Suomen Pankki 2013 Parempi Työyhteisö (ParTy) -kyselyn tulosten yhteenveto organisaatiotasolla

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Pankki 2013 Parempi Työyhteisö (ParTy) -kyselyn tulosten yhteenveto organisaatiotasolla"

Transkriptio

1 Suomen Pankki 2013 Parempi Työyhteisö (ParTy) -kyselyn tulosten yhteenveto organisaatiotasolla Saija Koskensalmi ja Heli Kuitunen Työterveyslaitos

2 Suomen Pankki 2013 Parempi Työyhteisö (ParTy) -kyselyn tulosyhteenveto Kokonaistulokset ovat hyviä ja ne täyttivät tavoite- ja tuloskehikossa työtyytyväisyysindeksille, johtajuusindeksille ja henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien toteutumisasteelle asetetut tavoitteet. Työtyytyväisyysindeksi 3,6 (Suomen k-a 3,5) 2011: 3,4 (Suomen k-a 3,4) Johtajuusindeksi 3,9 (Suomen k-a 3,7) 2012: 3,7 (Suomen k-a 3,6) Kehittymissuunnitelmien toteutuminen 86 % (tavoite yli 80 %) Edelliseen henkilöstötutkimukseen verrattuna kehitys on ollut myönteinen

3 Parempi Työyhteisö (ParTy) - kyselyn tausta ParTy on luotettava kyselymenetelmä: perustuu työstressiä ja organisaatiokäyttäytymistä selittäviin teorioihin sekä Terve Organisaatio malliin kehitetty organisaatioiden kehittämiseen soveltuvaksi työkaluksi kysymykset on valittu niin, että ne ovat tutkitusti yhteydessä henkilöstön hyvinvointiin, työyhteisön toimivuuteen ja muutosvalmiuteen Osataan muuttaa toimintaa Johtaminen tukee hyvää työyhteisöä Oma työ ja yhteistyö sujuu Selkeä organisaation perustehtävä Ongelmat ratkaistaan Tieto kulkee riittävästi Vuorovaikutus on avointa Mallin taustan käytetty mm. Beckhard (1969), Karasek & Theorell (1990), Rosen (1992), Cooper & Cartwright (1994), Lindström (1994), West (1996), Murphy & Cooper (2000) & Multanen yms. (2009)

4 Parempi Työyhteisö -kyselyn sisältö Työyhteisötaso Tehtävätaso Työyhteisön toimivuus Työyhteisön kehittämisedellytykset Työn perusedellytykset Yksikön toimivuus ja kehittämisaktiivisuus Yksiköiden välinen yhteistyö Esimiestyö Johtamiskäytännöt Tehtävien ja tavoitteiden tunteminen Työn hallinta Kuormitustekijät Yksilötaso Henkilöstön hyvinvointi Stressi Työn ilo Lisäteemat Suomen Pankin omat kysymykset: kehittymissuunnitelmien toteutuminen tulosten aikaansaaminen organisaatioyksikössä kiusaaminen eri ryhmien aseman ja kohtelun tasa-arvoisuus Yht. 39 kysymystä + 2 avokysymystä: kehittämistarpeista yleensä sekä kuormituksesta

5 Kyselyn toteutus ja raportointi Kysely toteutettiin sähköisesti Vastanneita oli 327, henkilöstömäärän ollessa 390 eli vastausprosentti on hyvä 84 % Tulokset raportoitiin organisaatio-, osasto- ja organisaatioyksikkötasolla. Tuloksia verrattiin Työterveyslaitoksen keräämään suomalaiseen viiteaineistoon

6 Tulkinnan perusteita Tulkinnassa kannattaa pyrkiä muodostamaan kokonaiskuva organisaation tuloksista. Tässä hyödynnetään ulkoista vertailuaineistoa, jonka avulla nähdään mikä on tulosten suhde muihin organisaatioihin. Kyselyä toistettaessa on mahdollista nähdä, mihin suuntaan organisaatiossa on edetty. Tietty luku ei itsessään ole absoluuttisesti huono tai hyvä tulos, vaan sen arviointi vaatii suhteuttamista kunkin työyhteisön tilanteeseen. Tämän vuoksi ulkopuolisen tekemä tulkinta tuloksista on aina pintapuolinen ja syvällinen tulkinta löytyy organisaation jäsenien yhteisten keskustelujen avulla. Tässä tulkinnassa tärkeänä elementtinä on organisaation toiminnan ja tavoitteen tunteminen. Sen pohjalta voidaan määritellä, minkä asioiden toimivuus on erityisen tärkeää. Tulkinnassa kannattaa hyödyntää tietoa organisaation toimintaympäristöstä ja tulevaisuuden haasteista. Eri kysymysten tuloksia ei voi suoraan verrata keskenään, sillä toiset asiat on helpommin saavutettavissa kuin toiset. Kannattaa myös miettiä mitkä asiat ovat organisaation toiminnan kannalta erityisen tärkeitä.

7 Kokonaiskuva tuloksista Vahvuuksia Tulokset keskimäärin hyvällä tasolla, Parempi Työyhteisö (ParTy) -avainluku (14,3) selvästi suomalaista keskiarvoa (13,9) parempi Suuntaa-antavassa tarkastelussa kehitys vuoden 2011 kyselyn jälkeen pääsääntöisesti myönteistä Vertailussa suomalaiseen keskiarvoon selvästi myönteisimmät osa-alueet ovat organisaatioyksiköiden välinen yhteistyö lähimmän esimiehen toiminta Työnjako koetaan oikeudenmukaiseksi ja vastuualueet selkeiksi. Myös tiedonkulkua johdon ja henkilöstön välillä arvioidaan myönteisemmin kuin keskimäärin Suomessa, johdon päätöksentekoon luotetaan Oman organisaatioyksikön toimintaa arvioidaan pääsääntöisesti myönteisesti ja sen toimintaa pidetään tuloksellisena Organisaation tehtävistä ja tavoitteista ollaan selvillä Työssä voi käyttää tietoja ja taitoja, siinä voi kehittyä (mahdollisuudet henkilökohtaiseen kehittymiseen parantuneet selvästi vertailussa vuoteen 2011) Kehittämiskohteita Joidenkin kysymysten kohdalla suurta hajontaa organisaatioyksiköiden välillä, näitä ovat etenkin: ilmapiiri ja töiden tasapuolinen jakautuminen organisaatioyksikössä tasapuolinen kohtelu ja mielipiteiden huomioiminen esimiehen taholta mahdollisuudet henkilökohtaiseen kehittymiseen mahdollisuudet vaikuttaa omaa työtä koskeviin päätöksiin luottamus johdon päätöksentekoon ja koettu arvostus johdon taholta Mikä selittää suuria eroja kokemuksissa? Miten asiaa voisi kehittää? Avokommenteissa toimenkuvien laajaalaisuus, tehtävien pirstaleisuus ja eri tahojen ristiriitaiset odotukset koettiin kuormittavina, varsinkin kun resurssit ovat vähäiset Keskustelua priorisoinnista kaivattiin

8 Raportoinnista: Parempi Työyhteisö (ParTy) -avainluvut Henkilöstön hyvinvointi -avainluku sisältää henkilökohtaisen arvion stressioireiden esiintymisestä ja koetusta työn ilosta. Henkinen hyvinvointi on kokonaisvaltainen myönteinen kokemus työstä. (Työn ilo, Työstressi käännettynä) Työn perusedellytykset -avainluku kuvaa työntekijän kokemukseen ja näkemykseen käytännön mahdollisuuksista suorittaa ja hallita oma työnsä. (Tehtävien ja tavoitteiden tunteminen, Työn hallinta: kehittymis- ja vaikutusmahdollisuudet, Kuormitustekijät työssä käännettynä) Työyhteisön toimivuus sekä Työyhteisön kehittämistoiminta avainluvut ovat keskeisesti yhteydessä organisaation toiminnan tuloksellisuuteen ja muutosvalmiuteen. Työyhteisötasolla näitä tekijöitä tarkastellaan erikseen työryhmän, eri työryhmien välisen toiminnan, esimiestyön ja johtamiskäytäntöjen tasoilla. (Työryhmän toiminta, Työryhmien välinen yhteistyö, Esimiestyö, Johdon toiminta)

9 Parempi Työyhteisö (ParTy) -avainluvut Huom. mahdollinen 0,1-0,2 pisteen ero Parempi Työyhteisö -avainluvussa ja yksittäisten avainlukujen yhteenlasketussa summassa johtuu pyöristyksestä Yksittäisten avainlukujen matalin ja korkein tulos lasketaan erikseen, jolloin niiden summa voi olla eri kuin ryhmäkohtainen matalin/korkein kokonaisluku ,3 3,6 3,6 13,9 3,4 3,5 3,5 3,4 3,7 3,6 Suomen Pankki 2013, n=327 Suomen keskiarvo ( ) Matalin organisaatioyksikkötason tulos organisaatiossa ,2 2,7 2,7 2,9 2,8 17,7 4,6 4,6 4,2 4,4 Korkein organisaatioyksikkötason tulos organisaatiossa 2013 Henkilöstön hyvinvointi (1-5 pistettä) Työn perusedellytykset (1-5 pistettä) Työyhteisön toimivuus (1-5 pistettä) Työyhteisön kehittämisedellytykset (1-5 pistettä) Parempi Työyhteisö -avainluku (4-20 pistettä)

10 Raportointi: Parempi Työyhteisö -tuloskooste Kustakin lomakkeen aihealueesta lasketaan summamuuttuja, jolloin kaikki aihealueen kysymykset yhdistetään yhdeksi luvuksi. Vastaukset esitetään keskiarvoina. Pääsääntöisesti mitä suurempi luku keskiarvo on, sitä parempi tilanne henkilöstön mielestä on. (vastausvaihtoehdot 1= heikoin arvio, 5=paras arvio) Poikkeus tulosten esittelytavassa: Tulos työstressin ja kuormitustekijöiden osalta poikkeavat muista tuloksista: niissä pieni arvo on parempi (vastausvaihtoehdot kyselyssä 1= harvoin kuormitusta, 5=erittäin usein kuormitusta). Tuloskoosteen summamuuttajien tulkinnan lähtökohtana voidaan pitää sitä, että arvot 3,0-3,4 välillä on normaali tilanne työpaikoilla. Kuormitustekijöiden ja stressin osalta pienempi arvo on kuitenkin parempi. Tehtävien ja tavoitteiden tuntemisen osalta perustilanne on kuitenkin lähempänä 4 tulosta. Jos tulokset laskevat alle 3, tilanne on heikko ja silloin on tärkeää selvittää kokemusten syyt ja miten tilannetta voitaisiin parantaa.

11 Parempi Työyhteisö (ParTy) -tuloskooste Tulokset on esitetty keskiarvoina *Stressi ja Kuormitustekijät työssä: pienempi arvo on parempi 2,6 2,7 Työstressi* 5 Tehtävien ja tavoitteiden tunteminen 4,2 4,0 4 Työn ilo 3,8 3,7 3 Työn hallinta: kehittymis- ja vaikutusmahdollisuudet 3,5 3,4 2 1 Organisaatioyksikön toimivuus 3,6 3,6 Kuormitustekijät työssä* 3,2 3,2 Organisaatioyksikön kehittämisaktiivisuus 3,8 3,7 3,1 Johdon toiminta 3,0 Esimiehen toiminta Organisaatioyksiköiden välinen yhteistyö 3,4 3,2 3,9 3,7 Suomen Pankki 2013, n=327 Suomen keskiarvo ( )

12 Myönteisimmät erot vertailussa viiteaineistoon Näiden 10 kysymyksen kohdalla tulokset erosivat myönteisimmin viiteaineistosta. Erot ovat tilastollisesti merkitsevät kaikkien kysymysten kohdalla. Kannustaako esimiehesi sinua kehittymään työssäsi? 0,34 Eri organisaatioyksiköiden välinen tiedonkulku toimii hyvin. 0,32 Kuinka hyvin olet selvillä koko organisaation tehtävistä ja tavoitteista? Eri organisaatioyksiköiden työntekijät tukevat ja auttavat toisiaan työhön liittyvissä asioissa. Eri organisaatioyksiköiden työntekijät osoittavat arvostavansa toistensa työtä. Saatko esimieheltäsi selkeää ja rakentavaa palautetta siitä, miten olet onnistunut työssäsi? Kuinka paljon työsi tarjoaa mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kehittymiseen? Työnjako ja vastuualueet ovat selkeitä eri organisaatioyksiköiden välillä. Osoittavatko työtoverisi arvostusta tekemääsi työtä kohtaan? 0,29 0,29 0,27 0,26 0,24 0,22 0,22 Kuinka tiedonkulku toimii johdon ja henkilöstön välillä? 0,21-1,00-0,50 0,00 0,50 1,00 Ero viiteaineistoon

13 Kielteiset erot vertailussa viiteaineistoon Tulokset erosivat kielteisesti viiteaineistosta näiden kolmen kysymyksen osalta. Erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä. (Muissa kysymyksissä tulos oli sama tai myönteisempi kuin viiteaineistossa. ) Kuinka usein erilaiset keskeytykset vaikeuttavat työntekoasi?* 0,05 *pieni arvo on parempi Jakautuvatko työt oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti organisaatioyksikössäsi? -0,03 Onko organisaatioyksikössäsi sovittu yhteisistä pelisäännöistä? -0,03-1,00-0,50 0,00 0,50 1,00 Ero viiteaineistoon

14 Keskihajonta kysymyskohtaisissa tuloksissa Luvut kuvaavat keskihajontaa. Näissä 10 kysymyksessä oli suurin keskihajonta, eli ne jakoivat vastanneiden mielipiteitä eniten. Eri ryhmien asema ja kohtelu on tasapuolista ja tasa-arvoista. 1,20 Organisaatioyksikköni ilmapiiri on kannustava ja uusia ideoita tukeva. 1,15 Voitko vaikuttaa omaan työmäärääsi? 1,14 Osoittaako johto arvostusta kaikkien työtä kohtaan? 1,12 Voitko vaikuttaa päätöksiin, jotka ovat tärkeitä työsi kannalta? Saatko esimieheltäsi selkeää ja rakentavaa palautetta siitä, miten olet onnistunut työssäsi? Kannustaako esimiehesi sinua kehittymään työssäsi? 1,11 1,11 1,10 Huomioiko esimiehesi työntekijöiden mielipiteet tärkeissä asioissa? 1,10 Onko kehityskeskusteluista ollut hyötyä työsi kannalta? Kuinka paljon työsi tarjoaa mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kehittymiseen? 1,09 1,09 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 Std. Deviation

15 Vertailu vuoden 2011 kyselyyn soveltuvin osin Kysymysmuodot tai vastausvaihtoehdot voineet muuttua vertailu suuntaa-antavaa Kuinka hyvin olet selvillä oman työsi tehtävistä ja tavoitteista? Kuinka paljon työsi tarjoaa mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kehittymiseen? Jakautuvatko työt oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti organisaatioyksikössäsi? Kuinka hyvin olet selvillä oman organisaatioyksikkösi tehtävistä ja tavoitteista? Saatko esimieheltäsi selkeää ja rakentavaa palautetta siitä, miten olet onnistunut työssäsi? Antaako esimiehesi riittävästi tietoa työhösi liittyvistä asioista? Huomioiko esimiehesi työntekijöiden mielipiteet tärkeissä asioissa? 3,2 3,4 3,0 3,5 3,8 3,7 3,8 3,7 3,9 3,7 3,8 3,7 4,2 4,4 Organisaatioyksiköni ilmapiiri on kannustava ja uusia ideoita tukeva Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen työhösi? 3,6 3,5 3,8 3,8 Myönteisempään Kuinka usein sinulla on liikaa töitä?* *pieni arvo parempi Onko kehityskeskusteluista ollut hyötyä työsi kannalta? Voitko vaikuttaa päätöksiin, jotka ovat tärkeitä työsi kannalta? 3,2 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 Kriittisempään 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Suomen Pankki 2013 Suomen Pankki 2011

16 Tulokset taustatekijöiden mukaan Henkilöstöryhmittäinen tarkastelu osoittaa, että johto ja päälliköt kokevat asiat myönteisemmin kuin muut ryhmät, kriittisimmät näkemykset ovat tuki- ja operatiivisissa tehtävissä työskentelevillä Kaiken kaikkiaan esimiesasemassa olevien kokemukset eroavat muiden kokemuksista, tämä on yleinen ilmiö Miesten ja naisten välillä on vain vähän eroja, naisten kokemus hieman myönteisempi kuin miesten; erityisesti työn ilon ja tehtävien ja tavoitteiden tuntemisen osalta Havaintoja iän mukaan: suurin työstressi vuotiailla, yli 50 -vuotiaat ovat tyytymättömämpiä useisiin osa-alueisiin (organisaatioyksikön toimivuus ja kehittämisaktiivisuus, esimiehen toiminta, työn hallinta: kehitys- ja vaikutusmahdollisuudet) Vakituisessa työsuhteessa olevat kokevat enemmän kuormitusta kuin määräaikaiset, jotka kokevat monet työyhteisöön liittyvät asiat (mm. työn ilo, organisaatioyksikön kehittämisaktiivisuus, esimiehen toiminta sekä työn hallinta: kehitys- ja vaikutusmahdollisuudet) myönteisemmin

17 Parempi Työyhteisö (ParTy) -avainluvut, Henkilöstöryhmä Parempi Työyhteisö (ParTy) -Avainluvut ,3 4,4 4,4 4,0 16,3 4,2 4,2 3,9 14,8 14,9 3,8 3,7 3,8 3,7 3,6 3,7 3,4 3,5 4,4 4,1 3,7 3,8 3,7 3,8 Osastopäälliköt 2013, n=6 Yksiköiden ja toimistojen päälliköt 2013, n=26 Ryhmäesimiehet 2013, n=12 Asiantuntijat, vaativuusluokka 17 tai yli 2013, n=92 14,0 3,5 3,4 Asiantuntijat, vaativuusluokka , n=107 14,5 3,6 3,6 Tuki- operatiiviset tehtävät, vaativuusluokka , n=38 11,6 2,8 2,8 3,0 3,0 Tuki- operatiiviset tehtävät, vaativuusluokka , n=40

18 Parempi Työyhteisö (ParTy) -tuloskooste, asema Tulokset on esitetty keskiarvoina *Stressi ja Kuormitustekijät työssä: pienempi arvo on parempi 2,6 2,8 Työstressi* 5 Tehtävien ja tavoitteiden tunteminen 4,1 4,6 4 Työn ilo 3,7 4,2 3 Työn hallinta: kehittymis- ja vaikutusmahdollisuudet 3,5 4,0 2 1 Organisaatioyksikön toimivuus 3,5 4,1 Kuormitustekijät työssä* 3,2 3,3 Organisaatioyksikön kehittämisaktiivisuus 3,7 4,3 Johdon toiminta 3,0 3,6 Esimiehen toiminta 3,8 4,3 Organisaatioyksiköiden välinen yhteistyö 3,4 3,9 Ei esimiesasemassa 2013, n=276 Esimiesasemassa 2013, n=46

19 Parempi Työyhteisö (ParTy) -tuloskooste, sukupuoli Tulokset on esitetty keskiarvoina *Stressi ja Kuormitustekijät työssä: pienempi arvo on parempi 2,7 2,6 Työstressi* 5 Tehtävien ja tavoitteiden tunteminen 4,1 4,3 4 Työn ilo 3,7 3,9 3 Työn hallinta: kehittymis- ja vaikutusmahdollisuudet 3,6 3,5 2 1 Organisaatioyksikön toimivuus 3,6 3,7 Kuormitustekijät työssä* 3,2 3,2 Organisaatioyksikön kehittämisaktiivisuus 3,7 3,8 Johdon toiminta 3,1 3,1 Esimiehen toiminta 3,8 3,9 Organisaatioyksiköiden välinen yhteistyö 3,4 3,5 Miehet 2013, n=175 Naiset 2013, n=145

20 Parempi Työyhteisö (ParTy) -tuloskooste, ikä Tulokset on esitetty keskiarvoina *Stressi ja Kuormitustekijät työssä: pienempi arvo on parempi 2,5 2,4 2,9 Työstressi* 5 2,6 Tehtävien ja tavoitteiden tunteminen 4,0 4,2 4,2 4,2 4 Työn ilo 3,8 4,0 3,7 3,7 3 3,6 Työn hallinta: kehittymis- ja vaikutusmahdollisuudet 3,7 3,6 3,4 2 1 Organisaatioyksikön toimivuus 3,7 3,7 3,7 3,5 Kuormitustekijät työssä* 3,0 3,2 3,2 3,3 Organisaatioyksikön kehittämisaktiivisuus 3,9 4,0 3,8 3,6 3,1 3,1 Johdon toiminta 3,2 3,1 Esimiehen toiminta Organisaatioyksiköiden välinen yhteistyö 3,5 3,4 3,6 3,4 4,0 4,1 3,9 3,7 alle 30-vuotiaat 2013, n= vuotiaat 2013, n= vuotiaat 2013, n=88 yli 50-vuotiaat 2013, n=126

21 Parempi Työyhteisö (ParTy) -tuloskooste, työsuhde Tulokset on esitetty keskiarvoina *Stressi ja Kuormitustekijät työssä: pienempi arvo on parempi 2,7 2,1 Työstressi* 5 Tehtävien ja tavoitteiden tunteminen 4,2 4,2 4 Työn ilo 3,8 4,0 3 Työn hallinta: kehittymis- ja vaikutusmahdollisuudet 3,5 3,8 2 1 Organisaatioyksikön toimivuus 3,6 3,6 Kuormitustekijät työssä* 3,3 2,8 Organisaatioyksikön kehittämisaktiivisuus 3,7 3,9 Johdon toiminta 3,1 3,2 Esimiehen toiminta 3,8 4,1 Organisaatioyksiköiden välinen yhteistyö 3,5 3,3 Vakituinen 2013, n=278 Määräaikainen 2013, n=41

22 Avovastaukset käsittelivät seuraavia aihealueita: Esimiestyö ja johtaminen (47 kommenttia) Työtehtävien jakautuminen, määrä (19 kommenttia) Ilmapiiri, yksikön toiminnan kehittäminen (5 kommenttia) Organisaatio, muutokset (13 kommenttia) Tiedonkulku (5 kommenttia) Muuta (esim. avokonttoreissa työskentelyyn liittyvät asiat) (16 kommenttia)

23 Tulosten hyödyntäminen organisaatiossa - Tulosten käsittelyssä kannattaa etsiä organisaation vahvuuksia ja konkretisoida kehittämiskohteet Mitkä ovat organisaation vahvuuksia? Miten asia näkyy käytännössä? Miksi asia on tärkeä? Mikä estää asian toimivuutta? Miten tilannetta ylläpidetään? Mitkä ovat tärkeimmät kehittämiskohteet? Miten epäkohta näkyy käytännössä? Miksi asia on tärkeä? Miten asiaa voi kehittää? Mitä toimenpiteitä tehdään?

24 Kyselyn hyödyntäminen on prosessi

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Parempi Työyhteisö - kysely Kuntaliitto Tulosten esittely Heli Kuitunen ja Maarit Vartia Työyhteisöt ja -organisaatiot -osaamiskeskus Työterveyslaitos - Terveen työelämän edistäjä Edistämme

Lisätiedot

I L M A P I I R I K Y S E LY A N N A V A N H A L A

I L M A P I I R I K Y S E LY A N N A V A N H A L A I L M A P I I R I K Y S E LY 2 0 1 9 A N N A V A N H A L A Pelkkä kyselyn toistaminen ei takaa muutosta parempaan! I.Heilä / Bulls KOTKAN KAUPUNGIN ILMAPIIRIKYSELY 2019 - TTL:n Parempi Työyhteisö (ParTy)

Lisätiedot

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen ParTy Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen Parempi työyhteisö ilmapiirikysely Työyhteisön tilaa voi arvioida ja kehittää rakentavasti

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Julkisen alan työhyvinvointi Toni Pekka Riku Perhoniemi

Julkisen alan työhyvinvointi Toni Pekka Riku Perhoniemi Julkisen alan työhyvinvointi 0 Toni Pekka Riku Perhoniemi Tutkimuksesta 000 vastaajaa; kunta 0, kirkko 00 Edustava otos kunta- ja kirkon organisaatioiden henkilöstöstä (KuEL, VaEL-opettajat, KiEL) Ikä,

Lisätiedot

Hausjärven kunnan työhyvinvointikysely 2018 yhteenveto

Hausjärven kunnan työhyvinvointikysely 2018 yhteenveto Liite nro 17 5.3.2019 Khall 29 Hausjärven kunnan työhyvinvointikysely 2018 yhteenveto KYSELYN TOTEUTUS JA RAPORTOINTI Hausjärven kunta toteuttaa kahden vuoden välein työhyvinvointikyselyn, jonka avulla

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2013

Työhyvinvointikysely 2013 Työhyvinvointikysely 2013 22.11.2013 Henkilöstöpalvelut Ulla Huttunen Toteutus Kysely toteutettiin sähköisesti JY:ssa 23.9.- 6.10.2013 Kysely uudistui vuonna 2013 kysymysten määrä väheni (62 -> 43) Uudet

Lisätiedot

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16.

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16. n kaupunki Raportti tehty: 7..7, klo 6.9 Vastaajia: 75 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia työn sujuvuudesta. Työhyvinvointikyselyn

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Opetusalan työolobarometri

Opetusalan työolobarometri Opettajankoulutusfoorumi 11.9.2018 Opetusalan työolobarometri Riina Länsikallio Opetusalan ammattijärjestö OAJ Twitter @RiinaLansi riina.lansikallio@oaj.fi 13.9.2018 1 Koulujen tilanne nyt Koulun arki

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin työhyvinvointisyke 2010

Kokkolan kaupungin työhyvinvointisyke 2010 n kaupungin työhyvinvointisyke 2010 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kaupungin palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä ilmeneviä kehittämiskohteita. Kysely

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2014 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos 2006-2014 2013-2014 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47 3,45

Lisätiedot

VMBarosta. Lisätietoja:

VMBarosta. Lisätietoja: Sisältö Raportointipvm Raporttikokonaisuus sisältää v. 2017 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä (v.2016-2017) - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan,

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018

Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018 Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018 #Kevatutkii #työkyky #työhyvinvointi Laura Pekkarinen työelämäasiantuntija Finlandia-talo 14.12.2018 Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimus 2014 2018 Työolot ja

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta 1. Sukupuoli 0% 25% 50% 75% 100% mies 6,8% nainen 93,2% 2. Työ- ja virkasuhteesi muoto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vakituinen 86,41%

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

Psykososiaalinen työkuormitus ja riskit opettajan työssä

Psykososiaalinen työkuormitus ja riskit opettajan työssä Psykososiaalinen työkuormitus ja riskit opettajan työssä To be a Teacher Filmscreening ja keskustelutilaisuus 8.11.2017 Tarja Kantolahti, Jaana Vastamäki, työ- ja tasa-avo-osasto, STM 1 Sisaltö Psykososiaaliset

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Esimiestutkimuksen eri osa-alueiden kokonaisarviot

Esimiestutkimuksen eri osa-alueiden kokonaisarviot ESIMIESTUTKIMUKSEN RAPORTTI Raportin tekijä ossi.aura@gmail.com www.ossiaura.com FIRMA OY 15.2.2019 Esimiestutkimus toteutettiin osana Työkaari kantaa - työhyvinvointia ja tuottavuutta hanketta. Kyselyyn

Lisätiedot

Esimiehestä kaikki irti?

Esimiehestä kaikki irti? Esimiehestä kaikki irti? Esimiestyön vaatimukset, aikapaine ja vaikutusmahdollisuudet 2.6.2006 2.6.2006 Johtaminen ja organisaatiot muuttuneet! ENNEN johtamistyylit tavoite- ja tulosjohtaminen, prosessiajattelu

Lisätiedot

KUNTO Muutoskysely Alkukysely

KUNTO Muutoskysely Alkukysely KUNTO Muutoskysely Alkukysely Muutoskyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa suunnittelemaan ja seuraamaan muutosprosessia sekä arvioimaan sen vaikutuksia. Muutoskysely tarjoaa henkilöstölle

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 seminaari. Työkyky ja terveysjohtaminen. Työhyvinvointiyksikön päällikkö Tarja Kostiainen

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 seminaari. Työkyky ja terveysjohtaminen. Työhyvinvointiyksikön päällikkö Tarja Kostiainen Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 seminaari Työkyky ja terveysjohtaminen Työhyvinvointiyksikön päällikkö Tarja Kostiainen Mitä työkyky- ja terveysjohtaminen ovat Työkykyjohtaminen ja terveysjohtaminen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

Sinä itse. Esimiesarvio esimiestyön kehittämisen tukena Päivi Visuri

Sinä itse. Esimiesarvio esimiestyön kehittämisen tukena Päivi Visuri Sinä itse Esimiesarvio esimiestyön kehittämisen tukena Päivi Visuri Miksi esimiesarvioita tehdään? Oulun kaupunkistrategiaan on kirjattu tavoitteeksi johtamistyön tukeminen. Kaupunkistrategiaa toteutetaan

Lisätiedot

Hyvän työpaikan kriteerit

Hyvän työpaikan kriteerit Hyvän työpaikan kriteerit Vetovoimaa ja työhyvinvointia terveydenhuoltoon! Hyvän työpaikan kriteerit 2 Hyvä lukija, esitteessä olevat Hyvän työpaikan kriteerit terveydenhuollon organisaatioille on laadittu

Lisätiedot

Simo_suun_terveydenhuolto

Simo_suun_terveydenhuolto Kemin kaupunki (c) 2013 TT-Teamex Oy Simo_suun_terveydenhuolto Oliko ajansaanti mielestäsi helppoa? Vastauksia: 44 10% 20% 30% 40% 50% 60% erittäin tyytymätön 6.82% tyytymätön neutraali 6.82% tyytyväinen

Lisätiedot

Vetovoimaa sote-alan työpaikoille 20.2.2015 Säätytalo, Helsinki. Riitta Sauni

Vetovoimaa sote-alan työpaikoille 20.2.2015 Säätytalo, Helsinki. Riitta Sauni Vetovoimaa sote-alan työpaikoille 20.2.2015 Säätytalo, Helsinki Riitta Sauni Hankkeen taustaa Sote-alalla tarvitaan tulevaisuudessa runsaasti uutta työvoimaa ja laaja-alaista osaamista On arvioitu, että

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen toimintamalleja pk-yrityksille (KetteräHR)

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Työterveyslaitos www.ttl.fi

Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miten työntekijöiden voimavaroja ja hyvinvointia voidaan edistää? Anneli Leppänen Työterveyslaitoksen strategia 2011-20152015 VISIO 2015 HYVINVOINTIA TYÖSTÄ STRATEGISET TAVOITTEET Turvallinen

Lisätiedot

Miten HAO /JEDU toimii. Laatukoordinaattori Arto Veikkola

Miten HAO /JEDU toimii. Laatukoordinaattori Arto Veikkola MITTAREISTA Miten HAO /JEDU toimii Laatukoordinaattori Arto Veikkola JEDU/Hao oma toimintakäsikirja intrassa Mittaamista ohjaa vahvasti rahoitus, valtionosuudesta 3% otetaan kaikilta jaettavaksi tuloksellisuusrahana

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten suunnitelmallista

Lisätiedot

Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015

Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015 Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015 Espoon kaupunki, henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu,

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

Seinäjoen perusopetus Arviointikysely syksy 2012 JOHTAJUUS. Piia Seppälä Seinäjoen perusopetuksen arviointityö

Seinäjoen perusopetus Arviointikysely syksy 2012 JOHTAJUUS. Piia Seppälä Seinäjoen perusopetuksen arviointityö Seinäjoen perusopetus Arviointikysely syksy 2012 JOHTAJUUS Piia Seppälä Seinäjoen perusopetuksen arviointityö Koulut vastaajaryhmittäin Yleistä Kysely toteutettiin syysloman jälkeisillä kolmella viikolla.

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT JA NIIDEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA

PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT JA NIIDEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA Työsuojelupaneeli VII PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT JA NIIDEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen 16.11.2016 10.11.2016 Työsuojelupaneeli VII, Toivanen 2016 1 Työsuojelupaneeli VII Työsuojelupaneeli

Lisätiedot

Finfami unelmien työpaikka ja järjestö omaisten asialla. Yhdessä enemmän.

Finfami unelmien työpaikka ja järjestö omaisten asialla. Yhdessä enemmän. Finfami unelmien työpaikka ja järjestö omaisten asialla Yhdessä enemmän. Tukea. Toivoa. Mukana. Sinä voit vaikuttaa. Työhyvinvointi on meidän jokaisen asia FinFami on järjestö mielenterveysomaisten asialla.

Lisätiedot

Lääkärin työhyvinvointi. Erikoisalakohtaisia vertailuja Lääkärin Työolot ja terveys 2015 -tutkimus

Lääkärin työhyvinvointi. Erikoisalakohtaisia vertailuja Lääkärin Työolot ja terveys 2015 -tutkimus Lääkärin työhyvinvointi Erikoisalakohtaisia vertailuja Lääkärin Työolot ja terveys 2015 -tutkimus Lääkärin työolot ja terveys 2015 -tutkimus Yhteistyössä Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Tämä lomake on kehityskeskustelua varten laadittu mallilomake, jota voidaan käyttää keskustelun sisällön jäsentämiseen ja joka auttaa keskittymään olennaisiin kysymyksiin.

Lisätiedot

Opetusalan työolobarometrin 2017 tulokset

Opetusalan työolobarometrin 2017 tulokset Opetusalan työolobarometrin 2017 tulokset 15.5.2018 Julkaisut saatavilla osoitteesta: 2017 http://www.oaj.fi/cs/oaj/opetusalan%20tyoolobarometri%2 02017 2015 http://www.oaj.fi/cs/oaj/oajn%20tyoolobarometri%20

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY Mistä osaamis- ja osaamistarvekartoituksessa on kysymys Yhteiskunta ja työelämän ilmiöt muuttuvat ympärillämme kovaa vauhtia. Usein joudumme kysymään ja ihmettelemään, mitä

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Kysely opettajille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin yhdyshenkilö Yleistä Tämä toteutettu Johtamisen arviointi oli uuden Seinäjoen opetustoimen

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Vuokratyöntekijätutkimuksen toteutus Sisältö Toisto vuoden 2007 vuokratyöntekijätutkimuksesta Aihealueet:

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Henkilöstökyselyn yhteenveto

Henkilöstökyselyn yhteenveto 20.2.2017 Oulunkaaren kuntayhtymä Henkilöstökyselyn yhteenveto Henkilöstö, esimiehet ja johto Yhteenveto 1/2 Työhyvinvointi on pääsääntöisesti pysynyt hyvällä tasolla edellisten toimintavuosien tapaan.

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

Miten tunnistan psykososiaaliset kuormitustekijät?

Miten tunnistan psykososiaaliset kuormitustekijät? Miten tunnistan psykososiaaliset kuormitustekijät? Työpaikalla hässäkkä päällä? Turku 6.2.2018 Tarkastaja Ulla Riikonen Tarkastaja Ulla Riikonen LSAVI työsuojelun vastuualue, puh: 029 501 8174 6.2.2018

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITUKSEN KARTOITUSMENETELMÄN KÄYT- TÄMINEN

HENKISEN KUORMITUKSEN KARTOITUSMENETELMÄN KÄYT- TÄMINEN HENKISEN KUORMITUKSEN KARTOITUSMENETELMÄN KÄYT- TÄMINEN Tätä henkisen kuormituksen kartoitusmenetelmää käytettäessä pitää ottaa huomioon seuraavaa: 1. Menetelmä on tarkoitettu henkisen kuormituksen kartoittamiseen

Lisätiedot

Työyhteisön toimivuuskysely 2015 Yhteenveto Henkilöstöpalvelut

Työyhteisön toimivuuskysely 2015 Yhteenveto Henkilöstöpalvelut Työyhteisön toimivuuskysely 2015 Yhteenveto 29.1.2016 Henkilöstöpalvelut 11.2.2016 1 Työyhteisön toimivuuskysely 2015 TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUSKYSELY 2015 Työyhteisön toimivuuskysely toteutettiin nyt kuudennen

Lisätiedot

Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU

Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU Yleistä Kehityskeskustelut ovat yksi suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen väline. Näitä keskusteluja esimiehen ja alaisen välillä kutsutaan myös tavoite-, tulos-, arviointi-,

Lisätiedot

Anna tutki: Naisen asema työelämässä

Anna tutki: Naisen asema työelämässä Anna tutki: Naisen asema työelämässä 2 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimuksen teettäjä Yhtyneet Kuvalehdet Oy / Anna-lehti, toteutus Iro Research Oy

Lisätiedot

Hanna Oranen. työsuojelupäällikkö

Hanna Oranen. työsuojelupäällikkö Hanna Oranen Henkilöstön kehittäjä, työsuojelupäällikkö 26.10.2011 26.10.2011 2 VMBaron kehitys 2004-2011 2011 2011 369 3,69 335 3,35 26.10.2011 3 Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueen

Lisätiedot

Käyttäjät ovat tyytyväisiä

Käyttäjät ovat tyytyväisiä ZEF Arviointikone Valmiit sovellukset - Työyhteisön hyvinvointi - Asiakastyytyväisyys - Riskiarvioinnit - Laatuarvioinnit - Strategia-arvioinnit - Innovaatioarvioinnit - Mielipidevertailut - Hankearvioinnit

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Aalto-yliopisto. Henkilöstökysely

Aalto-yliopisto. Henkilöstökysely Aalto-yliopisto Henkilöstökysely 2.-15.5.2011 Henkilöstökyselyn yhteenveto Pääviestit Aalto-yliopiston tulokset ovat suurelta osin linjassa muiden yliopistojen vastaavien tulosten keskiarvon kanssa. Useimmilla

Lisätiedot

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio)

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) Kyselyn tulokset vertailussa Sinisellä: PKKY kysely 2012 (212 vastaajaa) ja vaikeaa esimiehille

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Kuntajohtajien työhyvinvointi 2018

Kuntajohtajien työhyvinvointi 2018 Kuntajohtajien työhyvinvointi 2018 Timo Kietäväinen 9.8.2018 / Kuntajohtajapäivät (Joensuu) Tausta Kuntajohtajien työhyvinvointikysely on toteutettu aikaisemmin Kevan ja Kuntajohtajat ry:n yhteistyönä

Lisätiedot

Kirkon työolobarometri 2011

Kirkon työolobarometri 2011 Kirkon työolobarometri 0 Kirkon työolobarometri 0 Kirkon henkilöstön työoloja tutkittu joka toinen vuosi vuodesta 00 Tiedot kerättiin puhelinhaastatteluilla marraskuussa 0 Lähtöotos 600, netto-otos 9 Vastanneita

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

Henkilöstökyselyjärjestelmä työtyytyväisyyden ja uuden palkkausjärjestelmän toimivuuden

Henkilöstökyselyjärjestelmä työtyytyväisyyden ja uuden palkkausjärjestelmän toimivuuden Valtiovarainministeriö/Henkilöstöosasto 14.12.2004 Henkilöstökyselyjärjestelmä työtyytyväisyyden ja uuden palkkausjärjestelmän toimivuuden selvittämiseksi 1. Henkilöstökyselyjärjestelmän yleiskuvaus Henkilöstökyselyjärjestelmä

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys Eija Leinonen ja Marja-Leena Haataja 12.9.2017 Selvityksen tavoitteet Selvityksen tavoitteena oli selvitellä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja työhyvinvoinnin yhteyttä

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset Yhteenveto vuosilta 2011, 201, 2015, 2016 ja 2017 toteutetuista kyselyistä Kunnanhallitus 7.5.2018 Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Työhyvinvointi Helsingin yliopistossa ilmapiirikyselyjen valossa Yliopistojen työsuojelupäivät

Työhyvinvointi Helsingin yliopistossa ilmapiirikyselyjen valossa Yliopistojen työsuojelupäivät Työhyvinvointi Helsingin yliopistossa ilmapiirikyselyjen valossa Yliopistojen työsuojelupäivät 9. 10. 9. 2010 Henkilöstö- ja lakiasiat Eeva-Liisa Putkinen, hallinnollinen ylilääkäri Terhi Somerkallio,

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot