Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ- KERTOMUS. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ- KERTOMUS. Kaupunginhallitus 8.6.2015 Yhteistoimintaryhmä 22.6.2015"

Transkriptio

1 Henkilöstökertomus Forssan kaupungin HENKILÖSTÖ- KERTOMUS 2014 Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä

2 2 SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖKERTOMUS... 5 HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TIEDOT HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ...5 HENKILÖTYÖVUODET...6 HENKILÖTYÖVUODET TOIMIALOITTAIN...6 PALVELUVUOSIJAKAUMA...6 MÄÄRÄAIKAISET...7 KOKO-/ OSA-AIKAISUUS...7 SUKUPUOLIJAKAUMA...7 IKÄ...8 ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN...8 LÄHTÖVAIHTUVUUS...9 POISSAOLOT OSAAMINEN JA INNOVATIIVISUUS YHTEISET KOULUTUKSET...10 TYÖNANTAJAN JÄRJESTÄMÄ KOULUTUS...10 KEHITTÄMISHANKKEET...11 INNOVAATIOTOIMINTA...11 SOSIAALINEN MEDIA...12

3 3 VORNETTI INTRANET...12 YHTEISTOIMINTARYHMÄ TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY SAIRAUSPOISSAOLOT...13 SAIRAUSPOISSAOLOT TOIMIALOITTAIN...14 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTA...14 SAIRAANHOITO...14 TYÖTAPATURMAT...14 TYÖMATKATAPATURMAT...15 TYÖKYVYN HALLINNAN TOIMINTAMALLI...15 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS JA SUUNNITELMA TYÖHYVINVOINTI RISKIEN HALLINTA...16 PÄIHDEOHJELMA...16 IKÄOHJELMA...16 HENKILÖSTÖOHJELMA...16 TYÖSUOJELUYHTEISTYÖ...16 HENKILÖSTÖKYSELY...17 MUUT KYSELYT...17

4 4 6. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT POISSAOLOAJAN PALKKAKUSTANNUKSET...18 ELÄKEMAKSUT...18 HENKILÖSTÖKULUT...19 TYÖTERVEYSHUOLTO...19 HENKILÖSTÖN VIRKISTYSTOIMINTA HENKILÖSTÖN TILA TAVOITTEEN MUKAISET SAAVUTUKSET...21 KEHITTÄMISKOHTEET...21 HENKILÖSTÖTALOUS SEURANTA YHTEISTOIMINTAMENETTELY...22 HENKILÖSTÖKERTOMUKSESTA TIEDOTTAMINEN...22 HENKILÖSTÖKERTOMUS KEHITTÄMISTYÖSSÄ...22

5 5 1. HENKILÖSTÖKERTOMUS HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TIEDOT Tämän henkilöstökertomuksen tiedot on ilmoitettu tilanteen mukaan. Kertomuksessa esitellään Forssan kaupungin henkilöstöä koskevia tietoja. Forssan kaupungin osakeyhtiöt ja vesihuoltoliikelaitos antavat omat toimintakertomuksensa. Tämä henkilöstökertomus kattaa in työsuhteessa ja virkasuhteessa eli päätoimisessa ja sivutoimisessa palvelussuhteessa sekä koko- ja osa-aikaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Omais- ja perhehoitajat sekä palkattomat harjoittelijat ja muut palkattomat työntekijät eivät sisälly lukuihin. 2.HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Vuosi 2014 lkm % Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä ,0 Määrä- Vuosi Vakinaiset aikaiset Yhteensä Muutos HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ Henkilöstön kokonaislukumäärä oli vuoden lopussa ilman vesihuoltoliikelaitosta 683 henkilöä. Henkilöstön kokonaismäärä on vuoden viimeisenä päivänä ollut 247 henkilöä pienempi kuin edellisenä vuonna. Muutos johtuu sosiaalipalvelujen mm. vanhustenhuollon, kotihoidon, kehitysvammaispalvelun ja sosiaalityön siirtymisestä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY) hoidettavaksi lukien. FSHKY:n palvelukseen siirtyi 241 henkilöä. Määräaikaisen henkilöstön määrä 31 % suhteessa vakinaisen henkilöstön määrään 69 % on suhteettoman suuri. Tätä suhdetta on syytä korjata lähemmäs kuntien keskiarvoja, jotka vuonna 2013 olivat seuraavat: vakinaiset 78 % ja määräaikaiset 22 %.

6 6 Vuosi 2014 HTV 1 % Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä ,0 Vuosi Htv 1 Vakinaiset Määräaikaiset Htv 1 Yhteensä Muutos HENKILÖTYÖVUODET Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä Henkilötyövuosi = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100). Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosentillaan. Osa-aikaisuus lasketaan työajasta. Henkilötyövuoden määrä on aina enintään yksi, jolloin ylitöitä tai muullakaan tavoin tehtyä normaalin työajan ylittävää työaikaa ei oteta laskennassa huomioon. Henkilötyövuodet ovat edelliseen vuoteen verrattuna laskeneet kaikkiaan 264 henkilötyövuotta, johtuen sosiaalipalvelujen siirtymisestä FSHKY:n palvelukseen. Forssan kaupungilta FSHKY:n palvelukseen siirtyi 263 henkilötyövuotta. Toimiala Henkilötyövuodet (HTV 1) Keskushallinto Kasvatus- ja vapaa-aika Perusturva Tekninen ja ympäristö YHTEENSÄ HENKILÖTYÖVUODET TOIMIALOITTAIN Henkilötyövuosimäärä keskushallinnon toimialalla on vähentynyt 47:stä 38:aan. Kasvatus- ja vapaa-aikatoimelle siirtyi vuoden 2014 alusta lukien perusturvan toimialalta työllisyyden hoidon henkilöstön noin 45 henkilöä, mikä selittää kasvun. Teknisen ja ympäristötoimen henkilötyövuosimäärä on pysynyt melko tasaisena vuodesta toiseen. Palveluvuosijakauma Vuotta Lkm 2013 Lkm Yhteensä Ka./vuotta 10,6 11,5 PALVELUVUOSIJAKAUMA Forssan kaupungin työntekijät ovat olleet Forssan kaupungin palveluksessa keskimäärin 11,5 vuotta vuonna 2014.

7 7 Määräaikaiset Avoimen viran/toimen hoitaja 5 3 Määräaikainen, ei kenenkään sij Sijainen Työllistetty, yhteiskuntatakuu Oppilas/harj./kesätyöntekijä 1 0 Oppisopimussuhteinen 14 4 Kaikki yhteensä MÄÄRÄAIKAISET Työllistettyjä kaupungin palveluksessa oli vuoden viimeisenä päivänä 43 henkilöä, oppisopimussuhteessa 14 henkilöä ja avoimen viran tai toimenhoitajina 5 henkilöä. Sijaisena työskenteli 61 henkilöä. Sijaisia ovat ne työntekijät, jotka ovat vakinaisen henkilöstön sijaisena. Vakinaisen työntekijän palattua tehtäväänsä sijaisen sijaisuus päättyy. Sijaiset otetaan töihin vakinaisen henkilön työnteon keskeytyksen ajaksi. Sijaisten käyttö on vähentynyt lähes puolella sosiaalipalvelujen siirryttyä FSHKY:n toiminnaksi. Muut määräaikaiset työntekijät eivät ole kenenkään sijaisena vaan heidät on otettu tilapäistä tehtävää esim. projektityötä, kurssityötä tai kausityötä varten. Heitä oli 120 henkilöä. Kokoaikaiset 545 Osa-aikaiset 137 Yhteensä 682 Koko / -osa-aikatyö Ei tietoa 2 2 Kokoaikainen virka tai toimi yht Osa-aikainen virka tai toimi yht Sivuvirka tai sivutoimi yht Osa-aikaeläke yht Osittainen hoitovapaa yht. 6 1 Muu osa-aikatyö yht. 5 2 Osatyökyvyttömyyseläke yht. 9 5 Osittainen sairausloma yht. 1 0 Kaikki yhteensä KOKO-/ OSA-AIKAISUUS Kokoaikaista työtä teki yhteensä 545 henkilöä eli 80 % henkilöstöstä kun edellisenä vuonna kokoaikatyössä oli 84 % henkilöstöstä. Osa-aikaisena työskenteli 137 henkilöä eli 20 % henkilöstöstä kun edellisenä vuonna osa-aikaisena työskenteli 16 % henkilöstöstä. Vuoden viimeisenä päivänä osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli 5 henkilöä, osittaisella hoitovapaalla 5 henkilö ja osa-aikaeläkkeellä 11 henkilöä. Sivutoimisesti työskenteli 42 henkilöä. Sivutoimisia on tuntiopettajina esim. Wahren opistossa ja perusopetuksessa. Sivutoimisen viikkotyötuntimäärä vaihtelee noin 4-16 viikkotyötunnin välillä. Muusta syystä osa-aikatyössä oli 74 henkilöä. Esimerkiksi koulunkäyntiavustajat ovat pääsääntöisesti osa-aikatyössä. Naiset 72 % Toimielin Naiset Miehet Yht. Keskushallinto Kasvatustoimi Tekninen ja ympäristö Kaikki yhteensä % SUKUPUOLIJAKAUMA Naisten osuus koko henkilöstöstä on 72 % ja miesten osuus 28 % kun ne edellisenä vuonna olivat 78 % ja 22 %. Miesten osuus on suhteellisesti noussut naisvaltaisen sosiaalitoimen siirryttyä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymään. Miehiä on vuoden viimeisenä päivänä ollut Forssan kaupungin palveluksessa 191 ja naisia 492.

8 8 Kiinteistöhenkilöstö 56,7 Henkilöstöryhmä Ka Kiinteistöhenkilöstö 56,7 Toimistohenkilöstö 53,3 Perhepäivähoitohenkilöstö 53,1 Esimieshenkilöstö 52,1 Aktiivi tuntipalkkaiset 51,5 muu opetushenkilöstö 49,8 Tevin tuntipalkkainen henkil. 48,5 Kirjastohenkilöstö 47,9 Tekninen henkilöstö 47,3 Opetustoimen avustava hlöstö 46,2 Peruskoulun lukion opetushlöst 44,8 Muu henkilöstö 44,8 Päiväkotihenkilöstö 44,6 Vapaa-aikahenkilöstö 38,8 IKÄ Koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2014 oli 46,8 vuotta kun se edellisenä vuonna oli 45,9 vuotta. Keski-ikä on edellisestä vuodesta noussut 0,9 vuodella. Nousuun vaikuttaa myös sosiaalipalvelujen henkilöstön siirtyminen FSKHY:n palvelukseen. Naisten keski-ikä oli 46,8 vuotta ja miesten 46,9 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 48,9 vuotta. Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli 42,3 vuotta. Kiinteistöhenkilöstö oli vanhin henkilöstöryhmä ja vapaa-aika henkilöstö nuorin henkilöstöryhmä. Ikäryhmässä vuotiaat oli eniten henkilöitä eli 130. Yli 65- vuotiaita oli kaupungin palveluksessa 8 henkilöä ja alle 20 vuotiaita 3 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä 46,8 Sukupuoli Ka Lkm Naiset ,8 492 Miehet ,9 191 Kaikki ,8 683 Eläkepoistumaprosentti 2,8 KuEL ja VaEL eläkkeelle siirtyneet vakituiset Eläkkeelle Henkilöstö Eläkepoist.% Vuosi siirtyneet lkm , , , , ,8 ELÄKKEELLE SIIRTYMINE N Kuntoutustuella olevia määräajaksi myönnettyjä työkyvyttömyyseläkkeitä, ei lasketa tässä eläkkeelle siirtyneiden lukumääriin mukaan eikä myöskään osa-aika eläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevia, jotka ovat kaupunkiin osa-aikaisessa palvelussuhteessa. Eläkepoistumaprosentti oli 2,8 %. Eläkkeelle siirtyi vuonna 2014 yhteensä 13 henkilöä.

9 9 Lähteneitä 11 Lähtövaihtuvuusprosentti 2,3 Vakinaisen henkilöstön tulo- ja lähtövaihtuvuus (ml. kuolleet, mutta ei eläkkeelle siirtyneet) Lkm, vak.hlöstö Päättyneet: Lähtövaihtuvuus % 3,6 4,1 3,5 2,3 LÄHTÖVAIHTUVUUS Vakinaisen henkilöstön ulkoinen lähtövaihtuvuus on esitetty vuoden aikana palvelukseen palveluksesta eronneiden (ml. kuolleet, mutta ei eläkkeelle siirtynyt tai sisäiset siirrot tai määräaikaiset siirrot) henkilöiden lukumäärinä sekä lähtövaihtuvuusprosenttina, jotka lasketaan suhteuttamalla lähteneiden henkilöiden lukumäärät vuoden lopun vakinaisen henkilöstön lukumäärään. Lähtövaihtuvuus vuonna 2014 oli 2,3 % Päättyneitä vakinaisten palvelussuhteita oli 11 kappaletta POISSAOLOT Henkilöstön poissaolot on laskettu ajalta Poissaoloprosentti on laskettu tilinpäätössuosituksen mukaan eli poissaolo % = työpäivät yhteensä / teoreettiset työpäivät x 100. Teoreettiset työpäivät = työpäiväkalenteri + koulukalenteri opettajilla. Mukana ovat määräaikaiset ja vakinaiset. Teor. Hlöstö Poissaolleeolleet Ei poissa- Poissaolot 2014 Työpvt Kal. pvt. työpvt. lkm % Lomat ,3 Sairaus ,4 Muut ,5 Perhevapaat ,4 Vuorotteluvapaa ,6 Koulutus ,4 Kuntoutus ,3 Kuntoutustuki ,2 Opintovapaa ,1 Työtapaturma ,1 Eniten poissaoloja aiheuttavat vuosilomat 8,3 %. Seuraavaksi eniten poissaoloja aiheuttavat sairauspoissaolot 4,4 %. Kuntoutustuki on määräajaksi myönnetty työkyvyttömyyseläke. Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) kuntoutustuki voidaan myöntää, jos työkyky arvioidaan voitavan palauttaa hoidon tai kuntoutuksen avulla. Kuntoutustuella oli 2 henkilöä. Kuntoutus. Aslak ja Tyk kuntoutuksessa tai Kevan työkokeilussa on ollut 22 henkilöä.

10 10 3. OSAAMINEN JA INNOVATIIVISUUS Osaamisen kehittäminen sekä innovatiivisuus ovat osa työilmapiiriä ja työkulttuuria. Työyksiköiden ja työntekijöiden toimintatapoja kehitetään koulutuksella ja erilaisilla kehittämishankkeilla. Osaamista ja innovatiivisuutta lisätään yhteistoiminnalla ja tarkoituksenmukaisilla viestintä-, perehdyttämis- ja aloitejärjestelmillä. Henkilöstökoulutus, yhteinen 2014 Sisältö Aika Johtamisen erikoisammattitutkinto 2014 Askelet hyvän tekstin kirjoittamiseen Ajankohtaiset arvonlisäveroasiat Koulutusvähennys ja osaamisen kehittäminen Sisäinen yrittäjyys Tietosuoja ja julkisuus kuntien tiedonhallinnassa Talousarvion laadinta info Yhteistoimintamenettely kunnissa ja kuntayhtymissä Intranet pääkäyttäjäkoulutus Työoikeusjuridiikka ja KVTES -koulutus Intranet sisällötuottajien koulutus Intranet tukiklinikka YHTEISET KOULUTUKSET on järjestänyt työntekijöilleen ja esimiehilleen luettelossa mainittuja yhteisiä koulutuksia. Sen lisäksi toimialat ovat järjestäneet henkilöstölleen ammatillista täydennyskoulutusta. Vuoden 2014 aikana on järjestetty koulutusta mm. tietosuojasta ja julkisuussäädöksistä, yhteistoimintamenettelystä, työoikeusjuridiikasta, arvonlisäveroasioista, sisäisestä yrittäjyydestä, tekstin kirjoittamisesta ja Intranetin käyttöönottoon liittyvistä asioista. Forssan kaupungilla on vakinaisen henkilöstön osalta käytössä henkilökansiot, joihin on kerätty henkilöä koskevat tutkintotiedot ja työkokemustiedot. Pääperiaate on, että henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen tulee perustua kunnan palvelutoiminnan järjestämisen ja työelämän muuttuviin tarpeisiin. Koulutuspäivät 855 Vuosi HTV 1 Kal.pvää Pvä/HTV , , , ,4 Muutos ed. vuoteen ,2 TYÖNANTAJAN JÄRJESTÄMÄ KOULUTUS Henkilöstöhallintojärjestelmään kirjatut henkilöstön koulutuspäivien lukumäärät näkyvät oheisesta taulukosta. Koulutuspäivien lukumäärä oli vuonna 2014 yhteensä 855 koulutuspäivää. Koulutuspäivien lukumäärä suhteessa henkilöstötyövuosiin on vähentynyt johtuen osittain sosiaalipalvelujen henkilöstön siirtymisestä FSHKY:n palvelukseen. Heillä on lakisääteistä koulutusta. Koulutuspäiviin on laskettu mukaan työnantajan kustantama palkallinen koulutus sekä ammattiyhdistys- ja yhteistoimintakoulutus.

11 11 Kehittämishankkeet 2014 Kaupunkistrategian uudistaminen Järkivihreä toimintatapa ohjelman aloitus Henkilöstöohjelman laadinnan aloitus Lasten Forssa ohjelman jatkaminen Talouden tasapainotusohjelman jatkaminen Hankintaperiaateohjelman laadinnan aloitus Viestintä- ja markkinointikäytännöt ohjelman aloitus Elinkeinojen kehittämisen ja yritysneuvonnan järjestäminen Kuntarakenneselvityksen laadinta Terveydeksi Forssan seutu - terveystili hanke Health Promotion hyvinvointihanke osalle henkilöstöä Henkilöstökyselyn 2014 toteuttaminen Intranet hanke KEHITTÄMISHANKKEET Luettelossa on mainittu vuonna 2014 käynnissä olevia tai ko. vuonna päättyneitä kehittämishankkeita, joilla on tai voi olla vaikutusta henkilöstön työhön ja toimintaan. Hyvinvointikuntayhtymä aloitti toimintansa vuoden 2014 alusta lukien ja sinne siirtyivät seudun kuntien sosiaalitoimet kokonaisuudessaan päivähoitoa lukuun ottamatta. Kaupunkistrategia valmistui huhtikuussa 2014, jonka jälkeen aloitettiin sen toiminnallistaminen. Kaupunkistrategian tueksi valmistellaan kuutta poikkihallinnollista ohjelmaa, jotka ovat: Järkivihreä toimintatapa, henkilöstöohjelma, talouden tasapainotusohjelma, hankintaperiaatteet ja viestintä- ja markkinointikäytännön uudistaminen. Innovaatioaloitteet 2014 Vesihelmien käyntituen laajentaminen Kuntouttavan työtoiminnan leffaa ja luentoja aloite INNOVAATIOTOIMINTA Innovaatiosääntö hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Innovaatiosäännön perusteella palkitaan kaupungin työntekijöitä ja ryhmiä organisaatiota hyödyttävistä uudistuksista ja parannuksista. Innovaatioehdotus voi olla mm. sellainen ratkaisu-, toimenpidetai kehittämisehdotus, joka käyttöönoton seurauksena parantaa asiakaspalvelua ja julkisuuskuvaa kehittää työn toimivuutta, laatua ja tuottavuutta parantaa turvallisuutta ja lisää työhyvinvointia ja viihtyisyyttä saa aikaan kustannusten säästöä ja poistaa päällekkäistä työtä Vuoden 2014 aikana tehtiin kaksi innovaatioehdotusta. Ehdotuksia on tullut selvästi vähemmän kuin edellisinä vuosina. Aloitetoiminta on alkupyrähdyksen jälkeen hiipunut. Innovaatiotoimintaa pyritään kehittämään vuoden 2015 aikana.

12 12 SOSIAALINEN MEDIA Forssan kaupungin keskushallinto on vuoden 2014 aikana valmistellut toimenpiteitä sosiaaliseen median palvelujen hyödyntämiseksi organisaatiossa. Tavoitteena on kuntalaisten tiedonsaannin parantaminen, kaupungin tiedottamisen ja viestinnän ajantasaisuus, avoimuus ja interaktiivisuus. Forssan kaupungille on laadittu Facebook, YouTube, Twitter ja Instagram sivut sekä niihin liittyvät sosiaalisen median ohjeet. Sivut ovat täysimääräisessä käytössä vuoden 2015 alkukuukausina. VORNETTI INTRANET Forssan kaupungin keskushallinto on vuoden 2014 aikana valmistellut toimenpiteitä Intranetin käyttöönottamiseksi organisaatiossa. Intranet toteutettiin pilvipalveluna Microsoft Sharepoint alustalle yhteistyössä Tiera ja Elisa/Appelsiini Oy:n kanssa. Sisäisen tiedottaminen, viestintä, vuorovaikutus ja sähköinen työryhmätyöskentely jne. siirtyvät käyttöönoton myötä entistä enemmän Vornettiin. YHTEISTOIMINTARYHMÄ Yhteistoimintaryhmän (YTR) kokouksia on ollut vuoden 2014 aikana 8 kappaletta ja pykäliä käsittelyssä yhteensä 77 eli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteistoimintaryhmä toimii myös kaupungin työsuojelutoimikuntana. Yhteistoimintaryhmässä on seitsemän henkilöstön edustajaa, joista viisi on pääluottamusmiestä (JHL-90, JHL- 73, JUKO, Jyty ja KTN) ja kaksi työsuojeluvaltuutettua ja seitsemän työnantajan edustajaa, joista kaksi on kaupunginhallituksen jäsentä.

13 Henkilöstökertomus 4. TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY SAIRAUSPOISSAOLOT Sairaspoissaolot, kal.pvä/hlö/v 12,6 11,9 13,9 Sairaspoissolot henkilötyövuosina 36,4 32,8 39,1 Henkilömäärä Sairaspoissaolopäivien lukumäärä KESKUSHALLINTO 25,7 11,4 5,9 Keskusjohto, hallinto, talous, henkilöstö 36,2 12,3 7,4 Toimistopalvelut 23,1 11,2 5,4 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSTOIMIALA 11,2 12,0 14,3 Sivistysvirasto, hallinto, Matku ja Kojo 6,5 13,7 10,1 Talsoilan koulu 4,8 3,8 13,6 Tölön koulu 18,1 19,4 10,3 Kuhalan peruskoulu 13,0 28,1 21,6 Keskuskoulu 5,7 3,0 3,9 Forssan yhteislyseo 4,8 3,4 7,6 Vieremän koulu 23,1 16,3 15,6 Heikan koulu 4,1 12,3 13,0 Perhepäivähoito 15,0 10,5 31,7 Pihakoivun päiväkoti 26,3 14,3 18,9 Taikatuulen päiväkoti 8,8 11,6 12,6 Päiväkoti Augustina (ent. Keskusta) 14,9 21,1 18,8 Kurjenpesän päiväkoti 5,7 19,3 6,5 Pikku Wahren (ent. Vasikkahaka) 25,5 21,4 21,1 Varhaiserityiskasvatus 8,9 14,5 17,8 Työllisyyspalvelut; Aktiivi, työllistäminen 16,6 13,1 27,5 Vesihelmi 2,9 2,4 8,8 Liikuntapalvelut 2,5 4,8 2,2 Nuorisopalvelut, työpaja 10,0 19,8 22,5 Kaupunginkirjasto, museo 18,8 8,4 5,5 Musiikkiopisto 6,2 2,0 11,0 Wahren opisto, kuvataidekoulu 2,4 1,4 2,2 TEKNISEN ja YMPÄRISTÖN TOIMIALA 15,2 11,3 16,1 Tevi,hallinto,ymla,rakval, k-suunnittelu, jäte ym. 13,0 2,5 5,0 Mittaustoiminta 12,3 13,7 15,1 Katu- ja Viherlaitos 12,8 19,0 25,1 Tilapalvelu 21,8 3,2 9,8 KUNNALLINEN LIIKELAITOS 16,1 11,9 10,5 Forssan vesihuoltoliikelaitos 16,1 11,9 10,5 KAIKKI YHTEENSÄ 12,6 11,9 13,9 joista esimiehen luvalla poissaolot 1,2 1,3 1,3 SAIRAUSPOISSAOLOT Tässä esitetään kaupungin henkilöstölle vuoden aikana kertyneet palkalliset, osapalkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot. Sairauspoissaolot ovat koko kaupungin osalta lisääntyneet 2 kalenteripäivää vuoteen 2013 verrattuna. Sairauspoissaolopäiviä henkilöstölle kertyi vuonna 2014 keskimäärin 13,9 kalenteripäivää/henkilö/vuosi. Henkilöstön määrä on päivän mukainen. Sairauspoissaolopäivien lukumäärä 2014 = 9876 kalenteripäivää. Esimiehen luvalla ilman sairaustodistusta on oltu vuonna 2014 keskimääri 1,3 päivää/vuosi/henkilö. Vuoden 2009 alussa on otettu käyttöön aktiivisen aikaisen tuen toimintamalli Terveenä työssä. Vuoden 2011 lopussa on hyväksytty Työkyvyn hallinnan toimintamalli, joka selkiyttää työkyvyn hallintaa koskevia toimintatapoja ja yhteistyötä henkilöstön, työnantajan ja työterveyshuollon osalta. Työkyvyn hallinnan toimintamalli Terveenä työssä Sairauspäivät ja tapaturmapäivät muutetaan henkilötyövuosiksi jakamalla työpaikalla kertyneiden sairauspoissaolo- ja tapaturmapäivien määrä vuoden työpäivien määrällä (x /252) ). Vuosi 2014 Forssa: 9876 sairauspoissaolopäivää / 252 = 39,1 htv. Tilasto ei sisällä FSHKY:n palvelukseen siirtynyttä henkilöstöä.

14 14 SAIRAUSPOISSAOLOT TOIMIALOITTAIN Sairauspoissaolot on laskettu ajalta Mukana ovat määräaikaiset ja vakituiset työntekijät. Toimiala Työpv 1-3 Työpv 4-10 Työpv Työpv Työpv Työpv 181- Työpv yht. Kalpv yht. Teor. työpvt yht. Hlöstö lkm Poissa Ei poissa Keskushallinto ,7 Kasvatustoimi ,6 Tekninen ja ymp ,4 Polo % Työterveyshuollon ennaltaehkäisevä toiminta Muutos Työpaikkaselvitykset (t) Ryhmän neuvonta ja ohjaus (t) 18 15,5-2,5 Yksilön neuvonta ja ohjaus (kpl) Terveystark. erit. sair.vaara (kpl) Muut terveystarkastukset (kpl) TYÖTERVEYSHUOLLON TOI MINTA Vuoden 2013 luvuissa ovat mukana sosiaalipalvelut, jotka vuoden 2014 alusta siirtyivät FSHKY:n palvelukseen. Huomattava on, että 2014 aikana oli käynnissä Health Promotion hyvinvointihanke, mistä on myös aiheutunut tarkastuskäyntejä ja yksilöohjausta. Työterveyshuollon sairaanhoito Lääkäri Terv.h. Käynnit Käynnit Käynnit Käynnit Käynnit Muutos ed.vuoteen SAIRAANHOITO Työterveyshuollon lääkärin sairaanhoito on kuulunut alkaen työntekijöille, joiden palvelussuhde on yli kolmen kuukauden pituinen. Vuoden 2014 luvuissa ei enää ole sosiaalipalveluhenkilöstön käyntejä, koska he siirtyivät lukien FSHKY:n palvelukseen. TYÖTAPATURMAT Vuoden 2013 ja 2014 tilastoissa ei ole sosiaalipalvelujen lukuja, koska he siirtyivät FSHKY:n palvelukseen. Työtapaturmia on vuonna 2014 sattunut 40 kpl, joka on 3 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Laadultaan vammat ovat useimmiten sijoiltaanmenoja, nyrjähdyksiä ja venähdyksiä 16 kpl. Vuonna 2014 on luunmurtumista aiheutunut eniten sairaspäiviä ja korvauksia. Työtapaturmat vamman laadun mukaan Vahinkoja Sairaspäivät Korvaus Haavat ja pinnalliset vammat Luunmurtumat Sijoiltaanmenot, nyrjähdykset ja venähdykset Tärähdykset ja sisäiset vammat, ruhjevammat Palovammat, syöpymiset ja paleltumat Tuntematon tilastointiarvo

15 15 TYÖMATKATAPATURMAT Työmatkatapaturmia on vuonna 2014 sattunut 5 kpl, joka on 8 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Laadultaan vammat ovat useimmiten sijoiltaanmenoja, nyrjähdyksiä ja venähdyksiä. Työmatkatapaturmat vamman laadun mukaan Vahinkoja Sairaspäivät Korvaus Haavat ja pinnalliset vammat Luunmurtumat Sijoiltaanmenot, nyrjähdykset ja venähdykset Tärähdykset ja sisäiset vammat, ruhjevammat Tuntematon tilastointiarvo TYÖKYVYN HALLINNAN TOIMINTAMALLI Työkyvyn hallinnan toimintamalli otettiin käyttöön vuoden 2012 tammikuussa. Työkyvyn hallinnan toimintamalli sisältää kuvauksen käytännöistä, joiden avulla työpaikalla huolehditaan työkyvyn seurannasta ja raportoinneista, työkykyyn liittyvien ongelmien ja tukitarpeiden puheeksiottamisesta ja varhaisen tuen antamisesta. Kuvauksessa kerrotaan toimintatavoista työkyvyn edistämiseksi ja työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi. Kuvauksessa kerrotaan eri osapuolten rooleista, tehtävistä ja vastuista. Siinä kuvataan myös sairauspoissaolojen ilmoituskäytäntö, sairauspoissaolotodistusten ja sairauspoissaoloja koskevien yhteenvetojen toimittaminen työterveyshuoltoon. Lisäksi siinä on kuvaus työterveyshuollon tekemästä sairauspoissaoloja koskevasta seurannasta sekä siitä saatujen tietojen käsittelemisestä ja esittämisestä työpaikalla. Työkyvyn hallinnan toimintamalli TYÖTERVEYSHUOLLON TOI MINTAKERTOMUS JA SUU NNITELMA Työterveyshuolto on laatinut kertomuksen toiminnastaan vuodelta Sen lisäksi työterveyshuolto on laatinut yhteistyössä työnantajan edustajien kanssa vuotta 2015 koskevan työterveyshuollon toimintasuunnitelman. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja työterveyshuollon toimintakertomus käsitellään yhteistoimintaryhmässä ja lähetetään kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ja tiedoksi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2015

16 16 5. TYÖHYVINVOINTI RISKIEN HALLINTA Työhön liittyvien riskien ja vaarojen arviointityössä käytetään apuna Riski Arvi 3.0 atk -ohjelmaa. Työsuojelupäällikkö koordinoi riskien ja vaarojen arviointityötä organisaatiossa. Riskien ja vaarojen arviointityötä varten on olemassa kirjalliset ohjeet. Keskushallinnossa toimiva riskienhallintatyöryhmä kehittää riskienhallintatyötä keskitetysti. Riskienhallintatyöryhmässä ovat mukana myös kaupungin yhtiöt. Riskienhallintatyöryhmä on valmistellut mm. riskinhallintapolitiikka-asiakirjan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Lisäksi on ajanmukaistettu vakuutuspolitiikkaa sekä sisäistä ja ulkoista valvontaa. Konserniohjeet on uudistettu. PÄIHDEOHJELMA Päihdeohjelman uudistaminen aloitettiin vuoden 2011 loppupuolella. Työryhmään kuuluivat työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja sekä työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäällikkö ja henkilöstöpäällikkö. Uudistettu päihdeohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Päihdeasioita käsitellään organisaatiossa noin 1-2 henkilön kohdalla vuosittain. Päihdeohjelma IKÄOHJELMA Ikäohjelman laatiminen aloitettiin konsernin yhteisen työsuojelupäällikön ehdotuksesta. Ikäohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Ikäohjelma on ohjeistus, jonka avulla työpaikalla voidaan huomioida eri-ikäiset työntekijät ja viranhaltijat ja edistää ikäsidonnaisten tekijöiden huomioimista johtamisessa, työskentelyssä ja työskentely-ympäristössä. Ikäohjelma HENKILÖSTÖOHJELMA Forssan kaupungin henkilöstöstrategia päivitetään vuoden 2015 syksyyn mennessä henkilöstöohjelmaksi. Henkilöstöohjelmassa hyödynnetään vuonna 2014 tehdyn henkilöstökyselyn tuloksia. Henkilöstöohjelman laadintatyössä ovat mukana esimiehet, henkilöstö ja henkilöstöjärjestöt. TYÖSUOJELU YHTEISTYÖ Forssan kaupungilla, FSHKY:llä ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy:llä ja Forssa-asunnot Oy:llä on yhteinen työsuojelupäällikkö, joka aloitti virassaan lukien. Vuoden 2013 työsuojelutoiminnasta on laadittu toimintakertomus. Lisäksi on laadittu vuodelle 2014 työsuojelun toimintasuunnitelma. Työsuojelun toimintaohjelma on uudistettu vuoden 2013 lopussa. Kahden työsuojeluvaltuutetun lisäksi on valittu työsuojeluasiamies katu- ja viherlaitokselle sekä vesihuoltoon. Työsuojelun toimintaohjelma

17 17 HENKILÖSTÖKYSELY Vuonna 2014 toteutettiin koko henkilöstöä koskeva henkilöstökysely. Henkilöstökyselyn tulokset ovat luettavissa kaupungin Intranetissä. Tulosten pohjalta laaditaan kehittämistoimenpiteitä, joita otetaan osaksi henkilöstöohjelmaa. MUUT KYSELYT Vuonna 2014 toteutettiin myös Health Promotion hyvinvointikysely osalle henkilöstöä ja toteutettiin niiden pohjalta ryhmä- ja yksilötoimenpiteitä yhdessä työterveyshuollon kanssa. Tärkeimmät tavoitteet / tulokset Työkyvyn turvaaminen Työkyvyn turvaamisen osalta onnistuttiin hyvin, 6 henkilöä 11:sta siirtyi korkeasta työkykyriskistä ei riskiä ryhmään ja 5 henkilöä jäi korkeaan ryhmään Tehokas ennaltaehkäisy Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvyn sekä kivun kohdalla tulokset olivat vaikuttavuuden osalta kohtuullisia Mielialan osalta onnistuttiin heikommin Poissaolojen hallinta onnistui Forssan kaupungin kohdalla korkeassa riskissä olevan ryhmän osalta erinomaisesti (poissaolot vähenivät 5,8 prosenttiyksikköä) Kohonneessa riskiryhmässä poissaolot lisääntyivät 3 % -yksikköä Elämäntapoihin liittyvien riskien pienentämisessä ei onnistuttu Jatkotoimenpidesuositukset Tules - kipu ja vireystila nostetaan painopistealueeksi sekä ennaltaehkäisyn että sairauksien hoidon suhteen Kehitystä tarvitaan yo. suhteen myös ergonomiassa, omaehtoisessa liikunnassa sekä kuntoutuksessa

18 18 6. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT POISSAOLOAJAN PALKKAKUSTANNUKSET Poissaolopäivät ja palkallisten poissaolojen palkkasummat on laskettu ajalta Sairauspoissaolot aiheuttavat vuosilomien jälkeen toiseksi eniten poissaolokustannuksia. Poissaolokustannukset syyn mukaan Euroa Työpvt Kal.pvt Hinta/ työpv Hinta/ kal.pv Naisia Miehiä Yht. Lomat ,23 74, Sairaus ,22 62, Muut ,74 31, Koulutus ,67 98, Perhevapaat ,7 15, Työtapaturma ,85 74, Kuntoutus ,57 16, Vuorotteluvapaa Kuntoutustuki Opintovapaa ELÄKEMAKSUT Varhaiseläkemaksua (Varhe) maksetaan työntekijän jäädessä ennen laskennallista vanhuuseläkeikää työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle. Eläkemenoperusteista maksua puolestaan maksetaan niistä eläkkeistä, jotka ovat karttuneet ennen vuotta Ennenaikaiseen eläköitymiseen voidaan vaikuttaa työssä jatkamisen tukemistoimenpiteillä ja näin vähentää ennenaikaisesta eläköitymisestä aiheutuneita eläkemaksuja. Varhaiseläkemaksut ovat henkilötyövuotta kohden laskettuna nousseet 10 % eli 306 eurosta 336 euroon. Henkilötyövuodet (HTV1) Eläkemenoperusteinen maksu /HTV 1 Varhaiseläke- Vuosi maksu (Varhe) /hlö Muutos Muutos %

19 19 HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstökulut ovat henkilötyövuotta kohden verrattuna kasvaneet noin 4 %. Henkilötyövuodet (HTV 1) Muut henkilösivukulut Yhteensä /HTV 1 Palkat ja Vuosi palkkiot Eläkekulut Muutos Muutos % TYÖTERVEYSHUOLTO Työterveyshuollon palvelut on ostettu Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymältä. Palveluihin sisältyy lakisääteinen ennaltaehkäisevä toiminta ja yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Työterveyshuollon kustannukset ovat henkilötyövuotta kohden nousseet edellisestä vuodesta 9 %. Vuosi Henkilötyövuodet (HTV 1) Ennalta ehkäisevä Sairaanhoito Yhteensä * 50 % = Netto /HTV Muutos Muutos %

20 20 Virkistysmäärärahan käyttö Virkistykseen käytetyt määrärahat Seteleitä käytetty, kappaletta Henkilöä hakenut seteleitä/lkm Keskiarvo, seteliä/henkilö Määrärahan käyttö liik.seteleihin Koko virkistysmäärärahasta % Liikuntaseteleiden yhteistyötahot: Vanhan Kutomon fysioterapia Yleisjumppa Päivi Salminen KKI/Liikuntatoimen ryhmät mm. vesihelmen 397 kuntosali KuntoForssa Tanssikerho Fortus L-H Rasti, suunnistus Ote Sali Oy; kahvakuula Wahren opisto, eri ryhmät Leenafit-kuntosali Keilaus Miian liikuntapalvelut Kuntoutumisasema OTE Meelin vesijumppa Rentoutuskeskus Kehrä Katin MP Pilates Mirja Luuppala, jooga Yhteensä Muuta virkistystoimintaa: Vesihelmen uinnit (4 ), käyntiä/vuosi Elokuvalipun tukeminen 4 /hlö/kk Suvi-iltatapahtuma+juoksukoulu (11hlö) TYKY-ryhmät, hlöitä yht Henkilökuntajuhla osallistujat Forssan Teatteri Konsertit, lippuja/hlöitä Nice Run, osallistujat (10 joukkuetta) HENKILÖSTÖN VIRKISTYSTOIMINTA Henkilöstön virkistystoimintaan käytettiin vuonna 2014 yhteensä noin euroa. Liikuntasetelin arvo ja elokuvalipun työnantajan tuki korotettiin 3 eurosta 4 euroon alkaen. Elokuvalipun tukeminen laajennettiin koskemaan myös Elävien Kuvien teatteria alkaen ja samalla toiminnassa luovuttiin yhden lipun kuukausirajoituksesta. Lisäksi uutena toimintana järjestettiin henkilökunnan juoksukoulu. Liikuntasetelien käyttömäärä on vähentynyt noin 677 setelin verran ja Vesihelmen käytön tukemiseen liittyvät kustannukset ovat hieman lisääntyneet vuoteen 2013 verrattuna. Vesihelmen käyntejä työnantaja tukee 4 eurolla per käynti ja työntekijät maksavat itse 3 euroa käyntimaksusta. Vesihelmen työnantajan tuki nostettiin 3 eurosta 4 euroon alkaen. Liikuntaseteleitä käytetään eniten Vanhan Kutomon fysioterapian järjestämiin liikuntatoimintoihin. Seuraavaksi eniten seteleitä käytetään Kunto Forssan liikuntapalveluihin, Leenafit -kuntosalipalveluihin ja KKI/Liikuntatoimen liikuntaryhmätoimintaan. Muun virkistystoiminnan osalta Vesihelmi viihdeuimala käynnit ja elokuvissa käynnit ovat suosittuja virkistysmuotoja.

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 2. HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT LINJAUKSET SEKÄ OHJEET...3 3. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...4 3.1. Henkilökunnan määrä...4

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.3 Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2012 Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2013 Henkilöstökertomus

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Henkilöstöraportti 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 5 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2014 Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 30.3.2015

Henkilöstökertomus 30.3.2015 Henkilöstökertomus 30.3.2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 Käsittely: Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT... 5 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 2.2 KOKOAIKAISET JA OSA-AIKAISET...

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2009 2 (26) UUDISTUSTEN VUOSI... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 PALKAT JA PALKKIOT... 6 Palkkakustannukset... 6 Henkilötyövuosi... 6 Kannustava palkka... 7 HENKILÖSTÖN RAKENNE...

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x. 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.2015 / Liite xx 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TUUSULA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS - henkilöstökertomus - 24 Henkilökunnan palkat/asukas rahanarvo: elinkust.ind 1951=1 asukkaat 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. HENKILÖSTÖJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI, SISÄISEN LIIKKUVUUDEN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 Liite 1 153 Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon seuranta vuodelta 2014 Sisällysluettelo: Mikkelin kaupungin yhteenveto vuodelta 2014 Työttömyysluvut Nuorten alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE...2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT...3

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2012 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 HENKILÖSTÖTALOUS... 2 1.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 1.1.1 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Kunnan hallinto-organisaatio... 2 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 Henkilöstömäärä... 4 Henkilötyövuosi... 6 Sukupuolijakauma... 6 Henkilöstön ikärakenne... 6 Henkilöstön vaihtuvuus...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Khall 27.5.2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot