Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017"

Transkriptio

1 1 Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille Toimintaohjelman sisältö Toimintaohjelmalla pyritään työsuojeluasioiden hallittuun ja suunnitelmalliseen järjestämiseen työpaikalla. Työturvallisuuslaki sisältää säännökset turvallisuuden johtamisen keskeisistä asioista. 2. Tavoite Tavoitteena on taata turvalliset, terveelliset työolosuhteet ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Työympäristön tilaa tarkkaillaan jatkuvasti, muutosten vaikutukset ennakoidaan ja esille tulleet epäkohdat korjataan. 3. Työpaikan työsuojeluasioiden hoito ja järjestäminen Työsuojelu on osa jokapäiväistä työelämää. Tämän johdosta jokaisella työyhteisön jäsenellä on omalta osaltaan vastuu työsuojelun toteutumisesta. Kokonaisvastuu toimintaohjelman toteutumisesta on esimiehillä. Yksittäisen työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavat asiat ja niitä koskevat muutokset käsitellään esimiehen ja työntekijän kesken. Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus osallistua asian käsittelyyn työntekijän pyynnöstä ja tarvittaessa muutoinkin. Laajakantoiset ja työpaikkaa yleisesti koskevat asiat käsitellään työsuojelutoimikunnassa. Työsuojelutoimikunnan tehtävänä on toimia työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä ja johtaa työsuojeluorganisaation toimintaa. Työsuojelutoimikunnan jäsenellä on oikeus tehdä esityksiä työsuojelutoimikunnassa käsiteltäviksi asioiksi ja muutoinkin yhteistoiminnan kehittämiseksi. Työsuojelutoimikunnassa käsitellään vähintään valvontalain 26 :n edellyttämät asiat: työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavat asiat ja niitä koskevat muutokset periaatteet ja tapa, joiden mukaan työpaikan vaarat ja haitat selvitetään sekä edellä tarkoitetussa selvityksessä ja työterveyshuollon tekemässä työpaikkaselvityksessä esille tulleet työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen yleisesti vaikuttavat seikat työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvät ja muut työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat kehittämistavoitteet työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavat työn järjestelyyn ja mitoitukseen sekä niiden olennaisiin muutoksiin liittyvät asiat työsuojeluviranomaisen valvontaan kuuluvassa laissa tarkoitetun työtekijöille annettavan opetuksen, ohjauksen ja perehdyttämisen tarve ja järjestelyt työhön, työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyvät, työn turvallisuutta ja terveellisyyttä kuvaavat tilasto- ja muut seurantatiedot edellä tarkoitettujen asioiden toteutumisen ja vaikutusten seuranta. Edellä mainittuja asioita on käsiteltävä riittävän ajoissa, joten työsuojelutoimikunnan kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Työsuojelupäällikkö

2 2 Siikalatvan kunnassa on nimetty työnantajan ja työntekijäin yhteistoiminnasta vastaavaksi, työpaikan työsuojelupäälliköksi Helena Mämmelä. Siikalatvan kunnan työsuojelutoimikunta: Pirkko Pehkonen pj, Siikalatvan kunnan edustaja Helena Mämmelä sihteeri, työsuojelupäällikkö, Siikalatvan kunnan edustaja Juha Niemelä työsuojeluvaltuutettu Mika Leiviskä työsuojeluvaltuutettu Katariina Tenhunen työsuojeluvaltuutettu Sirpa Leinonen toimihenkilöiden edustaja Sisäilmatyöryhmä Kunnan moniammatillinen sisäilmatyöryhmä kokoontuu tarpeen mukaan käsiteltäessä työskentelytiloja koskevia asioita. 4. Työterveyshuollon järjestäminen Työterveyshuollon palvelut ostetaan seuraavilta yrityksiltä: Jokilaaksojen Työterveys Oy, Pulkkilantie 26, Pulkkila, puh (08) Työterveyslääkäri ja Työterveyshoitajat Vaalan terveyskeskus / Työterveyshuolto (koskee maatalouslomittajia) Työterveyslääkäri, Työterveyshoitaja, Vaalan terveyskeskus Kolehmaisenkatu 5, Vaala, puh (08) Kainuun maakunta-kuntayhtymä/kainuun Työterveys-liikelaitos (koskee maatalouslomittajia) Työterveyslääkäri, Työterveyshoitaja Toiminta toteutetaan työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaan, joka on laadittu työterveyshoitolain määräysten ja suositusten mukaan. Työterveyshuollon henkilöstöä käytetään tarpeen mukaan asiantuntijoina työtilojen ja työympäristön tarkastuksissa ja suunnittelussa. 5. Käytössä olevat toimintaohjeet Työsuojelun toimintaohjelma Työhyvinvointisuunnitelma Siikalatvan kunnan päihdeohjelma Varhainen välittäminen työyhteisössä Henkilöstön perehdyttämisohje Kehittämiskeskustelut Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Vakuutusopas Tasa-arvosuunnitelma Perehdyttämissuunnitelma Maatalouslomitus / Työolosuhdekartoitus Rakennustyön turvallisuusohje Toimintaohjeiden päivittäminen Toimintaohjeista on tavoitteena vuonna 2014 päivittää Työsuojelun toimintaohjelma, Työhyvinvointisuunnitelma ja Varhainen välittäminen työyhteisössä.

3 3 6. Työympäristön kuvaus, työn vaarojen selvittäminen, riskien arviointi ja kehittämistarpeet Työolosuhteet ja niiden nykytilan selvittäminen ovat keskeisiä lähtökohtia työpaikan työsuojelutoiminnan suuntaamiselle ja kehittämiselle. Millaisessa ympäristössä ja millaisella henkilöstöllä, välineillä ja menetelmillä työ tehdään ja mitkä ovat työolosuhteiden kannalta keskeiset työn sujuvuuteen vaikuttavat tekijät. Vuosittain esimies yhdessä työyhteisön kanssa selvittää vaara- ja haittatekijät, arvioi riskien merkittävyyden ja päättää toimenpiteet niiden pienentämiseksi. Toimialueiden työolosuhteet ovat hyvin erialaisia, joten jokainen toimiala selvittää ja arvioi oman alueensa ja tekee esitykset kehittämistarpeista. Työpaikalla esiintyvät vaaratekijät ja niihin liittyvät vaaratilanteet, vaaratilanteiden riskitasot ja toimenpiteet riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi hallintokunnat kirjaavat Riski Arvi tietokonesovellukseen. Riski-arvin avulla voidaan tuottaa erilaisia yhteenvetoraportteja kunnan riskien arvioinnista ja riskeille kirjatuista toimenpiteistä sekä seurata säännöllisesti eri hallintokuntien toimenpidesuunnitelmien toteutumista. Vaaratilanteet (Läheltäpiti-tilanteet) Vaaratilanteiden raportoinnin ja käsittelyn työpaikoilla on todettu parantavan merkittävästi työturvallisuutta ja auttavan kohdistamaan työturvallisuus toimenpiteitä oikeisiin toimenpiteisiin. Vakiokäytännöksi otetaan vaaratilanteiden (läheltäpiti-tilanteiden) raportointi ja käsittely. Menettelyllä ei haeta syyllisiä vaan etsitään syitä ja keinoja tilanteiden ehkäisemiseksi. Raportointi ja käsittely toteutetaan siellä missä työtkin tehdään, eli luonnollisissa työyksiköissä. Kun havaitaan vaaratilanne, raportoidaan siitä esimiehelle ja edelleen työsuojelupäällikölle. Työpaikkakäynnit ja tarkastukset Työterveyshuolto tekee työpaikkaselvityksiä eri työpisteissä tarpeen mukaan ja muutosten yhteydessä tai 5 vuoden välein. Työsuojeluvaltuutetut tekevät eri työpaikoissa tarkastuksia omien vastuualueidensa puitteissa. Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastaja suorittaa valvontaa ja työsuojelutarkastuksia heille vuosittain asetettujen painoalueiden mukaan. 7. Työhyvinvoinnin huomioonottaminen kunnan toiminnassa kaikilla organisaatiotasoilla Ylimmän johdon tulee määritellä miten turvallisuuteen kuuluvia tehtäviä organisaatiossa hoidetaan (ns. linjavastuu). Tehtävien määrittely on syytä tehdä kirjallisesti esimerkiksi kehityskeskusteluiden yhteydessä. Esimiehen työsuojeluvastuu perustuu hänen päätöksenteko- ja toimivaltuuksiinsa ja pohjautuu työturvallisuuslakiin. Vastuualueita voidaan kuvata yleisesti seuraavasti: Valtuuston, kunnanhallituksen, lautakuntien vastuulla on: Aineelliset edellytykset kuten tuotantovälineiden ja tilojen turvallisuus, joista on huolehdittava jo suunnittelu- ja investointipäätösten yhteydessä Toiminnalliset edellytykset kuten riittävän pätevien esimiesten valinta ja selkeän tehtäväjaon vahvistaminen ja yleisvalvonta Palvelualueen johtajan vastuulla on: Turvallisuusohjeiden laatimisen ja niiden noudattamisen valvonta Laitehankinnat ja laitteiston kunnon valvonnan toteutuksesta huolehtiminen Työyhteisön sosiaalisten suhteiden ja henkisen työsuojelun edellytysten valvonta

4 4 Tarpeellisten esitysten tekeminen ylemmälle johdolle Työyhteisön esimiehen vastuulla on: Koneiden ja laitteiden kunnon valvonta Turvallisten työmenetelmien ja henkilösuojainten käytön valvonta Työnopastus Työntekijöiden velvollisuutena on: Ohjeiden ja määräysten noudattaminen Varovaisuuden noudattaminen Omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta huolehtiminen Vaaroista ilmoittaminen Suojavälineiden puutteista ja vioista ilmoittaminen Suojavälineiden käyttö Suunnittelu, kehittämis- ja hankintatoimi Työturvallisuuteen, työterveyteen ja työkykyyn liittyvät tekijät tulee ottaa huomioon työtiloja suunniteltaessa ja uudistettaessa, hankittaessa työvälineitä ja kalusteita sekä muissa työoloihin vaikuttavissa muutostilanteissa. Ensiarvoisen tärkeää on selvittää näitä asioita käyttäjien kanssa. Sisäiset turvallisuusohjeet Pääosin työpaikkakiinteistöillä on turvallisuussuunnitelmakansio. Pohjakuvaan on merkitty palo-osastointi, alkusammutuskalusto, poistumistiet, vaarallisten aineiden säilytys jne. Suunnitelmassa voi olla muitakin kuin palo- ja henkilöstöturvallisuuteen liittyviä asioita kuten kulunvalvonta, asiakasväkivaltaan liittyvät turvalaitteet ja tietoturvallisuuteen liittyvät asiat. Kansio on työpaikoilla henkilöstön käytettävissä. Kansion ajantasaistamisesta vastaa kiinteistön suojeluasioista vastaava henkilö. Perehdyttäminen ja työnopastus Ammattitaito ja työn hallinta sisältävät myös sen, että työtehtävät suoritetaan turvallisesti ja terveellisesti sekä työhön liittyvät riskit tunnistaen. Näihin asioihin voidaan tehokkaasti vaikuttaa perehdyttämis- ja työnopastustilanteissa. Perehdyttämisen yhtenä tavoitteena on ohjata uutta työntekijää työn tavoitteita palvelevaan käyttäytymiseen, asialliseen ja avoimeen vuorovaikutukseen sekä yhteistyöhön. Kunnan käyttöön on laadittu perehdyttämissuunnitelma ( ), jota hallintokunnat täydentävät vastaamaan omia työpaikkojaan. Koulutus ja tiedotus Työsuojelun kustannuspaikkaan varataan vuosittain määräraha työsuojeluhenkilöstön koulutukseen. Sen lisäksi toimialoilla on varauduttava myös henkilökunnan yleiseen työsuojelukoulutukseen. Yhteistyö edellyttää työsuojeluhenkilöstöltä tiedottamisvelvollisuutta työsuojeluasioista organisaation eri osapuolille ja tasoille. Työturvallisuuslaki velvoittaa kaikkia työntekijöitä ilmoittamaan havaitsemistaan työsuojelullisista epäkohdista esimiehelle. Läheltä piti - lomake on sähköisessä muodossa intranetissä. Henkilöstöasioiden tiedottaminen hoidetaan pääasiallisesti henkilöstölle tarkoitetun intranetin kautta. Sieltä löytyvät voimassaolevat ohjeet, tiedotteet, työsuojelutoimikunnan pöytäkirjat ja toimikunnan jäsenten ja työsuojeluvaltuutettujen yhteystiedot. Esimiesten tulee huolehtia tiedon kulusta henkilöstölleen, ettei heillä ole intran tai sähköpostin käyttömahdollisuutta. Työn ohjaus Toimialueiden tulee kartoittaa työnohjauksen tarve ja varata siihen riittävät määrärahat. Kehityskeskustelut ja työn kuormittavuus

5 5 Kehityskeskustelun tulisi olla luonteeltaan myönteistä eli kartoittaa esim. työntekijän mahdollisuuksia parantaa ammattitaitoaan. Työntekijöiden tehtäväkuvat tulee pitää ajantasalla ja vastuualueet selkeinä. Jos työsuorituksessa on puutteita, esimies keskustelee työntekijän kanssa niiden syistä. Työn kuormittavuutta tulisi käsitellä ensin työntekijän ja hänen esimiehensä. Jos kuormittumisen toteamisessa tarvitaan asiantuntijaa, työnantajan tulee ensisijaisesti käyttää työterveyshuoltoa. Työntekijä voi perustellusta syystä saada pyynnöstä työterveyshuollolta selvityksen työkuormituksesta. Keskustelun avuksi on laadittu valmiita lomakemalleja. Ensiapukoulutus Ensiapukoulutus toteutetaan lääkintöhallituksen ja työsuojeluhallituksen ohjeiden mukaisesti niin, että jokaisessa työyksikössä on sovittu määrä koulutettuja. Tämän jälkeen toiminta painottuu ylläpitoon. Työpisteestä riippuen koulutusta järjestetään 3-5 vuoden välein. Työpaikoilla ilmoitetaan ilmoitustauluilla, taukotuvissa ja/tai muualla keskeisellä paikalla ensiapukoulutetut henkilöt ja työterveyshuollon yhteystiedot. Työkykyä ylläpitävä toiminta Työkykyä ylläpitävä toiminta koostuu kaikesta siitä toiminnasta, jolla työnantaja ja työntekijä yhteistyössä pyrkivät edistämään ja tukemaan työelämässä olevan työ- ja toimintakykyä hänen työuransa eri vaiheissa. Toiminnan toteuttamisen avuksi on laadittu työhyvinvointisuunnitelma, jota päivitetään tarpeen mukaan. Toimintaa toteutetaan toimialan vuosittain varaaman määrärahan puitteissa. Virkistystoiminta Henkilöstön virkistystoiminnan järjestämisestä vastaavat toimialat itsenäisesti. Toiminnan järjestämisen enimmäiskustannukset ( /hlö/v) ja pääperiaatteet (järjestetäänkö toiminta työaikana vai vapaa-ajalla) päätetään vuosittain keskitetysti henkilöstöhallinnossa budjetin käsittelyn yhteydessä. Savuton työpaikka Siikalatvan kunta siirtyy savuttomaksi kunnaksi alkaen (kvalt. päätös ). 8. Ristiriitatilanteiden hallinta Ristiriitatilanteita voi muodostua mm. seuraavista asioista: päihdeaineiden väärinkäyttö, epäasiallinen kohtelu/haitanteko, epätasa-arvoinen kohtelu, toistuvat vaikeat henkilöstöristiriidat (työtoverit, esimies/alainen), henkilön syrjintä ja arviointi sekä uhkaavien kriisitilanteiden hallinta. Varhainen välittäminen työyhteisössä / Toimintamalli puheeksiottamisesta Siikalatvan kunnan työpaikoissa on kehitetty tueksi esimiehille ongelmien tunnistamiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Päihteiden väärinkäyttöön liittyvästä hoitoonohjauksesta on menettelytapaohje, joka on vahvistettu kunnanhallituksessa / Siikalatvan kunnan työpaikkojen päihdeohjelma. Käytännössä väärinkäyttäjän hoitoonohjaus tapahtuu esimiehen ja työterveyshuollon kautta. Häirintä ja epäasiallinen käyttäytyminen Lähtökohtana on, että Siikalatvan kunnan työpaikoilla ei sallita minkäänlaista henkistä väkivaltaa, epäasiallista kohtelua tai häirintää, sitä ei pidä hyväksyä ja jokaisella on vastuu puuttua siihen. Mikäli kokee joutuneensa työpaikalla epäasiallisen kohtelun kohteeksi tai seksuaalisen häirinnän kohteeksi, voi ensin ilmoittaa häiritsijälle, ettei hyväksy tämän toimintaa, vaan kokee sen epäasialliseksi käytökseksi ja henkiseksi väkivallaksi. Jos huomautus ei tehoa, voi häiritsijän luo mennä yhdessä työtoverin kanssa tai ottaa yhteyttä lähimpään esimieheen, luottamusmieheen, työsuojeluhenkilöstöön taikka työterveyshuoltoon. Selvittelyssä on tärkeää kuunnella eri tahoja. Esimiehen tehtävä on kutsua asianosaiset keskustelemaan, mutta mikäli näin ei käy, voi koollekutsuja tulla muualtakin. Keskustelussa tulee päättyä johonkin sopimukseen siitä, miten jatkossa edetään.

6 6 Jokainen häirintätilanne on ainutkertainen ja siksi joka kerta on mietittävä, mikä juuri siinä tilanteessa on paras tapa edetä. Häirintätilanteissa kannattaa käyttää häirityn tukena työterveyshuollon palveluita. Asiakasväkivalta Toimialat laativat työympäristön kuvauksen ja riskien arvioinnin yhteydessä omakohtaiset menettelytapaohjeet, joissa on käsitelty uhkaavien tilanteiden todennäköisiä ilmenemismuotoja ja tilanteiden hallinta- sekä toimintatapoja, joilla väkivaltatilanteiden vaikutukset työntekijöiden turvallisuuteen voidaan torjua tai rajoittaa. Työnantajan tasapuolinen kohtelu työntekijöitä kohtaan Siikalatvan kunnanvaltuusto on hyväksytty tasa-arvosuunnitelman. Muut henkilöstöön kohdistuvat uhkaavat kriisi- ja ristiriitatilanteet (irtisanomiset, omaisen vakava onnettomuus tai kuolema, tulipalo kotona jne) hoidetaan aina pääsääntöisesti esimiehen kanssa. Tarvittaessa käytetään työsuojelu- tai/ja luottamusmieshenkilöstöä asioiden selvittämiseen. 9. Yhteiset työpaikat Yhteisellä työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on varmistettava, että kaikki työnantajat ja työntekijät ovat saaneet tarpeelliset tiedot työpaikan vaaroista ja turvallisen työskentelyn ohjeet. Jokaisen työnantajan on omalta osaltaan huolehdittava, ettei hänen työstään aiheudu vaaraa muiden samoissa tiloissa toimivien työnantajien työntekijöille. 10. Toimintalinjat Siikalatvan kunnan työsuojelulle asetetaan seuraavia toimintalinjoja: Pidetään työ- ja tuotantovälineet, työtilat ja työilmapiiri kunnossa ja huomioidaan terveellisyysja turvallisuusvaatimukset suunnittelussa, toimintoja sijoitettaessa ja laitehankinnoissa. Työpaikoissa tulee käynnistää säännöllinen oma sisäinen työsuojelutarkastuskäytäntö ja kehittää työoloja koskeva aloite- ja ilmoitusmenettely Kannustetaan henkilöstöä työkykyä ylläpitävään toimintaan. 11. Työolojen seurantakohteet Työsuojelulle asetettujen tavoitteiden ja toimintalinjojen toteutumisen seurantaan tarvitaan mittareita, joita ovat sairauspoissaolot, työtapaturmat ja läheltä piti tapaukset, väkivallan uhkatilanteet, työilmapiirikartoitukset ym. Seurantatietoja saadaan henkilöstöhallinnosta. Seurantatietoja kokoaa työsuojelutoimikunnalle analysointia varten työsuojelupäällikkö. Työsuojelun toimintakertomus Työsuojelun toimintakertomus laaditaan vuosittain osana henkilöstötilinpäätöstä. 12. Toimintaohjelman toteutuksen seuranta ja ylläpito Toimintaohjelma tarkistetaan neljän vuoden välein. Ajantasaisuutta ja toteutumista seurataan vuosittain työsuojelutoimikunnan toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä. Toimintaohjelma käsitellään työsuojelutoimikunnassa, yhteistyötoimikunnassa ja kunnanhallitus vahvistaa sen noudatettavaksi. Työsuojelun toimintaohjelma vuosille on käsitelty työsuojelutoimikunnassa yhteistyötoimikunnassa kunnanhallituksessa

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valvontaohje Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Tampere 2008 Kannen kuva: Marjo Ullakonoja Sisällysluettelo 1 Yleistä...5 2 Työsuojelun valvonta

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1 / 2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONTA

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1/15 SALON KAUPUNKI PL 77 24101 Salo Puh. (02) 7781 SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Perussuunnitelma ajalle: 1.1.2014 31.12.2016, päivitys 1.1.2015 alkaen TYÖPAIKKA Nimi: Salon kaupunki

Lisätiedot

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyvät käytännöt vähentävät työtapaturmia Jorma Lappalainen, tekniikan lisensiaatti Työturvallisuusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos jorma.lappalainen@ttl.fi

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä Hyvä kohtelu tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä HYVÄ KOHTELU PPSHP:SSÄ 2009 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ KOHTELU POHJOIS-POHJAANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ... 3 Ohjeen käyttötarkoitus sanoista

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Sosiaalisen median työkäyttö. Työsuojelunäkökulma

Sosiaalisen median työkäyttö. Työsuojelunäkökulma Sosiaalisen median työkäyttö Työsuojelunäkökulma Sisällysluettelo Some ja työ....................................... 3 Suunnitellen someen................................... 4 Ohjeet ja säännöt....................................

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot