Helikobakteeri-infektion diagnostiikka ja hoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helikobakteeri-infektion diagnostiikka ja hoito"

Transkriptio

1 Käypä hoito -suositus Helikobakteeri-infektion diagnostiikka ja hoito Tavoitteet Tällä suosituksellä pyritään luomaan yhtenäinen käytäntö helikobakteeri-infektion diagnostiikalle ja hoidolle, edistämään helikobakteerin aiheuttaman ulkustaudin hoitoa sekä vähentämään helikobakteeri-infektioon liittyvien mahalaukun pahanlaatuisten muutoksien vaaraa ja ylävatsavaivoja. Kohderyhmät Suositus on tarkoitettu sovellettavaksi sekä lapsi- että aikuispotilaisiin, ja sitä voidaan käyttää sekä avoterveydenhuollossa että sairaaloissa. Helikobakteeri-infektion kulku ja epidemiologia Helicobacter pylori aiheuttaa kroonisen gastriitin, jonka tunnusomaisena piirteenä on aktiivinen neutrofiilivaltainen mahan limakalvon tulehdus [1], joka voi pysyä vuosia samankaltaisena tai edetä ja johtaa atrofiseen gastriittiin [2,3]. Yleensä tulehdus on oireeton, mutta noin %:lla potilaista se johtaa vuosien kuluessa maha- tai pohjukaissuolihaavan kehittymiseen [4] ja lisää mahasyövän riskiä 2 6-kertaiseksi [5]. On epäilty, että H. pylori -infektio voi aiheuttaa ylävatsavaivoja myös potilaille, joilla ei ole ulkustautia (non-ulcer dyspepsia). Syyyhteyttä ei kuitenkaan ole voitu selvästi osoittaa [6]. Helicobacter heilmannii on toinen ihmisen mahassa gastriittia aiheuttava bakteeri [7]. Se on huomattavasti harvinaisempi kuin H. pylori (noin 1 %:lla gastriittipotilaista). Se voidaan tunnistaa histologisista näytteistä, ja hoito näyttää noudattelevan H. pylori -infektion hoitoa [8]. Ilmaantuvuus ja vallitsevuus. Helikobakteeri-infektio saadaan yleensä lapsuusiässä, mikä näkyy suurina ilmaantuvuuslukuina erityisesti pikkulapsilla [10,11,83,84](B). Suomessa lasten helikobakteeri-infektion esiintyvyys on noin 6 10 % [9,10] ja kaksi kolmasosaa infektioista saadaan ennen seitsemän vuoden ikää [10]. Kehittyneissä maissa lasten H. pylori -infektio on harvinainen verrattuna maihin, joiden sosioekonominen tila on huono [9,85-92](B). Länsimaissa näiden infektioiden esiintyvyys vähenee koko ajan riippumatta siitä, hoidetaanko ne vai ei. Tämä johtuu ns. kohortti-ilmiöstä eli siitä, että lapsuusiällä infektoituminen vähenee [93](B). Suomessa kokonaisesiintyvyys vuosina syntyneillä on % ja syntyneillä % [11]. Tarttuminen. Kehittyneissä maissa tartuntatie lienee oro-oraalinen. Lapset saavat tartunnan ilmeisimmin vanhemmiltaan tai isovanhemmiltaan [94-96](C). Helikobakteerin spontaani eliminaatio on harvinaista, noin %/v [97,98](B). Hoidon jälkeinen reinfektioriski saattaa vaihdella eri alueilla ja on tavallisesti noin 1 %/v [12]. Ehkäisy. Kohortti-ilmiöstä tehdyt havainnot viittaavat siihen, että sosioekonomisten olosuhteiden parantuessa infektioiden määrä vähenee [11]. Lapsuusiän elinolosuhteet vaikuttavat in- 548 Duodecim 2000; 116:

2 fektion esiintyvyyteen aikuisiässä [99,100](B). Rintaruokinta ja sen mukana saatavat äidin vasta-aineet saattavat suojata varhaiselta tartunnalta [100,101](D). Helikobakteeri-infektion ehkäisemiseksi on kehitteillä myös rokote [13], jonka käyttö saattaisi tulla kysymykseen suuren infektioprevalenssin maissa. Diagnostiikka Taulukossa 1 on esitetty yleisimmin käytössä olevien helikobakteeri-infektion toteamismenetelmien herkkyys, tarkkuus ja hinta. Aikaisemmin hoitamattomille potilaille ennen endoskopiaa suositeltavia testejä ovat IgG-vasta-aineiden määritys ja 13 C-ureahengitystesti [ ](A). Ulosteen antigeenimääritys on käypä vaihtoehto [106,217](B). Kokoveren kvalitatiivisen serologian herkkyys ja tarkkuus eivät ole aina riittävät [ ](B). Endoskopian yhteydessä histologinen tutkimus ja ureaasitesti ovat parhaat menetelmät [ ](A). Häätöhoidon tuloksen arviointiin parhaiten soveltuvia testejä ovat vähintään neljän viikon kuluttua hoidon päätymisestä tehtävä histologinen tutkimus, 13 C-ureahengitystesti ja mahdollisesti ulosteen antigeenimääritys [106,111](B). Häätöhoidon tuloksen arviointiin voidaan käyttää myös kvantitatiivista serologiaa, kun käytettävissä on ennen hoitoa ja kuusi kuukautta hoidon päättymisen jälkeen otetut näytteet [112,113](B). Gastroskopian yhteydessä otettavat näytteet. Helikobakteeriviljely on spesifinen testi, jonka etuna on mahdollisuus määrittää bakteerin herkkyys antibiooteille. Helicobacter pylori kasvaa hitaasti. Sitä viljellään mikroaerobisissa olosuhteissa 7 12 vuorokautta. Bakteeri pitää lähettää laboratorioon kylmässä. Herkkyyttä huonontaa mm. näytteen ottoa edeltävä antibioottilääkitys tai haponeritystä vähentävä hoito. Viljelyä ei tarvita tavallisessa diagnostiikassa (D). Yksittäisellä potilaalla viljelyn aiheena on antibioottiherkkyyden määritys kaksi kertaa epäonnistuneen häätöhoidon jälkeen (ks. metronidatsoliresistenssi [ ](B), klaritromysiiniresistenssi [117,118](C). Helikobakteeriviljelyn avulla voidaan lisäksi selvittää otantatutkimuksin alueellista bakteeriresistenssitilannetta. Helikobakteerin histologinen osoitus on luotettava. Helikobakteerien määrä vaihtelee, ja joskus niitä esiintyy vain paikoittain. Histologisen tutkimuksen osuvuus riippuu patologin kokemuksesta [119,120](B). Suositeltava biopsioiden määrä on kaksi antrumista (etu- ja takaseinästä 2 cm:n etäisyydeltä pyloruksesta) sekä kaksi korpuksesta. Väärän negatiivisen tuloksen syynä voi olla edeltävä antibiootti- tai haponestohoito. Helikobakteerin aiheuttaman kroonisen aktiivisen gastriitin puuttuminen sulkee pois helikobakteeri-infektion [102](A). Histologisen tutkimuksen etuna on samanaikaisesti saatava arvio gastriitista (Sydneyn luokittelu) [14]. Ureaasitesti perustuu helikobakteerin suureen ureaasiaktiivisuuteen, joka hajottaa ureaa ammoniumhydroksidiksi ja bikarbonaatiksi. Ammoniumhydroksidi suurentaa liuoksen ph-arvoa, mikä voidaan osoittaa indikaattorilla. Ureaasitestin tulos muuttuu usein positiiviseksi jo muutamassa minuutissa. Mikäli bakteereja on vähän, värimuutos voi kestää useita tunteja. Tulos luetaan lopullisesti 24 tunnin kuluttua. Ureaasipikatestien herkkyyttä ja tarkkuutta voi- Taulukko 1. Helikobakteeri-infektion diagnostiset testit. Testi Herkkyys, % Tarkkuus, % Hinta, mk Huomioitavaa Histologia gastroskopia gastriitti, patologin taito Ureaasitesti gastroskopia helppo, nopea Viljely gastroskopia kuljetusongelmat 14 C-hengitystesti radioaktiivinen materiaali 13 C-hengitystesti näytteenottokulut voidaan lähettää Ulostetesti (HpSA) helppo, ei vielä hoidon seurantaan Vasta-aineet, kvantitatiivinen muuttuu hitaasti hoidon jälkeen kvalitatiivinen ei suositella HpSA = helikobakteerispesifinen antigeeni Helikobakteeri-infektion diagnostiikka ja hoito 549

3 daan parantaa ottamalla näyte sekä antrumista että korpuksesta tai ottamalla kaksi biopsianäytettä, ja testin nopeutta voidaan lisätä inkuboimalla näyte 37 C:ssa [ ](A). Helicobacter heilmanni voi antaa myös positiivisen tuloksen. Väärän negatiivisen tuloksen syynä saattaa olla edeltänyt antibiootti- tai haponestohoito. 13 C- ja 14 C-ureahengitystestit ovat luotettavia ja yksinkertaisia helikobakteeritestejä. Periaate on molemmissa sama. Jos H. pylorin ureaasia on mahassa, isotoopilla merkitty urea hydrolysoituu ja vapautunutta hiilidioksidia ilmaantuu uloshengitysilmaan. Koska tässä testissä urea jakautuu mahalaukussa koko limakalvolle, infektion alueittaisuus ei ole samalla tavoin virhelähde kuin biopsiaan perustuvissa menetelmissä. Väärä negatiivinen tulos voi johtua aterioinnista tai mahan nopeasta tyhjenemisestä esimerkiksi mahaleikkauksen vuoksi tai edeltävästä antibiootti- tai haponestolääkityksestä. 13 C on luonnon isotooppi, joka ei ole radioaktiivinen. Koska testi on yksinkertainen potilaalle ja sen herkkyys ja tarkkuus ovat yli 95 %, siitä on tullut helikobakteeridiagnostiikan kultainen standardi. 14 C-ureahengitystestissä käytetään radioaktiivista isotooppia. Testin kokonaissädeannos on kuitenkin selvästi pienempi kuin thoraxkuvauksen. 14 C-ureahengitystesti voidaan helposti tehdä sairaalassa, jossa on isotooppilaboratorio. Hengitystestit soveltuvat parhaiten helikobakteerihoidon tuloksen varmistamiseen, ja ne suositellaan tehtäväksi aikaisintaan neljän viikon kuluttua antibioottihoidon loppumisesta [125,126](B) Missä? Milloin? Mikä testi? Helikobakteeridiagnostiikkaa eri yhteyksissä on esitetty taulukossa 2. Helikobakteeridiagnostiikasta suurin osa tehdään perusterveydenhuollossa, ja siellä tulee olla valmius diagnostisiin tutkimuksiin (D). Jos potilaan oireet ovat aihe gastroskopiaan helikobakteeridiagnostiikka on selväpiirteistä. Hoitotulos kontrolloidaan endoskopiabiopsialla vain, jos muutenkin tarvitaan gastroskopiaa, kuten mahahaavan paranemisen varmistamiseksi, muuten käytetään hengitystestiä tai kvantitatiivista serologiaa. Duodenaaliulkuspotilailla oireiden pysyminen poissa puoli vuotta ennustaa hyvää häätötulosta [127](C). Lapset. Oireisilla lapsilla helikobakteeri-infektion primaaridiagnoosin tulee perustua endoskopiaan ja siinä otettuihin biopsianäytteisiin [128,129](D). Infektiota ei ole syytä etsiä oireettomilta lapsilta. Endoskopiassa antrumalueen nodulaarisuus on tyypillinen löydös [ ](C). Ainakin länsimaissa lasten helikobakteeri-infektioon liittyy yleensä krooninen gastriitti; peptinen ulkustauti on harvinainen. Pohjukaissuolihaavaa sairastavilla lapsilla on kuitenkin lähes aina helikobakteeri-infektio [133](B). Serologisia testejä (ELISA, immunoblot) voidaan käyttää lapsilla infektion seulonnassa [134, 135](B), mutta ns. pikatestit eivät ole lapsilla luotettavia [136](B). Pienillä lapsilla serologinen vaste voi olla heikko tai puuttua kokonaan [137,138](B). Noninvasiivisena ja lapsille helppona tutkimuksena syljen IgG-vasta-aineiden määritystä voitaneen myös käyttää H. pylori -infektion seulonnassa [139](C). Ulosteesta tehtävän helikobakteerin antigeeninosoitustestin (HpSA) käyttökelpoisuus lapsilla on vielä epäselvä. Myös helikobakteerin seulontaan pätee: älä testaa, jos et aio hoitaa. 13 C-ureahengitystesti on luotettava diagnostinen tutkimus myös lapsilla, ja se soveltuu myös pikkulapsille, hoitovasteen seurantaan [ ](B) ja epidemiologisiin tutkimuksiin [143,144](C). Tutkimusprotokollat eroavat toisistaan isotooppimäärän, paaston keston, testiaterian, hengitysilman keräämis- Taulukko 2. Helikobakteeridiagnostiikka. Seulonta 13 C-ureahengitystesti Kvantitatiivinen serologia Ulostetesti Gastroskopian yhteydessä Kaksi biopsianäytettä antrumista ja kaksi korpuksesta histologiseen tutkimukseen Mikäli todetaan ulkus ja muu selvä helikobakteerihoidon aihe, otetaan 1 2 biopsianäytettä (antrum ja korpus) ureaasitestiin, jotta hoito voidaan aloittaa heti Jos potilas on saanut jo kaksi tai useampia häätöhoitoja otetaan myös viljelynäyte Viljelynäyte on aiheellista ottaa kaikilta potilailta, kun halutaan tietää antibioottiresistenssitilanne Seuranta Hoidon seurantaan sopii 13 C-ureahengitystesti (neljä viikkoa hoidon päättymisestä). 550

4 ajankohdan ja»cut-off»-tason suhteen [ ](B). Alle kaksivuotiailla lisätutkimukset ovat tarpeen testin luotettavuuden arvioinnissa. Hoidon aiheet Aikuiset. Helikobakteeri-infektion hoidon aiheista on julkaistu useita kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia ja konsensuslausumia [15-23]. Tunnetuin ja tavallisimmin referoitu lienee eurooppalainen hoitosuositus [18]. Helikobakteeri-infektion hoidon tavallisin, eri suosituksissa selvästi hyväksytyin ja tutkimuksin parhaiten perusteltu aihe on ulkustauti. Muiden indikaatioiden osalta tutkimusnäyttö on vähäisempi ja osin ristiriitainen. Taulukossa 3 on esitetty häätöhoidon aiheita, tutkimusnäyttö ja perustelut. Gastriitti ja peptinen haavatauti. Helikobakteeripositiivinen gastriitti liittyy pohjukaissuolihaavaan eri tutkimusten mukaan keskimäärin 94 %:ssa ja mahahaavaan 84 %:ssa tapauksista [24], Helikobakteerin häädön on osoitettu parantavan ja estävän sekä pohjukaisuolihaavan [ ](A) että mahahaavan [25, ](A) uusiutumisen ja vaikuttavan niiden luonnolliseen kulkuun [25]. Pelkkä antibioottihoitokin parantaa pohjukaissuolihaavan [155](B). Tuore tai aiemmin todettu helikobakteeripositiivinen maha- tai pohjukaissuolihaava on oireista riippumatta aina selkeä aihe häätöhoitoon [ ](A) kuten myös vuotava maha- tai pohjukaissuolihaava. Hoidon on osoitettu vähentävän myös vuodon jälkeen ulkusten uusiutumista ja uusintavuotoja [26,154, ](A). Häätö on tehokkaampi kuin ylläpitohoitona käytettävä suolahapon erityksen estolääkitys [26,27]. Potilaat, joille on ulkustaudin takia tehty antrektomia tai vagotomia ja joilla edelleen on todettavissa helikobakteeri-infektio, on aiheellista hoitaa, vaikka näyttö hyödystä on edelleen niukka ja ristiriitainen [ ](D). Mahalaukun limakalvon paikallinen lymfooma (»mucosa associated lymphoid tissue», MALT-lymfooma). Helikobakteeri-infektiota pidetään keskeisenä tekijänä mahalaukun MALTlymfooman synnyssä. Varhaisvaiheen MALTlymfooma (aste T1) voidaan saada täydelliseen pitkäaikaiseen remissioon helikobakteerin hää- Taulukko 3. Helicobacter pylorin häädön aiheet ja tutkimusnäyttö. Tila Näytön aste Perustelut häätöhoidolle Pohjukaissuoli- tai mahahaava A H. pylorin häätö parantaa helikobakteeripositiivisen peptisen haavataudin (aktiivinen/inaktiivinen) ja vaikuttaa luonnolliseen kulkuun estäen sen uusiutumisen Vuotanut ulkus A Häätöhoito vähentää merkittävästi sekä ulkusten uusiutumista että uusintavuotojen vuotojen määrää Ulkusleikkauksen jälkitilat D Residiiviulkusten estämiseksi häätöhoitoa suositellaan potilaille, joille on tehty antrektomia tai vagotomia Paikallisen mahalaukkusyövän tai C Uusien dysplasiamuutosten riski vähenee sen esiasteen leikkauksen jälkitila Mahalaukun limakalvon paikallinen A Lymfooma saattaa parantua täysin häätöhoidon jälkeen lymfooma Gastriitti, johon liittyy dysplasioita C Muutokset saattavat hävitä hoidon myötä Mahalaukkusyöpä lähisukulaisilla D Helikobakteeri on 1. luokan karsinogeeni. Mahalaukkusyövän riski on ensimmäisen asteen sukulaisilla kertainen Dyspepsian primaarihoito B Uudesta dyspepsiaoireesta kärsivillä < vuotiailla potilailla vähentää endoskopiatarvetta % Toiminnallinen dyspepsia C Näyttö ristiriitainen. Oireiden perusteella noin 10 % hyötyy hoidosta Tulehduskipulääkkeitten käyttö B Riskiryhmissä helikobakteerin häätö ennen tulehduskipulääkityksen aloittamista vähentää ulkusriskiä Maha-suolikanavan ulkopuoliset D Tutkimusnäyttö vielä puutteellinen useimpien yhteyksien suhteen sairaudet Oireettomat helikobakteeri- D Ei aihetta seulontaan tai hoitoon käytettävissä olevan tutkimusnäytön positiiviset perusteella Helikobakteeri-infektion diagnostiikka ja hoito 551

5 döllä [B166,167,168](B). Hoito tulee kuitenkin keskittää erikoissairaanhoitoon, ja hoitoratkaisut edellyttävät aina kunnollista levinneisyysluokittelua (D). Hyperplastiset polyypit, dysplasiat ja mahalaukun syöpä. Hyperplastisten polyyppien ja mahalaukun jättipoimujen on osoitettu häviävän helikobakteerin häädön jälkeen [28-35, ](B). Seroepidemiologisten tutkimusten perusteella helikobakteerin on todettu olevan mahalaukun syöpää potevilla selvästi yleisempi kuin verrokeilla [28]. Eläinkokeissa helikobakteerin on osoitettu aiheuttavan mahalaukun adenokarsinoomaa [29]. International Agency of Cancer Research (IACR) onkin luokitellut helikobakteerin ensimmäisen ryhmän karsinogeeniksi [30]. Gastriitti, johon liittyy dysplasiamuutoksia, on aihe häätöhoitoon, ja muutokset saattavat normaalistua hoidon myötä [31,32]. Vaikeiden dysplasiamuutosten tai paikallisen mahalaukkusyövän (carcinoma in situ) takia tehdyn osittaisen mahalaukkuresektion jälkeen häätöhoito on perusteltu [31]. Ensimmäisen asteen sukulaisilla on kertainen mahalaukkusyövän riski [33-35], joten on perusteltua hoitaa helikobakteeri-infektio oireettomaltakin henkilöltä, jos hänen lähisuvussaan on todettu mahalaukkusyöpää. Dyspepsian primaarihoito. Havainnot helikobakteerin esiintyvyydessä dyspepsiapotilailla ja verrokeilla ovat ristiriitaisia: helikobakteerin esiintyvyys dyspepsiapotilailla on ollut runsaampaa [36] tai vähäisempää kuin verrokeilla [37,38], ja osassa tutkimuksista ei ole todettu eroa [6]. Helikobakteeripositiivisten ja -negatiivisten dyspepsiapotilaiden oireet eivät poikkea merkitsevästi toisistaan [39]. Tutkimukset häätöhoidon vaikutuksesta dyspepsiapotilaiden oireisiin ovat samoin antaneet ristiriitaisia tuloksia [42-44,189]. Helikobakteeri-infektion on arvioitu väestötasolla aiheuttavan korkeintaan 5 10 % dyspepsiaoireista [40]. Helikobakteerin seulonta alle 45-vuotiailta uusista dyspepsiaoireista kärsiviltä ja helikobakteerin häätö dyspepsian primaarihoitona positiivisissa tapauksissa on useiden tutkimusten perusteella osoittautunut endoskopiakapasiteettia ja kustannuksia säästäväksi [ ](B). Toiminnallinen dyspepsia. Perusterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle dyspepsian takia hankkiutuneista noin 60 %:lla ei todeta elimellistä syytä vatsavaivoille [41]. Helikobakteerin häädön vaikutusta toiminnallisen dyspepsian oireisiin on tutkimuksissa verrattu protonipumpun salpaajaan [42-44,189] ja lumelääkkeeseen [42-44,189] ristiriitaisin tuloksin. Erilaiset oirepisteytykset ja refluksipotilaiden mukanaolo [42] saattavat vaikuttaa tulosten tulkintaan. Näyttö helikobakteerin häädön merkityksestä toiminnallisen dyspepsian oireiden kontrolloimisessa on kiistanalainen ja puutteellinen [42-44,189](A). On kuitenkin syytä huomata, että 3 43 %:lla potilaista, joiden vatsavaivat on luokiteltu helikobakteeripositiiviseksi toiminnalliseksi dyspepsiaksi, on eri tutkimusten mukaan todettu vuoden seurannassa peptinen haavatauti [42-46]. Helikobakteeri ja tulehduskipulääkkeet. Helikobakteerin häädön on todettu vähentävän ulkusten esiintyvyyttä merkitsevästi iäkkäillä potilailla, joilla ei ole aiempaa haava-anamneesia tai merkkejä ulkustaudista endoskopiassa [47, 48,190,191](B). Kuitenkin tutkimuksessa, jossa selvitettiin helikobakteerin häädön vaikutusta todetun peptisen haavan parantumiseen ja uusiutumiseen, ei häätöhoidosta todettu olevan hyötyä [47]. Helikobakteeri-infektion on osoitettu lisäävän vuotoriskiä aiemmin vuodosta kärsineillä tulehduskipulääkkeen käyttäjillä noin kaksinkertaiseksi [48]. Tutkimustulokset helikobakteeri-infektion merkityksestä tulehduskipulääkeulkuksen hoidossa ja estämisessä ovat osin ristiriitaisia. Oireettomilla tulehduskipulääkkeitten käyttäjillä, joilla ei ole ulkusanamneesia, ei ole aihetta helikobakteerin seulontaan (D). Helikobakteeripositiivisen ulkustaudin yhteydessä häätö on perusteltu riippumatta siitä, käyttääkö potilas tulehduskipulääkkeitä vai ei (D). Refluksitauti ja helikobakteeri. Helikobakteerin esiintyvyyttä refluksitautipotilailla on selvitetty monissa tutkimuksissa. Useimmissa ei ole todettu eroa potilaiden ja verrokkien välillä [18,49-54,192](C). Pohjukaissuolihaavatautipotilailla, jotka ovat saaneet helikobakteerihäätöhoidon, on todettu vastaaviin positiivisiksi jääneisiin potilaisiin verrattuna kehittyvän kaksi kertaa useammin erosiivinen esofagiitti vuoden 552

6 seurannassa [49]. Häätöhoidon jälkeen refluksioireiden on kuvattu lisääntyvän [50]. Hoitovasteen happopumpun salpaajille on todettu olevan parempi helikobakteeripositiivisilla potilailla negatiivisiin verrattuna [51,52]. Näyttö helikobakteerihäätöhoidon epäedullisesta vaikutuksesta refluksitautiin on niukka eikä sitä voida pitää perusteena pidättäytyä häätöhoidosta, jos siihen on muutoin indikaatiot (D). Helikobakteeripositiivisilla refluksiesofagiittipotilailla, jotka saavat estolääkityksenä happopumpun salpaajaa, on todettu viitteitä gastriitin etenemisen nopeutumisesta [53]. Kuitenkaan tuoreessa tutkimuksessa ei atrofisen gastriitin etenemisessä havaittu mitään eroja antirefluksikirurgiaan satunnaistettujen ja pitkäaikaista happopumpun salpaajaa saaneiden potilaiden välillä [54]. Mahan ja pohjukaissuolen ulkopuoliset tautitilat. Mahalaukun ja pohjukaissuolen sairauksien ohella lukuisia muita sairauksia on liitetty helikobakteeri-infektioon [193,194](C). Näyttö helikobakteerihoidon merkityksestä näiden suhteen on edelleen kiistanalainen eikä helikobakteerin seulontaa tai hoitoa näillä perusteilla voida pitää aiheellisena. Oireeton helikobakteerin kantaja. Toistaiseksi perusteita oireettoman väestön seulomiseen ja hoitamiseen helikobakteeri-infektion vuoksi ei ole [18]. Hoidon aiheet lapsilla. Toistaiseksi ei ole riittävää näyttöä H. pylorin aiheuttaman gastriitin ja toistuvien mahakipujen välisestä yhteydestä lapsilla lukuun ottamatta ulkustautia potevia [ ](B). Myöskään tutkimukset gastriitin hoidosta eivät tue oireyhteyttä [130,133,199] (C). Vaikka helikobakteerin häätö ei välttämättä vaikuta maha-suolikanavan oireisiin, se johtaa paitsi duodenaaliulkustaudin myös gastriitin paranemiseen [130,132,200](B). Euroopan lastengastroenterologien konsensuksen mukaan helikobakteeri-infektio tulisi näin ollen hoitaa lapsilta, joilla se on todettu endoskopiatutkimuksessa [128,129](D). Hoito Helikobakteeri on in vitro herkkä useille antibiooteille. Kuitenkin käytäntö on osoittanut, että hoitoon tarvitaan yhden tai useamman antibiootin ja lisäksi mahahapon eritystä vähentävän lääkkeen tai vismutin yhdistelmä [55-58]. Antibiooteista ovat parhaiksi osoittautuneet amoksisilliini, tetrasykliini, metronidatsoli ja klaritromysiini. Haponerityksen vähentäjänä on käytetty happopumpun salpaajia ja H 2 -salpaajia. Ranitidiinivismuttisitraatissa yhdistyvät ranitidiinin haponeritystä vähentävä vaikutus ja vismutin antibakteerinen teho [59]. Aikuisten helikobakteeri-infektion hoitovaihtoehtoja. Helikobakteerin-infektion häätöhoidon tulee parantaa yli 80 % niistä, jotka on tarkoitus hoitaa. Lisäksi hoidon tulee olla yksinkertainen ja sivuvaikutusten määrän vähäinen [17,18,20](D). Taulukossa 4 on esitetty käytettävissä olevia, tutkimuksissa teholtaan riittäväksi todettuja helikobakteerin häädön vaihtoehtoja. Viikon pituinen hoito yhdistelmällä happopumpun salpaaja + klaritromysiini + amoksisilliini tai metronidatsoli on tehokas [55,56](A). Eradikaatiotulos on yleensä yli 80 %. Sivuvaikutuksia esiintyy noin neljäsosalla ja hoidon keskeyttämistä vaativia sivuvaikutuksia noin 1 2 %:lla. Suurin osa tutkimuksista on tehty käyttäen omepratsolia happopumpun salpaajana. Käytettävissä olevien happopumpun salpaajien (omepratsoli, lansopratsoli, pantopratsoli ja rabepratsoli) tehossa ei ole merkitseviä eroja [66-68,72,202](B). Taulukossa 4 esitetyt lääkeannokset ovat tutkimuksissa tavallisimmin käytettyjä; vertailevia tutkimuksia annoksissa on tehty vähän. Happopumpun salpaajan ja amoksisilliinin yhdistelmässä tarvittava klaritromysiiniannos on 500 mg x 2/vrk. Happopumpun salpaajan ja metronidatsolin yhdistelmässä pienempi annos klaritromysiiniä (250 mg x 2/vrk) näyttää riittävältä [71](C). Happopumpun salpaajan, klaritromysiinin ja tetrasykliinin yhdistelmä saattaa myös olla tehokas [201](C). Viikon ajan käytettävä lääkeyhdistelmä ranitidiinivismuttisitraatti + klaritromysiini + amoksisilliini tai metronidatsoli on tehokas helikobakteeri-infektion häätöhoito [74,76,77](B). Merkittäviä sivuvaikutuksia esiintyy noin neljänneksellä, ja sivuvaikutusten vuoksi hoito joudutaan keskeyttämään noin 2 %:lla. Pienillä potilasmäärillä tehdyissä vertailututkimuksissa tu- Helikobakteeri-infektion diagnostiikka ja hoito 553

7 los on ollut samanarvoinen kuin happopumpun salpaajaan perustuvassa kolmoishoidossa [74, 76,77](B). Yhdistelmä ranitidiinivismuttisitraatti + klaritromysiini + tetrasykliini saattaa myös olla tehokas [203](D). Viikon ajan käytettävä lääkeyhdistelmä ranitidiinivismuttisitraatti + metronidatsoli + tetrasykliini on tehokas helikobakteeri-infektion hoito [80,81](C). Tutkimuksissa potilasmäärät ovat kuitenkin olleet pieniä. Lääkeyhdistelmillä happopumpun salpaaja + yksi antibiootti (amoksisilliini tai klaritromysiini) [55](A), ranitidiinivismuttisitraatti + klaritromysiini [73,75,78,79](B) tai H 2 -salpaaja + kaksi antibioottia [56](B) helikobakteerin häätö onnistuu yleensä alle 80 %:lla, vaikka hoitoaika on kaksi viikkoa. Suurennettaessa omepratsolin annos 120 mg:aan ja amoksisilliinin annos yli 2 g:aan vuorokaudessa häätötulos paranee [55](B). Tavallisin hoitoaika yhdistelmillä happopumpun salpaaja tai ranitidiinivismuttisitraatti + kaksi antibioottia on yksi viikko, eikä ajan jatkaminen kahteen viikkoon yleensä paranna tulosta [55](B). Tutkimustulokset alle viikon hoidoista ovat vielä vähäisiä. Myös helikobakteerin aiheuttamaa aktiivista maha- tai pohjukaissuolihaavaa sairastavilla yhden viikon pituinen häätöhoito on yleensä riittävä [152,155](B). Mikäli potilas käyttää tulehduskipulääkkeitä tai hänellä on komplisoitunut ulkustauti, kannattaa hoitoa jatkaa happopumpun salpaajalla tai ranitidiinivismuttisitraatilla seurantaendoskopiaan saakka (D). Muiden kuin edellä mainittujen antibioottien käytöstä helikobakteeri-infektion hoidossa on niukasti tutkimuksia. Klaritromysiinin ohella makrolidiryhmän antibiootit atsitromysiini ja roksitromysiini näyttävät tehoavan H. pyloriin [55], mutta tästä on vielä vähän tutkimustuloksia. Hoidon tehoon vaikuttavia tekijöitä Antibioottiherkkyys. Helikobakteerin metronidatsoliresistenssi heikentää metronidatsolia sisältävän lääkityksen tehoa [ ](B). Jos helikobakteerin alueellinen metronidatsoliresistenssi on > 30 %, ei tätä lääkettä suositella otettavaksi antibioottiyhdistelmään [ ](B). Yhdistelmän muut lääkkeet (happopumpun salpaaja, ranitidiinivismuttisitraatti ja klaritromysiini) vähentävät metronidatsoliresistenssin merkitystä helikobakteeri-infektion hoidossa [69,79, 115,116](B). Jos helikobakteeri on klaritromysiiniresistentti, klaritromysiinihoidosta ei ole hyötyä [117, 118](C). Klaritromysiiniresistenssia on todettu yleensä alle 10 %:lla tutkimuksissa hoidetuista potilaista. Helikobakteerin amoksisilliiniresistenssi ja tetrasykliiniresistenssi ovat harvinaisia, mutta ne saattavat vaikuttaa hoitotulokseen [204,205](B). Primaariresistenssillä tarkoitetaan ennen hoitoa todettua ja sekundaariresistenssillä hoidon jälkeen ilmaantuvaa antibioottiresistenssiä. Helikobakteerin epäonnistuneen häätöyrityksen jälkeen metronidatsoliresistenssi ilmaantuu %:lle ja klaritromysiiniresis- Taulukko 4. Helikobakteerin häätöön käytettyjen lääkeyhdistelmien tehon näyttö. Hoitoaika yksi viikko. Hoito Näytön aste Viitteet Normaali annos 1 happopumpun salpaajaa + klaritromysiiniä 500 mg + A [55,56,66-72] amoksisilliinia 1 g, kaikki x 2/vrk Normaali annos 1 happopumpun salpaajaa + klaritromysiiniä 250 mg + A [55,56,66,67,69-71] metronidatsolia 400 mg, kaikki x 2/vrk Ranitidiinivismuttisitraattia 400 mg + klaritromysiiniä 500 mg + B [73-77] amoksisilliinia 1 g, kaikki x 2/vrk Ranitidiinivismuttisitraattia 400 mg + klaritromysiiniä 250 mg + B [73,74,78,79] metronidatsolia 400 mg, kaikki x 2/vrk Ranitidiinivismuttisitraattia 400 mg x 2 + metronidatsolia C [75,80,81] 250 mg x mg x 3 + tetrasykliiniä 500 mg x 4/vrk 1 Omepratsolia 20 mg, lansopratsolia 30 mg, pantopratsolia 40 mg tai rabepratsolia 20 mg 554

8 tenssi noin 60 %:lle [60]. Metronidatsolin ja klaritromysiinin samanaikainen käyttö voi johtaa resistenssin kehittymiseen molemmille antibiooteille. Aikaisempien antibioottihoitojen vaikutus primaariresistenssin esiintymiseen on epäselvä, ja käytännössä primaari- ja sekundaariresistenssiä ei useinkaan voida erottaa toisistaan. Helikobakteerin antiboottiherkkyys vaihtelee eri alueilla [61]. Suomesta ei ole saatavilla edustavia lukuja, mutta vastikään esitettyjen tulosten mukaan Pohjoismaissa (mukana myös Helsingin seutu) metronidatsoliresistenssiä esiintyy noin 32 %:lla ja klaritromysiiniresistenssiä noin 5 %:lla [61]. Potilaalla voi olla samanaikaisesti metronidatsoliresistenssin suhteen erilaisia helikobakteerikantoja, jolloin yksittäinen viljelytulos saattaa olla epäluotettava [62]. Sekä metronidatsolille että klaritromysiinille resistentit helikobakteerit ovat vielä harvinaisia, ja tutkimustieto niiden aiheuttamien infektioiden hoidosta on niukkaa [60,63]. Hoitomyöntyvyys. Potilaan huono hoitomyöntyvyys heikentää helikobakteeri-infektion hoitotulosta ja voi olla tärkein tulokseen vaikuttava tekijä [206,207](C). Lääkityksen monimutkaisuus, sivuvaikutukset, hoidon pitkä kesto ja korkea hinta saattavat heikentää hoitomyöntyvyyttä (D). Ulkustautipotilailla on eräissä tutkimuksissa saatu parempia tuloksia kuin non-ulcer dyspepsiaa potevilla. Tämä voi johtua ulkuspotilaiden mahdollisesti paremmasta hoitomyöntyvyydestä, motivaatiosta tai erilaisista bakteerikannoista [63]. Suositus helikobakteeri-infektion hoidosta Aikuiset. Suurin osa hoidosta toteutetaan perusterveydenhuollossa, mutta ongelmatapauksissa on syytä konsultoida gastroenterologia (D). Helikobakteerin antibioottiherkkyyden määritys ei primaarihoidossa yleensä ole tarpeellista (D). Taulukko 5. Suositus aikuisten helikobakteeri-infektion hoidosta. Primaarihoito Uusintahoito yhden epäonnistuneen hoidon jälkeen Normaali annos 1 happopumpun salpaajaa + klaritromysiiniä Ranitidiinivismuttisitraattia 400 mg x 2 + metronidatsolia 500 mg + amoksisilliinia 1 g, kaikki x 2/vrk viikon ajan 400 mg x 3 + tetrasykliiniä 500 mg x 4/vrk viikon ajan tai Ranitidiinivismuttisitraattia 400 mg + klaritromysiiniä 500 mg + amoksisilliinia 1 g, kaikki x 2/vrk viikon ajan 1 Omepratsolia 20 mg, lansopratsolia 30 mg, pantopratsolia 40 mg tai rabepratsolia 20 mg Taulukko 6. Aikuisten helikobakteeri-infektion hoito herkkyysmäärityksen perusteella. Herkkyysmäärityksen tulos Metronidatsoliherkkä Metronidatsoliresistentti ja klaritromysiiniherkkä Metronidatsoli- ja klaritromysiiniresistentti Hoito Normaali annos 1 happopumpun salpaajaa + metronidatsolia 400 mg + amoksisilliinia 1 g, kaikki x 2/vrk viikon ajan Normaali annos 1 happopumpun salpaajaa + klaritromysiiniä 500 mg + amoksisilliinia 1 g, kaikki x 2/vrk viikon ajan tai ranitidiinivismuttisitraattia 400 mg + klaritromysiiniä 500 mg + amoksisilliinia 1 g, kaikki x 2/vrk viikon ajan Omepratsolia 40 mg x 3 + amoksisilliinia 1 g x 3/vrk kahden viikon ajan tai ranitidiinivismuttisitraattia 400 mg x 2 + metronidatsolia 400 mg x 3 + tetrasykliiniä 500 mg x 4/vrk kahden viikon ajan 1 Omepratsolia 20 mg, lansopratsolia 30 mg, pantopratsolia 40 mg tai rabepratsolia 20 mg Helikobakteeri-infektion diagnostiikka ja hoito 555

9 Taulukko 7. Lasten helikobakteeri-infektion hoidossa käytettävät lääkkeet ja annokset. Ensisijaisena käytetään happopumpun salpaajan, amoksisilliinin ja klaritromysiinin yhdistelmää. Hoidon kesto on tällöin yksi viikko kuten aikuisillakin. Vismutti on käytössä maassamme erikoislupavalmisteena. Se voidaan yhdistää amoksisilliiniin ja metronidatsoliin (tai klaritromysiiniin). Häätöhoidon kesto on kaksi viikkoa. Ennen hoidon aloitusta bakteerien antibioottiherkkyyden testaus on suotavaa. Lääke Omepratsoli Lansopratsoli Amoksisilliini Metronidatsoli Kolloidaalinen vismuttisubsitraatti Klaritromysiini Annos 0.5 mg/kg (max. 20 mg) x 2/vrk 0.75 mg/kg (max. 30 mg) x 2/vrk 25 mg/kg (max. 1 g) x 2/vrk 10 mg/kg x 2/vrk 8 mg/kg/vrk jaettuna kolmeen annokseen 15 mg/kg x 2/vrk <35 kg, 500 mg x 2 >35 kg Taulukossa 5 on esitetty suositus, jolla pyritään tehokkaaseen primaarihoitoon. Sen epäonnistuessa valitaan uusi lääkeyhdistelmä. Lääkkeiden ohjeenmukaista käyttöä on syytä korostaa. Kahden epäonnistuneen hoitoyrityksen jälkeen suositellaan tehtäväksi mahabiopsianäytteistä helikobakteeriviljely ja antibioottiherkkyysmääritys, ja hoito valitaan tulosten mukaisesti [ ,204,205](B) (taulukko 6). Ongelmana ovat harvinaiset sekä metronidatsoli- että klaritromysiiniresistentit helikobakteerit, joiden aiheuttamien infektioiden hoidosta on syytä konsultoida gastroenterologia (D). Hoitona on käytetty tavanomaista tehokkaampaa haponestolääkitystä ja amoksisilliinia [60,64,65]. Hoitojen hinnat vaihtelevat noin 600 markasta (happopumpun salpaaja + klaritromysiini + amoksisilliini) noin 250 markkaan (ranitidiinivismuttisitraatti + metronidatsoli + tetrasykliini). Lapset. Lapsilla ei ole tehty kontrolloituja hoitotutkimuksia. Hoidetut potilasmäärät ovat olleet pieniä. Suurin osa tutkimuksista on tehty gastriittipotilailla, ja ulkuspotilaita on aineistoissa ollut vähän [ ](C). Hoitotutkimusten tulokset eivät ole olleet yhtä hyviä kuin aikuisilla. Primaarihoitona lapsilla voidaan käyttää happopumpun salpaajan, kolloidaalisen vismutin, amoksisilliinin ja klaritromysiinin tai metronidatsolin yhdistelmää [82, ](B). Ranitidiinivismuttisitraatin käytöstä ei ole riittävästi kokemuksia [197,215](C). Tetrasykliinejä ei lapsilla tule käyttää. Hoitoaika on 1 2 viikkoa. Suositeltavat lääkeannokset käyvät ilmi taulukosta 7. Metronidatsoliresistenssi on yleistä erityisesti muualta maahamme muuttaneiden lasten joukossa. Myös makrolidiresistenssiä tavataan [216](C). Tämän vuoksi on tarpeellista määrittää bakteerikannan herkkyys ainakin metronidatsolille ja klaritromysiinille ennen hoidon aloitusta primaariendoskopiassa otetuista näytteistä. Hoidon tuloksen varmistaminen. Häätöhoidon tulos on syytä varmistaa (D). Ensisijainen menetelmä on 13 C-ureahengitystesti. Jos sitä ei ole tarjolla, voidaan käyttää kvantitatiivista serologiaa. Tällöin tulee olla tiedossa vasta-ainepitoisuus ennen hoitoa. SUOMEN GASTROENTEROLOGIAYHDISTYS RY:N ASETTAMA HOITOSUOSITUSTYÖRYHMÄ Vetäjä SEPPO NIEMELÄ, dosentti, erikoislääkäri OYS:n sisätautien klinikka, gastroenterologian yksikkö PEKKA KUJALA, dosentti, erikoislääkäri OYS:n sisätautien klinikka Jäsenet MERJA ASHORN, LKT, erikoislääkäri TAYS:n lastentautien klinikka MARTTI FÄRKKILÄ, dosentti, osastonylilääkäri HYKS:n gastroenterologian tutkimusyksikkö ILKKA KUNNAMO, LKT, erikoislääkäri Saarijärven-Karstulan seudun terveyskeskus (Käypä hoito -toimittaja) PEKKA PIKKARAINEN, dosentti, osastonylilääkäri TAYS:n gastroenterologian yksikkö 556

10 Kirjallisuutta 1. Warren JR, Marshall B. Unidentified curved bacilli on gastric epithelium in active chronic gastritis. Lancet 1983;i: Niemelä S, Karttunen T, Kerola T. Helicobacter pylori-associated gastritis. Evolution of histological changes over 10 years. Scand J Gastroenterol 1995;30: Genta RM. Helicobacter pylori, inflammation, mucosal damage and apoptosis: pathogenesis and definition of gastric atrophy. Gastroenterology 1997;113:S51-S Rauws EAJ, Tytgat GNJ. Helicobacter pylori in duodenal and gastric ulcer disease. Bailliere s Clin Gastroenterol 1995;9: Forman D. Helicobacter pylori infection and cancer. Br Med Bulletin 1998;54: Talley NJ, Hunt RH. What role does Helicobacter pylori play in dyspepsia and nonulcer dyspepsia? Arguments for and against H. pylori being associated with dyspeptic symptoms. Gastroenterology 1997; 113:S Owen RJ. Helicobacter species classification and identification. Br Med Bulletin 1998;54: Goddard AF, Logan RPH, Atherton JC, Jenkins D, Spiller RC. Healing of duodenal ulcer after eradication of Helicobacter heilmannii. Lancet 1997;349: Ashorn M, Mäki M, Hällström M, ym. Helicobacter pylori infection in Finnish children and adolescents: A serologic cross-sectional and follow-up study. Scand J Gastroenterol 1995;30: Rehnberg-Laiho L, Rautelin H, Valle M, Kosunen TU. Persisting Helicobacter antibodies in Finnish children and adolescents between two and twenty years of age. Pediatr Infect Dis J 1998; 17: Sipponen P. Helicobacter pylori gastritis epidemiology. J Gastroenterol 1997;32: Feldman RA, Eccersley AJP, Hardie JM. Epidemiology of Helicobacter pylori, acquisition, transmission, population prevalence and diseaseto-infection ratio. Br Med Bulletin 1998;54: Kleanthous H, Lee CK, Monath TP. Vaccine development against infection with Helicobacter pylori. Br Med Bulletin 1998;54: Dixon MF, Genta RM, Yardley JH, Correa P, and the participants in the International Workshop on the Histopathology of Gastritis, Houston, Classification and grading of gastritis: the updated Sydney system. Am J Surg Pathol 1996;20: Lee J, O Morain C. Who should be treated for helicobacter pylori Infection? A review of Consensus Conferences and guidelines. Gastroenterology 1997;113:S NIH Consensus Development Panel on Helicobacter pylori in peptic ulcer disease. Helicobacter pylori in peptic ulcer disease. JAMA??;272: Färkkilä M, Julkunen R, Niemelä S, Nuutinen H, Kosunen T, Karvonen A-l, Kunnamo I, Pikkarainen P. Suositus Helicobacter pylori-infektion diagnostiikasta, hoidosta ja seurannasta. Suom Lääkäril 1996;1-2: The European Helicobacter pylori study Group. Leading article. Current European concepts in the management of Helicobacter pylori infection. The Maastricht Consensus Report. Gut 1997;41: Lam SK, Talley NJ. Helicobacter consensus. Report of the Asia Pasific Consensus Conference on the management of Helicobacter pylori infection. J Gastroenterol and Hepatol 1998;13: Howden CW, Hunt RH. Guidelines for the management of Helicobacter pylori infection. Am J Gastroenterol 1998;93: Belgian consensus guidelines for management of Helicobacter pylori related upper gastrointestinal diseases. Acta Gastroenterol Belg. 1998;61: Hunt RH, Fallone CA, Thompson AB. Canadian Helicobacter pylori Consensus Conference update: infections in adults. Canadian Helicobacter study group. Can J Gastroenterol 1999;13: Behandling av Helicobacter pylori-infectioner. Recommendationer. Info från Läkemedelsverket1:96, Kuipers EJ, Thijs JC, Festen HP. The prevalence of Helicobacter pylori in peptic ulcer disease. Aliment Pharmacol Ther 1996;10: Van Der Hulst RWM, Rauws EJA, Köycu B, ym. Prevention of ulcer recurrence after eradication of Helicobacter pylori: a prospective long-term follow-up study.1997;113: Santander C, Gravalos RG, Gomez-Cendilla A, ym. Antimicrobial therapy for Helicobacter pylori infection versus long-term maintenance antisecretion treatment in the prevention of recurrent hemorrhage from peptic ulcer: prospective non randomised trial on 125 patients. Am J Gastroenterol 1996;91: Misiewicz JJ. Management of Helicobacter pylori related disorders. Eur J Gastroenterol Hepatol 1997;9:S Huang J-Q, Sridhar S, Chen Y, ym. Meta-analysis of the relationship between Helicobacter pylori seropositivity and gastric gancer. Gastroenterology 1998;114: Watanabe T, Tada M, Nagai H, ym. Helicobacter pylori infection induces gastric cancer in mongolian gerbils. Gastroenterology 1998;115: IACR working group on the evolution of carcinogenic risks to humans. Helicobacter pylori.kirjassa: Schistosomies, liver flukes and Helicobacter pylori: views and expert options of an IARC group on the evalution of carcinogenic risks to humans. Lyon:IARC,1994: Uemura N, Mukai T, Okamoto S, ym. Helicobacter pylori eradication inhibits the growth of intestinal type of gastric cancer in initial stage. Gastroenterology 1996;110:A Farinati F, Foschia F, DiMario F, ym. H.pylori eradication and gastric precancerous lesions. Gastroenterology 1998;115: Lehtola J. Family study of gastric carcinoma. Scand J Gastroenterol 1978;13 (suppl 50): Zangeri G, DiGregorio C; Sacchetti C, ym. Familial occurrence of gastric cancer in the 2-year experience of a population-based registry. Cancer 1990;66: Nagase H, Ogino K, Yoshida I, ym. Family history-related risk of gastric cancer in Japan: a hospital based case-control study. Jpn Cancer Res 1996;87: Bernsten B, Johansen R, Bostad L, ym. Is Helicobacter pylori the cause of dyspepsia? BMJ 1992;304: Strauss RM, Wang TC, Kelsey PB, ym. Association of helicobacter pylori infection with dyspeptic symptoms in patients undergoing gastroscopy. Am J Med 1990;89: Agreus L, Engstrand L, Svärdsudd K, ym. Helicobacter pylori seropositivity among Swedish adults with and without abdominal symptoms. A population based study. Scand J Gastroenterol 1995; 30: Armstrong D. Helicobacter pylori infection and dyspepsia. Scand J Gastroenterol 1996;31(Suppl) 215: Moayyedi P, Braunholz D, Duffet S, ym. What proportion of dyspepsia in the general population is attributable to Helicobacter pylori. Gastroenterology 1998;114;A Talley NJ, Silverstein MD, Agreus L, ym. AGA technical review: Evaluation of dyspepsia. Gastroenterology 1998;114: McColl K, Murray L, El-Omar E, ym. Symptomatic benefit from eradicating Helicobacter pylori infection in nonulcer dyspepsia. N Engl J Med 1998;339: Talley NJ, Janssens J, Lauritsen K, ym. Eradication of Helicobacter pylori in functional dyspepsia: randomized double blind placebo controlled trial with 12 months follow up. BMJ 1999;318: Talley NJ, Vakil N, Ballard ED, ym. Absence of benefit of eradicating Helicobacter pylori in patients with nonulcer dyspepsia. N Engl J Med 1999;341: Gilvarry J, Buckley MJ, Beattie S, ym. Eradication of Helicobacter pylori affects symptoms in non-ulcer dyspepsia. Scand J Gastroenterol 1997;32: McColl KEL, El-Nujumi A, El-Omar E, ym. The Helicobacter pylori breath test: a surrogate marker for peptic ulcer disease in dyspeptic patients. Gut 1997;40: Hawkey CJ, Tulassay Z, Szczepaski L, ym. Randomised controlled trial of helicobacter pylori eradication in patients on non steroidal antiinflammatory drugs: HELP NSAIDS study. Lancet 1998; 352: Bianchi Porro G, Lazzaroni M. The conflicting relationship between Helicobacter pylori and non-steroidal anti-inflammatory drugs in peptic ulcer bleeding. Scand J Gastroenterol 1999;34: Labenz J, Blum AL, Bayerdörffer E, ym. Curing Helicobacter pylori infection in patients with duodenal ulcer may provoke reflux disease. Gastroenterology 1997;112: DiMario F, Dal Bo N, Salandin S. The appearance of GORD in patients with duodenal ulcer after eradication of Helicobacter pylori infection: a 4 year prospective study. Gastroenterology 1998;114: A Verdu EF, Armstrong D, Fraser R, ym. Effect of Helicobacter pylori status on intragastric ph during treatment with omeprazole. Gut 1995;37: Labenz J, Tillenburg, Peitz U, ym. Helicobacter pylori augments the ph increasing effect of omeprazole in patients with duodenal ulcer. 1996;110: Kuipers E, Lundell L, Klinkenborg-Knol CE, ym. Atrophic gastritis and Helicobacter pylori infection in patients treated with omeprazole or fundoplication. N Engl J Med 1996;334: Lundell L, Miettinen P, Myrvold HE, ym. Lack of effect acid suppression therapy on gastric atrophy. Gastroenterology 1999; 117: Penston JG, McColl KEL. Eradication of Helicobacter pylori: an objective assessment of current therapies. Br J Clin Pharmacol 1997;43: Unge P. What other regimens are under investigation to treat Helicobacter pylori infection? Gastroenterology 1997;113:S131-S Harris AW, Misiewicz JJ. Eradication of Helicobacter pylori. Bailliere s Clin Gastroenterol 1995;9: Goddard AF, Jessa MJ, Barrett DA, ym. Effect of omeprazole on the distribution of metronidazaole, amoxicillin, and clarithromycin in human gastric juice. Gastroenterology 1996;111: Helikobakteeri-infektion diagnostiikka ja hoito 557

11 59. Williamson R, Pipkin GA, Wood JR. New options in Helicobacter pylori eradication: efficacy, resistance and synergy. Scand J Gastroenterol 1998;33 Suppl 225: Peitz U, Hackelsberger A, Malfertheiner P. A practical approach to patients with refractory Helicobacter pylori infection, or who are reinfected after standard therapy. Drugs 1999;6: Glupczvnski Y, Megraud F, Andersen LP, Lopez-Brea M. Antibiotic susceptibility of H. pylori in Europe in 1998: results of the third multicenter study. Gut 1999;45(Suppl III):A Van der Wouden EJ, de Jong A, Thijs JC, Kleibeuker JH, van Zwet AA. Subpopulations of Helicobacter pylori are responsible for discrepancies in the outcome of nitroimidazole susceptibility testing. Antimicrob Agents Chemother 1999;43: Huang J-Q, Hunt RH. Treatment after failure: the problem of nonresponders. Gut 1999;45(Suppl I): Jaup BH. Dual rescue therapy for failure of H.pylori in previous triple therapy. Gut 1999;45(Suppl III):A Peitz U, Glasbrenner V, Ellenrider V, ym. Re-treatment of H. pylori infection with high dose omeprazole-amoxicillin after failure with metronidazole-clarithromycin combination. Gut 1999;45 (Suppl III):A Misiewicz JJ, Harris AW, Bardhan KD, ym. One week triple therapy for Helicobacter pylori: a multicenter comparative study. Lansoprazole Helicobacter Study Group. Gut 1997;41: Stack WA, Knifton A, Thirlwell D, ym. Safety and efficacy of rabeprazole in combination with four antibiotic regimens for the eradication of Helicobacter pylori in patients with chronic gastritis with or without peptic ulceration. Am J Gastroenterol 1998;93: Spinzi GC, Bierti L, Bortoli A, ym. Comparison of omeprazole and lansoprazole in short-term triple therapy for Helicobacter pylori infection. Aliment Pharmacol Ther 1998;12: Lind T, Megraud F, Unge P ym. The MACH2 study: role of omeprazole in eradication of Helicobacter pylori with 1-week triple therapies. Gastroenterology 1999;116: Lind T, Veldhuyzen van Zanten S, Unge P, ym. Eradication of Helicobacter pylori using one-week triple therapies combining omeprazole with two antimicrobials: the MACH I Study. Helicobacter 1996;1: Huang J-Q, Hunt RH. The importance of clarithromycin dose in the management of Helicobacter pylori infection: a meta-analysis of triple therapies with a proton pump inhibitor, clarithromycin and amoxycillin or metronidazole. Aliment Pharmacol Ther 1999;13: Rinaldi V, Zullo A, De Francesco V, ym. Helicobacter pylori eradication with proton pump inhibitor-based triple therapies and re-treatment with ranitidine bismuth citrate-based triple therapy. Aliment Pharmacol Ther 1999;13: Gisbert JP, Pajares JM, Valle J. Ranitidine bismuth citrate therapy regimens for treatment of Helicobacter pylori infection: a review. Helicobacter 1999;4: Pipkin GA, Williamson R, Wood JR. Review article: one week clarithromycin triple therapy regimens for eradication of Helicobacter pylori. Aliment Pharmacol Ther 1998;12: De Boer WA, Haeck PW, Otten MH, Mulder CJJ. Optimal treatment of Helicobacter pylori with ranitidine bismuth citrate (RBC): a randomized comparison between two 7-day triple therapies and a 14- day dual therapy. Am J Gastroenterol 1998;93: Catalano I, Catanzaro R, Bentivegna C, Brogna A, Condorelli G, Cipolla R. Ranitidine bismuth citrate versus omeprazole triple therapy for the eradication of Helicobacter pylori and healing of duodenal ulcer. Aliment Pharmacol Ther 1998;12: Sung JJY, Leung WK, Ling TKW, ym. One-week use of ranitidine bismuth citrate, amoxycillin and clarithromycin for the treatment of Helicobacter pylori related duodenal ulcer. Aliment Pharmacol Ther 1998;12: Gudjonsson H, Bardhan KD, Hoie O, ym: High Helicobacter pylori eradication rate with 1-week regimen containing ranitidine bismuth citrate. Aliment Pharmacol Ther 1998;12: Van der Wouden EJ, Thijs JC, van Zwet AA, Kooy A, Kleibeuker JH. One-week triple therapy with ranitidine bismuth citrate, clarithromycin and metronidazole versus two-week dual therapy with ranitidine bismuth citrate and clarithromycin for Helicobacter pylori infection: a randomized, clinical trial. Am J Gastroenterol 1998;93: Kung NNS, Sung JJY, Yuen NWF, ym. One-week ranitidine bismuth citrate versus colloidal bismuth subcitrate-based anti-helicobacter triple therapy: a prospective randomized controlled trial. Am J Gastroenterol 1999;94: Gisbert JP, Gisbert JL, Marcos S, ym. Rescue therapy after H. pylori treatmen failure: quadruple regimen with omeprazole + bismuth + tetracycline (T) + metronidazole (M) vs. 7-day triple therapy with ranitidine bismuth citrate +T+M. Gut 1999;45(Suppl III): A Kato S, Ritsuno H, Ohnuma K, Iinuma K, Sugiyama T, Asaka M. Safety and efficacy of one-week triple therapy for eradicating Helicobacter pylori in children. Helicobacter 1998;3(4): Ashorn M, Miettinen A, Ruuska T, Laippala P, Mäki M. Seroepidemiological study of Helicobacter pylori infection in infancy. Arch Dis Child 1996;74:F141-F Granström M, Tindberg Y, Blennow M. Seroepidemiology of Helicobacter pylori infection in a cohort of children monitored from 6 months to 11 years of age. J Clin Microbiol 1997;35: Jones DM, Eldridge, Fox AJ, Sethi P, Whorwell PJ. Antibody to the gastric Campylobacter-like organism ( Campylobacter pyloridis ) Clinical correlations and distribution in the normal population. J Med Microbiol 1986;22: The Gastrointestinal Physiology Working Group. Helicobacter pylori and gastritis in Peruvian patients: relationship to socioeconomic level, age, and sex. Am J Gastroenterol 1990;85: Oliveira AMR, Queiroz DMM, Rocha GA, Mendes EN. Seroprevalence of Helicobacter pylori infection in children of low socioeconomic level in Belo Horizonte, Brazil. Am J Gastroenterol 1994;89: Megraud F, Brassens-Rabbe MP, Denis F, Belbouri A, Quynh Hoa D. Seroepidemiology of Campylobacter pylori infection in various populations. J Clin Microbiol 1989;27: Mitchell HM, Li YY, Hu PJ,ym. Epidemiology of Helicobacter pylori in Southern China: identification of early childhood as the critical period for acquisition. J Infect Dis 1992;166: Matysiak-Budnik T, Megraud F. Helicobacter pylori infection in Eastern European countries: what is the current status. Gut 1994;35: Graham DY, Adam E, Reddy GT, ym. Seroepidemiology of Helicobacter pylori infection in India. Dig Dis Sci 1991;36: Perez-Perez G, Taylor DN, Bodhiatta L, ym. Seroprevalence of Helicobacter pylori infections in Thailand. J Infect Dis 1990;161: Roosendaal R, Kuipers EJ, Buitenwerf J, ym. Helicobacter pylori and the birth cohort effect: evidence of a continuous decrease of infection rates in childhood. Am J Gastroenterol 1997;92: Bamford KB, Bickley J, Collins JSA, ym. Helicobacter pylori: comparison of DNA fingerprints provides evidence for intrafamilial infection. Gut 1993;34: Rotenbacher D, Bode G, Berg G, ym. Helicobacter pylori among preschool children and their parents: evidence of parent-child transmission. J Infect Dis 1999;179: Malaty HM, Graham DY, Klein PD, Evans DG, Adam E, Evans DJ. Transmission of Helicobacter pylori infection. Scand J Gastroenterol 1991;26: Xia HH-X, Talley NJ. Natural acquisition and spontaneoud elimination of Helicobacter pylori infection: clinical implications. Am J Gastroenterol 1997;92: Kumagai T, Malaty H, Graham DY, ym. Acquisition versus loss of Helicobacter pylori infection in Japan: results from an 8-year birth cohort study. J Infect Dis 1998;178: Mendall MA, Goggin PM, Molineaux N, ym. Childhood living conditions and Helicobacter pylori seropositivity in adult life. Lancet 339; Fall CHD, Goggin PM, Hawtin P, Fine D, Duggleby S. Growth in infancy, infant feeding, childhood living conditions, and Helicobacter pylori infection at age. Arch Dis Child 1997;77: Stromqvist M, Falk P, Bergstrom S, ym. Human milk kappa-casein and inhibition of Helicobacter pylori adhesion to human gastric mucosa. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1995;21(3): Cutler A F, Havstad S, Ma C K, Blaser M J, Perez-Perez G I, Schubert T T. Accuracy of invasive and noninvasive tests to diagnose Helicobacter pylori infection. Gastroenterology 1995; 109: Andersen L P, Kiilerick S, Pedersen G, ym. An analysis of seven different methods to diagnose Helicobacter pylori infections. Scand J Gastroenterol 1998;33: Lerang F, Moum B, Mowinckel P, ym. Accuracy of seven different tests for the diagnosis of Helicobacter pylori infection and the impact of H2-receptor antagonists on test results. Scand J Gastroenterol 1998;33: Lewin-van den Broek N T, Numans M E, Buskens E, de Wit N J, Smout A J P M, Verheij T J M. Validation and value of an enzyme-linked immunosorbent assay for Helicobacter pylori in primary care. Scand J Gastroenterol 1999;34: Vaira D, Malfertheiner P, Mégraud, F ym. Diagnosis of Helicobacter pylori infection with a new non-invasive antigen-based assay. Lancet 1999;354: Rautelin H. Mitä hyötyä on Helicobacter pylori -vasta-ainemäärityksestä? Duodecim 1999;115: Vaira D, Holton J, Menegatti M, ym. New immunological assays for the diagnosis of Helicobacter pylori infection. Gut 1999;45 (Suppl 1): Moayyedi P, Carter AM, Catto A, ym. Validation of a rapid whole blood test for diagnosing Helicobacter pylori infection. BMJ 1997;314: Oksanen A, Veijola L, Sipponen P, ym. Evaluation of Pyloriset Screen, a rapid whole-blood diagnostic test for Helicobacter pylori infection. J Clin Microbiol 1998;36: Mégraud F. How should Helicobacter pylori infection be diagnosed. Gastroenterology 1997;113(Suppl):S93-S

Helicobacter pylori infek.o. H.pylori- infek.on riskitekijöitä. Ikäkohor[- ilmiö Vammalassa n=

Helicobacter pylori infek.o. H.pylori- infek.on riskitekijöitä. Ikäkohor[- ilmiö Vammalassa n= Krooniset infektiot:helicobacter pylori Hilpi Rautelin 7.9.2012 Helicobacter pylori infek.o Infek.on prevalenssi on nopeas. vähentynyt (myös) Suomessa Uusi eurooppalainen suositus: Management of Helicobacter

Lisätiedot

Helikobakteeri-infektion diagnostiikka kliinikon kannalta. Tarmo Koivisto TaYS gastroenterologian klinikka 7. 2. 2014

Helikobakteeri-infektion diagnostiikka kliinikon kannalta. Tarmo Koivisto TaYS gastroenterologian klinikka 7. 2. 2014 Helikobakteeri-infektion diagnostiikka kliinikon kannalta Tarmo Koivisto TaYS gastroenterologian klinikka 7. 2. 2014 Endoskooppinen arvio Japanilainen monikeskustutkimus, 275 potilasta Kromoendoskopia

Lisätiedot

Ruokatorven refluksitauti on yleinen vaiva,

Ruokatorven refluksitauti on yleinen vaiva, Refluksitauti Refluksitaudin lääkehoito Pekka Pikkarainen Ruokatorven refluksitauti on krooninen sairaus, joka huonontaa elämänlaatua. Hoidon tavoitteena on lievittää oireita ja parantaa ruokatorvitulehdus.

Lisätiedot

Biohitin GastroPanel-keksintö

Biohitin GastroPanel-keksintö Shanghaissa 15. - 16. syyskuuta, 2006 pidetyn Gastritis Consensus Workshop in osanottajia. Eturivissä oikealta viidentenä työryhmän puheenjohtaja, mm. Kiinan terveysministeriössä toimiva professori Shu-Dong

Lisätiedot

Helicobacter pylori -infektio on yksi maailmanlaajuisesti. Helicobacter pylori -infektion diagnostiikka milloin ja miten? lääketiede.

Helicobacter pylori -infektio on yksi maailmanlaajuisesti. Helicobacter pylori -infektion diagnostiikka milloin ja miten? lääketiede. Katsausartikkeli Lea Veijola, Hilpi Rautelin Helicobacter pylori -infektion diagnostiikka milloin ja miten? Tärkein tieto K Helicobacter pylori -infektion esiintyvyys on vähentynyt nopeasti Suomessa. K

Lisätiedot

Dyspepsia. Dyspepsian hoitokäytännön kehittäminen

Dyspepsia. Dyspepsian hoitokäytännön kehittäminen Dyspepsia GastroPanel- ja GastroView dyspepsian turvallisen ja kustannus Ruoansulatuskanavan alueen sairaudet aiheuttavat suuria kustannuksia terveydenhuollossa maailmanlaajuisesti. Tämän lisäksi monet

Lisätiedot

Jukka Hytönen Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri UTULab Bakteeriserologia

Jukka Hytönen Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri UTULab Bakteeriserologia Bordetella pertussis Laboratorion näkökulma Jukka Hytönen Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri UTULab Bakteeriserologia SIDONNAISUUDET Asiantuntija Labquality Ammatinharjoittaja Mehiläinen Apurahoja:

Lisätiedot

Dyspepsialla ymmärretään ylävatsaan painottuvia

Dyspepsialla ymmärretään ylävatsaan painottuvia Katsaus MARTTI FÄRKKILÄ Miten dyspepsiaa tulisi hoitaa? Ylävatsavaivat eli dyspepsia ovat tavallinen oire avoterveydenhuollon vastaanotolla, ja ne ovat haastavia sekä diagnostiikan että hoidon kannalta.

Lisätiedot

Barry Marshall ja Osmo Suovaniemi GastroPanelin esittelyosastolla

Barry Marshall ja Osmo Suovaniemi GastroPanelin esittelyosastolla Erillispainos Yksityislääkäri-lehti 5/06, GastroPanel dyspepsian, helikobakteeri-infektion ja atrofisen gastriitin ja siihen liittyvien riskien turvallisen tutkimus- ja hoitokäytännön kehittämiseen Hyvä

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gastroenterologiayhdistyksen asettama työryhmä Ylävatsavaivaisen potilaan tutkiminen ja hoito 10.6.2013 Käypä hoito -suositus perustuu

Lisätiedot

Markku Heikkinen KYS

Markku Heikkinen KYS Ylävatsavaivojen diagnostiikka ja hoito 30.11.2018 Markku Heikkinen KYS Sidonnaisuudet 2016-18: Osallistunut ulkomaisiin lääketehtaan kustantamiin koulutustilaisuuksiin Ferring, MSD, Olympus Lääketehtaiden

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

Helikobakteeri ja sylki

Helikobakteeri ja sylki Helikobakteeri ja sylki Erika Tiderman Opiskelija Hammaslääketieteen laitoksen tieteellinen tutkimuslaboratorio Biomedicum Helsinki Helsinki 10.8.2011 Tutkielma Erika.Tiderman@helsinki.fi Ohjaaja: Jukka

Lisätiedot

Skopian indikaatiot Perttu Arkkila

Skopian indikaatiot Perttu Arkkila GPF KEVÄTKOULUTUS 25.5.2018, KALASTAJATORPPA, HELSINKI Skopian indikaatiot Perttu Arkkila HUS, Vatsakeskus Gastroenterologian klinikka Meilahden Kolmiosairaala Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta

Lisätiedot

Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies

Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies Antti Malmivaara, MD, PhD, Chief Physician Centre for Health and Social Economics National Institute for

Lisätiedot

Clostridium difficile diagnostiikan nykyvaihe ja pulmat. Janne Aittoniemi, LT, dos, oyl Fimlab Laboratoriot Oy

Clostridium difficile diagnostiikan nykyvaihe ja pulmat. Janne Aittoniemi, LT, dos, oyl Fimlab Laboratoriot Oy Clostridium difficile diagnostiikan nykyvaihe ja pulmat Janne Aittoniemi, LT, dos, oyl Fimlab Laboratoriot Oy 1.10.2013 Cd-laboratoriodiagnostiikan pulmat - Kuinka Cd-infektio pitäisi diagnostisoida laboratoriossa?

Lisätiedot

Infektiosairauksien painopistealueita nyt ja lähitulevaisuudessa

Infektiosairauksien painopistealueita nyt ja lähitulevaisuudessa Terveysakatemia Tartuntataudit ja rokotehuolto Alustus: Infektiot kroonisten sairauksien synnyssä Oulu 24.8.2010 Ville Valtonen Professori, ylilääkäri HYKS, Infektiosairauksien klinikka, Medisiininen tulosyksikkö,

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Tekonivelinfektion antibioottihoito. Teija Puhto LT, sis. ja inf. el vs.oyl, Infektioiden torjuntayksikkö OYS

Tekonivelinfektion antibioottihoito. Teija Puhto LT, sis. ja inf. el vs.oyl, Infektioiden torjuntayksikkö OYS Tekonivelinfektion antibioottihoito Teija Puhto LT, sis. ja inf. el vs.oyl, Infektioiden torjuntayksikkö OYS Antibiootin valinta Perusta on adekvaatit näytteet Leikkauksessa otetut syvät näytteet golden

Lisätiedot

Yksityislääkäri. Mahalaukun limakalvon terveystesti. Lea Paloheimo, Tapani Tiusanen, Matti Härkönen Pentti Sipponen: NO 2 MAALIS-HUHTIKUU 2007

Yksityislääkäri. Mahalaukun limakalvon terveystesti. Lea Paloheimo, Tapani Tiusanen, Matti Härkönen Pentti Sipponen: NO 2 MAALIS-HUHTIKUU 2007 Yksityislääkäri NO 2 MAALIS-HUHTIKUU 2007 Lea Paloheimo, Tapani Tiusanen, Matti Härkönen Pentti Sipponen: Mahalaukun limakalvon terveystesti Tulokset GastroView- merkkiainetutkimuksesta Valtakunnallisilla

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

PULLO PÄIVÄSSÄ RIITTÄÄ. Tee tilaa. kolesterolia alentavalle täydennykselle potilaittesi ruokavalioon

PULLO PÄIVÄSSÄ RIITTÄÄ. Tee tilaa. kolesterolia alentavalle täydennykselle potilaittesi ruokavalioon PULLO PÄIVÄSSÄ RIITTÄÄ Tee tilaa kolesterolia alentavalle täydennykselle potilaittesi ruokavalioon Lähteet 1. Catapano et al. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Atherosclerosis 2016;

Lisätiedot

Mikä puuttuu. potilaasi kolesterolia alentavasta ruokavaliosta?

Mikä puuttuu. potilaasi kolesterolia alentavasta ruokavaliosta? Mikä puuttuu potilaasi kolesterolia alentavasta ruokavaliosta? Alentaa 1-4 kolesterolia todistetun tehokkaasti Terveysvaikutteiset elintarvikkeet, joihin on lisätty kasvistanolia*, tarjoavat tehokkaan

Lisätiedot

Diagnostiikka Aikuisen helikobakteeri-infektion hoito Refluksitauti... 15

Diagnostiikka Aikuisen helikobakteeri-infektion hoito Refluksitauti... 15 Käypä hoito -suositus 1 (36) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Sisällysluettelo Keskeinen sanoma... 3 Rajaukset... 3 Tavoitteet... 4 Kohderyhmät...

Lisätiedot

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevä seulonta muuttuu MAIJA JAKOBSSON DOS, NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN ERIKOISLÄÄKÄRI YLILÄÄKÄRI, HYVINKÄÄN SAIRAALA

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevä seulonta muuttuu MAIJA JAKOBSSON DOS, NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN ERIKOISLÄÄKÄRI YLILÄÄKÄRI, HYVINKÄÄN SAIRAALA Kohdunkaulansyöpää ehkäisevä seulonta muuttuu MAIJA JAKOBSSON DOS, NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN ERIKOISLÄÄKÄRI YLILÄÄKÄRI, HYVINKÄÄN SAIRAALA Kohdunkaulan syöpä Ihmisen papillomavirus- eli HPV-infektio

Lisätiedot

Barrettin ruokatorvi ja mahansuun tulehdus. Markku Voutilainen, Martti Färkkilä ja Pentti Sipponen

Barrettin ruokatorvi ja mahansuun tulehdus. Markku Voutilainen, Martti Färkkilä ja Pentti Sipponen Refluksitauti Barrettin ruokatorvi ja mahansuun tulehdus Markku Voutilainen, Martti Färkkilä ja Pentti Sipponen Barrettin ruokatorvi on refluksitaudin merkittävin komplikaatio. Sillä tarkoitetaan ruokatorven

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tuottajille ja käyttäjille sekä terveydenhuollon kehittämisestä ja kustannuksista vastaaville tiedoksi

Terveyspalvelujen tuottajille ja käyttäjille sekä terveydenhuollon kehittämisestä ja kustannuksista vastaaville tiedoksi CONCLUSIONS: - Over six years ago Pasechnikov et al. made the following pertinent conclusions (Pasechnikov VD, Chukov SZ, Kotelevets SM, et al. Scand J Gastroenterol 2005; 40: 297-301 ): The analysis of

Lisätiedot

Ruokatorven tauteja. Ruokatorven patologiaa. Ari Ristimäki. Kliinisen patologian professori, HY Osastonylilääkäri, HUSLAB

Ruokatorven tauteja. Ruokatorven patologiaa. Ari Ristimäki. Kliinisen patologian professori, HY Osastonylilääkäri, HUSLAB Ruokatorven patologiaa Ari Ristimäki Kliinisen patologian professori, HY Osastonylilääkäri, HUSLAB Ruokatorven tauteja Kehitysvirheet Motoriikan häiriöt Ahtaumat Divertikkelit Herniat Esofagiitti Barrett-esofagus

Lisätiedot

Raskausdiabetes. GDM Gravidassa Tammikuun kihlaus Kati Kuhmonen

Raskausdiabetes. GDM Gravidassa Tammikuun kihlaus Kati Kuhmonen Raskausdiabetes Tammikuun kihlaus GDM Gravidassa 2017 302 potilaalla dg O24.4 Potilaita GDM-kirjalla 164 Sokerisoittoja 618 Ohjauskäyntejä 137 Lääkehoitoisia potilaita 66 Metformiini 41 potilaalle fi insuliini

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO TULOS. Liiketappio oli 0,7 milj. euroa (liiketappio 0,3 milj. euroa). Kauden tappio oli 0,8 milj. euroa (tappio 0,6 milj. euroa).

LIIKEVAIHTO TULOS. Liiketappio oli 0,7 milj. euroa (liiketappio 0,3 milj. euroa). Kauden tappio oli 0,8 milj. euroa (tappio 0,6 milj. euroa). Julkaistu: 2007-08-03 09:00:00 CEST Biohit Oyj - neljännesvuosikatsaus BIOHIT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2007 Biohit-konsernin katsauskauden liikevaihto oli 16,1 milj. euroa (15,2 milj. euroa

Lisätiedot

Biomerkkiainetutkimus ja atrofinen gastriitti tärkeä mahalaukun syövän ja B12 vitamiinipuutoksen riskitila

Biomerkkiainetutkimus ja atrofinen gastriitti tärkeä mahalaukun syövän ja B12 vitamiinipuutoksen riskitila Atrofinen gastriitti Biomerkkiainetutkimus ja atrofinen gastriitti tärkeä mahalaukun syövän ja B12 vitamiinipuutoksen riskitila T ä r k e i n t i e t o Atrofinen gastriitti/hapoton maha on tärkein tunnettu

Lisätiedot

Ulosteen kalprotektiinimääritys kliinikon näkemys

Ulosteen kalprotektiinimääritys kliinikon näkemys Ulosteen kalprotektiinimääritys kliinikon näkemys SKKYn ja Sairaalakemistit ry:n koulutuspäivät 16.11.2012 Dosentti, sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri Taina Sipponen 1 Kalprotektiinijulkaisut

Lisätiedot

Never ending story -käsihygieniahavainnointi käytännössä

Never ending story -käsihygieniahavainnointi käytännössä Never ending story -käsihygieniahavainnointi käytännössä 42. Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät 16. 17.3.2016 Helena Ojanperä osastonhoitaja/hygieniahoitaja, sh,ttm PPSHP/OYS infektioiden torjuntayksikkö

Lisätiedot

PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING

PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING Veijalainen O, Kares S, Kujala P, Vuento R, TirKkonen M, Kholová I, Osuala V, Mäenpää J University and University Hospital of Tampere, Finland,

Lisätiedot

Ovatko MDR-mikrobit samanlaisia?

Ovatko MDR-mikrobit samanlaisia? Ovatko MDR-mikrobit samanlaisia? Risto Vuento 1 Onko sillä merkitystä, että MDR-mikrobit ovat samanlaisia tai erilaisia? Yleisesti kaikkeen hankittuun resistenssiin pitäisi suhtautua vakavasti Varotoimet

Lisätiedot

Pienen vatsan ystävä. Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjas sa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä.

Pienen vatsan ystävä. Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjas sa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä. Vatsan ystävä Pienen vatsan ystävä Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjas sa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä. Reladrops on vauvan oma maito happobakteerivalmiste. Sen

Lisätiedot

KOKEMUKSIA HPV-SEULONNASTA TAMPEREELLA Paula Kujala

KOKEMUKSIA HPV-SEULONNASTA TAMPEREELLA Paula Kujala KOKEMUKSIA HPV-SEULONNASTA TAMPEREELLA 7.4.2016 Paula Kujala KOHDUNKAULASYÖVÄN SEULONNASSA Taustaa - 2012 Fimlab Laboratoriot, joka toteuttaa kohdunkaulansyövän seulonnan suurimmassa osassa Pirkanmaan

Lisätiedot

Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala

Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala 22.1.2015 Mikä on lapseni astman ennuste? Mikä on lapsen astman ennuste

Lisätiedot

Ruoansulatuskanavan äkillisen verenvuodon hoito

Ruoansulatuskanavan äkillisen verenvuodon hoito Endoskopia Marianne Udd ja Jorma Halttunen Ruoansulatuskanavan äkillisen verenvuodon hoito Suolistoverenvuodon tavallisimmat oireet ovat meleena ja verioksennus. Noin 80 % vuodoista on peräisin ruoansulatuskanavan

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 117 LAUSUNTO KORVATULEHDUSTEN HOITOA KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-575 Esityslistan asia TJA/8 TJA Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan,

Lisätiedot

Bakteerimeningiitti tänään. Tuomas Nieminen 23.9.2015

Bakteerimeningiitti tänään. Tuomas Nieminen 23.9.2015 Bakteerimeningiitti tänään Tuomas Nieminen 23.9.2015 Meningiitti Lukinkalvon, pehmytkalvon (pia mater) ja selkäydinnesteen inflammaatio/infektio; likvorissa valkosolujen ylimäärä Tulehdus leviää subaraknoidaalisessa

Lisätiedot

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Urho Kujala Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Liikuntalääketieteen professori Terveystieteiden yksikkö, Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto urho.m.kujala@jyu.fi

Lisätiedot

Maitohappobakteerivalmisteet ja Saccharomyces boulardii -tarvitaanko aikuispotilailla?

Maitohappobakteerivalmisteet ja Saccharomyces boulardii -tarvitaanko aikuispotilailla? Maitohappobakteerivalmisteet ja Saccharomyces boulardii -tarvitaanko aikuispotilailla? Niina Kerttula infektiolääkäri OYS 29.9.2017 Alueellinen koulutus Yleistä suoliston mikrobistosta Noin 1000 bakteerilajia

Lisätiedot

Laatunäkökulma tuberkuloosin immunodiagnostiikassa

Laatunäkökulma tuberkuloosin immunodiagnostiikassa Laatunäkökulma tuberkuloosin immunodiagnostiikassa Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri Dosentti Tamara Tuuminen Helsingin Yliopisto HUSLAB Vita Terveyspalvelut Laadun varmistus Pre-analytiikka: oikeat

Lisätiedot

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 The New York Times Feb 11 2014 Miller A et al. 25 year follow up for breast cancer incidence

Lisätiedot

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään

Lisätiedot

Ongelmana labiili ja vaikeasti saavutettava sokeritasapaino. Jorma Lahtela TAYS, sisätaudit

Ongelmana labiili ja vaikeasti saavutettava sokeritasapaino. Jorma Lahtela TAYS, sisätaudit Ongelmana labiili ja vaikeasti saavutettava sokeritasapaino Jorma Lahtela TAYS, sisätaudit Valtakunnallinen diabetespäivä 17.11.2015 38-vuotias nainen Diabetes todettu 12 vuotiaana Monipistoshoito 16-vuotiaasta

Lisätiedot

Kausi-influenssa lähestyy, miten suojaat potilaasi ja itsesi? Hannu Syrjälä

Kausi-influenssa lähestyy, miten suojaat potilaasi ja itsesi? Hannu Syrjälä Kausi-influenssa lähestyy, miten suojaat potilaasi ja itsesi? Hannu Syrjälä 30.9.2016 Kausi-influenssalöydökset PPSHP:ssä 2014-16 (Nordlab) 140 120 116 100 86 94 80 75 2014 60 40 20 16 18 27 42 36 39 29

Lisätiedot

Hengenahdistus palliatiivisessa ja saattohoitovaiheessa

Hengenahdistus palliatiivisessa ja saattohoitovaiheessa Hengenahdistus palliatiivisessa ja saattohoitovaiheessa Hengenahdistus on yleistä monien sairauksien loppuvaiheessa (kuva 1 ja 2). Hengenahdistuksen syyt ovat moninaisia (taulukko 1) ja ne on tärkeä selvittää,

Lisätiedot

HPV ja irtosolututkimukset, kliinikon näkökulma. Pekka Nieminen Dosentti Klinikkaylilääkäri HYKS, naistentaudit

HPV ja irtosolututkimukset, kliinikon näkökulma. Pekka Nieminen Dosentti Klinikkaylilääkäri HYKS, naistentaudit HPV ja irtosolututkimukset, kliinikon näkökulma Pekka Nieminen Dosentti Klinikkaylilääkäri HYKS, naistentaudit Human Papilloma Virus DNA-virus Ilman HPV:tä ei synny kohdunkaulan syöpää Harald zur Hausen,

Lisätiedot

Vatsavaivainen haltuun

Vatsavaivainen haltuun Vatsavaivainen haltn Matti Ristikankare Aplaisylilääkäri, Sisätatien poliklinikka, Laakso MRi 25.5. 2018 1 Vatsavaivainen haltn Reflksioireet Ylävatsavaivat Alavatsa-/ solistovaivat Ym. overlapping etenkin

Lisätiedot

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Keskenmenon hoito. GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Keskenmenon hoito GKS 27.9.2012 Maarit Niinimäki LT, erikoislääkäri, OYS Miten valitsen hoidon? Potilaan toiveet Logistiikka Keskenmenon tyyppi Alkuraskauden verenvuoto

Lisätiedot

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yksilöllisesti sopiva annos jokaiselle syövän läpilyöntikivuista kärsivälle potilaalle: Viisi Effentora - vahvuutta mahdollistavat yksilöllisen läpilyöntikipujen hoidon Ohjeet

Lisätiedot

Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa

Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa Asko Järvinen HYKS infektiosairauksien klinikka Mikrobilääkkeiden sairaalakäytön osuus (%) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

Menetelmät ja tutkimusnäyttö

Menetelmät ja tutkimusnäyttö Menetelmät ja tutkimusnäyttö Päivi Santalahti Dosentti, Lastenpsykiatrian erikoislääkäri HUS ja THL Ihmeelliset vuodet juhlaseminaari 13.11.2018 12.12.2018 1 Lasten mielenterveyden kehitykseen voidaan

Lisätiedot

HIV/HCV -koinfektio. 11.2.2015 Matti Ristola

HIV/HCV -koinfektio. 11.2.2015 Matti Ristola HIV/HCV -koinfektio 11.2.2015 Matti Ristola HCV-hoidon tavoite HCV:n pysyvä hävittäminen HCVNh ei ole mitattavissa 12 (24) viikkoa hoidon päättymisestä Onnistunut hoito ei suojaa uudelta HCVtartunnalta

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017)

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) 1 2 Keston mukaan selkäkipu jaetaan akuuttiin (alle 6 vkoa), subakuuttiin

Lisätiedot

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Residuan diagnostiikka ja hoito GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Aiheita O Synnytyksen jälkeinen O Mitä jos istukasta puuttuu pala? O Keskeytyksen ja keskenmenon lääkkeellisen hoidon jälkeinen residua

Lisätiedot

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne Eturauhassyövän seulonta Patrik Finne Ulf-Håkan Stenman-juhlasymposiumi, 21.4.2009 Seulonnan tavoite löytää syöpä aikaisemmin, ennen kuin se on levinnyt mahdollistaa radikaalinen hoito Vähentää kuolleisuutta

Lisätiedot

Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon

Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon Olli Carpén, Patologian professori, Turun yliopisto ja Patologian palvelualue, TYKS-SAPA liikelaitos ChemBio Finland 2013 EGENTLIGA HOSPITAL FINLANDS DISTRICT

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN ISLAB Laboratoriotiedote 17/2008 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ. Kliininen mikrobiologia (5)

ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN ISLAB Laboratoriotiedote 17/2008 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ. Kliininen mikrobiologia (5) Kliininen mikrobiologia 20.10.2008 1(5) MUUTOKSIA PUUMALAVIRUSVASTA-AINETUTKIMUKSISSA JA KÄYTTÖÖN OTETAAN UUSI RIPULIEPIDEMIATUTKIMUS NOROVIRUSANTIGEENIN OSOITTAMISEKSI Puumalapikatesti käyttöön Kuopion

Lisätiedot

PUNASOLUT RYHMÄN MUKAISESTI

PUNASOLUT RYHMÄN MUKAISESTI PUNASOLUT RYHMÄN MUKAISESTI Verikeskuspäivä 2018 Susanna Sainio Ensisijaisesti potilaan ABO- ja RhD-veriryhmän mukaisia valmisteita minimoida ABO-epäsopivien punasolujen siirrosta johtuvien hemolyyttisten

Lisätiedot

Miten kliinikko käyttää näyttöön perustuvia työkaluja ja mitä ne ovat?

Miten kliinikko käyttää näyttöön perustuvia työkaluja ja mitä ne ovat? Miten kliinikko käyttää näyttöön perustuvia työkaluja ja mitä ne ovat? Tutkimustyön anti käytännön lääkärille Dosentti Pekka Honkanen Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos, Kainuun maakunta- kuntayhtymä

Lisätiedot

Original Article Antiretroviral Therapy for the Prevention of HIV-1 Transmission

Original Article Antiretroviral Therapy for the Prevention of HIV-1 Transmission Original Article Antiretroviral Therapy for the Prevention of HIV-1 Transmission HPTN 052 tutkimus: HIV-tartunnan esto ART-lääkityksellä serodiskordanteilla pareilla? N Engl J Med 2016; 375:830-839 1763

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

Surveillance and epidemiology of hepatitis C in Finland

Surveillance and epidemiology of hepatitis C in Finland Surveillance and epidemiology of hepatitis C in Finland Markku Kuusi MD, PhD National Institute for Health and Welfare Infectious Disease Control Unit Register-based data [National Infectious Disease Register

Lisätiedot

Ruokatorvisyöpä. Ruokatorvisyöpä 2013. Ruokatorven syövän yleisyyden alueelliset vaihtelut. Ruokatorven levyepiteelisyövän etiologia

Ruokatorvisyöpä. Ruokatorvisyöpä 2013. Ruokatorven syövän yleisyyden alueelliset vaihtelut. Ruokatorven levyepiteelisyövän etiologia Ruokatorvisyöpä Ruokatorvisyöpä 2013 Eero Sihvo Dos KSKS Nielemisvaikeus Suomessa vajaa 300/v 14. yleisin ca >20. yleisin ca 2 histologista päätyyppiä Distaalinen ruokatorvi 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0

Lisätiedot

Tekonivelinfektion riskitekijät. Teija Puhto Sis. ja inf. el Infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue, OYS

Tekonivelinfektion riskitekijät. Teija Puhto Sis. ja inf. el Infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue, OYS Tekonivelinfektion riskitekijät Teija Puhto Sis. ja inf. el Infektioiden torjuntayksikkö Operatiivinen tulosalue, OYS Yleistä Infektion kehittymiseen vaikuttavat monet eri tekijät Riskiin vaikuttaa potilas-,

Lisätiedot

Suoliston alueen interventioradiologiaa

Suoliston alueen interventioradiologiaa Suoliston alueen interventioradiologiaa Erkki Kaukanen, radiologi, KYS rtg Toimenpideradiologia = endovasculaariset tekniikat akuutti ja krooninen suoliston iskemia visceraalialueen aneurysmat suoliston

Lisätiedot

Skopiasta tullut PADvastaus

Skopiasta tullut PADvastaus Skopiasta tllt PADvastas Matti Ristikankare Aplaisylilääkäri, Sisätatien poliklinikka, Laakso MRi 25.5.2018 1 Sidonnaisdet Päätoimi: Aplaisylilääkäri, Sosiaali- ja Terveystoimiala, Helsingin kapnki, sisätatien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 16 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pia Pakarisen ym. valtuustoaloitteesta mm. mahasyövän riskin seulonnan pilotin

Lisätiedot

HE4 LABQUALITY DAYS 2015 Helsinki 06.02.2015 Arto Leminen Dosentti, osastonylilääkäri Naistenklinikka

HE4 LABQUALITY DAYS 2015 Helsinki 06.02.2015 Arto Leminen Dosentti, osastonylilääkäri Naistenklinikka HE4 LABQUALITY DAYS 2015 Helsinki 06.02.2015 Arto Leminen Dosentti, osastonylilääkäri Naistenklinikka 1 HE4 Human epididyminis protein 4 Yksiketjuinen, WFDC (whey acidic four-disulfide)- ryhmän glukosyloitunut

Lisätiedot

Nuoren niska-hartiakipu

Nuoren niska-hartiakipu Nuoren niska-hartiakipu Jari Arokoski, prof. fysiatrian erikoislääkäri HYKS fysiatrian klinikka / Helsingin yliopisto Esityksen sisältö Epidemiologiaa Niskahartiakäsite Etiologia Nuoren niska-hartiakipuun

Lisätiedot

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 TEEMAT Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Maija Tarkkanen / Kirjoitettu 16.6.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Neuroendokriinisten (NE) syöpien ilmaantuvuus lisääntyy,

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

Tulehduskipulääkkeiden turvallinen käyttö. Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Suomen Reumatologisen Yhdistyksen asettama hoitosuositustyöryhmä

Tulehduskipulääkkeiden turvallinen käyttö. Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Suomen Reumatologisen Yhdistyksen asettama hoitosuositustyöryhmä Käypä hoito -suosituksen päivitys Käypä hoito -suositus on päivitetty Tulehduskipulääkkeiden turvallinen käyttö Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Suomen Reumatologisen Yhdistyksen asettama hoitosuositustyöryhmä

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Annikka Kalliokoski Esmya, 5 mg tabletti, PregLem France SAS. Ulipristaaliasetaattia voidaan käyttää kohdun myoomien

Lisätiedot

Refluksitaudin toteaminen. Martti Färkkilä

Refluksitaudin toteaminen. Martti Färkkilä Refluksitauti Martti Färkkilä Refluksitaudin diagnoosi pohjautuu oireisiin, lääkehoitovasteeseen, endoskopiaan ja ruokatorven ph-rekisteröintiin, mutta sen toteamiseen ei ole kultaista standardia. Närästys

Lisätiedot

Miten syövän hoidon hyötyä mitataan? Olli Tenhunen LT FIMEA/PPSHP

Miten syövän hoidon hyötyä mitataan? Olli Tenhunen LT FIMEA/PPSHP Miten syövän hoidon hyötyä mitataan? Olli Tenhunen LT FIMEA/PPSHP Disclosures No interests in pharmaceutical industry Member of EMA Scientific Advice Working Party, Oncology Working Party, Committee for

Lisätiedot

ESBL kantajuus Suomessa kliinisen tutkimuksen satoa

ESBL kantajuus Suomessa kliinisen tutkimuksen satoa ESBL kantajuus Suomessa kliinisen tutkimuksen satoa FT, yliopisto-opettaja Lääketieteellinen Mikrobiologia ja Immunologia Turun yliopisto Pitääkö olla huolissaan? Lähde: Review on Antimicrobial Resistance

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP

IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP Esitiedot Yli 70 v. mies. PSA normaali 1.4. Nopeasti alkaneet virtsavaivat ja kystoskopiassa koko prostaattinen uretra ahtautunut tuumorinomaisesti.

Lisätiedot

10/12/12. HIV-1 O and P. HIV-1 M and N NATURE VOL 397 4 FEBRUARY 1999

10/12/12. HIV-1 O and P. HIV-1 M and N NATURE VOL 397 4 FEBRUARY 1999 1 2 3 NATURE VOL 397 4 FEBRUARY 1999 HIV-1 O and P HIV-1 M and N 4 MITEN HIV-EPIDEMIA ALKOIKAAN 1980 s 1990 s?? 1970 s 1980 s 1980 s 5 HIV Gp120 Gp41 RNA p17 p24 6 HIV 1 simpanssista ihmiseen Myron S.

Lisätiedot

Laboratorion merkitys infektioiden diagnostiikassa. Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP

Laboratorion merkitys infektioiden diagnostiikassa. Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP Laboratorion merkitys infektioiden diagnostiikassa Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP Mikrobin ja ihmisen suhde Hyödylliset mikrobit, henkilön oma mikrobisto (ns. normaalifloora) Käsitteellä infektiotauti

Lisätiedot

SPIROMETRIAN UUDET VIITEARVOT TULKINTAPERIAATTEET

SPIROMETRIAN UUDET VIITEARVOT TULKINTAPERIAATTEET SPIROMETRIAN UUDET VIITEARVOT TULKINTAPERIAATTEET Kirsi Timonen, ylilääkäri, Kliininen fysiologia ja isotooppitutkimukset, Sairaalafysiologian yksikkö, ksshp TYÖRYHMÄ, MOODI 2015 Anssi Sovijärvi (pj) Annette

Lisätiedot

Appendisiitti lääke vai leikkaus? APPAC-tutkimus

Appendisiitti lääke vai leikkaus? APPAC-tutkimus Appendisiitti lääke vai leikkaus? APPAC-tutkimus 19.9.2013 SGY syyskokous, Kuopio Dos Paulina Salminen TYKS, Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka Fitz RH. Perforating Inflammation of the Vermiform

Lisätiedot

Knowledge expectations from the perspective of aged dialysis patients

Knowledge expectations from the perspective of aged dialysis patients Knowledge expectations from the perspective of aged dialysis patients Mirkka Rantanen, RDH, MNS-student 1 Tapio Kallio, RN, MNSc 3 Kirsi Johansson, RN, PhD, Coordinator 1,2 Sanna Salanterä,RN, PhD, Professor

Lisätiedot

Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto

Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto Suolisyövän ehkäisy 1. Suolisyövän yleisyys väestössä 2. Suolisyövän riskiryhmät 3. Suolisyövän

Lisätiedot

Toistuvia vatsakipuja esiintyy yleisimmin

Toistuvia vatsakipuja esiintyy yleisimmin Mitä lapselle kuuluu? Miksi lapsen vatsaan koskee? Merja Ashorn Toistuvat vatsakivut ovat yleinen vaiva erityisesti kouluikäisillä lapsilla. Oireiden taustalta löytyy harvoin mitään vakavaa sairautta,

Lisätiedot

Jopa 50%:lla hoitolaitosten asukkaista on joskus virtsatieinfektio. 4

Jopa 50%:lla hoitolaitosten asukkaista on joskus virtsatieinfektio. 4 Uusi! Kliinisesti testattu innovaatio TENA U-test helppo ja yksinkertainen vaippaan asetettava testi virtsatieinfektioiden tunnistamiseen www.tena.fi Jopa 50%:lla hoitolaitosten asukkaista on joskus virtsatieinfektio.

Lisätiedot

Kalprotektiinin käyttö tulehduksellisten suolistosairauksien diagnostiikassa

Kalprotektiinin käyttö tulehduksellisten suolistosairauksien diagnostiikassa Labquality Days 12.2.2016 Kalprotektiinin käyttö tulehduksellisten suolistosairauksien diagnostiikassa Martti Färkkilä Helsingin Yliopisto Kliininen laitos HUS Vatsakeskus, Gastroenterologian klinikka

Lisätiedot

HbA1c, tilannekatsaus ja SKKY:n suositus. Ilkka Penttilä Emeritusprofessori HbA1c-kierrosasiantuntija

HbA1c, tilannekatsaus ja SKKY:n suositus. Ilkka Penttilä Emeritusprofessori HbA1c-kierrosasiantuntija HbA1c, tilannekatsaus ja SKKY:n suositus Ilkka Penttilä Emeritusprofessori HbA1c-kierrosasiantuntija HbA1c, % vaiko mooli? Eli olemmeko vielä vanhassa 1960-luvun ajatusmaailmassa mg% vaiko uudessa mmol/l

Lisätiedot

Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa. Taustaa

Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa. Taustaa Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa Paula Oja, TtT Laboratorio, Oulun yliopistollinen sairaala Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 26. 27.1.2011 1 Taustaa Laboratorion tulee

Lisätiedot

Mitä resistentin mikrobin kantajuus merkitsee? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS, infektioyksikkö

Mitä resistentin mikrobin kantajuus merkitsee? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS, infektioyksikkö Mitä resistentin mikrobin kantajuus merkitsee? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS, infektioyksikkö Asia on kyllä tärkeä mutta älkää olko huolissanne? Terveydenhuollon laitoksessa

Lisätiedot

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio Vanhusten virtsatieinfektio 1 Perustieto Termit Oireeton bakteriuria Vti pitkäaikaishoidossa Oireet ja määritelmä Diagnoosi Haasteet Syventävä tieto Hoito TPA: virtsatieinfektio 2 Bakteriuria eli bakteerikasvu

Lisätiedot

Krooninen alavatsakipu, suolistokipu? LT, erikoislääkäri Markku Pajala 23.9.2015

Krooninen alavatsakipu, suolistokipu? LT, erikoislääkäri Markku Pajala 23.9.2015 Krooninen alavatsakipu, suolistokipu? LT, erikoislääkäri Markku Pajala 23.9.2015 Kiitos kutsusta sidonnaisuudet Lääketehtaiden koulutusalaisuudet MSD, AbboF Lääketehtaiden koulutusmatkat MSD, AbboF, Takeda

Lisätiedot

MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015

MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015 MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen yhdistys ry:n asettama työryhmä Puheenjohtaja: Markus Färkkilä, LKT, professori Jäsenet: Hannele

Lisätiedot

Erotusdiagnostiikasta. Matti Uhari Lastentautien klinikka, Oulun yliopisto

Erotusdiagnostiikasta. Matti Uhari Lastentautien klinikka, Oulun yliopisto Erotusdiagnostiikasta Matti Uhari Lastentautien klinikka, Oulun yliopisto Tavoitteena systemaattinen diagnostiikka Analysoi potilaan antamat tiedot ja kliiniset löydökset Tuota lista mahdollisista diagnooseista

Lisätiedot

33 Lähiulkoilukerta Aluetyyppi, etäisyys Visit closetohome Type of area, distance distance 0,5 h > 0,5 h % ulkoilukerroista / of visits Ulkoiluharrastus / Outdoor activity Kuntokävely, kävelylenkkeily

Lisätiedot