Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta"

Transkriptio

1 Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Henkilöstökertomus 2008

2 2 1. JOHDANTO HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Henkilöstön määrä Henkilöstön määrä osastoittain Määräaikaisen henkilöstön osuus Henkilöstö palvelussuhteen lajin mukaan Henkilöstö sopimusaloittain Henkilöstön päätoimisuus Henkilöstön sukupuolijakauma osastoittain Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Henkilöstön keski-ikä Vakinaisen henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus ja rekrytointitoiminta TYÖAIKA JA TYÖPANOS Työaika henkilötyövuosina OSAAMINEN, SEN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN Täydennyskoulutus Kuntakohtainen koulutustoiminta Oppisopimuskoulutus Opintovapaat Opintomatka-avustukset Esimiestoiminnan ja johtamisen kehittäminen TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY Henkilöstön poissaolot Työtapaturmat Kuntoutus Vuorotteluvapaat Osa-aikaeläkkeet ja osatyökyvyttömyyseläkkeet PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET... 20

3 3 6.1 Henkilöstömenot Työterveydenhuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Muu liikunnallinen tyky-toiminta ja virkistystoiminta Työpaikkaruokailu...21

4 4 1. JOHDANTO Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on antaa tietoja henkilöstövoimavarojen määrästä, rakenteesta ja näiden muutoksista. Kertomus toimii henkilöstöjohtamisen apuvälineenä. Se kertoo henkilöstön tilasta, toiminnasta ja kustannuksista. Pirkkalan kunnassa henkilöstöraportteja on koottu vuodesta 1999 alkaen. Henkilöstökertomus 2008 on laadittu soveltuvin osin Kunnallisen työmarkkinalaitoksen henkilöstöraporttisuosituksen mukaisin tunnusluvuin ja sisältörakentein. Tiedot on kerätty ensimmäisen kerran kunnan uudesta henkilöstöja palkkahallinnon tietojärjestelmistä Populuksesta. Tästä johtuen osa taulukoista poikkeaa hieman aiempien vuosien raportoinnista. Toisaalta luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisen vuoden tunnuslukuihin. Tietolähteinä on myös käytetty Kunnallisen työmarkkinalaitoksen, Tilastokeskuksen ja Kuntien eläkevakuutuksen tilastoja ja tiedotteita, osin myös muita tietolähteitä. Henkilöstökertomuksista saa perustietoa henkilöstövoimavarojen suunnitteluun ja tulevien henkilöstötarpeiden ennakointiin. Kertomuksen tietoaineistoa tulee hyödyntää rinnan kunnan visiota ja palvelustrategioita laadittaessa sekä vuosittaisen talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä. Tärkeää olisi, että henkilöstökertomuksen tietoja hyödyntämällä voitaisiin edistää henkilöstön työhyvinvointia, jaksamista, osaamista ja työn tuloksellisuutta sekä henkilöstöresurssien oikeaa kohdentamista. Raportissa on käyttökelpoista tietoa myös kunnan sisäiseen viestintään organisaatiositoutumisen parantamiseksi. Kuntastrategiassa Pirkkalan kunnan vahvuuksiksi on todettu mm., hyvä sijainti, houkutteleva ja arvostettu imago sekä toimivat ja saavutettavissa olevat kunnalliset palvelut. Kunnan hyvää imagoa on syytä vaalia kaikissa tilanteissa henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi tulevaisuudessa kun kilpailu osaavasta henkilöstöstä kiristyy. Kuntastrategiassa uhkakuvana nähdään vaikeus saada osaavaa työvoimaa kunnan ammattitehtäviin. Kunnan nykyinen hyväksi todettu ja kustannustehokas palvelutaso on osaavan ja motivoituneen henkilöstön työn tulosta.

5 5 Raportista on merkitystä vain, mikäli sen tietoa käytetään kunnan organisaatiossa hyödyksi. Raportin käsittely työpaikkakokouksissa on tärkeä tiedonvälityskanava, jolloin esimiesten rooli ja vastuu viestinnässä on keskeinen. Kunnan menestykseen ja tulokseen vaikuttaa ratkaisevasti se, kuinka motivoitunutta ja työkykyistä sen henkilöstö on. Ulkoisessa viestinnässä raportin tietoa voidaan käyttää työnantajaimagon kehittämiseksi. Raportissa tiedot esitetään koko kunnan tasolla, osastoittain tai ammattiryhmittäin. Keskeiset tunnusluvut esitetään mahdollisuuksien mukaan erikseen miehistä ja naisista tasaarvolainsäädännön mukaisesti. Vastaavat tiedot on mahdollista saada myös työyksikkötasolla esimiesten ja työyhteisöjen käyttöön. Tässä yhteydessä työyksikkötasoiset tiedot ovat kuitenkin liian hienojakoiset ja vaarantavat henkilöstön tietosuojaa.

6 6 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 2.1 Henkilöstön määrä Henkilöstön lukumäärä oli 1146, joista vakinaisia 839. Henkilöstön lukumäärä kuvaa yhden päivän tilannetta eli voimassa olleita palvelussuhteita. Luvut käsittävät sekä kokoaikaisen että osa-aikaisen henkilöstön, mutta eivät työllistettyjä, joita vuoden lopussa oli 32. Luvuissa ei myöskään ole mukana perhehoitajia eikä omaishoitajia. 2.2 Henkilöstön määrä osastoittain Taulukossa 1. esitetään henkilöstön lukumäärä osastoittain Lukuihin sisältyy vakinainen ja määräaikainen sekä koko- että osa-aikainen henkilöstö, mutta ei työllistettyjä. Taulukko 1. Henkilöstön määrä osastoittain HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ OSASTOITTAIN Määräaikaisten Mies Nainen Yhteensä osuus vakin. HALLINTO-OSASTO VAKITUINEN MÄÄRÄAIKAINEN % PERUSTURVAOSASTO VAKITUINEN MÄÄRÄAIKAINEN % SIVISTYSOSASTO VAKITUINEN MÄÄRÄAIKAINEN % TEKNINEN OSASTO VAKITUINEN MÄÄRÄAIKAINEN % YHTEENSÄ

7 7 2.3 Määräaikaisen henkilöstön osuus Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä on lähes 24 % ja vakinaisesta henkilöstöstä 36 %. Kunta-alan kuukausipalkkaisesta henkilöstöstä määräaikaisia oli vuonna ,8 %. Naisvaltaisella kunta-alalla lakisääteiset perhevapaat oikeuttavat pitkiin poissaoloihin. Perhevapaiden, vuosilomien, opinto- ja vuorotteluvapaiden ajaksi tarvitaan sijaisia, sillä lakisääteiset peruspalvelut on hoidettava myös vakinaisen henkilöstön poissa ollessa. Määräaikaisten palvelussuhteiden perusteena onkin pääsääntöisesti sijaisuus. Tavoitteena on vähentää sijaisten käyttöä lisäämällä vakinaiseen palvelussuhteeseen otettavien varahenkilöiden määrää. Määräaikaisen henkilöstön käytön lainmukaisuutta seurataan mahdollisuuksien mukaan. Määräaikaisten osuus vakinaisesta henkilöstöstä on 1. Toimistotyö 15 % 10 henk. 2. Lääkärit 23 % 6 henk. 3. Hoitohenkilöstö 32 % 52 henk. 4. Kotipalvelu 46 % 16 henk. 5. Sosiaalityöntekijät 17% 2 henk. 6. Perhepäivähoito 21 % 7 henk. 7. Päiväkotihenkilöstö 24 % 34 henk. 8. Opetushenkilöstö 66 % 94 henk. 9. Kirjasto 25 % 3 henk. 10. Muu sivistystoimi 91 % 40 henk. 11. Tekninen henkilöstö 18 % 7 henk. 12. Tuntipalkkaiset 10 % 2 henk. 13. Kiinteistönhoitohenkilöstö 8 % 1 henk. 14. Keittiöhenkilöstö 36 % 16 henk. 15. Siivoushenkilöstö 40 % 19 henk. Muuhun sivistystoimeen lukeutuvat mm. koulunkäyntiavustajat ja iltapäivätoiminnan ohjaajat. 2.4 Henkilöstö palvelussuhteen lajin mukaan Henkilöstöstä 17 % on virkasuhteessa ja 83 % työsuhteessa. Kuntalaissa edellytetään virkoja ainoastaan tehtäviin, joihin sisältyy julkisen vallan käyttöä.

8 8 2.5 Henkilöstö sopimusaloittain Kunnan vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 1146 henkilöä jakaantui sopimusaloittain kuvion 1 mukaan. Luvut käsittävät sekä koko- että osa-aikaisen henkilöstön mutta ei työllistettyjä. Sopimusalojen osuudet ovat säilyneet ennallaan. Kuvio 1. Henkilöstö sopimusaloittain Henkilöstön päätoimisuus Kuviossa 2. esitetään henkilöstön jakautuminen sukupuolen mukaan koko- ja osa-aikaisiin Luvut käsittävät sekä vakinaisen että määräaikaisen henkilöstön mutta ei työllistettyjä. Osa-aikaisten osuus kokoaikaisista on 16,5 %. Sivistysosastolla työskentelee 62,7 %:a koko kunnan osa-aikaisista työntekijöistä. Korkeaan lukuun vaikuttavat kansalaisopiston tuntiopettajat, koulunkäyntiavustajat ja iltapäivätoiminnan ohjaajat.

9 9 Kuvio 2. Koko- ja osa-aikainen henkilöstö 2.7 Henkilöstön sukupuolijakauma osastoittain Kuviossa 3. esitetään henkilöstön sukupuolijakauma osastoittain Lukuihin sisältyy sekä vakinainen että määräaikainen henkilöstö, mutta ei työllistettyjä. Kunnan henkilöstöstä naisia oli 85,9 %. Koko kunta-alalla naisten osuus henkilöstöstä oli 78, 9 % vuonna Kuvio 3. Henkilöstön sukupuolijakauma

10 Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Kuviossa 4. esitetään kunnan vakinaisen henkilöstön jakautuminen eri ikäryhmiin Vuoden 2008 lopussa runsaat 62 % sijoittui ikävuoden välille. Luku on laskenut prosentin verran viime vuodesta. Alle kolmekymmenvuotiaiden osuus oli edellisvuotta korkeampi (74 henkilöä). Kuvio 4. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne (hlöä) Kuviossa 4. havainnollistetaan myös eläkeikää lähestyvien kasvu, mikä tulee aiheuttamaan erityisiä haasteita kunnan palvelutuotantostrategioihin, uuden henkilöstön rekrytoinnille ja harjoitettavaan henkilöstöpolitiikkaan. Kuntien eläkevakuutuksen Pirkkalan kuntaa koskevan tilastotietoarvion mukaan eläkepoistuma vuosina olisi yhteensä 295 työntekijää, joista arviolta kaksi kolmasosaa siirtyisi vanhuuseläkkeelle ja yksi kolmasosa työkyvyttömyyseläkkeelle. Kuvio 5 havainnollistaa ennustetta. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä voidaan hidastaa eri keinoin: varhaisella puuttumisella jo siinä vaiheessa kun ongelmat alkavat

11 11 olla havaittavissa, työaikajoustoilla, työn organisoinnilla, kuntoutuksella ja työilmapiiriin vaikuttamalla jne. Kuvio 5. Pirkkalan kunnan eläkepoistuma (ennuste) vuosille (henkilöä). Taulukossa 2. tarkastellaan vakinaisen henkilöstön lähivuosien eläkepoistumaa ammattiryhmittäin ajanjaksoilla , ja Taulukosta on luettavissa uuden henkilöstön rekrytointitarve, mikäli palvelujen tuotantotavat säilyvät entisellään. Suurimmat lähtijäryhmät suhteessa kyseisen ammattiryhmän henkilöstölukumäärään ovat mm. opettajat, toimisto- ja hallintohenkilöstö, hoitohenkilöstö, perhepäivähoitajat, hammaslääkärit sekä siivoojat.

12 12 Taulukko 2. Eläkepoistuma suurimmat ammattiryhmät (hlöä) Perus- ja lähihoitajat Perhepäivähoitajat ym Luokanopettajat Lastentarhanopettajat Lastenhoitajat ja päiväkotiap Sairaanhoitajat Keittiöapulaiset Sairaala- ja hoitoapulaiset Muut peruskoul. ja luk. leht, tunti op Muiden oppi opett sekä yksit opettajat Sihteerit Henkilökoht avustajat Siivoojat Opettajat ja opetusal erit asteen t Kokit, keittäjät ja kylmäköt Perusk ja lukion leht ja tuntiop Terveydenhoitajat Sosiaalityöntekijät Kiinteistöhuoltomiehet Johdon sihteerit,osastosiht ym Tuntematon Muut lääkärit Erityisopettajat Hammashoitajat Maa-ja vesirak alan avust työntekijä Sos- ja terveydenhuolt alan joht Kirjasto-, ark- ja museotyöntekijät Hammaslääkärit Fysioterapeutit Talous- ja hallintojohtajat Ylilääkärit Muut Toisaalta vuoden 2005 alusta voimaan astuneen kunnallisen eläkelain muutosten myötä on vaikea ennustaa tulevaisuudessa eläkkeelle siirtyvien vuosittaisia määriä, johtuen tulevista valintavaihtoehdoista eläkkeelle siirtymisen osalta. Vanhuuseläkkeiden lisäksi tulevat varhaiseläkkeet, työkyvyttömyyseläkkeet ja osa-aikaeläkkeet. Näitä eläkemuotoja ei voida ennakolta arvioida.

13 Henkilöstön keski-ikä Taulukossa 3. esitetään vakinaisen henkilöstön keski-ikä Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä on 45,9 vuotta. Keski-ikä on noussut viime vuodesta. Vakinaisesta henkilökunnasta naisten keski-ikä oli ,5 vuotta ja miesten samaisena ajankohtana 47,4 vuotta. Valtakunnallisesti kunnallisen vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,5 vuotta vuonna Taulukko 3. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä mies nainen Hallinto-osasto 49,4 44,1 Perusturvaosasto 50,4 44,6 Sivistysosasto 45,8 42,5 Tekninen osasto 49,2 50,3 Ammattiluokittain tarkasteltuna iäkkäimpiin työntekijöihin kuuluvat siivoojat, perhepäivähoitajat ja kiinteistönhoitohenkilöstö sekä toimisto- ja hallintotyötä tekevät Vakinaisen henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus ja rekrytointitoiminta Aikavälillä kuntaan solmittiin yhteensä 67 uutta vakinaista palvelussuhdetta. Vakinainen palvelussuhde kuntaan päättyi 47 henkilön kohdalla. Näistä 30 irtisanoutui ja 15 siirtyi eläkkeelle. Kaiken kaikkiaan nettolisäystä henkilökunnan kokonaislukumäärään oli 20 henkilöä.

14 14 3. TYÖAIKA JA TYÖPANOS 3.1 Työaika henkilötyövuosina Vuonna 2008 kokonaistyöaika oli 1 065,5 henkilötyövuosiksi muutettuna (HTV 1). Henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa olleen henkilöstön määrää kuin pelkkä tunnusluku Osan vuotta kestäneet tai osa-aikaiset palvelussuhteet muutetaan vuosityöntekijöiksi eli henkilötyövuosiksi. Henkilötyövuosikäsitettä (HTV 1) käytetään esimerkiksi kun lasketaan tehty työpanos henkilötyövuotta kohti. 4. OSAAMINEN, SEN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN 4.1 Täydennyskoulutus Henkilöstön täydennyskoulutuksen hallintokunnat hoitavat itsenäisesti määrärahojensa puitteissa. Täydennyskoulutukseen käytettiin vuoden 2008 aikana yhteensä euroa. Se on 0,6 % palkkamenoista henkilöstösivukuluineen. Luku on laskenut prosentin vuodesta Kuntakohtainen koulutustoiminta Kuntakohtaisia kaikille hallintokunnille tarkoitettuja yhteiskoulutuspäiviä järjestettiin raportointivuonna seuraavasti: Kehyskuntien yhteiskoulutus virka- ja työehtosopimusasioissa, mm. työaikaan liittyvää koulutusta Populus palkka- ja henkilöstöhallinnon uudesta ohjelmasta järjestettiin useita koulutustilaisuuksia Taloushallinnon uudesta ohjelmasta, Raindancesta järjestettiin koulutuksia Henkilöstölle on jatkuvasti tarjolla ATK-käyttökoulutusta eri toimistotyön ohjelmista ja koulutukset järjestetään eri tasoisina koulutettavien henkilökohtaisen osaamisen mukaan. ATK-koulutuksesta vuodelta 2008 mainittakoon VISTA-koulutus.

15 15 Synergos järjesti seutukunnalliseen projektiin liittyen työhyvinvointiin liittyvää koulutusta. Henkilöstön osaamista ja osaamisen kehittämistarpeita selvitetään mm. kehityskeskustelujen yhteydessä. 4.3 Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutuksessa oli raportointivuoden aika yhteensä 28 henkilöä. Poissaoloja oppisopimuskoulutuksen vuoksi kertyi yhteensä 578 opintopäivää Opintovapaat Opintovapaalain mukaisella opintovapaalla tai muulla palkattomalla opintovapaalla oli vuoden aikana yhteensä 10 työntekijää, joille kertyi yhteensä 1385 opintovapaapäivää. 4.5 Opintomatka-avustukset Henkilöstön opintomatkoihin myönnettiin avustuksina euroa. Avustukset olivat määrältään euroa ja avustuksia myönnettiin yhteensä 9 opintomatkaan. 4.6 Esimiestoiminnan ja johtamisen kehittäminen Johtaminen ja esimiestoiminta heijastuu voimakkaasti työyhteisön toimintaan, työssä jaksamiseen ja työtyytyväisyyden kokemiseen. Siksi kehittämistoimien kärki onkin kaiken aikaa suunnattu johtajuuden ja esimiestyön tukemiseen ja edelleen kehittämiseen. Tärkeitä kehittämisalueita ovat olleet kehityskeskustelujen juurruttaminen luonnolliseksi osaksi jokaisen esimiehen esimiestoimintaa, henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, säännöllisten työpaikka- yms. kokousten pitäminen, palautteen antaminen, konfliktitilanteiden tunnistaminen ja hallinta, väkivallan uhkan, häirinnän ja muun epäasiallisen käyttäytymisen torjunta sekä työkykyongelmien ajoissa tunnistaminen ja varhainen puuttuminen niihin.

16 16 5. TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY 5.1 Henkilöstön poissaolot Poissaolopäiviä kertyi ajalla koko henkilöstölle yhteensä Näistä sairauspoissaolopäiviä on yhteensä kalenteripäivää, joista palkattomia on kalenteripäivää. Sairaslomia kertyi yhteensä 922 henkilölle. Sekä poissaolopäivien että sairauspoissaolopäivien lukumäärä on kasvanut jonkin verran edellisestä vuodesta. Taulukosta 4. selviää palkallisten sairauspoissaolojen hinta eli kustannukset osastoittain vuonna Taulukko 4. Palkalliset sairauspoissaolopäivät osastoittain vuonna 2008 osasto: palkalliset sairauspoissaolopv:t hinta ( ): hallinto-osasto ,38 perusturvaosasto ,72 sivistysosasto ,14 tekninen osasto ,39 Yhteensä: ,63 Lisäksi tuntipalkkaisilla oli palkallisia sairauspoissaolopäiviä 456 kalenteripäivää vuoden 2008 aikana. Alkuvuoden 2008 tilastopalkkaluvut sairauspoissaoloista eivät ole täysin luotettavia, koska Populus on otettu käyttöön vuoden alusta ja poissaoloja on tilastollisesti viety Populukseen monella tapaa. Muita poissaolopäiviä ovat esimerkiksi lakisääteiset poissaolot, joista mainittakoon esimerkiksi äitiys-, isyys- ja vanhempainlomat, hoitovapaat ja tilapäiset hoitovapaat, opintovapaat, vuorotteluvapaat sekä osa-aikaeläkkeellä olot. Muiksi poissaoloiksi lasketaan esimerkiksi kuntoutuksessa olot, toisen tehtävien hoidot, lomarahavapaat, ammattiyhdistys-, työsuojeluja yhteistoimintakoulutukset sekä yksityisasiat. Täydennyskoulutuksesta aiheutuvat poissaolot eivät sisälly lukuihin ellei koulutuksen vuoksi ole myönnetty virkavapautta. Taulukosta 5. selviää poissaolot maksuryhmittäin eli sopimusaloittain. Poissaolot on esitetty kalenteripäivinä.

17 17 Taulukko 5. Poissaolot maksuryhmittäin (kalenteripäiviä) Poissaolot maksuryhmittäin ajalla (kalenteripäiviä) KVTES, LS ja TS sairaus-aika tapaturma-aika kuntoutus perhevapaat virkavapaat koulutus loma-ajat vuorotteluvapaat Miehet 1 304,0 92,0 144, ,0 276,0 310,3 310,0 46,0 184,0 Naiset ,5 451, , , , , , ,0 401, ,0 Kaikki yht ,5 451, , , , , , ,0 447, ,0 muu vapaa OVTES sairau-saika työaikavapaat tapaturmaaika kuntoutus perhevapaat virkavapaat koulutus loma-ajat vuorotteluvapaat työaikavapaat Miehet 265,0 5,0 42,0 539,0 123,5 36,0 0,0 3,0 289,7 Naiset 1 123,0 5, ,0 194,0 217,5 4,4 748,0 0, ,0 Kaikki yht ,0 10, ,0 733,0 341,0 40,4 748,0 3, ,7 muu vapaa Taulukosta 6. selviää eräiden poissaolojoen kustannukset sekä tunnit yhteensä vuoden 2008 aikana. Taulukko. 6 Eräiden poissaolojen kustannuksia vuonna 2008 Poissaolon syy kust. yht. tunnit yht. Koulutus , kuntoutus 4 827,16 80 oppisopimuskoulutus 9 022, sairauspoissaolot , työtapaturma Työtapaturmat Varsinaisista työtapaturmista aiheutuneet sairauspoissaolot sisältyvät taulukon 7. lukuihin. Työtapaturmien lukumäärä on laskenut hieman edellisestä vuodesta, mutta suurta muutosta ei ole ollut. Työtapaturmista johtuvia sairauspoissaoloja kertyi hieman edellisvuotta enemmän. Työmatkatapaturmat olivat jokseenkin viime vuosien tasoa. Työnantajan kokoon ja toimialaan nähden kokonaistilanteessa ei ole poikkeavaa.

18 18 Taulukko 7. Työtapaturmat ja niistä aiheutuneet sairauslomapäivät v Työtapaturmat ja niistä aiheutuneet sairaslomapäivät v Työtapaturmat Sairaslomapäivät Työmatkatapaturmat, kpl Sairaslomapäivät Ammattitaudit, kpl Sairaslomapäivät Vahinkoja yhteensä, kpl 49/46 54/53 70/70 72/69 79/ Sairaslomapäivät yht, kpl 272/ / / / / / Kuntoutus Populuksesta saatujen tietojen mukaan kuntoutukseen osallistui vuoden aikana yhteensä 17 työntekijää. Kuntoutuspäiviä kertyi yhteensä 177, joista 80 on palkallista päivää. Kuntoremonttikursseja kunta tukee taloudellisesti maksamalla kurssien omavastuuosuuden enintään 120 euroon kuntoutettavaa kohden. 5.4 Vuorotteluvapaat Vuorotteluvapaalla vuonna 2008 oli kaikkiaan 24 henkilöä kun heitä edellisvuonna oli kolme enemmän. Vuorotteluvapaapäiviä kertyi yhteensä 2974, mikä on 578 päivää vähemmän kuin edellisvuonna. Lukumääräisesti eniten vuorotteluvapaalla oli päiväkotihenkilöstöä, ruokapalvelun henkilöstöä ja opettajia. 5.5 Osa-aikaeläkkeet ja osatyökyvyttömyyseläkkeet Työntekijällä on mahdollisuus vähentää työnteon määrää ja vaihtaa kokopäivätyö osa-aikaiseen. Tulojen pienentämistä voidaan korvata osa-aikaeläkkeellä. Osa-aikaeläke voidaan myöntää muiden myöntämisperusteiden täyttyessä 58 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka siirtyy kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön. Osa-aikatyön voi järjestää entisessä tai uudessa työssä, entisen

19 19 tai uuden työnantajan palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Kaikissa kunnan tehtävissä osa-aikatyöhön siirtyminen ei ole mahdollista..

20 20 6. PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 6.1 Henkilöstömenot Henkilöstömenot sosiaali- ja eläkevakuutusmaksuineen tekivät vuonna 2008 yhteensä 39,6 milj. euroa. Tämä merkitsee kuntalaista kohden n Näillä tuotettiin kuntalaisille mm. hoiva- ja hoitopalveluita, koulutuspalveluita ja infrastruktuuria, Nousua edelliseen vuoteen on reilu 9 prosenttia. Palkat ja palkkiot olivat 31, 3 milj. euroa. Vuonna 2008 palkankorotukset toteutettiin tulopoliittisen sopimuksen mukaisesti. Kannustavat palkkauselementit ovat käytössä lähes kaikilla sopimusaloilla lukuun ottamatta opettajien palkkausta. 6.2 Työterveydenhuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön työterveydenhuoltoon kunta käytti vuonna 2008 yhteensä noin ,24 euroa, mikä on jonkin verran edellisvuotta enemmän. KELA korvaa työterveyshuollon kustannuksista korvausluokassa I 60 % ja korvausluokassa II 50 %. Työterveydenhuoltoon on sisällytetty yleislääkäritasoinen sairauden hoito. Työterveyshuoltopalvelut kunta ostaa Ylöjärven kaupungin hallinnoimasta Työterveyspalvelu Viisarista. Lääkärissäkäynnit sairauden vuoksi ovat vuodessa kasvaneet 5 %: lla. Sairaudenhoitoon liittyviä laboratoriotutkimuksia on samassa ajassa tehty 35,5 % edellisvuotta enemmän Sairaudenhoito kuuluu KELA:n korvausluokkaan II. Sairaanhoidon kustannukset olivat euroa. Korvausluokan I kustannukset olivat euroa. Lääkäreiden ja terveydenhoitajien suorittamat terveystarkastukset ovat laskeneet jonkin verran edellisestä vuodesta. Työkykyä ylläpitävä toiminta on osa työterveyshuollon normaalia toimintaa. Terveystarkastuksilla pyritään ennakoimaan ja tunnistamaan työkykyä uhkaavia tekijöitä ja edistämään työntekijöiden työ- ja toimintakuntoa. Huomiota kiinnitetään terveellisiin elintapoihin, kuntoliikuntaan ja hyvään ergonomiaan erityisesti ATK:n käytön alueella. Työpaikkakohtaisista terveystarkastuksista työpaikkaselvitysten yhteydessä on luovuttu. Terveystarkastukset tehdään nyt työntekijän iästä ja yksilöllisistä tarpeista riippuen 3-5 vuoden välein.

21 21 Terveystarkastukset, kpl Terveystarkastuksien toteutuminen tapahtuu työntekijän oman aktiivisuuden pohjalta. Työterveyshuolto osallistuu päihdeongelmaisten hoitoonohjaukseen ja hoidon seurantaan. Työterveyshuollon kautta on mahdollista hakeutua erilaiseen kuntoutukseen mm. Kansaneläkelaitoksen hyväksymään ja rahoittamaan Aslak- ja TYK-kuntoutukseen. Näiden kahden kuntoutusmuodon osalta kunta maksaa kuntoutusajan palkan. Taulukosta 8. selviää työterveyshuollon toiminta vuosina 2007 ja Taulukko 8. Työterveyshuollon toiminta v ja 2008 Työterveyshuolto Sairaanhoito Työpaikkaselvitykset, tuntia Ohjausta, tuntia Käynnit vastaanotolla Lääkärit , ,3 Lääkärit Terv.hoitajat Terv.hoitajat Fys.terapeutit ,3 79 3,3 12,3 Fys.terapeutit 1 Lab.tutkim Lab.tutkim Röntgentut Röntgentut Psykologi , Psykologi Erikoislääkäri 8 9 Erikoislääkäri Muu liikunnallinen tyky-toiminta ja virkistystoiminta Henkilöstön liikuntaharrastuksia kunta on tukenut vuonna 2008 vuositasolla noin eurolla. Tukea on käytetty joukkoliikuntaan, salivuokriin, kuntosali- ja uimahallilippuihin, ohjaajien palkkioihin, massaliikuntatapahtumien osallistumismaksuihin jne. Virkistystoimintaan on talousarviovarauksena euroa ja toiminta on henkilöstön itsensä järjestämää. Tukea on viime vuosina käytetty henkilöstön yhteiseen kesätapahtumaan ja joulujuhlaan. 6.4 Työpaikkaruokailu Henkilöstölle on järjestetty mahdollisuus työpaikkaruokailuun kunnan eri laitoksissa.

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Henkilöstökertomus 2011

PIRKKALAN KUNTA. Henkilöstökertomus 2011 PIRKKALAN KUNTA Henkilöstökertomus 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 2.1 Henkilöstön määrä... 5 2.2 Henkilöstön määrä osastoittain... 6 2.3 Työllistetyt... 8 2.4

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015. Työyhteisötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus Valtuusto. Kuva Hannu Kurtti

SIIKAJOEN KUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015. Työyhteisötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus Valtuusto. Kuva Hannu Kurtti SIIKAJOEN KUNTA Kuva Hannu Kurtti HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Työyhteisötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus Valtuusto 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 TILASTO-OSA... 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.2 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 2 Henkilöstöraportti 2015 Yhteistoimintaelin xx.xx.2016 Kunnanhallitus xx.xx.2016 Valtuusto xx.xx.2016 3 1 Johdanto Henkilöstöraportti on suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010 Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 21 1 (25) HENKILÖSTÖKERTOMUS 21 SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. HENKILÖSTÖKATSAUS 3 2. TASA-ARVO 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET 6 3.1 Henkilöstön määrä 6 3.2 Henkilöstön rakenne 7 3.3

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Henkilöstötoimikunta 4.6.2014 Kunnanhallitus 9.6.2014 Kunnanvaltuusto 18.6.2014 2 Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 3 2. Palkkaus... 4 2.1 Muutokset palkoissa

Lisätiedot

Henkilöstö- raportti 2014

Henkilöstö- raportti 2014 Henkilöstö- raportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaisuus... 3 2.3 Henkilötyövuosien määrä... 3 2.4 Henkilöstön määrään

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 KOKEMÄEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 7.3.213 5 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 25.3.213 9 Tiedoksi kaupunginvaltuustolle KOKEMÄEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE

Lisätiedot

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1 ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1. Virkavapaan/työvapaan myöntäminen on aina asianomaisen myöntävän viranomaisen harkinnassa. Asian ratkaisee kaupungin ao. säännössä mainittu viranomainen.

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011 Oulunkaaren kuntayhtymä

Henkilöstöraportti 2011 Oulunkaaren kuntayhtymä Henkilöstöraportti 2011 Oulunkaaren kuntayhtymä Päivitetty 11.4.2012 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Henkilöstöraportti 2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 4 1.1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Henkilöstötoimikunta 23.5.2013 Kunnanhallitus 10.6.2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 2 Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 3 2. Palkkaus... 4 2.1 Muutokset palkoissa

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 Henkilöstömäärät Ikäjakauma Poissaolot Työtapaturmat Henkilöstömäärän kehitys Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2014 972 Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2015

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 016 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Ranuan kunnan henkilöstöohjelman kaksi

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2008

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2008 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2008 Sisältö: Johdanto... 4 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 6 1.1. Henkilöstön määrä ja palvelussuhteen muoto... 6 1.2. Osa-aikatyö... 11

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 SISÄLLYS YLEISTÄ 1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET 2013 2015 JA REKRYTOINTITARVE... 1 KESKEISET HUOMIOITAVAT ASIAT HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISESSA JA PÄÄTTÄMISESSÄ...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2

1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Henkilöstö- tilinpäätös 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaisuus... 4 2.3 Henkilötyövuosien määrä... 4 2.4 Henkilöstön määrään

Lisätiedot

(Käännös) 2893/01.00.00.02/2016 VUODEN 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Henkilöstöpalvelut, henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos

(Käännös) 2893/01.00.00.02/2016 VUODEN 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Henkilöstöpalvelut, henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos (Käännös) 2893/01.00.00.02/2016 VUODEN 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI Henkilöstöpalvelut, henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstövoimavarojen arviointi... 1 3 Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Tilastotietoja VaEL-eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: tilastot@keva.fi

Tilastotietoja VaEL-eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: tilastot@keva.fi Tilastotietoja VaEL-eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt VaEL-eläke- ja etuuspäätökset lajeittain 2015 ja 2014 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat, kpl 2015 2014 Muutos, % Vanhuuseläkkeet¹

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. HENKILÖSTÖKATSAUS... 4 2. TASA-ARVO... 4 3. HENKILÖSTÖPANOKSET... 7 3.1 Henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2 0 1 5 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖPANOKSET... 2 2.1 YLEISTÄ... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEEN LUONNE... 3 2.4 TYÖLLISTÄMISTYÖ...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI. Henkilöstöraportti 2007

KAJAANIN KAUPUNKI. Henkilöstöraportti 2007 KAJAANIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti 2007 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2.4.2008 SISÄLTÖ Johdanto 1 1 Henkilöstötalous 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstökulut 4 1.3 Työnantajan investoinnit

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä Virkavapaa, työvapaa Hakemuksen perusteella määräajaksi myönnetty vapautus työtehtävien hoitamisesta kokonaan tai osittain palkattomana tai palkallisena 1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS JOHDANTO HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilöstön määrä ja rakenne Virkarakenne Kansainvälistyvä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2015 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio 2015...

Lisätiedot

Luumäen kunta. Henkilöstöraportti 2014. Kv 2015

Luumäen kunta. Henkilöstöraportti 2014. Kv 2015 1 Luumäen kunta Henkilöstöraportti 2014 Kh 30.3.2015 Kv 2015 2 Sisällysluettelo: 1 Hallintojohtajan katsaus. 3 2 Yleistä.. 4 3 Taustatietoa 5 4 Henkilöstövoimavarat 6 4.1 Henkilötyövuodet. 8 4.2 Vuosityöajan

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008 Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008 Pauli Forma, VTT, dos. Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Kuntien eläkevakuutus Esitelmän näkökulmat Työolot, työkyky ja työhyvinvointi

Lisätiedot

Tulokasopas. Käyntiosoite: Rantalantie 6, 81720 Lieksa PL 13, 81701 Lieksa Puh. 04010 44000 Fax (013) 525 050 Kirjaamo@lieksa.fi www.lieksa.

Tulokasopas. Käyntiosoite: Rantalantie 6, 81720 Lieksa PL 13, 81701 Lieksa Puh. 04010 44000 Fax (013) 525 050 Kirjaamo@lieksa.fi www.lieksa. Tulokasopas 1 Tulokasopas Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto xx.xx.2016 Tulokasopas 2 TERVETULOA LIEKSAN KAUPUNGIN PALVELUKSEEN Esitän parhaimmat onnittelut uudesta työpaikastasi ja samalla toivotan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2013 Euran kunta 1. 1 2 Yleistä Euran kunnan henkilöstöraportin tavoitteena on antaa tietoa kunnan henkilöstövoimavaroista. Osaava, motivoitunut ja työkykyinen henkilöstö on

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI Käsittelyjärjestys: Työsuojelutoimikunta 9.5.2016 Esittely tarkastuslautakunnalle 10.5.2016 Johtoryhmä 12.5.2016 YT-toimikunta 16.5.2016 Kunnanhallitus 23.5.2016 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Siirtyminen eläkkeelle...

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain HENKILÖSTÖRAPORTTI 20 Sisällys 1 JOHDANTO...3 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö 31.12.20...3 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 20...3 Kunnan määräaikaiset työsuhteet vuoden

Lisätiedot

Pihtiputaan kunnanvaltuusto Viitasaaren kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖRAPORTTI VUOSI 2015

Pihtiputaan kunnanvaltuusto Viitasaaren kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖRAPORTTI VUOSI 2015 Pihtiputaan kunnanvaltuusto Viitasaaren kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖRAPORTTI VUOSI 2015 2 TAUSTAA Henkilöstöraportti on Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan muodostaman Wiitaunionin koko organisaatiota

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 06.06.2016 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2015 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 2015 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko-

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2015... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta. Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016

Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta. Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016 Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016 Piitu Parmanne VTM, kansantaloustiede, Helsingin yliopisto 2003 Tutkija, Suomen Lääkäriliitto, 2004 Tutkimusyhteistyö,

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2014... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 4 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4. Henkilöstöraportti 2013

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4. Henkilöstöraportti 2013 Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut... 3 2.1. Henkilöstön määrä, rakenne ja muutokset...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot