Luumäen kunta. Henkilöstöraportti Kv 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luumäen kunta. Henkilöstöraportti 2014. Kv 2015"

Transkriptio

1 1 Luumäen kunta Henkilöstöraportti 2014 Kh Kv 2015

2 2 Sisällysluettelo: 1 Hallintojohtajan katsaus. 3 2 Yleistä Taustatietoa 5 4 Henkilöstövoimavarat Henkilötyövuodet Vuosityöajan jakautuminen Henkilöstön ikärakenne 11 5 Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön koulutus Yhteistoiminta Työsuojelu Työhyvinvointi 15 6 Henkilöstön toiminta- ja aikaansaannoskyky Sairaus- ja muut poissaolot Työtapaturmat Työterveyshuolto Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön rekrytointi/vaihtuvuus Vaikutukset toimintaan ja tuloksiin (vaikuttavuus) Työvoima- ja henkilöstökustannukset Palkkauksen rakenne keskimäärin Eläkemaksut Kokonaispalkkauskustannukset Yhteenveto. 26 Lähteet. 27

3 3 1. Hallintojohtajan katsaus Henkilöstöraportti on tarkoitettu sekä työyhteisöjen, johdon että poliittisten päätöksentekijöiden käyttöön. Siinä kuvataan henkilöstön määrälliset ja laadulliset tunnusluvut, kehittämistoimenpiteet ja näiden vaikutukset henkilöstöön, toimintaan ja talouteen. Perinteisesti henkilöstöraportointi on painottunut määrä- ja kustannustietoihin. Uuden suosituksen mukaisen henkilöstöraportoinnin tavoitteena on arvioida kunnan onnistumista tehtävissään useasta eri näkökulmasta (vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus, asiakaskohtaamisten laatu, prosessien toimivuus sekä henkilöstön aikaansaannoskyky). Näitä uuden suosituksen mukaisia näkökulmia pyritään kunnassa kehittämään jatkuvan parantamisen periaatteella. Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavaransa, joilla se palvelujaan järjestää. Henkilöstöjohtamisessa kunta määrittää henkilöstöään koskevat tavoitteet, joilla pyritään turvaamaan työvoiman saatavuus, henkilöstön osaaminen, työhyvinvointi ja työn tuloksellisuus. Kehittämällä henkilöstöään, palvelujaan ja niiden tuottamisen menetelmiä, voidaan odottaa, että kunta toimii mahdollisimman tuloksellisesti ja näin menestyy palvelujen tuottajana myös tulevaisuudessa. Vuoden 2014 aikana Luumäen kunnassa tehtiin monia sisäisiä tehtävien uudelleenjärjestelyjä. Kunnan palveluksessa olevan henkilöstön määrä (vakinaiset ja määräaikaiset) on noussut edellisestä vuodesta vain yhdellä (1) henkilöllä. Näin pienen henkilöstön kasvun on mahdollistanut toimintojen uudelleenjärjestelyt sekä henkilöstön toiminnan tehokkuuden ja tuloksellisuuden lisääntyminen. Lämpimät kiitokset Luumäen kunnan osaavalle ja ammattitaitoiselle henkilöstölle tuloksellisesta vuodesta Jatketaan yhdessä toiminnan kehittämistä ja tehdään yhdessä tulevasta vuodesta vieläkin parempi, Luumäellä 8. päivänä maaliskuuta 2015 Helena Metsämuuronen hallintojohtaja

4 4 2. Yleistä Tulevina vuosina kuntien johdolla on haasteena sekä osaavan työvoiman saatavuus että talouden tasapaino. Työurien pidentäminen ja työnantajamaineen kirkastaminen ovat keinoja henkilöstön pysyvyyden turvaamiseksi ja uuden henkilöstön rekrytoimiseksi. Työhyvinvoinnin edistäminen on entistä tärkeämpää kuntatyöpaikoilla, siitäkin huolimatta, että kunnallisen henkilöstön työelämän laatu on parantunut koko 2000 luvun ajan. Tehdyissä tutkimuksissa on kuitenkin käynyt ilmi, että kuntien haasteet liittyvät työhyvinvoinnin johtamiseen. Työhyvinvointityön keskeisin tavoite on se, että arki sujuu. Kaiken taustalla on kuitenkin yhtälö, missä henkilöstömenot ovat ylivoimaisesti suurin osa budjettia, kireä kuntatalous jatkuu eikä resursseihin ole näkyvissä merkittäviä lisäyksiä, mutta asiakkaiden määrä, tarpeet ja vaatimukset lisääntyvät. Tärkein kysymys siis on, miten asiat voi tehdä ja miten palvelut voidaan tuottaa, jotta tavoitteet ja palvelutaso saavutetaan budjetissa pysyen. Vastauksena on, että kunnissa siirrytään määrärahaajattelusta aidosti tarve- ja tavoitesuuntautuneeseen resurssien ohjaamiseen. Tällä resurssien ja toiminnan kehittämisellä tähdätään siihen, että oikeita asioita tehdään oikeassa paikassa, oikealla tavalla. Tuottavuuskasvua haetaan entistä enemmän aineettomista tekijöistä kuten organisaation toimintatapojen ja johtamisen kehittämisestä sekä työhyvinvoinnin ja osaamisen vahvistamisesta. Tuloksellisuuden ja työelämän laadun samanaikaisella kehittämisellä saadaan aikaan pysyviä tuloksia työssä. Tällä hetkellä työelämässä, erityisesti kunta-alalla, puhutaan paljon kuntien palveluntuotantokyvystä ja mahdollisuuksista. Toisesta näkökulmasta katsottuna on kyse kuntien palveluksessa olevan henkilöstön työkyvystä, eläkeiän nostamisesta sekä mahdollisesti yhtä aikaa seuraavasta työvoimapulasta. Ne liittyvät koko kansakunnan kohtaloon ja selviytymiseen globaalissa kilpailussa. Yhtenä kansallisena kärkiasiassa tässä kokonaisuudessa on työhyvinvointi. On selvää, että hyvinvoiva työntekijä jaksaa vähintään eläkeikään, tekee parempaa työtä ja auttaa näin saavuttamaan organisaation strategiset tavoitteet. Hyvinvointiin panostamalla vaikutetaan myös työnantajakuvaan kovenevan työvoimapulan olosuhteissa. Hyvinvoinnin kehittämisestä työelämässä on säädetty lakinormeja ja siitä on kirjoitettu erilaisia suosituksia sekä sovittu erinäisiä asioita myös työehtosopimuksissa. Kaikkein eniten työhyvinvoinnin eteen voidaan kuitenkin tehdä organisaatiossa aktiivisesti, omien päätösten ja toimenpiteiden myötä. Hyvin toimivissa työyhteisöissä panostetaan siis samanaikaisesti tuottavuuteen ja työhyvinvointiin: nämä panostukset tuottavat itsensä takaisin. Koko maan tasolla tarkasteltuna työelämän laadun myönteinen kehittyminen pohjaa viime kädessä korkeaan työllisyyteen ja riittävään työvoimaan. Hyvin toimivat työpaikat luovat uutta työtä. Hyvän työelämän ja Suomen kilpailukyvyn edellytyksenä ovat jatkossa innovoinnin ja tuottavuuden sekä luottamuksen ja yhteistyön vahvistaminen, osaavan työvoiman sekä työntekijöiden ja työyhteisöjen terveyden ja hyvinvoinnin varmistanen.

5 5 3. Taustatietoa Vuosittain laadittava henkilöstöraportti on tarkoitettu henkilöstötyön seurannan ja kehittämisen työvälineeksi. Luumäellä tilinpäätösasiakirjoihin liitettävä henkilöstöraportti on laadittu vuodesta 2002 alkaen. KT Kuntatyönantajat on vuonna 2013 laatinut kunnille suosituksen henkilöstövoimavarojen arviointiin ja Luumäen kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt ottaa Luumäen kunnassa käyttöön suosituksen mukaisen henkilöstöraportoinnin. Suosituksessa käytetään viitekehystä, jossa on sovellettu sekä Työterveyslaitoksen henkilöstötilinpäätösmallia että henkilöstöjohtamisen tuloksellisuutta kuvaavia malleja. Raportti jakautuu neljään osaan: henkilöstövoimavarojen kuvaamiseen, henkilöstön kehittämistoimenpiteiden kuvaamiseen, henkilöstön aikaansaannoskyvyn tarkasteluun sekä henkilöstöjohtamisen tulosten vaikutusten arviointiin. Kuva 1: Henkilöstövoimavarojen arvioinnin viitekehys Henkilöstövoimavaroja kuvaavat tunnusluvut kertovat henkilöstömäärästä, henkilöstörakenteesta, työpanoksesta ja työvoimakustannuksista. Kuntien henkilöstöön kohdistuvat kehittämistoimenpiteet kuvataan kunnan omista lähtökohdista. Kehittämistyö edellyttää poliittisten päättäjien ja organisaation ylimmän johdon sitoutumista ja resurssien kohdentamista. Henkilöstön aikaansaannoskyvyssä tarkastellaan mm. mitä työhyvinvoinnin tunnusluvut kertovat henkilöstön terveydestä, työturvallisuudesta, osaamisesta, yhteisöllisyydestä ja keskinäisestä luottamuksesta, sitoutumisesta ja aloitteellisuudesta. Lisäksi arvioidaan kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia henkilöstöön.

6 Henkilöstöjohtamisen tuloksia arvioidaan sillä, millaisia vaikutuksia henkilöstövoimavaroilla sekä henkilöstön kehittämistoimilla ja aikaansaannoskyvyllä on toimintaan ja tuloksiin, esim. asiakastyytyväisyyteen, palvelun vaikuttavuuteen, laatuun tai talouteen. 4. Henkilöstövoimavarat Luumäen kunta liittyi vuonna 2009 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin, ja samassa yhteydessä kunnan palveluksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyi Eksoten palvelukseen ja kunnan henkilöstömäärä aleni lähes puoleen aiemmasta. Vuosina arvioidaan kunnan henkilöstön määrän pysyvän lähes samana Henkilöstömäärä Vuosi Henkilöstö palvelussuhteiden ja sukupuolen mukaan vuonna 2014 Palvelussuhde Miehet Naiset Yhteensä Muutos edell.vuod. Muutos % edell.vuod. Vakinaiset ,67 Määräaikaiset ,28 - joista työllistettyjä ,76 Yhteensä ,54 Taulukkoon on erikseen merkitty määräaikaisiin työsuhteisiin sisältyvät kunnan työllistämisyksikön palkkatuella työllistämät henkilöt. Palvelussuhteiden kokonaismäärä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 0,54 % Vakinaisten palvelussuhteiden määrässä kahdeksan palvelussuhteen nousu edelliseen vuoteen verrattuna. Määrä-

7 7 aikaisten palvelussuhteiden määrä on vähentynyt samassa suhteessa, kun määräaikaisia työsuhteita on vakinaistettu. Henkilöstöjakauma sukupuolen mukaan ajalla , , , ,4 76,4 78,29 76,63 77, Naiset Miehet , , ,7 22,6 23,6 21,71 23,37 22, Sukupuolittainen henkilöstöjakauma on pysynyt suhteellisen vakaana. Sukupuolijakauman muuutos kymmenen vuoden aikana on vaihdellut 0,1 prosentista 7,9 prosenttiin. Henkilöstömuutokset palvelussuhteiden mukaan ajalta Palvelussuhdemuutokset Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Palvelussuhteiden määrä Luumäen kunnassa on pysynyt hyvin vakaana edelliseen vuoteen verrattuna. Suurin osa palvelussuhteista on vakinaisia (80,54 %), määräaikaisia palkataan vain erityisillä perusteilla. Pääasiallisimmat perusteet määräaikaisis-

8 8 sa työsuhteissa ovat olleet erilaiset sijaisuudet, sairausloma-, äitiysloma-, vuorotteluvapaa- tai hoitovapaasijaisuus. Henkilöstö toimi- ja sopimusaloittain Yleishallinto Sivistystoimi Tekninen toimi Työllistämisyksikkö 12 Yhteensä Taulukkoon on koottu henkilöstömäärät toimialoittain työllistämisyksikkö omana toimialanaan. Suurimmat muutokset toimialoittaisessa tarkastelussa ovat olleet sivistystoimessa (- 6 henkilöä) ja teknisessä toimessa (- 4 henkilöä). Henkilöstö työajan mukaan jaoteltuna aikavälillä Koko-aikaiset Osa-aikaiset Yhteensä Työajan mukaan tarkasteltuna pääosa kunnan palveluksessa olevasta henkilöstöstä työskentelee kokonaikaisessa työsuhteessa. Noin. 10 % henkilöstöstä työskentelee osa-aikaisesti. 4.1 Henkilötyövuodet Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Henkilötyövuosi lasketaan kaavalla: palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/ 365 * (osa-aikaprosentti/100). Vuosi Miehet Naiset Yhteensä Muutos % ed.vuodesta ,36 125,74 163,10 +4,55 % ,30 129,59 173,89 +6,62 %

9 9 Taulukossa kunnan palveluksessa olevan henkilöstön työaika henkilötyövuosiksi muunnettuna, sukupuolen mukaan jaettuna. Tarkentamalla edellisessä taulukossa olevaa jakaumaa saadaan henkilötyövuosien jakauma toimialoittain, sukupuolen mukaan. Toimialan henkilötyövuosien määrä korreloi suoraan toimialan henkilöstömäärän mukaan. Hallinto Sivistys Tekninen Työll.yksikkö Yhteensä Naiset 9,00 95,62 17,70 7,27 129,59 Miehet 1,85 18,64 16,56 7,25 44,30 Yhteensä 10,85 114,26 34,26 14,52 173,89 Kunnan omana työnä tuottamien palvelujen järjestämisessä vuokratyöntekijöiden käyttö on marginaalista. Lähinnä vuokratyövoimaa on tilapäisesti käytetty siivousten hoitamisessa, ellei sijaisuutta kyetä muutoin järjestämään. 4.2 Vuosityöajan jakautuminen Teoreettinen vuosiaika lasketaan vähentämällä kalenterivuoden päivistä lauantait, sunnuntait ja työaikaa lyhentävät arkipyhät. Teoreettisesta vuosityöajasta voidaan muodostaa tehty työaika vähentämällä siitä kaikki palkalliset ja palkattomat poissaolopäivät. Samoin laskennallisesti saadaan selville tehdyn vuosityöajan osuus teoreettisesta vuosityöajasta Henkilöstön työajan jakautuminen (ei sisällä työllistämisyksikköä) Koko henkilöstö, pl. opettajat työpäivät 2013 työpäivät 2014 % teor. säänn.vuosityöajasta 2014 euroa v Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika , Vähennetään työpäivinä: - Vuosilomat , Sairauslomat , Tilapäiset hoitovapaat (perhevap) , Koulutus , Muut palkalliset poissaolot , Muut palkattomat poissaolot ,35 - Vapaana annetut työaikakorv , = Tehty vuosityöaika ,

10 10 Henkilöstön (opettajat poislukien) laskennallinen tehty vuosityöaika on 78,24 % teoreettisesta vuosityöajasta, jolloin vuosi- ja sairauslomien, koulutuksen ja muiden poissaolojen osuus on 21,76 % vuosityöajasta. Euroina tämä tarkoittaa että 3,1 milj. euron palkkakustannuksista em. palkallisten poissaolojen palkat ovat n euroa. Suurin työstä poissaolon syy on vuosiloma 13,95 %. Toiseksi suurin poissaolon syy ovat sairauslomat, jotka ovat n. 1/3 vuosiloma poissaoloista (4,56 %). Muut palkattomat poissaolot (kuntoutus yms.) 1,35 % ovat kolmanneksi suurin poissaolosyy. Muut luokitellut poissaolot ovat kaikki suuruusluokaltaan alle prosentin luokkaa. Opetushenkilöstön työajan jakautuminen Opetushenkilöstö työpäivät 2013 työpäivät 2014 % Teir. säänn.vuosityöajasta/palkkakusta nnuksista 2014 euroa v.2014 Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika , Vähennetään työpäivinä: - Laskenn.vuosiloma-aika ja amk:n vapaajaksot , Sairauslomat , Perhevapaat , Koulutus , Muut palkalliset poissaolot , Muut palkattomat poissaolot ,45 = Tehty vuosityöaika , Opetushenkilöstön osalta jakauma muodostuu hieman erilaiseksi johtuen opettajien vuosiloman laskentamallista (laskennallinen vuosiloma) sekä heidän työaikajärjestelmästään (lisä- ja ylityötuntilaskenta) Opetushenkilöstön tehty työaika on 76,61 % teoreettisesta vuosityöajasta laskettuna, jolloin poissaolojen osuudeksi muodostuu 23,39 %. Opetushenkilöstön poissaolojen syyt poikkeavat muun henkilöstön jakaumasta. Myös opetushenkilöstön osalta suurin poissaolojen syy on vuosiloma (12,80 %), mutta seuraavaksi suurin poissaolojen syy opetushenkilöstössä ovat perhevapaat (6,43 %). Kolmanneksi suurin poissaolojen syy ovat sairauslomat (1,95 %). Lähes yhtä suuri osuus poissaoloista ovat muut palkattomat poissaolot (1,45 %). Muut luokitellut poissaolot ovat suuruusluokaltaan alle prosentin luokkaa.

11 Henkilöstön ikärakenne Luumäen kunnan henkilöstö ikäryhmittäin (sisältää työllistämisyksikön) Ikä vuosina Lukumäärä 2014 %-osuus 2014 %-osuus 2013 alle ,49 8, ,84 19, ,73 28, ,14 35, ,27 9, ,54 Yhteensä ,00 100,00 Keski-ikä 47,34 v. Taulukossa tarkastellaan kunnan palveluksessa olevan henkilöstön ikärakennetta. Eniten työntekijöitä on vuotiaiden ikäluokassa, 35,14 % seuraavaksi eniten ikäluokassa v, 29,73 %. Henkilöstön keski-iän muutokset ajalla Henkilöstön keski-ikä 48,00 47,50 47,00 46,50 46,00 45,50 45,00 44,50 44,00 43,50 47,17 47,34 46,30 46,54 46,34 46,54 45,93 45,60 45,70 45,10 44, Henkilöstön keski-ikä vuonna 2014 on 47,34 vuotta ja se on noussut edellisestä vuodesta vain vähän 0,17 v. Kymmenessä vuodessa keski-ikä on noussut n. 2,5 v.

12 12 Henkilöstö ikäryhmittäin, toimialoittain Ikä vuosina Hallinto Sivistystoimi Tekninen toimi Työllistämisyksikkö alle Yhteensä Toimialoittain tarkasteltaessa on sivistystoimessa odotettavissa voimakasta eläköitymistä tulevan viiden vuoden kuluessa. Myös teknisessä toimessa viiden vuoden kuluessa eläkeiän saavuttaa huomattava osa henkilöstöstä (18 %). 5. Henkilöstön kehittäminen Osaamisen kehittämisestä puhutaan usein henkilöstön kehittämisenä, koska organisaation toiminnan ehtona on ihmisten osaaminen. Nykyisen ajattelun mukaan jokainen on vastuussa omasta ja yhteisönsä osaamisen kehittymisestä. Organisaatiossa kehittymisen prosesseja tuetaan johtamisella, rakenteilla ja toimintamalleilla. Näin henkilöstön kehittämisellä voidaan tukea myös työyhteisöjen oppimista. Osaamisen kehittämisessä on kysymys kahden kaupasta: jokainen työntekijä sitoutuu pitämään osaamisensa ajan tasalla ja työnantaja sitoutuu tukemaan häntä siinä. Kaikilla työntekijöillä on vastuu oman osaamisen arvioinnista, kehittämistarpeiden esiintuomisesta ja oman osaamisensa kehittämisestä. Osaamisen kehittämisellä vaikutetaan sekä henkilöstön työhyvinvointiin että toiminnan tuloksellisuuteen. Osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen on osa osaamisen johtamisen ja varmistamisen kokonaisuutta, johon kuuluvat myös osaamisen ylläpito, osaamisen siirtäminen ja uuden osaamisen hankkiminen. Osaamisen johtaminen kokonaisuutena käsittää ne johtamistoimenpiteet, joilla organisaation perustehtävän ja strategian toteuttamiseksi tarvittavaa osaamista säilytetään, kehitetään, uudistetaan ja hankintaan. Organisaation tavoitteiden ja tehtävien pohjalta tunnistetaan nykyinen osaaminen ja tulevat osaamistarpeet. Kun tarpeet on tunnistettu, tehdään niiden pohjalta tarvittavat palveluprosessi- ja palvelurakennemuutokset. Samanaikaisesti hyödynnetään henkilöstön osaamista ja huolehditaan mahdollisista kouluttautumistarpeista.

13 13 Toimintaympäristön muutosten ennakointia tarvitaan, kun kartoitetaan tulevaisuuden osaamistarpeita ja tehdään pitkä aikavälin suunnitelmia henkilöstön kehittämiselle. Vuoden 2014 aikana otettiin Luumäen kunnassa käyttöön KT-kuntatyönantajien mallin mukainen koko kunnan henkilöstöä koskeva koulutussuunnitelma. Koulutussuunnitelmaan merkittyihin koulutuksiin on mahdollisuus hakea avustusta Työttömyysvakuutusrahastolta. Osana kunnan johtamisjärjestelmää ovat kehityskeskustelut. Kehityskeskustelussa tarkastellaan työntekijän tilannetta kokonaisuutena ja se tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden vaikuttaa oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen. Myös työhyvinvointi ja työyhteisön toimivuus ovat kehittämiskeskustelun aiheita. Samalla kartoitetaan työntekijän osaaminen ja tarpeet sen kehittämiselle. Työntekijän antama palaute auttaa johtamisen, toimintatapojen ja yhteistyön kehittämisessä. Tavoitteena on, että Luumäen kunnassa käydään kehityskeskustelut kaikilla toimialoilla. Nyt niitä käydään vaihtelevasti, mutta tavoitteena on, että ne otetaan osaksi johtamisjärjestelmää kaikilla toimialoilla ja käydään säännöllisesti vuosittain. 5.1 Henkilöstön koulutus Kunnallisissa tehtävissä vaaditaan lähes poikkeuksetta kelpoisuusehtojen mukaista pätevyyttä, joka edellyttää tiettyä koulutusta ja usein myös työkokemusta. Vuoden 2014 aikana Luumäen kunnan henkilöstöstä koulutuksiin osallistui 62 henkilöä (sisältää työllistämisyksikön 2 henkilöä) (vuonna 2013 koulutuksiin osallistui 46 henkilöä). Henkilöstön koulutuspäivät ajalla Hallinto-osasto Työllistämisyks Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä Pääsääntöisesti henkilöstön koulutus on kohdistunut ammatillisen osaamisen lisäämiseen. Uutena yksikkönä on vuodelle 2014 taulukoitu työllistämisyksikkö, jonka osalta koulutuspäivät ovat ohjaajien oppisopimuskoulutuspäiviä. Vuositasolla koulutuspäivien määrä on noussut vuodesta 2013 yhteensä 69 päivällä. Ilman työllistämisyksikön koulutuspäiviä on nousu vuodesta 2013 vuoteen 2014 ollut

14 14 31 pv. Koulutuksen tarkoituksena on ylläpitää henkilöstön ammatillinen osaaminen sellaisella tasolla, millä kyetään toimimaan tehokkaasti ja hyödyntämään käytössä olevien järjestelmien ominaisuudet maksimaalisesti. Koulutuspäivien määrä riippuu sekä henkilöstön vaihtuvuudesta että uusien järjestelmien käyttöönotosta. Vuonna 2014 ei ollut yhtään henkilöä opintovapaalla. 5.2 Yhteistoiminta Työnantajan ja henkilöstön ylimpänä yhteistyöelimenä toimii yhteistyötoimikunta, joka vastaa myös koko kuntaa koskevasta työsuojelusta, tyky-, tyhy-, ja virkistystoiminnasta. Yhteistyötoimikunnassa käsitellään kaikki ne tärkeimmät organisaatioiden ja toimintojen kehittämistä sekä taloutta koskevat asiat, joilla on merkitystä kunnan palveluksessa olevan henkilöstön asemaan ja työolosuhteisiin. Vuonna 2009 on sovittu työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen edustajien välillä yhteistoimintaorganisaatioiden yhdistämisestä. YT-toimielimen jäsenmääräksi sovittiin 11 henkilöä, joista 6 edustaa henkilöstöä ja 5 työnantajaa. Työsuojelupäällikkö ja varsinaiset työsuojeluvaltuutetut kuuluvat jäseninä yhteistyötoimintaan. Vuonna 2014 YT-toimikunta kokoontui kolme kertaa ja käsitteli seuraavat asiat: Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014 Talousarvio 2014 Koulutussuunnitelma vuodelle 2014 Henkilöstöjärjestöjen edustajan valinta kuntarakenneselvityksen henkilöstötyöryhmään Kutsu Etelä-Karjalan kuntarakenneselvityksen käynnistysseminaariin Henkilöstöraportti vuodelta 2013 Työsuojeluvaltuutettujen ajan käyttö Työterveyshuollon korvaushakemus vuodelta 2013 YT-toimikunnan budjetti vuodelle 2015 Kunnan 2015 talousarvion henkilöstömenot henkilöstön näkökulmasta Koulutussuunnitelma vuodelle 2015 Työsuojelun toimintaohjelman päivitys vuodelle 2015 Työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivitys vuodelle 2015 Henkilöstön tehtävänkuvien laadinta ja työn vaativuuden arviointi Tuntipalkkaisten henkilöiden palkanmaksupäivän siirto Vapaaehtoiset säästövapaat henkilöstölle vuonna Työsuojelu Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita ja siten turvata ja ylläpitää työntekijöiden työkykyä sekä ennalta ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja sekä muita työstä tai työympäristöstä johtuvia haittoja työntekijöiden terveydelle. Työsuojelun tulee olla työpaikan ja esimiesten sekä muun henkilöstön normaalia arjen toimintaa.

15 15 Työsuojelupäällikkönä Luumäen kunnassa toimii vt. tekninen johtaja Juha Inkilä. Henkilöstöä edustavat seuraavat työsuojeluvaltuutetut valtuutettu Jaana Nalli 1. varavaltuutettu Tarja Kyllönen 2. varavaltuutettu Heikki Kekäläinen valtuutettu Pekka Lähtevänoja 1. varavaltuutettu Vesa Kainlauri 2. varavaltuutettu Janne Nurminen valtuutettu Leena Äijälä 1. varavaltuutettu Jaana Laukas 2. varavaltuutettu Sirpa Koukkari 5.4 Työhyvinvointi Työhyvinvointi rakentuu turvallisesta, terveellisestä ja tuottavasta työstä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työhyvinvointia luo se, että työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi ja että työ tukee heidän elämänhallintaansa. Työhyvinvointitoiminnan kehittämisessä on kyse työn kehittämisestä. Se on henkilöstövoimavarojen näkökulman sisällyttämistä kaikkeen organisaation strategiseen suunnitteluun ja toteutukseen. Siten se on suunnitelmallista ja ennakoivaa johtamista, osaamisen, työolojen, työkyvyn, työn sisällön ja työprosessien kehittämistä. Työn ja siten työhyvinvointitoiminnan vahvistaminen organisaation strategiassa edistää työn tuloksellisuutta, luo edellytyksiä työssä jatkamiseen ja antaa välineitä työkyvyttömyysriskien hallintaan. Kokemus työhyvinvoinnista on kullakin subjektiivinen, mutta yksittäiset kokemukset heijastuvat työyhteisötasolle. Työhyvinvointi on monen toimijan yhteistyötä, jossa myös jokaisella työntekijällä on oma osuutensa, jotta hyvinvoiva työyhteisö voi toteutua. Työhyvinvointia omana, erillisenä alueena ei voi johtaa. Kyse on abstraktista asiasta, jolla on lukemattomia sisältöjä toimialan ja kohderyhmän mukaan.. Kunta-alalla on vuodesta 2007 asti ollut voimassa suositus Työhyvinvoinnin toimintalinjat ja hyvät käytännöt. Suosituksella kannustetaan kuntien työyhteisöjä kehittämään hyvinvointia suunnitelmallisesti ja ennakoivasti sekä tarjota tähän kehittämiseen välineitä ja toimintamalleja. Lisäksi vuonna 2011 ovat KTkuntatyönantajat, Keva ja Työterveyslaitos yhteistyössä laatineet kunnille tarkoitetun muistion Työhyvinvoinnilla tuloksellisuutta mitä kunta voi tehdä, Muistio selvittää työhyvinvoinnin johtamisen merkitystä ja mahdollisuuksia. Tyky-toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa henkilöstön työkykyä yhteistyössä työnantajan ja henkilöstön kanssa

16 16 Luumäen kunnassa tyky-toiminnasta vastaa tyky-ryhmä, joka hallinnoi talousarviossa tykytoimintaan varattua määrärahaa. Vuonna 2013 järjestettiin tykytoimintaa seuraavasti: Henkilöstön saatavilla sarjavihko, joka oikeuttaa osallistumaan Mäntykodilla pidettäviin allasjumpparyhmiin Ohjattu ryhmävuoro Taavettihallin kuntosalilla Henkilöstön käyttöön varattu vuorot Taavettihallin sekä Kangasvarren koulun kuntosalille Henkilöstöllä mahdollisuus ostaa henkilökuntahintaan vuosikortti Taavettihallin kuntosalille Henkilöstön kesäjumpat Taavettihallin urheilukentällä Henkilöstöllä mahdollisuus hakea 4 kappaletta kulttuuri/liikuntaseteleitä/vuosi Marraskuussa järjestettiin teatteriretki Lahden teatteriin katsomaan Chigagonäytelmä Liikuntakilpailut henkilöstön aktivoimiseksi liikkumaan 6. Henkilöstön toiminta- ja aikaansaannoskyky Henkilöstön toimintakykyyn vaikuttavat sekä organisaation rakenne että organisaation johtamistavat. Ne joko antavat henkilöstölle mahdollisuuden kaikkien omien osaamisalueittensa käyttöön tehtäviensä hoidossa tai edellyttävät henkilöstöltä pitäytymistä ennalta sovituissa toimintatavoissa. Henkilöstön aikaansaannoskyky puolestaan muodostuu henkilöstön työhyvinvoinnista, osaamisesta, uudistumiskyvystä, innovatiivisuudesta, työyhteisön ilmapiiristä, esimiestyön laadusta sekä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista työhön. Vuonna 2014 ei Luumäen kunnassa tehty työhyvinvointikyselyä. Henkilöstön toiminta- ja aikaansaannoskykyyn vaikuttavat myös erilaisista syistä johtuvat poissaolot työstä sekä henkilöstön vaihtuvuus (eläköityminen ja irtisanoutuminen). Tarkasteltaessa niin opettajien kuin muunkin henkilöstön todellista tehtyä vuosityöaikaa, havaitaan, että se on molemmissa tapauksissa kasvanut opettajien 0,54 % ja muun henkilöstön 15,9 %, vaikka henkilöstön lukumäärä on kasvanut edellisestä vuodesta vain yhdellä. Tästä voidaan päätellä, että henkilöstön toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus on kasvanut edellisestä vuodesta. 6.1 Sairaus- ja muut poissaolot Seuraavassa tarkastellaan ensin sairauspoissaoloja, jotka ovat vuosilomien jälkeen suurin poissaolojen syy. Muut poissaolot kertyvät perhevapaista (äitiys- ja isyyslomista, vanhempain vapaista ja hoitovapaista, tilapäisistä hoitovapaista (äkillisesti sairastuneen lapsen hoitaminen), vuorottelu- ja opintovapaista sekä joistakin muista virka- ja työehtosopimusten mukaisista palkallisista vapaista.

17 17 Henkilöstön sairauspoissaolot toimialoittain ajalta Muutos Muutos Osasto KP TP KP TP KP TP KP TP KP TP KP TP KP TP Yleishal linto Sivistys toimi Tekni nen t Yht KP = kalenteripäivä, TP = työpäivä Toimialoittaisessa tarkastelussa havaitaan, että pitkän ajan tarkastelussa sairauspoissaolot ovat laskeneet yleishallinnossa ja teknisessä toimessa ja kasvaneet sivistystoimessa. Edelliseen vuoteen verrattuna yleishallinnon ja sivistystoimen sairauspoissaolot ovat kasvaneet ja teknisen toimen laskeneet. Henkilöstön sairauspoissaolot pituuden mukaan Sairauspoissaolot Kalenteripäivät 2013 Kalenteripäivät 2014 Muutos Lyhyet poissaolot alle 4 pv pv pv pv yli 180 pv Yhteensä Pituuden mukaan tarkasteltuna sairauspoissaolot painottuvat alle kuukauden pituisiin (4 29 pv) sairauspoissaoloihin. Lyhyitä (alle 4 pv) sekä hyvin pitkiä (yli 180 pv) ja kuukaudesta kahteen kuukautta (30 60 pv) kestäviä sairauslomia on kaikkia ollut lähes yhtä monta kalenteripäivää. Perhevapaat toimialoittain

18 18 Vuosilomien ja sairauspoissaolojen jälkeen seuraavaksi suurimmat poissaolon syyt ovat erilaiset perhevapaat. Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on naisvaltaista, joten erilaisten perhevapaiden merkitys näkyy selkeästi. Perhevapaat keskittyvät lähes kokonaisuudessaan sivistystoimeen, mikä on ennustettavissa, kun tarkastelee henkilöstön ikärakennetta toimialoittain (ks. sivu 12) Osasto KP TP KP TP KP TP KP TP KP TP Yleishallinto Sivistystoimi Tekninen Yhteensä Tilapäiset hoitovapaat Perhevapaisiin sisältyvät myös myönnetyt tilapäiset hoitovapaat (äkillisesti sairastuneen lapsen hoito). Verrattuna kaikkiin sairauspoissaolopäiviin vuonna 2014 tilapäiseen hoitovapaaseen käytettiin 10,12 % kalenteripäivinä lasketuista poissaoloista KP TP KP TP KP TP KP TP KP TP Vuorottelu- ja opintovapaat Vuonna 2014 vuorotteluvapaalla oli 3 henkilöä ja opintovapaalla ei ollut yhtään henkilöä. Vuorotteluvapaata käytettiin vuonna 2014 yhteensä 207 työpäivää (301 kalenteripäivää). 6.2 Työtapaturmat Työsuojelulain 8 :n mukaan työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituk-

19 19 sessa työnantajan on otettava huomioon työhön työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön, samoin kun työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin, liittyvät seikat. Työnantajan tulee suunnitella, valita, mitoittaa ja toteuttaa työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tällöin on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavia periaatteita: vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne korvataan vähemmän vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla. Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta sekä toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työturvallisuuteen ja terveyteen. Luumäen kunnassa laaditaan vuosittain työsuojelun toimintaohjelma, jonka YTtoimikunta vahvistaa. Työsuojelun toimintaohjelman mukaisia kehittämisen painopistealueita vuonna 2014 ovat olleet työpaikkakäyntien jatkaminen sairauspoissaolojen ja työtapaturmien vähentäminen työoloihin ja työhyvinvointiin liittyvien asioiden käsittely kehityskeskusteluissa työturvallisuus- ja tulityökorttien päivittäminen perehdytyksen varmentaminen uusilla työntekijöillä sekä uuteen työhön siirtyvillä. työsuojeluhenkilöiden koulutus Vuonna 2014 suoritettiin yhteensä 24 työpaikkaselvitystä, jotka perustuivat työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Tarkasteluvuoden aikana Luumäen kunnassa tapahtui 9 työtapaturmaa, joista aiheutui yhteensä 56 työstä poissaolopäivää (v.2013 poissaolopäiviä 122). Tapahtuneista työtapaturmista on pidetty työsuojelupäällikön johdolla palaverit, missä on selvitetty tapahtumien kulku sekä selvitetty, millä toimenpiteillä estetään uusien samankaltaisten tapaturmien synty. Lisäksi vuonna 2014 järjestettiin työsuojeluhenkilöille tarkoitettu koulutus, johon Luumäen kunnasta osallistui 13 henkilöä. Kaikki uudet työntekijät perehdytettiin työtehtäviinsä. 6.3 Työterveyshuolto Työterveyshuolto on keskeinen toimija työurien tukemisessa ja jatkamisessa. Työterveyshuollon tavoitteena on ylläpitää, edistä ja seurata työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa sekä ehkäistä työkyvyttömyyttä mm. tukemalla työhön paluuta. Työterveyshuollon toiminnan painopiste on yleisesti siirtymässä yhä enemmän työkykyä edistävien toimien suunnitteluun ja työkyvyttömyyden uhan arvioimiseen. Luumäen kunta on ostanut työterveyshuollon kokonaisvaltaiset palvelut Etelä- Karjalan Työkunto Oy:ltä ja työterveyshuoltoon liittyvät näönhuoltopalvelut Silmäasema Fennica Oy:ltä. Työterveyshuolto perustuu vuosittain määriteltävään työterveys-

20 20 huollon toimintasuunnitelmaan. Työterveyshoitaja on osallistunut kutsuttuna asiantuntijana tyky-ryhmän ja yt-toimikunnan kokouksiin. Työterveyshuolto teki vuonna 2014 yhteensä 23 työpaikkaselvitystä, 85,5 ohjaus- ja neuvontakäyntiä sekä 59 terveystarkastuskäyntiä. Kaikki selvitykset ja käynnit koostuivat pääosin terveydenhoitajan tai fysioterapeutin neuvonta- ja ohjauskäynneistä. Työpaikkaselvitysten määrä on laskenut ja ohjaus- ja neuvontakäyntien määrä noussut huomattavasti edellisestä vuodesta. Työpaikkaselvitysten alenema 17,8 % ja ohjaus- ja neuvontakäyntien nousu 78,1 %. Huomattava nousu edelliseen vuoteen verrattuna on myös psykologin käyntien määrä 14,5 käyntiä, sillä vuonna 2013 ei käyntejä ollut yhtään Työterveyslääkärikäyntejä vuonna 2014 on 169 kpl ja terveydenhoitajan käyntejä 185 kpl. Kuten edellisenäkin vuonna, on edelleen käyntien painottumisessa terveydenhoitajalle nähtävissä puutteet työterveyslääkäripalvelujen saatavuudessa. Työterveyslääkärin poissaolo kuormittaa akuuttien tapausten hoitamisessa terveydenhoitajaa, jolle näin ollen jää vähemmän aikaa hoitaa ennaltaehkäisevää työtä. Työterveyshuollon lakisääteisiä käyntejä on vuonna 2014 tehty 14 ja kaikki ovat terveydenhoitajan käyntejä. Määräaikaistarkastuksia tehtiin työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Lakisääteisten terveystarkastusten määrä on laskenut vuodesta 2013 vuoteen 2014 huomattavasti, yhteensä 75 %. Varsinaisia sairaanhoidon vastaanottokäyntejä vuonna 2014 on yhteensä 354. Näistä lääkärikäyntejä on 169 ja terveydenhoitajan 185. Lääkäritilanteesta johtuen lääkärillä käyntimäärä on edelleen laskenut edellisestä vuodesta 18,3 % (v.2013 lääkärikäyntejä 207 ja terveydenhoitajan käyntejä 188) ja terveydenhoitajan käyntimäärä pysynyt lähes samana alentuen vain 3 käyntikerralla (1,5 %) Näihin liittyvä tutkimuskäyntien määrä 658 käyntiä, alentunut 32 käynnillä (4,6 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Työterveyshuollon käynnit Työpaikkaselvitykset - lääkäri terveydenhoitaja fysioterapeutit Ohjaus- ja neuvontakäynnit - lääkäri terveydenhoitaja fysioterapeutit psykologit 5 14,5 Terveystarkastuskäynnit - lääkäri terveydenhoitaja

21 21 -fysioterapeutit 4 4 Tutkimukset - laboratorio kuvantaminen Sairaanhoito -lääkäri terveydenhoitaja Tutkimukset - laboratorio kuvantaminen työterveysneuvottelut Henkilöstön eläköityminen Vuosina Luumäen kunnasta ennakoidaan eläköityvän 64 henkilöä. Laskelman pohjatietona on kunnan palveluksessa vuonna 2014 ollut henkilöstö. Laskennallisessa ennusteessa on perusteena käytetty syntymävuotta ja eläkeiän alarajaa. Ammattiala Henkilöstö Eläköityvät Toimistotyö 9 4 Hallinto- ja tukipalvelut 5 2 Ruokapalvelu 6 3 Siivous- ja kiinteistöhuolto 21 8,5 Tekninen 13 6 Vapaa-aika ja kirjasto 9 3 Päiväkoti 44 18,5 Opetus Työllistetyt 10 Yhteensä Kuten eläke-ennustetaulukosta havaitaan, Luumäen kunnassa suurin eläköityvien määrä on opetushenkilöstössä ja päiväkodeissa. Myös siivous- ja kiinteistöhuollosta eläköityy useita henkilöitä. On kuitenkin huomattava, että kyseessä on laskennallinen ennuste ja todellinen eläkepoistuma riippuu siitä, kuinka vanhuuseläkkeelle jäävät valitsevat oman eläkkeensä alkamishetken. 6.5 Henkilöstön rekrytointi/vaihtuvuus Luumäen kunnassa rekrytoitiin vuonna 2014 henkilöstöä seuraavasti

22 22 Virka/tehtävä nimike Hakukierros Hakijat/ kelpoisuusehdot täyttävät Valittu/ kelpoisuusehdot täyttävä Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1 1/1 1/1 Lastentarhanopettaja 1 2/2 1/1 Lähihoitaja 1 7/7 4/4 Nuorisotoimi Vapaa-aikasihteeri 1 2/2 1/1 Tekninen toimi Palvelusihteeri 1 46/40 1/1 Vuosien aikana tapahtunutta vakinaisen henkilöstön lähtö- ja tulovaihtuvuutta kuvaavat seuraavat taulukot: Vakinainen henkilöstö Eläkkeelle Eronnut palveluksesta Lähtövaihtuvuus yht Osa-aikaeläkkeelle ei vuonna 2014 siirtynyt yhtään henkilöä. Vakinainen henkilöstö Palvelukseen tulleet Määräaikaisen henkilöstön tulo- ja lähtövaihtuvuus työsuhteittain *) Määräaikainen henkilöstö Aloittaneet Lopettaneet *) yhdellä henkilöllä voi olla useita työsuhteita. Taulukkoon sisältyvät myös työllistettyjen henkilöiden työsuhteet, 27 kpl aloittaneissa ja 16 kpl lopettaneissa.

23 23 7. Vaikutukset toimintaan ja tuloksiin (vaikuttavuus) Vaikuttavuus ilmaisee onnistumista kunnan palveluihin ja henkilöstöön kohdistuvien tavoitteiden saavuttamisessa. Sijoittaessaan varoja henkilöstön osaamiseen, hyvinvointiin ja työyhteisön kehittämiseen, lisätään samalla toiminnan tuloksellisuutta. Toiminnan tuloksellisuuden kehittämisen päämääränä on kunnallisten palvelujen parantaminen vastaamaan palvelujen käyttäjien ja kuntalaisten tarpeita. Kyselyjä kuntalaisten tyytyväisyydestä kunnan palveluihin ei vuonna 2014 ole tehty, joten täsmällistä tietoa asiakastyytyväisyydestä ei ole käytettävissä. Käytössä olevien järjestelmien entistä suurempaa hyödyntämistä on edelleen jatkettu työprosesseja muokkaamalla ja kuntalaisten palveluja parannettu tätä kautta. Uusia sähköisiä palveluja kuntalaisten käyttöön on edelleen lisätty ja tätä palvelujen laajentamista jatketaan edelleen. 7.1 Työvoima- ja henkilöstökustannukset vuonna 2014 Luumäen kunnan työvoima- ja henkilöstökustannukset vuonna 2014 koostuvat seuraavista osa-alueista: Muutos % ed.vuodesta Työvoimakustannukset yhteensä, josta ,10 1. Palkat yhteensä ,10 josta - vuosiloma-ajan palkat ,52 - perhevapaat ,10 - sairauspoissaolot ,39 - koulutus (palkkakust.) ,42 - muut palkalliset poissaolot Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut ,03 3. Henkilöstöinvestoinnit - työterveyshuolto (netto) ,52 - koulutuspalv.ostot ,14 - virkistystoiminta ,26 - suojavaatteet ,91 Taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna työvoimakustannukset kokonaisuudessaan ovat nousseet 1,10 %, samoin työnantajan henkilöstökustannukset ovat kasva-

24 24 neet edellisestä vuodesta 6,03 %. Sen sijaan varsinaiset palkkakustannukset ovat laskeneet 0,10 % Henkilöstöinvestoinneissa työterveyshuoltokustannukset (nettomeno) ovat laskeneet 32,52 % edelliseen vuoteen verrattuna. Koulutuspalveluihin on vuonna 2014 panostettu, niinpä koulutuspalvelujen ostot ovat kasvaneet 9,14 % edellisestä vuodesta. Virkistystoiminnan kulut ovat ennallaan ja suojavaatteisiin on käytetty 15,91 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. 7.2 Palkkauksen rakenne keskimäärin vuonna 2014 Tarkasteluajankohtana ovat henkilöstön joulukuun kokonaisansiot, jolloin palkat jakautuvat seuraaviin osa-alueisiin, sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti jaoteltuna: KVTES Opetusala Tekniset Tehtäväkohtainen palkka 91,45 % 80,0 % 74,7 % Palveluaikaan sidotut lisät 5,7 % 14,6 % 5,8 % Henkilökohtainen lisä 1,6 % 1,6 % 7,0 % Muut säänn.työajan lisät 0,2 % 3,8 % 2,4 % Lisä- ja ylityökorvaukset 1,1 % 10,1 % Yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % Kokonaisansio keskim. /kk Palveluaikaan sidottua lisää maksetaan 139 henkilölle, henkilökohtaista lisää 119 henkilölle, muuta säännöllisen työajan lisää 48 henkilölle ja työaikakorvauksia 48 henkilölle. Vuonna 2014 Luumäen kunnassa ei ole ollut käytössä kertaluonteisia palkkioita (tulospalkkiot, kertapalkkiot ja rekrytointilisät). 7.3 Eläkemaksut 2014 Eläkekustannukset syntyvät maksettavista eläkemaksuista. Varhaiseläkemeno- perusteista varhe-maksua työnantaja maksaa, kun työntekijä jää ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli työntekijä alkaa saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Palkkaperusteista eläkemaksua työnantaja maksaa niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005.

25 25 Näihin molempiin maksuihin työnantaja voi vaikuttaa omilla työssä jatkamisen toimenpiteillä. Jokainen uusi työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki maksaa työnantajalle kymmeniä tuhansia euroja varhe-maksuna. Kunnallisten eläkkeiden rahoituksesta taas kaikki kunnat vastaavat yhdessä. Eläkemenoperusteisena (ja myös varhemaksuna) kerättävä osuus jaetaan vuosittain kaikkien kuntatyönantajien kesken. Luumäen kunta maksoi vuonna 2014 eläkemaksuja seuraavasti Muutos % Maksu %-osuus palkkakust. ed.vuodesta Varhemaksu ,60-20,51 Eläkemenoperust.maksu ,90-7,92 Sekä varhemaksut että eläkemenoperusteiset maksut ovat alentuneet vuodesta 2013 vuoteen Varhemaksun alenema 20,51 % ja eläkemenoperusteisen maksun 7,92 %. 7.4 Kokonaispalkkauskustannukset KOKONAISPALKKAUSKUSTANNUKSET KOKO HENKILÖSTÖ 2009 Muut.% 2010 Muut.% 2011 Muut.% 2012 Muut.% 2013 Muut.% 2014 Muut% Luottamuspalkkiot Palkat , , , , , ,6 Muut henkilöstömenot , , , , , ,0 Yhteensä , , , , , ,4 VAKINAISET Palkat , , , , , ,9 Muut henkilöstömenot , , , , , ,1 Yhteensä , , , , , ,97 SIJAISET/TILAPÄISET Palkat , , , , , ,6 Muut henkilöstömenot , , , , , ,1 Yhteensä , , , , , ,6 Kokonaispalkkauskustannusten muutos viiden vuoden ajalla on enimmillään ollut -41,5 % edellisestä vuodesta. Tämän aleneman aiheutti kunnan palveluksessa olleen henkilöstön siirtyminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palvelukseen vuoden 2010 alusta. Muutoin kokonaispalkkauskustannukset ovat enimmillään kasvaneet 5,4 % edellisestä vuodesta. Seuraavassa taulukossa yllä olevat luvut graafisessa muodossa.

26 Kokonaispalkkauskustannukset Henkilöstökust. yht. Vakinaiset yht. Sijaiset yht Yhteenveto Vuonna 2014 jäi kunnan palveluksesta eläkkeelle useita pitkään kuntaa palvelleita työntekijöitä. Vuoden aikana tehtiin organisaatiossa myös sisäisiä tehtäväjärjestelyjä, joten henkilöstömäärä kasvoi edellisestä vuodesta vain yhdellä työntekijällä. Vuonna 2014 perustettiin uusia virkoja 2 kpl (varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja vapaaaikasihteeri) ja useiden tehtävien nimikkeitä muutettiin paremmin nykytarpeita vastaaviksi. Entistä enemmän kiinnitettiin ja kiinnitetään huomiota toiminnan tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen tehtäväjakoja muokkaamalla ja olemassa olevia järjestelmiä maksimaalisesti hyödyntämällä. Edelleen jatketaan organisaation rakenteiden uudistamista ja järjestelmien hyödyntämistä sekä sähköisten asiakaspalvelujen lisäämistä kaikilla hallinnonaloilla.

27 27 Lähteet: KT-Kuntatyönantajat, Tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus, KT-Kuntatyönantajat, Osaamista kehittämään periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen, 2011 KT-kuntatyönantajat, Työhyvinvointia johtamaan, Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt, Helsinki 2011 Työ- ja elinkeinoministeriö, valmisteleva johtoryhmä ja sihteeristö, Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020, 2012 KT-Kuntatyönantajat, Osaamista ennakoimaan, Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt, Helsinki 2014 KT-Kuntatyönantajat, Millä eväillä työurat nousuun, Tietoa ja toimenpiteitä työssä jatkamisen tukemiseksi ja työurien pidentämiseksi, Helsinki 2015

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(10) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

Luumäen kunta. Henkilöstöraportti 2013

Luumäen kunta. Henkilöstöraportti 2013 1 Luumäen kunta Henkilöstöraportti 2013 2 Sisällysluettelo: 1 Hallintojohtajan katsaus. 3 2 Yleistä.. 4 3 Taustatietoa 4 4 Henkilöstövoimavarat 6 4.1 Henkilötyövuodet. 8 4.2 Vuosityöajan jakautuminen.

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(10) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

Luumäen kunta. Henkilöstöraportti 2017

Luumäen kunta. Henkilöstöraportti 2017 Luumäen kunta Henkilöstöraportti 2017 Ytmk 7.3.2018 10 Kh 19.3.2018 66 Kv 28.5.2018 1 Sisällys 1. Hallintojohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 3. Taustatietoa... 3 4. Henkilöstövoimavarat... 5 4.1. Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Luumäen kunta. Henkilöstöraportti 2016

Luumäen kunta. Henkilöstöraportti 2016 Luumäen kunta Henkilöstöraportti 2016 Ytmk 20.3.2017 10 Kh 27.3.2017 95 Kv 8.5.2017 16 1 Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 3. Taustatietoa... 3 4. Henkilöstövoimavarat... 5 4.1. Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 1 Sisällysluettelo 1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 2 Yleistä... 3 3 Taustatietoa... 4 4 Henkilöstövoimavarat... 5 4.1 Henkilöstömäärä... 5 4.1.1 Henkilöstö palvelusuhteen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 11.4.2016 19.4.2016 27.4.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Yt-ryhmä Khall Kvalt 11.4.2016 19.4.2016 27.4.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.2 Tietojen kokoaminen... 4 2.5 Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1 ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1. Virkavapaan/työvapaan myöntäminen on aina asianomaisen myöntävän viranomaisen harkinnassa. Asian ratkaisee kaupungin ao. säännössä mainittu viranomainen.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2015 RANTASALMEN KUNTA HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2015 Yhteistyötoimikunta 20.4.2016 7 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTOINTIMALLIN TAUSTAA... 1 YLEISTÄ HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 016 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Ranuan kunnan henkilöstöohjelman kaksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 Yhtymävaltuusto 14.6.2018 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2012 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lääkärit 137

Lisätiedot

Kuntasektorin ajankohtaisia haasteita

Kuntasektorin ajankohtaisia haasteita Kuntasektorin ajankohtaisia haasteita Tykyhelmi, Kuopio 12.2.2013 Tutkimuspäällikkö Margareta Heiskanen www.kt.fi Kunta-alan haasteet ja mahdollisuudet Julkisen talouden rahoituksen riittävyys -> henkilöstömenosäästöt

Lisätiedot

Henkilöstö- raportti 2014

Henkilöstö- raportti 2014 Henkilöstö- raportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaisuus... 3 2.3 Henkilötyövuosien määrä... 3 2.4 Henkilöstön määrään

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015. py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen

HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015. py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015 py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen TOIMINNAN TAVOITTEET linjassa PA10n yhteisten tavoitteiden kanssa 1. henkilötyön tuottavuuden

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli

IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli Työhyvinvointiviikko, 28.1.2015 työhyvinvointisuunnittelija Saija Jokinen Työhyvinvointiviikko, 28.1.2015 Iästä voimaa työhön työhyvinvointisuunnittelija

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Aktiivinen tuki työyhteisössä

Aktiivinen tuki työyhteisössä Aktiivinen tuki työyhteisössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä 292 1.1.2013

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta 2016 Naantalin kaupunki panostaa työhyvinvointiin Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset,

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

VALINTA/ASIA. henkilökunta PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT MUOTO

VALINTA/ASIA. henkilökunta PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT MUOTO (-taso). Sivu / LIITE A PÄÄTÖKSEN PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT Vakanssin täyttöön liittyvät asiat: Viran täyttäminen Julkisessa haussa olleiden virkojen täyttäminen Valinta Virkaan ottoa koskevan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Henkilöstökertomus 2008 2 1. JOHDANTO... 4 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 6 2.1 Henkilöstön määrä... 6 2.2 Henkilöstön määrä osastoittain... 6 2.3 Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 HALLITUS 40 03.03.2014 PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 105/01/01/01/2014 HALL 40 Taustaa Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan HUS:n henkilöstömäärä oli 31.12.2013

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS)

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) 1 (4) 1. OVTES -palkkausjärjestelmä Palkkausjärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu palkkauksen eri perusteista

Lisätiedot

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä Virkavapaa, työvapaa Hakemuksen perusteella määräajaksi myönnetty vapautus työtehtävien hoitamisesta kokonaan tai osittain palkattomana tai palkallisena 1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 2 Henkilöstöraportti 2015 Yhteistoimintaelin xx.xx.2016 Kunnanhallitus xx.xx.2016 Valtuusto xx.xx.2016 3 1 Johdanto Henkilöstöraportti on suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 KOKEMÄEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 7.3.213 5 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 25.3.213 9 Tiedoksi kaupunginvaltuustolle KOKEMÄEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2015 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio 2015...

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 1 (5) KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Osaamisen kehittäminen on laaja-alaista ja monipuolisia käytännön toimenpiteitä osaamisen varmistamiseksi. Kehittämistoimet suunnataan Jämsän kaupungissa

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Siirtyminen eläkkeelle...

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita Tuloksellisuudesta Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma Tuloksellisuussuositus Haasteita Mitä on tuloksellisuus? Käsitteet: Tuloksellisuus = vaikutukset / kustannukset Tuottavuus = tuotokset / panokset

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 1116/2016 01.00.02 101 Henkilöstökertomus vuodelta 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0)

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0) Arviointialue 6: Vaikuttavuus Indikaattorit Esimerkkejä arviointikriteereistä Arviointi: ++ erittäin hyvä + hyvä - kehitettävää -- vaatii pikaisesti toimenpiteitä Tietolähteitä Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden

Lisätiedot