1 Tydnantajalleanneftavattoimintaohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Tydnantajalleanneftavattoimintaohjeet"

Transkriptio

1 Aluehallintovirasto Tyosuojelun vastuualue 1-tr F l tt l L_2 rj Tarkasfuskertomus 11t (4) TyiisuoJelutarkasfus Tarkastuspaiva ja -aika Tytinanbja Osoite Valvontakohde Osoite Tarkastaja Osallistujat O'l 1 klo Oriveden kaupunki Keskustie OR VESI Pdilahden koulu PajukannantielS OR VESI AS Saarela Soili Ty<isuojelupddllikkri Timo Toivonen Tydsuojeluvaltuutettu Osmo parviainen (poistui klo ) Rehtori Mia Mattila Luokanopettaja Susanna pollari Luokanopettaja Maija ylistato Ruokapalveluty6ntekijd Kirsti Sihvo-Leponiemi 1 Tydnantajalleanneftavattoimintaohjeet 1.1 Ty6n vaarojen ja haittojen selvittaminen ja arviointi Tydnanbja. ei ole selvittdnyt ja arvioinut jdrjestelmallisesti ja kattavasti tyon ja tvovlglyislltlv.aaroja ja.haittoja (kuormitulreku6iuy, eil<ate rynrynyt arvioin_ nin perusteella tarpeellisiin toimenpiteisiin tyoot'osutrieioen farantamiseksi. TvdlSnFjg.l on kattavastija jdrjestelmdllisesti selvitettava ia tunnistettava tyttst i' ty. ttjilg:ta,.muusta tydymparist6sta ;a tyoolosutretitl arheutuvat haittaja vaarat kijat sekd arvioida niide-n merkitys tytintekijtin turvallisuude e jateiu"v!_?!j:,1-tjgn3ntaian on ryhdyttdvd arvioinnin peruiteeila tarpeellisiin toimenptretsfin tyootosuhteiden parantamiseksi. 1.2 Vdkivallan uhan hallinta Ty6n vaarojen selvittdmisen ja arvioinnin periaatteet, tapa seka esille tulleet terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat seikat on kdsiteltdvd ty<ipaikalla ty<isuojeluyhteistoiminnassa ja sen pohjalta kehittiid toimintatafoja.. Riskinarviointiin liittyvdii lisiiaineistoa on saatavilla osoifteesta Ty6turvailisuustaki (7 3A/2002) S g 70 gy.a 32 g Iv1i:1,9,1 "l:le t:hn14 ty6paikaila kattavasti eike jarjestetmeilisesti setvitystd Ja arvtotn[a vaktvallan hallinnan osalta. Postiosoite Keyntiosoite P.L 272,33101 Tampere puhetin Uimalankatu 1, Tampere Tytisuojelun vastuualue toimii alueellisena tydsuojeluviranomaisena tyosuojelu.

2 Ldnsi- ja SisS-Suomen aluehallintcvirasto Ty6suojelun vastuualue Tarkashlskertomus 11t1ig1 2(4) Heirinta tai muu epdasiallinen kohtelu Ty6nanhjan on selvitettavd vdkivallan uhasta aiheutuvat vaarat ja haitat seke "ri:]n":,ljl*lil-q*ltvs.-v. lintgkijciiden turvailisuuaetb ia ierveyoeile. rycis_ sd' johon liiftyy ilmeinen vdkivallan uhka, on tvo l" tvoof,i"r-nteet jdrjestettiivd siten, ettd vdkivallan uhka ja vdkivaltatilante"i "nn"it""trfai.iadn mahdollil"lffi ig#ffi tii#"j:,ff ffi 15ff H:i[XJtjTI:l?ji,f ilii,,:i_"*,:,," ry:f 1l$?l,ll..:troimenpireet esimerkiksi ty6k jyra;;di i;inrset apuve ti_ neer (esrm, hatwsjarjestelmd) ja rakentee iset ratkaisut ym. maaray,i,,tvai tehdy,n arvioinnin perusteella. Tv6.nalql3n lujee laatia tydpaikkakohtrainen meneftetytapaohje, joka sisanea vdkivaltatilanteiden hallintaan liittyvat ohjeet ja toimtntliaiaimyos uhkatitanteiden kirjaamiseen ja raportointiin myos vanam fiti-tii"ngilen os"rta. Ty6turuailisuustaki (73A/2002) SS, ro S, 1 4 g ja 27 g Tl_6_q3i9ll? on menette,lytapaohjeet hdirinndn tai muun epdasiallisen kohtelun varata. Ohjeita ei ole kesitelty yhdessa tydntekij<iiden karlsa. Tydnanhjan tulee huolehtia, eftii. tyrintekijiit ja esimiehet osaavat toimia tyo_ o-aikalla sovittujen menettsrytapojen muk6isesti matraotti"lsa hiiirintd tai muussa ep6asiaiisen kohterun tiranteissa. Esimiesten turee tietda toimintavelvollisuutensa ndissd tilanteissa. Tydnanhjan tulee seurata sovittujen menettelytapojen noudattamista. 1.4 Valaistus Tydturvallisuustaki (739/2002) O, 10, 14, 17, 18 ja 2A S Y 6luokan yleisvalaistus on riittdmdtrin tarkempaan ty6skentetyyn (mitattu lux). opettajanhuoneen ty6pisteiden varaistus on riiftemet6n tarkkuutta vaativaan tydskentelyyn (mitattu 1 6zl-1 88 tux). Tyiinantajan on huolehdittava,. ettd tyripaikalla tulee olla ty6n edellyttiimd ja tydntekij6iden ederrytysten mukainen sopiva p rfi ttauanl"itkas varaistus. Ty6turvallisuu slaki (7 3A/2002) 34 S 1.5 Hajuhaitta Kiinteistdn toimitiroissa on havaittu n. korme vuotta sitten voimakas viemdrimdinen hajuhaifta, joka korostuu etenkin kylmdnd wodenait<ana sek6 sateel_ F "ttq T"l"l.qpginee,ila. Ty6ntek[dt yhdistaivet nalunaitan syntymisen ajankoh_ taan' jolloin kiinteistci riitettiin kunnairiseen viemariverkoiioon. xev6ttatvetta 20'l 1 ty6nanta,ian on asentanut keitti6iin jdrjestelmdn, joka pumppaa punois_ tusainefta viemeriverkostoon. Tdll6 pyritaan poistamazn syntwaa hajuhaitfaa. Postiosoite Kdyntiosoite PL 272, Tamoere Uimalankatu 1, Tampere Tydsuojelun vastuualue toimii alueellisena tytjsuojeluviranomaisena Puhelin

3 Liinsi- ja Sis6-Suomen aluehallintcvirasto Ty6suojelun vastuualue Tarkasfuskertomus / (4) Ty6nantajan on seurattava tilannefta ja tarvittaessa ryhdyftdvd jatkotoimenpiteisiin, joilla voidaan torjua tyopaikalla tyrintekijdd vahingbittavassa tai hdiritsevasse _maarin esiintyvid ilman epdpuhtauksia. llman epdpuhtaudet on riitt6- vdssd m66rin kootbva ja poistettava tarkoituksenmukaisen ilmanvaihdon avulla. 1.6 Astianpesukoneen putkistot Ty6turuailisuustaki (73A/2O02) 37 S Astianpesukoneeseen johtaa kaksi pesuainepu{<istoa, joiden riitoskohdar vuotaval ja pesuainetta valuu lattialle. Tyonanhjan on huolehdittava, ettii ty<ipaikan varusteiden ja laitteiden tulee olla turvallisia ja terveellisia ty6ntekij6ille. TydntekUan altisiuminen turvallisuudelle ja terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttaville -kemiallisille tekijdille on rajoitettava niin vdhdiseksi, ett6i neista tekijdista aiheudu haittaa tai vaaraa ty6ntekijdn turvallisuudelle tai terveydelle. Tydturvallisuuslaki (738/2002) 32 g ja 38 g 1 mom. 1.7 Ensiaouvalmius Tyiintekij6illd ei ole paivitettyd ensiapukoulutusta. Tyrinanbjan on huolehdiftava, efld ensiapu. ja pelastushenkildt saavat riittevdn koulutuksen ja my6s koulutusta taitojen yilapit6miseksi. Tydturvallisuuslaki (738/2002) 46 S, 4Z S 1.8 SelMtys selvitys toimintaohjeiden noudathmiseksi tehtavistd toimenpiteistd on toimitettava Lensi- ja sisd-suomen aluehallintrviraston tydsuojelun vastuualueelle allekirjoittaneelle mennessd. selvitykiessd on viitattava tarkastuskertomukseen numero,l 1 l'l Sg1. 2 Muut kdsitellyt asiat Tarkastuksella kesittelin lisdksi tyoterveyshuoltoa, sairauspoissaoroja, tapatyrmig, m9!ua, perehdyttdmistd ja tiedothmista, tytisuhdeasioib, uliomaalai_ sia ty6ntekijdita ja yhdenvertaisuutta tyossd. Muilta osin en ty<ipaikkaa tarkastanut. Ty6paikafia voi ofla epdkohtia, jotka ei vdt tulleet tarkastuksen aikana esille. vastuu ty6suojelua koskevien sddnncisten noudattamisesta on tyonantajalla. Postiosoite PL272,33101Tampere puhelin Kdyntiosoite Uimalankatu 1, Tampere tyosuojelu. Tyiisuoielun vastuualue toimii alueellisena tyosuojeluviranomaisena

4 LAnsF ja Sise-Suomen aluehallintcvirasto Tyiisuojelun vastuualue Tarkasfuskertomus 'U (4) Tarkastuksella lssna olleilla oli mahdollisuus esittde kesityksensd hrkastuksella esille tulleista asioista ja tekemistdni havainnoista. Tarkastuksesta ei esf tetty huomautettavaa. Kehotusten ja toimintaohjeiden merkitys on selostetu tarkastuskertomuksen liitteessd Valvontatoimenpiteiden merkitys. Tarkasbja Liitteet Valvontatoimenpiteiden merkitys Jakelu Ty<isuojelupdiillikko Timo Toivonen Ty<isuojeluvaltuutettu Osmo Parviainen Rehtori Mia Mattila Postiosoite PL 272,33101Tampere Puhelin Kayntiosoite Uimalankatu 1, Tampere Tydsuo,ielun vastuualue toimii alueellisena tfiisuo.jeluviranomaisena

5 LAnsF ja Sis6-Suomen aluehallintcvirasto Tyosuojelun vastuualue Tarkasfu skertomuksen liite LIITE VALVONTATOIMENPITEIDEN M ERKITYS Toimintaohjeen merkitys Kehotuksen merkitys Toimintaohje on annettu asiasta, jonka tarkastaja on havainnut lainsddddnnon vastaiseksi. Toimintaohjeen noudatbmatta jdttdminen voi johtaa siten kuin lydsuojelun valvontralaissa ( ) 13 $ 3. mom. sdddetddn tiarkastajan antamaan kehotukseen jaltai ty<isuojeluviranomaisen velvoittavaan paatdkseen. Tyiisuojeluviranomainen voi mdiiriitii velvoitteen tehosteeksi uhkasakon, teeftdmis- tai keskeyttamisuhan. Kehofus on annetfu asiasta, jonka tarkastaja on havainnut lainsddddnn6n vastaiseksi ja josta aiheutuva vaara tai haitta on vdhdista suurempi. Kehotuksen noudattafietta jattdminen asetetun mddrdajan kuluessa, voi johtaa tyosuojeluviranomaisen velvoittavaan peettikseen. Tycisuojeluviranomainen voi maerata velvoitteen tehosteeksi uhkasakon, teettdmis- tai keskeyttdmisuhan. llmoitukset muille vlranomaisille Tyiisuojeluviranomaisella on velvollisuus tehda poliisille ilmoitus, jos on todennekdisia perusteita epdilld, efte on tehty tyosuojeluviranomaisen valvottiavana olevassa laissa tai rikoslain (39/1889) 47 luvussa rangaistavaksi sdddefty teko. llmoitus voidaan kuitenkin jiittiiii tekemdttd, jos tekoa on pideteva olosuhteet huomioon ottaen vdhdisend eike yleinen etu vaadi ilmoituksen tekemistd. Laki ty6suojelun valvonnasta ja tydpaikan ty6suojeluyhteistoiminnasta (42U2006) tg S, 74 gja 50 S Postiosoite PL 272,33101 Tampere Puhelin Keyntiosoite Uimalankatu 1, Tampere Tytisuojelun vastuualue toimii alueellisena tytisuo.ieluviranomaisena

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

FYYSISEN VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VALVONTA

FYYSISEN VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 2 / 2010 FYYSISEN VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluvalvonnan ohjeita 2 / 2010 FYYSISEN VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen

Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen AA Marja Norrena, Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy Taustaa lähes 30 % vuoden 2011 työolobarometriin vastanneista kertoi havainneensa

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työsuojeluhallinto Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2013 ISBN 978-952-479-046-8 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2012 Melusta

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty Hyvä käytös sallittu epäasiallinen kohtelu kielletty Ohjeita työpaikoille epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi Työnantajan on lain mukaan puututtava epäasialliseen

Lisätiedot

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Kenttätie 16 A 1 90130 Oulu Puhelin: 045 2786 465 Sähköposti: toimisto@domoisannointipalvelu.com KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Olen tutustunut AOYL:n II osan 4 ja 5

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2010 Työsuojelu Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 ISBN 978-952-00-2977-7

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Ajoterveys ja terveydenhuollon valvonta

Ajoterveys ja terveydenhuollon valvonta Ajoterveys ja terveydenhuollon valvonta Markus Henriksson Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Valvontaosasto Sidonnaisuudet: Konsultoiva psykiatri,

Lisätiedot

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Asiantuntijat: sosiaali- ja terveysministeriöstä Toivo Niskanen, Hannu Stålhammar ja Tarja Kantolahti

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE SAATE 8.1.2015 TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE Sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista on koottu tämä konsulteille suunnattu tietopaketti. Ohjeiden laadinnassa on SYK:n oman kehitystyön ja

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Ohje YVL A.12 Ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinta

Ohje YVL A.12 Ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinta Sisällysluettelo VALTUUTUSPERUSTEET... 2 SOVELTAMISSÄÄNNÖT... 2 1 JOHDANTO... 3 2 SOVELTAMISALA... 3 3 TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTA... 4 3.1 YLEISET VAATIMUKSET... 4 3.2 TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Vesiväylänpitoon liittyviä vastuu- ja korvausperiaatteita

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Vesiväylänpitoon liittyviä vastuu- ja korvausperiaatteita 11 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Vesiväylänpitoon liittyviä vastuu- ja korvausperiaatteita Vesiväylänpitoon liittyviä vastuu- ja korvausperiaatteita Liikenneviraston ohjeita 11/2015 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot