KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄNKAUPUNKI Vatajanasemakaavanmuutoksenselostus Kankaanpäänkaupungin11.kaupunginosan(Lorvikylä)korttelin848 tonttia2,korttelin847tonttia1,katualuettajapuistoaluettakoskeva asemakaavanmuutos.(vataja) YMPÄRISTÖKESKUS/SUUNNITTELUTOIMISTO

2 Asemakaavanmuutoksenselostus Ympäristökeskus VATAJANASEMAKAAVANMUUTOKSENSELOSTUS 1PERUSJATUNNISTETIEDOT 1.1Tunnistetiedot Asemakaavanmuutoskoskee: Kankaanpäänkaupungin11.kaupunginosan(Lorvikylä)korttelin848tonttia2,korttelin847 tonttia1,katualuettajapuistoaluetta. Asemakaavanmuutoksellamuodostuu: Kankaanpäänkaupungin11.kaupunginosan(Lorvikylä)korttelin848tontti4,korttelin847 tontti2jakatualue. Asemakaavantunnus: Asemakaavanpäiväys: Kaavanlaatija: Vireilletulostailmoitettu: Ympäristölautakunta: Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto: KaupunginarkkitehtiIlmariMattila Kankaanpäänkaupunki,Ympäristökeskus,Suunnittelutoimisto PL36,38701Kankaanpää,Puh Sähköposti:ilmari.mattila@kankaanpaa.fi 1.2Kaavaalueensijainti KaavamuutosaluesijaitseeLorvikylänteollisuusalueella.Suunnittelualuerajoittuu Rautatienkadun,Rinnepolun,Lorvipuistonjanaapurikiinteistöjenrajaamallealueelle. Alueensijaintionesitettyosoitekartalla(kuva1). Kuva1.Kaavamuutosalueosoitekartalla.

3 Asemakaavanmuutoksenselostus Ympäristökeskus Kaavannimijatarkoitus KaavaalueestakäytetäännimitystäVatajanasemakaavanmuutos. AsemakaavamuutoksentarkoituksenaonmahdollistaaMaalaistuoteVatajaOy:nlaa jennustoimet.nykyinenvoimassaolevaasemakaavaeimahdollistasuunniteltujalaa jennushankkeitaeikäsevastaamuutoinkaantäysinalueennykyistäyrityskäyttöä.kaa vaalaadittaessahuomioidaanlisäksiyrityksenmahdollisettulevatlaajennushankkeet. KaavantarkoituksenaonmyösparantaaalueenliikenneturvallisuuttaRautatienkadun mutkankohdalta.kaavamuutostavoidaanpitääperusteltuna,koskaseonmerkittävä kaupunginelinkeinoelämänkehittämisenkannalta. Kuva2.Viistoilmakuvasuunnittelualueesta,LentokuvaVallas2008.

4 Asemakaavanmuutoksenselostus Ympäristökeskus Selostuksensisällysluettelo Sisältö 1PERUSJATUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaavaalueensijainti Kaavannimijatarkoitus Selostuksensisällysluettelo Luetteloselostuksenliiteasiakirjoista Luettelomuistakaavaakoskevistaasiakirjoista,taustaselvityksistäjalähdemateriaalista...5 2TIIVISTELMÄ Kaavaprosessinvaiheet Asemakaava Asemakaavantoteutus...5 3LÄHTÖKOHDAT Selvityssuunnittelualueenoloista Alueenyleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettuympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaavaaluettakoskevatsuunnitelmat,päätöksetjaselvitykset...8 4ASEMAKAAVANSUUNNITTELUNVAIHEET Asemakaavansuunnitteluntarve Asemakaavansuunnittelunkäynnistäminenjasitäkoskevatpäätökset Osallistuminenjayhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminenjavuorovaikutusmenettelyt Asemakaavantavoitteet Asemakaavaratkaisunvaihtoehdotjaniidenvaikutukset ASEMAKAAVANMUUTOKSENKUVAUS Kaavanrakenne Mitoitus Ympäristönlaatuakoskevientavoitteidentoteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muutalueet Kaavanvaikutukset Vaikutuksetrakennettuunympäristöön Vaikutuksetluontoonjaluonnonympäristöön Ympäristönhäiriötekijät ASEMAKAAVANTOTEUTUS...15

5 Asemakaavanmuutoksenselostus Ympäristökeskus Luetteloselostuksenliiteasiakirjoista Liite1 Liite2 Liite3 Liite4 Liite5 Kansikuva Osallistumisjaarviointisuunnitelma Oteajantasaasemakaavasta Asemakaavakartta Asemakaavamääräyksetja merkinnät Asemakaavanseurantalomakkeet Maanmittauslaitosortoilmakuva08/2012 ( JanneTuomisto JanneTuomisto MarjoLahtinen Selostus Valokuvat Kaavakartta 1.6Luettelomuistakaavaakoskevistaasiakirjoista,taustaselvityksistäjalähdemateriaalista 1. Satakunnanmaakuntakaava KankaanpääTaajamienosayleiskaava(oikeusvaikutukseton) TIIVISTELMÄ 2.1Kaavaprosessinvaiheet Asemakaavamuutoksen laadinta on tullut vireille maanomistaja Maalaistuote Vataja Oy:nesityksestä.Ympäristölautakuntapäätti käynnistääasemakaavan muuttamisenkorttelin848tonttien1ja2,korttelin847tontin1,rautatiealueen(tila )jakatualueenosalta.Osallistumisjaarviointisuunnitelmasekäasema kaavanmuutosluonnosolivatnähtävilläkankaanpäänkaupunginsuunnittelutoimistos sasekäkaupungininternetsivuilla välisenajan.Luonnosvaiheenjälkeen kaavaaluepäätettiinjakaakahteenosaan,joihinmolempiinlaaditaanerillinenasema kaavamuutos. Asemakaavamuutoksia viedään ehdotusvaiheessa eteenpäin kahtena erillisenäkaavana.asemakaavanmuutosehdotusolinähtävillä 2.2Asemakaava Asemakaavanmuutoksellakorttelin848tonttia2muutetaansiten,ettäsemahdollis taamaalaistuotevatajanlaajennustoimet.lisäksikaavassaosoitetaanautopaikkojen korttelialuemuodostuvantontin8484paikoitusalueeksi.myöskatualueitamuutetaan liikenteentoimivuudenjaturvallisuudenparantamiseksi. 2.3Asemakaavantoteutus Kaavaalueenrakentamisentontin4osalta(laajennushanke)toteuttaakaavamuutok senhakija.katualueidenrakentamisestavastaakaupunki.

6 Asemakaavanmuutoksenselostus Ympäristökeskus Kuva3.Näkymätontille4. 3LÄHTÖKOHDAT 3.1Selvityssuunnittelualueenoloista 3.1.1Alueenyleiskuvaus KaavamuutosaluesijaitseeKankaanpäässäLorvikylänkaupunginosanteollisuusalueel la.noinsadanmetrin päässäalueeneteläpuolellakulkeejokäytöstäpoistunutpori Parkanorautatie.Alueenpintaalaonyhteensä1,2436ha Luonnonympäristö Suunnittelualueei olemiltäänosiltaanluonnonympäristöltäänalkuperäisessätilassa. Korttelin847alueonosittainmetsittynyt. Kuva4.Näkymäkorttelin847suuntaan.

7 Asemakaavanmuutoksenselostus Ympäristökeskus Rakennettuympäristö Kaavamuutosalueella sijaitsee Maalaistuote Vatajan lihanjalostustehdas. Kaavamuu tosalueenrajallavatajaneteläpuolellasijaitseehomeberrysisustuskauppa. Väestö Kaavaalueenluoteispohjoispuolellasijaitseeomakotialue. Palvelut Alueen läheisyydessä noin 400 metrin päässä sijaitsee merkittävä palvelukeskittymä (Asemakadunympäristö). Työpaikat Alueenlähiympäristössäonsekäyksityistenyritystenettäjulkisensektorintoimintoja. Virkistys KaavaaluerajoittuupohjoispuolellaLorvipuistoon. Liikenne SuunnittelualueellakulkeemelkovilkkaastiliikennöityRautatienkatu.Rautatienkadul taonruukinkadunkauttayhteysparkanontielle. Tekninenhuolto Alueellaonvesijaviemäriverkosto. Ympäristönsuojelujaympäristöhäiriöt Alueellaeiolemerkittäviäympäristönhäiriötekijöitä. Kuva5.MaalaistuoteVatajaOy.

8 Asemakaavanmuutoksenselostus Ympäristökeskus Maanomistus Kaavamuutosalueen korttelialueet omistaa Maalaistuote Vataja Oy. Kankaanpään kaupunkiomistaakatualueen. 3.2Suunnittelutilanne 3.2.1Kaavaaluettakoskevatsuunnitelmat,päätöksetjaselvitykset Maakuntakaava Alueella on voimassa Satakunnan maakuntakaava, joka on vahvistettu Maakuntakaa vassa suunnittelualue sijoittuu kaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeellä teollisuus ja varastotoi mintojenalueelle(t).

9 Asemakaavanmuutoksenselostus Ympäristökeskus

10 Asemakaavanmuutoksenselostus Ympäristökeskus Yleiskaava Alueella on voimassa Kankaanpää Taajamien osayleiskaava 1992 (oikeusvaikutukseton), joka on hyväksytty osayleiskaavassasuunnittelualueonosoitettuteollisuusjavarastoalueeksi (T)sekäYksityistenpalvelujenjahallinnonalueeksi(PK). KankaanpäänKeskustanosayleiskaavaonhyväksyttykaupunginvaltuustossa ,muttase eiolevielälainvoimainen.osayleiskaavassasuunnittelualueonosoitettuteollisuusalueeksi,jolla ympäristöasettaatoiminnanlaadulleerityisiävaatimuksia(ty).

11 Asemakaavanmuutoksenselostus Ympäristökeskus Asemakaava SuunnittelualueellaonvoimassaAsemakaava ,jokaonvahvistettu (11.kaupunginosa(Lorvikylä)korttelit841854,katujapuistoalueet,liikennejarautatiealueet 12.kaupunginosa(Jyllinmäki)Liikennealue).AsemakaavassasuunnittelualueonTeollisuusjavaras torakennustenkorttelialuetta(t7),liikejatoimistorakennustenkorttelialuetta(k3),katualuetta japuistoaluetta. Tonttijakojarekisteri Alueelleontehtyerillisetsitovattonttijaot. Kortteliin848laadittutonttijakohyväksytty Kortteliin847laadittutonttijakohyväksytty Tontti onrekisteröity Tontti onrekisteröity Pohjakartta Kankaanpäänkaupunginnumeerinenpohjakartta,hyväksytty

12 Asemakaavanmuutoksenselostus Ympäristökeskus ASEMAKAAVANSUUNNITTELUNVAIHEET 4.1Asemakaavansuunnitteluntarve MaalaistuoteVatajaOylaajentaatoimintojaaneikänykyinenvoimassaolevaasema kaavamahdollistasuunniteltujalaajennushankkeita. 4.2Asemakaavansuunnittelunkäynnistäminenjasitäkoskevatpäätökset AsemakaavanmuutostyöonkäynnistettymaanomistajaMaalaistuoteVatajaOy:nesi tyksestä.ympäristölautakuntateki päätöksenkaavamuutostyönkäyn nistämisestäkorttelin848tonttien 1ja2,korttelin 847tontin1,rautatiealueen(tila )jakatualueenosalta.Ympäristölautakuntahyväksyiasemakaavaluon noksen laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelyyn ensimmäisen kerran Päätöksen jälkeen maanomistajien ja toimijoiden kanssa käytyjen neuvottelujen yhteydessäilmenimerkittäviämuutostarpeitakaavaluonnokseen.ympäristölautakun ta hyväksyi korjatun asemakaavaluonnoksen laatimisvaiheen vuorovaikutusmenette lyyn Luonnosvaiheen jälkeen kaavaalue päätettiin jakaa kahteen osaan,joihinmolempiinlaaditaanerillinenasemakaavamuutos. 4.3Osallistuminenjayhteistyö 4.3.1Osalliset Kaavahankkeenvaikutustenvoidaankatsoakoskevanlähinnä11.kaupunginosan(Lor vikylä)teollisuusalueenmaanomistajiajaalueellatoimiviayrityksiä.välittömimmin kaavahankekoskeesuunnittelualueenjasenrajanaapureidenmaanomistajiasekä Kankaanpäänkaupunkia. SuunnittelunviranomaisjayhteistyötahojaovatVarsinaisSuomenElinkeino, liiken ne ja ympäristökeskus (ELYkeskus), Satakuntaliitto, Tekninen keskus ja Pohjois SatakunnanPeruspalveluLiikelaitoskuntayhtymä(PoSa) Vireilletulo VireilletulostailmoitettiinkuulutuksellaKankaanpäänSeudussa sekäkau punginkotisivuillainternetissä Osallistuminenjavuorovaikutusmenettelyt Syksyn2012aikanaonMaalaistuoteVatajaOy:nkanssakäytyneuvottelujayrityksen laajentamistarpeistajamahdollisuuksistakaavanmuuttamiseksi pidettiin maanomistajienkanssaneuvottelutilaisuus,jossapaikallaolivatkaupunginedustajien lisäksi Maalaistuote Vataja Oy:n ja Homeberry:n edustajat. Kokouksessa arvioitiin suunniteltuakaavaratkaisuajaalueellesijoittuvientoimintojenvaihtoehtoja. Osallistumis ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä ja asemakaava muutosluonnosolinähtävillä välisenajan,jolloinosallisetvoivatesittää mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti. Nähtävilläoloaikana saatiin kaksi mielipidettä sekäkaavamuutostapuoltavalausuntoposa:lta.mielipiteeteivätkohdistuneettähän

13 Asemakaavanmuutoksenselostus Ympäristökeskus kaavamuutokseenvaannekohdistuivatalueentoiseenerilliseenkaavamuutokseen. Asemakaavamuutosehdotusonollutnähtävillä013vlisajan. on mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus. Kaavaehdotuksesta pyydetäänlisäksilausunnotasianomaisiltaviranomaisilta. 4.4Asemakaavantavoitteet AsemakaavamuutoksentavoitteenaonmahdollistaaMaalaistuoteVatajaOy:nlaajen tamistarpeetsekäparantaaalueenliikenneturvallisuutta. 4.5Asemakaavaratkaisunvaihtoehdotjaniidenvaikutukset Kaavamuutoksenluonteestajohtuenvaihtoehtoisiaratkaisujaeilaadittu. 5ASEMAKAAVANMUUTOKSENKUVAUS 5.1Kaavanrakenne KaavallamuodostuuTeollisuusjavarastorakennustenkorttelialue(T11),Autopaikko jenkorttelialue(lpa)jakatualue. Teollisuustonttia8482laajennetaanRautatienkadunmutkanjaosittainkorttelin847 alueellesiten,ettäsemahdollistaayrityksenlaajennuksen. Korttelin847alueellelaaditaanautopaikkojenkorttelialue,jokaontarkoitettukaavalla muodostettavantontin8484paikoitusalueeksi. Rautatienkadunkatualuemuutetaankorttelimuutostenjohdostasekäliikenneturvalli suussyistäkulkemaanristeysalueellasuorakulmaisesti.muutosalentaanopeuksiaris teysalueella.rautatienkatuunsiirtyypienipala(39m2)lorvipuistoa Mitoitus Kaavamuutosalueenpintaalaon1,2436ha. Tonttienpintaalatjarakennusoikeudetovatseuraavat: Pintaala Rakennusoikeus Kortteli848 Tontti4 6587m2 2600km2 Kortteli847 Tontti2 1337m2

14 Asemakaavanmuutoksenselostus Ympäristökeskus Ympäristönlaatuakoskevientavoitteidentoteutuminen Ympäristöonotettuhuomioonasettamallakaavassamääräyksiärakentamattomien tontinosienhoidosta. 5.3Aluevaraukset 5.3.1Korttelialueet T11Teollisuusjavarastorakennustenkorttelialue Korttelialueellesaarakentaateollisuusjavarastotilojasekänäidentoimintaapalvele viatiloja. Rakennustenetäisyydentuleeollavähintään4mtontinrajastataivähintään8mnaa puritontinrakennuksesta. Rakentamattomattontinosat,joitaeikäytetävälttämättömäänliikenteeseentaivaras toimiseen,onistutettavataipidettäväluonnonmukaisenahuolitellussakunnossa. Autopaikkojaonrakennettavavähintäänyksikutakintontillasamanaikaisestityösken televäähenkilöäkohti. LPAAutopaikkojenkorttelialue(tontin8484paikoitusalue) 5.3.2Muutalueet Katualue(Rautatienkatu4512m2) 5.4Kaavanvaikutukset 5.4.1Vaikutuksetrakennettuunympäristöön Asemakaavan toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia rakennettuun ympäris tööneikänykyisenmaankäytönmukaisiintoimintoihineikäsilläolehaitallisiavaiku tuksiakaupunkikuvaantairakenteeseen Vaikutuksetluontoonjaluonnonympäristöön Kaavamuutoksellaeiolevaikutuksialuontoonjaluonnonympäristöön. 5.5Ympäristönhäiriötekijät Alueellajasenlähiympäristössäeioleympäristönhäiriötekijöitä.

15 Asemakaavanmuutoksenselostus Ympäristökeskus ASEMAKAAVANTOTEUTUS Kaavan toteuttaminen käynnistettäneen Maalaistuote Vatajan laajennushankkeen osaltavälittömästikaavanvoimaantulonjälkeen. Kankaanpäässä IlmariMattila Kaupunginarkkitehti

16 2 Ak 5170 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA(MRL63 ) KANKAANPÄÄNKAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpäänkaupungin11.kaupunginosan(Lorvikylä)korttelin848tonttia2,korttelin847 tonttia1,katualuettajapuistoaluettakoskevaasemakaavanmuutos.(vataja) 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI SuunnittelualuesijaitseeLorvikylänteollisuusalueella.SuunnittelualuerajoittuuRautatienkadun, Rinnepolun,Lorvipuistonjanaapurikiinteistöjenrajaamallealueelle.Alueensijaintionesitetty osoitekartalla. ALUEENKOKO Alueenpintaalaonnoin1.2ha. 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET KaavatyöonkäynnistettyMaalaistuoteVatajaOy:naloitteesta.Vatajantoimintalaajeneeeikä nykyinenvoimassaolevaasemakaavamahdollistasuunniteltujalaajennuksia. Asemakaavamuutoksentavoitteenaonteollisuuskortteliin848tulevienmuutostenlisäksiosoittaa tontin4autoilletarkoitettuautopaikkojenkorttelialuelpanykyisenkorttelin847alueelle. SuunniteltujenkorttelimuutostenvuoksimyösRautatienkadunkatualuemuuttuukaavaalueen kohdalta(muutoksessakatuunsiirtyymyöspienipalalorvipuistoa).asemakaavamuutosta suunnitellessavaraudutaanmyösyrityksenmahdollisiintuleviinlaajennushankkeisiin. Kaavamuutosalueeneteläpuolellelaaditaansamanaikaisestitoistaerillistäasemakaavamuutosta, jokaotetaanhuomioontätäasemakaavamuutostalaadittaessa. Oteajantasaasemakaavastaliitteessä1. 3. KAAVOITUSTILANNE SEUTUKAAVA Maakuntakaava Päiväys Nimi Satakunnanmaakuntakaava Kaavaalueonkaupunkikehittämisen kohdevyöhykkeelläteollisuusja varastotoimintojenaluetta. YLEISKAAVA Osayleiskaava Päiväys Nimi KankaanpääTaajamienosayleiskaava (oikeusvaikutukseton).kaavaalueon Teollisuusjavarastoaluetta(T)sekäYksityisten palvelujenjahallinnonaluetta(pk) ASEMAKAAVA Asemakaava Päiväys Nimi Asemakaava kaupunginosa(Lorvikylä)korttelit841854, katujapuistoalueet,liikennejarautatiealueet 12.kaupunginosa(Jyllinmäki)Liikennealue LIITE 1 Sijaintikartta(kaavamuutosalueonrajattupunaisella).

17 3 4 OteSatakunnanmaakuntakaavastajamääräyksistä OteTaajamienosayleiskaavastav.1992(oikeusvaikutukseton) 4. MUUT SUUNNITTELUUN VAIKUTTAVAT SELVITYKSET JA PÄÄTÖKSET KankaanpäänKeskustanosayleiskaava.Keskustanosayleiskaavaonhyväksytty kaupunginvaltuustossa ,muttaseeiolevielälainvoimainen. Ympäristölautakunnanpäätös asemakaavanmuutoksenkäynnistämisestäkorttelin 848tonttien1ja2,korttelin847tontin1,rautatiealueen(tila )jakatualueenosalta. (Kaavamuutosaluejaetaankahtiajaalueellelaaditaankaksierillistäasemakaavamuutosta.)

18 5 OteKeskustanosayleiskaavasta2012(eivielälainvoimainen).(Suunnittelualueon osayleiskaavassateollisuusaluetta,jollaympäristöasettaatoiminnanlaadulleerityisiävaatimuksia (TY). 5. OSALLISET Osallisiaovat: Kaavahankkeenvaikutustenvoidaankatsoakoskevanlähinnä11.kaupunginosan(Lorvikylä)teolli suusalueenmaanomistajiajaalueellatoimiviayrityksiä.välittömimminkaavahankekoskeesuun nittelualueenjasuunnittelualueenrajanaapureidenmaanomistajiasekäkankaanpäänkaupunkia. SuunnittelunviranomaisjayhteistyötahojaovatVarsinaisSuomenElinkeino,liikenneja ympäristökeskus(elykeskus),satakuntaliitto,tekninenkeskusjapohjoissatakunnan PeruspalveluLiikelaitoskuntayhtymä(PoSa). 6. VUOROVAIKUTUSMENETTELY Aloitusvaihe Kaavahankkeenvireilletulostasekäosallistumisjaarviointisuunnitelmannähtävilleasettami sestakuulutetaankankaanpäänseudussajakaupunginkotisivuillainternetissä(mrl63 ). Luonnosvaihe Kaavaluonnosvalmistellaansamanaikaisestiosallistumisjaarviointisuunnitelmankanssa.Luon nosesitelläänympäristölautakunnallejasiitätiedotetaankuulutuksellakankaanpäänseudussaja kaupunginkotisivuillainternetissä.maanomistajia,rajanaapureitajayhteistyötahojain formoidaanlisäksikirjeitsehankkeenvireilletulostajalaatimisvaiheenvuorovaikutusmenette lystä. 6 Kaavanmuutosluonnosasetetaannähtävillejaviranomaisilletarjotaanmahdollisuuslausunnon antamiseen.nähtävilläoloaikanaosallisillaonmahdollisuuslausuakaavaluonnoksestamielipi teensäkirjallisestitaisuullisesti.lisäksijärjestetääntarpeellinenmääräneuvottelujaosallisten kanssa(mrl62 ). Kuulemistenpohjaltalaaditaanlopullinenasemakaavanmuutosehdotushyväksymiskäsittelyyn. Päätösprosessi Ympäristölautakunta,kaupunginhallitus AsemakaavaehdotusnähtävilläMRL65 :nmukaisestimahdollistenmuistutustentekoavar tenvähintään30päivänajan.nähtävilläolostajulkaistaankuulutuskankaanpäänseudussaja kaupunginkotisivuillainternetissä. Tarvittaessaympäristölautakunnanuusikäsittely Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hyväksymispäätöksestätiedottaminen Kunnanjäsenilläjarekisteröidyilläyhdistyksilläontoimialaansakoskienvalitusoikeuskaavanhy väksymispäätöksestäturunhallintooikeuteenjaedelleenkorkeimpaanhallintooikeuteen. 7. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutustenarviointitoteutetaanseuraavasti: Vaikutustenarviointitehdäänkaavoitusprosessinyhteydessäselvittäenkaavamuutoksenvaiku tuksetalueeseenkokonaisuudenkannalta. Asemakaavankaavoitusmenettelynyhteydessäarvioitavatvaikutukset: Ympäristövaikutukset ihmistenelinolotjaelinympäristö Yhdyskuntataloudelliset,sosiaalisetjakulttuurisetvaikutukset - aluejayhdyskuntarakenne - yhdyskuntajaenergiatalous - liikenne - kaupunkikuvallisetvaikutukset 8. YHTEYSTIEDOT Kaupunginarkkitehti IlmariMattila Kankaanpäänkaupunki Ympäristökeskus PL KANKAANPÄÄ puh sähköposti ilmari.mattila@kankaanpaa.fi Maankäyttöinsinööri JanneTuomisto Kankaanpäänkaupunki Ympäristökeskus PL KANKAANPÄÄ puh sähköposti janne.tuomisto@kankaanpaa.fi

19 Ote ajantasa-asemakaavasta / poistuva kaava määräyksineen LIITE 2

20 4 2 Asemakaavakartta 1:1000 LIITE 3

21 (848-4) Asemakaavamerkinnät ja -määräykset LIITE 4

22

23 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 214 Kankaanpää Täyttämispvm Kaavan nimi 11.kaupunginosan (Lorvikylä), kortteli 847 ja korttelin 848 osa (Vataja) Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä 61 Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus 214V100613A61 Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,2436 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 1,2436 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 1, , ,21 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä -0, T yhteensä 0, , ,40 0, V yhteensä -0,0039 R yhteensä L yhteensä 0, ,0 0,1362 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Yhteensä Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä Asemakaavan seurantalomakkeet LIITE 5

24 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 1, , ,21 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä -0, K -0, T yhteensä 0, , ,40 0, T 0, , ,40 0, V yhteensä -0,0039 VP -0,0039 R yhteensä L yhteensä 0, ,0 0,1362 Kadut 0, ,1 0,0025 LPA 0, ,9 0,1337 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus Ak 5157 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus 1. kaupunginosa (Keskus) korttelin 53 osa ja kortteli 50 sekä katualueet YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 14.12.2010

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Autotalon, Eurohamsterin ja Tarvikepisteen asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 178 tontteja 8, 9 ja 10 koskeva asemakaavan muutos.

Lisätiedot

HIU 19. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKIEN PIHAKATUALUETTA JA LEIKKIKENTTÄÄ

HIU 19. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKIEN PIHAKATUALUETTA JA LEIKKIKENTTÄÄ Kaavaselostus KAUPUNKISUUNNITTELU Ak01907 HIU 19. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKIEN PIHAKATUALUETTA JA LEIKKIKENTTÄÄ Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 20.3.2019 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen lautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ASEMAKAAVAN- MUUTOSALUE

kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen lautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ASEMAKAAVAN- MUUTOSALUE ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16.12.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Kiviniemen kaupunginosan korttelin 86 tonttia nro 2 koskevaan asemakaavan muutokseen (Kultasirkuntie 21) kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus Asemakaavan selostus 12.5.2014 12.5.2014 päivättyyn Oulun kaupungin Haukiputaan kaupunginosan korttelin 2607 tonttia 2 ja katualuetta koskevaan asemakaavan muutokseen (Koulukuja 4) Kaavatunnus 564-2211

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS KUUSAMON KAUPUNKI 1 Dnr:o 714/2018 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Selostus liittyy 25.10.2018 päivättyyn kaavakarttaan Rukan asemakaavan vähäisen osan kumoamisessa käsitellään Moisasensuontien ja Huttulammentien

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Rak 3032 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.10.2017 ISO-MATEEN TUULINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin Veneskosken kylän Iso-Mateen Tuuliniemen ranta-asemakaavan

Lisätiedot

ISO-SYÖTTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA

ISO-SYÖTTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA TYÖNUMERO: 20601623 TILAAJA: PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ISO-SYÖTTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 76 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 28.2.2018 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 895 Uusikaupunki Täyttämispvm 25.07.2016 Kaavan nimi Sauko-Mustakarta-Koivuniemen ranta-asemakaavan muutos 2 Hyväksymispvm Ehdotuspvm

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi A-2716 Asemakaavan muutos 30.5.2017 Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi Selostus A-2716 2 (9) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2716 (Kurenojantie)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) AK 5199 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 27.3.2018 ASEMAKAAVA MUSIIKKIOPISTON ASEMAKAAVA Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosaa (Keskus), korttelia 21 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) AK 5194 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.5.2017 ASEMAKAAVA Kaukolämpölaitoksen tontin laajennus Kankaanpään kaupungin 6. kaupunginosaa (Koskenoja), osaa kortteleista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) AK 5197 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.11.2017 ASEMAKAAVA VENETMÄEN ASEMAKAAVA Kankaanpään kaupungin 5. kaupunginosaa (Järventausta), korttelin osaa 379 koskeva

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 21 koskeva asemakaavan muutos Musiikkiopiston asemakaava 214005199 KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 29.5.2018 Musiikkiopisto 2 1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5185 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 47 sekä katualuetta ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kortteli 1725 18.5.2018 Asemakaavan muutos JARDno-2018-2139 Kaavatunnus 170010 Vireilletulo ja kaavaluonnos, kuuleminen kirjeellä (MRA 30 ) 24.5. 8.6.2018 Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen

Lisätiedot

OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , TÄYD

OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , TÄYD HEINOLAN KAUPUNKI VIITAAN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 20.5.2015, TÄYD. 14.2.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos 21400 5174 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.10.2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

MAANTIEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

MAANTIEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue MAANTIEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (ak 009037) Koskee Iisvedentien maantiealuetta (Suonenjoki-Vesanto maantie 545, kiinteistötunnus 778-895- 0-545) Lentokentän teollisuusalueen ja Iisveden teollisuusalueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 27.2.2018 ASEMAKAAVA KESKUSPUISTON ASEMAKAAVA Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosaa (Keskus), kortteleita 20, 21, 26 ja katualuetta

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon muutos Kemijärven

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi A-2704 Asemakaavan muutos 1.6.2017 Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi Selostus A-2704 2 (7) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 11.11.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Ylikiimingin kaupunginosan korttelin 24 tontteja nro 2, 3 ja 5 koskevaan asemakaavaan (Harjutie, Rantatie) Tekninen lautakunta hyväksynyt

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 18.2.2016 ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Kankaanpään kaupungin 12. kaupunginosan (Jyllinmäki) tilaa Kangastus 214-406-1-819. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä katualuetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 28 tontti 10 Kaavan

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.2.2014 (1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LEIPOMONKUJA 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 14 JA KORTTELIN 120 TONTIN 1 SEKÄ RAUTATIE- JA SUOJAVIHERALUEIDEN ASEMAKAA- VAN MUUTOS Kaavatunnus:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5204 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.5.2019 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 14. kaupunginosan (Lohikko) korttelin 941 tonttia 2 koskeva asemakaavan muutos.

Lisätiedot

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus).

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus). Kangasniemen kunta Ote Vuorisalon ranta-asemakaavasta (vahvistettu 20.12.2000). Punainen pistekatkoviiva on 10 metriä sen kaava-alueen ulkopuolella, jonka sisäpuolinen asemakaava kumoutuu. 1:5000 Vuorisalon

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2676 Jalkarannan (33.) kaupunginosan Kiikunkärjenkatu 11

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2676 Jalkarannan (33.) kaupunginosan Kiikunkärjenkatu 11 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2676 Jalkarannan (33.) kaupunginosan Kiikunkärjenkatu 11 8.11.2016 Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki Kilpeläinen Sijaintikartta

Lisätiedot

kaavatunnus AM2024 Dnro 2830/2008 Projektinro Kaupunginvaltuusto hyväksynyt Kaava tullut voimaan

kaavatunnus AM2024 Dnro 2830/2008 Projektinro Kaupunginvaltuusto hyväksynyt Kaava tullut voimaan ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 6.5.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Koskikeskuksen kaupunginosan korttelin 5 sekä katu-, puisto- ja vesialuetta koskevaan asemakaavan muutokseen (Toivoniementie 1) kaavatunnus

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ Korttelin 401 asemakaavan muutos

SEPÄNKYLÄ Korttelin 401 asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 25.8.2014, tarkistettu 5.10.2015 SEPÄNKYLÄ Korttelin 401 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) ASEMAKAAVAN SELOSTUS 7.8.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) kaavatunnus 564-2138 Diaarinro 4700/2011 Projektinro 100

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1/16 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSA 4. PÖYLIÖVAARA KORTTELIT 4206, 7 13, 4214, 4215, 16 19, 27 31, 40 46, PUISTOT JA KADUT SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE. ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2012 (1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIRKKOKATU 24 (KESSUN KASINO) ASEMAKAAVAN MUUTOS 62. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 101 SEKÄ KATU-, VIRKISTYS-, ERITYIS - JA VESIALUEILLE Kaavatunnus 62:031

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos 51:005 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5189 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 22.11.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelin 543 tontteja 1 ja 2, korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Maantiealue VT 12 ja Sorvantien risteys ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 6. kaupunginosan tie- ja puistoaluetta kiinteistöistä 536-895-2-8, 536-425-5-202, 536-409-1-9

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Hapi keittiöt/wilmaikkuna asemakaavan muutoksen selostus 3. kaupunginosan (Myllymäki) korttelin 212 osa 21400 5165 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 21.6.2011 21400 5165 1 1 Asemakaavan

Lisätiedot

TAIVALVAARAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA

TAIVALVAARAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA TYÖNUMERO: 20601080 TILAAJA: TAIVALKOSKEN KUNTA TAIVALVAARAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 189 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 25.8.2017 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ruokorinteen asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466, sekä tilojen 214-406-3-1064, 214-406-2-237,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos Marjapolku (Villähde) Lahti.fi

A Asemakaavan muutos Marjapolku (Villähde) Lahti.fi A-2760 Asemakaavan muutos 10.12.2018 Marjapolku (Villähde) Lahti.fi Selostus A-2760 2 (10) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10. päivänä joulukuuta 2018 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2760

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5187 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 47 tonttia 1 ja korttelin

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 KAAVASELOSTUS

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 KAAVASELOSTUS Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 1 KAAVASELOSTUS Kuva: Blom Kartta Oy MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA

Lisätiedot

Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu. 110-tie NÄKINKATU SIJAINTIKARTTA 1: Salon kaupunki ja MML, 2017

Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu. 110-tie NÄKINKATU SIJAINTIKARTTA 1: Salon kaupunki ja MML, 2017 Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu 0-tie Salon kaupunki ja MML, 07 SIJAINTIKARTTA :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET: YKSITYISEN OMISTAMAT ALUEET KAUPUNGIN VUOKRAAMAT ALUEET KAUPUNGIN OMISTAMAT ALUEET

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5190 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 22.11.2016 ASEMAKAAVA Halmeen teollisuusalueen laajennuksen eteläosa Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosaa (Tapala), tiloja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö 1.8.2014 ULLANMÄENTIE JA KAUNIAISTENTIE Ak 211 ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. kaupunginosan katualueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mikä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VÄHÄ KIVIJÄRVI II RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VÄHÄ KIVIJÄRVI II RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VÄHÄ KIVIJÄRVI II RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Kankaanpään Vihteljärven kylän tiloja Vähäkivijärvi 214-425-27-24, Urjanlinna 214-425-27-22, Rantatila 214-425-27-23 KAAVATUNNUS 214003028 27.6.2011 1.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.8.2015 (1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINÄOJANTIE 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS 47. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 83 TONTILLE 6 Kaavatunnus 47:046 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Oulunsuun kaupunginosan korttelin 54 tonttia nro 8 koskevaan asemakaavaan (Pietiläntie 33)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Oulunsuun kaupunginosan korttelin 54 tonttia nro 8 koskevaan asemakaavaan (Pietiläntie 33) Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10.3.2014 päivättyyn Oulun kaupungin Oulunsuun kaupunginosan korttelin 54 tonttia nro 8 koskevaan asemakaavaan (Pietiläntie 33) kaavatunnus 564-2186

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5148 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Koivikkotien jatkeen asemakaavan selostus 2. kaupunginosa (Käpylä) korttelin 154 osa ja katualue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006 KOIVIKKOTIEN JATKEEN ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Vuohiniityntien-Valkilantien asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 3. kaupunginosan (Myllymäki) katu- ja puistoalueita koskeva asemakaavan muutos. 21400 5177 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5195 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 29.5.2018 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) tiloja 214-406-3-1089, 214-406-1-862,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26942 TILAAJA: PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS 2.5.2014 päivämääriä lisätty 28.5.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Kaavatyön käynnistäminen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2015 (1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KINKOVUORENTIE ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 31 ja 34. KAUPUNGINOSAAN Kaavatunnus 34:006 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 25. kaupunginosan korttelin 5 tonttia 4 sekä katu- ja erityisalueita. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 25. kaupunginosan

Lisätiedot

IITTI KUUSIKALLION ALUE ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAUSALA. 118/ /2017 Khall Valtuusto Voimaantulo

IITTI KUUSIKALLION ALUE ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAUSALA. 118/ /2017 Khall Valtuusto Voimaantulo 118/10.02.03/2017 Khall 26.3.2018 62 Valtuusto 24.4.2018 9 Voimaantulo 16.8.2018 IITTI KAUSALA KUUSIKALLION ALUE ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN 1.12.2017 Vireille tulosta ilmoitettu KH:n päätöksellä 17.11.2014

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan kortteli 3 tonttia 15 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 2. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Teollisuusalueen asemakaavan muutos

Teollisuusalueen asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA Teollisuusalueen asemakaavan muutos Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 673-P35521 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, luonnos 1 (10) Sisällysluettelo 1 PERUS-

Lisätiedot

Kaavatunnus AM 2134 Diaarinro 4569/2011 Projektinro Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen

Kaavatunnus AM 2134 Diaarinro 4569/2011 Projektinro Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ASEMAKAAVAN SELOSTUS 14.2.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Alppilan kaupunginosan korttelin 56 tonttia nro 6 koskevaan asemakaavan muutokseen (Tukkimiehentie 1) Kaavatunnus AM 2134 Diaarinro 4569/2011 Projektinro

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 1. kaupunginosan korttelin 18 tonttia 10 ja katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 1. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu Liite OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL. ) Kaavoitusosasto..0, tarkistettu.8.0..0 SEPÄNKYLÄ, GÄDDA II Asemakaavan muutos Liite Sivu Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS 1.9.2006 päivättyyn Kaukovainion kaupunginosan korttelia 5 ja korttelin 1 tonttia nro 4 sekä puistoaluetta koskevaan kaavakarttaan (Kultatie) AM1929 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Terminaalitie 1, 2538 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. (ehdotus) kaupunginosa, Hattelmala, kortteli 54, tontit 4 ja 5 dnro YHLA

Terminaalitie 1, 2538 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. (ehdotus) kaupunginosa, Hattelmala, kortteli 54, tontit 4 ja 5 dnro YHLA ASEMAKAAVAN SELOSTUS (ehdotus) 6.9.2017 Terminaalitie 1, 2538 22 kaupunginosa, Hattelmala, kortteli 54, tontit 4 ja 5 dnro YHLA Niklas Lähteenmäki maankäytön suunnittelujohtaja kaupunkirakennepalvelut

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8122015 tark 1522016, 3182016 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO wwwsalofi salo@salofi Y-tunnus:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO SUURMETSÄ, PUISTOLA TONTIT 41274/2 JA 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO SELOSTUS

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO SUURMETSÄ, PUISTOLA TONTIT 41274/2 JA 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO SELOSTUS HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO SUURMETSÄ, PUISTOLA TONTIT 41274/2 JA 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO 12092 SELOSTUS 2011:12092 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA

Lisätiedot

SANNO, 18. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

SANNO, 18. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Kaavaselostus KAUPUNKISUUNNITTELU AK1812 SANNO, 18. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 8.12.2017 päivättyä asemakaavakarttaa. Sybimarin alue viistokuvalla

Lisätiedot

! " #$%&!! "#! $#%&#' ()) *#+,-./0 / '4!!)") ))" #)!" ' )#')) '! ))#)! " -'# '))#'# # ' %(%$)! ) ))#)! $!( ''#! '( -!!!( -!)'4#!!)'!!!! #) '(-!!# $)) "!)) "!))!!! ( #) %! /!!%(%$)!$!!!!!!' ))#)! )%&# '))#'!!'"!

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, joka koskee Oulun kaupungin Toppilan kaupunginosan korttelin 27 tonttia nro 18 sekä puisto- ja rautatiealuetta AM2078

Asemakaavan muutos, joka koskee Oulun kaupungin Toppilan kaupunginosan korttelin 27 tonttia nro 18 sekä puisto- ja rautatiealuetta AM2078 1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1.3.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Toppilan kaupunginosan korttelin 27 tonttia 18 sekä puisto- ja rautatiealuetta koskevaan asemakaavaan (Messipojantie 27) kaavatunnus AM2078 Dnro

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos Lantinkatu 5 Kilpiäinen. Lahti.fi

A Asemakaavan muutos Lantinkatu 5 Kilpiäinen. Lahti.fi A-2708 Asemakaavan muutos 19.11.2018 Lantinkatu 5 Kilpiäinen Lahti.fi Selostus A-2708 2 (9) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19. päivänä marraskuuta 2018 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2708

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5179 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 24.2.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 9. kaupunginosan (Kärki) korttelin 736 tontteja 9 ja 10 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Iso-Mateen TUULINIEMEN RANTAKAAVAN MUUTOS Koskien korttelin 1 tontteja 1 ja 2 KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS / KAAVOITUS 17.10.2017 Ranta-asemakaava no 214003032 2

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS / / / /

KAAVASELOSTUS / / / / KAAVASELOSTUS 9.9.2010 / 26.1.2011 / 5.4.2011 / 19.4.2011 / Suunnittelualueen sijainti Koskenväylä Tuomaalantie Maanmittauslaitos MML/VIR/KESU/006/08 193. JÄMSÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN JÄMSÄN

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAUTIO TORPPI Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelin 19 asemakaavan muutoksen selostus 18.5.2016, ehdotus 2 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 18.5.2016 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.

Lisätiedot