Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö"

Transkriptio

1 Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

2 Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia työturvallisuuteen liittyviä asioita ammatilliset tutkinnon osat ja elinikäisen oppimisen avaintaidot voimaan astuvissa tutkinnon perusteissa niitä on sisällytetty myös tutkinnon perusteiden yhteisiin tutkinnon osiin (3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto). Työturvallisuuteen liittyviä asioita on käsitelty myös mm. perustutkintojen toimeenpano-oppaassa.

3 Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 2/2 OPH on julkaissut useita alakohtaisia työturvallisuusoppaita ja muuta aiheeseen liittyvää tietoa löytyy netistä mm: eriaali/linkkeja n_alojen_oppimisymparistojen_turvallisuusopas.pdf

4 Elinikäisen oppimisen avaintaidoissa Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja

5 Yhteiset tutkinnon osat: Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp Opiskelija osaa laatia itselleen terveellisiä elämäntapoja, työkykyä ja liikuntaa edistävän suunnitelman ja toimia sen mukaisesti osaa edistää ja ylläpitää opiskelu-, toiminta- ja työkykyään osaa ottaa huomioon ravitsemuksen merkityksen terveydelle sekä tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutukset osaa kuvata mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille osaa edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia osaa kehittää toimintatapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyttä osaa toimia turvallisesti ja ergonomisesti, ehkäistä tapaturmia, toimia ensiaputilanteissa sekä hakea apua.

6 Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ( ) Opiskelijan työturvallisuus (L 787/2014, 19 ): Työnantaja vastaa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävässä koulutuksessa opiskelijan työturvallisuudesta siten kuin siitä työntekijöiden osalta säädetään ja määrätään myös silloin, kun opiskelija ei ole työsopimussuhteessa taikka virkasuhteessa tai siihen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa työnantajaan. Koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa työnantajalle edellä tarkoitetusta työturvallisuusvastuusta.

7 Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ( ) Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (L 787/ 2014, 28 ): Koulutuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Koulutuksen järjestäjän tulee laatia suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. Opetushallituksen tulee antaa määräykset suunnitelmien laatimisesta. Ks myös OPHn määräys 92/011/2014

8 Työturvallisuus valtionavustushankkeissa 2014 Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Tavoitteena on Kehittää työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutustapoja eri koulutusaloilla Otetaan huomioon erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat Kehitetään alakohtaisia toimintatapoja työturvallisuuden edistämiseksi Koko prosessin laadunhallinnassa hyödynnetään aiempien hankkeiden tuloksia Tiedotus ja tulosten levitys kehittämistyön aikana

9 2014 valtionavustusten tavoitteista poimintoja 1/2: Työturvallisuuden edistäminen työssäoppimispaikoilla ja oppilaitosympäristössä, otetaan huomioon myös opiskelijoiden erityisen tuen tarpeet Työturvallisuusohjeiden selkokielisiksi tekeminen, työturvallisuusoppaiden jalkauttaminen opettajille Työturvallisuuteen liittyvää koulutusta (uusia menetelmiä), turvallisuusauditointi/ turvakävely, turvallisuuden portaat opettajalle, opiskelijalle, työpaikkaohjaajalle, erityisopiskelijoille työssäoppimisen ohjauksen malli Edistää työturvallisuutta oppilaitoksessa ja työpaikalla tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen; turvallisen oppimisympäristön kartoitusmalli ja työturvallisuusohjeet ovat eri alojen käytössä

10 2014 valtionavustusten tavoitteista poimintoja 2/2: Työturvallisuutta tukevat prosessit työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen, kootaan alakohtaista työturvallisuusmateriaalia Turvallisuusriskien selvittäminen, koulutusalakohtaiset toimintasuunnitelmat, opiskelijoiden perehdyttäminen työturvallisuuteen, turvakävelyn mallintaminen alakohtaiseksi Työturvallisuuden harjoitteluun oppimisympäristöjä, työpaikkaohjaajien koulutusta työpaikoilla (painopisteenä työturvallisuuden edistäminen), Tuetaan ja varmennetaan työturvallisuutta työpaikoilla ohjauksen ja opettajien työssäoppimisen avulla Työturvallisuuden huomioiminen kaikessa opiskelijan materiaalissa

11 Laadunhallinta Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien itsearviointi käynnistyy ja sen tulee valmistua viimeistään Lähtökohtana on, että kaikki ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen järjestäjät tekevät laadunhallintajärjestelmänsä kriteeriperustaisen itsearvioinnin. Työturvallisuus sisältyy em. kriteereihin. Esim. :1.2 Turvallisuusjohtaminen osana laadunhallintajärjestelmää, 3.5 Työhyvinvointi

12 tus/ammatillinen_koulutus/liitteet/ammatillisen_ PERUS- _JA_LISxKOULUTUKSEN_JxRJESTxJIEN_LAADU.pdf en_kriteerit_itsearviointia_varten_ver_15_10_2014_ 3_.pdf

13 Miten voisimme yhteistyössä edelleen edistää ja kehittää työturvallisuuteen liittyvien asioiden huomioimista ammatillisessa peruskoulutuksessa? KIITOS!