Henkilöstötilinpäätös 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstötilinpäätös 2009"

Transkriptio

1 Henkilöstötilinpäätös 2009 Jalasjärven kunta

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 4 Vakituisen henkilöstön määrä toimialoittain Koko henkilöstön määrä Kunnassa työllistämistuella töissä olleet HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE 8 Vakituisen henkilöstön ikäjakauma toimialoittain POISSAOLOT 10 Vakituisen henkilöstön poissaolot Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolot Vakituisen henkilöstön sairauslomat koko henkilöstöä kohti 14 Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolot 1-3 päivää 16 ELÄKÖITYMINEN 17 Palveluksesta eläkkeelle jääneet Eläkkeelle jääneiden keski-ikä Vanhuuseläkeiän täyttävät vuoteen 2017 mennessä 20 HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA 21 Vuodet Henkilöstökulut tarkemmin 23 TYÖTERVEYSHUOLTO 24 Työterveyshuollon toiminta vuonna TYKYTOIMINTA 26 Tykytoiminta 27 YHTEISTOIMINTA 28 Yhteistoiminta 29

3 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Jalasjärven kuntaorganisaation yhdeksäs henkilöstötilinpäätös on valmistunut. Henkilöstötilinpäätös on laadittu toimintavuoden 2009 tilinpäätöskertomuksen yhteyteen niin, että henkilöstöresursseja ja taloudellisia resursseja voidaan tarkastella rinnakkain osana kuluneen kalenterivuoden toimintaa. Henkilöstötilinpäätöksen tarkoituksena on antaa tietoja henkilöstövoimavarojen määrästä ja rakenteesta sekä niiden muutoksesta. Henkilöstötilinpäätöksen lähtökohtana on aina organisaation toimintaajatus, visio ja strateginen tilanne. Kunnan johto käyttää henkilöstötilinpäätöksen tietoja suunnittelun ja johtamisen apuna. Tietojen analysointi on tärkeää, sillä jotkut epäkohdat saattavat nousta esille tilastojen ja historian tarkastelun avulla. Kunnan työnantajana on tärkeää tuntea palveluksessaan olevan henkilöstön ammattitaito, rakenne, työpanos, osaaminen, työhyvinvointi ja osaamisen kehittämistarpeet. Näin voidaan turvata myös tulevaisuudessa kehittyminen ja tasokkaat kunnalliset palvelut. Henkilöstövoimavarojen tuntemisen lisäksi on ennakoitava myös muutokset työvoiman tarpeessa ja kilpailu osaavasta työvoimasta. Henkilöstötilinpäätöksen tarkoituksena on tuoda esille ihmisten ja heistä muodostuvan organisaation eli tässä Jalasjärven kunnan voimavarat, niiden tila ja kehittyminen. Jalasjärven kuntastrategian 2009 osaaminen ja uudistuminen -johtamisnäkökulman tärkeimpänä tavoitteena on pitää huolta työntekijöiden osaamisesta ja ammattitaidosta sekä kyvystä vastata tulevaisuuden haasteisiin. Tähän tavoitteeseen strategiana ovat koulutus ja palkitseminen, kehitys- ja tulevaisuuskeskustelut ja houkuttelevan työnantajaimagon ylläpitäminen. Kunnan eri työyhteisöissä käydään kehityskeskusteluja, joilla tavoitellaan osaamisen varmistamista, kartoitetaan tulevaisuuden osaamistarpeita ja mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen. Kunnan menestykseen ja sen kautta hyvään tulokseen vaikuttaa merkittävästi se, kuinka osaavaa, motivoitunutta ja työkykyistä palveluksessa oleva henkilöstö on. Hyvä johtaminen ja esimiestyö tuottaa toimivan työyhteisön ja hyvän tuloksen. Jalasjärven kunnassa toteutettiin vuoden 2009 alusta alkaen organisaatiomuutos. Uudistuksella turvattiin palveluiden sujuvuus muutoksessa sekä asiantuntemuksen säilyminen kunnassa vastuuttamalla ja jakamalla tehtäviä uudelleen. Näin osalle henkilöstöä avautui mahdollisuus urallaan kehittymiseen. Alkuvuoden aikana viimeisteltiin henkilöstön JIK ky:ään siirtymisen onnistumista ja samaan aikaan alkoi valmistautuminen laajentuvaan lomituspalveluyksikköön vuoden 2010 alusta. Vuoden 2009 keväällä muistettiin niitä 23 kunnan työntekijää, jotka suorittivat loppuun liiketalouden ammattitutkinnon työnsä ohessa. Kaikkiaan 74 henkilöä suoritti osatutkintoja. Kuntaan laadittiin henkilöstöasioiden opas, johon kerättiin keskeisiä virka- ja työehtosopimusten määräyksiä sekä pitkän ajan kuluessa muodostuneita käytäntöjä, joita ei ole aikaisemmin kirjattu minnekään. Tavoitteena oli antaa esimiehille apuväline henkilöstöasioihin sekä tiedottaa Jalasjärven kunnassa olevista käytännöistä henkilöstölle. Vuoden 2009 henkilöstötilinpäätöksen toimialoihin on tehty muutoksia organisaatiorakenteen muuttumisen vuoksi. Vertailtavuus eri toimialojen kesken edellisiin vuosiin on tämän vuoksi hankalaa. Palvelutoiminnot kattavat talous- ja hallintoosaston sekä sosiaalipalvelut ja kehitysvammahuollon. Sen lisäksi siihen kuuluu keittiötoimi ja maaseutupalvelut. Sivistyspalveluissa on mukana aikaisempien vuosien tapaan opetus- ja vapaa-aikapalvelut sekä vuoden alusta sivistystoimeen siirtynyt varhaiskasvatus kokonaisuudessaan. Lomituspalveluyksikkö on irrotettu omaksi kokonaisuudekseen. Tiedot ovat peräisin kunnan ja JAKKin henkilöstö- ja taloushallinnon järjestelmistä sekä työterveyshuollon kela-tilityksistä. 3

4 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Henkilöstön lukumäärällä tarkoitetaan organisaatioon päätoimisessa palvelussuhteessa olevien koko- ja osa-aikaisten henkilöiden lukumäärää. Henkilöstön määrä voidaan ilmoittaa joko lukumääränä tai henkilötyövuosina. Jalasjärven kunnan vakituiset työntekijät on tilastoitu toimialoittain ja sukupuolen mukaan. Lisäksi koko henkilöstöstä ja työllistämistuella töissä olleista on kerätty tietoja. Tietoja on kymmenen vuoden ajalta alkaen vuodesta

5 Jalasjärven kunta Henkilöstömäärä VAKITUISEN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN Vakituiset Toimiala miehet naiset yhteensä yhteensä yhteensä yhteensä yhteensä Palvelutoiminnot Lomituspalveluyksikkö Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Kunta yhteensä JAKK Yhteensä Vuoden 2009 lopussa palvelussuhteessa olevan vakituisen henkilöstön määrä pieneni edelliseen vuoteen 151 henkilöllä. Henkilöstön määrän lasku selittyy kokonaan JIK ky:n palvelukseen siirtymisellä. Vuoden alusta siirtyi JIK ky:n palvelukseen 152 henkilöä; terveyspalvelut kokonaisuudesaan sekä iso osa sosiaalipalveluista. Kun tämän seikan ottaa huomioon, koko kunnan henkilöstömäärä lisääntyi yhdellä henkilöllä. Kunnan omassa toiminnassa vähennystä tapahtui JIK ky:n palvelukseen siirtymisen lisäksi viidellä henkilöllä. JAKKissa henkilöstömäärän lisääntyminen tasaantui edellisvuosista, kasvua oli 6 työntekijää. Vuoden 2009 alusta toteutettu organisaatiomuutos, jossa päivähoito siirrettiin sivistyspalveluihin, teki sivistyspalveluista kunnan suurimman toimialan. Naisten osuus vakituisista työntekijöistä pieneni 58 %:iin, kun se edellisvuotena oli 66 %. Tämä prosenttuaalisesti suuri muutos aiheutuu lähes kokonaan naisia työllistäneiden toimialojen siirtymisestä JIK ky:ään. Selkeästi eniten miehiä on edelleen töissä JAKKissa sekä teknisissä palveluissa. VAKITUINEN HENKILÖSTÖ 2009 naiset 58 % Vakituisia työntekijöitä oli vuoden 2009 lopussa 569. miehet 42 % 5

6 Jalasjärven kunta Henkilöstömäärä HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ * * Kunta Jakk 2009 % Kunta Jakk 2008 % Vakituiset % % Sijaiset ja määräaikaiset % % Palkkatuella olevat % % Ei vakituiset yhteensä Yhteensä % % *Vuosina määräaikaisissa on mukana kansalaisopiston tuntiopettajat Henkilöstön määrä Vakituiset Ei vakituiset Henkilöstön määrä väheni vuoden lopun tilanteesta laskettuna edelliseen vuoteen verrattuna 307 henkilöllä. JIK ky:n palvelukseen siirtyminen selittää suurimman osan vähennyksestä, koska niillä aloilla työskentelee iso määrä sijaisia vuoden vaihteessa arkipyhien vuoksi. Laskua selittää myös se seikka, että vuodelta 2009 määräaikaisen henkilöstön määrässä on mukana pelkästään päätoiminen henkilöstö (sopimusalasta riippuen tuntia viikossa työskentelevät). Palkkatuella olevien prosenttuaalinen osuus koko henkilöstön määrästä on vuodesta toiseen pysynyt ennallaan n. 2 %-yksikön tasolla. Vakituisia työntekijöitä oli 77 % ja määräaikaisia 23 % (ml. palkkatuella olevat) koko henkilöstöstä. Sijaisista ja määräaikaisista suurin osa työskenteli sivistystoimessa (71 henkilöä, joista varhaiskasvatuksessa 26 henkilöä). Sen lisäksi kansalaisopistossa työskenteli 52 sivutoimista tuntiopettajaa sekä 26 erilaisten kerhojen ohjaajia. Näissä tehtävissä toimivat ovat pääosin nuoria. JAKKissa määräaikaisia/sijaisia oli vuoden lopussa 40 henkilöä. Vakituiset 77 % Henkilöstön määrä 2009 Palkkatuella olevat 2 % Sijaiset ja määräaikaiset 21 % Henkilöstön määrä oli vuoden 2009 lopussa yhteensä 738, josta JAKKissa

7 Jalasjärven kunta Henkilöstömäärä KUNNASSA PALKKATUELLA TÖISSÄ OLLEET Sukupuoli Kunta Jakk 2009 % 2008 % Naiset % % Miehet % 8 26 % Yhteensä Kuntaan on yleensä palkattu palkkatuella vuosittain uutta henkilöä. Työvoimahallinto ei valtakunnallisesti osoittanut määrärahoja kunnille maksettavaa palkkatukea varten ja siitä syystä vuonna 2009 kuntaan palkattiin ainoastaan 12 uutta palkkatukea saavaa työntekijää, joista 2 oli JAKKin palkkaamaa. Naisten osuus oli 25 % vuonna 2009 palkkatuella työskennelleistä. Naisten osuus on aikaisempina vuosina ollut yli 70 %. Tämä on suoraan seurasta naisvaltaisten alojen siirtymisestä pois kunnan toiminnasta. Suurin osa palkkatuella työskentelevistä henkilöistä palkattiin teknisiin palveluihin. Kehitysvammahuolto palkkasi 2 uuttaa palkkatuella olevaa sekä yksittäisiä työntekijöitä työskenteli muissa työpisteissä. Tilastossa ovat mukana vain tilastovuoden aikana alkaneet palkkatukeen oikeutetut palvelussuhteet. PALKKATUELLA TYÖLLISTETTYJEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN Naisia Miehiä hlömäärä Vuonna 2009 työskenteli palkkatuella 12 henkilöä kunnan eri toiminnoissa. 7

8 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE Henkilöstön ikärakenne kertoo, minkä ikäistä henkilöstöä organisaatiossa työskentelee. Ikärakenne tilastoidaan yleensä luokitteluvälein. Iästä voidaan tehdä helposti prosenttilaskelmia, esimerkiksi keski-ikä. Tässä vakituisen henkilöstön ikärakennetta on tarkasteltu toimialoittain ja luokitteluvälinä on käytetty kymmentä vuotta. Lisäksi on laskettu koko vakituisen henkilöstön keski-ikä. Tiedot on kerätty vuoden 2009 lopun tilanteesta. 8

9 Jalasjärven kunta Henkilöstön ikärakenne VAKITUISEN HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA TOIMIALOITTAIN Yhteensä Toimialat lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % Palvelutoiminnot 5 7 % % % % 3 4 % % Lomituspalveluyksikkö 1 2 % % % % 6 9 % % Sivistyspalvelut 4 3 % % % % 11 8 % % Tekniset palvelut 0 % 6 14 % 6 14 % % 8 19 % 43 8 % Kunta yhteensä 10 3 % % % % 28 9 % % JAKK 23 9 % % % % 10 4 % % Yhteensä 33 6 % % % % 38 7 % % % % % % 55 8 % % Kunnan vakituisesta henkilöstöstä suurin osa (34 %) kuuluu vuotiaiden ikäryhmään. Toiseksi suurin ikäryhmä on vuotiaat, johon kuuluu 32 % henkilöstöstä vuotiaita on 120 henkilöä eli 21 % henkilöstöstä. 73 % henkilöstöstä on täyttänyt 40 vuotta ja 39 % on viettänyt 50-vuotispäiväänsä vuoden 2009 loppuun mennessä. Yli 60-vuotiaita vakituisesta henkilöstöstä on 7 % eli 38 henkilöä. Teknisten palveluiden työntekijät ovat merkittävästi muita vanhempia, heidän keskiikänsä on 52,1 vuotta. Selvästi nuorinta henkilöstö on JAKKissa; keskimäärin 42,9 vuotta. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna kotona hoitavat perhepäivähoitajat ja talonmiehet ovat keskimääräistä vanhimpia työntekijöitä. Kunnan vakituisen henkilöstön keski-ikä on 48 vuotta, jo toista vuotta peräkkäin. Vuonna 2006 keski-ikä oli 46,81 ja vuonna 2007 se oli 47,6 vuotta. Keski-ikä, jossa JAKK mukana, oli 45,7 vuotta, vuonna 2008 se oli 46,2 vuotta. 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 Keski-ikä toimialoittain Suurin ikäryhmä vakituisista on 53- vuotiaat (20 hlöä). Palvelutoiminnot Sivistyspalvelut jakk Lomituspalvelut Tekniset palvelut 9

10 POISSAOLOT Poissaolot sisältävät vuosilomat, sairauspoissaolot ml. tapaturmat, lapsen syntymään ja hoitoon liittyvät poissaolot, palkalliset ja palkattomat vapaat, lomautukset jne. Poissaolot kerätään kalenterivuosittain. Tässä on tarkasteltu ainoastaan vakituisen henkilöstön poissaoloja. Niitä on tarkasteltu toimialakohtaisesti, päivinä ja henkilömäärinä. 10

11 Jalasjärven kunta Poissaolot VAKITUISEN HENKILÖSTÖN POISSAOLOT 2009 Palkattomat Äitiys-/ Muut 2009 Vuosiloma Sairausloma vapaat hoitovapaa poissaolot YHTEENSÄ Toimialat hlö tpv hlö kpv hlö kpv hlö kpv hlö kpv hlö kpv Palvelutoiminnot ,1 % 30,0 % 9,8 % 15,5 % 3,6 % Lomistuspalveluyks ,5 % 34,1 % 6,9 % 11,8 % 14,7 % Sivistyspalvelut (ei sis. opettajien vuosilomia) 20,8 % 26,1 % 27,0 % 18,5 % 7,6 % Tekniset palvelut ,3 % 27,2 % 13,5 % 7,7 % 0,3 % Kunta yhteensä ,1 % 29,6 % 15,1 % 14,4 % 7,9 % JAKK ,0 % 14,0 % 8,6 % 22,3 % 2,2 % YHTEENSÄ % osuus 42,1 % 22,5 % 12,2 % 18,0 % 5,3 % % osuus ,9 % 25,8 % 14,0 % 14,9 % hlö = poissaolleiden henkilöiden lukumäärää kpv = kalenteripäivää tpv =työpäivää 6,8 % Taulukossa on eriteltyinä vuoden 2009 poissaolot sekä vertailutiedot on esitetty vuoden 2008 poissaoloista summatasolla. Luvut ovat kokonaismääriä eikä poissaolojen pituuksia henkilöä kohden ole eritelty. Taulukkoa luettaessa on huomioitava, että vuosilomat muodostavat ison osan kaikista poissaoloista. Vuosilomapäivissä on mukana pelkästään vuosilomaoikeuspäivät, muiden poissaolojen osalta on mukana kalenteripäivät. Palkattomat vapaat sisältävät palkattoman vuorotteluvapaan (6 hlöä, 720 kpv), kuntoutuksen (10 hlö, 115 kpv), yksityisasiat (101, 3109) sekä toisen viran hoidot ( 4 hlöä, 883 kpv). Äitiysvapaa/hoitovapaa sis. äitiys-/isyysvapaat (28 hlöä, 2984 kpv). Sen lisäksi kohta sisältää hoitovapaat (17, 1999) ja tilapäiset hoitovapaat (alle 10-vuotias sairas lapsi (66, 288)). Muut poissaolot sis. työtapaturmat (13, 336), lomarahavapaat (14, 239), opintovapaat (4, 914), määräaik. kuntoutustuet (2, 601). Suurin poissaolojen aiheuttaja on sairaus, 43 % kaikista poissaoloista, kun vuosilomia ei huomioida. 11

12 Jalasjärven kunta Poissaolot HENKILÖSTÖN POISSAOLOT TOIMIALOITTAIN JAKK 45 % Palvelutoiminnot 13 % Lomistuspalveluyks. 17 % Oheisessa kaaviossa on kuvattu vakituisen henkilöstön poissaoloja toimialoittain. Luvut toimialoittain on suhtetutettu kaikkiin kunnassa olleisiin poissaolomääriin, ei henkilöstön määrään. Laskennassa on mukana myös vuosilomapäivät. Tekniset palvelut 7 % Sivistyspalvelut 18 % JAKKin suuri poissaoloprosentti selittyy sillä, että JAKKin palveluksessa on eniten henkilöstöä kunnan toimialoista. Alla on kuvio, jossa on vakituisen henkilöstön kaikkien poissaolojen jakauma poissaolon syyn mukaan eriteltyinä. Kuviossa voidaan nähdä, että suurin poissaolojen aiheuttaja on vuosilomat. Kaikista poissaoloista vuosilomat aiheuttavat 42 %. Sairauslomat aiheuttavat toiseksi eniten poissaoloja 22 %. Edelliseen vuoteen verrattuna sairauslomien osuus on pienentynyt ja vuosilomien aiheuttamat poissaolot ovat kasvaneet. Vuosilomien lisääntymiseen vaikuttaa myös se seikka, että 15 palvelusvuoden jälkeen vuosilomien määrä lisääntyy 30 päivästä 38 päivää. Pitkinä virkavapaina/työlomina perhepoliittiset syyt (ml. sairaan lapsen hoito) aiheuttavat kolmanneksi eniten kalenteripäivinä laskettuna poissaoloja. Virkavapaa-/työlomapäätöksien mukaan laskettuna yksityisasioiden vuoksi myönnetyt vapaat ovat suurin yksittäinen poissaolon syy vuosilomien jälkeen koko kunnassa. Vuonna 2009 on ollut 101 henkilöä yksityisasioiden vuoksi pois töistä. He olivat yhteensä 3109 kalenteripäivää vapautettuna virka-/työtehtävistä. VAKITUISEN HENKILÖSTÖN POISSAOLOPÄIVIEN JAKAUMA Vuosi-loma Äitiys-/ Muut hoitovapaa poissa-olot Palkattomat vapaat Sairaus loma 12

13 Jalasjärven kunta Poissaolot VAKITUISEN HENKILÖSTÖN SAIRAUSLOMAT VUOSINA Toimialat poissa hlö Vuosi koko hlöstö kpv kpv kpv kpv kpv kpv Palvelutoiminnot Lomituspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Kunta yhteensä JAKK Yhteensä Organisaatiorakenteen muutosten vuoksi sairauspoissaolojen vertailtavuus ######### edellisiin vuosiin on säilynyt vain teknisissä ######### palveluissa ja JAKKissa. ######### Yksittäisten ######### henkilöiden pitkät poissaolot vaikuttavat ######### toimialakohtaisten poissaolopäivien ######### kehitykseen. Teknisissä palveluissa vuoden 2008 lopussa tulleet useammat myönteiset työkyvyttömyyseläkepäätökset ovat vaikuttaneet sairauspoissaoloja alentavasti. Sairauspoissaolojen jakauma toimialoittain 2009 JAKK 28 % Tekniikka 9 % Palvelu 17 % 2000 Lomitus 25 % 35 % kunnan vakituisesta henkilökunnasta eli 202 henkilöä ei ole ollut päivääkään poissa sairauden takia kuluneen vuoden aikana. Ei päivääkään poissa sairauden takia (JAKK mukana v.2006 lähtien) Sivistys 21 % Palvelu Terveys Sosiaali Opetus ja vapaa-aika Teknikka Aikuiskoulutus Vuonna 2009 kunnan henkilöstöstä 65 % oli jonkin pituisella sairauslomalla

14 Jalasjärven kunta Poissaolot VAKITUISEN HENKILÖSTÖN SAIRAUSLOMAT VUOSINA kpv / henkilö Toimialat Vuosi 2009 Vuosi koko hlöstö kpv kpv/ hlö koko hlöstö kpv kpv/ hlö kpv/ hlö kpv/ hlö Palvelutoiminnot , ,5 19,9 23,5 Lomituspalvelut , , ,4 Sivistyspalvelut , ,2 8,5 12,5 Tekniset palvelut , ,6 28,6 20,0 Kunta yhteensä , ,0 20,7 20,7 JAKK , ,4 6,7 6,9 Yhteensä , ,8 16,6 17,5 kpv=kalenteripäivä Koko kunnan vakituisen henkilöstön määrään suhteutettuna sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden korkeista lukemista 15,7 päivään henkilöä kohden. Vuonna 2008 sairauspoissaoloja oli keskimäärin 17,8 kpv/hlö, vähennystä on siis tapahtunut 2,1 päivää. Kunnan omissa toiminnoissa vähennystä sairauspoissaoloissa edelliseen vuoteen verrattuna on tapahtunut myös 2,1 päivää. Sairauspoissaolot olivat 19,9 kalenteripäivää. Vuoden 2004 jälkeen kunnan omien toimintojen sairauspäivien määrä on ensimmäistä kertaa alle 20 päivän. JAKKissa sairauspoissaolot (10,1 pv) olivat kunnan toimialoista kaikkein pienimmät, vaikka nousua oli edelliseen vuoteen verrattuna 0,7 päivää. Kunnan omien toimintojen pienimmät sairauspoissaolot olivat sivistyspalveluissa (13,1 pv). Lomituspalveluissa sairauslomat olivat kaikkein suurimmat. Jokainen vakituinen työntekijä oli lomituspalveluissa pois keskimäärin 35,1 päivää vuonna Lomituspalveluiden sairauslomat ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 612 päivällä eli 10 pv/hlö. Todennäköisesti näistä osa johtaa työkyvyttömyyseläkkeelle, määräaikaiselle kuntoutustuelle tai uudelleen koulutukseen. Vuonna 2009 sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisestä vuodesta. 14

15 Jalasjärven kunta Poissaolot VAKITUISEN HENKILÖSTÖN SAIRAUSLOMAT VUOSINA KOKO HENKILÖSTÖÄ KOHTI SAIRAUSPOISSAOLOJEN JAKAUMA KOKO HENKILÖSTÖÄ KOHTI TOIMIALOITTAIN 2009 Tekniikka 19 % JAKK 10 % Palvelu 22 % Kaaviosta voidaan nähdä sairauspoissaolot toimialoittain jaettuna vakituisen henkilöstön määrään suhteutettuna. Vähiten sairauspoissaoloja koko vakituiseen henkilöstön määrään suhteutettuna on JAKKissa ja sivistyspalveluissa. Sivistys 13 % Lomitus 36 % Selkeästi eniten henkilöstö sairasteli lomituspalveluissa. Alla olevasta kaaviosta voidaan nähdä tarkastelujakson suurimmat sairauspoissaolot olleen vuonna Jokaista vakituista työntekijää kohden 19,5 kpv. Vuonna 2009 poissaolot sairauden vuoksi vähentyivät 15,7 kalenteripäivään. Vastaavat luvut olivat vuonna ,8 kpv; ,6 kpv; vuonna 2004 se oli 17,4 kpv, vuonna ,3 kpv; vuonna ,5 kpv sekä vuonna 2001 luku oli 18,5 kpv. 20 SAIRAUSPOISSAOLOT Vuonna 2009 kunnan vakituisen henkilöstön sairauslomat olivat 15,7 kpv/hlö Kalenteripv / hlö

16 Jalasjärven kunta Poissaolot VAKITUISEN HENKILÖSTÖN SAIRAUSLOMAT KESTOLTAAN 1-3 PÄIVÄÄ Toimialat 2009 poissa hlö 2009 koko hlöstö 2009 kpv 2009 pv/hlö 2008 kpv 2008 pv/hlö 2007 pv/hlö Palvelutoiminnot , ,1 1,1 Lomituspalvelut , ,0 1,2 Sivistyspalvelut , ,3 1,9 Tekniset palvelut ,6 88 1,9 0,9 Kunta yhteensä , ,8 1,5 JAKK , ,1 1,5 Yhteensä , ,9 1,5 10 % SAIRAUSLOMAPÄIVÄT YHTEENSÄ pitkät sairauslomat 90 % Lyhyiden sairauslomien suhteellinen osuus on pysynyt ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Viereisestä kaaviosta voidaan nähdä, että 1-3 päivän pituiset sairauspoissaolot ovat 10% kaikista sairauspoissaoloista. Kaikista sairauspoissaoloista oli näin 90% yli 3 päivän poissaoloja. Kunnan peruspalvelutoiminnoissa maksettiin vuonna 2009 sairausajan palkkoja euroa, joka on 3,5 % koko palkkasummasta. Vuonna 2008 maksettiin euroa sairauspoissaolojen johdosta palkkaa, joka oli 3,7 % koko palkkasummasta. JAKKissa maksettiin sairausajan palkkaa euroa ja se on 2,1 % koko JAKKin palkkasummasta. Sairauspoissaolon kustannuksissa ei ole otettu huomioon sitä seikkaa, että monessa tapauksessa tulee lisäksi vielä sijaiskustannukset eikä summassa näy opettajien sairausaikojen ajalta maksetut ylituntipalkkiot. Vuosina 2006 ja 2007 lyhyitä sairauslomia oli 8 % kaikista sairauslomista. Vuonna 2009 vakituisesta henkilöstöstä 50 % oli 1-3 päivän sairauslomalla. 16

17 ELÄKÖITYMINEN Eläköityminen kertoo, paljonko henkilöstöä jää ja on jäämässä eläkkeelle. Eläkkeiden seurannalla pystytään tarkastelemaan paljonko tarvitaan korvaavaa henkilöstörekrytointia. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisiän tavoitetaso tulisi olla lähellä normaalia eläkeikää. Eläkkeelle jäämistä on tarkasteltu eri eläkelajien mukaisesti 6 vuoden tiedoilla. Lisäksi laskettiin eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä vanhuuseläkkeelle ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneissä. Ohessa on myös arvio vanhuuseläkeiän saavuttavista vuoteen 2018 saakka. 17

18 Jalasjärven kunta Eläköityminen PALVELUKSESTA ELÄKKEELLE SIIRTYNEET Eläkelaji Kunta Jakk Vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Osatyökyvyttömyyseläke Kuntoutustuki Yksilöllinen varhaiseläke Työttömyyseläke Eläkeelle siirtyneet Osa-aikaeläke Kaikki yhteensä Vuoden 2008 hurjasta eläkkeelle siirtyjien määrästä laskeuduttiin alle takavuosien keskiarvon. Eri muotoisille eläkkeille siirtyi viime vuonna ainoastaan 10 henkilöä. Väheneminen johtuu osaltaan myös kunnan henkilöstömäärän supistumisesta. Vuonna 2009 vanhuuseläkkeelle siirtyi 6 henkilöä. Kokoaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 2 henkilöä. Vuoden 1999 jälkeen osa-aikaeläkkeelle on jäänyt jo 42 työntekijää. Vuonna 2009 Jalasjärven kunnasta jäi kokoaikaiselle eläkkeelle 8 henkilöä. Eläkkeelle jääneiden määrä Kokoaikaeläkkeelle siirtyneet Kaikki eläkkeet yhteensä Osa-aikaeläkkeelle siirtymisestä on ollut suosittua. Kuitenkin vuonna 2009 ko. eläkkeelle siirtyi vain 1 henkilö.vuosina 2004 ja 2005 osa-aikaeläkkeelle siirtyvien määrä oli alhainen osa-aikaeläke-ehtojen jonkin asteisen huonontumisen vuoksi. Jossain määrin aikaisemmin osa-aikaeläkkeelle siirtyneitä henkilöitä on palannut takaisin kokoaikatyöhön. 18

19 Jalasjärven kunta Eläköityminen ELÄKKEELLE SIIRTYNEIDEN KESKI-IKÄ * Eläkelaji Kunta Jakk Vanhuus 62,2 64,2 62, Työkyvyttömyys 60,5 60, Kaikkien keski-ikä 61,5 64,2 62, *jakk mukana luvuissa vuodesta 2007 alkaen Vanhuuseläkkeelle kunnasta siirryttiin keskimäärin 62,5 vuoden ikäisenä. Vanhuuseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 1,5 vuotta nuorempana kuin vuonna Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä nousi yli 60 vuoden. Vuonna 2008 siirtymisikä oli 56 vuotta. Valtakunnallisesti katsottuna kuntatyöntekijät jäivät vuonna 2009 eläkkeelle keskimäärin 59,4 vuotiainana, kun vuonna 2008 eläkkeelle jäätiin keskimäärin 58,7 vuotiaana. Eläkkeelle jäämisen keski-ikä nousi siis noin 0,7 vuotta. Kuntatyöntekijöitä siirtyi eläkkeelle enemmän kuin koskaan aiemmin. Vuonna 2009 eläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 62 vuotta. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä Vanhuus Työkyvyttömyys Kaikki

20 Jalasjärven kunta Eläköityminen VANHUUSELÄKEIÄN TÄYTTÄVÄT VUOTEEN 2018 MENNESSÄ Toimialat Yhteensä Palvelutoiminnot Lomituspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Kunta yhteensä JAKK Kaikki yhteensä Taulukossa on arvioitu eläkkeelle siirtymisvuodet sekä Kuntien eläkevakuutuksen että Valtiokonttorin osalta. Vuoden 2005 alusta on tullut voimaan eläkeuudistus, jonka vuoksi palkansaaja voi siirtyä vanhuuseläkkeelle valitsemanaan ajankohtana ikävuosien välillä VANHUUSELÄKEIÄN TÄYTTÄVÄT VUOTEEN Eläkeuudistuksen tarkoituksena on eläkkeelle siirtymisiän myöhentäminen 2-3 vuodella. Työssä jatkamista yli henkilökohtaisen eläkeiän kannustetaan suuremmalla eläkekarttumalla, ja muutama työntekijä on käyttänytkin jo tätä mahdollisuutta. Palvelu Tarkastelujakson aikana 19 % vakituisesta Terveys henkilöstöstä siirtyy vanhuuseläkkeelle. Sosiaali Kunnan omissa toiminnoissa eläkkeelle siirtyy Opetus- ja vapaa-aika seuraavan yhdeksän vuoden aikana 28 % Tekniikka vakituisista. Henkilöstömäärään Aikuiskoulutus suhteutettuna teknisistä palveluista siirtyy Opettajat eläkkeelle enemmän kuin joka toinen (53 %) vuoteen 2018 mennessä. Sivistyspalveluista oletetaan 48 henkilön siirtyvän vanhuuseläkkeelle samana aikana. ELÄKEIÄN TÄYTTÄVÄT TOIMIALOITTAIN Tekniset palvelut 21 % JAKK 17 % Palvelutoiminnot 7 % Lomitus palvelut 10 % Vuosittain vanhuuseläkeiän saavuttaa keskimäärin 13 henkilöä. Sivistys palvelut 45 % 20

21 HENKILÖSTÖ- TULOSLASKELMA Henkilöstötuloslaskelma sisältää kaikki henkilöstöön kohdistuvat kulut. Henkilöstökuluja ovat mm. palkat, palkkiot ja henkilöstösivukulut (eläkekulut ja muut kulut). Tarkoituksena on antaa tietoa siitä miten tehokkaasti henkilöstömenoja käytetään. Henkilöstökulut on lajiteltu palkkoihin ja palkkioihin, eläkekuluihin ja muihin henkilöstösivukuluihin. Tietoja on usean vuoden ajalta ja vuosien 2006, 2007, 2008 ja 2009, joiden menot on eritelty tarkemmin. 21

22 Jalasjärven kunta Henkilöstötuloslaskelma HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA Palkat ja Palkkiot Muutos% Palkat ja palkkiot , Peruspalvelutoiminnan palkat ja palkkiot , Kokouspalkkiot , Vakituiset kuukausipalkat , Tilapäiset palkat , Kouluhenkilöstö (työsuht) , Erilliskorvaukset , Sijaiset , Tuntipalkat 776 2, Palkkiot 1 0, Opetus, vakituiset , Sekalaiset palkat, palkkiot 51 45,71 35 Taloudenhoitajan vuosipalkka 2 0, Luontoisedut 91 1, Työllistettävien palkat , Jaksotetut palkat ,00 Henk.korvaukset , JAKK:n palkat ja palkkiot , Opettajien palkat (JAKK) , Opettajien suunnittelupalkat (JAKK) -100, Muut palkat (JAKK) , Laskennall.loma (JAKK) , Luottamusmiespalkkio (JAKK) 2 0, Kokouspalkkio (JAKK) 8 60, Sair.vak.-ja tapaturmakor (JAKK) , Eläkekulut , Kvtel-maksut , Kvtel-maksut (JAKK) , Vel-maksut 644 1, Muut työeläkemaksut 122 Muut henkilöstösivukulut , Sotumaksut (JAKK) , Sosiaaliturvamaksu , Henk.vakuutusmaksut (JAKK) , Työttömyysvakuutusmaksu , Muut sosiaalivak.maksut , Jaksotettujen lomap.sivukulut ,00 Yhteensä , Muutos-% -16,42 % 11,22 % 6,89 % 4,04 % Koko kunnan henkilöstömenot vähenivät vuonna 2009 yli 16 %. Palkkojen ja palkkioiden osuus henkilöstömenoista on n. 77 %, eläkemenojen 18 % ja muiden henkilöstökulujen 5 %. JAKKin osuus henkilöstömenoista on 43 %. Vuonna 2009 henkilöstökulujen osuus kunnan käyttötalouden menoista oli 42 % 22

23 Jalasjärven kunta Henkilöstötuloslaskelma HENKILÖSTÖKULUT TARKEMMIN HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstökulut ovat laskeneet edellisestä vuodesta n. 16 %; ensimmäistä kertaa henkilöstötilinpäätöksen tekovuosina. Koko henkilöstön määrä on laskenut vuoden 2009 lopun tilanteesta laskettuna edellisen vuoden loppuun verrattuna 24 %-yksiköllä. Kahdesta seuraavasta taulukosta nähdään henkilöstökulujen kasvu kunnan peruspalvelutoiminnan sekä JAKKin palkoissa ja palkkioissa PERUSPALVELUTOIMINNAN PALKAT JA PALKKIOT Peruspalvelutoiminnan palkat ja palkkiot ilman sivukulujen vaikutusta ovat laskeneet edellisestä vuodesta 29 %. Vuodesta 2007 vuoteen 2008 nousua oli 5 %. Valtakunnallisesti päätetty sotumaksun alentaminen alkaen näkyy selkeästi palkkamenojen laskua suurempana vähennyksenä Vähentyminen selittyy kokonaisuudessaan kunnan osan henkilöstön siirtymisellä JIK ky:n palvelukseen JAKK:N PALKAT JA PALKKIOT JAKKin palkkojen ja palkkioden nousuvauhti on tasaantunut. Nousua vuodesta 2008 vuoteen 2009 oli enää reilut 7 %. Edellisenä vuotena kasvua oli yli 28 %. Tarkasteluajanjaksona voidaan havaita JAKKin palkkakulujen kaksinkertaistuneen vuodesta 2005 alkaen. Samana aikana JAKKin vakituisen henkilöstön määrä on noussut 122 henkilöstä 246 työntekijään. 23

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI ,

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI , LIITE 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TULOSALUEITTAIN TA 2014* Yht. ilman työll. 2014 Henkilötyövuosia Vakituiset Määräaik. Työllistetyt Sivutoimi Opetushenk. 31.12.2013* KOULUTUSKESKUS SALPAUS Hyvinvointi 116,0

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt valtion eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat,

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja evankelisluterilaisen kirkon eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Saapuneiden kirkon eläkehakemusten määrä eläkelajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji 2015 2014 Muutos,

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 2 Henkilöstöraportti 2015 Yhteistoimintaelin xx.xx.2016 Kunnanhallitus xx.xx.2016 Valtuusto xx.xx.2016 3 1 Johdanto Henkilöstöraportti on suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2015... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Eläkkeellesiirtymisikä vuonna Jari Kannisto

Eläkkeellesiirtymisikä vuonna Jari Kannisto Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2016 Jari Kannisto 15.2.2017 Aiheet Työeläkkeelle siirtyneiden määrä Eläkkeellesiirtymisiän kehitys Työllisyys Työllisen ajan odote 2 Eläkkeelle siirtymisen myöhentämistavoitetta

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarat... 3 Henkilöstömäärä... 6 Henkilötyövuosi... 9 Työajan jakautuminen... 10 Osaamisen kehittäminen... 11 Koulutuskorvaus...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä

Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä Tilastokatsaus Lisätietoja: 28.05.2010 Esko Ruhanen, puh. 020 634 1364, etunimi.sukunimi@kela.fi Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä Kelan eläke-etuudensaajat ja maksetut eläkeetuudet

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2 0 1 5 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖPANOKSET... 2 2.1 YLEISTÄ... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEEN LUONNE... 3 2.4 TYÖLLISTÄMISTYÖ...

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain HENKILÖSTÖRAPORTTI 20 Sisällys 1 JOHDANTO...3 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö 31.12.20...3 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 20...3 Kunnan määräaikaiset työsuhteet vuoden

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

Tilastotietoja KiEL eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: tilastot@keva.fi

Tilastotietoja KiEL eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: tilastot@keva.fi Tilastotietoja KiEL eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Saapuneiden KiEL eläkehakemusten määrä eläkelajeittain 2015 ja 2014 Eläkelaji 2015 2014 Muutos, % Vanhuuseläkkeet 837 814 2,8

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Case Skanska, 16.3.216 Kirsi Mettälä, Skanska Hanna von Weissenberg, Terveystalo Maailmanlaajuinen Skanska Yhdysvallat Norja Ruotsi Suomi Iso-Britannia

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

HTV:t (poistyöll. HTV:t. Yhteensä. Nainen Lkm % ja harj.) kaikki. HTV:t. HTV:t. Yhteensä Lkm % (poistyöll. kaikki. ja harj.) HTV:t.

HTV:t (poistyöll. HTV:t. Yhteensä. Nainen Lkm % ja harj.) kaikki. HTV:t. HTV:t. Yhteensä Lkm % (poistyöll. kaikki. ja harj.) HTV:t. Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- ja harj.) Mies Mies Syyttäjälaitos 222 37,4 371 62,6 593 100 545,6 534,2 212 36,5 369 63,5 581 100 543,3 533,8 200 35,7 361 64,3 561 100 537,4 531,2

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- Mies (poistyöll. kaikki ja harj.) Mies Mies Syyttäjälaitos 214 37,6 355 62,4 569 100 535,7 520,0 209 36,9 358 63,1 567 100 527,5 516,0 222 37,4 371

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Sopimus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksen varhaiskasvatuksen henkilöstön siirtymisestä Tohmajärven kunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen yhteydessä

Lisätiedot

Tilastotietoja VaEL-eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: tilastot@keva.fi

Tilastotietoja VaEL-eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: tilastot@keva.fi Tilastotietoja VaEL-eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt VaEL-eläke- ja etuuspäätökset lajeittain 2015 ja 2014 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat, kpl 2015 2014 Muutos, % Vanhuuseläkkeet¹

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1 Yhteistyötoimikunta 14.3.2016 10 LIITE NRO 1 Kunnanhallitus 29.3.2016 38 LIITE NRO 1 Valtuusto 13.6.2016 x LIITE NRO 1 Henkilöstöraportti 1 Sisällys: 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä 1.2. Henkilötyövuodet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Yhteistoimintaelin 19 13.10.2014 Kunnanhallitus 267 27.10.2014 Kunnanhallitus 13 18.01.2016 Sairauspoissaolojen

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot 2011

Tilinpäätöskalvot 2011 Tilinpäätöskalvot 2011 Tuloslaskelma 2011 2010 Maksutulo 4 545 4 327 Eläkemeno -3 524-3 306 RAHOITUSKATE 1 021 1 021 Sijoitusten nettotuotto -446 3 125 Lakisääteiset maksut, nettotoimintakulut ja poistot

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7

Lisätiedot

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työajan henkilöstökustannusten kaavamainen jako bruttotyöajan, tehdyn työajan ja tehokkaan

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti Edelläkävijä energiatehokkuudessa Omistaa ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Viiden kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama. Toiminta-alue n. 50 kuntaa, joissa noin 400 000 asukasta. Yhteistyökumppani

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) Yhteistyötoimikunta xx.xx.2016 Yhtymähallitus xx.xx.2016 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖRESURSSIT HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 06.06.2016 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2015 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 2015 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko-

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Siirtyminen eläkkeelle...

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Kvalt liite 1 Kv 14.6.2016 SUOMUSSALMEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Hallintopalvelut 2 Sisältö: sivu 1. Henkilöstöraportti henkilöstöstrategian toteutumisen ja arvioinnin välineenä 5 Suomussalmen

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot