Tytinanhjan on huorehdittava, ettii ty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tytinanhjan on huorehdittava, ettii ty

Transkriptio

1 Aluehallintovirasto Tydsuojelun vastuualue Tarkastuskertomus ' L--II IL 3 11t1577 1(3) TyrisuoJelutarkastus Tarkastuspdivd ja -aika Ty<inanhja Valvontakohde Osallistujat kto,t S Oriveden kauounki Keskustie ORMESI Holman koulu Kasakkamdentie ORIVESI Saarela Soili Tydsuojelupdiillikko Timo Toivonen Tydsuojeluvaltuutettu Osmo parviainen Luokanopettaja Katri Jdrvenpdd 1 Tydnantajalle annettavat toimintaohjeet 1.1 Eteistilan seina Katon rajassa oleva seindmateriaali on poistettu n 40 cm alueetta. Aukosta ndkyy vesiputkisto, jonka eristemateriaatin" ; iil";gi; dfttty mineraativitlaa. Tarkastuksella tuli esille, ettd 2009 kyseisessa kohdassa on oltut vesivahinko, joiloin seindpinraa on poistettu rakenieiden k i"r;;;;;;eittamiseksi. Tycinanbjan on mddritertdv6 rakenteiden kunto vesivahingon jarjirtii. Mikdli rakenteiden kuntoarvio osoittaa, ettei tyoympdristciriraiennemateriaalit aiheuh.tydntekiidille. terv yshaittola, avoinna'ollvlr"i"api"g o" su1 ttava. Tvonanhjan on huolehdittava siitd, ettii tydtitoje;;l;;;'ista'tai pintamateriaaleistra ei ole mahdollisb pddstd itrn""n'rihiorrisi" rin'"i"liirrnri". Ty6turuailisuustaki (7AA/20O2) S S,,O S, 32 g 1 ja 2 mom. ja 33 S 1.2 llmanvaihto luokissa O-2 Tyriskenterytiroissa on painovoimaan perustuva irmanvaihto. Tyontekijdt kokevat ilmanvaihdon riittdmdtt6mdksi. Ldmpiminti uroa"n"iroin" sisairma kohoaa!:f1"1 aiheuth.en fyy-slsti oireitua m paa""ariyala''vaisymysta. Kytmind vuodenaikoina sisdldmp6tila koetaan alhaiseksi. Tytinanhjan on huorehdittava, ettii ty<ipaikan irmanvaihto on riittavan tehokas ja tarkoituksenmukainen, ja ettd silld voidaan "ri.nrr'r"i"l.ti hallita huoneil_ man ldmoritilaa. Tydturuallisuustaki (rca2002) 39 gla 3Zg Posliosoite Keyntiosoite PL 272, Tampere Uimalankatu 1, 335i0 Tamoere Tycisuojelun vastuualue toimii alueellisena ty6suojeluviranomaisena Puhelin

2 Lensi- ja Sisd-Suomen aluehallintcvirasto Ty<isuojelun vastuualue Tarkastuskertomus 1,ll1 l7 2 (3) Ulkokatonlumiesteet ulkokaton jyrkkyys aiheuttaa tarvela rumen varumista arueite, joifla riikutaan. Katolta puuttuvat lumiesteet Ty6n31b1a1 turee varmistaa, ettii tytipaikan ja tyriskenterypaikkojen kurkuteiden, k6ytavien, utoskdytdvien ja muden aludiojn,loi.rj i,onuf.iiat tyctns6 vuoksi liikkuvat, ovat turvallisii ja ne pidetddn turvitti.jl"i nunno*". Tydturvallisuu staki (73U20O2) g2 S 1.4 Selvitys s-ervitys toimintaohjeiden 1.1 -,1..3 noudattamiseksi tehtdvistd toimenpiteisti aikatauluineen on toimitettava.ldnsi- ja Sisii-suomen ailinarrintcviraston ty6- suojelun vastuuaruee[e ailekirjoittaneeile i 1 ;e;;;d. servityksessd on viitattava tarkastuskertomukseen numero 1 1 l1lii. Laki tydsuojelun valvonrasta ja ty6paikan ty\suoje! uyhteistoi min nasta (44/2002) 4 S 2 Muut kasitellyt asiat Tarkastukserla kdsitterin risdksi tyriterveyshuoflon tekemda ty6paikkaservitystd, sairauspoissaoloja, tapaturmia ja vaaratilanteita, uatiuaien uhan hallintaa ja ' f.:'iq?:!:"t9tyl, hairinrae ja muuta epdasiailista toti"rua, utkomaataisia ryonrekuottet, yhdenvertaisuufla tyaisse sekd perehdyttdmistd. M.uilta.osin en tydpaikkaa tarkastanut. Tycipaikalla voi olla epakohtja, jotka ei_ vdt tulleet tarkastuksen aikana esi[e. Vastuu tvosuolerua roskevien sddnnosten noudattamisesta on tyinantajalla. Tarkastuksella 16snd olei[a ori mahdoiisuus esittdd kdsityksensa t.rkastuksella,esille tulleista asioista ja tekemist6ni navainnoista. iarkastuksesta ei esitetty huomautettavaa. Kehotusten ja toimintaohjeiden merkitys on selosteftu tarkastuskertomuksen lriieessa vatvontatoimenpiteiden merkitys. Liitteet Valvontatoimenpiteiden merkitys Jakelu Ty6suojelupddllikk6 Timo Toivonen Tyosuojeluvaltuutettu Osmo parviainen Luokanopettaja Katri Jdrvenpdd Postiosoite Keyntiosoite Pt 272, Tamoere Uimalankatu 1, Tamoere Tydsuojelun vastuualue toimii alueellisena tydsuoieluviranomaisena Puhelin

3 LAnsi- ja Sisd-Suomen aluehallinbvirasto Tydsuojelun vastuualue Tarkasfu skertomuksen liite LIITE VALVONTATOIMENPITEIDEN MERKITYS Tolmintaohjeen merkitys Kehotuksen merkitys Toimintaohje on annettu asiastra, jonka tarkastaja on havainnut lainseedanndn vastaiseksi. Toimintaohjeen_noudatbmatta jeteminen voi johtaa siten kuin tyosuoleiun vatvontalaissa ( ) 13 S 3. mom. sdddeta.dn trarkastajan antamaan fenoturseen ijtai ty<isuojeluviranomaisen velvoittavaan paatokseen. Tycisuojeluviranomainen voi maaata velvoitieen tehosteeksi uhkasakon, teettemis_ tai keskeyttamisuhan. Kehotus on annettl asiasta, jonka tarkastaja on havainnut lainsdddinndn vastaiseksi ja josta aiheutuva vaara tai haitta on vdhaistd suurempi. Kehotuksen noudattanefla jattaminen asetetun mdirdajan kuluessa, voi johtaa ty6suojeluviranomaisen velvoittavaan pdiitdkseen. Tycisuojeluviranomainen voi mddrdtd velvoitteen tehosteeksi uhkasakon, teettdmis- tai keskeyttdmisuhan. llmoitukset mullle viranomalsille Tydsuojeluviranomaisella on ve_lvollisuus tehde poliisille ilmoitus, jos on todenndk6isid perusteita epaille, ttii on tehty tydsuojeluviranomaisen valvottavana olevassa laissa tai rikoslain (39/1889) 47 luvussa rang-aistavaksi saddetty teko. llmoitus voidaan kuitenkin jiittiiii tekemetta, jos tekoa on pidettdvd olosuhteet huomioon ottaen vahaisena eikii yleinen eiu vaadi ilmoituksen tekemista. Laki tybsuojelun valvonnasta ia ty1paikan ty6suojeluyhteistoiminnasta (4't/2006) i3 g 1a g.,b so g Postiosoite PL272,33101 Tampere puhelin Kaynfiosoite Uimalankatu 1, Tampere Ty6suojelun vastuualue toimii alueellisena ty6suojeluviranomaisena

4 Aluehallintovirasto Ty6suojelun vastuualue Tarkastuskertomus 11t1578 1(3) Tyiisuojelutarkasfus Tarkastuspdivd la -aika Tyonantaja Valrcntakohde Osallistujat I klo S Oriveden kaupunki Keskustie ORMESI Holman ryhmdperhepaivdkoti Kasakkamdentie ORIVESI Saarela Soili Tyosuojelupiidllikko Timo Toivonen Tytisuojeluvaltuutettu Osmo parviainen Luokanopettaja Katri Jarvenpad Pdivdkodin opettaja Pirkko pohja-niemi Pdiviihoitaja Ulla Jdrvinen 1 Tycinantajalleannettavattoimintaohjeet 1.1 Melu Tilo.issa sijaitsee yksi suuri toimitila, jossa ty<in luonteesta ja suuresta lapsimddrdstd johtuen melutasot saattavat kohota ajoittain korkeiksi. Tyonanbjan on huolehditava siitd, ettd melualtistumisesta aiheufuvat vaarat ja haitat vdhennetadn mahdollisimman pieniksi. Tydturuallisuuslaki (738/2002) 39 g 1 mom. Va ftion e uvosbn a setu s 8 5/ Pienten puolen ilmastointi Tyoskentelytiloissa on painovoimaan perustuva ilmanvaihto. Tydntek{et kokevat ilmanvaihdon riittdmdft6mdksi. L6mpimind vuodenaikoina sisdilma kohoaa korkeaksi ja kylmind vuodenaikoina sisd- ja rattiatilojen lemp6tilat koetaan alhaisiksi. Tyonantajan on huolehdifrava, etta tydpaikan ilmanvaihto on riittdvdn tehokas ja tarkoituksenmukainen, ja ett6 silld voidaan asianmukaisesti hallita huoneilman ldmp6tilaa. Tybturvallisuuslaki (738/2002) 33 g7b 3Z g Postiosoite PL 272,33101Tampere puhelin Kayntiosoite Uimalankatu 1, Tamoere Tydsuojelun vastuualue toimii alueellisena tydsuojeluviranomaisena

5 Ldnsi- ja Sisd-Suomen aluehallintcvirasto Tyosuojelun vastuualue Tarkashrskertomus ' (3) Kuraeteinen Perhepdiviikodin tiloissa ei ole kuraeteista ulkovaatteiden kasittelyyn. Epdkohta aiheutha ty<intekijoille fyysistd kuormittumista ja vaik uttaa turvillisuudelle ja teneydelle haittaa aiheuttavan lian, veden ja pdlyjen poistamista tydtiloista. Ty6nanhjan on ryhdytteve toimiin, joilla tyopaikan rakenteet, materiaalit ja varusteot saatetaan turvallisiksi ja terveellisiksi ty<intekijiiille. Niiden fulee olla my<is puhdistettavissa turvallisesti. 1.4 Fyysinen kuormittuminen Tydturuallisuuslaki F3A/2002) 32 Sia36 S Tydpaikalla koettiin fyysistd kuormiftumistia koska tyriskentelytiloissa ei ollut vaipanvaihtotiloja, vaan vaippojen vaihto tapahtuu laftialla. Ty<inanbjan on ryhdyftiivii toimenpiteisiin kuormitustekij<iiden valttamiseksi tai vdhentamiseksi. Ty6turuallisuuslaki (73A/2002) 8 S, 24 g 25 S 1.5 HdtApoistumistiet Pienten puolella hdtapoistumistien kiyt?iviillti on ylimddraista tavaraa, jotka haittaavat nopeaa tiloista poistumista. lkkunoista johdetut hdtapoistumistiet ovat maasta ndhden korkealla. Tulipalossa tai muussa vaslaavassa vaaratilanteessa tytintekijdiden on voitava poistua kaikista ty6pisteistd nopeasti ja mahdollisimman turvallisesti. Rakennusten uloskdytdvien ja kulkureiftien on johdettava ulos tai turvalliselle alueelle mahdollisimman suoraan. Tydturvallisuuslaki F3A/2002) 32 g 3 mom. Valtioneuvoston asetus 577/ g 1.6 Selvitys Selvitys toimintaohjeiden noudattamiseksi tehtivistd toimenpiteisia aikatiauluineen on toimitettava L6nsi- ja Sisd-Suomen aluehallintrviraston tyrisuojef un vastuualueelle allekirioittraneelle mennessd. Selvityksessd on viitattava tarkastuskertomukseen numero 1'l Laki tydsuojelun valvonnasta ja tydpaikan tydsuojeluyhteistoiminnasta (44/2002) 4 S 2 Muut kdsitellyt asiat Tarkastuksella kdsittelin lisdksi tyciterveyshuoltoa, ensiapuvalmiutta, vaarojen selvitystd ja arvioinlia, v6kivallan uhan hallintaa, hdirintdii ja muuta epaashllista kohtelua, kasin tehtavie nostoja, melua, perehdyttdmisti ja tiedoftamista, Postiosoite PL 272, Tampere Puhelin '1060 Kayntiosoite Uimalankatu 1, Tampere Ty6suojelun vastuualue toimii alueellisena tyiisuojeluviranomaisena

6 Lansi- ja Sisd-Suomen aluehallintovirasto Tydsuojelun vastuualue Tarkasfuskertomus 't'u (3) sairauspoissaoloja, tapaturmia, tyrisuhdeasioib, ulkomaalaisia tycintekijiiitd ja yhdenvertaisuufta ty6ssa. Muilta osin en tydpaikkaa tarkastanut. Ty<ipaikalla voi olla epdkohtia, jotka ef vat tulleet tarkastuksen aikana esille. Vastuu ty<isuojelua koskevien sddnnosten noudattamisesta on ltlnantajalla. Tarkastuksella ldsnd olleilla oli mahdollisuus esittdd kdsityksensa hrkastuksella esille tulleista asioista ja tekemistdni havainnoish. L5snd olleilla ei ollut huomauttamista tehtyihin johtopiiatriksiin. Kehofusten ja toimintaohjeiden merkitys on selostettu tarkastuskertomuksen liifteesse Valvontatoimenpiteiden merkitys. Liitteet Valvontatoimenpiteiden merkitys Jakelu Ty6suojelupeellikkti Timo Toivonen Tycisuojeluvaltuuteftu Osmo Parviainen Luokanopettaja Katri Jdrvenpdd Piiivtikodin opettaja Pirkko Pohja-Niemi Postiosoite PL272,33101 Tampere Puhelin '1060 Kayntiosoite Uimalankatu 1, Tampere Ty6suojelun vastuualue toimii alueellisena tytisuojeluviranomaisena

7 Liinsi- ja SisS-Suomen aluehallinbvirasto Tycisuojelun vastuualue Tarkastuskertomuksen liite LIITE VALVONTATOIMENPITEIDEN MERKITYS Toimintaohjeen merkltys Kehotuksen merkitys Toimintaohje on annettu asiasta, jonka tarkastaja on havainnut lainsdedannon vastaiseksi. Toimintaohjeen noudatbmatta jdftdminen voi johtaa siten kuin ty6suojelun valvontalaissa ( $ 3. mom. sdddetadn tarkasbjan antamaan kehotukseen jaltai tyiisuojeluviranomaisen velvoiftavaan pdit6kseen. Tyosuojeluviranomainen voi midrde velvoitteen tehosteeksi uhkasakon, teettamis- tai keskeyttdmisuhan. Kehotus on annethr asiasta, jonka tarkastaja on havainnut lainsaadenn6n vastaiseksija josta aiheutuva vaara tai haitta on vdhdista suurempi. Kehotuksen noudattanntta jdttdminen asetetun mddrdajan kuluessa, voi johtaa ty6suojeluviranomaisen velvoittavaan paat6kseen. Ty6suojeluviranomainen voi maarate velvoitteen tehosteeksi uhkasakon, teett6- mis- tai keskeyttemisuhan. llmoitukset mullle viranomaisille Tyilsuojeluviranomaisella on velvollisuus tehdd poliisille ilmoitus, jos on todennekdisig perusteita epdilld, ettd on tehty tlisuojeluviranomaisen valvottavana olevassa laissa tai rikoslain (39/1889) 47 luwssa rangaistavaksi saadetty teko. llmoitus voidaan kuitenkin jdttdd tekemetta, jos tekoa on pideftave olosuhteet huomioon ottaen vdhdisend eikd yleinen etu vaadi ilmoituksen tekemistd. Laki tydsuojelun valvonrnsta ja tydpaikan tybsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) 73 g 1a $7b 50 $ Postiosoite PL272,33101 Tampere Puhelin Kayntiosoite Uimalankatu 1, Tampere Tytisuojelun vastuualue toimii alueellisena ty6suojeluviranomaisena

1 Tydnantajalleanneftavattoimintaohjeet

1 Tydnantajalleanneftavattoimintaohjeet Aluehallintovirasto Tyosuojelun vastuualue 1-tr F l tt l L_2 rj Tarkasfuskertomus 11t1581 1 (4) 15.6.201 1 TyiisuoJelutarkasfus Tarkastuspaiva ja -aika Tytinanbja Osoite Valvontakohde Osoite Tarkastaja

Lisätiedot

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valvontaohje Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Tampere 2008 Kannen kuva: Marjo Ullakonoja Sisällysluettelo 1 Yleistä...5 2 Työsuojelun valvonta

Lisätiedot

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 3 / 2010 KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisällys Ohjeen tarkoitus... 5 Säädösperusta... 5 Kosteus- ja homevaurioiden määrittely ja tunnusmerkit...

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1 / 2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONTA

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017. I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017. I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus 1 JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017 I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus Työsuojelun toimintaohjelma perustuu työturvallisuuslain (23.8.2002/738) 9 :ään, joka on seuraava:

Lisätiedot

Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008

Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008 Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008 Ensimmäinen näytös Kupletin juoni eikä paljon mitään muuta 2 syksy 2008 LSuo Komiteanmietintö N:o 10 1954, sivu

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Epäasiallinen kohtelu

Epäasiallinen kohtelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Työsuojeluhallinto Epäasiallinen kohtelu Ohjeita häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Uudenmaan

Lisätiedot

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:16 ISBN 978-952-13-5385-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5386-4 (pdf)

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2013:6 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:6 ISBN 978-952-13-5545-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5546-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Kenttätie 16 A 1 90130 Oulu Puhelin: 045 2786 465 Sähköposti: toimisto@domoisannointipalvelu.com KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Olen tutustunut AOYL:n II osan 4 ja 5

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA

UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA www.finlex.fi, katso myös Euroopan työterveellisyys ja turvallisuusvirasto http://fi.osha.eu.int Vuoden 2003 alusta

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

FYYSISEN VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VALVONTA

FYYSISEN VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 2 / 2010 FYYSISEN VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluvalvonnan ohjeita 2 / 2010 FYYSISEN VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Työsuojelu veneiden käytössä

Työsuojelu veneiden käytössä Y MPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 9 2 0 0 6 Työsuojelu veneiden käytössä YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖNSUOJELU YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 9 2006 Työsuojelu veneiden käytössä Helsinki 2006 Y M PÄ R I S TÖ M I

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/2011 2 (33)

Ohje viranomaisille 3/2011 2 (33) Valviran ohje asuntojen siivottomuustapauksissa Ohje viranomaisille 3/2011 Ohje viranomaisille 3/2011 2 (33) Esipuhe...3 1. Johdanto...5 1.1 Siivottomuus moninainen ongelma...5 1.2 Tyypillinen siivoton

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työsuojeluhallinto Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2013 ISBN 978-952-479-046-8 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2012 Melusta

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Rakennusvalvontojen lupapäätöksissä olevien fraasien seudullinen yhtenäistäminen

Rakennusvalvontojen lupapäätöksissä olevien fraasien seudullinen yhtenäistäminen Rakennusvalvontojen lupapäätöksissä olevien fraasien seudullinen yhtenäistäminen 2 Johdanto Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi)

Lisätiedot

Ilmoitus huoneiston muutostöistä/korjaustöistä

Ilmoitus huoneiston muutostöistä/korjaustöistä Ilmoitus huoneiston muutostöistä/korjaustöistä Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2 Ilmoitus muutostyöstä. Osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182 Ympäristölautakunta AIKA 26.08.2014 klo 17:30-19:17 PAIKKA KOKOUSHUONE 3, KAUPUNGINTALO KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 102 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot