TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA"

Transkriptio

1 Forssan kaupunki TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Viihdeuimala Vesihelmi Yhteistoimintaryhmä Kaupunginhallitus

2 Sivu2 Sisällys YLEISTÄ... 3 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 4 TYÖSUOJELUVASTUUT... 5 TYÖOLOJEN SEURANTA... 6 SAIRAUSPOISSAOLOJEN SEURANTA... 7 AKTIIVINEN AIKAINEN TUKI... 8 TYÖTAPATURMAT... 9 VAKAVIEN TYÖTAPATURMIEN, AMMATTITAUTIEN JA VAARATILANTEIDEN TUTKINTA KONE- JA TYÖVÄLINEIDEN HANKINNAT, TYÖMENETELMIEN MUUTOKSET MUUTOS- JA UUDISRAKENTAMINEN HENKILÖSTÖN PEREHDYTTÄMINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYKY-TOIMINTA RISKINARVIOINTI HÄIRINTÄ JA HUONO KOHTELU SEKÄ KIUSAAMINEN TYÖPAIKALLA VÄKIVALTA JA SEN UHKA TRAUMAATTINEN TYÖTILANNE TOIMINTA TULIPALO- JA MUISSA HÄTÄTILANTEISSA YLEINEN TURVALLISUUS ENSIAPU TYÖSUOJELU- JA TURVALLISUUSKOULUTUKSET TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI... 24

3 Sivu3 YLEISTÄ Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään työsuojelun päämäärä ja tavoitteet, vastuut ja toimivalta. Työolojen seuranta ja kehittäminen ovat suunniteltua toimintaa, jolla ennakolta torjutaan ja ehkäistään tapaturmien, terveyshaittojen ja vaaratilanteiden ilmenemistä sekä pyritään ylläpitämään hyvää työilmapiiriä ja työssä jaksamista. Työsuojelun toimintaohjelma on osa hyvin toimivan työyhteisön turvaverkkoa. Käytännön tuloksiin päästään riskien arvioinnilla, vaarojen tunnistamisella ja riskien suuruuden arvioineilla. Riskinarvioinnin perusteella päätetään tarvittavista toimenpiteistä ja niiden tärkeysjärjestyksestä. Toimenpiteille määritellään vastuuhenkilöt ja toteutuksen ajankohdat. Työturvallisuuslaki korostaa työnantajan ja työntekijän yhteistoimintaa. Työntekijällä on aktiivinen rooli työpaikan turvallisuuden ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä, kehittämisessä ja toteuttamisessa. Tämän toimintaohjelman toteutumisen järjestelmällisellä seurannalla sekä työsuojeluasioita ja työturvallisuutta koskevalla ohjauksella ja koulutuksella pyritään saavuttamaan työsuojelussa hyvä taso. Työsuojelun toimintaohjelma päivitetään ja tarkistetaan tarpeen vaatiessa.

4 Sivu4 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA Linjaorganisaatio Forssan kaupungin linjaorganisaatio toimii työsuojelun vastuullisena toteuttajana. Yhteistoimintaryhmä/työsuojelutoimikunta Työsuojeluasioita käsittelevänä yhteistoimintaelimenä toimii yhteistoimintaryhmä, johon kuuluu 17 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä 8 edustaa työnantajaa ja 9 henkilöstöä. Yhteistoimintaryhmän jäsenistä kaksi on työntekijöitä edustavia työsuojeluvaltuutettuja, yksi työnantajaa edustava työsuojelupäällikkö. Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 44/2006,5 luku käsittelee työsuojelun yhteistoimintaa työpaikalla. Forssan kaupungin yhteistoiminnasta ja työsuojelusta on määräykset hallintosäännön 11 pykälässä. Työsuojeluhenkilöstö Työsuojelupäällikkö: Juha Järvinen Työsuojeluvaltuutettu (muu henkilöstö): Kaija-Leena Niemi 1. varavaltuutettu: Tomi Laajalehto Työsuojeluvaltuutettu (opetushenkilöstö): Aija Ojansuu 1. varavaltuutettu: Hannu Haapaniemi Työsuojeluasiamies (katu- ja viherlaitos) Työsuojeluasiamies (vesihuoltoliikelaitos) Pekka Merikanto Topi Nikkanen

5 Sivu5 TYÖSUOJELUVASTUUT YLIN JOHTO Johtaa ja asettaa tavoitteita työsuojelutoiminnalle. Antaa yleisiä toimeenpanomääräyksiä. Varmistaa aineelliset edellytykset, kuten tuotantovälineiden ja -tilojen turvallisuus, joista on huolehdittava jo suunnitteluvaiheessa ja investointipäätösten yhteydessä. Toiminnalliset edellytykset, kuten pätevän esimieskunnan valinta, selkeän tehtäväjaon vahvistaminen ja yleisvalvonta. KESKIJOHTO Varmistaa, että työpaikalle on laadittu tarpeelliset työturvallisuuteen liittyvät suunnitelmat. Laatii ja antaa työturvallisuusohjeita ja valvoo niiden noudattamista. Luo edellytykset työolojen seurannalle ja kehittämiselle. Organisoi välittömän työsuojelutoiminnan. Valvoo työyhteisön henkisen työsuojelun ja sosiaalisten suhteiden edellytyksiä. Suunnittelee laitehankinnat sekä valvoo koneiden ja laitteiden turvallisuutta. Tekee tarpeellisia esityksiä ja ilmoittaa epäkohdista ylimmälle johdolle. VÄLITÖN TYÖNJOHTO Antaa työturvallisuusohjeita ja valvoo niiden noudattamista. Valvoo työoloja, työmenetelmiä, koneiden, laitteiden ja työvälineiden kuntoa. Valvoo suojalaitteiden ja henkilökohtaisten suojavälineiden käyttöä. Perehdyttää ja opastaa alaisensa työntekijät. Osallistuu tapaturmien tutkintaan. Seuraa jatkuvasti työoloja ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista ja epäkohdista sekä tekee parannusesityksiä ylemmälle johdolle. Huolehtii työelämän toimivuuteen liittyvistä perusasioista, tukee ja seuraa työntekijän työssä selviytymistä ja kehittää työoloja. Käy tarvittaessa työntekijän kanssa tukikeskustelun. TYÖNTEKIJÄ Noudattaa annettuja ohjeita ja määräyksiä. Suorittaa työnsä tarpeellista huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen. Huolehtii omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Ilmoittaa viipymättä esimiehelle tai työsuojeluvaltuutetulle käytössään tai hoidettavanaan olevissa koneissa, laitteissa, työvälineissä tai henkilökohtaisissa suojaimissa olevista vioista ja puutteista. Seuraa työoloja ja tekee ehdotuksia niiden parantamiseksi. Työntekijät vastaavat omalta osaltaan työyhteisön toimivuudesta. Työhyvinvointia tukevassa toiminnassa oleellista on hyvän johtamisen ja esimiestyön lisäksi myös työntekijän oma panos.

6 Sivu6 TYÖOLOJEN SEURANTA Työolojen seuranta on työturvallisuuden, työpaikan olosuhteiden, työn kuormittavuuden, työssä jaksamisen ja työilmapiirin jatkuvaa seuraamista. Työolojen seuranta kuuluu erityisesti linjavastuussa oleville esimiehille, mutta myös kaikille kaupungin palveluksessa oleville. Työoloja seuraavat esimiesten ja työntekijöiden lisäksi työterveyshuolto ja työsuojeluhenkilöstö. Keskeisiä työvälineitä työolojen seurannassa ovat riskinarviointi, turvallisuushavaintoraportit, työterveyshuollon työpaikkakäyntiraportit, käydyt aktiivisen aikaisen tuen mallin mukaiset keskustelut, työtapaturmatilastot, sairauspoissaolojen seuranta, työtyytyväisyyskyselyt ja kehityskeskustelut Työntekijöiden on ilmoitettava havaitsemistaan vioista sekä turvallisuutta ja terveellisyyttä uhkaavista vaaroista ja puutteista vastuussa oleville esimiehille. Vaaratilanteen tai turvallisuuspuutteen ilmoittaminen tapahtuu Pohjolan verkkopalvelussa olevan linkin kautta. Turvallisuushavainnon voi ilmoittaa kuka tahansa kaupungin työntekijä. Esimiesten on annettava ilmoittajalle vastaus siitä, mihin toimiin ja missä aikataulussa ilmoituksen johdosta ryhdytään tai aiotaan ryhtyä. Esimies tekee ilmoituksen perusteella riskinarvioinnin kyseisestä tapahtumasta. Turvallisuushavainnon ilmoittaminen Tavoitteet: Turvallinen toimintaympäristö riskienkartoitukseen, turvallisuushavaintoihin ja työpaikkakäynteihin perustuen, ergonomiset työtavat ja työhyvinvoinnin lisääminen Toteuttajat: Esimiehet, työntekijät, työterveyshuolto, työsuojelu Esimiehet

7 Sivu7 SAIRAUSPOISSAOLOJEN SEURANTA Sairauspoissaoloja seurataan työkyvyn hallinnan toimintamallin mukaisesti. Sairauspoissaoloista raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä 3 kertaa vuodessa esimiehille ja yhteistoimintaryhmälle. Sisällöllinen seuranta tehdään työterveyshuollossa. Sähköinen sairauspoissaolojen hälytysjärjestelmä lähettää esimiehen sähköpostiin tiedon kun sairauspoissaolojen raja-arvot henkilön kohdalla ylittyvät. Seurantajakso on yksi vuosi. Rajaarvoina ovat yli viisi poissaolokertaa vuodessa, yli 20 kalenteripäivän (kerrytettynä) poissaolo vuodessa ja yli 30 kalenteripäivän yhtäjaksoinen poissaolo. Sähköpostiviestissä on linkki henkilöstöhallinto-ohjelmaan, johon esimies tekee merkinnän varhaisen tuen mallin mukaisesta tukikeskustelusta ja siinä sovitut tukitoimenpiteet tai tiedon siitä miksi tukikeskustelua ei ole käyty. Tukikeskustelun tavoitteena on löytää ne keinot ja toimenpiteet, joilla edistetään työntekijän terveyttä ja ehkäistään työkyvyttömyyttä. Työterveyshuolto laatii kerran vuodessa sinne toimitettujen tietojen pohjalta joulukuussa yhteistoimintaryhmän käsittelyä varten yleisen katsauksen niistä keskeisistä toimenpiteistä, joita työterveyshuollon, työnantajan ja muiden toimijoiden yhteistyönä on tehty työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi ja työkyvyn edistämiseksi. Työterveyshuolto ja työhyvinvointiryhmä (työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut, henkilöstöpäällikkö) suunnittelevat kerran vuodessa toukokuussa yhteisessä palaverissa toimenpiteitä sairauspoissaolojen hallitsemiseksi. Sairauspoissaolojen hälytysjärjestelmä Työkyvyn hallinnan toimintamalli Tavoitteet: Sairauspoissaolojen väheneminen. Työkyvyttömyyden ehkäisy. Tukikeskustelut. Toteuttajat: Esimiehet, työntekijät, työterveyshuolto, työsuojelu Esimiehet

8 Sivu8 AKTIIVINEN AIKAINEN TUKI Terveenä työssä aktiivisen aikaisen tuen malli Forssassa osana työhyvinvoinnin edistämistä otettiin käyttöön loppuvuonna Aktiivisen aikaisen tuen mallin mukaisten keskustelujen tärkeä tavoite on tukea työssä jaksamista ja työkykyä varhaisessa vaiheessa. Esimies käyttää Terveenä työssä - ohjetta ja lomakkeita työvälineenä henkilöstönsä työssä jaksamisen ja työstä selviytymisen seuraamisessa ja tukemisessa. Yhteistoimintaryhmä seuraa sairaspoissaolojen kehitystä ja aktiivisen aikaisen tuen mallin mukaisten - keskustelujen käymistä yhteistoimintaryhmän kokouksissa. Terveenä työssä, aktiivisen aikaisen tuen malli Tavoitteet: Työntekijän pitäminen työkykyisenä, työhön paluun tukeminen, ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen, tapaturmien ja ammattitautien ehkäisy, kuntoutustoimenpiteiden tehokkaampi käyttö Toteuttajat: Esimiehet, työntekijät, työterveyshuolto, työsuojelu Esimiehet

9 Sivu9 TYÖTAPATURMAT Toiminta vakavissa työtapaturmatilanteissa on kuvattu seuraavassa kappaleessa. Työtapaturmista ilmoitetaan välittömästi lähiesimiehelle, joka täyttää sähköisesti vakuutusten verkkopalvelussa vakuutustodistuksen ja tapaturmailmoituksen. Työtapaturmista ja läheltäpiti tapahtumista tulee tehdä lisäksi turvallisuushavaintoilmoitus vakuutusten verkkopalvelun kautta esimiehen käsiteltäväksi ja työsuojelupäällikölle tiedoksi. Työtapaturman tutkinta suoritetaan tarvittaessa yhteistyössä työsuojelupäällikön ja valtuutettujen kanssa. Linkin kautta ilmoitetaan myös läheltä piti tilanteista ja muista turvallisuushavainnoista. Tapaturmia pyritään vähentämään toimipistekohtaisen riskinarvioinnin avulla ja tekemällä korjaustoimenpiteitä havaittujen riskien osalta. Sattuneet työtapaturmat käsitellään työyksikköpalavereissa vastaavien tapausten estämiseksi. Työtapaturmia seurataan ja niiden ehkäisemiseksi tehdään esityksiä yhteistoimintaryhmässä ja työterveyshuollossa. Vakuutusten verkkopalvelu Tavoite: Työtapaturmien vähentäminen Esimiehet, työntekijät, työsuojeluhenkilöstö ja työterveyshuolto

10 Sivu10 VAKAVIEN TYÖTAPATURMIEN, AMMATTITAUTIEN JA VAARATILANTEIDEN TUTKINTA Mikäli työpaikalla sattuu vakava työtapaturma, on siitä tehtävä heti ilmoitus poliisille ja aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle (Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta, 44/ ) Ilmoituksen poliisille ja aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle tekee työnantajan edustajana työyksikön esimies tai työvuorossa oleva vastuuhenkilö. Vakavista työtapaturmista, ammattitaudeista ja vaaratilanteista suoritetaan välittömästi tutkimus, jossa selvitetään niihin johtaneet syyt ja tarvittavat toimet niiden uusiutumisen estämiseksi. Sama koskee sellaisia kone- tai laitehäiriöitä, joilla on vaikutusta turvallisuuteen. Tutkinta suoritetaan työsuojelupäällikön johdolla yhteistyössä työsuojeluvaltuutetun ja henkilöstön kanssa. Tarvittaessa käytetään asiantuntijoita esiin tulleiden ongelmien syiden selvittämisessä ja ratkaisemisessa. Tavoite: Vakavasta työtapaturmasta ilmoittaminen Selvittää tapaturmaan tai ammattitautiin johtaneet syyt ja pyrkiä estämään vastaavanlaisen tapahtuminen uudestaan Toteuttajat: Esimiehet, työntekijät, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut, viranomaiset (poliisi ja aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle) Esimies, työvuorossa vastuussa oleva työntekijä Ilmoitukset on tehtävä välittömästi, säännöllinen ilmoitusten käsittely työsuojelutoimikunnassa (Ytr)

11 Sivu11 KONE- JA TYÖVÄLINEIDEN HANKINNAT, TYÖMENETELMIEN MUUTOKSET Hankintojen yhteydessä toimittajat velvoitetaan huomioimaan turvallisuusvaatimukset sekä selvitttämään ennakolta niiden vaikutukset turvallisuuteen yhdessä sen henkilön/henkilöstön kanssa, jota hankinta koskee. Valintoja tehtäessä kuullaan ko. henkilöstöä. Turvallisuusvaatimusten täyttyminen selvitetään tarvittaessa yhdessä työsuojeluhenkilöstön kanssa. Samoin menetellään suunniteltaessa työmenetelmien muutoksia. Koneturvallisuus, CE merkintä Uuden koneen hankinta työpaikalle Koneen vaarojen tunnistaminen ennen 1994 Tavoite: Turvalliset ja ergonomiset koneet, työvälineet ja työmenetelmät Toteuttajat: Hankinnoista vastaavat, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut Hankinnoista vastaavat

12 Sivu12 MUUTOS- JA UUDISRAKENTAMINEN Työympäristön rakenteita ja työtiloja suunnitellessaan työnantajan on huolehdittava siitä, että suunnittelussa otetaan huomioon niiden vaikutukset työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen ja että ne ovat aiottuun tarkoitukseen soveltuvia. Jos suunnittelu annetaan ulkopuolisen suunnittelijan tehtäväksi, työnantajan tulee antaa suunnittelijalle riittävät suunnittelun kohteena olevaa työpaikkaa koskevat tiedot. Suunnittelija velvoitetaan huomioimaan turvallisuusvaatimukset. Henkilöstölle selvitetään ennakolta muutoksen tarkoitus ja tavoitteet sekä vaikutukset turvallisuuteen. Henkilökunta ja työsuojeluhenkilöstö osallistuvat tilojen suunnitteluun. Työsuojelunäkökohdat on huomioitava kaikissa muutossuunnitelmissa. Tarvittaessa neuvotellaan aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen kanssa. Tavoite: Turvalliset, ergonomiset, viihtyisät ja toimivat työtilat ja työympäristön rakenteet Toteuttajat: Rakennuttajan edustaja, suunnittelijat, henkilökunta, työsuojeluhenkilöstö Rakennuttajan edustaja

13 Sivu13 HENKILÖSTÖN PEREHDYTTÄMINEN Jokainen työntekijä perehdytetään tehtäviinsä. Perehdyttämisestä vastaa esimies ja hänen määräämänsä muut henkilöt. Perehdyttämisen avulla työntekijät saavat ennen työn aloittamista tiedot työpaikasta ja sen toimintatavoista, työsuojelu- ja työsuhdeasioista. Omaan työhön liittyvät vaarat ja haitat sekä niiden välttämiseksi tarvittavat toimenpiteet selvitetään niin, että työntekijät pystyvät saamiensa ohjeiden ja tietojen perusteella työskentelemään turvallisesti ja terveellisesti. Perehdyttämistä varten on yleinen perehdyttämisopas, joka on luettavissa henkilöstöpalvelut kansiosta. Sen lisäksi toimialoilla voi olla omia perehdyttämiskansioita. Perehdyttämisopas Perehdyttämislomake Tavoite: Työntekijät pystyvät saamiensa ohjeiden ja tietojen perusteella työskentelemään turvallisesti ja vaarantamatta omaa ja toisten terveyttä tai työviihtyvyyttä. Työntekijä tuntee työpaikan tavoitteet ja arvot ja osaa toimia niiden mukaisesti. Toteuttajat: Perehdyttäjät Esimies, työntekijät

14 Sivu14 TYÖTERVEYSHUOLTO Työterveyshuoltopalvelut toteuttaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY). Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi työterveyshuoltoon kuuluu yleislääkäritasoista sairaanhoitoa laboratorio- ja röntgentutkimuksineen ja tarvittaessa ohjaus erikoislääkäritasoiseen hoitoon. Työterveyshuollon toimintaa on selvitetty tarkemmin työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Työpaikkakäynneillä työterveyshuollon ammattihenkilöt ja tarpeen mukaan asiantuntijat selvittävät työolosuhteiden terveellisyyttä ja turvallisuutta huomioiden altisteet, työn kuormittavuuden, työjärjestelyt, tapaturma- ja väkivaltavaaran. Tarkastuksissa hyödynnetään riskinarviointia ja muita työhyvinvoinnista kertovia tietoja. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Tavoitteet: Terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen sekä työssä jaksamisen tukeminen. Noudatetaan hyvää työterveyshuoltokäytäntöä siten, että hyvä ja luottamuksellinen yhteistyö työterveyshuollon, esimiesten ja työntekijöiden välillä toteutuu. Työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistoiminnan ylläpito ja kehittäminen. Toteuttajat: Työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja Henkilöstöpalvelut.

15 Sivu15 TYKY-TOIMINTA Työkykyä ylläpidetään tukemalla omaehtoista liikuntaa. Liikuntasetelijärjestelmä mahdollistaa liikkumisen työnantajan tukemana. Lisäksi työntekijöille tarjotaan työnantajan tukemaa virkistystoimintaa virkistystoiminnan ohjeiden mukaisesti. Yhteistoimintaryhmä päättää vuosittain virkistysmäärärahan käytöstä. Työkykyä edistetään myös savuttomuudella ja päihdehaitattomalla työpaikalla. Forssan kaupungin tavoitteena on savuton ja päihdehaitaton työpaikka. Päihdeohjelman avulla tuetaan työntekijöiden työkykyä ja ehkäistään päihdehaittoja sekä ohjataan esimiehiä ja henkilöstöä tarkoituksenmukaiseen toimintaan päihdehaittatilanteissa. Forssan kaupunkityöpaikan savuttomuusohjelmassa keskeistä on tuen antaminen työntekijöille tupakoinnin lopettamiseksi. Työnantaja tukee työterveyshuollon tupakastavieroitusryhmään tai yksilövieroitukseen osallistuvia työntekijöitä kolmen kuukauden ajan annettavalla yksilöllisesti valittavalla ilmaisella lääketieteellisellä vieroitushoidolla. Huomionosoitukset ja virkistystoiminta Liikuntatarjonta Päihdeohjelma Savuttomuusohjelma Tavoitteet: Ylläpitää ja parantaa henkilöstön psyykkistä ja fyysistä työ- ja toimintakykyä. Terveellisen ja turvallisen työympäristön kehittäminen sekä työyhteisön toimintakyvyn, asenteiden, arvojen, tietojen ja taitojen parantaminen Työkykyä ylläpitävää toimintaa, virkistys- ja liikuntatoimintaa järjestetään YTR:ssä vuosittain sovittavalla tavalla. Toteuttajat: Esimiehet yhdessä henkilöstön kanssa, liikuntatoimi, työterveyshuolto, työsuojelu, YTR

16 Sivu16 RISKINARVIOINTI Esimiehet laativat yhdessä henkilöstön kanssa työolojen vaarojen kartoituksen ja riskinarvioinnin. Työpaikkakäyntien yhteydessä käydään läpi riskinarviointi. Riskinarviointi tehdään toimipistekohtaisesti Riski-Arvi 3.0 tietokoneohjelmalla. Yhteistoimintaryhmä seuraa riskinarviointien toteutusta ja saatuja tuloksia. Riskinarviointeja käytetään apuna työterveyshuollon ja työsuojelun työpaikkakäynneillä. Riskinarviointi koostuu seuraavien vaara- ja riskitekijöiden kartoituksista: Fysikaaliset Ergonomiset Kemialliset Biologiset Henkinen Riskien arviointi Tavoitteet: Turvallinen toimintaympäristö riskienkartoitukseen perustuen, ergonomiset työtavat ja työhyvinvoinnin lisääminen Esimiehet, työsuojelupäällikkö ja valtuutetut, seuranta yhteistoimintaryhmässä Riskinarviointi työyksiköittäin suoritetaan 3 vuoden välein.

17 Sivu17 HÄIRINTÄ JA HUONO KOHTELU SEKÄ KIUSAAMINEN TYÖPAIKALLA Forssan kaupunki työnantajana edellyttää työpaikoilla normaalia hyvää käytöstä eikä hyväksy huonoa kohtelua, kiusaamista, sukupuolista häirintää tai työsyrjintää. Työturvallisuuslain (738/2002) 28 :n mukaan "Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi". Työturvallisuuslain 18 :n 3 momentin mukaan "Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen haittaa tai vaaraa". Forssan kaupungilla on toimintaohje työssähäirinnän ehkäisemiseksi. Työssähäirinnän ehkäisyohjeet Tavoitteet: Mikäli häirintää, huonoa kohtelua tai kiusaamista havaitaan, työpaikalla puututaan siihen viipymättä toimintaohjeessa esitetyllä tavalla. Esimiehellä on vastuu ratkaista asia, mutta kaikilla työntekijöillä on velvollisuus puutua asiaan sitä havaitessaan. Yhteistoimintaryhmässä seurataan tietoon tulleiden kiusaamisepäilytapausten määrällistä kehitystä. Työsuojeluhenkilöt osallistuvat pyydettäessä tapausten selvittämiseen.. Asia otetaan puheeksi työnantajan kanssa kehityskeskusteluissa vuosittain.

18 Sivu18 VÄKIVALTA JA SEN UHKA Henkilöstön henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja turvallisuuteen liittyy vaaratekijöitä, jotka voivat ilmetä asiakkaan uhkailuna ja kiinnikäymisenä. Uhkatilanteisiin on varauduttu toimintaohjein, koulutuksen keinoin, tilasuunnittelun avulla, teknisin hälytyslaittein ja hankkimalla kaasusumuttimia. Sattuneista tapauksista tehdään ilmoitus esimiehelle ja työsuojelupäällikölle turvallisuushavaintoilmoituksella (RH -menetelmä). Esimies ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin uhan vähentämiseksi tai poistamiseksi. Mahdollisten välittömien toimenpiteiden lisäksi kaikki ilmoitukset luokitellaan, tilastoidaan ja käsitellään yhteistoimintaryhmässä. Henkilökunta saa turvallisuuskoulutusta tarpeiden mukaisesti. Koulutuksessa yhtenä osa-alueena on henkilöturvallisuus ja väkivaltaisen asiakkaan kohtaaminen. Koulutuksen tarpeen arvioi alaistensa turvallisuudesta vastaava lähiesimies. Väkivallan uhan hallintakeinot Ehkäise työväkivaltaa Tavoite: Työolosuhteet, varustautuminen ja työntekijöiden valmius kohdata uhkaava tai väkivaltainen asiakas ovat riittävät. Esimies, työntekijät, työsuojelupäällikkö

19 Sivu19 TRAUMAATTINEN TYÖTILANNE Traumaattisella työtilanteella tarkoitetaan työpaikalla tapahtuvia yllättäviä, voimakkaasti järkyttäviä tai muuten kuormittavia tilanteita. Tällaisia tilanteita ovat esim. väkivaltatilanne, dramaattinen tilanne; esim. asiakkaan yllättävä kuolema, työtoverin vammautuminen tai kuolema. Järkyttävä työtilanne voi aiheuttaa ihmiselle stressireaktioita, jotka heikentävät terveyttä ja työkykyä. Tällaisia ovat esim. pelkotilat, ahdistuneisuus, unettomuus, painajaiset, keskittymiskyvyn puute ja halu vältellä tilanteita, jotka palauttavat mieleen tapahtuneen. Järkyttävän työtilanteen vaikutuksia voidaan lieventää jälkihoidon avulla, joka voi tapahtua joko yksilö- tai ryhmäkeskusteluna. Jälkihoidon järjestelyjä koordinoi työterveyshuolto. Tavoite: Traumaattisen työtilanteen jälkeen työntekijä saa riittävän pikaisesti tarvitsemansa avun Työterveyshuolto Tarvittaessa ja riittävän nopeasti

20 Sivu20 TOIMINTA TULIPALO- JA MUISSA HÄTÄTILANTEISSA Työyksiköissä on ohjeet toiminnasta tulipaloissa ja muissa hätätilanteissa (pelastus/poistumisssuunnitelmat). Henkilökunnalle järjestetään palokoulutusta. Tulipalo -toimintaohje Tavoite: Kaikkien työntekijöiden tulee hallita ensisammutustoimet, avun hälyttäminen ja evakuointitoimet Esimies Koulutus jatkuvaa

21 Sivu21 YLEINEN TURVALLISUUS Jokainen johdon ja linjaorganisaation esimies on yhteistoiminnassa henkilökunnan kanssa velvollinen ylläpitämään ja tehostamaan turvallisuutta työpaikalla. Esimiesten lisäksi työolojen seurantaa tehdään työsuojeluorganisaation ja työterveyshuollon toimesta. Yleisessä turvallisuudessa otetaan huomioon myös asiakkaiden ja vierailijoiden turvallisuus. Milloin henkilökuntaan kuuluva henkilö havaitsee turvallisuusongelman, jota hän ei pysty ratkaisemaan heti tai toimivaltansa puitteissa, hänen tulee välittömästi ilmoittaa asiasta omalle esimiehelleen tai työsuojelupäällikölle. Hän voi kertoa asiasta myös työsuojeluvaltuutetulle. Turvallisuushavainto voidaan tehdä tapahtumasta tai olosuhteesta, jolla voi olla vaikutuksia omaisuuteen/toimintaan, ympäristöön tai henkilöihin. Turvallisuushavainto pitää siis sisällään vaara- ja läheltäpiti -tilanteet, mutta myös turvallisuuteen liittyvät kehitysehdotukset. Työturvallisuuslaissa (738/2002) edellytetään työntekijöitä ilmoittamaan havaitsemistaan vioista ja puutteista, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle, sekä työnantajalle että työsuojeluvaltuutetulle. Työnantajan on puolestaan ilmoitettava työntekijälle sekä työsuojeluvaltuutetulle niistä toimenpiteistä, joita vastaavien tapausten ehkäisemiseksi on tehty tai tullaan tekemään. Turvallisuushavainnon ilmoittaminen ja käsittely Tavoite: Kaupungin tiloissa työskentely, asiakkaana olo tai vierailu on turvallista. Johto, esimiehet, työsuojeluhenkilöstö, työntekijät

22 Sivu22 ENSIAPU Työpaikan ensiapuvalmiudella tarkoitetaan sitä, että työpaikalla on sen olosuhteisiin nähden riittävästi ensiaputaitoisia henkilöitä, ensiapuvarustus ja toimintaohjeet onnettomuustilanteiden varalta. Ensiapukoulutus ja sen järjestäminen: Henkilökunnalle järjestetään EA1 kurssi/tai hätäensiapukurssi ja ylläpitokoulutus, jolloin tavoitteena on saada joka työpaikalle vähintään yksi ensiapukoulutettu työntekijä. Niissä työpaikoissa, joissa ei ole hoitohenkilökuntaa, tulee sopivaan paikkaan asettaa nähtäväksi tiedot ketkä ovat ensiaputaitoisia työntekijöitä. Ensiapukoulutuksen saaneista pitää esimies ajan tasalla olevaa luetteloa, josta käy ilmi koulutettujen osuus henkilöstöstä, koulutettujen nimet ja koulutus sekä saadun koulutuksen ajankohdat. Varustus: kaikissa toimipisteissä on vähintään ensiapukaappi tai vastaava varustus ja ajoneuvoissa ensiapulaukku. Tavoite: Kaikissa toimipisteissä vähintään 5 % henkilökunnasta on ensiaputaitoista Yksikön esimiehet huolehtivat oman yksikkönsä henkilökunnan koulutuksesta

23 Sivu23 TYÖSUOJELU- JA TURVALLISUUSKOULUTUKSET Henkilökunta saa työsuojelu- ja turvallisuuskoulutusta tarvittaessa. Turvallisuussuunnitelma/pelastussuunnitelma on tehty kiinteistökohtaisesti ja se on henkilökunnan luettavissa. Henkilökunnalle pidetään palokoulutusta ja sammutusharjoituksia. Koulutetuista pidetään kirjaa. Työpisteisiin, jossa on väkivallan uhka järjestetään henkilöturvallisuuskoulutusta. Koulutuksen järjestämisestä vastaa työyksikön esimies. Yksityöskentelyä varten työyksikön esimies laatii toimintatapa ja hälytysohjeet. Yksintyöskentely Tavoite: Työntekijöillä on riittävä osaaminen turvalliseen työntekoon ja hätätilanteiden varalle. Esimiehet

24 Sivu24 TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI Forssan kaupunki on hyväksynyt noudatettavaksi erillisen henkilöstöä koskevan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Suunnitelma sisältää ohjeita työantajan toimenpiteistä tasaarvon edistämiseksi. Tasa-arvokysymyksiä ja mahdollisesti käynnistettyjä tasa-arvon edistämishankkeita seurataan työsuojeluorganisaatiossa ja yhteistoimintaryhmässä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tavoite: Työntekijöitten tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu Tasa-arvolain soveltamisen tavoitteena on edistää tasa-arvoisen ajattelutavan juurruttamista työpaikan henkilöstöön ja työympäristöä koskevaan suunnitteluun, valmisteluun ja päätöksentekoon niin, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet toimia työtehtävässään. Kaikki Seuranta: Toimenpiteiden toteutumista seuraa yhteistoimintaryhmä.

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma 2016-2019 Työsuojelutoimikunta 9.2.2016 Yhteistyöryhmä 15.3.2016 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 30.3.2016 www.nurmijarvi.fi Sisältö Nurmijärven kunnan

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Annaleena Rita ja Pertti Hautala 3.12.2013 2 SISÄLTÖ 1. Rautjärven kunnan toiminta-ajatus... 3 2. Työsuojelun toiminta-ajatus... 3 3. Rautjärven kunnan työsuojelun toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2015 A. YLEISTÄ Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Forssan kaupungilla yhteistoimintaryhmä ja työsuojelutoimikunta on yhdistetty. Työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen toimikausi on neljä vuotta.

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma 1 HEINÄVEDEN KUNTA Työsuojelun toimintaohjelma Johtoryhmä 29.09.2012 Yhteistyötoimikunta 22.10.2012 Kunnanhallitus 5.11.2012 Voimaan 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ 3. TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2 Sisällysluettelo 1 Työsuojelutoiminta ja tavoitteet 3 2 Suomussalmen kunnan henkilöstöpolitiikka 3 2.1 Toiminta-ajatus 3 2.2 Henkilöstöpoliittinen visio

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu Nolla tapaturmaa -ajattelu Kaikki tapaturmat voidaan estää jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa Tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa Tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 1 (9) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 2 (9) SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Työsuojelupäällikkö Avoin puh. 04010 44060. Työsuojeluvaltuutettu Risto Vattulainen puh. 04010 44061. Yhteyshenkilö Niina Meriläinen puh.

Työsuojelupäällikkö Avoin puh. 04010 44060. Työsuojeluvaltuutettu Risto Vattulainen puh. 04010 44061. Yhteyshenkilö Niina Meriläinen puh. LIEKSAN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Hoivapalvelut 10.10.2014 Yrjönhovin palvelukoti Yrjönhovin tukikeskus Partalanmäen palvelukoti Karpalon päiväkeskus Kotihoito

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KH 17.1.2017 12 LIITE 3 YTTMK 4.1.2017 2 LIITE 1 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2017 31.12.2018 2.1.2017 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN TARKOITUS, TAVOITE

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017. I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017. I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus 1 JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017 I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus Työsuojelun toimintaohjelma perustuu työturvallisuuslain (23.8.2002/738) 9 :ään, joka on seuraava:

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas

Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Jarmo Vorne, erityisasiantuntija Työturvallisuusopashankkeen toteutus Opashanke toteutettiin 2014-2015 Lähtöaineistona käytettiin olemassa olevaa tutkimus- ja työsuojelutietoa

Lisätiedot

TYÖNTEKOA TUKEVA JOHTAMINEN YHTEINEN TAVOITE. Työsuojelun yhteistoiminta osana kehittämistä - Ammattijärjestön puheenvuoro

TYÖNTEKOA TUKEVA JOHTAMINEN YHTEINEN TAVOITE. Työsuojelun yhteistoiminta osana kehittämistä - Ammattijärjestön puheenvuoro TYÖNTEKOA TUKEVA JOHTAMINEN YHTEINEN TAVOITE Työsuojelun yhteistoiminta osana kehittämistä - Ammattijärjestön puheenvuoro Työsuojelun yhteistoiminta osana kehittämistä Lainsäädäntö hyvän johtamisen ja

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit 1. Työhyvinvointi johtamisessa Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit Tyydyttävä: Työhyvinvoinnista keskusteltu, mutta tavoitteet ja vastuut epäselvät. Työhyvinvointi nähdään yksilön asiana. Hyvä:

Lisätiedot

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja LIITE I 1/4 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2014 1. Työsuojelun toiminta-ajatus Kunnan henkilöstön henkisen ja fyysisen työkyvyn turvaaminen. Työn tuottavuuden ja laadun sekä työviihtyvyyden parantaminen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELU- KUNTAYHTYMÄN TYÖSUOJELUN TOIMIN TAOHJELMA

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELU- KUNTAYHTYMÄN TYÖSUOJELUN TOIMIN TAOHJELMA KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELU- KUNTAYHTYMÄN TYÖSUOJELUN TOIMIN TAOHJELMA Hyv. 15.3.2011 yhteistyökomiteassa 1. Yleistä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymässä

Lisätiedot

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Marjo Sinokki Työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon ja terveydenhuollon EL EI SIDONNAISUUKSIA Tänään pohditaan Taustaa Työkyky Yhteistyö

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Parempi työ

Perusasiat kuntoon Parempi työ Perusasiat kuntoon Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2013 26.4.2013 Lahti Ylitarkastaja Jenny Rintala Työsuojelun vastuualue 1 Uutta psykososiaalisen kuormituksen valvonnassa Työn kuormituksen

Lisätiedot

AKTIIVINEN TYÖKYVYN SEURANTA

AKTIIVINEN TYÖKYVYN SEURANTA yhteistyötoimikunta 26.4.2010 kunnanhallitus 10.5.2010 AKTIIVINEN TYÖKYVYN SEURANTA Toimintamalli puheeksiottamisesta Heinäveden kunta Tavoitteet Aktiivisella työkyvyn seurannalla puututaan sellaisiin

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT 19.5.2009 Eeva-Liisa Putkinen Työhyvinvointiyksikkö Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn Vaikutusmahdollisuus omaan työhön

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maatalousalueisiin Työsuojelun toimintaohjelma Luentopäivä 17.3.2010 Yrityspuisto Futuria Sirkka Malkki Työsuojelun toimintaohjelma Perustuu

Lisätiedot

Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa

Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa 1 (7) Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa Yhteistyötoimikunta 23.8.2010 32 Kunnanhallitus 30.8.2010 227 2 (7) Sisällysluettelo 1.Mitä on henkinen väkivalta? 3 2.Mitä on fyysinen

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN Juhani Tarkkonen TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN Seurantaraportti viiden elintarviketeollisuuden yrityksen johtamisjärjestelmän kehittämishankkeesta LIITEOSA:

Lisätiedot

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi PERUSTASO TAVOITETASO Perusasiat ja lainsäädäntö kunnossa Aktiivista ja tavoitteellista toimintaa Systemaattisesti

Lisätiedot

8.11.2012. 8.11.2012 YRITYSTURVALLISUUS juhani.kuronen@lut.fi Turvallisuusorganisaatiot

8.11.2012. 8.11.2012 YRITYSTURVALLISUUS juhani.kuronen@lut.fi Turvallisuusorganisaatiot Yrityksen turvallisuusorganisaatioita 1 Kokonaisturvallisuus kuuluu kaikille Kokonaisturvallisuus kuuluu kaikille, ei vain turvallisuuden tai riskienhallinnan henkilöstölle ja organisaatioille. Kokonaisturvallisuus

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Työsuojeluiltapäivä Pori, 14.3.2013 Jan Schugk Ylilääkäri Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työtapaturmien lukumäärä taas kasvussa Vaaran ja riskin käsitteet

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää Nolla tapaturmaa -ajattelu jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA JOROISTEN KUNTA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA JOROISTEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA JOROISTEN KUNTA 2016-2018 Yhteistyötoimikunta: 17.12.2015 Kunnanhallitus: Voimaan: XX.XX.201X XX.XX.2016 Sisällys Johdanto 3 Työsuojelutoiminnan tavoitteet 3 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma

Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma Sisällysluettelo Sivu Heinolan kaupunki työympäristönä 2 1. Työsuojelu ja työympäristöyhteistyön yleiset periaatteet 2 Työsuojelun tarkoitus Työsuojelun tehtävä

Lisätiedot

Perustelu Työturvallisuuslaki 9

Perustelu Työturvallisuuslaki 9 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2015 Perustelu Työturvallisuuslaki 9 1. Johdanto Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista

Lisätiedot

1 (5) Työsuojelujaosto 6.8.2014 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. 1. Yleiset periaatteet

1 (5) Työsuojelujaosto 6.8.2014 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. 1. Yleiset periaatteet 1 (5) TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Työsuojelujaosto 6.8.2014 1. Yleiset periaatteet Tämä ohjelma on työturvallisuuslain (738/2002) 9 :n tarkoittama turvallisuuden ja terveellisyyden edistämistä ja työntekijöiden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Turvallinen organisaatio ja työ Studia Generalia luentotilaisuus 26.4.2007 Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Motto: Työturvallisuudesta

Lisätiedot

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle.

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Asiantuntija Tarja Räty Työturvallisuuskeskus TTK Hyödyllinen ja haitallinen stressi Stressi on normaali reaktio, joka pitää ihmisen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA 1. PEREHDYTYS Työturvallisuuslaki 14 Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava

Lisätiedot

Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017

Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017 1 Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017 1. Toimintaohjelman sisältö Toimintaohjelmalla pyritään työsuojeluasioiden hallittuun ja suunnitelmalliseen järjestämiseen työpaikalla.

Lisätiedot

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan haasteet t Kunta-alan alan työntekijöiden ikääntyminen,

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA. Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA. Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo 02.12.2015 Hyvä työterveyshuoltokäytäntö (Vna 708/2013) Työterveyshuollon ydinprosessit Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Henk. Yhteensä (pl.oae) KuEL- eläkkeelle siirtyneet Kainuun maakunta ky v. 2005 2008 eläkelajeittain,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työyhteisöt ehkäisevän päihdetyön areenana Leena Hirvonen, TtM, erityisasiantuntija Työryhmä: Anne Kujasalo, Katrimaija Luurila, Marketta Kivistö Ehkäisevän päihdetyön toteutuminen

Lisätiedot

Hyvä käytös sallittu! Nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle ja häirinnälle. Hannu Tamminen KUOPIO 18.2.2011

Hyvä käytös sallittu! Nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle ja häirinnälle. Hannu Tamminen KUOPIO 18.2.2011 Hyvä käytös sallittu! Nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle ja häirinnälle Hannu Tamminen KUOPIO 18.2.2011 Häirintää ja väkivaltaa työpaikalla koskevan puitesopimus (EU-taso) Sopimuksessa tuomitaan

Lisätiedot

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Seminaarin järjestäjät: Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos Turvallisuusmessut 2012, Tampere Seminaarin avaus Bjarne Andersson, KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA TUOTE HINTA SISÄLTÖ Työpaikkaselvitys 28 e/ alkava ½ tuntia työterveyshoitaja, työfysioterapeutti *

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti, verkkosivut Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä Perehdyttämisaika alkaa

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila

Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila Varhainen välittäminentyöhyvinvoinnin johtamisen keinona Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila Johdanto Tarkoitus

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Työterveyshuollon kommenttipuheenvuoro Turku Petrea Marjo Sinokki, työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta. Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue

Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta. Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Pohjois-Suomen

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Kari-Pekka Martimo Johtava työterveyslääkäri Henry ry, Tampere 9.2.2010 Esityksen sisältö Mihin työterveyshuoltoa tarvitaan? Työterveysyhteistyön edellytyksiä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Yhteistyötoimikunta 18.6.2014 Kaupunginhallitus 23.6.2014 KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Keuruun kaupunki työsuojelu SISÄLLYSLUETTELO 1. KEURUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TAVOITTEET

Lisätiedot

Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä

Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä 2 Sisällysluettelo SAVUTTOMUUSOHJELMA 1. Savuttoman työpaikan määritelmä... 3 2. Savuton Forssan kaupunkityöpaikka...

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen OHJE OMA-ARVIOINTILOMAKKEEN KÄYTTÖÖN Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen Tämä lomakksto on tarkoitettu jokaisen merenkulkijan itsensä täytettäväksi. Pyrkimyksenä on löytää työturvallisuuteen

Lisätiedot

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty Hyvä käytös sallittu epäasiallinen kohtelu kielletty Ohjeita työpaikoille epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi Työnantajan on lain mukaan puututtava epäasialliseen

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma 1 (7) Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojelun toimintaohjelma sisältää toimintasuunnitelman työsuojelun kehittämiseksi. 1. Yrityksen Yrityksen nimi tiedot Osoite Puhelin Vastuuhenkilö Toiminnan kuvaus

Lisätiedot

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Hyvinvointia maakuntaan VIII, Hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla seminaari 21.1.2015 Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Kirsti Hupli, Työterveyshuollon ylilääkäri Etelä-Karjalan Työkunto Oy

Lisätiedot