Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ- KERTOMUS. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ- KERTOMUS. Kaupunginhallitus 8.6.2015 Yhteistoimintaryhmä 22.6.2015"

Transkriptio

1 Henkilöstökertomus Forssan kaupungin HENKILÖSTÖ- KERTOMUS 2014 Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä

2 2 SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖKERTOMUS... 5 HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TIEDOT HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ...5 HENKILÖTYÖVUODET...6 HENKILÖTYÖVUODET TOIMIALOITTAIN...6 PALVELUVUOSIJAKAUMA...6 MÄÄRÄAIKAISET...7 KOKO-/ OSA-AIKAISUUS...7 SUKUPUOLIJAKAUMA...7 IKÄ...8 ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN...8 LÄHTÖVAIHTUVUUS...9 POISSAOLOT OSAAMINEN JA INNOVATIIVISUUS YHTEISET KOULUTUKSET...10 TYÖNANTAJAN JÄRJESTÄMÄ KOULUTUS...10 KEHITTÄMISHANKKEET...11 INNOVAATIOTOIMINTA...11 SOSIAALINEN MEDIA...12

3 3 VORNETTI INTRANET...12 YHTEISTOIMINTARYHMÄ TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY SAIRAUSPOISSAOLOT...13 SAIRAUSPOISSAOLOT TOIMIALOITTAIN...14 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTA...14 SAIRAANHOITO...14 TYÖTAPATURMAT...14 TYÖMATKATAPATURMAT...15 TYÖKYVYN HALLINNAN TOIMINTAMALLI...15 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS JA SUUNNITELMA TYÖHYVINVOINTI RISKIEN HALLINTA...16 PÄIHDEOHJELMA...16 IKÄOHJELMA...16 HENKILÖSTÖOHJELMA...16 TYÖSUOJELUYHTEISTYÖ...16 HENKILÖSTÖKYSELY...17 MUUT KYSELYT...17

4 4 6. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT POISSAOLOAJAN PALKKAKUSTANNUKSET...18 ELÄKEMAKSUT...18 HENKILÖSTÖKULUT...19 TYÖTERVEYSHUOLTO...19 HENKILÖSTÖN VIRKISTYSTOIMINTA HENKILÖSTÖN TILA TAVOITTEEN MUKAISET SAAVUTUKSET...21 KEHITTÄMISKOHTEET...21 HENKILÖSTÖTALOUS SEURANTA YHTEISTOIMINTAMENETTELY...22 HENKILÖSTÖKERTOMUKSESTA TIEDOTTAMINEN...22 HENKILÖSTÖKERTOMUS KEHITTÄMISTYÖSSÄ...22

5 5 1. HENKILÖSTÖKERTOMUS HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TIEDOT Tämän henkilöstökertomuksen tiedot on ilmoitettu tilanteen mukaan. Kertomuksessa esitellään Forssan kaupungin henkilöstöä koskevia tietoja. Forssan kaupungin osakeyhtiöt ja vesihuoltoliikelaitos antavat omat toimintakertomuksensa. Tämä henkilöstökertomus kattaa in työsuhteessa ja virkasuhteessa eli päätoimisessa ja sivutoimisessa palvelussuhteessa sekä koko- ja osa-aikaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Omais- ja perhehoitajat sekä palkattomat harjoittelijat ja muut palkattomat työntekijät eivät sisälly lukuihin. 2.HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Vuosi 2014 lkm % Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä ,0 Määrä- Vuosi Vakinaiset aikaiset Yhteensä Muutos HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ Henkilöstön kokonaislukumäärä oli vuoden lopussa ilman vesihuoltoliikelaitosta 683 henkilöä. Henkilöstön kokonaismäärä on vuoden viimeisenä päivänä ollut 247 henkilöä pienempi kuin edellisenä vuonna. Muutos johtuu sosiaalipalvelujen mm. vanhustenhuollon, kotihoidon, kehitysvammaispalvelun ja sosiaalityön siirtymisestä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY) hoidettavaksi lukien. FSHKY:n palvelukseen siirtyi 241 henkilöä. Määräaikaisen henkilöstön määrä 31 % suhteessa vakinaisen henkilöstön määrään 69 % on suhteettoman suuri. Tätä suhdetta on syytä korjata lähemmäs kuntien keskiarvoja, jotka vuonna 2013 olivat seuraavat: vakinaiset 78 % ja määräaikaiset 22 %.

6 6 Vuosi 2014 HTV 1 % Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä ,0 Vuosi Htv 1 Vakinaiset Määräaikaiset Htv 1 Yhteensä Muutos HENKILÖTYÖVUODET Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä Henkilötyövuosi = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100). Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosentillaan. Osa-aikaisuus lasketaan työajasta. Henkilötyövuoden määrä on aina enintään yksi, jolloin ylitöitä tai muullakaan tavoin tehtyä normaalin työajan ylittävää työaikaa ei oteta laskennassa huomioon. Henkilötyövuodet ovat edelliseen vuoteen verrattuna laskeneet kaikkiaan 264 henkilötyövuotta, johtuen sosiaalipalvelujen siirtymisestä FSHKY:n palvelukseen. Forssan kaupungilta FSHKY:n palvelukseen siirtyi 263 henkilötyövuotta. Toimiala Henkilötyövuodet (HTV 1) Keskushallinto Kasvatus- ja vapaa-aika Perusturva Tekninen ja ympäristö YHTEENSÄ HENKILÖTYÖVUODET TOIMIALOITTAIN Henkilötyövuosimäärä keskushallinnon toimialalla on vähentynyt 47:stä 38:aan. Kasvatus- ja vapaa-aikatoimelle siirtyi vuoden 2014 alusta lukien perusturvan toimialalta työllisyyden hoidon henkilöstön noin 45 henkilöä, mikä selittää kasvun. Teknisen ja ympäristötoimen henkilötyövuosimäärä on pysynyt melko tasaisena vuodesta toiseen. Palveluvuosijakauma Vuotta Lkm 2013 Lkm Yhteensä Ka./vuotta 10,6 11,5 PALVELUVUOSIJAKAUMA Forssan kaupungin työntekijät ovat olleet Forssan kaupungin palveluksessa keskimäärin 11,5 vuotta vuonna 2014.

7 7 Määräaikaiset Avoimen viran/toimen hoitaja 5 3 Määräaikainen, ei kenenkään sij Sijainen Työllistetty, yhteiskuntatakuu Oppilas/harj./kesätyöntekijä 1 0 Oppisopimussuhteinen 14 4 Kaikki yhteensä MÄÄRÄAIKAISET Työllistettyjä kaupungin palveluksessa oli vuoden viimeisenä päivänä 43 henkilöä, oppisopimussuhteessa 14 henkilöä ja avoimen viran tai toimenhoitajina 5 henkilöä. Sijaisena työskenteli 61 henkilöä. Sijaisia ovat ne työntekijät, jotka ovat vakinaisen henkilöstön sijaisena. Vakinaisen työntekijän palattua tehtäväänsä sijaisen sijaisuus päättyy. Sijaiset otetaan töihin vakinaisen henkilön työnteon keskeytyksen ajaksi. Sijaisten käyttö on vähentynyt lähes puolella sosiaalipalvelujen siirryttyä FSHKY:n toiminnaksi. Muut määräaikaiset työntekijät eivät ole kenenkään sijaisena vaan heidät on otettu tilapäistä tehtävää esim. projektityötä, kurssityötä tai kausityötä varten. Heitä oli 120 henkilöä. Kokoaikaiset 545 Osa-aikaiset 137 Yhteensä 682 Koko / -osa-aikatyö Ei tietoa 2 2 Kokoaikainen virka tai toimi yht Osa-aikainen virka tai toimi yht Sivuvirka tai sivutoimi yht Osa-aikaeläke yht Osittainen hoitovapaa yht. 6 1 Muu osa-aikatyö yht. 5 2 Osatyökyvyttömyyseläke yht. 9 5 Osittainen sairausloma yht. 1 0 Kaikki yhteensä KOKO-/ OSA-AIKAISUUS Kokoaikaista työtä teki yhteensä 545 henkilöä eli 80 % henkilöstöstä kun edellisenä vuonna kokoaikatyössä oli 84 % henkilöstöstä. Osa-aikaisena työskenteli 137 henkilöä eli 20 % henkilöstöstä kun edellisenä vuonna osa-aikaisena työskenteli 16 % henkilöstöstä. Vuoden viimeisenä päivänä osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli 5 henkilöä, osittaisella hoitovapaalla 5 henkilö ja osa-aikaeläkkeellä 11 henkilöä. Sivutoimisesti työskenteli 42 henkilöä. Sivutoimisia on tuntiopettajina esim. Wahren opistossa ja perusopetuksessa. Sivutoimisen viikkotyötuntimäärä vaihtelee noin 4-16 viikkotyötunnin välillä. Muusta syystä osa-aikatyössä oli 74 henkilöä. Esimerkiksi koulunkäyntiavustajat ovat pääsääntöisesti osa-aikatyössä. Naiset 72 % Toimielin Naiset Miehet Yht. Keskushallinto Kasvatustoimi Tekninen ja ympäristö Kaikki yhteensä % SUKUPUOLIJAKAUMA Naisten osuus koko henkilöstöstä on 72 % ja miesten osuus 28 % kun ne edellisenä vuonna olivat 78 % ja 22 %. Miesten osuus on suhteellisesti noussut naisvaltaisen sosiaalitoimen siirryttyä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymään. Miehiä on vuoden viimeisenä päivänä ollut Forssan kaupungin palveluksessa 191 ja naisia 492.

8 8 Kiinteistöhenkilöstö 56,7 Henkilöstöryhmä Ka Kiinteistöhenkilöstö 56,7 Toimistohenkilöstö 53,3 Perhepäivähoitohenkilöstö 53,1 Esimieshenkilöstö 52,1 Aktiivi tuntipalkkaiset 51,5 muu opetushenkilöstö 49,8 Tevin tuntipalkkainen henkil. 48,5 Kirjastohenkilöstö 47,9 Tekninen henkilöstö 47,3 Opetustoimen avustava hlöstö 46,2 Peruskoulun lukion opetushlöst 44,8 Muu henkilöstö 44,8 Päiväkotihenkilöstö 44,6 Vapaa-aikahenkilöstö 38,8 IKÄ Koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2014 oli 46,8 vuotta kun se edellisenä vuonna oli 45,9 vuotta. Keski-ikä on edellisestä vuodesta noussut 0,9 vuodella. Nousuun vaikuttaa myös sosiaalipalvelujen henkilöstön siirtyminen FSKHY:n palvelukseen. Naisten keski-ikä oli 46,8 vuotta ja miesten 46,9 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 48,9 vuotta. Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli 42,3 vuotta. Kiinteistöhenkilöstö oli vanhin henkilöstöryhmä ja vapaa-aika henkilöstö nuorin henkilöstöryhmä. Ikäryhmässä vuotiaat oli eniten henkilöitä eli 130. Yli 65- vuotiaita oli kaupungin palveluksessa 8 henkilöä ja alle 20 vuotiaita 3 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä 46,8 Sukupuoli Ka Lkm Naiset ,8 492 Miehet ,9 191 Kaikki ,8 683 Eläkepoistumaprosentti 2,8 KuEL ja VaEL eläkkeelle siirtyneet vakituiset Eläkkeelle Henkilöstö Eläkepoist.% Vuosi siirtyneet lkm , , , , ,8 ELÄKKEELLE SIIRTYMINE N Kuntoutustuella olevia määräajaksi myönnettyjä työkyvyttömyyseläkkeitä, ei lasketa tässä eläkkeelle siirtyneiden lukumääriin mukaan eikä myöskään osa-aika eläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevia, jotka ovat kaupunkiin osa-aikaisessa palvelussuhteessa. Eläkepoistumaprosentti oli 2,8 %. Eläkkeelle siirtyi vuonna 2014 yhteensä 13 henkilöä.

9 9 Lähteneitä 11 Lähtövaihtuvuusprosentti 2,3 Vakinaisen henkilöstön tulo- ja lähtövaihtuvuus (ml. kuolleet, mutta ei eläkkeelle siirtyneet) Lkm, vak.hlöstö Päättyneet: Lähtövaihtuvuus % 3,6 4,1 3,5 2,3 LÄHTÖVAIHTUVUUS Vakinaisen henkilöstön ulkoinen lähtövaihtuvuus on esitetty vuoden aikana palvelukseen palveluksesta eronneiden (ml. kuolleet, mutta ei eläkkeelle siirtynyt tai sisäiset siirrot tai määräaikaiset siirrot) henkilöiden lukumäärinä sekä lähtövaihtuvuusprosenttina, jotka lasketaan suhteuttamalla lähteneiden henkilöiden lukumäärät vuoden lopun vakinaisen henkilöstön lukumäärään. Lähtövaihtuvuus vuonna 2014 oli 2,3 % Päättyneitä vakinaisten palvelussuhteita oli 11 kappaletta POISSAOLOT Henkilöstön poissaolot on laskettu ajalta Poissaoloprosentti on laskettu tilinpäätössuosituksen mukaan eli poissaolo % = työpäivät yhteensä / teoreettiset työpäivät x 100. Teoreettiset työpäivät = työpäiväkalenteri + koulukalenteri opettajilla. Mukana ovat määräaikaiset ja vakinaiset. Teor. Hlöstö Poissaolleeolleet Ei poissa- Poissaolot 2014 Työpvt Kal. pvt. työpvt. lkm % Lomat ,3 Sairaus ,4 Muut ,5 Perhevapaat ,4 Vuorotteluvapaa ,6 Koulutus ,4 Kuntoutus ,3 Kuntoutustuki ,2 Opintovapaa ,1 Työtapaturma ,1 Eniten poissaoloja aiheuttavat vuosilomat 8,3 %. Seuraavaksi eniten poissaoloja aiheuttavat sairauspoissaolot 4,4 %. Kuntoutustuki on määräajaksi myönnetty työkyvyttömyyseläke. Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) kuntoutustuki voidaan myöntää, jos työkyky arvioidaan voitavan palauttaa hoidon tai kuntoutuksen avulla. Kuntoutustuella oli 2 henkilöä. Kuntoutus. Aslak ja Tyk kuntoutuksessa tai Kevan työkokeilussa on ollut 22 henkilöä.

10 10 3. OSAAMINEN JA INNOVATIIVISUUS Osaamisen kehittäminen sekä innovatiivisuus ovat osa työilmapiiriä ja työkulttuuria. Työyksiköiden ja työntekijöiden toimintatapoja kehitetään koulutuksella ja erilaisilla kehittämishankkeilla. Osaamista ja innovatiivisuutta lisätään yhteistoiminnalla ja tarkoituksenmukaisilla viestintä-, perehdyttämis- ja aloitejärjestelmillä. Henkilöstökoulutus, yhteinen 2014 Sisältö Aika Johtamisen erikoisammattitutkinto 2014 Askelet hyvän tekstin kirjoittamiseen Ajankohtaiset arvonlisäveroasiat Koulutusvähennys ja osaamisen kehittäminen Sisäinen yrittäjyys Tietosuoja ja julkisuus kuntien tiedonhallinnassa Talousarvion laadinta info Yhteistoimintamenettely kunnissa ja kuntayhtymissä Intranet pääkäyttäjäkoulutus Työoikeusjuridiikka ja KVTES -koulutus Intranet sisällötuottajien koulutus Intranet tukiklinikka YHTEISET KOULUTUKSET on järjestänyt työntekijöilleen ja esimiehilleen luettelossa mainittuja yhteisiä koulutuksia. Sen lisäksi toimialat ovat järjestäneet henkilöstölleen ammatillista täydennyskoulutusta. Vuoden 2014 aikana on järjestetty koulutusta mm. tietosuojasta ja julkisuussäädöksistä, yhteistoimintamenettelystä, työoikeusjuridiikasta, arvonlisäveroasioista, sisäisestä yrittäjyydestä, tekstin kirjoittamisesta ja Intranetin käyttöönottoon liittyvistä asioista. Forssan kaupungilla on vakinaisen henkilöstön osalta käytössä henkilökansiot, joihin on kerätty henkilöä koskevat tutkintotiedot ja työkokemustiedot. Pääperiaate on, että henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen tulee perustua kunnan palvelutoiminnan järjestämisen ja työelämän muuttuviin tarpeisiin. Koulutuspäivät 855 Vuosi HTV 1 Kal.pvää Pvä/HTV , , , ,4 Muutos ed. vuoteen ,2 TYÖNANTAJAN JÄRJESTÄMÄ KOULUTUS Henkilöstöhallintojärjestelmään kirjatut henkilöstön koulutuspäivien lukumäärät näkyvät oheisesta taulukosta. Koulutuspäivien lukumäärä oli vuonna 2014 yhteensä 855 koulutuspäivää. Koulutuspäivien lukumäärä suhteessa henkilöstötyövuosiin on vähentynyt johtuen osittain sosiaalipalvelujen henkilöstön siirtymisestä FSHKY:n palvelukseen. Heillä on lakisääteistä koulutusta. Koulutuspäiviin on laskettu mukaan työnantajan kustantama palkallinen koulutus sekä ammattiyhdistys- ja yhteistoimintakoulutus.

11 11 Kehittämishankkeet 2014 Kaupunkistrategian uudistaminen Järkivihreä toimintatapa ohjelman aloitus Henkilöstöohjelman laadinnan aloitus Lasten Forssa ohjelman jatkaminen Talouden tasapainotusohjelman jatkaminen Hankintaperiaateohjelman laadinnan aloitus Viestintä- ja markkinointikäytännöt ohjelman aloitus Elinkeinojen kehittämisen ja yritysneuvonnan järjestäminen Kuntarakenneselvityksen laadinta Terveydeksi Forssan seutu - terveystili hanke Health Promotion hyvinvointihanke osalle henkilöstöä Henkilöstökyselyn 2014 toteuttaminen Intranet hanke KEHITTÄMISHANKKEET Luettelossa on mainittu vuonna 2014 käynnissä olevia tai ko. vuonna päättyneitä kehittämishankkeita, joilla on tai voi olla vaikutusta henkilöstön työhön ja toimintaan. Hyvinvointikuntayhtymä aloitti toimintansa vuoden 2014 alusta lukien ja sinne siirtyivät seudun kuntien sosiaalitoimet kokonaisuudessaan päivähoitoa lukuun ottamatta. Kaupunkistrategia valmistui huhtikuussa 2014, jonka jälkeen aloitettiin sen toiminnallistaminen. Kaupunkistrategian tueksi valmistellaan kuutta poikkihallinnollista ohjelmaa, jotka ovat: Järkivihreä toimintatapa, henkilöstöohjelma, talouden tasapainotusohjelma, hankintaperiaatteet ja viestintä- ja markkinointikäytännön uudistaminen. Innovaatioaloitteet 2014 Vesihelmien käyntituen laajentaminen Kuntouttavan työtoiminnan leffaa ja luentoja aloite INNOVAATIOTOIMINTA Innovaatiosääntö hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Innovaatiosäännön perusteella palkitaan kaupungin työntekijöitä ja ryhmiä organisaatiota hyödyttävistä uudistuksista ja parannuksista. Innovaatioehdotus voi olla mm. sellainen ratkaisu-, toimenpidetai kehittämisehdotus, joka käyttöönoton seurauksena parantaa asiakaspalvelua ja julkisuuskuvaa kehittää työn toimivuutta, laatua ja tuottavuutta parantaa turvallisuutta ja lisää työhyvinvointia ja viihtyisyyttä saa aikaan kustannusten säästöä ja poistaa päällekkäistä työtä Vuoden 2014 aikana tehtiin kaksi innovaatioehdotusta. Ehdotuksia on tullut selvästi vähemmän kuin edellisinä vuosina. Aloitetoiminta on alkupyrähdyksen jälkeen hiipunut. Innovaatiotoimintaa pyritään kehittämään vuoden 2015 aikana.

12 12 SOSIAALINEN MEDIA Forssan kaupungin keskushallinto on vuoden 2014 aikana valmistellut toimenpiteitä sosiaaliseen median palvelujen hyödyntämiseksi organisaatiossa. Tavoitteena on kuntalaisten tiedonsaannin parantaminen, kaupungin tiedottamisen ja viestinnän ajantasaisuus, avoimuus ja interaktiivisuus. Forssan kaupungille on laadittu Facebook, YouTube, Twitter ja Instagram sivut sekä niihin liittyvät sosiaalisen median ohjeet. Sivut ovat täysimääräisessä käytössä vuoden 2015 alkukuukausina. VORNETTI INTRANET Forssan kaupungin keskushallinto on vuoden 2014 aikana valmistellut toimenpiteitä Intranetin käyttöönottamiseksi organisaatiossa. Intranet toteutettiin pilvipalveluna Microsoft Sharepoint alustalle yhteistyössä Tiera ja Elisa/Appelsiini Oy:n kanssa. Sisäisen tiedottaminen, viestintä, vuorovaikutus ja sähköinen työryhmätyöskentely jne. siirtyvät käyttöönoton myötä entistä enemmän Vornettiin. YHTEISTOIMINTARYHMÄ Yhteistoimintaryhmän (YTR) kokouksia on ollut vuoden 2014 aikana 8 kappaletta ja pykäliä käsittelyssä yhteensä 77 eli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteistoimintaryhmä toimii myös kaupungin työsuojelutoimikuntana. Yhteistoimintaryhmässä on seitsemän henkilöstön edustajaa, joista viisi on pääluottamusmiestä (JHL-90, JHL- 73, JUKO, Jyty ja KTN) ja kaksi työsuojeluvaltuutettua ja seitsemän työnantajan edustajaa, joista kaksi on kaupunginhallituksen jäsentä.

13 Henkilöstökertomus 4. TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY SAIRAUSPOISSAOLOT Sairaspoissaolot, kal.pvä/hlö/v 12,6 11,9 13,9 Sairaspoissolot henkilötyövuosina 36,4 32,8 39,1 Henkilömäärä Sairaspoissaolopäivien lukumäärä KESKUSHALLINTO 25,7 11,4 5,9 Keskusjohto, hallinto, talous, henkilöstö 36,2 12,3 7,4 Toimistopalvelut 23,1 11,2 5,4 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSTOIMIALA 11,2 12,0 14,3 Sivistysvirasto, hallinto, Matku ja Kojo 6,5 13,7 10,1 Talsoilan koulu 4,8 3,8 13,6 Tölön koulu 18,1 19,4 10,3 Kuhalan peruskoulu 13,0 28,1 21,6 Keskuskoulu 5,7 3,0 3,9 Forssan yhteislyseo 4,8 3,4 7,6 Vieremän koulu 23,1 16,3 15,6 Heikan koulu 4,1 12,3 13,0 Perhepäivähoito 15,0 10,5 31,7 Pihakoivun päiväkoti 26,3 14,3 18,9 Taikatuulen päiväkoti 8,8 11,6 12,6 Päiväkoti Augustina (ent. Keskusta) 14,9 21,1 18,8 Kurjenpesän päiväkoti 5,7 19,3 6,5 Pikku Wahren (ent. Vasikkahaka) 25,5 21,4 21,1 Varhaiserityiskasvatus 8,9 14,5 17,8 Työllisyyspalvelut; Aktiivi, työllistäminen 16,6 13,1 27,5 Vesihelmi 2,9 2,4 8,8 Liikuntapalvelut 2,5 4,8 2,2 Nuorisopalvelut, työpaja 10,0 19,8 22,5 Kaupunginkirjasto, museo 18,8 8,4 5,5 Musiikkiopisto 6,2 2,0 11,0 Wahren opisto, kuvataidekoulu 2,4 1,4 2,2 TEKNISEN ja YMPÄRISTÖN TOIMIALA 15,2 11,3 16,1 Tevi,hallinto,ymla,rakval, k-suunnittelu, jäte ym. 13,0 2,5 5,0 Mittaustoiminta 12,3 13,7 15,1 Katu- ja Viherlaitos 12,8 19,0 25,1 Tilapalvelu 21,8 3,2 9,8 KUNNALLINEN LIIKELAITOS 16,1 11,9 10,5 Forssan vesihuoltoliikelaitos 16,1 11,9 10,5 KAIKKI YHTEENSÄ 12,6 11,9 13,9 joista esimiehen luvalla poissaolot 1,2 1,3 1,3 SAIRAUSPOISSAOLOT Tässä esitetään kaupungin henkilöstölle vuoden aikana kertyneet palkalliset, osapalkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot. Sairauspoissaolot ovat koko kaupungin osalta lisääntyneet 2 kalenteripäivää vuoteen 2013 verrattuna. Sairauspoissaolopäiviä henkilöstölle kertyi vuonna 2014 keskimäärin 13,9 kalenteripäivää/henkilö/vuosi. Henkilöstön määrä on päivän mukainen. Sairauspoissaolopäivien lukumäärä 2014 = 9876 kalenteripäivää. Esimiehen luvalla ilman sairaustodistusta on oltu vuonna 2014 keskimääri 1,3 päivää/vuosi/henkilö. Vuoden 2009 alussa on otettu käyttöön aktiivisen aikaisen tuen toimintamalli Terveenä työssä. Vuoden 2011 lopussa on hyväksytty Työkyvyn hallinnan toimintamalli, joka selkiyttää työkyvyn hallintaa koskevia toimintatapoja ja yhteistyötä henkilöstön, työnantajan ja työterveyshuollon osalta. Työkyvyn hallinnan toimintamalli Terveenä työssä Sairauspäivät ja tapaturmapäivät muutetaan henkilötyövuosiksi jakamalla työpaikalla kertyneiden sairauspoissaolo- ja tapaturmapäivien määrä vuoden työpäivien määrällä (x /252) ). Vuosi 2014 Forssa: 9876 sairauspoissaolopäivää / 252 = 39,1 htv. Tilasto ei sisällä FSHKY:n palvelukseen siirtynyttä henkilöstöä.

14 14 SAIRAUSPOISSAOLOT TOIMIALOITTAIN Sairauspoissaolot on laskettu ajalta Mukana ovat määräaikaiset ja vakituiset työntekijät. Toimiala Työpv 1-3 Työpv 4-10 Työpv Työpv Työpv Työpv 181- Työpv yht. Kalpv yht. Teor. työpvt yht. Hlöstö lkm Poissa Ei poissa Keskushallinto ,7 Kasvatustoimi ,6 Tekninen ja ymp ,4 Polo % Työterveyshuollon ennaltaehkäisevä toiminta Muutos Työpaikkaselvitykset (t) Ryhmän neuvonta ja ohjaus (t) 18 15,5-2,5 Yksilön neuvonta ja ohjaus (kpl) Terveystark. erit. sair.vaara (kpl) Muut terveystarkastukset (kpl) TYÖTERVEYSHUOLLON TOI MINTA Vuoden 2013 luvuissa ovat mukana sosiaalipalvelut, jotka vuoden 2014 alusta siirtyivät FSHKY:n palvelukseen. Huomattava on, että 2014 aikana oli käynnissä Health Promotion hyvinvointihanke, mistä on myös aiheutunut tarkastuskäyntejä ja yksilöohjausta. Työterveyshuollon sairaanhoito Lääkäri Terv.h. Käynnit Käynnit Käynnit Käynnit Käynnit Muutos ed.vuoteen SAIRAANHOITO Työterveyshuollon lääkärin sairaanhoito on kuulunut alkaen työntekijöille, joiden palvelussuhde on yli kolmen kuukauden pituinen. Vuoden 2014 luvuissa ei enää ole sosiaalipalveluhenkilöstön käyntejä, koska he siirtyivät lukien FSHKY:n palvelukseen. TYÖTAPATURMAT Vuoden 2013 ja 2014 tilastoissa ei ole sosiaalipalvelujen lukuja, koska he siirtyivät FSHKY:n palvelukseen. Työtapaturmia on vuonna 2014 sattunut 40 kpl, joka on 3 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Laadultaan vammat ovat useimmiten sijoiltaanmenoja, nyrjähdyksiä ja venähdyksiä 16 kpl. Vuonna 2014 on luunmurtumista aiheutunut eniten sairaspäiviä ja korvauksia. Työtapaturmat vamman laadun mukaan Vahinkoja Sairaspäivät Korvaus Haavat ja pinnalliset vammat Luunmurtumat Sijoiltaanmenot, nyrjähdykset ja venähdykset Tärähdykset ja sisäiset vammat, ruhjevammat Palovammat, syöpymiset ja paleltumat Tuntematon tilastointiarvo

15 15 TYÖMATKATAPATURMAT Työmatkatapaturmia on vuonna 2014 sattunut 5 kpl, joka on 8 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Laadultaan vammat ovat useimmiten sijoiltaanmenoja, nyrjähdyksiä ja venähdyksiä. Työmatkatapaturmat vamman laadun mukaan Vahinkoja Sairaspäivät Korvaus Haavat ja pinnalliset vammat Luunmurtumat Sijoiltaanmenot, nyrjähdykset ja venähdykset Tärähdykset ja sisäiset vammat, ruhjevammat Tuntematon tilastointiarvo TYÖKYVYN HALLINNAN TOIMINTAMALLI Työkyvyn hallinnan toimintamalli otettiin käyttöön vuoden 2012 tammikuussa. Työkyvyn hallinnan toimintamalli sisältää kuvauksen käytännöistä, joiden avulla työpaikalla huolehditaan työkyvyn seurannasta ja raportoinneista, työkykyyn liittyvien ongelmien ja tukitarpeiden puheeksiottamisesta ja varhaisen tuen antamisesta. Kuvauksessa kerrotaan toimintatavoista työkyvyn edistämiseksi ja työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi. Kuvauksessa kerrotaan eri osapuolten rooleista, tehtävistä ja vastuista. Siinä kuvataan myös sairauspoissaolojen ilmoituskäytäntö, sairauspoissaolotodistusten ja sairauspoissaoloja koskevien yhteenvetojen toimittaminen työterveyshuoltoon. Lisäksi siinä on kuvaus työterveyshuollon tekemästä sairauspoissaoloja koskevasta seurannasta sekä siitä saatujen tietojen käsittelemisestä ja esittämisestä työpaikalla. Työkyvyn hallinnan toimintamalli TYÖTERVEYSHUOLLON TOI MINTAKERTOMUS JA SUU NNITELMA Työterveyshuolto on laatinut kertomuksen toiminnastaan vuodelta Sen lisäksi työterveyshuolto on laatinut yhteistyössä työnantajan edustajien kanssa vuotta 2015 koskevan työterveyshuollon toimintasuunnitelman. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja työterveyshuollon toimintakertomus käsitellään yhteistoimintaryhmässä ja lähetetään kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ja tiedoksi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2015

16 16 5. TYÖHYVINVOINTI RISKIEN HALLINTA Työhön liittyvien riskien ja vaarojen arviointityössä käytetään apuna Riski Arvi 3.0 atk -ohjelmaa. Työsuojelupäällikkö koordinoi riskien ja vaarojen arviointityötä organisaatiossa. Riskien ja vaarojen arviointityötä varten on olemassa kirjalliset ohjeet. Keskushallinnossa toimiva riskienhallintatyöryhmä kehittää riskienhallintatyötä keskitetysti. Riskienhallintatyöryhmässä ovat mukana myös kaupungin yhtiöt. Riskienhallintatyöryhmä on valmistellut mm. riskinhallintapolitiikka-asiakirjan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Lisäksi on ajanmukaistettu vakuutuspolitiikkaa sekä sisäistä ja ulkoista valvontaa. Konserniohjeet on uudistettu. PÄIHDEOHJELMA Päihdeohjelman uudistaminen aloitettiin vuoden 2011 loppupuolella. Työryhmään kuuluivat työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja sekä työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäällikkö ja henkilöstöpäällikkö. Uudistettu päihdeohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Päihdeasioita käsitellään organisaatiossa noin 1-2 henkilön kohdalla vuosittain. Päihdeohjelma IKÄOHJELMA Ikäohjelman laatiminen aloitettiin konsernin yhteisen työsuojelupäällikön ehdotuksesta. Ikäohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Ikäohjelma on ohjeistus, jonka avulla työpaikalla voidaan huomioida eri-ikäiset työntekijät ja viranhaltijat ja edistää ikäsidonnaisten tekijöiden huomioimista johtamisessa, työskentelyssä ja työskentely-ympäristössä. Ikäohjelma HENKILÖSTÖOHJELMA Forssan kaupungin henkilöstöstrategia päivitetään vuoden 2015 syksyyn mennessä henkilöstöohjelmaksi. Henkilöstöohjelmassa hyödynnetään vuonna 2014 tehdyn henkilöstökyselyn tuloksia. Henkilöstöohjelman laadintatyössä ovat mukana esimiehet, henkilöstö ja henkilöstöjärjestöt. TYÖSUOJELU YHTEISTYÖ Forssan kaupungilla, FSHKY:llä ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy:llä ja Forssa-asunnot Oy:llä on yhteinen työsuojelupäällikkö, joka aloitti virassaan lukien. Vuoden 2013 työsuojelutoiminnasta on laadittu toimintakertomus. Lisäksi on laadittu vuodelle 2014 työsuojelun toimintasuunnitelma. Työsuojelun toimintaohjelma on uudistettu vuoden 2013 lopussa. Kahden työsuojeluvaltuutetun lisäksi on valittu työsuojeluasiamies katu- ja viherlaitokselle sekä vesihuoltoon. Työsuojelun toimintaohjelma

17 17 HENKILÖSTÖKYSELY Vuonna 2014 toteutettiin koko henkilöstöä koskeva henkilöstökysely. Henkilöstökyselyn tulokset ovat luettavissa kaupungin Intranetissä. Tulosten pohjalta laaditaan kehittämistoimenpiteitä, joita otetaan osaksi henkilöstöohjelmaa. MUUT KYSELYT Vuonna 2014 toteutettiin myös Health Promotion hyvinvointikysely osalle henkilöstöä ja toteutettiin niiden pohjalta ryhmä- ja yksilötoimenpiteitä yhdessä työterveyshuollon kanssa. Tärkeimmät tavoitteet / tulokset Työkyvyn turvaaminen Työkyvyn turvaamisen osalta onnistuttiin hyvin, 6 henkilöä 11:sta siirtyi korkeasta työkykyriskistä ei riskiä ryhmään ja 5 henkilöä jäi korkeaan ryhmään Tehokas ennaltaehkäisy Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvyn sekä kivun kohdalla tulokset olivat vaikuttavuuden osalta kohtuullisia Mielialan osalta onnistuttiin heikommin Poissaolojen hallinta onnistui Forssan kaupungin kohdalla korkeassa riskissä olevan ryhmän osalta erinomaisesti (poissaolot vähenivät 5,8 prosenttiyksikköä) Kohonneessa riskiryhmässä poissaolot lisääntyivät 3 % -yksikköä Elämäntapoihin liittyvien riskien pienentämisessä ei onnistuttu Jatkotoimenpidesuositukset Tules - kipu ja vireystila nostetaan painopistealueeksi sekä ennaltaehkäisyn että sairauksien hoidon suhteen Kehitystä tarvitaan yo. suhteen myös ergonomiassa, omaehtoisessa liikunnassa sekä kuntoutuksessa

18 18 6. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT POISSAOLOAJAN PALKKAKUSTANNUKSET Poissaolopäivät ja palkallisten poissaolojen palkkasummat on laskettu ajalta Sairauspoissaolot aiheuttavat vuosilomien jälkeen toiseksi eniten poissaolokustannuksia. Poissaolokustannukset syyn mukaan Euroa Työpvt Kal.pvt Hinta/ työpv Hinta/ kal.pv Naisia Miehiä Yht. Lomat ,23 74, Sairaus ,22 62, Muut ,74 31, Koulutus ,67 98, Perhevapaat ,7 15, Työtapaturma ,85 74, Kuntoutus ,57 16, Vuorotteluvapaa Kuntoutustuki Opintovapaa ELÄKEMAKSUT Varhaiseläkemaksua (Varhe) maksetaan työntekijän jäädessä ennen laskennallista vanhuuseläkeikää työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle. Eläkemenoperusteista maksua puolestaan maksetaan niistä eläkkeistä, jotka ovat karttuneet ennen vuotta Ennenaikaiseen eläköitymiseen voidaan vaikuttaa työssä jatkamisen tukemistoimenpiteillä ja näin vähentää ennenaikaisesta eläköitymisestä aiheutuneita eläkemaksuja. Varhaiseläkemaksut ovat henkilötyövuotta kohden laskettuna nousseet 10 % eli 306 eurosta 336 euroon. Henkilötyövuodet (HTV1) Eläkemenoperusteinen maksu /HTV 1 Varhaiseläke- Vuosi maksu (Varhe) /hlö Muutos Muutos %

19 19 HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstökulut ovat henkilötyövuotta kohden verrattuna kasvaneet noin 4 %. Henkilötyövuodet (HTV 1) Muut henkilösivukulut Yhteensä /HTV 1 Palkat ja Vuosi palkkiot Eläkekulut Muutos Muutos % TYÖTERVEYSHUOLTO Työterveyshuollon palvelut on ostettu Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymältä. Palveluihin sisältyy lakisääteinen ennaltaehkäisevä toiminta ja yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Työterveyshuollon kustannukset ovat henkilötyövuotta kohden nousseet edellisestä vuodesta 9 %. Vuosi Henkilötyövuodet (HTV 1) Ennalta ehkäisevä Sairaanhoito Yhteensä * 50 % = Netto /HTV Muutos Muutos %

20 20 Virkistysmäärärahan käyttö Virkistykseen käytetyt määrärahat Seteleitä käytetty, kappaletta Henkilöä hakenut seteleitä/lkm Keskiarvo, seteliä/henkilö Määrärahan käyttö liik.seteleihin Koko virkistysmäärärahasta % Liikuntaseteleiden yhteistyötahot: Vanhan Kutomon fysioterapia Yleisjumppa Päivi Salminen KKI/Liikuntatoimen ryhmät mm. vesihelmen 397 kuntosali KuntoForssa Tanssikerho Fortus L-H Rasti, suunnistus Ote Sali Oy; kahvakuula Wahren opisto, eri ryhmät Leenafit-kuntosali Keilaus Miian liikuntapalvelut Kuntoutumisasema OTE Meelin vesijumppa Rentoutuskeskus Kehrä Katin MP Pilates Mirja Luuppala, jooga Yhteensä Muuta virkistystoimintaa: Vesihelmen uinnit (4 ), käyntiä/vuosi Elokuvalipun tukeminen 4 /hlö/kk Suvi-iltatapahtuma+juoksukoulu (11hlö) TYKY-ryhmät, hlöitä yht Henkilökuntajuhla osallistujat Forssan Teatteri Konsertit, lippuja/hlöitä Nice Run, osallistujat (10 joukkuetta) HENKILÖSTÖN VIRKISTYSTOIMINTA Henkilöstön virkistystoimintaan käytettiin vuonna 2014 yhteensä noin euroa. Liikuntasetelin arvo ja elokuvalipun työnantajan tuki korotettiin 3 eurosta 4 euroon alkaen. Elokuvalipun tukeminen laajennettiin koskemaan myös Elävien Kuvien teatteria alkaen ja samalla toiminnassa luovuttiin yhden lipun kuukausirajoituksesta. Lisäksi uutena toimintana järjestettiin henkilökunnan juoksukoulu. Liikuntasetelien käyttömäärä on vähentynyt noin 677 setelin verran ja Vesihelmen käytön tukemiseen liittyvät kustannukset ovat hieman lisääntyneet vuoteen 2013 verrattuna. Vesihelmen käyntejä työnantaja tukee 4 eurolla per käynti ja työntekijät maksavat itse 3 euroa käyntimaksusta. Vesihelmen työnantajan tuki nostettiin 3 eurosta 4 euroon alkaen. Liikuntaseteleitä käytetään eniten Vanhan Kutomon fysioterapian järjestämiin liikuntatoimintoihin. Seuraavaksi eniten seteleitä käytetään Kunto Forssan liikuntapalveluihin, Leenafit -kuntosalipalveluihin ja KKI/Liikuntatoimen liikuntaryhmätoimintaan. Muun virkistystoiminnan osalta Vesihelmi viihdeuimala käynnit ja elokuvissa käynnit ovat suosittuja virkistysmuotoja.

Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ KERTOMUS. Kaupunginhallitus 6.6.2011 Yhteistoimintaryhmä 16.5.2011

Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ KERTOMUS. Kaupunginhallitus 6.6.2011 Yhteistoimintaryhmä 16.5.2011 Forssan kaupungin HENKILÖSTÖ 2 0 1 0 KERTOMUS Kaupunginhallitus 6.6.2011 Yhteistoimintaryhmä 16.5.2011 2 1. HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 1.1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TIEDOT... 4 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Forssan kaupungilla yhteistoimintaryhmä ja työsuojelutoimikunta on yhdistetty. Työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen toimikausi on neljä vuotta.

Lisätiedot

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI ,

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI , LIITE 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TULOSALUEITTAIN TA 2014* Yht. ilman työll. 2014 Henkilötyövuosia Vakituiset Määräaik. Työllistetyt Sivutoimi Opetushenk. 31.12.2013* KOULUTUSKESKUS SALPAUS Hyvinvointi 116,0

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös 28.8.2012 Pelastuslaitosten henkilöstötilinpäätös Strategisen johtamisen ja arvioinnin työkalu. Ohjaa operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään resursseja oikein

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn 1.1.2017 alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet 2 1. Sopimuksen osapuolet 1) Joensuun, Kiteen, Lieksan ja Outokummun kaupungit, Heinäveden ja Rääkkylän

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 Henkilöstömäärät Ikäjakauma Poissaolot Työtapaturmat Henkilöstömäärän kehitys Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2014 972 Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2015

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarat... 3 Henkilöstömäärä... 6 Henkilötyövuosi... 9 Työajan jakautuminen... 10 Osaamisen kehittäminen... 11 Koulutuskorvaus...

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2015... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain HENKILÖSTÖRAPORTTI 20 Sisällys 1 JOHDANTO...3 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö 31.12.20...3 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 20...3 Kunnan määräaikaiset työsuhteet vuoden

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Valtuusto 30.5.

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Valtuusto 30.5. KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2015 Yhteistyötoimikunta 28.4.2016 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Valtuusto 30.5.2015 (tiedoksi) Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 215 Kaupunginhallitus 4.4.216 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 215 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 06.06.2016 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2015 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 2015 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko-

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö Elon työhyvinvointipalvelut 1 Työterveyshuollon tavoitteet edistää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä ennaltaehkäistä sairauksia tukea työympäristön ja työyhteisön

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2 0 1 5 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖPANOKSET... 2 2.1 YLEISTÄ... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEEN LUONNE... 3 2.4 TYÖLLISTÄMISTYÖ...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1 Yhteistyötoimikunta 14.3.2016 10 LIITE NRO 1 Kunnanhallitus 29.3.2016 38 LIITE NRO 1 Valtuusto 13.6.2016 x LIITE NRO 1 Henkilöstöraportti 1 Sisällys: 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä 1.2. Henkilötyövuodet

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA Liiteosa sisältää seuraavat taulukot: Taulukko 1: Taulukko 2: Taulukko 3: Taulukko 4: Taulukko 5: Taulukko 6: Taulukko 7: Taulukko 8 Taulukko

Lisätiedot

Henkilöstö- raportti 2014

Henkilöstö- raportti 2014 Henkilöstö- raportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaisuus... 3 2.3 Henkilötyövuosien määrä... 3 2.4 Henkilöstön määrään

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki. Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija

Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki. Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija 12.9.2016 9.9.2016 Materiaali Jyväskylän kaupunki ja sen käytännöt Työkyvyn hallintamalli / ammatillisen kuntoutuksen oppaat

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää.

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää. Henkilöstöraportti 2013 1 Sisällys 1. Johdanto 2 1.1. Käsitteitä..... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 2.1. Henkilöstö toimialoittain 2009 2013. 4 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen Hallituksen seminaari 27. 28.2.2014 Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen HENKILÖSTÖ Työpanos 1.1 31.12.13 2012 2013 muutos tavoite Työpanos 2916 3062 147 5,0 % 3071(-9) -0.3% - Lääkärit 482 27 7 - Tutkimus

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Sopimus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksen varhaiskasvatuksen henkilöstön siirtymisestä Tohmajärven kunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen yhteydessä

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö jatkuva prosessi. Vaasa Kirsti Mäntylä Dextra Etelä-Pohjanmaa, Alavus

Työterveysyhteistyö jatkuva prosessi. Vaasa Kirsti Mäntylä Dextra Etelä-Pohjanmaa, Alavus Työterveysyhteistyö jatkuva prosessi Vaasa 1.9.2016 Kirsti Mäntylä Dextra Etelä-Pohjanmaa, Alavus Alavuden kaupunki; monialainen työpaikka Alavuden kaupungin palveluryhmät; Hallinto-, sivistys-, tekninen

Lisätiedot