Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla"

Transkriptio

1 Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla

2 Työntekijöiden oikeus turvalliseen työympäristöön ja sen kehittämiseen Jokaisella suomalaisella työpaikalla tulee suojella työntekijöiden turvallisuutta, terveyttä ja työkykyä sekä ehkäistä terveydellisten haittojen syntymistä. Työntekijöillä on oikeus turvalliseen työympäristöön ja olla mukana kehittämässä työpaikan työsuojelua näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Työntekijöiden keskuudestaan valitsema työsuojeluvaltuutettu on keskeinen toimija työpaikan työsuojelun yhteistoiminnassa. Työsuojeluvaltuutetulla on monipuolinen tehtävänkuva Työsuojeluvaltuutettu valvoo työpaikalla edustamiensa työntekijöiden oikeuksia. Jotta tehtäviä voisi hoitaa menestyksekkäästi, on työsuojeluvaltuutetun pystyttävä riittävästi perehtymään työpaikan olosuhteisiin ja näin hänellä on lakiin perustuva oikeus tutustua työympäristön ja työyhteisön tilasta kertoviin tietoihin. Työsuojeluvaltuutetulla tulee olla mahdollisuus osallistua työpaikalla tehtäviin työsuojelutarkastuksiin ja lisäksi hän osallistuu ylipäätään henkilöstön edustajana työsuojelua koskevaan päätöksentekoon ja sen valmisteluun. Yhteistoiminnassa on käsiteltävä työn järjestelyyn ja mitoitukseen sekä niiden olennaisiin muutoksiin liittyvät asiat silloin, kun ne vaikuttavat työntekijän turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn. Näin työsuojeluvaltuutetut saavat omaa työnkuvaansa laajemman näkemyksen yrityksen toiminnasta. Työsuojeluvaltuutetun tehtäviin kuuluu lisäksi työntekijöiden lainmu kaiseen ja riittävään työterveyshuoltoon liittyviä tehtäviä. Työsuojelutoimikunnassa käsitellään työterveyshuollon yleiset suuntaviivat, työterveyshuollon toimintasuunnitelma, sisältö, laajuus sekä työterveys huollon toteutus ja vaikutusten arviointi, työterveyshuollon olennaiset muutokset sekä työpaikan päihdeohjelma ja hoitoonohjaussuunnitelma. Työsuojeluvaltuutetulle on myös annettu laaja mahdollisuus työpaikkansa olosuhteiden kehittämiseen. Hän on mukana tekemässä muun muassa työpaikan työsuojelun toimintaohjelmaa ja osallistuu riskien arviointiin. Työsuojeluvaltuutettu on myös osaltaan kehittämässä työyhteisön työkykyä ylläpitävää toimintaa. Työsuojeluvaltuutetun tehtäviin kuuluu näin mm. - työntekijöiden edunvalvonta, työntekijöiden asioiden hoitaminen - työpaikkakäynnit oman alueen eri osastoilla ja työpaikoilla - yhteistoiminta muiden työsuojelutoimijoiden, kuten työsuojelupäällikkö, varavaltuutetut ja työsuojeluasiamiehet, kanssa - yhteistoiminta työpaikan luottamusmiehen kanssa - työterveyshuollon yhteistyö - tiedon välittäminen oman alueen työsuojeluasiamiehille ja muille työntekijöille - kouluttautuminen - työsuojelutehtäviin opiskelu - kehittämistyöhön osallistuminen - muiden kouluttaminen - palaverit ja neuvottelut Työsuojeluvaltuutetun toimenkuvaan kuuluu sekä fyysiseen että henkiseen terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Työsuojeluvaltuutetun työnkuva ja painotukset vaihtelevat työskentelyalasta riippuen. Toisilla työpaikoilla korostuvat tapaturmavaarojen minimointi, toisilla työpaikoilla keskeisiksi asioiksi nousevat esimerkiksi asiakasväkivallan uhan torjunta tai työnhenkiseen kuormittavuuteen liittyvät asiat. Viime kädessä työsuojeluvaltuutetulla on lakisäänteinen oikeus keskeyttää sellainen työ, josta aiheutuu välitöntä ja vakavaa vaaraa.

3 Työsuojeluvaltuutettuna toimiminen Tehtävien luonteen vuoksi työsuojeluvaltuutettuna toimiminen vaatii kiinnostusta työsuojeluun ja työpaikan kehittämiseen sekä halua oppia uutta. Työnkuva edellyttää myös halua neuvottelutoimintaan työnantajan ja viranomaisten kanssa ja työntekijöiden oikeuksien puolustamista. Toisaalta tehtävien hoitaminen antaa hyvät vaikutusmahdollisuudet ja mahdollisuuden saada laajemman kuvan työympäristöstä, jota on mahdollista hyödyntää myös tulevissa työtehtävissä. Tehtävät antavat myös mahdollisuuden laajaan saman asian kanssa työskentelevien verkostoon. Ammattiliitto antaa tukea työsuojeluvaltuutettuna toimimiseen. SAK:n ammattiliittojen työpaikkojen työsuojeluvaltuutetut eri toimialoilta kuvasivat kysyttäessä omia tehtäviään ja työsuojeluvaltuutettuna toimimista esimerkiksi seuraavasti: - Työsuojeluvaltuutetun työ on kohtuullisen pitkäjänteistä, tuloksia pitää jaksaa odottaa. Määrätietoinen puurtaminen olosuhteiden parantamiseksi ja toimintatapojen kehittämiseen tuo ennen pitkää tuloksia. On hieno tunne kun huomaa että asiat ovat kehittyneet myös meidän työntekijöiden haluamaan suuntaan. - Työsuojeluvaltuutetulta odotetaan kannanottoja, avauksia, uusia ajatuksia. Tämä edellyttää asioihin paneutumista. Lisäksi on koko ajan seurattava mitä ympärillä tapahtuu. Parhaimmillaan työsuojeluvaltuutettu on innostaja ja kannustaja joka asiassa ja joka suuntaan. - Mahdollisuus vaikuttaa työnantajan mielipiteisiin perustelemalla asiat hyvin. Vaatii samalla valtavasti näkymätöntä työtä ja perusteluja asioiden parantamiseksi. - On kohtuullisen ihana tunne kun tiedät että kykenet työyhteisön ongelmien selvittämiseen ja osaamistasi siihen työhön halutaan hyödyntää. - On kiva huomata ne muutokset työelämässä, mitä hyvä turvallisuusjohtaminen ja toimiva työsuojeluyhteistyö tuovat tullessaan. - Tämä tehtävä on tuonut minulle esiintymisvarmuutta, kyvyn tuoda asioita esille kirjoittamalla ja ennen kaikkea, kyvyn kuunnella, mitä ihmisillä on sanottavana. - Onnistumisista ehkä kuitenkin arvostan eniten sitä, että vuosien kuluessa on saanut työntekijöiden luottamuksen asioiden hoidossa, tukena työtekijälle usein hyvin vaikeissakin yksilön työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Työnantajan luottamus on myös palkitsevaa, yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Jokaisen työnantajan tulee huolehtia siitä, että työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetuilla on mahdollisuus saada koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista yhteistoimintatehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista. Koulutustarve tulee arvioida kahden kuukauden sisällä valtuutetun valinnasta. Tämän koulutusmahdollisuuden monet työsuojeluvaltuutetut mainitsivat erinomaisena mahdollisuutena osaamisensa kehittämiseksi. Tehtäviensä hoitamiseksi työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada vapautus omista työtehtävistään tehtävien hoitamista varten. Työsuojeluvaltuutetulle annettu vapautus otetaan huomioon työpaikan töiden järjestelyssä. Tehtävän luonteen ja sen menestyksekkään hoitamisen vuoksi työsuojeluvaltuutetulla on myös laissa turvattu korostettu irtisanomissuoja.

4 Työsuojeluvaltuutetuksi hakeutuminen ja valinta Työntekijät voivat kaikilla työpaikoilla valita halutessaan työsuojeluvaltuutetun. Lain mukainen velvollisuus valita työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua on yli 10 työntekijän työpaikoilla. Työsuojeluvaltuutetun toimikausi on pääsääntöisesti kaksi vuotta. Suurella osalla työpaikoista työsuojeluvaltuutetun vaali järjestetään loppuvuodesta Kaikki työntekijät saavat osallistua vaaliin ja vaali on järjestettävä niin, että työpaikan kaikilla työntekijöillä on tosiasiallinen mahdollisuus äänestää. Usein kun työpaikka on ns. yhteinen työpaikka, jossa on usean eri työantajan palveluksessa olevia työntekijöitä, työsuojelun merkitys korostuu entisestään. Tällaisilla työpaikoilla pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan työsuojeluvaltuutettu toimii työpaikan yhteisenä työsuojeluvaltuutettuna. Mikäli työsuojeluvaltuutettu toimii yhteisen työpaikan yhteisenä työsuojeluvaltuutettuna, hänen tulee perehtyä myös työpaikan yhteisiin työsuojeluasioihin kuten toimintojen yhteensovittamiseen, liikenteen ja liikkumisen järjestelyihin, yleiseen järjestykseen ja siisteyteen. Työsuojeluvaltuutetun tehtävistä kiinnostuneen kannattaa asettua ehdolle ja olla yhteydessä ammattiosastoon/yhdistykseensä tai omaan ammattiliittoonsa. Liitoilta saa lisätietoja valtuutetun valinnasta, koulutustarjonnasta ja työsuojeluvaltuutetun monipuolisista tehtävistä kullakin ammattialalla. Eri alojen työsuojeluvaaliohjeet löytyvät Työturvallisuuskeskuksen sivuilta valtiosektorin osalta valtiovarainministeriön sivuilta / Valtio työnantajana / Virka- ja työehdot / Työsuojelu. Työnantajan tulee ilmoittaa valinnasta Työturvallisuuskeskukseen. Valtiosektorin valinnat ilmoitetaan Valtiokonttorin työsuojeluhenkilörekisteriin. Työsuojeluvaltuutetun tehtävänkuvaa säännellään ensisijaisesti työturvallisuuslaissa (738/2002), työsuojelun valvontalaissa (44/2006) ja työterveyshuoltolaissa (1383/2001). Lisäksi yhteistoimintalain (334/2007), työaikalain (605/1996), vuosilomalain (162/2005), tasaarvolain (609/1986) ja tilaajanvastuulain (1233/2006) perusteella myös työsuojeluvaltuutettu voi toimia henkilöstön edustajana. Lakeihin voi tutustua valtion säädöstietopankissa

5 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Hakaniemenranta 1, PL 157, Helsinki

Yhteistoiminta ja yhteistyö työsuojeluhenkilöstön perustehtävää etsimässä

Yhteistoiminta ja yhteistyö työsuojeluhenkilöstön perustehtävää etsimässä 1 Yhteistoiminta ja yhteistyö työsuojeluhenkilöstön perustehtävää etsimässä Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön tehtävien luonnetta ja toimintatapoja määritellään sangen niukasti lainsäädännössä. Lähinnä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2010 Työsuojelu Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 ISBN 978-952-00-2977-7

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 10.9.2013/KiT TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 Sisältö 1. Yhteistoimintaorganisaation toimikausi ja jäsenten valinta...2

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty Hyvä käytös sallittu epäasiallinen kohtelu kielletty Ohjeita työpaikoille epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi Työnantajan on lain mukaan puututtava epäasialliseen

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta

Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta Kunnat turvallisiksi 1 2013 Tavoitteeksi nolla tapaturmaa Sanat muutettava turvallisuusteoiksi Työturvallisuus pois sivuraiteelta Riskien arviointi perustaksi turvallisuudelle Näin kohti nolla työtapaturmaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ KATSAUS ANNIKA LAISOLA- NUOTIO PIRKKO MÄKELÄ-PUSA RAIJA TIAINEN SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ On kiva mennä aamulla töihin ku hymyilyttää Johdanto Työurien pidentämisen

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot