Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 21

2 1 (25) HENKILÖSTÖKERTOMUS 21 SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. HENKILÖSTÖKATSAUS 3 2. TASA-ARVO 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön määrä Henkilöstön rakenne Kokonaistyöaika Poissaolot Tehty työaika Palkat HENKILÖSTÖN TILA Sairauspoissaolot Tapaturmat Tulo- ja lähtövaihtuvuus INVESTOINNIT HENKILÖSTÖÖN Työterveyshuolto Henkilöstön osaamisen kehittäminen 23 HENKILÖSTÖTUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMÄT 25

3 KUOPION KAUPUNKI TYÖNANTAJAPALVELU 2 (25) JOHDANTO HENKILÖSTÖKERTOMUS 21 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla voidaan mm. seurata henkilöstövoimavarojen kehityslinjoja. Henkilöstösuunnittelu on kytketty talousarvion valmisteluun, saneeraussuunnitelmiin ja käyttösuunnitelmiin. Henkilöstökertomusta tarvitaan henkilöstövoimavaran määrän ja laadun ennakoitiin sekä muuhun henkilöstö kehittämiseen. Se on tarkoitettu luottamushenkilöiden, kaupungin johdon, palvelualueiden, henkilöstöjärjestöjen sekä ulkoisten sidosryhmien käyttöön. Henkilöstökertomuksessa käytettävät keskeiset käsitteet on määritelty, ja ne on selitetty tämän julkaisun lopussa. Henkilöstökertomuksen tunnusluvuissa on pyritty valtakunnalliseen vertailtavuuteen. Ne on laskettu Suomen kuntaliiton suositusten mukaisesti. Vuoden 21 henkilöstökertomuksen aineisto on kerätty henkilötietojärjestelmästä ja kaupungin intranetissa olevasta tietovarastosta. Henkilöstökertomuksen aineisto on koottu vallinneen tilanteen mukaan. Tämä henkilöstökertomus sisältää kaupungin kaikki palvelualueet, Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen ja liikelaitokset lukuun ottamatta Kuopion Energiaa. Tasa-arvon toteutumista seurataan mm. henkilöstökertomuksen tunnusluvuilla. Tunnusluvut on tuotettu naisista ja miehistä erikseen sekä molemmista yhteensä kaikkialla, missä se on ollut mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Vuoden 21 henkilöstökertomus on valmisteltu aikaisemmasta poiketen pelkästään kaupunkitasoisena, koska aikaisempaa organisaatiota ei palvelualueuudistuksen johdosta ole enää olemassa. Henkilöstövoimavaran muutokset Rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset vaikuttivat tarkastelujaksolla henkilöstön määrään seuraavasti: 28 Pieneläinpäivystyksen ulkoistaminen -2 Päiväaikaisen pieneläinpraktiikan ulkoistaminen -2 Suureläinpäivystyksen organisointi Lähikuntien sosiaali- ja perusterveydenhuollon alkaminen +48 Päivähoidon siirto sosiaali- ja terveystoimesta koulutuspalveluihin +/- 944 Yleisen edunvalvonnan siirtyminen valtiolle -11 Harjulan sairaalan osaston 3 ulkoistaminen -26 Kevättömän sairaalan osaston lakkauttaminen -17 Vapaa-ajan palveluiden pajatoiminnan ulkoistaminen Atk-keskuksen ulkoistaminen Istekki Oy:öön -42 Alavan palvelutalon ja Haapaniemen alueen kotihoidon muuttaminen ostopalveluksi +/- Kevättömän sairaalan toiminnan lakkauttaminen -3

4 3 (25) Henkilötyövuoden keskihinta työnantajakuluineen vuonna 21 oli euroa. Tarkastelujakson alussa vuonna 27 se oli 3835 euroa, joten lisäys on ollut 13,1 %. 1. HENKILÖSTÖKATSAUS Kuopion henkilöstöstrategian lähtökohtina ovat hyvvinvointiin ja tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät. Niitä ovat mm. jämäkkä ja yhteistoiminnallinen johtaminen, yhteistoiminta ja osallistuminen sekä vastuullinen työnteko. Keskeisinä arvoina nähdään työn tavoitteen selkeys ja organisaation oikeudenmukaisuus. Syksyllä 21 käynnistettiin henkilöstöohjelman valmistelu. Henkilöstöohjelmalla tuetaan kaupungin strategisten tavoitteiden saavuttamista sekä palvelualueuudistuksen toteuttamista henkilöstöjohtamisen sekä työyhteisötaitojen avulla. Ohjelma keskittyy henkilöstösuunnitteluun, rekrytointiin, henkilöstön kehittämiseen, työhyvinvointiin ja palkitsemiseen. Vuoden 21 aikana toteutettiin palvelualueuudistukseen, Karttulan kuntaliitokseen, Sisä- Savon kansanterveystyön kuntayhtymän liikkeenluovutukseen, Kuntatekniikan liikelaitoksen perustamiseen sekä Tuke- kuntayhtymäliikelaitoksen perustamiseen liittyviä mittavia virka- ja tehtäväjärjestelyjä. Tämä työ jatkuu edelleen. Kuopion kaupungin valtuustoryhmät ovat sopineet tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittämisohjelmasta. Sen keskeisenä tavoitteena on varmistaa kaupunkistrategian toteutuminen. Sopimuksessa linjataan talouden kehitystä sekä toiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Prosessit ja rakenteet, resurssit sekä osaaminen ja uudistuminen sisältyvät tehostamisstrategiaan. Ohjelma sisälsi vuodelle 21 myös tavoitteen henkilöstömenojen vähentämisestä. Kokonaistyöaika väheni tarkastelujaksolla 71,4 henkilötyövuodella. Palkkamenot työnantajakuluineen kasvoivat 1,73 %, kun kunta-alan keskimäärinen kasvu oli 2,3 %. 2. TASA-ARVO Tässä henkilöstökertomuksessa tilastokokonaisuudet on laadittu niin, että niitä voidaan tarkastella tasa-arvon toteutumisen kannalta. Tasa-arvo tarkoittaa sitä, että naisilla ja miehillä on yhtäläiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet toteuttaa itseään ja osallistua yhteiskunnan toimintaan. Työelämän tasaarvolla tarkoitetaan samaa palkkaa samasta ja samanarvoisesta työstä, tasa-arvoista urakehitystä, yhtä hyviä mahdollisuuksia yhdistää työ ja vanhemmuus sekä vapautta seksuaalisesta häirinnästä ja ahdistelusta. Suomessa sukupuolten tasa-arvosta säädetään tasaarvolaissa, jonka noudattamista valvovat tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvolautakunta toimipaikkanaan sosiaali- ja terveysministeriö. Tasa-arvoasioita säännellään tasa-arvolain lisäksi myös perustuslaissa ja työlainsäädännössä. Suomea velvoittavat myös Euroopan unionin säännökset ja direktiivit. Rekrytointi Tasa-arvotavoitteena on ollut: valintailmoituksissa on oltava ilmaus hakijoiksi toivotaan miehiä ja naisia ja tämä on toteutunut. Tietojärjestelmiä tulee kehittää niin, että koko kaupungin tasolla voidaan ilmoittaa tunnuslukuina tehtäviä hakeneet naiset/miehet, valitut naiset/miehet.

5 4 (25) Henkilöstön määrä, palvelussuhderakenne ja kokonaistyöaika Kuopion kaupungin palveluksessa vuoden 21 lopussa oli 412 naista ja 1457 miestä. Naisten osuus (73,9 %) ja miesten osuus (26,1 %) edelliseen vuoteen verrattuna on pysynyt ennallaan. Naisista 31 ja miehistä 1136 toimii vakinaisessa työsuhteessa (kuva 2). Tasa-arvotavoite: Pitkään määräaikaisissa palvelussuhteissa toimineiden vakinaistaminen edistäisi tasa-arvon toteutumista. Toteutunut: Määräaikaisten ja sijaishenkilöstön käyttö on lisääntynyt 17 henkilöllä vuodesta 29 vuoteen 21. Johtaminen ja palvelualueuudistus Tasa-arvotavoite: Henkilötietojärjestelmää on täydennettävä palkka- ja tehtäväluokituksella. Myös henkilöstön koulutustaso on määriteltävä. Toteutunut: Hallinnollisen aseman luokituksen avulla voidaan seurata mm. mies- ja naisjohtajien osuutta suhteessa henkilöstöön kaikilla organisaatiotasoilla MIES- JA NAISJOHTAJAT Naisjohtajat Miesjohtajat Kaikki johtajat Hallinnollinen asema Lkm Osuus naisista Lkm Osuus miehistä Lkm Osuus henkilöstöstä Kaupunginjohtaja, % 1,1 % 1, % Toimialan liikelaitoksen tai vastaavan johtaja 5,1 % 1,7 % 15,3 % Vastuualuejohtaja 1,2 % 26 1,8 % 36,7 % Tulosyksikönjohtaja 22,5 % 31 2,1 % 53 1, % Toimintayksikönjohtaja 18 2,6 % 49 3,4 % 157 2,8 % Työnjohtaja 79 1,9 % 85 5,9 % 164 3, % Yhteensä 224 5,5 % 22 14, % 426 7,7 % Yhdellä johtajalla oli keskimäärin 12 alaista. Kuva 1 Tasa-arvon näkökulmasta tulee jatkossa seurata, miten palvelualueuudistuksen toteutus, johtajien valinta ja henkilöstön uudelleenasemointi toteutuu. Palkkarakenne Tasa-arvotavoite: Naisten ja miesten välinen tasa-arvopalkkauksen suhteen tulee toteutua myös sopimusaloittain. Perusteettomat palkkaerot on poistettava. Totetutunut: Miesten varsinainen palkka marraskuussa 21 oli keskimäärin 2787 euroa ja naisten 2431 euroa (87,2 % miesten palkasta, kuva 16). Palkkaukseen liittyen on muistettava, että työn vaativuuden arviointia on jatkuvasti hyödynnettävä tehtävien muuttuessa. Naisten ja miesten palkkaeroja voidaan kaupunkitasolla tarkastella silloin, kun organisaatio kaupunkitasolla on yhdenmukainen. Tämä mahdollistunee palvelualueuudistuksen yhteydessä.

6 5 (25) Sukupuolten työnjako Yleisimmät nimikkeet Kuopion kaupungissa ovat (ks. kuva 6) - lastenhoitaja 332 (324 naista, 8 miestä) - lähihoitaja 32 (311 naista, 9 miestä) - tuntiopettaja 292 (197 naista, 95 miestä) - laitoshuoltaja 289 (28 naista, 9 miestä) - lastentarhanopettaja 256 (253 naisia, 3 miestä) - luokanopettaja 251 (167 naista, 84 miestä) - peruskoulun lehtori 172 (119 naista, 53 miestä) - sairaanhoitaja 15 (146 naista, 4 miestä) - perushoitaja 144 (14 naista, 4 miestä) - koulunkäyntiavustaja 137 (111 naista, 26 miestä) - toimistosihteeri 126 (121 naista, 5 miestä) - ravintolatyöntekijä 122 (18 naista, 14 miestä) - palomies 113 ( naista, 113 miestä) Ikärakenne Kymmenestä yleisimmästä nimikkeestä yhdeksän kuuluu hoito- tai opetusalan henkilöstöön. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä sosiaali- ja terveystoimessa on 48,7 (naiset 48,8, miehet 47,9) ja koulutuspalveluissa 47,8 (naiset 47,8, miehet 47,6). Keskimääräinen eläköitymisikä vuonna 21 oli 61,1 vuotta. Eläkeiän saavuttamisen jälkeen työssä jatkoi 33 naista ja 13 miestä. Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen Tasa-arvotavoite: Koulutusten järjestäjille ja työmarkkinajärjestöille on tuotava jatkuvasti esille tarve koulutusten järjestämiseksi siten, että miehet ja naiset hakeutuisivat tasapuolisemmin eri koulutusaloille. Miehiä tulee kannustaa osallistumaan enemmän lasten hoitoon. Kaikilla on sopimusten mukaan oikeus perhevapaisiin. Toteutunut: Miesten osallistuminen perhevapaisiin on pysynyt vähäisellä tasolla. Naisia on vuonna 21 ollut äitiys- ja perhevapaalla 119,3 henkilötyövuotta, miehiä 6,6 henkilötyövuotta. Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämis- ja koulutustilaisuuksiin osallistui henkilöä, joista naisia oli 9589 ja miehiä Naisten määrään verrattuna naisilla on ollut 2,33 osallistumiskertaa naista kohti ja miehillä 2,32 osallistumiskertaa miestä kohti. Johtajavalmennuksen (Johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtäävän valmennuksen) 24 osallistujasta naisia on 15, miehiä on 9. Seudullisen erikoisammattitutkinnon suorittamiseen on osallistunut 6 henkilöä. Näistä naisia on 5, miehiä on 1. Muutosjohtajavalmennuksen 23 osallistujasta on naisia 5, miehiä on 18.

7 3. HENKILÖSTÖPANOKSET 6 (25) 3.1 Henkilöstön määrä Henkilöstön määrällä tarkoitetaan niissä palvelussuhteissa työskentelevien henkilöiden lukumäärää, joissa ei ole voimassa palkatonta työnteon keskeytystä. HENKILÖIDEN MÄÄRÄ VUODEN LOPUSSA VV KUNTALIITON LASKENTAMALLI Muutos % Yht. Yht. Yht. Yht. Henkilöitä yhteensä ,2 Vakinaiset ,2 Vakinaiset työkierrossa ,5 Sijaiset , Määräaikaiset ,8 Työllistetyt ,2 Muut ,7 edell. vuosi Kuva 2 Kuntaliiton suositus on käyttää henkilöstömäärissä vuoden viimeisen päivän henkilömäärää (Kuva 2). Tämän henkilöstökertomuksen myöhemmissä laskennoissa on käytetty kuntaliiton suositusta. HENKILÖITÄ KESKIMÄÄRIN VV KUOPION KAUPUNGIN LASKENTAMALLI Muutos % Yht. Yht. Yht. Yht. Henkilöitä yhteensä , Vakinaiset ,1 Vakinaiset työkierrossa ,6 Sijaiset ,8 Määräaikaiset ,9 Työllistetyt ,1 Muut ,5 edell. vuosi Kuva 3 Kuvassa 3 on Kuopion kaupungin käyttämä henkilöstömäärän laskentatapa. Siinä henkilöstön määrä on laskettu kuukausien viimeisten päivien keskiarvona. HENKILÖSTÖN JAKAUTUMINEN PALVELUSSUHTEEN LUONTEEN MUKAAN VUODEN LOPUSSA % % Yht. miehet Yht. miehet Yht. miehet Yht. miehet ja naiset % % % ja naiset % % % ja naiset % % % ja naiset % Vakinaiset % 75,94 68,62 7,55 79,27 69,57 72,12 79,93 72,35 74,33 8,45 73, 74,95 Vakinaiset työkierrossa % 2,86 2,56 2,64 2,34 3,1 2,84 2,56 2,59 2,58 3,12 2,78 2,87 Sijaiset % 5,4 13,4 11,3 3,96 11,2 9,16 1,84 3,45 3,3 1,77 3,88 3,33 Määräaikaiset % 8,95 9,57 9,41 9,62 12,18 11,5 11,15 18,14 16,32 11,13 17,26 15,66 Työllistetyt % 6,79 5,8 6,6 4,74 3,87 4,1 4,26 3,19 3,47 3,26 2,85 2,96 Muut %,6,41,32,6,35,27,26,28,27,27,22,23 Kuva 4

8 7 (25) Vuoden 21 lopussa kaupungin palveluksessa oli 5577 henkilöä. Lukuun sisältyvät vakinaiset, vakinaiset työkierrossa, sijaiset, määräaikaiset, työllistetyt ja osa-aikaiset henkilöt. Vuodesta 27 vuoteen 21 henkilöstön määrä väheni 274 henkilöllä. Vakinaisten määrä väheni 83, määräaikaisten sekä sijaisten yhteismäärä 12 henkilöllä ( henkilöä, henkilöä), ja työllistettyjen määrä 95 henkilöllä. Vuoden 21 lopussa osa-aikatyötä teki 11,7 % henkilöstöstä (651 henkilöä naista ja 115 miestä). Vastaavat luvut vuoden 27 lopussa olivat 11,2 % (654 henkilöä naista ja 132 miestä). 3.2 Henkilöstön rakenne Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuoden 21 lopussa oli 48,7 vuotta. Naisten keski-ikä oli 48,7 vuotta ja miesten 48,5 vuotta. Suurimmat ryhmät olivat 49-, 5-, 52- ja 56-vuotiaat. Vuodesta 27 vakinaisen henkilöstön keski-ikä on kasvanut 1,5 vuodella. Vuoden 21 lopussa vakinaisesta henkilöstöstä oli 5 vuotta täyttäneitä 298 henkilöä (5,1 %), ja 6 vuotta täyttäneitä 446 henkilöä (1,8 %). Henkilökohtaisen eläkeikänsä ohittaneita vuoden 21 lopussa oli 46 henkeä. Vakinaisen henkilöstön suurin ikäryhmä vuoden 21 lopussa oli 5 54 vuotiaat. VAKINAINEN JA MÄÄRÄIAIKAINEN HENKILÖSTÖ IKÄRYHMITTÄIN Vak.M Vak.N Määräaik.M Määräaik.N Kuva 5 Määräaikaisella henkilöstöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä muita kuin vakinaisia ja työllistettyjä henkilöitä. Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli 38,4 vuotta (miehet 39,2 vuotta ja naiset 38,2 vuotta). Määräaikaisen henkilöstön ikäjakauma eroaa selvästi vakinaisen henkilöstön ikäjakaumasta. Määräaikaisen henkilöstön suurin ikäryhmä oli vuotiaat. Naisten osuus vakinaisesta henkilöstöstä oli 72,5 % (31 naista, 1136 miestä).

9 8 (25) YLEISIMPIEN NIMIKKEIDEN HENKILÖMÄÄRÄT Lastenhoitaja Lähihoitaja Tuntiopettaja Laitoshuoltaja Lastentarhanopettaja Luokanopettaja Peruskoulun lehtori Sairaanhoitaja Perushoitaja Koulunkäyntiavustaja Toimistosihteeri Ravintolatyöntekijä Palomies Kuva Kokonaistyöaika Kokonaistyöaika on se virka- ja työehtosopimuksen mukainen säännöllinen vuosityöaika, josta on vähennetty palkattomat poissaolot. Kokonaistyöaika lasketaan henkilötyövuosina. Henkilötyövuosi vastaa sitä työmäärää, jonka yksi täyttä työaikaa tekevä henkilö tekee vuoden aikana. Kokonaistyöaika vähentyi 68 henkilötyövuotta (1,2 %) vuodesta 29 vuoteen 21. Suurimmat muutokset olivat Atk-keskuksen ulkoistaminen Istekki oy:öön, koti- ja laitoshoidon lyhytaikaisten sijaisten korvaaminen Kuhilas oy:ltä ostettavalla vuokratyövoimalla, Alavan palvelutalon ja Haapaniemen alueen kotihoidon muuttaminen ostopalveluksi sekä Kevättömän sairaalan toiminnan lakkauttaminen.

10 9 (25) KOKONAISTYÖAIKA HENKILÖTYÖVUOSINA htv Kuva 7 KOKONAISTYÖAJAN JAKAUTUMINEN PALVELUSSUHTEEN LUONTEEN MUKAAN htv (3,2%) 145 htv (2,7%) Kaikki 453 htv (74,7%) 874 htv (16,1%) 167 htv (3,1%) 12 htv (,2%) 127 htv (3,2%) 95 htv (2,4%) 2934 htv (73,2%) 14 htv (3,5%) 77 htv (17,6%) 8 htv (,2%) 47 htv (3,3%) 5 htv (3,5%) 1119 htv (79,%) 168 htv (11,9%) 27 htv (1,9%) 4 htv (,3%) % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Vakinaiset Vakinaiset työkierrossa Sijaiset Määräaikaiset Työllistetyt Muut Kuva 8 Tarkasteluajanjaksolla vakinaisen henkilöstön osuus kokonaistyöajasta lisääntyi 3,1 %:lla, ja työkierrossa olevien osuus,5 %:lla. Sijaisten ja määräaikaisten osuus väheni 1,7 %:lla, työllistettyjen osuus 1,6 %:lla ja muiden osuus,3 %:lla.

11 1 (25) 3.4 Poissaolot Palkallisten poissaolojen määrä vuonna 21 oli 953,4 henkilötyövuotta (17,6 % kokonaistyöajasta). Vuonna 27 määrä oli 975 henkilötyövuotta (17,2 % kokonaistyöajasta). PALKALLISTEN POISSAOLOJEN JAKAUTUMINEN RYHMITTÄIN % 9 % 2,8 3,6 3,8 3,1 3, 6,6 4,4 3,8 4,8 2,8 2,6 6,3 2,9 3,5 3,4 4,2 8,1 4,5 4,4 12,6 8 % 7 % 28, 19,4 26,6 19,7 24,6 18,8 23,2 18,3 6 % 5 % 4 % 3 % 62,7 72,3 63,4 69,5 61,6 64,2 65,6 71, 2 % 1 % % Loma Sairaus Lomaraha- ja säästövapaa Äitiysloma Muu Kuva 9 PALKALLISTEN POISSAOLOJEN %-OSUUDET KOKONAISTYÖAJASTA % ,5,5,6 5,,6,8 3,,7,5,6 4,7 1,1,7 3,2,6,5 1,5 4,6,8 2,2 3,4,7,5,8 4,2 1,,7 3, ,1 11,3 11,1 11,1 11,5 11,4 11,8 11, Loma Sairaus Lomaraha- ja säästövapaa Äitiysloma Muu Kuva 1 Palkattomien poissaolojen määrä vuonna 21 oli 325 henkilötyövuotta. Vuonna 27 määrä oli 346 henkilötyövuotta.

12 11 (25) PALKATTOMAT POISSAOLOT HENKILÖTYÖVUOSINA ht 32 14, ,6 19,9 46,6 19, 22,7 49,7 26,4 47,9 53,8 14,6 32,8 42, ,5 55,8 48, ,9 144, 145,1 141,4 3,5 4,7 5,5 3,2 4,1 2,9 3,1 2,2 4,7 2,6 3,1 2,7 4, 3, 43,4 34,6 46,8 32, , 1,3 Muu Lapsenhoito Äitiys- ja isyysloma Koulutus Sairaus Kuva Tehty työaika Tehty työaika on kokonaistyöaika vähennettynä palkallisilla poissaoloilla. Se vähentyi 218 henkilötyövuodella vuodesta 27 vuoteen 21. Vakinaisen henkilöstön tekemä työ väheni 7, sijaisten ja määräaikaisten 126, työllistettyjen 84 ja muiden 18 henkilötyövuodella. Työkierrossa olevien tekemä työ lisääntyi 16 henkilötyövuodella. htv ,2%,6% TEHTY TYÖAIKA HENKILÖTYÖVUOSINA ,2%,5% 329,3% 2,6% 2,5%,2% ,6% 17,4% 14,% 7,% 2,7% 2,9% 19,3% 4,% 2,8% 19,3% 3,8% 3,2% Muut 18 Työllistetyt Määräaikaiset Sijaiset 12 66,7% 1269,5% 5,4% 9,5% 5,9% 2,5% 69,3% 1253,5% 4,7% 11,5% 3,% 2,5% 71,1% 1185,4% 3,8% 11,9% 2,4% 3,1% 7,9% 1182,3% 3,7% 13,2% 2,1% 3,5% Vakinaiset työkierrossa Vakinaiset 6 76,2% 77,8% 78,4% 77,% Kuva 12

13 12 (25) Tehdyn työajan osuus kokonaistyöajasta vuonna 21 oli 82,4 % (naiset 82, %, miehet 83,6 %). Vuonna 27 se oli 82,8 % (naiset 82,2 %, miehet 84,4 %). KOKONAISTYÖAJAN JAKAUTUMINEN TEHTYYN TYÖAIKAAN JA PALKALLISIIN POISSAOLOIHIN V. 21 Tehty työaika 82,4 % Muu,8 % Loma 11,8 % Äitiysloma,4 % Sairaus 3,9 % Lomaraha- ja säästövapaa,8 % Kuva 13 HENKILÖSTÖPANOSTEN YHTEENVETO Henkilöt Palkattomat poissaolot htv Palkalliset poissaolot htv Tehty työaika htv Kokonaistyöaika htv Kuva 14

14 3.6 Palkat 13 (25) Tarkasteluajanjaksolla henkilöstön palkkakustannukset ilman työnantajakustannuksia kasvoivat 15 miljoonalla eurolla (9,3 %). Työnantajakustannukset mukaan lukien kasvu oli 18 miljoonaa euroa (8,3 %). PALKKAKUSTANNUKSET milj Palkat Työnantajakustannukset Työllistettyjen palkkakustannukset eivät sisälly lukuihin Kuva 15 Kokoaikaisen henkilöstön (vakinaiset, määräaikaiset ja sijaiset) keskimääräinen varsinainen palkka marraskuussa 21 oli euroa. Miesten palkka oli euroa ja naisten euroa (87,2 % miesten palkasta). Vuoden 26 marraskuussa naisten varsinainen palkka oli 86, % miesten varsinaisesta palkasta. KOKOAIKAISEN HENKILÖSTÖN VARSINAISTEN PALKKOJEN KESKIARVO SOPIMUKSITTAIN MARRASKUUSSA 21 (JA MUUTOS MARRASKUUSTA 26) Vakinaiset, määräaikaiset ja sijaiset Lääkärit, 69 naista, 34 miestä 4488 (+14,%) 4819 (+11,8%) 4598 (+13,%) Opetushenkilöstö, 497 naista, 238 miestä Tekninen henkilöstö, 73 naista, 387 miestä 3227 (+16,1%) 344 (+15,2%) 3284 (+15,7%) 35 (+19,9%) 2635 (+14,%) 2694 (+15,%) Muusikot, 11 naista, 34 miestä Näyttelijät, 9 naista, 9 miestä 251 (16,2%) 2696 (+1,9%) 2651 (+11,7%) 257 (+ 17,7%) 2679 (+18,%) 2593 (+17,7%) Kaikki Keskiarvo, 3364 naista, 1241 miestä 2431 (+16,2%) 2787 (+14,4%) 2525 (+15,5%) KVTES, 2678 naista, 286 miestä Tuntipalkkainen henkilöstö, 27 naista, 218 miestä 2218 (+15,7%) 2731 (+13,6%) 2268 (+15,5%) 251 (+12,5%) 2156 (+12,6%) 2145 (+12,6%) Kuva 16

15 Tuntipalkk. Tekninen henkilöstö Opetus- 14 (25) henkilöstö Lääkärit Sopimus VAKINAISEN HENKILÖSTÖN KUUKAUSIKESKIANSIOT SOPIMUKSITTAIN VUONNA 21 (ja säännöllisen työajan palkan muutos vuodesta 26) Molemmat Molemmat 3943 (+17,7 %) 418 (+17,9 %) 426 (+17,8 %) 637 (+18,4 %) 6231 (+15,9 %) 6281 (+17,5 %) (+22,9 %) 2841 (+16,1 %) Molemmat 2886(+17, %) henkilöstö KVTES Muusikot Näyttelijät Kaupunki Molemmat Molemmat Molemmat Molemmat Molemmat 2676 (+17,4 %) 2792 (+16,8 %) 2831 (+14,5 %) 2912(+13,2 %) 2872(+13,4 %) 2638 (+13,1 %) 2886 (+1,8 %) 2844(+1,8 %) 2369 (+17,2 %) 2866 (+13,9 %) 2413 (+16,8 %) 2123 (+12,5 %) 312(+16,2 %) 238(+15,1 %) 2357(+15, %) Säännöllisen työajan palkka Työaikakorvaukset Kuva 17 Vuonna 21 teki 2552 henkilöä rahalla korvattua lisä- ja ylityötuntia (keskimäärin 15,4 tuntia / htv). Lisä- ja ylityötuntien määrä vuodesta 29 vuoteen 21 lisääntyi 1848 tuntia. Lisä- ja ylityökorvauksia maksettiin vuonna 21 yhteensä 1,26 milj. euroa, muita työaikakorvauksia 8,9 milj. euroa. Sairaus-, tapaturma- ja kuntoutusajan palkkoja vuonna 21 maksettiin 6,3 milj. euroa (6,5 milj. euroa vuonna 29). Vähennystä oli siten 3,1 %. Sairauspoissaolojen osalta vähennys oli,33 milj. euroa (5,5 %). Palkallisen sairaus-, tapaturma- ja kuntoutuspoissaolopäivän keskihinta vuonna 29 oli 68,58 euroa ilman työnantaja- ja sijaiskuluja. euroa/k 7 KUNTA-ALAN KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN VUOSINA Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset Kvtes Kunta keskimäärin Tekniset Opetusala Lääkärit Lähde: Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuva 18

16 15 (25) SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIOIDEN VUOTUINEN MUUTOS SUOMESSA % 9 IV neljännes - IV neljännes Ansiotasoindeksi 25 = 1 8 7, ,7 5,1 4,7 4,9 5, ,1 2,8 3,3 3,9 3,4 2, Lähde: Kunnallinen työmarkkinalaitos Valtio Kunnat Yksityinen Kuva HENKILÖSTÖN TILA 4.1 Sairauspoissaolot Henkilöstön sairaus- tapaturma- ja kuntoutuspoissaoloprosentti (ko. poissaolojen osuus kokonaistyöajasta) vuonna 21 oli 4,7 %, kun se vuonna 29 oli 5, %. SAIRAUSPOISSAOLOT KALENTERIPÄIVÄÄ PER HENKILÖTYÖVUOSI Pv 25 Vuoden 27 luvut sisältävät sairauspoissaolot ja vapaa-ajan tapaturmat 2 2,3 18,7 18, 16,5 18,1 17, 16, ,9 12,3 13,4 11,7 15,3 1 5 Kaikki Kuva 2

17 (25) Vuodesta 27 vuoteen 21 poissaolot sairauden takia vähenivät 18,1 kalenteripäivästä 15,3 kalenteripäivään henkilötyövuotta kohden eli 2,8 kalenteripäivällä. Miehillä poissaolot vähenivät,2 ja naisilla 3,8 kalenteripäivällä. Vuodesta 28 alkaen vapaa-ajan tapaturmat eivät sisälly sairauspoissaoloihin. Jos ne huomioidaan, vuoden 21 sairauspoissaoloiksi saadaan 15,7 kalenteripäivää per henkilötyövuosi. Vapaa-ajan tapaturmia vuonna 21 oli siis,4 kalenteripäivää/htv. Yli 6 päivän sairauslomapäivien osuus väheni tarkastelujaksolla ,3 %. Vuonna 21 niitä oli 33,8 % kaikista sairauslomapäivistä. Ne jakautuivat 296:lle eri henkilölle (228 naista, 68 miestä). Sairastaneita henkilöitä oli kaikkiaan 4429, joista 3522 naista ja 97 miestä. SAIRAUDET KALENTERIPÄIVINÄ JA %-OSUUKSINA Kaikki 15,4% 23,2% 27,6% 33,8% ,8% 23,8% 27,3% 33,% 13,6% 2,5% 28,8% 37,1% Kaikki 13,1% 22,3% 26,8% 37,8% ,5% 23,% 28,8% 35,4% ,8% 19,5% 27,2% 41,5% Kaikki 13,5% 22,2% 28,5% 35,8% ,5% 22,3% 28,8% 35,4% ,6% 21,4% 27,5% 37,5% Kaikki 12,9% 21,1% 27,9% 38,1% ,8% 21,% 27,3% 38,9% ,4% 21,7% 3,9% 33,9% Kal.pv < 4 pv 4-14 pv 15-6 pv > 6 Kuva 21 Yli 6 kalenteripäivää kestäneet sairauspoissaolot vähenivät 19,7 % vuodesta 29 vuoteen 21. Naisilla ne vähenivät 18,5 %, miehillä 23,9 %.

18 4.2 Tapaturmat 17 (25) Tapaturmat koostuvat vapaa-ajan-, työ- ja työmatkatapaturmista. Tarkastelujaksolla tapaturmien osuus kokonaistyöajasta on noussut,4 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohti. Vuonna 21 vapaa-ajan tapaturmien määrä oli 2589 kalenteripäivää, joka on 38,7 % kaikista tapaturmista. Niiden osuus oli vähentynyt 4,5 % vuodesta 29. Pv 8 TAPATURMAT KALENTERIPÄIVÄÄ (PER HENKILÖTYÖVUOSI) (,7) (,8) (,8) (1,) (,8) (,9) (1,1) (1,2) 1 (1,1) (1,4) (1,8) (1,8) Kaikki Kuva 22 VAKUUTUSYHTIÖLLE ILMOITETUT TYÖ- JA TYÖMATKATAPATURMAT SEKÄ AMMATTITAUDIT VUOSINA Lkm Sattuneet vahingot Sairauspäivien lkm Kuva 23

19 18 (25) Vapaa-ajan tapaturmat Henkilöitä Tapaturmia Kalenteripäiviä Kalenteripäivää/tapaturma 19,6 22,8 25,4 Kalenteripäivää/henkilö 23,5 26,9 27,3 Kuva Tulo- ja lähtövaihtuvuus Lähtövaihtuvuusprosentti on kaupungin palveluksesta poistuneiden vakinaisten henkilöiden määrän suhde kapungin vakinaiseen henkilöstömäärään. Vastaavasti tulovaihtuvuusprosentti on kaupungin palvelukseen palkattujen vakinaisten henkilöiden määrän suhde kaupungin vakinaiseen henkilöstömäärään. Lähtövaihtuvuus tarkastelujaksolla oli pienimmillään vuonna 27 ja tulovaihtuvuus vuonna 29. VAKINAISEN HENKILÖSTÖN TULO- JA LÄHTÖVAIHTUVUUS Henkilöitä (6,5 %) 214 (5,1 %) (7,4 %) 227 (5,2 %) (6,6 %) 273 (6,6 %) 256 (6,2 %) (4,5 %) Tulovaihtuvuus Lähtövaihtuvuus Kuva 25

20 19 (25) VAKINAISEN HENKILÖSTÖN LÄHTÖVAIHTUVUUS Henkilöä Eläkkeet Eronneet Muu syy Kuva 26 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN ELÄKKEET Henkilöä Kaikki Kaikki Kaikki Kaikki Vanhuuseläke Varhennettu vanh.eläke Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Kuva 27

21 2 (25) KUEL-TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEELLE SIIRTYNEET DIAGNOOSEITTAIN Henkilöä Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet yms. Mielenterveyden häiriöt yms. Muut sairaudet Kuva 28 ELÄKEPOLITIIKAN TUNNUSLUKUJA Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä 59,9 6 6,3 61,1 Vanhuuseläkkeiden osuus eläkkeistä % ,5 65,8 Osa-aikaeläkkeelle siirtyneitä kpl Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet kpl Kuva 29 Vuoden 21 lopussa osa-aikaeläkkeellä oli 238 henkilöä (22 naista ja 36 miestä). Eniten osa-aikaeläkeläisiä oli sosiaali- ja terveystoimessa (28) ja koulutuspalvelussa (14).

22 Eläkkeiden määrä 21 (25) VAKINAISEN HENKILÖSTÖN ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN Kuva 3 Käytettävissä olevien tietojen perusteella 152 työntekijää (137 työntekijää/vuosi) saavuttaa vanhuuseläkeiän vuoden 221 loppuun mennessä. Opettajat ja Kuopion Energia - liikelaitoksen henkilöstö eivät sisälly lukuun. Vuonna 21 eläkkeelle jääneiden kokonaismäärä oli 1,5 kertaa vanhuuseläkkeelle jääneiden määrä. 5. INVESTOINNIT HENKILÖSTÖÖN 5.1 Työterveyshuolto Työterveyshuollon kustannukset vuosina ilmenevät kuvasta 31. Taulukossa on esitetty myös kokonaiskustannukset yhtä henkilöä kohden sekä kustannukset saatujen korvauksen jälkeen. TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSET TTH:n kokonaiskust./milj. euroa 1,59 1,78 1,87 1,95 Kokonaiskustannukset/henkilö ( ) 268,85 33,21 325,6 341,78 Kustannukset saatujen korvausten jälkeen/henkilö ( ) 117,16 148,2 153,17 16,7 Kuva 31

23 22 (25) Työterveyslääkärit tekivät työpaikkakäyntejä 11, työterveyshoitajat 161, fysioterapeutit 216 ja työterveyspsykologit 17. Käyntikertoja 12 ASIAKASKÄYNNIT TYÖTERVEYSHUOLLOSSA Lääkärit Erikoislääkärit Terveydenhoitajat Fysioterapeutit Psykologit Kuva 32 Henkilöä KUNTOUTUKSIIN JA KUNTOREMONTTEIHIN OSALLISTUNEET Yhteensä Kuntoutukset Kuntoremontit Kuva 33 Vuonna 21 kuntoutuksiin osallistui 164 henkilöä (142 naista, 22 miestä) ja kuntoremontteihin 87 henkilöä (69 naista, 18 miestä).

24 23 (25) 5.2 Henkilöstön osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen ja koulutuksen tarkoituksena on oppimisen, koulutuksen ja perustyön saumaton yhteensovittaminen. Kehittämisen perustana on aina yhteys kaupungin toiminnan tavoitteisiin ja henkilöstön yksilölliseen työhyvinvointiin. Edellä mainitut perusteet edellyttävät tasapainoista johtamista. Vuonna 21 on jatkettu koko kaupungin tasolla järjestettyä pitkäkestoista, räätälöityä Johtamisen erikoistutkintoon tähtäävää oppisopimuskoulutusta. Keskitetty henkilöstökoulutus toteuttaa koko kaupungin tasoista, strategista kehittämistä ja koulutusta, jossa yhteys kaupungin tavoitteisiin ja perustyöhön huomioidaan. Toimialat järjestävät henkilöstölleen ammatillista koulutusta ja kehittämistä omiin tarpeisiinsa. Henkilöstön koulutus- ja kehittämiskustannukset vuonna 21 olivat,71 % maksetuista palkoista. Koulutettavapäiviä oli Toimialojen osuus tästä oli ja keskitetyn henkilöstökoulutuksen osuus Osallistujia oli yhteensä 12971, joista naisia 9589 ja miehiä Toimialojen osuus tästä oli 9996 (naisia 7274, miehiä 2722) ja keskitetyn henkilöstökoulutuksen osuus 2975 (naisia 2315, miehiä 66). Keskitetty henkilöstökoulutus sisältää myös henkilöstön työhyvinvointia lisäävää omavastuista, työajan ulkopuolella tapahtuvaa työkykyä ylläpitävää toimintaa. Tähän toimintaan vuonna 21 osallistui 876 henkilöä, joista naisia 81 ja miehiä 66. Henkilöstön ulkomaisen työssäoppimisen ohjelma oli käynnissä kuudetta vuotta. Vuonna 21 käytti tämän mahdollisuuden hyväkseen yksi henkilö. KEHITTÄMISEN TUNNUSLUKUJA 21 Osanottajat naisia miehiä 3382 Koulutettavapäivät (kpv) Kpv/hlö 3,2 Kustannukset/kpv 69,8 euroa Koulutukseen käytetty koko kaupungin palkkasummasta,71 % (Palkkasumma ei sisällä työllistettyjä, Pelastuslaitosta, Kuopion Energiaa eikä työnantajakuluja.) Kuva 34

25 EUR 24 (25) KOULUTUKSEEN OSALLISTUNEET HENKILÖT JA KOULUTETTAVAPÄIVÄT Osallistuneet henkilöt Koulutettavapäivät Pohjois-Savon pelastuslaitos ei sisälly lukuihin. Kuva 35 KUSTANNUKSET/KPV JA KPV/HLÖ Pohjois-Savon pelastuslaitos ei sisälly lukuihin. 9 82, ,6 69,1 69, ,6 3,5 3,2 3, Kustannukset EUR/kpv Koulutettavapäivät/hlö Kuva 36

26 25 (25) HENKILÖSTÖTUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMÄT HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Henkilöstön määrä on niiden palvelussuhteessa olleiden henkilöiden lukumäärä, jotka eivät silloin olleet palkattomasti poissa. PALVELUSSUHTEIDEN LUOKITUS Palvelussuhteet luokitellaan ja ilmoitetaan seuraavasti: 1. vakinaiset - toistaiseksi voimassa olevat palvelussuhteet 2. vakinaiset työkierrossa henkilöt, jotka hoitavat määräaikaista palvelussuhdetta, ja joiden vakinainen palvelussuhde on siitä syystä keskeytyksessä 3. sijaiset 4. määräaikaiset 5. työllistetyt 6. muut KOKONAISTYÖAIKA Kokonaistyöaika on se virka- ja työehtosopimuksen mukainen säännöllinen työaika, josta on vähennetty palkattomat työnteon keskeytykset. Se lasketaan henkilön palvelussuhteen kestosta laskenta-ajalta. Työn osa-aikaisuus huomioidaan. Kokonaistyöaika lasketaan kalenteripäivinä, ja muutetaan henkilötyövuosiksi jakamalla se 365:llä (karkausvuosina 366:lla). Kokonaistyöaika on siten palvelussuhteella ostettu työpanos ilman lisä- ja ylitöitä. POISSAOLOT Poissaolot lasketaan kokonaistyöajan tavoin poissaolon ajalta ko. laskentakautena. TEHTY TYÖAIKA Tehty työaika on kokonaistyöaika vähennettynä palkallisilla poissaoloilla. HENKILÖTYÖVUOSI Henkilötyövuosi (htv) on täyden vuoden kokonaistyöaika. LÄHTÖVAIHTUVUUS Lähtövaihtuvuuteen lasketaan ne vakinaiset henkilöt, jotka ovat poistuneet kokonaan kaupungin palveluksesta. Lähtövaihtuvuusprosentti on näiden henkilöiden määrän suhde koko henkilöstömäärään. VARSINAINEN PALKKA Varsinaiseen palkkaan kuuluvat seuraavat palkanosat: tehtäväkohtainen tai vastaavanluonteinen palkka lukuun ottamatta luontoisetua, henkilökohtainen lisä, määrävuosilisä, syrjäseutulisä, kielilisä, luottamusmieskorvaus ja työsuojeluvaltuutetun korvaus (KVTES luku II, 16 ) KOULUTETTAVAPÄIVÄ Koulutettavapäivä on yhden henkilön yhden työpäivän mittainen koulutus.

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. HENKILÖSTÖKATSAUS... 4 2. TASA-ARVO... 4 3. HENKILÖSTÖPANOKSET... 7 3.1 Henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 5.5.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. HENKILÖSTÖJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI, SISÄISEN LIIKKUVUUDEN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Sisällys JOHDANTO... 3 Henkilöstövoimavaran muutokset... 3 ENNAKOIVA HENKILÖSTÖSUUNNITTELU... 4 Henkilöstön määrä vuoden lopussa... 5 Mies-

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 17.4.2015 2 17.4.2015 Outi Viitamaa- Tervonen Eurobarometri 82.4 Sukupuolten välinen tasa-arvo aineisto kerätty 11-12/2014 3 17.4.2015 Palkkatasa-arvo Naisten

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 HALLITUS 40 03.03.2014 PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 105/01/01/01/2014 HALL 40 Taustaa Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan HUS:n henkilöstömäärä oli 31.12.2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 1116/2016 01.00.02 101 Henkilöstökertomus vuodelta 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 Henkilöstömäärät Ikäjakauma Poissaolot Työtapaturmat Henkilöstömäärän kehitys Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2014 972 Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2015

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöraportti 2013... 2 1.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilötyövuosi... 3 Työsuhteen laatu ja kesto... 6

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2012 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 595 3 642 3 016

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2008 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2007 euroa/kk 7 000 6 000 6 024 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2013 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 657 3 732 7 183

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E S S I Seuranta Käynnistys Selvitys Suunnittelu Toteutus ao/amää/kalvot2004/tasa-arvolaki 2005 uusi 1 1. Tasa-arvosuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös 28.8.2012 Pelastuslaitosten henkilöstötilinpäätös Strategisen johtamisen ja arvioinnin työkalu. Ohjaa operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään resursseja oikein

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Tulokasopas. Käyntiosoite: Rantalantie 6, 81720 Lieksa PL 13, 81701 Lieksa Puh. 04010 44000 Fax (013) 525 050 Kirjaamo@lieksa.fi www.lieksa.

Tulokasopas. Käyntiosoite: Rantalantie 6, 81720 Lieksa PL 13, 81701 Lieksa Puh. 04010 44000 Fax (013) 525 050 Kirjaamo@lieksa.fi www.lieksa. Tulokasopas 1 Tulokasopas Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto xx.xx.2016 Tulokasopas 2 TERVETULOA LIEKSAN KAUPUNGIN PALVELUKSEEN Esitän parhaimmat onnittelut uudesta työpaikastasi ja samalla toivotan

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 31.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 31.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 195 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2011-275 Esityslistan asia TJA/26 TJA Terveyslautakunta päätti kohtuullistaa tämän päätöksen

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄT KUOPION KAUPUNGISSA

PALKKAUSJÄRJESTELMÄT KUOPION KAUPUNGISSA PALKKAUSJÄRJESTELMÄT KUOPION KAUPUNGISSA Perehdyttämistilaisuus Nilsiän kaupungin valtuustosali 1.11.2012 Raimo Savolainen henkilöstösihteeri Kuopion kaupunki PALKKAUSJÄRJESTELMÄ KVTES: Palkkausjärjestelmän

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Henkilöstökertomus 2008 2 1. JOHDANTO... 4 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 6 2.1 Henkilöstön määrä... 6 2.2 Henkilöstön määrä osastoittain... 6 2.3 Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

SISÄLLYS. Teoksen kirjoittaja 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Teoksen kirjoittaja 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Teoksen kirjoittaja 11 1 Tasa-arvolaki 2 Tasa-arvosääntely 3 Tasa-arvolain 4 Työnantajan Lyhenteet 13 tiivistettynä 15 1. Tasa-arvolain tavoitteet............................... 15 2. Perustuslaki

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 KOKEMÄEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 7.3.213 5 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 25.3.213 9 Tiedoksi kaupunginvaltuustolle KOKEMÄEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

Tasa-arvolaki työelämässä

Tasa-arvolaki työelämässä Tasa-arvolaki työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 23.4.2015 TASA-ARVOLAKI 2 23.4.2015 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) Tarkoitus: estää sukupuoleen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS TASKUTILASTO Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS Valtion työmarkkinalaitos Kesäkuu 2006 3 SISÄLLYS Tiedot ovat marraskuun 2005 viimeiseltä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 SISÄLLYS YLEISTÄ 1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET 2013 2015 JA REKRYTOINTITARVE... 1 KESKEISET HUOMIOITAVAT ASIAT HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISESSA JA PÄÄTTÄMISESSÄ...

Lisätiedot

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 1 Sisällysluettelo 1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 2 Yleistä... 3 3 Taustatietoa... 4 4 Henkilöstövoimavarat... 5 4.1 Henkilöstömäärä... 5 4.1.1 Henkilöstö palvelusuhteen

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Sopimus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksen varhaiskasvatuksen henkilöstön siirtymisestä Tohmajärven kunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen yhteydessä

Lisätiedot

Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla. Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML

Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla. Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML Lähtökohdat Uudistettu tasa-arvolaki (2005) Taustalla EU:n samapalkkaisuus ja tasa-arvodirektiivit naisten

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2009 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2008 euroa/kk 7 000 6 000 6 369 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS Dnro 3/30/2010 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 Valtiokonttori on 15.1.2010 hyväksynyt nämä laskuperusteet noudatettavaksi laskettaessa valtion eläkelaissa tarkoitettuja työnantajan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011 Oulunkaaren kuntayhtymä

Henkilöstöraportti 2011 Oulunkaaren kuntayhtymä Henkilöstöraportti 2011 Oulunkaaren kuntayhtymä Päivitetty 11.4.2012 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Henkilöstöraportti 2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 4 1.1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄN

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 06.06.2016 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2015 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 2015 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko-

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02. 1 Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.2007 1 Johdanto Tasa-arvosuunnitelman laatiminen perustuu lakiin

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS)

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) 1 (4) 1. OVTES -palkkausjärjestelmä Palkkausjärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu palkkauksen eri perusteista

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄVALTUUSTO 11.6.2012 n Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Henkilöstöosasto 2012 VALTUUSTON KOKOUS 11.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 1.1 Henkilöstön määrä... 1.2 Henkilöstön

Lisätiedot

Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta. Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016

Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta. Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016 Tilastoja ja faktaa täydennyskoulutuksesta Avoimuus ja sidonnaisuudet lääketieteessä 6.4.2016 Piitu Parmanne VTM, kansantaloustiede, Helsingin yliopisto 2003 Tutkija, Suomen Lääkäriliitto, 2004 Tutkimusyhteistyö,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PAIKALLINEN 1

HELSINGIN KAUPUNKI PAIKALLINEN 1 HELSINGIN KAUPUNKI PAIKALLINEN 1 PAIKALLINEN VIRKAEHTO HELSINGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TERVEYSASEMILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄÄKÄRIEN PALKKAUKSESTA 1 Sopimuksen soveltaminen Tätä paikallista virkaehtosopimusta

Lisätiedot

Ilmajoen kunta ILMAJOEN KUNNAN TASA- ARVOSUUNNITELMA 2015-2017

Ilmajoen kunta ILMAJOEN KUNNAN TASA- ARVOSUUNNITELMA 2015-2017 Ilmajoen kunta ILMAJOEN KUNNAN TASA- ARVOSUUNNITELMA 2015-2017 SISÄLTÖ 1. TASA-ARVOSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 1.1 Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet...3 1.2 Lainsäädännön edellytykset... 3 2.

Lisätiedot