HENKISEN KUORMITUKSEN KARTOITUSMENETELMÄN KÄYT- TÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKISEN KUORMITUKSEN KARTOITUSMENETELMÄN KÄYT- TÄMINEN"

Transkriptio

1 HENKISEN KUORMITUKSEN KARTOITUSMENETELMÄN KÄYT- TÄMINEN Tätä henkisen kuormituksen kartoitusmenetelmää käytettäessä pitää ottaa huomioon seuraavaa: 1. Menetelmä on tarkoitettu henkisen kuormituksen kartoittamiseen kyselymenetelmällä työpaikoilla, joissa on yli 20 työntekijää. 2. Kartoitusta ei tule tehdä tilanteessa, jolloin työpaikalla ei ole normaali tilanne jonkin akuutin kriisin, työmarkkinaselkkauksen tms. vuoksi. 3. Kartoituksen tarkoituksena on paljastaa niitä työntekijöiden kokemia ongelmia ja haittoja, jotka voivat uhata työntekijöiden henkistä hyvinvointia. 4. Kartoituksen tarkoituksena ei ole etsiä syyllisiä, vaan löytää ensisijaisesti niitä työpaikan ongelmia ja epäkohtia, joissa on parantamisen varaa. 5. Kyselyyn vastaaminen tulee voida tehdä nimettömänä. Luottamuksen säilyttämiseksi on suositeltavaa, että henkilöstöä edustava työpaikan työsuojeluvaltuutettu jakaa kyselykaavakkeet ja suljettavan palautuskuoren vastaajille. 6. Lomakkeet pitää voida myös palauttaa nimettömänä. Hyvä menettely on esimerkiksi sellainen että joku toinen henkilö kuin se, joka lomakkeet on jakanut, kerää suljetuissa kirjekuorissa olevat lomakkeet vastaajilta, ja palauttaa ne kaikki kerralla työsuojeluvaltuutetulle. Tällainen henkilö voi olla esim. luottamusmies. tai että suljetuissa kirjekuorissa olevat lomakkeet voi palauttaa tiettyyn paikkaan nimettömänä. Kyselylomakkeen palauttamiselle pitää ilmoittaa viimeinen palautuspäivä. 7. Työsuojeluvaltuutettu tekee yhteenvedot liitteessä 2 annetun kaavan mukaan yhteenvetolomakkeelle. 8. Työsuojeluvaltuutettu toimittaa yhteenvedon työsuojelupäällikölle. 9. Työsuojeluvaltuutettu ja -päällikkö sopivat, miten yhteenveto käsitellään. Suositeltava käsittelytapa on sellainen, että yhteenveto käsitellään työsuojelutoimikunnan kokouksessa, johon osallistuu myös työterveyshuollon edustaja. 10. Kyselyn tulosten käsittelyn tarkoituksena on tunnistaa tärkeimmät henkistä hyvinvointia uhkaavat asiat ja suunnitella niiden parantamista. Koska kysymyslomakkeessa mainitut asiat ovat suhteellisen yleisluontoisia, voi olla tarvetta ennen kehittämisehdotusten tekemistä selvittää tarkemmin niitä asioita, joiden koetaan olevan kyselyn mukaan huonolla tolalla.

2 11. Kun epäkohtien parantamista suunnitellaan, tulee kiinnittää erityistä huomiota työpaikan toimintamenetelmiin (tiedonkulku, perehdyttäminen, työnopastus, ammattitaidon kehittäminen, johtaminen ja esimiestyö, ristiriitojen käsittelymenettelyt jne.). 12. Kehittämistarpeille pitää laatia tavoitteet (Mitä tehdään?) vastuuhenkilöt (Kuka tekee ja mitä tekee?) toteutusaikataulut (Mihin mennessä pitää tehdä?) seuranta (Kuka seuraa, että tulee tehdyksi?). 13. Kyselyn yhteenveto ja sen perusteella tehdyt johtopäätökset kehittämisohjelmineen liitetään työpaikan työsuojelun toimintaohjelmaan. 14. Kyselyn tuloksista ja niiden perusteella tehdyistä kehittämisehdotuksista tulee tiedottaa koko henkilöstölle.

3 KYSELYLOMAKE Työpaikka / Yksikkö Päiväys Tässä kysymyslomakkeessa on esitetty vain kaksi vastausvaihtoehtoa "Kyllä" ja "En/Ei". Jos koet jonkin asian haittaavana tai ongelmallisena vastaat "En". Muuten vastaat "Kyllä". "En/Ei" -vastaus kertoo siitä, että kaipaat korjausta kyseiseen asiaan. Haitallisten henkisten kuormitustekijöiden selvittäminen MERKITSE RASTI SIIHEN RUUTUUN, MITÄ MIELTÄ OLET Kyllä En/Ei 1. Koetko yleensä, että työsi on mielekästä? 2. Tiedätkö pääsääntöisesti, mitkä ovat työtehtäväsi? 3. Saatko yleensä riittävästi palautetta työstäsi? 4. Oletko pääsääntöisesti tyytyväinen työsi sisältöön? 5. Saatko yleensä riittävästi tietoa työtäsi koskevista asioista? 6. Pääsetkö halutessasi osallistumaan oman työsi suunnitteluun ja vaikuttamaan muutenkin työhösi liittyviin asioihin? 7. Oletko saanut / saatko riittävästi perehdytystä, opetusta ja ohjausta työhösi? 8. Onko ammattitaitosi kehittäminen järjestetty mielestäsi asianmukaisesti? 9. Onko työsi sellaista, että työt ehtii tehdä ilman jatkuvaa kiirettä? 10. Saatko tarvitessasi riittävästi apua ja tukea esimieheltäsi? 11. Saatko tarvitessasi riittävästi apua työtovereilta? 12. Oletko yleensä tyytyväinen esimiestesi toimintaan? 13. Ovatko ihmissuhteet työpaikallasi kunnossa, toimiiko yhteistyö? 14. Tiedätkö, miten sinun tulee menetellä, kun koet, ettei työssä enää jaksa? 15. Kohdellaanko sinua reilusti, kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti? 16. Voitko tehdä työsi ilman vaikeita tai epämukavia työasentoja tai työliikkeitä? Kirjoita tähän omia ehdotuksiasi epäkohtien korjaamiseksi!

4 Liite 1 Vastaamisen helpottamiseksi tutustu näihin: 1. Työn merkitys Tiedätkö, mikä on sinun osuutesi ja panoksesi yrityksen /organisaation menestymisessä? Pidätkö omaa työtäsi tuloksellisena, hyödyllisenä ja mielekkäänä? Tunnetko saavasi työssäsi aikaan jotain hyödyllistä? 2. Tehtävien ja roolin merkitys Onko sinulle tehty tehtävänkuvaus ja niille tiimeille tai työryhmille, joihin sinä kuulut, sopimukset joissa nämä asiat on määritelty? Tiedätkö, mitä sinun työhösi kuuluu ja mitä ei kuulu? 3. Palaute Saatko positiivista palautetta työstäsi? Onko työpaikalla jonkinlainen järjestelmä, jolla palautetta annetaan? Näytetäänkö työntekijöille säännöllisesti jollakin konkreettisella tavalla, että yritys arvostaa heidän työtään? 4.Työn sisältö Koetko työsi liian yksinkertaiseksi, yksitoikkoiseksi, sidonnaiseksi tai pakkotahtiseksi tai onko työssä jatkuvasti toistuvia työsuorituksia? Onko työpaikallasi käytössä työnkierto? Onko vastuuta ja päätöksen tekoa delegoitu työntekijöille? 5. Tiedonkulku Onko yrityksessä/organisaatiossa tiedotusvälineitä tai -menetelmiä (kaikille jaettava henkilöstölehti, riittävästi ilmoitustauluja, intranet tms.), joista saat tietoa työpaikkasi asioista? Kertooko esimies riittävästi sinun työtäsi koskevista asioista? Kertooko esimies riittävästi ja hyvissä ajoin sinun työhösi tulevista muutoksista? Saatko riittävästi tietoa yrityksen/organisaation asioista? 6.Vaikutusmahdollisuudet Pääsetkö osallistumaan oman työsi suunnitteluun niin hyvissä ajoin, että vaikuttaminen on vielä mahdollista? Onko sinulla mielestäsi riittävästi vaikutusmahdollisuuksia muihin omaan työhösi liittyviin asioihin kuten siihen, mitä työtehtäviisi kuuluu, missä järjestyksessä teet työsi, mitä työmenetelmiä ja työtapoja käytät keiden kanssa työskentelet tai miten monipuolista ja vaihtelevaa työsi on. 7. Perehdyttäminen, työnopastus Onko työpaikallasi laadittu perehdyttämissuunnitelma? Onko työpaikallasi järjestelmä, jonka avulla työntekijälle annetaan riittävä perehdytys, opetus ja koulutusta työhön, työpaikan olosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin. Onko sinulle annettu tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä? Tunnetko saaneesi riittävän perehdyttämisen, opetuksen ja koulutuksen työhösi? 8. Ammattitaidon kehittäminen, koulutus Onko henkilöstön osaaminen kartoitettu ja arvioitu osaamisen kehittämistarpeet? Onko työpaikalla tehty henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelma yhdessä henkilöstön kanssa? Tunnetko, että sinulla on riittävästi mahdollisuuksia kehittää ammattitaitoasi niin, että ammattitaitosi pysyy ajan tasalla?

5 9. Kiire Jakautuuko työmääräsi epätasaisesti? Ovatko aikataulut liian kireitä? Joudutko tekemään liian monenlaisia töitä? Ovatko työtehtävät muuttuneet vaikeammiksi niin, että se lisää kiirettä? Onko tämä otettu huomioon työmäärän mitoituksessa? Onko työmäärän mitoituksessa otettu huomioon, että muutosten läpivieminen vie aikaa? Palkataanko sijaisia riittävästi? Voitko säädellä työsi määrää? Koetko jatkuvaa kiirettä ja työpainetta? 10. Esimiestuki Tietääkö esimies, milloin tarvitset apua? Uskallatko pyytää apua esimieheltä? Onko työpaikalla jonkinlainen järjestelmä avun ja tuen saamiseksi? Saatko apua esimieheltä, kun apua pyydät? 11. Työtoverituki Onko avunantovelvollisuus sisällytetty työntekijöiden tehtävänkuvauksiin? Saatko apua työtovereilta, kun apua pyydät? 12. Esimiestyö Kohteleeko esimies kaikkia tasapuolisesti? Keskusteleeko esimies kanssasi säännöllisesti työasioista ja erityisesti työn järjestämisestä ja työhön liittyvistä ongelmista. Kertooko esimies sinulle riittävän hyvin sinua koskevista työasioista? Antaako esimies säännöllisesti palautetta? Antaako esimies myös kannustavaa, rohkaisevaa ja myönteistä palautetta? Arvostaako esimies sinun työtäsi? 13. Ristiriidat ja yhteistyö Esiintyykö työpaikalla alaisten ja esimiesten välisiä ristiriitoja tai työntekijöiden keskinäisiä ristiriitoja. Onko työpaikallasi sovittu menettelytavat, joiden mukaisesti ristiriidat käsitellään ja sovitaan? Voidaanko työpaikallasi vapaasti keskustella kaikissa ilmenevistä ongelmista? Hyväksytäänkö työpaikallasi erilaisten mielipiteiden esittäminen? Osaako esimies käsitellä ja sovitella konflikteja? 14. Työssä jaksaminen Pystytkö palautumaan hyvin vapaa-aikanasi työstä johtuvasta väsymyksestä? Tiedätkö, miten sinun tulee menetellä, kun koet, ettei työssä enää jaksa? 15. Kunnioitus ja oikeudenmukaisuus Arvioiko esimiehesi sinua todellisen toimintasi ja osaamisesi perusteella vai "pärstäkertoimen" mukaisesti? Kohdellaanko sinua tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti? 16. Työasennot ja -liikkeet Esiintyykö työssäsi epämukavia, hankalia tai vaikeita työasentoja kuten työskentelyä kumarassa tai selkä kiertyneenä? Esiintyykö työssäsi toistuvia yksipuolisia työliikkeitä?

6 Liite 2 Yhteenvetolomake Työpaikka / Yksikkö Päiväys Merkitse taulukon sarakkeeseen A kaikkien niiden vastanneiden lukumäärä, jotka vastasivat tähän kysymykseen. B niiden lukumäärä, jotka vastasivat EI tähän kysymykseen. C niiden prosenttiosuus, jotka vastasivat EI kyseiseen kysymykseen. Prosenttiosuuden laskeminen: 100 Ei vastanneiden määrä/kaikkien vastanneiden määrä. Esim. jos kysymykseen 1 vastasi 12 henkilöä, joista 5 vastasi EI, merkitään sarakkeeseen A 12, sarakkeeseen B 5 ja sarakkeeseen C: 100 5/12 = 42 % 1. Koetko yleensä, että työsi on mielekästä? 2. Tiedätkö pääsääntöisesti, mitkä ovat työtehtäväsi? 3. Saatko yleensä riittävästi palautetta työstäsi? 4. Oletko pääsääntöisesti tyytyväinen työsi sisältöön? 5. Saatko yleensä riittävästi tietoa työtäsi koskevista asioista? 6. Pääsetkö halutessasi osallistumaan oman työsi suunnitteluun ja vaikuttamaan muutenkin työhösi liittyviin asioihin? 7. Oletko saanut / saatko riittävästi perehdytystä, opetusta ja ohjausta työhösi? 8. Onko ammattitaitosi kehittäminen järjestetty mielestäsi asianmukaisesti? 9. Synnyttääkö työtehtäväsi pysyvää, jatkuvaa kiirettä työssäsi? 10. Saatko tarvitessasi riittävästi apua ja tukea esimieheltäsi? 11. Saatko tarvitessasi riittävästi apua työtovereilta? 12. Oletko yleensä tyytyväinen esimiestesi toimintaan? 13. Ovatko ihmissuhteet työpaikallasi kunnossa, toimiiko yhteistyö? 14. Tiedätkö, miten sinun tulee menetellä, kun koet, ettei työssä enää jaksa? 15. Kohdellaanko sinua reilusti, kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti? 16. Esiintyykö työssäsi vaikeita tai epämukavia työasentoja tai työliikkeitä A B C/% Yhteenvedon kokosi Yhteystiedot Tiedoksi työterveyshuollolle Työterveyshuollon yhteystiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

RISTIRIITOJEN OPAS TYÖYHTEISÖILLE VAASAN KAUPUNKI

RISTIRIITOJEN OPAS TYÖYHTEISÖILLE VAASAN KAUPUNKI RISTIRIITOJEN SELVITT VITTÄMIS- KÄYT YTÄNT ÄNTÖJ ÖJÄ OPAS TYÖYHTEISÖILLE VAASAN KAUPUNKI VAASAN KAUPUNKI, 2001 Työryhmän kokoonpano: Ville Rintamäki Tapio Lehto Tuula Ahonpää Marianne Bergström Tuula Ilkka-Lehto

Lisätiedot

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä Hyvä kohtelu tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä HYVÄ KOHTELU PPSHP:SSÄ 2009 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ KOHTELU POHJOIS-POHJAANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ... 3 Ohjeen käyttötarkoitus sanoista

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle 1 Julkaisija Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 aa 00250 Helsinki www.ttl.fi Työterveyslaitos ja kirjoittajat 2013 Alkoholihaitat hallintaan (AHA) -hanke

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Turvallisuustekniikan laitos. Raportti 9 Institute of Occupational Safety Engineering. Report 9 Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Tampere 4 Tampereen

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Toimiva palkkaus on kaikkien etu

Toimiva palkkaus on kaikkien etu Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas KT Kuntatyönantajat Helsinki 2013 Julkaisun kirjoittajat: 2 KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA VUOROVAIKUTUS, RAKENTAVA OSALLISTUMINEN JA SEN EDELLYTTÄMÄT TAIDOT

TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA VUOROVAIKUTUS, RAKENTAVA OSALLISTUMINEN JA SEN EDELLYTTÄMÄT TAIDOT PSYKOLOGI, RYHMÄTYÖ RY:N KOULUTTAJA JA TYÖNOHJAAJA ANITA ANKKURI-IKONEN TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA VUOROVAIKUTUS, RAKENTAVA OSALLISTUMINEN JA SEN EDELLYTTÄMÄT TAIDOT HANKALUUKSIA OLISI PALJON VÄHEMMÄN JOS...

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua Työhön perehdyttäminen ja opastus ennakoivaa työsuojelua 2 Perehdyttäminen ja työnopastus Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa,

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä 2005 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KOHDERYHMÄT 1 2 PUNAHILKAN

Lisätiedot

POTILASSIIRTOJEN KUORMITTAVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ

POTILASSIIRTOJEN KUORMITTAVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ POTILASSIIRTOJEN KUORMITTAVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ Kati Karhula, TtM, tft, Jyväskylän yliopisto Tuija Rönnholm, TtM, tft, Keski-Suomen työsuojelupiiri Tuulikki Sjögren, TtT, tft, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot