Henkilöstötilinpäätös 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstötilinpäätös 2009"

Transkriptio

1 Henkilöstötilinpäätös 2009 Jalasjärven kunta

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 4 Vakituisen henkilöstön määrä toimialoittain Koko henkilöstön määrä Kunnassa työllistämistuella töissä olleet HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE 8 Vakituisen henkilöstön ikäjakauma toimialoittain POISSAOLOT 10 Vakituisen henkilöstön poissaolot Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolot Vakituisen henkilöstön sairauslomat koko henkilöstöä kohti 14 Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolot 1-3 päivää 16 ELÄKÖITYMINEN 17 Palveluksesta eläkkeelle jääneet Eläkkeelle jääneiden keski-ikä Vanhuuseläkeiän täyttävät vuoteen 2017 mennessä 20 HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA 21 Vuodet Henkilöstökulut tarkemmin 23 TYÖTERVEYSHUOLTO 24 Työterveyshuollon toiminta vuonna TYKYTOIMINTA 26 Tykytoiminta 27 YHTEISTOIMINTA 28 Yhteistoiminta 29

3 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Jalasjärven kuntaorganisaation yhdeksäs henkilöstötilinpäätös on valmistunut. Henkilöstötilinpäätös on laadittu toimintavuoden 2009 tilinpäätöskertomuksen yhteyteen niin, että henkilöstöresursseja ja taloudellisia resursseja voidaan tarkastella rinnakkain osana kuluneen kalenterivuoden toimintaa. Henkilöstötilinpäätöksen tarkoituksena on antaa tietoja henkilöstövoimavarojen määrästä ja rakenteesta sekä niiden muutoksesta. Henkilöstötilinpäätöksen lähtökohtana on aina organisaation toimintaajatus, visio ja strateginen tilanne. Kunnan johto käyttää henkilöstötilinpäätöksen tietoja suunnittelun ja johtamisen apuna. Tietojen analysointi on tärkeää, sillä jotkut epäkohdat saattavat nousta esille tilastojen ja historian tarkastelun avulla. Kunnan työnantajana on tärkeää tuntea palveluksessaan olevan henkilöstön ammattitaito, rakenne, työpanos, osaaminen, työhyvinvointi ja osaamisen kehittämistarpeet. Näin voidaan turvata myös tulevaisuudessa kehittyminen ja tasokkaat kunnalliset palvelut. Henkilöstövoimavarojen tuntemisen lisäksi on ennakoitava myös muutokset työvoiman tarpeessa ja kilpailu osaavasta työvoimasta. Henkilöstötilinpäätöksen tarkoituksena on tuoda esille ihmisten ja heistä muodostuvan organisaation eli tässä Jalasjärven kunnan voimavarat, niiden tila ja kehittyminen. Jalasjärven kuntastrategian 2009 osaaminen ja uudistuminen -johtamisnäkökulman tärkeimpänä tavoitteena on pitää huolta työntekijöiden osaamisesta ja ammattitaidosta sekä kyvystä vastata tulevaisuuden haasteisiin. Tähän tavoitteeseen strategiana ovat koulutus ja palkitseminen, kehitys- ja tulevaisuuskeskustelut ja houkuttelevan työnantajaimagon ylläpitäminen. Kunnan eri työyhteisöissä käydään kehityskeskusteluja, joilla tavoitellaan osaamisen varmistamista, kartoitetaan tulevaisuuden osaamistarpeita ja mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen. Kunnan menestykseen ja sen kautta hyvään tulokseen vaikuttaa merkittävästi se, kuinka osaavaa, motivoitunutta ja työkykyistä palveluksessa oleva henkilöstö on. Hyvä johtaminen ja esimiestyö tuottaa toimivan työyhteisön ja hyvän tuloksen. Jalasjärven kunnassa toteutettiin vuoden 2009 alusta alkaen organisaatiomuutos. Uudistuksella turvattiin palveluiden sujuvuus muutoksessa sekä asiantuntemuksen säilyminen kunnassa vastuuttamalla ja jakamalla tehtäviä uudelleen. Näin osalle henkilöstöä avautui mahdollisuus urallaan kehittymiseen. Alkuvuoden aikana viimeisteltiin henkilöstön JIK ky:ään siirtymisen onnistumista ja samaan aikaan alkoi valmistautuminen laajentuvaan lomituspalveluyksikköön vuoden 2010 alusta. Vuoden 2009 keväällä muistettiin niitä 23 kunnan työntekijää, jotka suorittivat loppuun liiketalouden ammattitutkinnon työnsä ohessa. Kaikkiaan 74 henkilöä suoritti osatutkintoja. Kuntaan laadittiin henkilöstöasioiden opas, johon kerättiin keskeisiä virka- ja työehtosopimusten määräyksiä sekä pitkän ajan kuluessa muodostuneita käytäntöjä, joita ei ole aikaisemmin kirjattu minnekään. Tavoitteena oli antaa esimiehille apuväline henkilöstöasioihin sekä tiedottaa Jalasjärven kunnassa olevista käytännöistä henkilöstölle. Vuoden 2009 henkilöstötilinpäätöksen toimialoihin on tehty muutoksia organisaatiorakenteen muuttumisen vuoksi. Vertailtavuus eri toimialojen kesken edellisiin vuosiin on tämän vuoksi hankalaa. Palvelutoiminnot kattavat talous- ja hallintoosaston sekä sosiaalipalvelut ja kehitysvammahuollon. Sen lisäksi siihen kuuluu keittiötoimi ja maaseutupalvelut. Sivistyspalveluissa on mukana aikaisempien vuosien tapaan opetus- ja vapaa-aikapalvelut sekä vuoden alusta sivistystoimeen siirtynyt varhaiskasvatus kokonaisuudessaan. Lomituspalveluyksikkö on irrotettu omaksi kokonaisuudekseen. Tiedot ovat peräisin kunnan ja JAKKin henkilöstö- ja taloushallinnon järjestelmistä sekä työterveyshuollon kela-tilityksistä. 3

4 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Henkilöstön lukumäärällä tarkoitetaan organisaatioon päätoimisessa palvelussuhteessa olevien koko- ja osa-aikaisten henkilöiden lukumäärää. Henkilöstön määrä voidaan ilmoittaa joko lukumääränä tai henkilötyövuosina. Jalasjärven kunnan vakituiset työntekijät on tilastoitu toimialoittain ja sukupuolen mukaan. Lisäksi koko henkilöstöstä ja työllistämistuella töissä olleista on kerätty tietoja. Tietoja on kymmenen vuoden ajalta alkaen vuodesta

5 Jalasjärven kunta Henkilöstömäärä VAKITUISEN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN Vakituiset Toimiala miehet naiset yhteensä yhteensä yhteensä yhteensä yhteensä Palvelutoiminnot Lomituspalveluyksikkö Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Kunta yhteensä JAKK Yhteensä Vuoden 2009 lopussa palvelussuhteessa olevan vakituisen henkilöstön määrä pieneni edelliseen vuoteen 151 henkilöllä. Henkilöstön määrän lasku selittyy kokonaan JIK ky:n palvelukseen siirtymisellä. Vuoden alusta siirtyi JIK ky:n palvelukseen 152 henkilöä; terveyspalvelut kokonaisuudesaan sekä iso osa sosiaalipalveluista. Kun tämän seikan ottaa huomioon, koko kunnan henkilöstömäärä lisääntyi yhdellä henkilöllä. Kunnan omassa toiminnassa vähennystä tapahtui JIK ky:n palvelukseen siirtymisen lisäksi viidellä henkilöllä. JAKKissa henkilöstömäärän lisääntyminen tasaantui edellisvuosista, kasvua oli 6 työntekijää. Vuoden 2009 alusta toteutettu organisaatiomuutos, jossa päivähoito siirrettiin sivistyspalveluihin, teki sivistyspalveluista kunnan suurimman toimialan. Naisten osuus vakituisista työntekijöistä pieneni 58 %:iin, kun se edellisvuotena oli 66 %. Tämä prosenttuaalisesti suuri muutos aiheutuu lähes kokonaan naisia työllistäneiden toimialojen siirtymisestä JIK ky:ään. Selkeästi eniten miehiä on edelleen töissä JAKKissa sekä teknisissä palveluissa. VAKITUINEN HENKILÖSTÖ 2009 naiset 58 % Vakituisia työntekijöitä oli vuoden 2009 lopussa 569. miehet 42 % 5

6 Jalasjärven kunta Henkilöstömäärä HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ * * Kunta Jakk 2009 % Kunta Jakk 2008 % Vakituiset % % Sijaiset ja määräaikaiset % % Palkkatuella olevat % % Ei vakituiset yhteensä Yhteensä % % *Vuosina määräaikaisissa on mukana kansalaisopiston tuntiopettajat Henkilöstön määrä Vakituiset Ei vakituiset Henkilöstön määrä väheni vuoden lopun tilanteesta laskettuna edelliseen vuoteen verrattuna 307 henkilöllä. JIK ky:n palvelukseen siirtyminen selittää suurimman osan vähennyksestä, koska niillä aloilla työskentelee iso määrä sijaisia vuoden vaihteessa arkipyhien vuoksi. Laskua selittää myös se seikka, että vuodelta 2009 määräaikaisen henkilöstön määrässä on mukana pelkästään päätoiminen henkilöstö (sopimusalasta riippuen tuntia viikossa työskentelevät). Palkkatuella olevien prosenttuaalinen osuus koko henkilöstön määrästä on vuodesta toiseen pysynyt ennallaan n. 2 %-yksikön tasolla. Vakituisia työntekijöitä oli 77 % ja määräaikaisia 23 % (ml. palkkatuella olevat) koko henkilöstöstä. Sijaisista ja määräaikaisista suurin osa työskenteli sivistystoimessa (71 henkilöä, joista varhaiskasvatuksessa 26 henkilöä). Sen lisäksi kansalaisopistossa työskenteli 52 sivutoimista tuntiopettajaa sekä 26 erilaisten kerhojen ohjaajia. Näissä tehtävissä toimivat ovat pääosin nuoria. JAKKissa määräaikaisia/sijaisia oli vuoden lopussa 40 henkilöä. Vakituiset 77 % Henkilöstön määrä 2009 Palkkatuella olevat 2 % Sijaiset ja määräaikaiset 21 % Henkilöstön määrä oli vuoden 2009 lopussa yhteensä 738, josta JAKKissa

7 Jalasjärven kunta Henkilöstömäärä KUNNASSA PALKKATUELLA TÖISSÄ OLLEET Sukupuoli Kunta Jakk 2009 % 2008 % Naiset % % Miehet % 8 26 % Yhteensä Kuntaan on yleensä palkattu palkkatuella vuosittain uutta henkilöä. Työvoimahallinto ei valtakunnallisesti osoittanut määrärahoja kunnille maksettavaa palkkatukea varten ja siitä syystä vuonna 2009 kuntaan palkattiin ainoastaan 12 uutta palkkatukea saavaa työntekijää, joista 2 oli JAKKin palkkaamaa. Naisten osuus oli 25 % vuonna 2009 palkkatuella työskennelleistä. Naisten osuus on aikaisempina vuosina ollut yli 70 %. Tämä on suoraan seurasta naisvaltaisten alojen siirtymisestä pois kunnan toiminnasta. Suurin osa palkkatuella työskentelevistä henkilöistä palkattiin teknisiin palveluihin. Kehitysvammahuolto palkkasi 2 uuttaa palkkatuella olevaa sekä yksittäisiä työntekijöitä työskenteli muissa työpisteissä. Tilastossa ovat mukana vain tilastovuoden aikana alkaneet palkkatukeen oikeutetut palvelussuhteet. PALKKATUELLA TYÖLLISTETTYJEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN Naisia Miehiä hlömäärä Vuonna 2009 työskenteli palkkatuella 12 henkilöä kunnan eri toiminnoissa. 7

8 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE Henkilöstön ikärakenne kertoo, minkä ikäistä henkilöstöä organisaatiossa työskentelee. Ikärakenne tilastoidaan yleensä luokitteluvälein. Iästä voidaan tehdä helposti prosenttilaskelmia, esimerkiksi keski-ikä. Tässä vakituisen henkilöstön ikärakennetta on tarkasteltu toimialoittain ja luokitteluvälinä on käytetty kymmentä vuotta. Lisäksi on laskettu koko vakituisen henkilöstön keski-ikä. Tiedot on kerätty vuoden 2009 lopun tilanteesta. 8

9 Jalasjärven kunta Henkilöstön ikärakenne VAKITUISEN HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA TOIMIALOITTAIN Yhteensä Toimialat lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % Palvelutoiminnot 5 7 % % % % 3 4 % % Lomituspalveluyksikkö 1 2 % % % % 6 9 % % Sivistyspalvelut 4 3 % % % % 11 8 % % Tekniset palvelut 0 % 6 14 % 6 14 % % 8 19 % 43 8 % Kunta yhteensä 10 3 % % % % 28 9 % % JAKK 23 9 % % % % 10 4 % % Yhteensä 33 6 % % % % 38 7 % % % % % % 55 8 % % Kunnan vakituisesta henkilöstöstä suurin osa (34 %) kuuluu vuotiaiden ikäryhmään. Toiseksi suurin ikäryhmä on vuotiaat, johon kuuluu 32 % henkilöstöstä vuotiaita on 120 henkilöä eli 21 % henkilöstöstä. 73 % henkilöstöstä on täyttänyt 40 vuotta ja 39 % on viettänyt 50-vuotispäiväänsä vuoden 2009 loppuun mennessä. Yli 60-vuotiaita vakituisesta henkilöstöstä on 7 % eli 38 henkilöä. Teknisten palveluiden työntekijät ovat merkittävästi muita vanhempia, heidän keskiikänsä on 52,1 vuotta. Selvästi nuorinta henkilöstö on JAKKissa; keskimäärin 42,9 vuotta. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna kotona hoitavat perhepäivähoitajat ja talonmiehet ovat keskimääräistä vanhimpia työntekijöitä. Kunnan vakituisen henkilöstön keski-ikä on 48 vuotta, jo toista vuotta peräkkäin. Vuonna 2006 keski-ikä oli 46,81 ja vuonna 2007 se oli 47,6 vuotta. Keski-ikä, jossa JAKK mukana, oli 45,7 vuotta, vuonna 2008 se oli 46,2 vuotta. 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 Keski-ikä toimialoittain Suurin ikäryhmä vakituisista on 53- vuotiaat (20 hlöä). Palvelutoiminnot Sivistyspalvelut jakk Lomituspalvelut Tekniset palvelut 9

10 POISSAOLOT Poissaolot sisältävät vuosilomat, sairauspoissaolot ml. tapaturmat, lapsen syntymään ja hoitoon liittyvät poissaolot, palkalliset ja palkattomat vapaat, lomautukset jne. Poissaolot kerätään kalenterivuosittain. Tässä on tarkasteltu ainoastaan vakituisen henkilöstön poissaoloja. Niitä on tarkasteltu toimialakohtaisesti, päivinä ja henkilömäärinä. 10

11 Jalasjärven kunta Poissaolot VAKITUISEN HENKILÖSTÖN POISSAOLOT 2009 Palkattomat Äitiys-/ Muut 2009 Vuosiloma Sairausloma vapaat hoitovapaa poissaolot YHTEENSÄ Toimialat hlö tpv hlö kpv hlö kpv hlö kpv hlö kpv hlö kpv Palvelutoiminnot ,1 % 30,0 % 9,8 % 15,5 % 3,6 % Lomistuspalveluyks ,5 % 34,1 % 6,9 % 11,8 % 14,7 % Sivistyspalvelut (ei sis. opettajien vuosilomia) 20,8 % 26,1 % 27,0 % 18,5 % 7,6 % Tekniset palvelut ,3 % 27,2 % 13,5 % 7,7 % 0,3 % Kunta yhteensä ,1 % 29,6 % 15,1 % 14,4 % 7,9 % JAKK ,0 % 14,0 % 8,6 % 22,3 % 2,2 % YHTEENSÄ % osuus 42,1 % 22,5 % 12,2 % 18,0 % 5,3 % % osuus ,9 % 25,8 % 14,0 % 14,9 % hlö = poissaolleiden henkilöiden lukumäärää kpv = kalenteripäivää tpv =työpäivää 6,8 % Taulukossa on eriteltyinä vuoden 2009 poissaolot sekä vertailutiedot on esitetty vuoden 2008 poissaoloista summatasolla. Luvut ovat kokonaismääriä eikä poissaolojen pituuksia henkilöä kohden ole eritelty. Taulukkoa luettaessa on huomioitava, että vuosilomat muodostavat ison osan kaikista poissaoloista. Vuosilomapäivissä on mukana pelkästään vuosilomaoikeuspäivät, muiden poissaolojen osalta on mukana kalenteripäivät. Palkattomat vapaat sisältävät palkattoman vuorotteluvapaan (6 hlöä, 720 kpv), kuntoutuksen (10 hlö, 115 kpv), yksityisasiat (101, 3109) sekä toisen viran hoidot ( 4 hlöä, 883 kpv). Äitiysvapaa/hoitovapaa sis. äitiys-/isyysvapaat (28 hlöä, 2984 kpv). Sen lisäksi kohta sisältää hoitovapaat (17, 1999) ja tilapäiset hoitovapaat (alle 10-vuotias sairas lapsi (66, 288)). Muut poissaolot sis. työtapaturmat (13, 336), lomarahavapaat (14, 239), opintovapaat (4, 914), määräaik. kuntoutustuet (2, 601). Suurin poissaolojen aiheuttaja on sairaus, 43 % kaikista poissaoloista, kun vuosilomia ei huomioida. 11

12 Jalasjärven kunta Poissaolot HENKILÖSTÖN POISSAOLOT TOIMIALOITTAIN JAKK 45 % Palvelutoiminnot 13 % Lomistuspalveluyks. 17 % Oheisessa kaaviossa on kuvattu vakituisen henkilöstön poissaoloja toimialoittain. Luvut toimialoittain on suhtetutettu kaikkiin kunnassa olleisiin poissaolomääriin, ei henkilöstön määrään. Laskennassa on mukana myös vuosilomapäivät. Tekniset palvelut 7 % Sivistyspalvelut 18 % JAKKin suuri poissaoloprosentti selittyy sillä, että JAKKin palveluksessa on eniten henkilöstöä kunnan toimialoista. Alla on kuvio, jossa on vakituisen henkilöstön kaikkien poissaolojen jakauma poissaolon syyn mukaan eriteltyinä. Kuviossa voidaan nähdä, että suurin poissaolojen aiheuttaja on vuosilomat. Kaikista poissaoloista vuosilomat aiheuttavat 42 %. Sairauslomat aiheuttavat toiseksi eniten poissaoloja 22 %. Edelliseen vuoteen verrattuna sairauslomien osuus on pienentynyt ja vuosilomien aiheuttamat poissaolot ovat kasvaneet. Vuosilomien lisääntymiseen vaikuttaa myös se seikka, että 15 palvelusvuoden jälkeen vuosilomien määrä lisääntyy 30 päivästä 38 päivää. Pitkinä virkavapaina/työlomina perhepoliittiset syyt (ml. sairaan lapsen hoito) aiheuttavat kolmanneksi eniten kalenteripäivinä laskettuna poissaoloja. Virkavapaa-/työlomapäätöksien mukaan laskettuna yksityisasioiden vuoksi myönnetyt vapaat ovat suurin yksittäinen poissaolon syy vuosilomien jälkeen koko kunnassa. Vuonna 2009 on ollut 101 henkilöä yksityisasioiden vuoksi pois töistä. He olivat yhteensä 3109 kalenteripäivää vapautettuna virka-/työtehtävistä. VAKITUISEN HENKILÖSTÖN POISSAOLOPÄIVIEN JAKAUMA Vuosi-loma Äitiys-/ Muut hoitovapaa poissa-olot Palkattomat vapaat Sairaus loma 12

13 Jalasjärven kunta Poissaolot VAKITUISEN HENKILÖSTÖN SAIRAUSLOMAT VUOSINA Toimialat poissa hlö Vuosi koko hlöstö kpv kpv kpv kpv kpv kpv Palvelutoiminnot Lomituspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Kunta yhteensä JAKK Yhteensä Organisaatiorakenteen muutosten vuoksi sairauspoissaolojen vertailtavuus ######### edellisiin vuosiin on säilynyt vain teknisissä ######### palveluissa ja JAKKissa. ######### Yksittäisten ######### henkilöiden pitkät poissaolot vaikuttavat ######### toimialakohtaisten poissaolopäivien ######### kehitykseen. Teknisissä palveluissa vuoden 2008 lopussa tulleet useammat myönteiset työkyvyttömyyseläkepäätökset ovat vaikuttaneet sairauspoissaoloja alentavasti. Sairauspoissaolojen jakauma toimialoittain 2009 JAKK 28 % Tekniikka 9 % Palvelu 17 % 2000 Lomitus 25 % 35 % kunnan vakituisesta henkilökunnasta eli 202 henkilöä ei ole ollut päivääkään poissa sairauden takia kuluneen vuoden aikana. Ei päivääkään poissa sairauden takia (JAKK mukana v.2006 lähtien) Sivistys 21 % Palvelu Terveys Sosiaali Opetus ja vapaa-aika Teknikka Aikuiskoulutus Vuonna 2009 kunnan henkilöstöstä 65 % oli jonkin pituisella sairauslomalla

14 Jalasjärven kunta Poissaolot VAKITUISEN HENKILÖSTÖN SAIRAUSLOMAT VUOSINA kpv / henkilö Toimialat Vuosi 2009 Vuosi koko hlöstö kpv kpv/ hlö koko hlöstö kpv kpv/ hlö kpv/ hlö kpv/ hlö Palvelutoiminnot , ,5 19,9 23,5 Lomituspalvelut , , ,4 Sivistyspalvelut , ,2 8,5 12,5 Tekniset palvelut , ,6 28,6 20,0 Kunta yhteensä , ,0 20,7 20,7 JAKK , ,4 6,7 6,9 Yhteensä , ,8 16,6 17,5 kpv=kalenteripäivä Koko kunnan vakituisen henkilöstön määrään suhteutettuna sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden korkeista lukemista 15,7 päivään henkilöä kohden. Vuonna 2008 sairauspoissaoloja oli keskimäärin 17,8 kpv/hlö, vähennystä on siis tapahtunut 2,1 päivää. Kunnan omissa toiminnoissa vähennystä sairauspoissaoloissa edelliseen vuoteen verrattuna on tapahtunut myös 2,1 päivää. Sairauspoissaolot olivat 19,9 kalenteripäivää. Vuoden 2004 jälkeen kunnan omien toimintojen sairauspäivien määrä on ensimmäistä kertaa alle 20 päivän. JAKKissa sairauspoissaolot (10,1 pv) olivat kunnan toimialoista kaikkein pienimmät, vaikka nousua oli edelliseen vuoteen verrattuna 0,7 päivää. Kunnan omien toimintojen pienimmät sairauspoissaolot olivat sivistyspalveluissa (13,1 pv). Lomituspalveluissa sairauslomat olivat kaikkein suurimmat. Jokainen vakituinen työntekijä oli lomituspalveluissa pois keskimäärin 35,1 päivää vuonna Lomituspalveluiden sairauslomat ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 612 päivällä eli 10 pv/hlö. Todennäköisesti näistä osa johtaa työkyvyttömyyseläkkeelle, määräaikaiselle kuntoutustuelle tai uudelleen koulutukseen. Vuonna 2009 sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisestä vuodesta. 14

15 Jalasjärven kunta Poissaolot VAKITUISEN HENKILÖSTÖN SAIRAUSLOMAT VUOSINA KOKO HENKILÖSTÖÄ KOHTI SAIRAUSPOISSAOLOJEN JAKAUMA KOKO HENKILÖSTÖÄ KOHTI TOIMIALOITTAIN 2009 Tekniikka 19 % JAKK 10 % Palvelu 22 % Kaaviosta voidaan nähdä sairauspoissaolot toimialoittain jaettuna vakituisen henkilöstön määrään suhteutettuna. Vähiten sairauspoissaoloja koko vakituiseen henkilöstön määrään suhteutettuna on JAKKissa ja sivistyspalveluissa. Sivistys 13 % Lomitus 36 % Selkeästi eniten henkilöstö sairasteli lomituspalveluissa. Alla olevasta kaaviosta voidaan nähdä tarkastelujakson suurimmat sairauspoissaolot olleen vuonna Jokaista vakituista työntekijää kohden 19,5 kpv. Vuonna 2009 poissaolot sairauden vuoksi vähentyivät 15,7 kalenteripäivään. Vastaavat luvut olivat vuonna ,8 kpv; ,6 kpv; vuonna 2004 se oli 17,4 kpv, vuonna ,3 kpv; vuonna ,5 kpv sekä vuonna 2001 luku oli 18,5 kpv. 20 SAIRAUSPOISSAOLOT Vuonna 2009 kunnan vakituisen henkilöstön sairauslomat olivat 15,7 kpv/hlö Kalenteripv / hlö

16 Jalasjärven kunta Poissaolot VAKITUISEN HENKILÖSTÖN SAIRAUSLOMAT KESTOLTAAN 1-3 PÄIVÄÄ Toimialat 2009 poissa hlö 2009 koko hlöstö 2009 kpv 2009 pv/hlö 2008 kpv 2008 pv/hlö 2007 pv/hlö Palvelutoiminnot , ,1 1,1 Lomituspalvelut , ,0 1,2 Sivistyspalvelut , ,3 1,9 Tekniset palvelut ,6 88 1,9 0,9 Kunta yhteensä , ,8 1,5 JAKK , ,1 1,5 Yhteensä , ,9 1,5 10 % SAIRAUSLOMAPÄIVÄT YHTEENSÄ pitkät sairauslomat 90 % Lyhyiden sairauslomien suhteellinen osuus on pysynyt ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Viereisestä kaaviosta voidaan nähdä, että 1-3 päivän pituiset sairauspoissaolot ovat 10% kaikista sairauspoissaoloista. Kaikista sairauspoissaoloista oli näin 90% yli 3 päivän poissaoloja. Kunnan peruspalvelutoiminnoissa maksettiin vuonna 2009 sairausajan palkkoja euroa, joka on 3,5 % koko palkkasummasta. Vuonna 2008 maksettiin euroa sairauspoissaolojen johdosta palkkaa, joka oli 3,7 % koko palkkasummasta. JAKKissa maksettiin sairausajan palkkaa euroa ja se on 2,1 % koko JAKKin palkkasummasta. Sairauspoissaolon kustannuksissa ei ole otettu huomioon sitä seikkaa, että monessa tapauksessa tulee lisäksi vielä sijaiskustannukset eikä summassa näy opettajien sairausaikojen ajalta maksetut ylituntipalkkiot. Vuosina 2006 ja 2007 lyhyitä sairauslomia oli 8 % kaikista sairauslomista. Vuonna 2009 vakituisesta henkilöstöstä 50 % oli 1-3 päivän sairauslomalla. 16

17 ELÄKÖITYMINEN Eläköityminen kertoo, paljonko henkilöstöä jää ja on jäämässä eläkkeelle. Eläkkeiden seurannalla pystytään tarkastelemaan paljonko tarvitaan korvaavaa henkilöstörekrytointia. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisiän tavoitetaso tulisi olla lähellä normaalia eläkeikää. Eläkkeelle jäämistä on tarkasteltu eri eläkelajien mukaisesti 6 vuoden tiedoilla. Lisäksi laskettiin eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä vanhuuseläkkeelle ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneissä. Ohessa on myös arvio vanhuuseläkeiän saavuttavista vuoteen 2018 saakka. 17

18 Jalasjärven kunta Eläköityminen PALVELUKSESTA ELÄKKEELLE SIIRTYNEET Eläkelaji Kunta Jakk Vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Osatyökyvyttömyyseläke Kuntoutustuki Yksilöllinen varhaiseläke Työttömyyseläke Eläkeelle siirtyneet Osa-aikaeläke Kaikki yhteensä Vuoden 2008 hurjasta eläkkeelle siirtyjien määrästä laskeuduttiin alle takavuosien keskiarvon. Eri muotoisille eläkkeille siirtyi viime vuonna ainoastaan 10 henkilöä. Väheneminen johtuu osaltaan myös kunnan henkilöstömäärän supistumisesta. Vuonna 2009 vanhuuseläkkeelle siirtyi 6 henkilöä. Kokoaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 2 henkilöä. Vuoden 1999 jälkeen osa-aikaeläkkeelle on jäänyt jo 42 työntekijää. Vuonna 2009 Jalasjärven kunnasta jäi kokoaikaiselle eläkkeelle 8 henkilöä. Eläkkeelle jääneiden määrä Kokoaikaeläkkeelle siirtyneet Kaikki eläkkeet yhteensä Osa-aikaeläkkeelle siirtymisestä on ollut suosittua. Kuitenkin vuonna 2009 ko. eläkkeelle siirtyi vain 1 henkilö.vuosina 2004 ja 2005 osa-aikaeläkkeelle siirtyvien määrä oli alhainen osa-aikaeläke-ehtojen jonkin asteisen huonontumisen vuoksi. Jossain määrin aikaisemmin osa-aikaeläkkeelle siirtyneitä henkilöitä on palannut takaisin kokoaikatyöhön. 18

19 Jalasjärven kunta Eläköityminen ELÄKKEELLE SIIRTYNEIDEN KESKI-IKÄ * Eläkelaji Kunta Jakk Vanhuus 62,2 64,2 62, Työkyvyttömyys 60,5 60, Kaikkien keski-ikä 61,5 64,2 62, *jakk mukana luvuissa vuodesta 2007 alkaen Vanhuuseläkkeelle kunnasta siirryttiin keskimäärin 62,5 vuoden ikäisenä. Vanhuuseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 1,5 vuotta nuorempana kuin vuonna Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä nousi yli 60 vuoden. Vuonna 2008 siirtymisikä oli 56 vuotta. Valtakunnallisesti katsottuna kuntatyöntekijät jäivät vuonna 2009 eläkkeelle keskimäärin 59,4 vuotiainana, kun vuonna 2008 eläkkeelle jäätiin keskimäärin 58,7 vuotiaana. Eläkkeelle jäämisen keski-ikä nousi siis noin 0,7 vuotta. Kuntatyöntekijöitä siirtyi eläkkeelle enemmän kuin koskaan aiemmin. Vuonna 2009 eläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 62 vuotta. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä Vanhuus Työkyvyttömyys Kaikki

20 Jalasjärven kunta Eläköityminen VANHUUSELÄKEIÄN TÄYTTÄVÄT VUOTEEN 2018 MENNESSÄ Toimialat Yhteensä Palvelutoiminnot Lomituspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Kunta yhteensä JAKK Kaikki yhteensä Taulukossa on arvioitu eläkkeelle siirtymisvuodet sekä Kuntien eläkevakuutuksen että Valtiokonttorin osalta. Vuoden 2005 alusta on tullut voimaan eläkeuudistus, jonka vuoksi palkansaaja voi siirtyä vanhuuseläkkeelle valitsemanaan ajankohtana ikävuosien välillä VANHUUSELÄKEIÄN TÄYTTÄVÄT VUOTEEN Eläkeuudistuksen tarkoituksena on eläkkeelle siirtymisiän myöhentäminen 2-3 vuodella. Työssä jatkamista yli henkilökohtaisen eläkeiän kannustetaan suuremmalla eläkekarttumalla, ja muutama työntekijä on käyttänytkin jo tätä mahdollisuutta. Palvelu Tarkastelujakson aikana 19 % vakituisesta Terveys henkilöstöstä siirtyy vanhuuseläkkeelle. Sosiaali Kunnan omissa toiminnoissa eläkkeelle siirtyy Opetus- ja vapaa-aika seuraavan yhdeksän vuoden aikana 28 % Tekniikka vakituisista. Henkilöstömäärään Aikuiskoulutus suhteutettuna teknisistä palveluista siirtyy Opettajat eläkkeelle enemmän kuin joka toinen (53 %) vuoteen 2018 mennessä. Sivistyspalveluista oletetaan 48 henkilön siirtyvän vanhuuseläkkeelle samana aikana. ELÄKEIÄN TÄYTTÄVÄT TOIMIALOITTAIN Tekniset palvelut 21 % JAKK 17 % Palvelutoiminnot 7 % Lomitus palvelut 10 % Vuosittain vanhuuseläkeiän saavuttaa keskimäärin 13 henkilöä. Sivistys palvelut 45 % 20

21 HENKILÖSTÖ- TULOSLASKELMA Henkilöstötuloslaskelma sisältää kaikki henkilöstöön kohdistuvat kulut. Henkilöstökuluja ovat mm. palkat, palkkiot ja henkilöstösivukulut (eläkekulut ja muut kulut). Tarkoituksena on antaa tietoa siitä miten tehokkaasti henkilöstömenoja käytetään. Henkilöstökulut on lajiteltu palkkoihin ja palkkioihin, eläkekuluihin ja muihin henkilöstösivukuluihin. Tietoja on usean vuoden ajalta ja vuosien 2006, 2007, 2008 ja 2009, joiden menot on eritelty tarkemmin. 21

22 Jalasjärven kunta Henkilöstötuloslaskelma HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA Palkat ja Palkkiot Muutos% Palkat ja palkkiot , Peruspalvelutoiminnan palkat ja palkkiot , Kokouspalkkiot , Vakituiset kuukausipalkat , Tilapäiset palkat , Kouluhenkilöstö (työsuht) , Erilliskorvaukset , Sijaiset , Tuntipalkat 776 2, Palkkiot 1 0, Opetus, vakituiset , Sekalaiset palkat, palkkiot 51 45,71 35 Taloudenhoitajan vuosipalkka 2 0, Luontoisedut 91 1, Työllistettävien palkat , Jaksotetut palkat ,00 Henk.korvaukset , JAKK:n palkat ja palkkiot , Opettajien palkat (JAKK) , Opettajien suunnittelupalkat (JAKK) -100, Muut palkat (JAKK) , Laskennall.loma (JAKK) , Luottamusmiespalkkio (JAKK) 2 0, Kokouspalkkio (JAKK) 8 60, Sair.vak.-ja tapaturmakor (JAKK) , Eläkekulut , Kvtel-maksut , Kvtel-maksut (JAKK) , Vel-maksut 644 1, Muut työeläkemaksut 122 Muut henkilöstösivukulut , Sotumaksut (JAKK) , Sosiaaliturvamaksu , Henk.vakuutusmaksut (JAKK) , Työttömyysvakuutusmaksu , Muut sosiaalivak.maksut , Jaksotettujen lomap.sivukulut ,00 Yhteensä , Muutos-% -16,42 % 11,22 % 6,89 % 4,04 % Koko kunnan henkilöstömenot vähenivät vuonna 2009 yli 16 %. Palkkojen ja palkkioiden osuus henkilöstömenoista on n. 77 %, eläkemenojen 18 % ja muiden henkilöstökulujen 5 %. JAKKin osuus henkilöstömenoista on 43 %. Vuonna 2009 henkilöstökulujen osuus kunnan käyttötalouden menoista oli 42 % 22

23 Jalasjärven kunta Henkilöstötuloslaskelma HENKILÖSTÖKULUT TARKEMMIN HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstökulut ovat laskeneet edellisestä vuodesta n. 16 %; ensimmäistä kertaa henkilöstötilinpäätöksen tekovuosina. Koko henkilöstön määrä on laskenut vuoden 2009 lopun tilanteesta laskettuna edellisen vuoden loppuun verrattuna 24 %-yksiköllä. Kahdesta seuraavasta taulukosta nähdään henkilöstökulujen kasvu kunnan peruspalvelutoiminnan sekä JAKKin palkoissa ja palkkioissa PERUSPALVELUTOIMINNAN PALKAT JA PALKKIOT Peruspalvelutoiminnan palkat ja palkkiot ilman sivukulujen vaikutusta ovat laskeneet edellisestä vuodesta 29 %. Vuodesta 2007 vuoteen 2008 nousua oli 5 %. Valtakunnallisesti päätetty sotumaksun alentaminen alkaen näkyy selkeästi palkkamenojen laskua suurempana vähennyksenä Vähentyminen selittyy kokonaisuudessaan kunnan osan henkilöstön siirtymisellä JIK ky:n palvelukseen JAKK:N PALKAT JA PALKKIOT JAKKin palkkojen ja palkkioden nousuvauhti on tasaantunut. Nousua vuodesta 2008 vuoteen 2009 oli enää reilut 7 %. Edellisenä vuotena kasvua oli yli 28 %. Tarkasteluajanjaksona voidaan havaita JAKKin palkkakulujen kaksinkertaistuneen vuodesta 2005 alkaen. Samana aikana JAKKin vakituisen henkilöstön määrä on noussut 122 henkilöstä 246 työntekijään. 23

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Kh 28.5.2012 131 YT-ryhmä 30.5.2012 Kv 11.6.2012 18

Kh 28.5.2012 131 YT-ryhmä 30.5.2012 Kv 11.6.2012 18 Kh 28.5.2012 131 YT-ryhmä 30.5.2012 Kv 11.6.2012 18 Henkilöstöraportti 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 KESKEISET ASIAT 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 3 2.1 Henkilöstön lukumäärä 31.12.2011 3 2.2 Vakinaisen henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 Käsittely: Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT... 5 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 2.2 KOKOAIKAISET JA OSA-AIKAISET...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 30.3.2015

Henkilöstökertomus 30.3.2015 Henkilöstökertomus 30.3.2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2014 Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 2. HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT LINJAUKSET SEKÄ OHJEET...3 3. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...4 3.1. Henkilökunnan määrä...4

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLTÖ 1. HENKILÖSTÖHALLINNON KATSAUS... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 5 2.3 Eläkkeelle siirtyminen ja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 Liite 1 153 Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon seuranta vuodelta 2014 Sisällysluettelo: Mikkelin kaupungin yhteenveto vuodelta 2014 Työttömyysluvut Nuorten alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2006

Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2006 1 (33) Johdanto... 3 1. Henkilöstövoimavarat... 4 1.1 Lukumäärä...4 1.2 Sukupuolijakauma... 6 1.3 Ammattiluokkajakauma... 6 1.4 Ikäjakauma... 8 1.5 Eläköityminen... 10 2. Henkilöstön työpanos...13 2.1

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1. ALUKSI... 2 2. HENKILÖSTÖKUVA... 3 2.1. Henkilöstön määrä ja osuus hallintokunnittain 2009-2014... 3 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö hallintokunnittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. HENKILÖSTÖJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI, SISÄISEN LIIKKUVUUDEN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Khall 27.5.2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.3 Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2009

Henkilöstöraportti 2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti 2009 ASUKKAILLE MATKAILIJOILLE PÄÄTÖKSENTEKO Yhteistyötoimikunta 26.2.2010 Kaupunginhallitus 29.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖHALLINNON ORGANISAATIO...1 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Kunnan hallinto-organisaatio... 2 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus...

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YT-toimikunta 24.3.2014 9 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöjaosto 24.32014 22 Sisällys 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN

Lisätiedot

VUODEN 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI

VUODEN 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODEN 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI (Käännös) 1 SISÄLTÖ Sivu 1. Yleistä henkilöstöraportoinnista 2 2. Paraisten kaupungin organisaatio 31.12.2013 2 3. Kaupungin henkilöstö 3 4. Henkilöstörakenteen kuvaus (kuviot)

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Henkilöstöraportti 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 5 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x. 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.2015 / Liite xx 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 KEMIN KAUPUNKI Sisällysluettelo Johdanto 1 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 1.1 Henkilöstömäärän kehitys 3 1.2 Ikä- ja sukupuolijakauma 6 1.3 Eläkkeelle siirtyminen ja muu poistuma

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 015 mi 18.3.2 HEKE-tii 015 mä 23.3.2 h y r o t h Jo 4.3.2015 Hallitus 2 15 ä 15.4.20 YT-ryhm 5 15.4.201 Valtuusto SISÄLLYS 1 Johdanto 2 2 Henkilöstötuloslaskelma 3 3 Henkilöstövoimavarojen kuvaaminen 5

Lisätiedot