toteutettiin marraskuussa 2014 ja se toistetaan samaan aikaan vuonna Tämän henkilöstöraportin tiedot on il moitettu pääsääntöisesti tilanteen mukaan. Vertailua on tehty pääosin vuosiin 2012 ja Henkilöstökulut ja henkilöstön määrä 2.1 Henkilöstökulut Palkkakustannukset milj. euroa muutos ,3 2,8 % ,7 5,5 % ,5 3,0 % Henkilöstökulut milj. euroa muutos ,9 2,8 % ,8 5,7 % ,8 2,9 % 2.2 Henkilöstön lukumäärä Henkilöstön lukumäärä vakinaiset määräaikaiset työllistetyt oppisopimus yhteensä Vakinaisen henkilöstön määrä, tulosalue Tulosalue osuus % Kuntajohtaminen ,5 Perusturvapalvelut ,8 Kasvatus- ja opetuspalvelut ,9 Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalv ,7 Tekniset palvelut ,1 Yhteensä ,0 2.4 Määräaikaisen henkilöstön määrä, tulosalue Tulosalue määräaikaiset sijaiset Kuntajohtaminen Perusturvapalvelut Kasvatus- ja opetuspalvelut 51 11

4 4 Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalv Tekniset palvelut 7 1 Yhteensä Johtopäätökset ja toimenpiteet Euran kunnan henkilöstöpoliittisen ohjelman (2012) painopistealueina vuonna 2014 ovat olleet työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen. Valtuusto hyväksyi joulukuussa 2014 henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2015, jossa on linjattu henkilöstömäärätavoitteet vuodelle Vakinaisen henkilöstön määrä on kasvanut hieman. Valtuusto perusti vuoden aikana kolme virkaa, ja kunnanhallitus päätti kahdeksan uuden toimen perustamisesta. Täyttölupapäätöksiä toimien/virkojen täyttämiseksi apulaiskunnanjohtaja teki 19 päätöstä, jotka koskivat yhteensä 26 toimen/viran täyttölupaa. Määräaikaisten osuus on viimeisen kahden vuoden aikana kasvanut (v %) vuonna 2014 prosenttiosuuteen 38 %, joka on huomattavasti valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella (noin 22 %). Yhteisenä tavoitteena tulee edelleenkin olla vähentää määräaikaisen ja tilapäisen henkilöstön määrää. Tilapäisen henkilöstön palkkaaminen on perusteltua vain kausitöihin sekä määräaikaisiin projekteihin. Edellä oleva ohje on säilytetty tulosalueita sitovana. 3 Henkilöstön rakenne 3.1 Osa-aikaiset (vakinaiset) Henkilöstön rakenne osa-aikaiset (vakinaiset) henkilöä Tulosalue Kuntajohtaminen 4 5 Perusturvapalvelut Kasvatus- ja opetuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut 1 1 Tekniset palvelut 7 4 Yhteensä Osittaisella osa-aikaeläkkeellä on 19 henkilöä. Kunnan käyttötalouden menoihin kohdistuu kovia paineita, ja menoleikkauksia tulisi saada aikaan. Käyttömenojen kasvu tulee rajata ainakin lähivuosiksi noin 2 %:n tasolle. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma kulkee ajallisesti yhteydessä talousarvion valmisteluun. Uudet virat ja toimet tulee linjata kummassakin asiakirjassa. Määräaikaisen ja tilapäisen henkilöstön palkkaamiseen pitää aina löytyä työsopimuslain mukainen peruste. Määräaikaisen kehittämisja projektihenkilöstön tehtävien siirto on suunniteltava pääsääntöisesti siirrettäväksi vakinaiselle henkilöstölle ja jatkossa käynnistettävä pääsääntöisesti vakinaisen henkilöstön osaamista kehittäen. 3.2 Sukupuolirakenne Vakinaisen henkilöstön sukupuolirakenne nainen mies Kuntajohtaminen Perusturva Kasvatus- ja opetuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut Tekniset palvelut Naisten osuus Euran kunnan koko henkilöstöstä on 86,9 % (v ,9 %). 3.3 Ikärakenne Vuonna 2013 kunta-alalla työskentelevän henkilöstön keski-ikä oli n. 46,0 vuotta, joka

5 5 vastaa täsmälleen myös Euran kunnan koko henkilöstön keski-ikää vuodelta Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli n. 48,5 ja määräaikaisten 40,7 vuotta. Vakinaisesta henkilöstöstä yli 50-vuotiaita oli 51,5 %. Vakinaisen henkilöstö suurimmat ikäryhmät ovat sekä vuotiaat. Vakinaisen ikärakenne Ikäryhmittäin henkilökunnan alle yli yht Eläkkeelle siirtyminen Vuonna 2014 siirtyi eläkkeelle 25 henkilöä. henkilö ä Tulosalue Kuntajohtaminen 4 4 Perusturvapalvelut 3 7 Kasvatus- ja opetuspalvelut 8 4 Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut 0 1 Tekniset palvelut 2 9 Yhteensä Kuntien eläkevakuutus on arvioinut Euran kunnan eläkkeelle siirtymisten määrän seuraavan kuvion mukaiseksi. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrän on arvioitu olevan 7-9 henkilöä per vuosi, mikä on ollut ylimitoitettu luku viime vuosina ainakin Euran kunnan osalta. Kuntien Eläkevakuutuksen on myös laatinut taulukon eläkepoistumasta ammattiryhmittäin. Euran kunnasta vuosina vuoteen 2015 asti eniten eläkkeelle siirtyviä on ammattiryhmässä kokit ja keittäjät (38,1 %), palkanlaskijat, toimistotyötä tekevät ym, (35,4 %) ja sosiaalialan hoitajat (34,9 %). 3.5 Johtopäätökset ja toimenpiteet Eläketapahtumien suunnittelulla on jatkossa organisaatiossa tärkeä merkitys. Tähän osaltaan liittyvät ratkaisut työtehtävien sisällöllisestä sekä osa-aikaisten eläkejärjestelyjen mahdollisuudesta. Osa-aikaeläke on yksi keino pi dentää työssäoloaikaa henkilökohtai seen elä keikään. Osa-aikaeläkejärjestelyihin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota niin, että jär jestelyt ovat myös tehtävän hoidon kan nalta tarkoituksenmukaiset. Osittainen työkyvyttömyyseläke on kustannusten kannalta edullinen työnantajalle, koska siitä ei aiheudu varhe-maksua. Työnantaja on velvollinen maksamaan varhaiseläke menoperusteista ns. varhe-maksua, mikäli työntekijä jää ensimmäistä kertaa työkyvyt tömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläk keelle, työkyvyttömyyseläkkeelle tai työnte kijä saa kuntoutustukea eli määräaikaista työ kyvyttömyyseläkettä. Varhe-maksua makse taan 36 kuukauden ajalta kutakin eläketapah tumaa kohti. Kustannukset kohdistuvat aina siihen toimintayksikköön, jossa työntekijä on viimeksi työskennellyt. Euran kunta kuuluu ns. keskisuurten työnantajien maksuluokkaan ja joutuu osallistumaan

6 6 varhe-maksuun myös yhteisvastuullisesti koko kuntakenttää ajatellen. Varhe-maksujen osalta kehitys maksujen suuruus on ollut noin euroa vuodesta 2009 lukien. Perusturva- sekä kasvatus- ja opetuspalvelut ovat huo lehtineet henkilöstönsä lakisääteisestä täyden nyskoulutuksesta. Koulutuskustannusten vuotuiseksi määräksi Euran kunnassa on arvioitu n euroa. Näiden kustan nusten lisäksi koulutuk seen useasti liittyy myös matka- ja majoituskustannuksia, jotka eivät tähän summaan sisälly. 4.3 Johtopäätökset ja toimenpiteet Osaamisen kehittäminen ja ammattitaidon ylläpito jatkuvassa muutoksessa on korostunut erityisen tärkeäksi asiaksi. Lakisääteisestä täydennyskoulutuksesta on huolehdittu. Sähköisten palvelujen kehittäminen ja hyödyntäminen on entistä tärkeämpää tulevaisuudessa. Aktiivinen varhainen tuki, ammatil linen kuntoutus, työhyvinvoinnin edistäminen ovat esimerkkejä keinoista, joilla työnantaja ja työntekijät yhdessä voivat vaikuttaa siihen, että työssä jaksetaan omaan henkilökohtai seen eläkeikään saakka. Työkyvyn varhaisen tuen malli on päivitetty ja hyväksytty käyttöönotettavaksi koko organisaatiossa. Työkyvyn ylläpitäminen on yksi oleellinen osa henkilöstöpoliittista ohjelmaa. 4 Osaaminen, sen kehittäminen ja johtami nen 4.1 Koulutustaso Kehityskeskustelujen yhteydessä käydään henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa linjatuin tavoin vuosit tain läpi myös yksittäisen työntekijän täydennyskoulutustarve, jotta osaaminen pysyy ajan tasalla. Suunnitelma tukee organisaation järjestelmällistä kehittämistä. 5 Terveydellinen toimintakyky ja työhyvin vointi 5.1 Poissaolot Kaikkia poissaoloja kuvaava taulukko: Henkilöstön koulutustasosta ei tietojärjestelmistä saada tietoja. Systemaattista kou lutustietojen keräämistä ei vielä tietojärjestelmiin si sälly. 4.2 Osaamisen kehittäminen Sähköisen toimintatavan mukaisten web-ohjelmien koulutusta on järjestetty omana sisäisenä koulutuksena.

7 7 Työterveyshuolto Käynnit kpl Työterveyshuolto lääkäri terveydenhoitaja fysioterapeutti psykologi laboratorio muut tutkimukset Sairaanhoito lääkäri terveydenhoitaja fysioterapeutti erikoislääkärit tutkimukset Eräät poissaolot kalenteri päivinä per vakinainen työntekijä: sairau s työtap. perhevapa a muu vapaa Kuntajohtaminen 21,4 0 10,8 16,0 Perusturvapalvelut 27,5 0,9 25,0 8,9 Kasvatus- ja opetuspalvelut 11,9 0,5 17,5 7,2 Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut 32,2 0 0,7 15,2 Tekniset palvelut 18,2 1,2 3,0 2,5 Kaikki yhteensä (639) 20,2 0,7 17,6 8, Sairauspoissaoloat Sairauspoissaolot työpäivinä ja kalenteripäivinä työpvt kalenteripv t Työterveyshuollon kustannukset olivat vuonna 2014/ euroa (v. 2013/ eu roa). Kela korvaa hyväksyttävistä kustannuk sista ehkäisevän työterveyshuollon osalta 60 % ja sairaanhoidon osalta 50 %. I korvausluokassa vuosi kustannus II korvausluokassa vuosi kustannus Sairauspoissaoloja oli yhteensä vuonna kalenteripäivää, joka tarkoittaa n. 14,2 kalenteripäivää/työntekijä. 5.2 Työterveyshuolto Työterveyshuoltopalveluja kunnan henkilöstölle ostettiin Euran kunnan työterveyshuollosta ja lääkärikeskus Minervalta.

8 8 5.3 Työhyvinvointikysely Työterveyslaitoksen määritelmän mukaan työhyvinvointi toteutuu, jos työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä. Kysely toteutettiin Kevan työhyvinvoinnin pohjaa hyödyntäen ja lisättyinä avoimilla kysymyksillä. Kyselyyn vastattiin sähköisesti ja niille, joilla tämä ei ollut mahdollista lähetettiin paperilomake. Kyselyn vastausprosentti oli 60,2 %. Osa-alue Keskiarvo (asteikko 1-6) Työ ja osaaminen 4,3 Esimiestyö ja 4,4 johtaminen Työyhteisö 4,2 Oma työhyvinvointi ja 4,6 työkyky Työhyvinvointikyselyn tulokset on käsitelty tai käsitellään alkuvuoden 2014 aikana koko henkilöstön info-tilaisuudessa, yhteistyötoimikunnassa, esimiespäivässä (2015), tykytyöryhmässä ja tulosalueilla. 5.4 Työsuojelu ja yhteistoiminta Euran kunnan työsuojeluryhmään kuuluivat vuonna 2014 työsuojelupäällikkö Markku Nurmi, toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu Atte Penttilä, työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu Leena Pohjalainen ja Euran kunnan henkilöstön työterveyshoitaja Aulikki Kalli. Kaikki työsuojeluryhmän jäsenet ovat käyneet työsuojelutoiminnan peruskurssin ja osa on kouluttautunut työsuojeluun liittyviin asioihin myös laajemmin. Marraskuussa koko työsuojeluryhmä ja kunnan hallinto- ja henkilöstöpäällikkö osallistuivat Turussa olleeseen työsuojelun psykososiaaliseen koulutuspäivään. Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut osallistuivat vuoden aikana työsuojelutoimikuntana toimivan kunnan yhteistyötoimikunnan kokouksiin, missä käsiteltiin yhteistyösopimuksen mukaan myös työsuojelutoimintaan liittyvät asiat. Työsuojeluryhmä kokoontui omiin kokouksiinsa Euran pääkirjastoon, JHL:n toimistoon ja Euran terveyskeskukseen kuusi kertaa vuonna Työsuojeluryhmä teki vuonna 2014 työpaikkakäynnin Kauttuan koululle, Sorkkisten koululle, Euran yhteiskoululle, Kiukaisten yhteiskoululle ja Panelian terveysasemalle. Neljä ensimmäiseksi mainittua työpaikkakäyntiä tehtiin osana kouluterveydenhuollon vetämää moniammatillista kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastuskäyntiä. Työpaikkakäyntien tarkoituksena on tutustua Euran kunnan eri toimipisteiden työskentelyolosuhteisiin, antaa henkilöstölle tarvittaessa tietoa työskentelyolosuhteiden parantamisesta ja tehdä tarvittaessa korjausehdotuksia työskentelyolosuhteisiin. Työpaikkakäynneistä laadittiin käyntiraportit, joihin kirjattiin havaitut puutteet, korjausehdotukset ja esitettiin korjausaikataulu. Työsuojeluryhmä teki tarkastuskäynnin (työpaikkakäynti tehty jo aikaisemmin) vuonna 2014 palvelukoti T u u l e n p e s ä ä n / J o e n p e s ä ä n, ryhmäperhepäiväkoti Tuutikkiin Naarjoelle, Euran pääkirjastoon, Euran ulkoalueiden huoltoon ja Euran toimintakeskukseen. Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat tekivät vuonna 2014 työsuojelun valtakunnalliseen valvontahankkeeseen liittyen tarkastuskäynnin Euran terveyskeskussairaalaan, Euran kirjastoon, vanhainkoti Osmanrinteeseen sekä Euran kotihoitoon Kauttuan alueen ja Kotipiirin toimipisteisiin. Lisäksi aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja teki

9 9 uusintatarkastuskäynnin Euran yhteiskouluun ja Panelian kouluun. Tarkastuskäynteihin liittyen työsuojelutarkastaja teki henkilökunnalle erillisen Valmeri-työhyvinvointikyselyn. Vuonna 2014 järjestettiin kunnan henkilöstölle keväällä kaksi yhden päivän pituista hätäensiapukoulutustilaisuutta. Ensiapukoulutustilaisuudet järjestettiin kunnanviraston valtuustosalissa. Ensiapukoulutustilaisuuksiin osallistui vuonna 2014 yhteensä 32 henkilöä Euran kunnan eri työpisteistä. Läheltä piti -ilmoituksia tuli työsuojeluryhmälle vuoden aikana 18 kappaletta (vuonna 2013 kuusi kappaletta). Suurin osa läheltä piti -ilmoituksista koski edelleen palvelukodeissa tapahtuneita asiakasväkivaltatilanteita. Kaksi läheltä piti -ilmoitusta koski uhkausta, jotka kohdistuivat kunnan henkilöstöön. Läheltä piti -tilanteisiin pyrittiin keksimään sellainen ratkaisu, että kyseiset tilanteet eivät enää toistuisi. Läheltä piti -tilanteiden lisääntyminen edelliseen vuoteen verrattuna ei välttämättä merkitse sitä, että läheltä piti -tilanteet ovat lisääntyneet. Läheltä piti -ilmoitusten tekemisen merkityksestä muistutettiin monta kertaa vuoden aikana, joten sekin on voinut olla syy tietoon tulleiden läheltä piti -tilanteiden lisääntymiseen. Euran kunnan sisäilmatyöryhmään kuuluivat työsuojelupäällikkö Markku Nurmi, rakennusmestari Seppo Aho , rakennusmestari Simo Saarenmaa alkaen, toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu Atte Penttilä ja Euran kunnan henkilöstön työterveyshoitaja Aulikki Kalli. Sisäilmatyöryhmän oma kokous pidettiin vuonna 2014 viisi kertaa. Sisäilmatyöryhmälle tuli vuoden aikana neljä haittailmoitusta työpaikan sisäilmasta. Sisäilmatyöryhmä tutustui yleensä työpaikkoihin, joista haittailmoitus oli tehty ja antoi tämän jälkeen ohjeet työpaikan sisäilmatilanteen parantamiseksi. Vuoden aikana sisäilmatyöryhmä käsitteli Wäentuvan, kasvatus- ja opetustoimiston, Euran yhteiskoulun, Euran lukion voimistelusalin, fysioterapian väistötilan (entinen Käräjäsali), Kauttuan koulun ja Käräjämäen päiväkodin sisäilma-asiaa. Euran kunnan henkilökunnalle tapahtui vuonna 2014 yhteensä 40 työtapaturmaa (vuonna 2013 yhteensä 69 työtapaturmaa). Työpaikalla tapahtui 34 tapaturmaa ja työmatkalla 6 tapaturmaa. Työpaikalla tapahtuneista tapaturmista vakuutusyhtiö korvasi 170 päivää ja työmatkalla tapahtuneista tapaturmista 61 päivää. Vakuutusyhtiö maksoi työpaikalla tapahtuneista tapaturmista tapaturmakorvauksia yhteensä Eniten tapahtui henkilön liikkumiseen ja esineiden käsittelemiseen liittyviä sekä erittelemättömän tekijän aiheuttamia tapaturmia. Työtapaturmien vammoista yleisimpiä olivat sijoiltaanmenot, nyrjähdykset, venähdykset ja haavat sekä erittelemättömät vammat. Vakuutusyhtiöltä saatujen tilastojen mukaan työpaikalla tapahtuneet työtapaturmat vähenivät yli kolmanneksella ja työmatkatapaturmat n. puolella. Vakuutusyhtiön tapaturmatilaston perusteella henkilökunnan työturvallisuus parani vuoteen 2013 verrattuna paljon. Myös vuoteen 2012 verrattuna tapahtui työtapaturmissa vähennystä. Työsuojeluryhmä osallistui pyydettäessä oman työsuojelukäyntiohjelmansa lisäksi myös muiden työsuojelun toimialaan kuuluvien asioiden käsittelyyn. Vuonna 2014 tuli uutena työsuojeluongelmana esiin työikäisen väestön henkilökuntaan kohdistamat väkivaltauhkaukset. Uhkaukset otettiin tosissaan ja tarpeellisiin toimiin henkilökunnan työturvallisuuden turvaamiseksi ryhdyttiin. Työsuojelusuunnitelmassa tavoiteltua olotilaa, jossa kaikkien on hyvä olla työssä, ei täysin saavutettu. Työsuojelutarkastuskäynneillä nousi esiin useassa työpaikassa psykososiaalisen kuormituksen lisääntyminen. Psykososiaalisen kuormituksen vähentämiseen on jatkossa paneuduttava usealla työpaikalla yhteistyössä

10 10 työpaikan esimiesten johdolla. Työpaikkakohtainen työsuojelun toimintaohjelma piti olla valmis mennessä kaikilla Euran kunnan työpaikoilla. Tämä ei kuitenkaan toteutunut. Niiden työpaikkojen, missä työsuojelun toimintaohjelmaa ei ole vielä päivitetty, onkin se päivitettävä mahdollisimman nopeasti. Työsuojelutoiminta oli Eurassa edelleen toimivaa ja havaittuihin työsuojelullisiin ongelmiin etsittiin yhteistyössä ratkaisua työpaikan henkilökunnan kanssa. Työsuojelulliset ongelmat saatiin yleensä aina yhteistyössä korjattua, vaikka joskus se vei odotettua enemmän aikaa. Työsuojelun toimintaedellytykset olivat Eurassa edelleen kiirettä lukuun ottamatta hyvät. Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa toimi pääsääntöisesti edelleen hyvin. Työhyvinvoinnin lisäämistä koskevat keskustelut toteutetaan koko organisaatiossa työhyvinvointikyselyn tulokset läpikäymällä. Työhyvinvointia kohentavia toimenpiteitä tehdään samanaikaisesti useilla eri tasoilla. Työkyvyn varhaisen tuen malliin kiinnitetään enenevästi huomiota koko or ganisaatiossa. Ohjeistus on vakiinnutettu ja toimintamallit luotu. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa linjataan nykyisen henkilöstön ja työhyvinvoinnin kehittäminen keinoiksi vastata haasteisiin vuonna Tyky- ja virkistystoiminta Tyky- ja virkistystoimintaa järjestävänä ryhmänä on ns. tyky -työryhmä. Ryhmä on järjestänyt tuettuna toimintana mahdollisuu den käydä laajasti erilaisissa kuntoilumahdollisuuksissa. Vuonna 2014 on järjestetty koko henkilöstön tykyjumppa kerran viikossa Kirkonkylän koululla, kunnan oma sählyvuoro kerran viikossa Sorkkisten koulun liikuntasalissa sekä liikuntailtapäivät syksyllä. Liikuntailtapäiviä oli kaksi eri viikoilla, jotta useimmat pääsisivät osallistumaan. Ohjelmassa oli 8 km:n kävely, km:n pyöräily, vesijumppa, vesijuoksu, kuntopiiri, kehonhuolto sekä mahdollisuus omatoimiseen kuntosalikäyntiin, uintiin ja vesijuoksuun. Määrärahoja tyky- ja virkistystoimintaan käytettiin vuonna 2014 eli 53,09 euroa/vakituinen työntekijä (64 euroa vuonna 2013). Kuntosetelien osuus määrärahoista oli euroa. 5.6 Johtopäätökset ja toimenpiteet Sairauspoissaolopäivien määrä on kasvanut edellisiin vuosiin verrattuna.

11 11 Valtuusto : Kaksi erityisluokanopettajan virkaa, ensimmäisenä sijoituspaikkana Ahmasojan koulu Koulukuraattorin viran perustaminen Kunnanhallitus : Kaksi psykiatrisen sairaanhoitajan tointa (30HOI030) lukien : Ohjaajan toimen perustaminen vanhus- ja vammaispalveluiden vastuualueelle lukien Hammashoitajan toimen perustaminen terveyspalvelujen vastuualueelle Fysioterapeutin toimen perustaminen terveyspalveluiden vastuualueelle LIITE. Perustetut virat ja toimet: Koulunkäyntiohjaajan toimen perustaminen alkaen (1. sijoituspaikka Hinnerjoen koulu) Koulunkäyntiohjaajan toimen perustaminen alkaen (1. sijoituspaikka Ahmasojan koulu) : Koulupsykologin toimen perustaminen

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 2 SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010... 3 2. KUNNAN ORGANISAATION UUDISTAMINEN... 4 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 4 Henkilöstömäärän kehitys... 4 Henkilöstön kielijakauma...

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Sisällys HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 3

Sisällys HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 3 Henkilöstökertomus 2014 2 Sisällys Kaupunginjohtajan tervehdys...4 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014...5 AVAINLUKUJA HENKILÖSTÖSTÄ...7 RIITTÄVIN RESURSSEIN...7 Henkilöstön määrässä laskua...7 Sitoutunut henkilöstö...9

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2009 2 (26) UUDISTUSTEN VUOSI... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 PALKAT JA PALKKIOT... 6 Palkkakustannukset... 6 Henkilötyövuosi... 6 Kannustava palkka... 7 HENKILÖSTÖN RAKENNE...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 KEMIN KAUPUNKI Sisällysluettelo Johdanto 1 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 1.1 Henkilöstömäärän kehitys 3 1.2 Ikä- ja sukupuolijakauma 6 1.3 Eläkkeelle siirtyminen ja muu poistuma

Lisätiedot

Yhtymähallitus 28.4.2014/87 Liite nro 5 Henkilöstökertomus 2013

Yhtymähallitus 28.4.2014/87 Liite nro 5 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Sisällysluettelo 1. Henkilöstökatsaus... 3 2. Henkilöstövoimavarat... 4 2.1 Henkilöstön määrä... 4 2.2 Rekrytointi ja sijaistenhallinta... 6 2.3 Henkilötyövuodet... 8 2.4 Työajan

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.3 Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLTÖ 1. HENKILÖSTÖHALLINNON KATSAUS... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 5 2.3 Eläkkeelle siirtyminen ja

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN... 2 Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka, johtaminen kunnossa joka tasolla ja henkilökunnan uudistustahto...

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2006

Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2006 1 (33) Johdanto... 3 1. Henkilöstövoimavarat... 4 1.1 Lukumäärä...4 1.2 Sukupuolijakauma... 6 1.3 Ammattiluokkajakauma... 6 1.4 Ikäjakauma... 8 1.5 Eläköityminen... 10 2. Henkilöstön työpanos...13 2.1

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Työsuojelutoimikunnassa 11.3.2014 Johtoryhmässä 13.3.2014 YT-toimikunnassa 27.03.2014 Kunnanhallituksessa 31.03.2014 Kunnanvaltuustossa 26.05.2014 Toivakan kunnan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Kunnan hallinto-organisaatio... 2 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Henkilöstöraportti 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 5 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 Henkilöstömäärä... 4 Henkilötyövuosi... 6 Sukupuolijakauma... 6 Henkilöstön ikärakenne... 6 Henkilöstön vaihtuvuus...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2008

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2008 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1 Henkilöstön määrä... 5 2.2 Sukupuolijakauma... 7 2.3 Ikäjakauma... 8 2.4 Ammattialajakauma... 11 2.5 Palvelusaika... 13 2.6 Eläköityminen...

Lisätiedot

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLTÖ 1. HENKILÖSTÖHALLINNON KATSAUS... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 5 2.3 Eläkkeelle siirtyminen ja

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Henkilöstöraportti 2013 Pääluottamusmiehet 31.3.2014 Johtoryhmä 7.4.2014 Yhteistyöryhmä 15.4.2014 Tarkastuslautakunta 23.4.2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöpäällikön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 2. HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT LINJAUKSET SEKÄ OHJEET...3 3. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...4 3.1. Henkilökunnan määrä...4

Lisätiedot

PORI. Henkilöstöraportti 2013 Porin kaupunki

PORI. Henkilöstöraportti 2013 Porin kaupunki PORI Henkilöstöraportti 2013 Porin kaupunki Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Henkilöstötyö on hyvä työ... 3 1. Henkilöstömäärä... 4 Sukupuolijakauma... 5 Henkilötyövuosi... 5 2. Henkilöstön ikärakenne...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sisältö Lukijalle... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Johtamisen arvot... 4 1.2 Henkilöstösopimus osana talouden tasapainottamisohjelmaa... 4 1.3 Yhteistoiminta... 5 1.4 Yhteistoimintamenettely...

Lisätiedot

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE...2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT...3

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 30.3.2015

Henkilöstökertomus 30.3.2015 Henkilöstökertomus 30.3.2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2012 Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2013 Henkilöstökertomus

Lisätiedot