Theatre Stand System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Theatre Stand System"

Transkriptio

1 (1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette TV-bord hører der følgende vejledninger: Betjeningsvejledning (denne bog) Giver beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. HDMI CONTROL-vejledning Giver beskrivelse af, hvordan man betjener HDMI-styringen. Käyttöopas Tämän jalustan mukana toimitetaan seuraavat oppaat: Käyttöopas (tämä julkaisu) Kytkentöjen, asentojen ja toimintojen kuvaukset. HDMI CONTROL -opas HDMI-ohjauksen toimintojen kuvaukset. DK FI RHT-G Sony Corporation

2 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte denne enhed for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød. Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab. Undlad at dække enhedens ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner mv. Og placer ikke tændte stearinlys på enheden. Undlad at anbringe genstande med væske, f.eks. vaser, på enheden, da dette kan medføre risiko for brand eller stød. Batterier eller apparatur med batterier i må ikke udsættes for stærk varme såsom sollys, ild eller lignende. Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer) Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt. Producenten af dette produkt er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte garantidokument. 2 DK

3 Indholdsfortegnelse ADVARSEL...4 FORSIGTIG...4 Forholdsregler...6 Hovedfunktioner...7 Sådan kommer du i gang Medfølgende tilbehør...8 Opstilling af TV-bordet...9 Tilslutning af en DVD-/Blu-ray-Disc -afspiller (-optager) vha. et HDMIkabel...11 Aflytning af TV'ets lyd fra TV-bordet...13 Tilslutning af DVD/Blu-ray-Disc-afspiller (-optager)...14 Tilslutning til en satellittuner...15 Tilslutning af en "PlayStation 2"...16 Tilslutning af en videobåndoptager eller en lydkomponent...17 Afspilning Oversigt over dele og knapper...18 Brugen af TV...21 Brugen af andre komponenter...22 Aflytning af surround-virkningen...23 Avancerede indstillinger Programmering af fjernbetjeningen til betjening af TV (SYNC af indgang: kun Sony-TV)...25 Programmering af fjernbetjeningen til en anden komponent...26 Betjening af tilsluttede komponenter...30 Indstillinger og justeringer ved hjælp af forstærkermenuen...34 Brug af automatisk slukning...41 Yderligere oplysninger Fejlfinding...42 Specifikationer...43 Ordliste...45 Indeks...47 DK 3 DK

4 ADVARSEL Du må ikke læne dig op af eller støtte dig ved TV'et, når TV'et står på TV-bordet. TV'et kan falde ned af TVbordet og medføre alvorlig personskade eller dødsfald. FORSIGTIG Anbring ikke nogen varme genstande såsom en varm pande eller kedel på bordet. Den øverste glasplade kan gå itu med legemsbeskadigelse til følge. Eller det kan beskadige bordet. Du må ikke flytte TV-bordet, mens der står et TV eller andet udstyr på det. Sørg for at fjerne TV'et eller andet udstyr, før TVbordet flyttes. Hvis du ikke gør dette, kan TV-bordet komme ud af balance og vælte, hvilket kan medføre alvorlig personskade. Netledningen eller forbindelseskablet må ikke komme i klemme mellem TV'et og TV-bordet. Netledningen eller forbindelseskablet kan blive beskadiget med brand eller elektrisk stød til følge. Sørg for, at netledningen eller tilslutningskablet ikke kommer i klemme under TV-bordet, når den flyttes. Du må ikke klatre op på TVbordet. Den øverste glasplade kan gå itu med alvorlig legemsbeskadigelse til følge. Du må ikke træde på TV-bordet. Hvis du gør det, kan du falde ned af TVbordet og komme til skade. Udsæt ikke den øverste glasplade for vibrationer. På dette bord anvendes "hærdet" glas med en anti-spredende film, men man skal være forsigtig. Hvis glasset går itu, kan der springe glasstykker rundt med legemsbeskadigelse til følge, så overhold venligst nedenstående sikkerhedsforanstaltninger. Udsæt ikke den øverste glasplade for hårde stød eller hård belastning. Rids ikke glasset, og bank ikke på det med noget skarpt instrument. Pas på ikke at ramme oversiden af glaspladen ovenover med en komponent, når denne skal sættes på plads. 4 DK

5 Udsæt ikke den øverste glasplade for hård belastning. Læg ikke noget tungt på den øverste glasplade, og tab ej heller hårde genstande ned på den såsom en skruetrækker på glaspladen. Hvis glasset går itu, kan der springe glasstykker rundt med legemsbeskadigelse til følge. Den øverste glasplade må ikke anvendes, hvis den er revnet. Den øverste glasplade må ikke anvendes, hvis den er revnet. Den øverste glasplade kan gå itu med alvorlig legemsbeskadigelse til følge. Dette TV-bord er kun beregnet til det tiltænkte TV. Du må ikke anbringe andre ting, f.eks. blomstervaser eller potteplanter, på TV-reolen. Du må ikke lave om på TV-bordet. Du må ikke placere TV-bordet et sted, hvor der er varmt eller fugtigt, eller udendørs. Der skal være mindst to personer om at flytte TVbordet. Aftag TV'et, før TV-bordet flyttes. Hvis du ikke gør dette, kan TV'et falde ned fra TV-bordet, hvilket kan medføre alvorlig personskade. Der må ikke holdes i gitteret, da det kan løsne sig fra bordet, hvilket kan medføre alvorlig personskade. Pas på, du ikke får fingrene i klemme, når der skal flyttes på TVbordet. Bemærkning om bæreevne Du må ikke anbringe udstyr på TV-bordet, der er tungere end den angivne maksimumvægt, der vises på illustrationen nedenfor. Hvis du gør dette, kan det vælte eller gå i stykker. 60 kg 14 kg 25 kg Bemærkninger om placering Pas på, du ikke får fingrene i klemme mellem TV'et og TV-bordet. Vær opmærksom på følgende for at undgå, at TVbordet beskadiges: Placer TV-bordet på et solidt og jævnt underlag. Hvis du placerer TV-bordet på et blødt underlag, f.eks. en måtte, skal du først lægge en plade under TV-bordet. Du må ikke placere TV-bordet et sted, hvor den udsættes for direkte sollys eller i nærheden af et varmeapparat. 5 DK

6 Forholdsregler Om sikkerhed Hvis der tabes en tung genstand eller spildes væske på bordet, skal stikket hives ud, og bordet skal kontrolleres af en servicetekniker, før det igen tages i brug. Om strømkilder Før du tager bordet i brug, skal du kontrollere, at driftsspændingen svarer til spændingen på den stedlige strømforsyning. Driftsspændingen findes på fabriksskiltet på bagsiden af modtageren. Strømmen til TV-bordet er ikke afbrudt, så længe netstikket sidder i stikkontakten, selv hvis der er slukket for selve bordet. Hvis TV-bordet ikke skal bruges i længere tid, skal du trække stikket til det ud af stikkontakten. Når du trækker stikket ud, skal du trække i selve stikket aldrig i ledningen. Det ene stikben er af sikkerhedshensyn bredere end det andet og kan kun sættes i stikkontakten på én måde. Kontakt forhandleren, hvis stikket ikke kan sættes helt ind i stikkontakten. Strømledningen må kun udskiftes af et autoriseret serviceværksted. Anbring dette TV-bord, så netstikket omgående kan trækkes ud af stikkontakten, hvis der opstår problemer. Om varmeudvikling TV-bordet bliver varmt, når det bruges. Dette er ikke en fejl. Hvis du kører TV-bordet i lang tid med høj udgangsstyrke, stiger temperaturen foroven, på siden og forneden betydeligt. Rør ikke ved TV-bordet, da du kan brænde dig. Om placering Anbring TV-bordet på et sted med tilstrækkelig ventilation for at undgå overophedning og for at forlænge bordets levetid. Vær forsigtig med at anbringe bordet på specialbehandlede overflader (f.eks. overflader, der er behandlet med voks, olie, polish), da overfladen kan blive skjoldet eller misfarvet. Gulvet kan blive beskadiget, hvis der kommer sand, snavs osv. under benene på bordet. Om betjening Sluk for TV-bordet, og træk stikket ud, før der tilsluttes andre komponenter. Om rengøring Rengør TV-bordet, betjeningspanelet og knapperne med en blød klud, der er fugtet let med et mildt rengøringsmiddel. Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin. Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål, eller hvis der opstår problemer med dit TVbord. Ophavsret Dette TV-bord inkorporerer Dolby* Digital, Pro Logic Surround og DTS** Digital Surround System. * Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. **"DTS" og "DTS Digital Surround" er registrerede varemærker tilhørende DTS, Inc. Dette TV-bord inkorporerer teknologien High- Definition Multimedia Interface (HDMI ). HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC. 6 DK

7 Hovedfunktioner B Let tilslutning med HDMI b Ledningerne er viklet ind i hinanden. Pæne tilslutninger (side 11). B Let betjening b Hvilken fjernbetjening? Kun en! (side 26) B Ukompliceret surround-opstilling b Jeg må bruge en masse ledninger og højttalere. Om S-Force PRO Front Surround Sonys langsigtede engagement i surroundteknologien (og de mange akustiske data, der er samlet som resultat heraf) har ført til udvikling af en helt ny behandlingsmetode og avanceret DSP, der kan håndtere opgaven effektivt, som vi kalder S-Force PRO Front Surround. Sammenlignet med tidligere frontsurroundteknologier gengiver S-Force PRO Front Surround en mere realistisk fornemmelse af afstand og rum, hvilket giver en ægte surroundsoundoplevelse, der ikke kræver baghøjttalere. Let opsætning og højkvalitetslyd med S-Force PRO Front Surround. Anbefalet surroundsoundområde Du kan få surroundsound i det område, hvor lyden spredes ud, som illustreret. 7 DK

8 Sådan kommer du i gang Medfølgende tilbehør Kontrollér, at følgende tilbehør befinder sig i emballagen. Optisk kabel (1 m) (1) Fjernbetjening (1) AA-batterier (R6) (2) Øverste glasplade (1) Hylde (1) Tap (4) Hjørnebeskytter (4) Betjeningsvejledning (1) HDMI CONTROL-vejledning (Betjeningsvejledning for HDMI-styring) (1) Ilægning af batterier i fjernbetjeningen Du kan betjene systemet med den medfølgende fjernbetjening. Læg to AA-batterier (R6) i fjernbetjeningen, og sørg for, at batteriernes plus- (+) og minuspol ( ) vender korrekt. Bemærk Læg ikke fjernbetjeningen på et meget varmt eller fugtigt sted. Anvend ikke et nyt batteri sammen med et gammelt. Du må ikke lade fremmedlegemer komme ind i fjernbetjeningshuset, specielt når der udskiftes batterier. Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for direkte lys fra solen eller nogen anden lyskilde. Dette kan medføre fejl. Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud for at forhindre eventuelle skader forårsaget af lækkende batterier og korrosion. 8 DK

9 Opstilling af TV-bordet Pålægning af øverste glasplade Se "Sådan lægger du øverste glasplade på", der følger med TV-bordet. Foranstaltning for at forhindre, at TV'et vælter For en sikkerheds skyld skal TV'et spændes fast på TV-bordet. Træf følgende sikkerhedsforanstaltninger, hvis du har et Sony LCD-TV. 2 Bælteholderen* skal skrues på bordet med skruen*. 3 Tilpas bælteholderen* til TV-bordet, og skru den fast med skruen* med en skruetrækker eller en mønt. 4 Mens du holder fast på TV'et, spændes bælteholderen*, så TV'et fastholdes i positionen. * Bælteholderen og tilhørende skruer følger med LCD-farve-TV'et. Ilægning af hylden 1 Sæt tappene (medfølger) ind i hullerne i foden. 2 Anbring hyldepladen vandret på tappene. Der skal to eller flere personer til at gøre dette. Sådan kommer du i gang Samling af kablerne 1 Tilslut komponenterne til TV-bordet. Yderligere oplysninger findes på side 11 til Saml kablerne med ledningsordneren, så de ikke bliver viklet ind i hinanden. Klem kablerne ind i ledningsordneren, som vist i nedenstående illustration. Bemærk Pas på, du ikke får fingrene i klemme, når du placerer TV-bordet. 1 Anbring TV'et midt på bordet. TV'et sættes, således at det ikke spærrer for TV-bordets frontdisplay. fortsættes 9 DK

10 Opsætning af TV-bordet Placer TV-bordet, efter at alle komponenterne er tilsluttet til det. TV-bordet placeres, så der er mindst 5 cm fra væggen og 30 cm eller mere på højre og venstre side af der, hvor bordet skal stå. Så kan varmen slippe væk, og der skabes en tilstrækkelig surroundeffekt. Mindst 5cm Mindst 30 cm Mindst 30 cm Bemærk Bordet placeres, så der er 30 cm eller mere til højre og venstre fra et eventuelt hjørne. Pas på, du ikke får fingrene i klemme, når du placerer TV-bordet. 10 DK

11 Tilslutning af en DVD-/Blu-ray-Disc-afspiller (-optager) vha. et HDMI-kabel Vi anbefaler, at du anvender et HDMI-kabel til tilslutning af komponenter til TV-bordet. Med HDMI får du let både lyd og billeder i høj kvalitet. Man kan ikke høre TV'ets lyd, når kun HDMI-stikforbindelsen benyttes. Yderligere oplysninger findes på side 13. Der findes yderligere oplysninger om HDMIstyrefunktionen i HDMI CONTROLvejledningen, der følger med bordet. Sæt netstikket i, efter at du er færdig med at tilslutte alle komponenterne til TV-bordet. Sådan kommer du i gang TV-monitor, projektor osv. Videosignal A A A Lyd-/videosignal Lyd-/videosignal A HDMI-kabel (medfølger ikke) Satellittuner DVD-/Blu-ray-Disc-afspiller (-optager) Bemærk Der er oplysninger om, hvordan man anvender en komponent uden en HDMI-stikforbindelse på side 13 til 17. HDMI-stikforbindelsen har prioritet, når du slutter komponenten til TV-bordet hvor INPUT OPT, INPUT COAX og HDMI bruges sammen. fortsættes 11 DK

12 Bemærkninger om HDMItilslutninger Du får billeder af høj kvalitet, når du anvender et HDMI-kabel med HDMI-logo. Vi anbefaler, at du anvender et Sony-HDMI-kabel. Kontroller indstillingen på den tilsluttede komponent, hvis billedet er dårligt, eller lyden ikke kommer ud af en komponent, der er tilsluttet via HDMI-kablet. Lydsignaler (samplingsfrekvens, bitlængde osv.), der udsendes fra en HDMIstikforbindelse, kan måske være undertrykt af den tilsluttede komponent. Der kan være afbrydelse i lyden, når der skiftes samplingsfrekvens eller antal kanaler for lydoutputsignaler fra den afspillende komponent. Hvis den tilsluttede komponent ikke er kompatibel med teknologien til beskyttelse af ophavsretten (HDCP), kan det være, at billedet og/eller lyden fra HDMI OUT-stikforbindelsen er forvrænget eller slet ikke udsendes. I så fald kontrolleres den tilsluttede komponents specifikationer. Vi fraråder, at der anvendes et HDMI-DVIomformerkabel. Uanset hvilken indgang, der vælges for TVbordet, så vil videosignalerne fra den HDMIindgang (DVD/BD el. SAT), der blev valgt sidste gang, være det signal, der udsendes fra HDMI-TV-udgangen. 12 DK

13 Aflytning af TV'ets lyd fra TV-bordet Du kan få TV'ets lyd ud af TV-bordet med følgende tilslutningskonfiguration. Det er ikke nødvendigt at tilslutte alle kablerne. Tilslut lydkablet til de relevante tilslutninger på dine komponenter. Lydsignal TV-monitor Du kan få højkvalitetslyd med det optiske digitalkabel. Tilslut netledningen til sidst. Sådan kommer du i gang eller A B A Optisk kabel (medfølger) B Lydkabel (medfølger ikke) Tip Når man tilslutter et Sony TV, kan Sony TV'ets indgang vælges automatisk ved at trykke på indgangsvælgeren efter opsætningen (Input SYNC). Se "Programmering af fjernbetjeningen til betjening af TV (SYNC af indgang: kun Sony-TV)" (side 25). Bemærk Lydsignalerne fra INPUT OPT-stikforbindelsen har prioritet, når du tilslutter til enten INPUT OPT- eller AUDIO-stikforbindelsen. 13 DK

14 Tilslutning af DVD/Blu-ray-Disc-afspiller (-optager) TV-bordet sluttes til en DVD-, Blu-ray-Discafspiller (-optager) på INPUT OPTstikforbindelsen. Tilslut netledningen til sidst. TV Til Video In-stikket A Videosignal Lydsignal Til Video Out-stikket DVD-/Blu-ray-Disc-afspiller (-optager) l : Signalretning A Optisk kabel (medfølger ikke) Opsætning af en Sony DVDafspiller (-optager) Se betjeningsvejledningen, der følger med hver komponent. 1 Vælg "Audio" i opsætningsmenuen. 2 Sæt "Audio DRC" til "Wide Range". 3 Sæt "Digital Out" til "On". 4 Sæt "Dolby Digital" til "Dolby Digital". 5 Sæt "DTS" til "On" eller "DTS" (afhængig af model). Bemærk Indstil lydformatet på den afspillende disk til flerkanalslyd. 14 DK

15 Tilslutning til en satellittuner TV-bordet sluttes til en satellitturner via INPUT OPT-stikforbindelsen. Hvis satellitturneren ikke har en OPTICAL OUT-stikforbindelse, så slut TV-bordet til AUDIO-stikforbindelsen. Til Video In-stikket TV Det er ikke nødvendigt at tilslutte alle kablerne. Tilslut lyd- og videokablet til de relevante tilslutninger på dine komponenter. Sæt netstikket i, efter at du er færdig med at tilslutte alle komponenterne til TV-bordet. Sådan kommer du i gang A B Videosignal eller Lydsignal Til Video Out-stikket Satellittuner l : Signalretning A Digitalt koaksialkabel (medfølger ikke) B Optisk kabel (medfølger ikke) 15 DK

16 Tilslutning af en "PlayStation 2" TV-bordet sluttes til en "PlayStation 2" via INPUT OPT-stikforbindelsen. Tilslut netledningen til sidst. * "PlayStation 2" er et varemærke tilhørende Sony Computer Entertainment Inc. TV Til Video In-stikket A Videosignal Lydsignal Til Video Out-stikket "PlayStation 2" l : Signalretning A Optisk kabel (medfølger ikke) Indstilling af en "PlayStation 2" Se betjeningsvejledningen, der følger med "PlayStation 2". 1 Vælg "Audio Setup" i "Setup". 2 Vælg "Audio Digital Out". 3 Sæt "Digital Out (Optical)" til "On". 4 Sæt "Dolby Digital" til "On". 5 Sæt "DTS" til "On". Bemærk Slut "PlayStation 3" til bordet med et HDMI-kabel. Der findes flere oplysninger om de forskellige indstillinger i betjeningsvejledningen, der følger med "PlayStation 3". 16 DK

17 Tilslutning af en videobåndoptager eller en lydkomponent Bordet tilsluttes til en VCR eller lydkomponent via INPUT AUDIO-stikforbindelserne. Til Video In-stikket TV Tilslut netledningen til sidst. Sådan kommer du i gang A Videosignal Lydsignal Til Video Out-stikket VCR, CD-afspiller l : Signalretning A Lydkabel (medfølger ikke) 17 DK

18 Afspilning Oversigt over dele og knapper Yderligere oplysninger findes på siderne i parentes. Frontpanel A (fjernbetjeningsmodtager) (43) Modtager signaler fra fjernbetjeningen. B?/1 (tændt/standby) (43) Et tryk tænder eller slukker for TV-bordet. C INPUT SELECTOR (43) Tryk for at vælge den indgangskilde, der skal afspilles. D VOLUME +/ (43) Tryk for at regulere lydstyrken. 18 DK

19 Frontpaneldisplay Visninger på frontpaneldisplayet Afspilning A HDMI (11, 43) Lyser op, når HDMI-kablet benyttes. B LED'et for det relevante lydindgangssignal lyser. C SLEEP (41) Blinker, når Sleep Timer-funktionen er aktiv. D NIGHT (24) Lyser i tilstanden NIGHT. E A/V SYNC (37) Lyser, når A/V SYNC aktiveres. F COAX/OPT LED'et for det kabel, der anvendes, lyser. G POWER/HDMI POWER-indikator Lyser grønt, når der er tændt for TV-bordet. Slukker, når der er slukket for TV-bordet. Lyser gult, mens HDMI CONTROLfunktionen er aktiveret, selv hvis der er slukket for TV-bordet. fortsættes 19 DK

20 Fjernbetjening De beskrevne knapper kan kun bruges til betjening af forstærker. Yderligere oplysninger om knapper til betjening af tilsluttede komponenter findes på side 30. A?/1 (tændt/standby) Et tryk tænder eller slukker for TV-bordet. Sådan sparer du strøm i standbytilstand Tryk på?/1, mens der er tændt for TVbordet. Standby-tilstanden annulleres ved at trykke på?/1 en gang. B Indgangsvælgere Tryk på en af knapperne for at vælge den komponent, du ønsker at bruge. Knapperne er fra fabrikkens side beregnet til at styre Sony-komponenter. Du kan programmere fjernbetjeningen, så den kan betjene andre komponenter end Sonys ved at foretage de handlinger, der er angivet i "Programmering af fjernbetjeningen til en anden komponent" (side 26). C C, X, x, c eller Tryk på C, X, x, eller c for at vælge indstillingerne. Tryk så på for at bekræfte valget. D AMP MENU Tryk på denne for at få vist TV-bordets menu (side 34). E NIGHT Tryk på denne knap for at aktivere NIGHTfunktionen (side 24). F SLEEP Tryk på denne knap for at aktivere slukkefunktionen og stille, hvornår TVbordet skal slukke automatisk (side 41). G 2 +/ - Volume Tryk for at regulere lydstyrken. H % Muting Slår lyden fra. I SOUND FIELD Tryk på denne knap for at vælge lydfeltet (side 23). J TV (orange) Tryk på denne knap for at betjene TV'et, hvor du bruger de knapper, der er orange i midten. Hvis du ikke trykker på en af de efterfølgende knapper inden for 60 sekunder i dette forløb, annulleres funktionen. 20 DK

21 Brugen af TV TV (hvid)?/1 1 Tænd for TV'et, og vælg et program. Der findes yderligere oplysninger i TV'ets betjeningsvejledning. 2 Tænd for TV-bordet. 3 Tryk på TV (hvid) på fjernbetjeningen. 4 Indstil lyden på TV-bordet. Afspilning Tip Der er en blindfingermarkering på disse knapper (5, H, PROG+). Brug den som en vejledning under betjeningen. Når man tilslutter et Sony TV, kan Sony TV'ets indgang vælges automatisk ved at trykke på indgangsvælgeren efter opsætningen. Der er flere oplysninger om indstillingen i "Programmering af fjernbetjeningen til betjening af TV (SYNC af indgang: kun Sony-TV)" (side 25). Du kan bruge fjernbetjeningen som TVfjernbetjening i 60 sekunder, efter at du har trykket på TV-knappen (orange). Denne funktion annulleres ved at trykke på TVknappen (orange) igen. Lyden kommer måske ud af TV'ets højttaler. I så fald skruer du lydstyrken på TV'et helt ned. 2 +, 21 DK

22 Brugen af andre komponenter?/1 Indgangsvælgere (DVD/BD, SAT, AUDIO) Brugen af satellittuneren 1 Tænd for TV'et. Der findes yderligere oplysninger i TV'ets betjeningsvejledning. 2 Tænd for satellittuneren og TV-bordet. 3 Tryk på SAT på fjernbetjeningen. Når man tilslutter et Sony TV, kan Sony TV'ets indgang vælges automatisk ved at trykke på indgangsvælgeren efter opsætningen (funktionen SYNC af indgang) - gå videre til trin 5. 4 Ændring af TV-indgang. Der findes yderligere oplysninger i TV'ets betjeningsvejledning. 5 Indstil lyden på TV-bordet. Tip Lyden kommer måske ud af TV'ets højttaler. I så fald skruer du lydstyrken på TV'et helt ned. 2 +, Brugen af DVD, Blu-ray-Disc, "PlayStation 2" og "PlayStation 3" 1 Tænd for TV'et. 2 Tænd for DVD-/Blu-ray-Disc-afspilleren (-optageren), "PlayStation 2" eller "PlayStation 3" samt for TV-bordet. 3 Tryk på DVD/BD på fjernbetjeningen. Når man tilslutter et Sony TV, kan Sony TV'ets indgang vælges automatisk ved at trykke på indgangsvælgeren efter opsætningen (funktionen SYNC af indgang) - gå videre til trin 5. 4 Ændring af TV-indgang. Der findes yderligere oplysninger i TV'ets betjeningsvejledning. 5 Afspil disken. 22 DK

23 Aflytning af en analog enhed Du kan få lyden fra videoen og den bærbare lydafspiller osv. 1 Tryk på AUDIO på fjernbetjeningen. 2 Tænd for den analoge afspiller, og afspil en CD. Tip Der er en blindfingermarkering på disse knapper (5, H, PROG+). Brug den som en vejledning under betjeningen. Aflytning af surroundvirkningen Valg af lydfelt Display-rude Dette system kan oprette 5.1-kanals surroundsound. Du kan vælge det ønskede lydfelt ved at gå ind på en af systemets forprogrammerede lydfelter. Afspilning SOUND FIELD fortsættes 23 DK

24 Aflytning af surroundsound med Sound Field Tryk på SOUND FIELD. Det forudindstillede lydfelt vises. Hver gang, du trykker på knappen SOUND FIELD, ændres displayet efter tur, som følger: STANDARD t CINEMA t MUSIC t SPORTS t NEWS Tryk flere gange på SOUND FIELD, indtil det ønskede lydfelt vises. Aflytning ved lav lydstyrke (NIGHT mode) Med denne funktion kan du få glæde af lydeffekter og høre samtale tydeligt, selv når der er skruet ned for lyden. Denne er en nyttig lydfunktion. Tilgængelige lydfelter Lydfelt STANDARD CINEMA MUSIC SPORTS NEWS Virkning Her får du normal lyd. Her får du kraftig lyd, hvor de lave tonarter fremhæves. Dette lydfelt er bedst til aflytning af musik, og du vil opleve den fulde surroundsound. Her fornemmer du kampens atmosfære og lytter til den spændende løbende kommentar. Du kan høre nyhedsoplæserens stemme tydeligt, selv når der er skruet ned for lyden. NIGHT Tip Hukommelsen gemmer de lydfelter, der har været anvendt for hver input, selv hvis stikket tages ud af stikkontakten. Surround-funktionen skaber flerkanalslyd i alle lydfelterne. Desuden skabes der flerkanalslyd af surround-funktionen for alle lydfelterne i "CINEMA" eller "SPORTS". Tryk på NIGHT. Night-tilstanden slås fra ved at trykke på NIGHT igen. Tip Du kan anvende funktionen AUDIO DRC, når du vil skrue ned for lyden, mens du hører Dolby Digital-lyd (side 38). 24 DK

25 Avancerede indstillinger Programmering af fjernbetjeningen til betjening af TV (SYNC af indgang: kun Sony-TV) Følg nedenstående trin for at programmere fjernbetjeningen, hvis du tilslutter et Sony-TV. TV-indgangen vælges automatisk (SYNC af indgang). Bemærk Brug ikke HDMI-styrefunktionen, mens funktionen SYNC af indgang er aktiv. Se HDMI CONTROL-vejledningen til TV-bordet for at få yderligere oplysninger. TV (orange) Nummerknapper Indgangsvælgere (TV, DVD/ BD, SAT, AUDIO) ENTER Hvis du f.eks. vil betjene en DVD-afspiller, skal du trykke på DVD/BD. Den indgangsvælger, du trykkede på, blinker. 2 Find nummeret på den fjernbetjeningsknap, der svarer til den TV-indgang, som komponenten er tilsluttet, i skemaet nedenfor. Tryk derefter på nummeret. Indgangsvælgeren (TV, DVD/BD, SAT, AUDIO) tændes, når du trykker på nummerknappen. TV-indgang* Fjernbetjeningsknap (koder) VIDEO 1 21 VIDEO 2 22 VIDEO 3 23 VIDEO 4 24 VIDEO 5 25 VIDEO 6 26 VIDEO 7 27 VIDEO 8 28 COMPONENT 1 29 COMPONENT 2 30 COMPONENT 3 31 COMPONENT 4 32 HDMI 1 33 HDMI 2 34 HDMI 3 35 HDMI 4 36 HDMI 5 37 TV program** 38 Ingen 20 Avancerede indstillinger 1 Tryk på TV (orange), samtidig med at indgangsvælgeren (TV, DVD/BD, SAT, AUDIO) til den komponent, du vil betjene, holdes nede. * Navnet på TV-indgangen kan være forskelligt fra det navn, der vises på din TV-model. **Denne indstilling skifter fra aktuel indgang til TV-program. Tip Tryk på 20, hvis du ikke vil sende signaler til TV'et. 3 Tryk på ENTER. Indstillingen er fuldført, efter at den indgangsvælger, du trykkede på i trin 1, har blinket to gange. fortsættes 25 DK

26 4 Gentag trin 1 til 3 for at programmere fjernbetjeningen. Bemærk Der er opstået en fejl, når den indgangsvælger, du trykkede på i trin 1, blinker fem gange. Udfør denne proces fra trin 1 igen. De to sidst indtastede cifre er gyldige. Sådan annulleres en programmering Tryk på den indgangsvælger (TV, DVD/BD, SAT, AUDIO), du trykkede på i trin 1. Kontroller følgende, hvis programmeringen mislykkes: Hvis den indgangsvælger, du trykkede på i trin 1, ikke tændes, er batterierne ved at være opbrugt. Udskift begge batterier. Hvis du ikke trykker på en af de efterfølgende knapper inden for 60 sekunder i dette forløb, annulleres funktionen. Udfør processen fra trin 1 igen. Der er opstået en fejl, når den indgangsvælger, du trykkede på i trin 1, blinker fem gange, efter at der er blevet trykket på ENTER i trin 3. Udfør processen fra trin 1 igen. Programmering af fjernbetjeningen til en anden komponent Du kan programmere fjernbetjeningen, så den kan betjene andre komponenter end Sonys. Dette gøres ved at ændre koden. Når fjernbetjeningssignalerne er gemt, kan du bruge komponenterne som en del af TV-bordet. Du kan også programmere fjernbetjeningen til at betjene Sony-komponenter, der normalt ikke kan betjenes med fjernbetjeningen. Bemærk, at fjernbetjeningen kun kan betjene komponenter, der understøtter infrarøde, trådløse fjernbetjeningssignaler. Du kan ikke registrere andre komponenter end et TV på fjernbetjeningens TV-knap. AV?/1 Indgangsvælgere (TV, DVD/BD, SAT, AUDIO) Nummerknapper ENTER 1 Tryk på AV?/1, samtidig med at indgangsvælgeren (TV, DVD/BD, SAT, AUDIO) til den komponent, du vil betjene, holdes nede. 26 DK

27 Hvis du f.eks. vil betjene en DVD-afspiller, skal du trykke på DVD/BD. Den indgangsvælger, du trykkede på, blinker. 2 Kontroller producentkoden på den komponent, du vil betjene, og tryk på nummerknappen. Yderligere oplysninger om nummerkoder, der svarer til komponenten og komponentproducenten, findes i skemaet på side 28 til 29 (nummerkodens første og sidste to cifre svarer til henholdsvis kategorien og producentens kode). Du kan vælge et af dem, når der er to eller flere kodenumre. Indgangsvælgeren (TV, DVD/BD, SAT, AUDIO) tændes, når du trykker på nummerknappen. 3 Tryk på ENTER. Indstillingen er fuldført, efter at den indgangsvælger, du trykkede på i trin 1, har blinket to gange. 4 Gentag trin 1 til 3 for at betjene andre komponenter. Sådan annulleres en programmering Tryk på den indgangsvælger (TV, DVD/BD, SAT, AUDIO), du trykkede på i trin 1. Sådan aktiveres indgangen efter en programmering Tryk på programmeringsknappen for at aktivere den ønskede indgang. Kontroller følgende, hvis programmeringen mislykkes: Hvis den indgangsvælger, du trykkede på i trin 1, ikke tændes, er batterierne ved at være opbrugt. Udskift begge batterier. Hvis du ikke trykker på en af de efterfølgende knapper inden for 60 sekunder i dette forløb, annulleres funktionen. Udfør processen fra trin 1 igen. Der er opstået en fejl, når den indgangsvælger, du trykkede på i trin 1, blinker fem gange, efter at der er blevet trykket på ENTER i trin 3. Udfør processen fra trin 1 igen. Bemærk Du kan kun programmere en producentkode med et tal mellem 500 og 599 på knappen TV (hvid). Hvis du trykker på flere indgangsvælgere (TV, DVD/ BD, SAT, AUDIO) i trin 1, vælges den indgangsvælger, der blev trykket på sidst. Det er kun de tre sidst indtastede tal, der er gyldige, når der indtastes nummerkoder. Sådan slettes fjernbetjeningens hukommelse Tryk først på 2 og hold den nede, og tryk derefter på?/1 og hold den nede. Derefter trykkes der på AV?/1, mens de to første knapper holdes nede. Alle indgangsvælgere (TV, DVD/BD, SAT, AUDIO) blinker samtidig og slukkes derefter. Nummerkoder, der svarer til komponent og komponentproducent Brug nummerkoderne i skemaet på side 28 til 29 til at betjene andre komponenter end Sonys samt Sony-komponenter, der normalt ikke kan betjenes med fjernbetjeningen. Da en komponents fjernbetjeningssignal kan afvige fra model til model og fra år til år, findes der muligvis flere koder til komponenten. Hvis det ikke lykkes at programmere fjernbetjeningen med en af koderne, kan du prøve dig frem med andre koder. De oprindelige indstillinger er understreget. Bemærk Nummerkoderne er baseret på de senest tilgængelige oplysninger for hvert mærke. Der er dog en risiko for, at din komponent ikke reagerer på nogen af koderne. Det er muligvis ikke alle indgangsvælgere på fjernbetjeningen, der er tilgængelige, når den bruges med en bestemt komponent. Avancerede indstillinger fortsættes 27 DK

28 Standardinstillinger Hver indgangs standardindstillinger er som følger. Indgang Sådan betjenes en cd-afspiller Sådan betjenes et DAT-deck Sådan betjenes et MD-deck Sådan betjenes et kassette-deck Sådan betjenes en videobåndoptager Kode(r) DVD/BD DVD 403 TV TV 501 SAT Satellite Tuner 824 AUDIO Ingen Producent Kode(r) SONY 101, 102, 103 DENON 104, 123 JVC 105, 106, 107 KENWOOD 108, 109, 110 MARANTZ 116 ONKYO 112, 113, 114 PIONEER 117 YAMAHA 120, 121, 122 Producent Kode(r) SONY 203 PIONEER 219 Producent Kode(r) SONY 301 Producent Kode(r) SONY 201, 202 DENON 204, 205 PIONEER 213, 214 YAMAHA 217, 218 Producent Kode(r) SONY 701, 702, 703, 704, 705, 706 HITACHI 722, 725, 729, 741 JVC 726, 727, 728, 736 Producent Kode(r) MITSUBISHI/MGA 732, 733, 734, 735 PANASONIC 729, 730, 737, 738, 739, 740 PHILIPS 729, 730, 731 PIONEER 729 SAMSUNG 742, 743, 744, 745 SANYO 717, 720, 746 SHARP 748, 749 TOSHIBA 747, 756 Sådan betjenes en DVD-afspiller Producent Kode(r) SONY 401, 402, 403 PANASONIC 406, 408, 425 PHILIPS 407 PIONEER 409, 410 TOSHIBA 404, 421 DENON 405 HITACHI 416 SAMSUNG 416, 422 Sådan betjenes en DVD-optager Producent Kode(r) SONY 401, 402, 403 Sådan betjenes et TV Producent Kode(r) SONY 501, 502 DAEWOO 504, 505, 506, 515, 544 LG/GOLDSTAR 503, 511, 512, 515, 517, 544, 578 HITACHI 513, 514, 515, 544, 557, 503, 519, 517, 571 JVC 516, 552 MITSUBISHI/MGA 503, 519, 544, 527, 566, 568 NEC 503, 520, 544, 554, 517, 540, 566 PANASONIC 509, 524, 553, 559, 572 PHILIPS 515, 518, 557, 570, 571 PIONEER 509, 525, 526, 540, 551, DK

29 Producent Kode(r) SAMSUNG 503, 515, 531, 533, 544, 557, 517, 562, 563, 566, 569 SANYO 508, 545, 546, 560, 567 SHARP 535, 550, 517, 561, 565, 577 TOSHIBA 535, 540, 541, 551 Sådan betjenes en satellittuner Producent Kode(r) SONY 801, 802, 803, 804, 824, 825 PANASONIC 818 PHILIPS 874 Sådan betjenes en dekoder Producent Kode(r) SONY 821 PANASONIC 816, 832, 833, 834 PIONEER 828, 829 Sådan betjenes en HDD/DVD COMBO Producent Kode(r) SONY 401, 402, 403 SHARP 459, 460, 461 HITACHI 441, 442, 443 JVC 444, 445, 446, 447, 459, 460, 461 MITSUBISHI 448, 449 PANASONIC 450, 451, 452 PIONEER 453, 454, 455, 456, 457, 458 TOSHIBA 462, 463, 464 Sådan betjenes en DVD/VIDEO COMBO Producent Kode(r) SONY 411 Avancerede indstillinger Sådan betjenes en harddiskoptager Producent Kode(r) SONY 307, 308, 309 Sådan betjenes en Blu-ray-Discafspiller/-optager Producent Kode(r) SONY 310, 311, 312 PANASONIC 331, 332, DK

30 Betjening af tilsluttede komponenter Du kan betjene tilsluttede komponenter med fjernbetjeningen til TV-bordet. Nogle funktioner kan ikke vælges, afhængigt af udstyret. Hvis det er tilfældet, skal du vælge dem ved hjælp af den fjernbetjening, der følger med udstyret. * Knapperne 5, H og PROG+ er blindfingermarkeringsknapper. Brug blindfingermarkeringsknappen som referencepunkt, når du bruger TV-bordet og andre lyd- og videokomponenter. 30 DK

31 Fælles betjeninger Fjernbetjeningsknap Funktion 1 Nummerknapper Vælger kanaler og spor direkte. 2 ENTER Aktiverer valget. wh AV \/1 Tryk på denne knap for at tænde eller slukke for lydog videokomponenter. Sådan betjenes TV'et Fjernbetjeningsknap Funktion 1 Nummerknapper I TV-tilstand: Vælger kanaler. Hvis du vil vælge kanalnummer 10 eller højere, skal du indtaste andet og tredje ciffer hurtigt. I teksttilstand: Indtaster det trecifrede sidetal for at vælge siden. 2 (Forrige kanal) Vender tilbage til den forrige kanal, der blev set (i mere end fem sekunder). 3 (Frys billede) Fryser TV-billedet. 4 (Skærmtilstand) Ændrer skærmformatet manuelt, så det passer til udsendelsen. 5 / (Info/ Tekstvisning) I digital tilstand: Viser korte oplysninger om det program, der aktuelt vises. I analog tilstand: Viser oplysninger såsom aktuelt kanalnummer og skærmformat. I teksttilstand: Viser skjulte oplysninger (f.eks. svar på en quiz). 6 C, X, x, c, Vælger et menupunkt og aktiverer et valg. 7 TOOLS Giver dig adgang til forskellige visningsindstillinger og gør det muligt at foretage ændringer/tilpasninger i henhold til kilden og skærmformatet. Fjernbetjeningsknap Funktion 8 MENU Gør det muligt at vælge kanaler eller indgangskilder samt ændre TV'ets indstillinger. qs PROG +/ / / I TV-tilstand: Vælger den næste (+) eller forrige ( ) kanal. I tekst-tilstand: Vælger den næste ( ) eller forrige ( ) side. ql RETURN/ Vender tilbage til forrige skærmbillede i en vist menu. w; I digital tilstand: Viser Digital Electronic Program-vejledningen (EPG). wa Farvede knapper ws ANALOG wd DIGITAL wf / wg INPUT Bruges til Fastext og betjening af det digitale TV. Skifter til analog tilstand. Skifter til digital tilstand. Viser tekst. Vælger indgang. Sådan betjenes DVD-optageren/ Blu-ray-Disc-optageren/ harddiskoptagen Fjernbetjeningsknap Funktion 6 C, X, x, c, Vælger et menupunkt og aktiverer et valg. 8 MENU Viser MENU. 9, Springer frem under visning af optagede programmer. q; m/m Spoler disken tilbage eller frem, når den trykkes ned under afspilning. qa H (afspil)/x Afspilningsknapper. (pause, tryk igen for at genoptage normal afspilning)/x (stop) qs PROG +/ / / Skifter kanal. qd REC z/rec STOP Optagningsknapper. x/rec MODE qh DVD TOP MENU DVD MENU Viser diskmenuen/ topmenuen. Avancerede indstillinger fortsættes 31 DK

32 Fjernbetjeningsknap qj < Springer tilbage under visning af live eller optagede programmer. qk > Springer frem til næste tilgængelige kapitel.. Springer kapitler over. wa Farvede knapper ws ANALOG wd DIGITAL wg INPUT Bruges til Fastext og betjening af det digitale TV. Skifter til analog tilstand. Skifter til digital tilstand. Vælger indgang. Sådan betjenes DVD-afspilleren/ Blu-ray-Disc-afspilleren Fjernbetjeningsknap Funktion 6 C, X, x, c, Vælger et menupunkt og aktiverer et valg. 8 MENU Viser MENU. 9, Springer fremad. q; m/m Spoler disken tilbage eller frem, når den trykkes ned under afspilning. qa H (afspil)/x Afspilningsknapper. (pause, tryk igen for at genoptage normal afspilning)/x (stop) qh DVD TOP MENU DVD MENU Funktion Viser DVD MENU eller DVD TOP MENU. qj < Springer tilbage. qk./> Springer kapitler over. wg INPUT Vælger indgang. Sådan betjenes en videobåndoptager Fjernbetjeningsknap Funktion 6 C, X, x, c, Vælger et menupunkt og aktiverer et valg. 8 MENU Viser MENU. q; m/m Spoler disken tilbage eller frem, når den trykkes ned under afspilning. qa H (afspil)/x Afspilningsknapper. (pause, tryk igen for at genoptage normal afspilning)/x (stop) qs PROG +/ / / Vælger en gemt kanal. qd REC z/rec STOP Optagningsknapper. x/rec MODE wg INPUT Vælger indgang. Sådan betjenes HDD/DVD COMBO Fjernbetjeningsknap Funktion 6 C, X, x, c, Flytter markøren og vælger elementet. 8 MENU Viser MENU. 9, Fremad. q; m/m Spoler disken tilbage eller frem, når den trykkes ned under afspilning. qa H (afspil)/x Afspilningsknapper. (pause, tryk igen for at genoptage normal afspilning)/x (stop) qd REC z/rec STOP x/rec MODE qf F2 qg F1 qh DVD MENU DVD TOP MENU Optagningsknapper. Vælger DVD. Vælger HDD. Viser diskmenuen/ topmenuen. qj < Skifter til genafspilningstilstand. qk./> wg INPUT Angiver forrige/næste kapitel/spor. Vælger indgang. 32 DK

33 Sådan betjenes DVD/VIDEO COMBO Fjernbetjeningsknap Funktion 6 C, X, x, c, Flytter markøren og vælger elementet for DVD'en. Indtast kanal, når du vælger en kanal ved hjælp af nummerknapperne til videobåndoptager. 8 MENU Viser MENU. q; m/m Spoler disken tilbage eller frem, når den trykkes ned under afspilning. qa H (afspil)/x Afspilningsknapper. (pause, tryk igen for at genoptage normal afspilning)/x (stop) qs PROG +/ / / Skifter kanal på videobåndoptageren. Justerer sporing på videobåndoptageren. qd REC z/rec STOP x/rec MODE qf F2 qg F1 qk./> wg INPUT Optager ved hjælp af videobåndoptageren. Vælger videobåndoptageren. Vælger DVD. Indekssøgning. Vælger indgang. Sådan betjenes CD-afspilleren, DAT-afspilleren, MD-afspilleren, kassette-deck'et Fjernbetjeningsknap Funktion q; m/m Spoler disken tilbage eller frem, når den trykkes ned under afspilning. qa H (afspil)/x Afspilningsknapper. (pause, tryk igen for at genoptage normal afspilning)/x (stop) qk./> Bemærk Springer spor over. Ovenstående beskrivelser er kun vejledende. Ikke alle komponenter understøtter ovenstående handlinger, og handlingerne kan afvige fra det beskrevne. Avancerede indstillinger Sådan betjenes SAT-tuneren Fjernbetjeningsknap Funktion 2 Går tilbage til forrige kanal. 6 C, X, x, c, Vælger et menupunkt og aktiverer et valg. 8 MENU Viser MENU. qs PROG +/ / / Skifter kanal. w; Viser oversigtsmenu. Sådan betjenes dekoderen Fjernbetjeningsknap Funktion 2 Går tilbage til forrige kanal. qs PROG +/ / / Skifter kanal. 33 DK

34 Indstillinger og justeringer ved hjælp af forstærkermenuen 3 Tryk på AMP MENU for at lukke menuen AMP. De forskellige indstillinger beskrives på følgende sider. Brug af menuen AMP Følgende kan indstilles med AMP MENU på fjernbetjeningen. Standardindstillingerne er understreget. AMP MENU LEVEL CUSTOMIZE CNT LEVEL (centerniveau) SW LEVEL (subwooferniveau) HDMI* CTRL DUAL MONO A/V SYNC AUDIO DRC DIMMER DISPLAY 6 til + 6 (0) 6 til + 6 (0) CTRL ON CTRL OFF MAIN SUB MAIN+SUB SYNC ON SYNC OFF OFF STD MAX DIMMER ON DIMMER OFF DSPL ON DSPL OFF * Se HDMI CONTROL-vejledningen, der følger med denne betjeningsvejledning. 1 Tryk på AMP MENU for at åbne menuen AMP. 2 Tryk flere gange på C/X/x/c for at vælge et punkt og en indstilling. 34 DK

35 Indstilling af højttalerniveau Du kan justere niveauet for centerhøjttaleren og subwooferen. Denne indstilling anvendes på alle lydfelter. 5 Tryk på eller c. 6 Vær opmærksom på lyden, og tryk flere gange på x/x for at vælge den ønskede indstilling. Standardindstillingen er 0 (db). Du kan justere fra 6 (db) til +6 (db) i intervaller på 1 (db). 7 Tryk på AMP MENU. Menuen AMP lukkes. Avancerede indstillinger C, X, x, c, AMP MENU 1 Afspil en kilde, der er kodet med flerkanalssurroundeffekter DVD osv. 2 Tryk på AMP MENU. 3 Tryk flere gange på x/x, indtil "LEVEL" vises, og tryk derefter på eller c. 4 Tryk flere gange på x/x for at vælge "CNT LEVEL (centerhøjttalerniveau)" eller "SW LEVEL (subwoofer-niveau)". fortsættes 35 DK

36 Brug af multipleks broadcastlyd (DUAL MONO) Dette TV-bord gør det muligt at høre multipleks broadcast-lyd, når TV-bordet modtager et AC-3- multipleks broadcast-signal. Bemærk Hvis du ønsker at modtage AC-3-signaler, skal du slutte en digital satellittuner til TV-bordet med et optisk kabel eller et koaksialkabel og derefter indstille den digitale udgangstilstand for den digitale satellittuner til AC-3. 2 Tryk flere gange på x/x, indtil "CUSTOMIZE" vises, og tryk derefter på eller c. 3 Tryk flere gange på x/x, indtil "DUAL MONO" vises, og tryk derefter på eller c. 4 Tryk på x/x for at vælge den ønskede lyd. MAIN: Denne indstilling afspiller kun main-kanalen. SUB: Denne indstilling afspiller kun subkanalen. MAIN+SUB: Denne indstilling sender main-lyd via den venstre højttaler og sublyd via den højre højttaler. 5 Tryk på AMP MENU. Menuen AMP lukkes. C, X, x, c, AMP MENU 1 Tryk på AMP MENU. 36 DK

37 Synkronisering af forsinkelse mellem lyd og billede (A/V SYNC) Du kan forsinke lyden ved hjælp af denne funktion, når billedet er langsommere end lyden. 4 Tryk på X/x for at vælge indstilling. SYNC OFF: Denne indstilling justerer ingen forsinkelse. SYNC ON: Denne indstilling justerer forskellen mellem billedet og lyden. 5 Tryk på AMP MENU. Menuen AMP lukkes. Bemærk Du kan muligvis ikke justere forsinkelsen mellem lyd og billede perfekt med denne funktion. Dette funktion er velegnet til digitalt input, men er ikke velegnet til analogt input. Avancerede indstillinger C, X, x, c, AMP MENU 1 Tryk på AMP MENU. 2 Tryk flere gange på x/x, indtil "CUSTOMIZE" vises, og tryk derefter på eller c. 3 Tryk flere gange på X/x, indtil "A/V SYNC" vises, og tryk derefter på eller c. fortsættes 37 DK

38 Brug af Dolby Digital-lyd ved lav lydstyrke (AUDIO DRC) Indskrænker lydsporets dynamiske område. Velegnet til filmvisning ved lav lydsstyrke. AUDIO DRC kan kun bruges i forbindelse med Dolby Digital-kilder. 3 Tryk flere gange på x/x, indtil "AUDIO DRC" vises, og tryk derefter på eller c. 4 Tryk på x/x for at vælge indstilling. OFF: Denne indstilling komprimerer ikke det dynamiske område. STD: Denne indstilling gengiver lydsporet med det dynamiske område, der blev tiltænkt under optagelsen. MAX: Denne indstilling komprimerer det dynamiske område. 5 Tryk på AMP MENU. Menuen AMP lukkes. C, X, x, c, AMP MENU 1 Tryk på AMP MENU. 2 Tryk flere gange på x/x, indtil "CUSTOMIZE" vises, og tryk derefter på eller c. 38 DK

39 Ændring af lysstyrken på frontpaneldisplayet (DIMMER) Lysstyrken på frontpaneldisplayet kan indstilles til et af 2 niveauer. 4 Tryk på X/x for at vælge den lysstyrke, der skal anvendes på frontpaneldisplayet. DIMMER OFF: Denne indstilling øger lysstyrken. DIMMER ON: Denne indstilling dæmper lysstyrken. Lyset slukkes, når strømmen afbrydes. 5 Tryk på AMP MENU. Menuen AMP lukkes. Avancerede indstillinger C, X, x, c, AMP MENU 1 Tryk på AMP MENU. 2 Tryk flere gange på x/x, indtil "CUSTOMIZE" vises, og tryk derefter på eller c. 3 Tryk flere gange på X/x, indtil "DIMMER" vises, og tryk derefter på eller c. fortsættes 39 DK

40 Ændring af displayindstilling (DISPLAY) Du kan ændre displayindstillingen. 4 Tryk på x/x for at vælge den indstilling, der skal anvendes på frontpaneldisplayet. DSPL ON: Displayet vises hele tiden. DSPL OFF: Displayet vises et øjeblik. Bemærk Displayet vises hele tiden, når funktionen til at slå lyden fra eller funktionen til beskyttelse er aktiveret, og hvis du indstiller "DISPLAY" til "OFF". 5 Tryk på AMP MENU. Menuen AMP lukkes. C, X, x, c, AMP MENU 1 Tryk på AMP MENU. 2 Tryk flere gange på x/x, indtil "CUSTOMIZE" vises, og tryk derefter på eller c. 3 Tryk flere gange på x/x, indtil "DISPLAY" vises, og tryk derefter på eller c. 40 DK

41 Brug af automatisk slukning SLEEP 90M t SLEEP 80M t SLEEP 70M R r SLEEP OFF T SLEEP 10M... SLEEP 60M Du kan indstille TV-bordet til at slukke efter et bestemt stykke tid, så du kan falde i søvn til musik. Tiden kan indstilles i intervaller på 10 minutter. Sådan kontrolleres den resterende tid Tryk en enkelt gang på SLEEP. Sådan ændres den resterende tid Tryk flere gange på SLEEP for at vælge den ønskede tid. Sådan annulleres den automatiske slukning Tryk flere gange på SLEEP, indtil "SLEEP OFF" vises. Avancerede indstillinger Bemærk Denne funktion kan kun bruges med TV-bordet og gælder ikke for et tilsluttet TV eller andre komponenter. SLEEP Tryk på SLEEP. Hver gang du trykker på denne knap, ændres minutvisningen (resterende tid) på følgende måde: 41 DK

42 Yderligere oplysninger Fejlfinding Hvis du oplever nogen af følgende problemer under brugen af TV-bordet, kan du i første omgang bruge denne fejlfindingsvejledning til selv at forsøge at løse problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte den nærmeste Sonyforhandler. Generelt Der er ingen strøm. Kontroller, at netledningen er tilsluttet korrekt. Hvis der vises skiftevis "PROTECTOR" og "PUSH POWER" på displayet i frontpanelet. Tryk på?/1 for at slukke for systemet, og kontroller følgende, efter at "STANDBY" forsvinder. Er der noget, der blokerer for ventilationshullerne på TV-bordet? Efter at have tjekket ovennævnte tændes der for TV-bordet. Kontakt den nærmeste Sonyforhandler, hvis du ikke kan finde årsagen til problemet, selv efter at have tjekket ovennævnte. Der produceres ingen Dolby Digital- eller DTSflerkanalslyd. Kontroller, at den DVD osv., der afspilles, er optaget i Dolby Digital- eller DTS-format. Når der sluttes en DVD-afspiller osv. til TVbordets digitale indgangsstik, skal den pågældende lydindstilling (indstillinger for lydoutput) for den tilsluttede komponent kontrolleres. Kontroller, at DVD-afspilleren står på de rigtige indstillinger. (Kontroller lyden i DVD-menuen). Der høres ingen surroundeffekt. Anbring TV-bordet, så der er mindst 30 cm eller mere til højre og venstre for det (side 10). Surroundfunktionen fungerer muligvis ikke, afhængigt af det digitale signal (side 24). Der høres ingen lyd eller kun meget svag lyd fra højttalerne. Tryk på SOUND FIELD, og kontroller det valgte lydfelt. Lydeffekten fra højttalerne kan være mindre udpræget, afhængigt af kilden. Billedet er forsinket i forhold til TV'ets lyd. Sæt "A/V SYNC" på "OFF", når "A/V SYNC" står på "ON". Tilsluttede komponenter Der høres ingen lyd eller kun meget svag lyd, uanset den valgte komponent. Kontroller, at TV-bordet og komponenterne er tilsluttet korrekt. Kontroller, at der er tændt for både TVbordet og den valgte komponent. Kontroller, at der ikke er skruet ned for lyden. Tryk på MUTING for at annullere lydafbryderfunktionen. Der høres ingen lyd fra den valgte komponent. Kontroller, at komponenten er tilsluttet korrekt til lydindgangsstikforbindelserne for den pågældende komponent. Kontroller, at kablerne er sat helt ind i stikforbindelserne på både komponenten og dette system. Kontroller, at komponenten er valgt korrekt. Hvis du genoptager afspilning af en disk, mens der er skruet helt op for lyden, høres der muligvis ingen lyd. I dette tilfælde skal du skrue ned for lyden, slukke for systemet og tænde det igen. Lyden falder ud, eller der høres støj. Kontroller de lydoutputformater, der understøttes af dette TV-bord, på side 44. Der vises intet eller et utydeligt billede på TVskærmen. Kontroller, at TV'et er valgt korrekt. Indstil TV'et til den korrekte indgang. Kontroller, at komponenten er tilsluttet korrekt til videoindgangsstikforbindelserne for den pågældende komponent. 42 DK

43 Kontroller, at kablerne er sat helt ind i stikforbindelserne på både komponenten og dette system. Specifikationer HDMI CONTROL Se HDMI CONTROL-vejledningen, der følger med denne betjeningsvejledning. OTHER Fjernbetjeningen virker ikke. Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningsmodtageren på TV-bordet. Fjern eventuelle hindringer mellem fjernbetjeningen og TV-bordet. Udskift begge batterier i fjernbetjeningen, hvis de er ved at være opbrugt. Kontroller, at du vælger den korrekte indgang på fjernbetjeningen. Yderligere oplysninger Hvis TV-bordet stadig ikke fungerer korrekt, efter at du har forsøgt ovenstående, kan du nulstille det som følger: Brug knapperne på TV-bordet til denne handling. 1 Tryk på?/1 for at tænde. 2 Tryk på INPUT SELECTOR, VOLUME,?/1 samtidigt. "COLD RESET" vises, og TV-bordet nulstilles. AMP-menuen, lydfeltet osv. bringes tilbage til standardindstillingerne. Mål: A mm B 400 C 495 Vægt: kg 59 fortsættes 43 DK

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-121-124-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G550 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander 2-588-610-41(1) Integrated Remote Commander Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RM-AV2500T 2005 Sony Corporation 2DK Funktioner RM-AV2500T fjernbetjeningen giver en centraliseret styring af alle dine

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-138-894-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DN1000 2009 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation 4-130-029-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF100 HT-SS100 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation 4-130-031-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF360 HT-SS360 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-234-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W * *Kun DAV-DZ880W Vain DAV-DZ880W Apenas DAV-DZ880W 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 2009 Sony Corporation 4-146-428-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-209-590-61(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-78SS 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1)

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-182-050-11(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DN2010 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må man ikke udsætte dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-568-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ810W 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-109-710-11(1) BD/DVD Home Theatre System BDV-IT1000/BDV-IS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

(3) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-DDWG Sony Corporation

(3) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-DDWG Sony Corporation 3-283-375-61(3) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-DDWG800 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation 3-295-946-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF1300 HT-SS1300 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation 4-240-621-52(2) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-BE1 2002 Sony Corporation Advarsel! Velkommen! Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-174-068-71(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DN1010 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må man ikke udsætte dette

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-IS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-IS Sony Corporation 3-299-272-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-IS100 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation 3-061-301-81(1) CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S536D DVP-S535D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV "Montering af beslaget til vægmontering" medfølger ikke som separat folder til dette tv. Monteringsvejledningen skal i stedet findes i brugervejledningen til tv'et. Seinäasennuskiinnittimen

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-043-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH510 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS Sony Corporation 3-210-767-62(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS1200 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

HT-R390. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2

HT-R390. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2 Dansk Suomen Norsk AV Receiver Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2 HT-R390 Instruktionsvejledning Tak fordi du købte en Onkyo AV-receiver. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES ADVARSEL Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Reducer risikoen

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-129-784-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH700 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S525D by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S525D by Sony Corporation 3-865-642-83 (1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S525D 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-520-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M700DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S by Sony Corporation 3-866-504-72(1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S325 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions Blu-ray Disc Player Operating Instructions BDP-S300 TM To find out useful hints, tips and information about Sony products and services please visit: www.sony-europe.com/myproduct ADVASEL For at undgå brand

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Integrated AV Amplifier

Integrated AV Amplifier 3-856-144-31(1) Integrated AV Amplifier Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN TA-VE800G 1996 by Sony Corporation ADVASEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller

Lisätiedot