DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW Sony Corporation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation"

Transkriptio

1 DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW Sony Corporation

2 ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt. For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes. Overlad alt servicearbejde til fagkyndige. Dette symbol skal fortælle brugeren, at der er uisoleret "farlig spænding" i produktets kabinet, der kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød på mennesker. Dette symbol skal fortælle brugeren, at der er vigtige anvisninger på betjening og vedligeholdelse (servicering) i den litteratur, der fulgte med enheden. Til kunder i USA Hvis du har spørgsmål om dette produkt, kan du kontakte: Sony Customer Information Service Center eller Nummeret herunder gælder kun for FCCrelaterede forhold. Telefonnummer: Denne enhed er i overensstemmelse med Del 15 i FCC-reglerne. Brugen er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, der kan medføre uønsket funktion. Dette udstyr er testet, og det er konstateret, at det er i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed af Klasse B ifølge Del 15 i FCC-reglerne. Det er hensigten med disse grænser at foreskrive en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i forbindelse med installation i private hjem. Dette udstyr frembringer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med vejledningen, forstyrre radiokommunikation pga. interferens. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forstyrrer radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at fjerne interferensen ved hjælp af et eller flere af følgende tiltag: - Nyindstil eller flyt antennemodtageren. - Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren. - Slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet. - Henvend dig til forhandleren eller en erfaren radio/ tv-tekniker for hjælp. Du advares om, at ændringer eller modifikationer af en hvilken som helst art, der ikke udtrykkeligt er godkendt i denne vejledning, kan gøre din godkendelse til betjening af dette udstyr ugyldig. Overensstemmelseserklæring Firmanavn: SONY Modelnr.: VPL-VW100 Ansvarlig: Sony Electronics Inc. Adresse: W. Bernardo Dr, San Diego, CA USA DK 2

3 Til kunder i Canada. Denne digitale enhed af Klasse B er i overensstemmelse med den canadiske ICES-003. Voor de klanten in Nederland Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA). Udstyret bør installeres nær en let tilgængelig stikkontakt. FORSIGTIG RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED ET NYT AF FORKERT TYPE. BRUGTE BATTERIER SKAL BORTSKAFFES I OVERENSSTEMMELSE MED LOKALT GÆLDENDE REGLER. Bortskaffelse af ældre elektrisk eller elektronisk udstyr (gælder i EU og andre europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller dets emballage angiver, at produktet ikke må håndteres som husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på et særligt indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, medvirker du til at undgå de negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred, der ellers kan være resultatet af uhensigtsmæssig håndtering, når du kasserer produktet. Ved at genbruge materialerne kan der spares på naturens ressourcer. Du kan få flere oplysninger om genbrug af dette produkt hos Teknisk Forvaltning i din kommune, hos renovationsselskabet eller i butikken, hvor du købte produktet. DK 3 DK

4 DK 4

5 Indholdsfortegnelse Forholdsregler...7 Knappernes placering Forside/højre side...8 Højre side...9 Bagpå/bund...10 Fjernbetjening...11 Tilslutninger og klargøring Udpakning...12 Trin 1: Installation af projektoren...13 Inden projektoren opstilles...13 Sådan installeres projektoren og en skærm...15 Trin 2: Tilslutning af projektoren...18 Tilslutning til en dvd-afspiller/- optager eller digital tuner 18 Tilslutning til videoudstyr...20 Tilslutning til computer...21 Trin 3: Justering af billedstørrelse og position...22 Trin 4: Valg af menusproget...27 Projektion Projektion af billedet på skærmen Slukning...32 Valg af Wide Screen-indstilling...33 Valg af Picture Viewing-indstilling.36 Justering af billedkvaliteten...37 Justering af billedet ved hjælp af Real Color Processing...39 Brug af menuerne Betjening via menuerne Picture Menu Signal Menu Menuen Function Installation Menu Setup Menu Information Menu Om forvalgshukommelses nummer Betjening af projektoren fra en computer Adgang til projektoren fra en computer Visning af projektorens status Betjening af projektoren fra en computer Konfigurering af projektoren Andre Fejlfinding Advarselsindikatorer Lister over meddelelser Udskiftning af pæren Rengøring af luftfilteret Udskiftning af luftfilteret Specifikationer Forvalgte signaler Indholdsfortegnelse 5 DK

6 Indgangssignaler og justerbare emner/indstillingsemner.. 74 Loftmontering Ved brug af PSS-H10- projektorophængsbeslag. 77 Ved brug af PSS-610- projektorophængsbeslag. 80 Finjustering af billedets vandrette position Index DK 6 Indholdsfortegnelse

7 Forholdsregler Om sikkerhed Kontroller, at enhedens driftsspænding er identisk med spændingen i den lokale strømforsyning. Hvis der kommer væske eller genstande ind i kabinettet, skal enheden afbrydes og kontrolleres af fagfolk, inden videre brug. Tag apparatets stik ud af stikkontakten, hvis det ikke skal bruges i flere dage. Træk ledningen ud ved at trække i stikket. Træk aldrig i selve ledningen. Stikkontakten skal være let tilgængelig og befinde sig i nærheden af apparatet. Apparatet er ikke afbrudt fra vekselstrømskilden (lysnettet), så længe det er tilsluttet stikkontakten, heller ikke selvom der er slukket for det. Se ikke ind i objektivet, mens lampen er tændt. Placer ikke din hånd eller andre genstande nær ventilationshullerne. Den luft, der blæses ud, er varm. Om forebyggelse af intern varmeudvikling Efter at strømmen er slået fra med kontantakten I / 1 (on/standby), må apparatet ikke afbrydes fra stikkontakten, mens blæseren stadig kører. Forsigtig Projektoren er udstyret med ventilationshuller (indsugning) og ventilationshuller (udblæsning). Undgå at blokere eller placere noget nær disse huller, da der ellers kan opstå intern varmeudvikling, som forårsager billedforringelse eller beskadigelse af projektoren. Om genindpakning Gem æsken og emballeringsmaterialet. Det kan være praktisk, hvis du får brug for at transportere enheden. For at beskytte apparatet bedst muligt, bør det genindpakkes, som det originalt var indpakket af fabrikken. Forholdsregler 7 DK

8 Knappernes placering Forside/højre side Du kan bruge de knapper på betjeningspanelet, der har de samme navne som dem på fjernbetjeningen, til at betjene projektoren. Ventilationshuller (indsugning) (1 side 14) ON/STANDBYindikator (1 side 23) POWER SAVINGindikator (1 side 50) LAMP/COVERindikator (1 side 60) Fjernbetjeningsføler (1 side 22) TEMP/FAN-indikator (1 side 60) Åbn dækslet ved at trykke på det. OBJEKTIV knappen (1 side 23) M/m/</, (pil)/ knappen ENTER (1 side 41) MENU knappen (1 side 41) INPUT knappen (1 side 30)?/1 kontakten (on/standby) (1 side 23) DK 8 Forside/højre side

9 Højre side Knappernes placering Stikket - AC IN S VIDEO INPUT-(mini DIN 4-bens)/VIDEO INPUT-stik (fono-type) (1 side 20) Y/CB/PB/CR/PR (fono-type) (1 side 18) INPUT A-stik (1 side 21) HDMI-stik (1 side 19) DVI-D-stik (1 side 21) TRIGGER-jackstik (mini-jackstik) Afgiver et signal på 12 V, når der er tændt for strømmen. REMOTE-stik Sættes i en computer, osv. til fjernbetjening NETWORK-stik Sættes i en computer, osv. til fjernbetjening Højre side 9 DK

10 Bagpå/bund Ventilationshuller (indsugning) (1 side 14) Topdæksel (1 side 63) Ventilationshuller (udblæsning) (1 side 14) Fjernbetjeningsføler (1 side 22) Dækseludløserknap (1 side 63) Fastgørelseshuller til projektorens ophængsbeslag (1 side 76) Regulatorer (1 side 26) Filterholder (1 side 66) Ventilationshuller (indsugning) (1 side 14) DK 10 Bagpå/bund

11 Fjernbetjening INPUT knappen (1 side 30) Infrarød sender Knappernes placering LIGHT knappen Belyser knapperne på fjernbetjeningen. PICTURE MODEknapper (1 side 36) Knappen ADJ PIC (1 side 37) LIGHT INPUT DYNAMIC STANDARD CINEMA PICTURE MODE USER 1 USER 2 USER 3 ENTER?/1 kontakten (on/ standby) (1 side 23) M/m/</, (pil)/enter-tast (1 side 41) Knappen MENU (1 side 41) Knappen OBJEKTIV (1 side 22) LENS WIDE MODE ADJ PIC RCP MENU RESET Knappen RESET (1 side 43) Knappen WIDE MODE (1 side 33) REAL COLOR PROCESSING BRIGHT CONTRAST Knappen RCP (1 side 39) BRIGHT +/- Knappen (1 side 38) CONTRAST +/- Knappen (1 side 38) Fjernbetjening 11 DK

12 Tilslutninger og klargøring Dette afsnit beskriver, hvordan projektoren og skærmen installeres, hvordan det udstyr, hvorfra billedet skal projiceres, tilsluttes osv. Udpakning Kontroller, at papkassen indeholder følgende: Fjernbetjening (1) og batterier i størrelse AA (R6) (2) Luftfilterdæksel (1) Dette luftfilterdæksel bruges kun, hvis projektoren installeres i loftet. (1 side 76) Vekselstrømsnetledning (1) ImageDirector2 Cd-rom (1) Stikholder Monter stikholderen for at undgå, at stikket ved et uheld falder ud af stikkontakten. Objektivhætte (1) Ved leveringen sidder objektivhætten på projektoren. Tag denne objektivhætte af, når projektoren skal bruges. Betjeningsvejledning (denne håndbog) (1) Sådan sættes batterierne i fjernbetjeningen Isæt batterierne med E-siden først, som vist på tegningen. Hvis de sættes i med magt eller med polerne omvendt, kan det forårsage kortslutning, og der kan udvikles varme. DK 12 Udpakning

13 Trin 1: Installation af projektoren Inden projektoren opstilles Fejlagtig installation Placer ikke projektoren i følgende omgivelser, da det kan forårsage funktionsfejl eller beskadigelse af projektoren. Sted med dårlig ventilation Varmt og fugtigt Tilslutninger og klargøring Steder udsat for direkte kold eller varm luft fra et klimaanlæg 20 cm Installation af projektoren et sådant sted kan medføre fejlfunktion pga. kondensering af fugt eller temperaturstigning. I nærheden af en varme- eller røgføler : Udblæsning 20 cm Undgå at anbringe objekter inden for en afstand af 20 cm (7 7 / 8 tommer) fra bagpanelet for at bevare projektorens ydeevne og driftssikkerhed. I modsat fald kan det påvirke væggens temperatur. Det kan medføre fejlfunktion af føleren. Meget støvede og tilrøgede steder Trin 1: Installation af projektoren 13 DK

14 Forkert brug Undgå følgende, mens projektoren er i brug. Blokere ventilationshullerne. Ventilationshuller (udblæsning) Ventilationshuller (indsugning) Råd For oplysninger om placeringen af ventilationshullerne (indsugning og udblæsning) henvises der til "Knappernes placering" på side 8 til 10. Vippe frem/tilbage og til venstre/højre 15º eller mere Undgå at bruge projektoren, mens den er vippet i en vinkel på mere end 15 grader. Installer ikke projektoren andre steder end på en jævn overflade eller i loftet. Forkert installation af projektoren kan medføre fejlfunktion. Installation af apparatet i store højder Når projektoren bruges i meters højde eller derover, skal High Altitude Mode i menuen Installation indstilles til On. (1 side 52) Hvis dette punkt ikke indstilles, når projektoren bruges i store højder, kan det få uønskede virkninger, f.eks. gøre driften af visse komponenter mindre pålidelig 15º eller mere 15º eller mere 15º eller mere 15º eller mere DK 14 Trin 1: Installation af projektoren

15 Sådan installeres projektoren og en skærm Installationsafstanden mellem projektoren og skærmen varierer afhængigt af skærmens størrelse. 1 Bestem installationsafstanden mellem projektoren og skærmen. Du kan opnå en god billedkvalitet, hvis du placerer projektoren, så midten af objektivet befinder sig inden for de grå områder, der er angivet på tegningen. Anvend værdierne a, b og c i tabellen på side 16 som vejledning. Loftmontering Tilslutninger og klargøring Skærmens midte c c Midten af projektorens objektiv a b Gulvmontering a: Mindste projektionsafstand mellem skærmen og midten af projektorens objektiv b: Største projektionsafstand mellem skærmen og midten af projektorens objektiv c: Lodret afstand mellem skærmens midte og midten af projektorens objektiv, når du bruger funktionen til maksimal øvre lodret forskydning af objektivet. Yderligere oplysninger om forskydning af objektivet finder du under Trin 3: Justering af billedstørrelse og position. (1 side 22) Trin 1: Installation af projektoren 15 DK

16 Skærmstørrelse (tommer) a (minimum) b (maksimum) Når du bruger en skærm i formatforholdet 16:9 Sådan beregnes installationsmålet (SS: skærmstørrelse) x (minimum) = 31,5 (1 1 /4) SS 48,2 (1 15 /16) b (maksimum) = 53,8 (2 1 /8) SS 46,9 (1 7 /8) c = 8,0876 ( 11 /32) SS Enhed: mm (tommer) (47 3 /4) 2105 (82 7 /8) c 324 (12 3 /4) Skærmstørrelse (tommer) a (minimum) b (maksimum) 1842 (72 1 /2) 3181 (125 1 /4) 485 (19 1 /8) 2472 (97 3 /8) 4257 (167 5 /8) 647 (25 1 /2) 3102 (122 1 /8) 5333 (210) 809 (31 7 /8) 3732 (146 7 /8) 6409 (252 3 /8) 971 (38 1 /4) 4677 (184 1 /8) 8023 (315 7 /8) 1213 (47 3 /4) 5622 (221 3 /8) 9637 (379 3 /8) 1456 (57 3 /8) Hvis skærmen med formatforholdet 4:3 bruges (projicering af et 4:3-billede) Enhed: mm (tommer) Sådan beregnes installationsmålet (SS: skærmstørrelse) x (minimum) = 38,551 (1 9 /16) SS 48,2 (1 15 /16) b (maksimum) = 65,842 (2 5 /8) SS 46,9 (1 7 /8) c = 9,8979 ( 13 /32) SS 6252 (246 1 /8) (421 3 /4) 1618 (63 5 /8) 7827 (308 1 /8) (527 5 /8) 2022 (79 5 /8) (58 3 /4) 2587 (101 7 /8) c 396 (15 5 /8) 2265 (89 1 /8) 3904 (153 5 /8) 594 (23 3 /8) 3036 (119 1 /2) 5220 (205 1 /2) 792 (31 1 /8) 3807 (149 7 /8) 6537 (257 3 /8) 990 (39) 4578 (180 1 /4) 7854 (309 1 /4) 1188 (46 3 /4) 5734 (225 3 /4) 9829 (387) 1485 (58 1 /2) 6891 (271 1 /4) (464 3 /4) 1782 (70 1 /8) 7662 (301 5 /8) (516 5 /8) 1980 (77 7 /8) 9590 (377 1 /2) (646 1 /4) 2474 (97 3 /8) 9402 (370 1 /8) (633 5 /8) 2426 (95 1 /2) (453 3 /8) (775 7 /8) 2969 (116 7 /8) DK 16 Trin 1: Installation af projektoren

17 2 Placer projektoren, så objektivet befinder sig parallelt for skærmen. Set fra oven Skærm Tilslutninger og klargøring 3 Projicering af et billede på skærmen, og justering af billedet, så det passer til skærmen. (1 side 22) For at projicere et billede skal videoudstyret sluttes til projektoren. (1 side 18) Bemærk Når der anvendes en skærm med ujævn overflade, kan der afhængigt af afstanden mellem skærm og projektor og af zoom-forstørrelserne til tider ses striber på skærmen. Dette er ikke en fejl ved projektoren. Se "Loftmontering" vedrørende montering af projektoren i loftet. (1 side 76) Trin 1: Installation af projektoren 17 DK

18 Trin 2: Tilslutning af projektoren Ved tilslutning skal du gøre følgende: Sluk for alt udstyr, inden du foretager nogen form for tilslutninger. Brug de korrekte kabler ved hver tilslutning. Sæt kablets stik rigtigt i. Stik, der ikke er sat helt ind, giver støj. Når du trækker et kabel ud, skal du sørge for at trække i stikket, ikke i selve kablet. Se betjeningsvejledningen til det tilsluttede udstyr. Tilslutning til en dvd-afspiller/-optager eller digital tuner Sådan tilsluttes en dvd-afspiller/-optager eller en digital tuner, der er udstyret med component-videostik Projektorens højre side AV-forstærker Højttalere S VIDEO VIDEO INPUT Y CB/PB CR/PR INPUT A Dvd-afspiller/-optager, HDD-optager, digital tuner ol. med componentvideostik Y CB/ PB CR/PR Y PB/ CB PR/ CR Component-videokabel (medfølger ikke) : Video-signalflow Råd Hvis projektoren skal sluttes til en dvd-afspiller/-optager, HDD-optager, digital tuner m.v., som ikke er udstyret med component-videostik, anbefales det at bruge S- videokablet til at slutte S-videoudgangen på dvd-afspilleren/-optageren, HDDoptageren, den digitale tuner, m.v. Brug videokablet til tilslutning til udstyrets videoudgang, hvis det tilsluttede udstyr ikke er udstyret med en S-videoudgang. DK 18 Trin 2: Tilslutning af projektoren

19 Sådan tilsluttes en dvd-afspiller/-optager, der er udstyret med HDMI-udgang Billederne bliver bedre, hvis dvd-afspilleren/-optageren, der er udstyret med en HDMI-udgang, tilsluttes projektorens HDMI-indgang. Projektorens højre side INPUT PR INPUT A HDMI DVI-D TR AV-forstærker Højttalere Dvd-afspiller/-optager ol. med HDMI-udgang Tilslutninger og klargøring til HDMI-udgang HDMI-kabel (medfølger ikke) : Video-signalflow... HDMI, HDMI-logo og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing LLC. Dette HDMI-stik overholder Ver Trin 2: Tilslutning af projektoren 19 DK

20 Tilslutning til videoudstyr Du kan tilslutte en dvd-afspiller/-optager, som ikke er udstyret med component-videostik, en harddiskvideoafspiller, en VCR eller en laserdiskafspiller. Se også brugervejledningen til de enkelte udstyr. Projektorens højre side Højttalere AV-forstærker Videoudstyr til S-video eller videoudgang S-video eller videokabel (medfølger ikke) : Video-signalflow Råd Hvis du ikke ved, hvilket stik du skal sætte kablet i, S VIDEO INPUT S-VIDEO (Svideostik) eller VIDEO INPUT (videoindgangsstik), i, skal det sættes i S-VIDEO for at opnå en bedre billedkvalitet. Hvis udstyret, der skal tilsluttes, ikke har et S-videostik, skal kablet sættes i videoudgangen. DK 20 Trin 2: Tilslutning af projektoren

21 Tilslutning til computer Projektorens højre side Computer Tilslutninger og klargøring til skærmudgang : Video-signalflow HD D-sub 15-bens kabel (medfølger ikke), eller DVI - DVI-kabel (medfølger ikke) Råd Indstil "Input-A Signal Sel." eller "DVI Signal Sel." i menuen Setup til "Auto" eller "Computer". Hvis indgangssignalet ikke vises korrekt, skal indstillingen "Computer" vælges. (1 side 53) Bemærk Hvis du indstiller din computer, f.eks. en bærbar computer, til at udlæse signalet til både din computers display og til en ekstern computerskærm, vises billedet på den eksterne computerskærm muligvis ikke korrekt. Indstil computeren til kun at udlæse til en ekstern computerskærm. For yderligere oplysninger se den brugervejledning, der fulgte med din computer. Trin 2: Tilslutning af projektoren 21 DK

22 Trin 3: Justering af billedstørrelse og position Projicer et billede på skærmen, og juster billedets position. ON/STANDBY-indikator Regulatorer Fjernbetjeningsføler 4 LIGHT INPUT 2 DYNAMIC STANDARD CINEMA PICTURE MODE USER 1 USER 2 USER 3 ENTER 5,6,7 LENS ADJ PIC MENU Råd Knapperne?/1 (on/standby), INPUT, LENS, MENU og M/m/</,/ENTER (joystick) på projektorens sidepanel fungerer ligesom på fjernbetjeningen. Bemærk Afhængigt af hvor projektoren er monteret, er det evt. ikke muligt at betjene den med fjernbetjeningen. Hvis dette er tilfældet, skal fjernbetjeningen rettes mod skærmen i stedet for mod projektoren. DK 22 Trin 3: Justering af billedstørrelse og position

23 1 Sæt stikket i stikkontakten. Indikatoren ON/STANDBY lyser rødt, og projektoren går i standby. ON/ STANDBY Lyser rødt. 2 Tryk på?/1 (on/standby) for at tænde projektoren. ON/STANDBY-indikatoren blinker grønt, og lyser derefter grønt. ON/ STANDBY Blinker grønt et par sekunder, og lyser derefter grønt. Tilslutninger og klargøring 3 Tænd for det udstyr, der er tilsluttet projektoren. Se betjeningsvejledningen til det tilsluttede udstyr. 4 Tryk på INPUTfor at projicere billedet på skærmen. Hver gang du trykker på knappen, skifter indgangsindikationen og udstyret, der skal projiceres. (1 side 30) INPUT Video Råd Indstilles "Auto Input Search" til "On" i menuen Function, vises indgangssignalets kanal automatisk, når du trykker på INPUT. (1 side 50) 5 Juster den lodrette billedposition. Tryk flere gange på knappen LENS, indtil vinduet til justering af objektivforskydningen (testmønster) vises. Vælg derefter den korrekte lodrette position ved at trykke på knapperne M/m/</,. Tryk på M eller, for at flytte positionen opad. Tryk på m eller < for at flytte positionen nedad. Trin 3: Justering af billedstørrelse og position 23 DK

24 LENS Råd Den lodrette billedposition kan ikke justeres, hvis "Lens Control" er indstillet til "Off" i menuen Installation. (1 side 51) Testmønsteret vises ikke, hvis "Test Pattern" er indstillet til "Off" i menuen Function. (1 side 50) Billedet flytter sig maksimalt 0,65 af skærmstørrelsen fra objektivets midte. Set fra siden 0,65V 1V : Billedposition, når billedet er flyttet maksimalt opad Råd Du kan også justere objektivets vandrette position. For detaljerede oplysninger se "Finjustering af billedets vandrette position" på side 83. DK 24 Trin 3: Justering af billedstørrelse og position

25 6 Juster billedstørrelsen. LENSTryk flere gange på knappen, indtil vinduet til justering af objektivzoom (testmønster) vises. Juster derefter billedets størrelse ved at trykke på knapperne M/m/</,. Tryk på M eller, for at gøre billedet større. Tryk på m eller < for at gøre billedet mindre. LENS Tilslutninger og klargøring Råd Du kan ikke ændre billedets størrelse og fokus, hvis "Lens Control" ikke er indstillet til "Off" i menuen Installation. (1 side 51) Testmønsteret vises ikke, hvis "Test Pattern" er indstillet til "Off" i menuen Function. (1 side 50) 7 Juster fokus. Tryk flere gange på knappen LENS, indtil vinduet til justering af objektivfokus (testmønster) vises. Juster derefter billedets fokus ved at trykke på knapperne M/m/</,. LENS Trin 3: Justering af billedstørrelse og position 25 DK

26 Justering af installationsoverfladens hældning Hvis projektoren er installeret på en ujævn overflade, skal regulatorerne bruges til at holde projektoren lige. Drej for at justere. Regulatorer Bemærk Pas på ikke at få fingeren i klemme, når regulatorerne drejes. DK 26 Trin 3: Justering af billedstørrelse og position

27 Trin 4: Valg af menusproget Du kan vælge et af 15 sprog til at vise menuen og andre skærmdisplay. Standardindstillingen er engelsk. LIGHT DYNAMIC USER 1 INPUT STANDARD PICTURE MODE USER 2 CINEMA USER 3 2 Tilslutninger og klargøring ENTER 4,5,6 LENS ADJ PIC MENU 3 WIDE MODE RCP RESET REAL COLOR PROCESSING BRIGHT CONTRAST Råd Menuen kan anvendes med knapperne M/m/</, (pil)/enter på projektorens sidepanel i stedet for med knapperne M/m/</,/ENTER på fjernbetjeningen. 1 Sæt stikket i stikkontakten. Indikatoren ON/STANDBY lyser rødt, og projektoren går i standby. 2 Tryk på?/1 (on/standby) for at tænde projektoren. ON/STANDBY-indikatoren blinker grønt, og lyser derefter grønt. 3 Tryk på MENU. Menuen vises MENU Picture Signal Picture Mode : Adjust Picture RCP : Color Space : Cinema Off Normal Function Installation Setup Information Sel : Set : Back : Exit : Trin 4: Valg af menusproget 27 DK

28 4 Tryk på M eller m for at vælge menuen Setup, og tryk herefter på, eller ENTER. Indstillingerne for den valgte menu vises. Picture Signal Function Status : Language : Input-A Signal Sel. : DVI Signal Sel. : Color System : On English Computer Video GBR Auto Installation Setup elle ENTER Information Sel: Set: Back: Exit: 5 Tryk på M eller m for at vælge "Language", og tryk på, eller ENTER. Picture Signal Function Status : Language : Input-A Signal Sel. DVI Signal Sel. : Color System : On English Center Video GBR Auto Installation Setup eller ENTER Information Sel : Set : Exit : 6 Tryk på M/m/</, for at vælge et sprog, og tryk på ENTER. Menuen ændres til det valgte sprog. Sådan ryddes menuen. Tryk på MENU. DK 28 Trin 4: Valg af menusproget

29 Projektion Dette afsnit beskriver, hvordan projektoren betjenes, så du kan se billeder fra udstyr, der er tilsluttet projektoren. Det beskriver desuden, hvordan billedkvaliteten kan tilpasses din smag. Projektion af billedet på skærmen. Projektion ON/STANDBY-indikator Fjernbetjeningsføler 4 LIGHT INPUT 2 DYNAMIC STANDARD CINEMA PICTURE MODE USER 1 USER 2 USER 3 5,6 LENS ENTER ADJ PIC MENU 1 Sæt stikket i stikkontakten. Indikatoren ON/STANDBY lyser rødt, og projektoren går i standby. ON/ STANDBY Lyser rødt. Projektion af billedet på skærmen. 29 DK

30 2 Tryk på?/1 (on/standby) for at tænde projektoren. ON/STANDBY-indikatoren blinker grønt og lyser derefter grønt. ON/ STANDBY Blinker grønt et par sekunder og lyser derefter grønt. 3 Tænd det udstyr, der er tilsluttet projektoren. Se betjeningsvejledningen til det tilsluttede udstyr. 4 Tryk gentagne gange på INPUT for at vælge det input, du ønsker projiceret på skærmen. Vis indikationen for den indgang, du ønsker. Eksempel: Sådan vises billedet fra videoudstyr, der er sluttet til VIDEO INPUT-stikket. INPUT Video Sådan ses billedet fra Videoudstyr sluttet til VIDEO INPUT-stikket Videoudstyr sluttet til S VIDEO INPUT-stikket Component-udstyr sluttet til Y/CB/PB/CR/PR på projektoren RGB/component-udstyr sluttet til INPUT A-stikket Videoudstyr sluttet til DVI-D-stikket Udstyr sluttet til HDMI-stikket Tryk på INPUT for at vise Video S-Video Component Input-A* DVI* HDMI *Indstil "Input-A Signal Sel." og "DVI Signal Sel." i menuen Setup i overensstemmelse med inputsignalet. Vælges "Auto", og billedet ikke kan vises korrekt, skal du vælge et passende signal i overensstemmelse med indgangssignalet. (1 side 53) Råd Indstilles "Auto Input Search" til "On" i menuen Function indgangssignalets kanal automatisk, når du trykker på INPUT., vises DK 30 Projektion af billedet på skærmen.

31 5 Justering af billedstørrelsen. Tryk flere gange på knappen LENS, indtil vinduet til justering af Lens Zoom (testmønster) vises. Juster derefter billedets størrelse vha. knapperne M/m/</,. Tryk på M eller, for at gøre billedet større. Tryk på m eller < for at gøre billedet mindre. LENS Projektion Råd Du kan ikke ændre billedets størrelse og fokus, hvis "Lens Control" er indstillet til "Off" i menuen Installation. (1 side 51) Testmønsteret vises ikke, hvis "Test Pattern" er indstillet til "Off" i menuen Function. (1 side 50) 6 Justering af fokus. Tryk flere gange på knappen LENS, indtil vinduet til justering af Lens Focus (testmønster) vises. Juster derefter billedets fokus vha. knapperne M/m/</,. LENS Justering af den lodrette position Du kan også justere den lodrette position med knappen LENS. (1 side 23) Projektion af billedet på skærmen. 31 DK

32 Slukning 1 Tryk på kontakten?/1(on/standby). Meddelelsen "POWER OFF?" vises på skærmen. 2 Tryk på kontakten?/1 igen. ON/STANDBY-indikatoren blinker grønt, og ventilatoren fortsætter med at køre for at mindske den interne varmeudvikling. Først blinker indikatoren ON/STANDBY hurtigt. Imens kan du ikke tænde indikatoren ON/STANDBY med kontakten?/1. 3 Tag stikket ud af stikkontakten, når ventilatoren er holdt op med at køre, og ON/STANDBY-indikatoren lyser rødt. Du kan slå projektoren fra ved at holde kontakten?/1 (on/standby) nede i ca. et sekund i stedet for at gennemgå ovenstående trin. DK 32 Projektion af billedet på skærmen.

33 Valg af Wide Screen-indstilling Du kan anvende Wide Screen-indstillingen i overensstemmelse med det modtagne videosignal. Du kan også vælge den i menuen. (1 side 47) LIGHT INPUT Projektion DYNAMIC STANDARD CINEMA PICTURE MODE USER 1 USER 2 USER 3 ENTER LENS ADJ PIC MENU WIDE MODE-knap WIDE MODE RCP RESET REAL COLOR PROCESSING BRIGHT CONTRAST Tryk på WIDE MODE. Hver gang du trykker på knappen, kan du vælge indstillingen "Wide Mode". Full Et sammenpresset 4:3-billede vises med det korrekte formatforhold. Et 4:3- billede forstørres vandret, så det passer til 16:9-skærmen. Råd Sammenpresset: Et billede, der oprindeligt har formatforholdet 16:9, optages vandret sammenpresset til et 4:3-billede. Valg af Wide Screen-indstilling 33 DK

34 Normal Et billede med et normalt 4:3-formatforhold vises midt på skærmen for at udfylde den lodrette skærmstørrelse. Wide Zoom Et billede med et normalt 4:3-formatforhold forstørres, og de øvre og nedre dele af billedet komprimeres, så det passer til 16:9-skærmen. Brug denne indstilling til at vise nyheder, shows osv. Zoom Et billede med formatforholdet 4:3 forstørres lodret og vandret i samme forhold, så det passer til skærmen. Brug denne tilstand til at få vist et "postkasse"-billede. Subtitle Undertekstområdet komprimeres og vises på den nedre del af skærmen. Brug denne indstilling til at vise film med undertekster. Good-bye Bemærkninger Du kan kun justere billedets lodrette position vha. "V Position" i menuen Signal, hvis "Zoom" eller "Subtitle" er valgt (1 side 48). Du kan kun justere underteksternes position vha. "Title Area" i menuen Signal, hvis "Subtitle" er valgt (1 side 48). DK 34 Valg af Wide Screen-indstilling

35 Bemærkninger vedrørende valg af Wide Screenindstilling Husk ved valg af Wide Screen-indstilling at tage hensyn til, at ændring af originalbilledets formatforhold giver et udseende, der adskiller sig fra originalbilledet. Bemærk, at hvis projektoren bruges til kommercielle formål eller til offentlig fremvisning, kan ændring af originalbilledet ved at ændre formatforholdet udgøre en krænkelse af forfatternes eller producenternes lovmæssigt beskyttede rettigheder. Projektion Valg af Wide Screen-indstilling 35 DK

36 Valg af Picture Viewing-indstilling Du kan vælge den Picture Viewing-indstilling, der passer bedst til programtypen eller rumforholdene. LIGHT INPUT DYNAMIC STANDARD CINEMA PICTURE MODE USER 1 USER 2 USER 3 ENTER PICTURE MODE-knapper DYNAMIC STANDARD CINEMA USER 1, USER 2 og USER 3 LENS ADJ PIC MENU WIDE MODE RCP RESET REAL COLOR PROCESSING BRIGHT CONTRAST Tryk på en af PICTURE MODE-knapperne (DYNAMIC, STANDARD, CINEMA og USER 1, USER 2 og USER 3). DYNAMIC Forbedrer billedets kontrast og skarphed. STANDARD Anbefales til normale fremvisningsforhold. Vælg denne indstilling, hvis der opstår grovhed, når billedet vises med "DYNAMIC". CINEMA Anbefales ved visning af film et mørkt sted. USER 1, USER 2 og USER 3 Du kan justere billedets kvalitet, så det passer til din smag, og gemme indstillingerne i den valgte hukommelse på projektoren. Tryk på én af knapperne USER 1, USER 2 og USER 3, og juster derefter billedet ved hjælp af knapperne på fjernbetjeningen eller menuerne. (1 sider 37 og 44) Indstillingerne gemmes, og du kan vise billedet med den justerede billedkvalitet ved at trykke på knappen. DK 36 Valg af Picture Viewing-indstilling

37 Justering af billedkvaliteten Du kan justere billedkvaliteten, så den passer til din smag, ved at vælge justeringsindstillingerne med fjernbetjeningen. De justerede data kan gemmes i hver billedindstilling. Projektion LIGHT INPUT DYNAMIC STANDARD CINEMA PICTURE MODE USER 1 USER 2 USER 3 ENTER LENS ADJ PIC MENU Knappen ADJ PIC WIDE MODE RCP RESET REAL COLOR PROCESSING BRIGHT CONTRAST Knappen CONTRAST +/- Knappen BRIGHT +/- 1 Tryk på ADJ PIC. Hver gang du trykker på knappen, vises følgende justeringsvinduer* i rækkefølge. Contrast t Brightness t Color t Hue t Sharpness t NR R r Advanced Iris T Color Temp. T Gamma Correction T Black Level Adj. * Nogle af ovenstående justeringsvinduer bliver ikke vist afhængigt af indgangssignalet. Du finder oplysninger under "Indgangssignaler og justerbare emner/indstillingsemner". (1 side 74) Justering af billedkvaliteten 37 DK

38 Eksempel: Sådan justeres kontrasten Contrast Du finder oplysninger om de enkelte justeringer under "Adjust Picture" i menuen Picture. (1 side 44) 2 Foretag en indstilling eller justering af et emne. Ændring af justeringsniveauet Tryk på, for at øge værdien. Tryk på < for at mindske værdien. Ændring af indstillinger Tryk på M eller m for at ændre indstillingerne. Justering af kontrast og lysstyrke Tryk på CONTRAST +/- på fjernbetjeningen for at justere kontrasten. Tryk på BRIGHT +/- på fjernbetjeningen for at justere lysstyrken. DK 38 Justering af billedkvaliteten

39 Justering af billedet ved hjælp af Real Color Processing Funktionen Real Color Processing (RCP) giver dig mulighed for at justere farven samt nuancen af hvert mål i det projicerede billede, du specificerer individuelt. På denne måde kan du opnå et billede, der passer bedre til din smag. Projektion LIGHT INPUT DYNAMIC STANDARD CINEMA PICTURE MODE USER 1 USER 2 USER 3 ENTER 2, 3, 4 LENS ADJ PIC MENU WIDE MODE RCP RESET REAL COLOR PROCESSING BRIGHT CONTRAST 1 Råd Frys videokildens scene, når du justerer billedet ved hjælp af Real Color Processing. 1 Tryk på RCP på fjernbetjeningen. 2 Tryk på M eller m for at vælge "User 1". "User 2" eller "User 3", og tryk derefter på,. Vinduet RCP (Real Color Processing) vises. 3 Vælg den målfarve, du ønsker at justere. Gentag trin 1 og 2 beskrevet herunder for at specificere målfarven. 1 Tryk på M eller m for at vælge "Color Select", og tryk derefter på < eller, for at vælge den farve du vil justere, enten "Red", "Yellow", "Green", "Cyan", "Blue" eller "Magenta". Kun de dele, der svarer til den specificerede farve, vil blive farvet. De andre dele vil blive vist i sort og hvid. Referencepaletten i RCP-vinduet viser også de justerbare farve. Find målet, mens du ser på det projicerede billede, og se på referencepaletten som vejledning. Justering af billedet ved hjælp af Real Color Processing 39 DK

40 Referencepalet 2 Tryk på M eller m for at vælge "Position" eller "Range" og angive en mere fin farve samt det farveområde, du ønsker at justere ved hjælp af < eller,. 4 Juster farven på de specificerede dele. Tryk på M eller m for at vælge "RCP Color" eller "RCP Hue". Juster derefter farven eller nuancen på de dele, der blev valgt i trin 3, så de passer til din smag, ved hjælp af < eller, mens du ser på det projicerede billede. Billedet vender tilbage til normal farve under justeringen. 5 Tryk på RCP, når justeringen er færdig. RCP-vinduet forsvinder, og det normale billede genoprettes. De justerede data gemmes i en hukommelse, der blev valgt i trin 2, og kaldes tilbage senere. Råd Der gælder visse begrænsninger for valg af position og område. DK 40 Justering af billedet ved hjælp af Real Color Processing

41 Brug af menuerne Dette afsnit beskriver, hvordan diverse justeringer og indstillinger foretages med ved hjælp af menuerne. Betjening via menuerne Projektoren er udstyret med en skærmmenu til at foretage diverse justeringer og indstillinger med. Nogle af de justerbare/indstillelige emner vises i en popup-menu, i en indstillings- eller justeringsmenu uden hovedmenu eller i det følgende menuvindue. Hvis du vælger et emnenavn efterfulgt af en pil (B), bliver det følgende menuvindue med indstillingsemner vist. Se Trin 4: Valg af menusproget vedrørende ændring af skærmmenuernes sprog. (1 side 27) Brug af menuerne LIGHT INPUT DYNAMIC STANDARD CINEMA PICTURE MODE USER 1 USER 2 USER 3 ENTER 2, 3, 4 LENS ADJ PIC MENU 1 WIDE MODE RCP RESET REAL COLOR PROCESSING BRIGHT CONTRAST RESET-knap 1 Tryk på MENU. Menuvinduet vises. MENU Betjening via menuerne 41 DK

42 2 Tryk på M eller m for at vælge et menupunkt, og tryk på, eller ENTER. De emner, der kan indstilles eller justeres med den valgte menu, vises. Det valgte emne vises med gult. Picture Signal Function Status : Language : Input-A Signal Sel. : DVI Signal Sel. : Color System : On English Component Video GBR Auto Installation Setup ell ENTER Information Sel: Set: Back: Exit: 3 Tryk på M eller m for at vælge et emne, du ønsker at indstille eller justere, og tryk på, eller ENTER. Indstillingsemnerne vises i en pop-up-menu, en indstillingsmenu, en justeringsmenu eller i det følgende menuvindue. Pop-up-menu Indstillingsemner ell ENTER Indstillingsmenu Picture Mode Dynamic Standard Cinema User1 User2 User3 Sel: Set: Justeringsmenu Contrast DK 42 Betjening via menuerne

43 Næste menuvindue Indstillingsemner Picture Adjust Picture Cinema Contrast : 80 Signal Brightness : 50 Color : 50 Function Hue : 50 Sharpness : 50 Installation NR : Off Black Level Adj. : Off Setup Gamma Correction : Off Color Temp : Low Information Advanced Iris : Auto Sel: Set: Back: Exit: 4 Foretag en indstilling eller justering af et emne. Ændring af justeringsniveauet Tryk på M eller, for at øge værdien. Tryk på m eller < for at sænke værdien. Tryk på ENTERfor at gendanne den oprindelige skærm. Brug af menuerne Ændring af indstillinger Tryk på M eller m for at ændre indstillingerne. Tryk på ENTER for at gendanne den originale skærm. Afhængig af det valgte emne kan den oprindelige skærm gendannes med < Sådan ryddes menuen. Tryk på MENU. Sådan nulstilles emner, der er justeret Vælg det emne, du vil nulstille, og tryk derefter på RESET. "Complete!" vises på skærmen, og indstillingen nulstilles til fabriksværdien. Emner, der kan nulstilles, er: "Contrast", "Brightness", "Color", "Hue", "Sharpness" og "Color Temp." under "Adjust Picture" og "RCP" i menuen Picture "Dot Phase", "H Size", og "Shift" under"adjust Signal", "V Position," "Title Area," og "DRC Palette" under "DRC Mode" i menuen Signal "V Keystone" i menuen Installation Emner, der ikke kan justeres Justerbare emner er begrænset afhængigt af indgangssignalerne. Emner, der ikke kan justeres eller indstilles, vises ikke i menuen. (1 side 74) Betjening via menuerne 43 DK

44 Picture Menu Menuen Picture bruges til justering af billedet. Menuen Adjust Picture Picture Signal Function Picture Mode : Adjust Picture RCP : Color Space : Cinema Off Normal Installation Setup Information Sel: Set: Back: Exit: Picture Mode Du kan vælge den indstilling for billedvisning, der passer bedst til programtypen eller rumforholdene. Dynamic Standard Cinema User 1 User 2 User 3 Vælg denne for at forstærke billedkontrasten og skarpheden. Anbefales til normale fremvisningsforhold. Vælg også denne for at mindske grovhed sammenlignet med visning af billedet med Dynamic. Vælg denne for et blødt, filmlignende billede. Du kan justere kvaliteten af billedet, så det passer til din smag, og derefter gemme indstillingerne. Når indstillingerne er gemt, kan du vise billedet med den justeredede kvalitet ved at trykke på knappen PICTURE MODE på fjernbetjeningen eller ved at vælge den ønskede kvalitet under "Picture Mode" i menuen Picture. Sådan gemmes indstillingerne 1 Vælg User 1, User 2 eller User 3. 2 Juster de emner, du ønsker at justere, i menuerne. Emner, der kan gemmes, er: Emnerne "Adjust Picture" og "Wide Mode" "V Position", "Title Area", "DRC Mode", samt indstillingerne "Film Mode". Råd Du kan også justere billedkvaliteten under "Dynamic", "Standard" eller "Cinema" og gemme indstillingerne. Tryk på RESET for at nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne. Adjust Picture Du kan foretage justeringer af billedet. Contrast Justerer det hvide område på billeder (hvidtniveau). Jo højere indstilling, desto større bliver kontrasten. Jo lavere indstilling, desto mindre bliver kontrasten. DK 44 Picture Menu

45 Brightness Color Hue Sharpness NR Black Level Adj. (Juster) Gamma Correction Color Temp. Advanced Iris Justerer billedets lysstyrke. Jo højere indstilling, desto lysere bliver billedet. Jo lavere indstilling, desto mørkere bliver billedet. Justerer farvetæthedens intensitet. Jo højere indstilling, desto mere intens bliver farven. Jo lavere indstilling, desto mindre intens bliver farven. Justerer farvetonen. Jo højere indstilling, desto grønnere bliver billedet. Jo lavere indstilling, desto mere rødligt bliver billedet. Gør billedets konturer skarpere, eller reducerer støjen. Jo højere indstilling, desto skarpere bliver billedet. Jo lavere indstilling, desto mindre skarpt bliver billedet, hvorved støjen reduceres. Reducerer billedets grovhed eller støj. Vælg normalt "Off". Hvis billedet er grovkornet, eller der er støj på billedet, skal du vælge en af følgende indstillinger: "Low", "Middle" eller "High" i overensstemmelse med indgangssignalkilden. Giver et tydeligere, mere dynamisk billede. Indstil i overensstemmelse med indgangssignalkilden. Off: Annullerer denne funktion. Low: Giver lavere fremhævelse af den sorte farve. High: Fremhæver den sorte farve. Justerer billednuancens svarkarakterisitika. Vælger en favoritnuance mellem tre muligheder. Off: Funktionen virker ikke. Gamma1: Gør en scenen lidt lysere. Gamma2: Gør en scene lysere. Gamma3: Gør en scene mørkere. Med den angivne styreenhed kan du med "ImageDirector2*" (medfølger som en cd-rom) justere, indstille og gemme en foretrukken nuance på en computer. * Du kan få detaljerede oplysninger om "ImageDirector2" på computeren i den Hjælp, som findes på den medfølgende cd-rom. Justerer farvetemperaturen. High: Giver de hvide farver en blå nuance. Middle: Giver en neutral nuance mellem "High" og "Low". Low: Giver de hvide farver en rød nuance. Custom1, Custom2, Custom3: Gør det muligt at justere, indstille og gemme den foretrukne farvetemperatur. Skifter blænderfunktionen under projektionen. Off:Normal kontrast. On:Fremhæver den sorte farve ved at fremhæve kontrasten. Auto: Skifter automatisk til en optimal blænde afhængigt af den projicerede scene. Scenens kontrast fremhæves mest. Brug af menuerne Picture Menu 45 DK

46 RCP (Real Color Processing) Du kan justere farven og nuancen individuelt på hver valgt afsnit af billedet. Off Annullerer denne funktion. User 1, User 2, User 3 Du kan justere billedet med Real Color Processing og gemme indstillingerne. Når indstillingerne er gemt, kan du få billedet vist med den justerede billedkvalitet. Du finder oplysninger under "Justering af billedet ved hjælp af Real Color Processing". (1 side 39) Color Space Du kan konvertere farvegengivelsesintervallet. Normal Wide Konverterer farven til Hi-Vision-farve. Gengiver mere naturlige farvenuancer i en lang række farvegengivelser sammenlignet med "Normal". DK 46 Picture Menu

47 Signal Menu. Menuen Signal bruges til justering af indgangssignalet. Du kan justere billedstørrelsen, vælge Wide Screen,indstilling osv. Menuen Adjust Signal Picture Signal Function Installation Setup Information Adjust Signal Dot Phase : 24 H Size : 1344 Shift : H:204 V:34 Sel: Set: Back: Exit: Brug af menuerne Adjust Signal Du kan justere indgangssignalet. Dot Phase HSize Shift Justerer panelets punktfase og computersignalet. Justerer billedet til det punkt, hvor det er tydeligst. Justerer den vandrette størrelse af billedet fra en computer. Jo højere indstilling, desto bredere bliver billedet. Jo lavere indstilling, desto smallere bliver billedet. Justerer indstillingen i overensstemmelse med antal punkter i indgangssignalet. Justerer billedets position. H: Når indstillingen for H (vandret) øges, flyttes billedet til højre, og efterhånden som indstillingen mindskes, flyttes billedet til venstre. Brug < eller, til at justere den vandrette position. V:Når indstillingen for V (lodret) øges, flyttes billedet opad, og efterhånden som indstillingen mindskes, flyttes billedet nedad. Brug M eller m til at justere den lodrette position. Wide Mode Du kan vælge billedets formatforhold, som skal vises for det aktuelle indgangssignal. Dette punkt aktiveres kun, hvis et SD-signal indsendes (forvalgshukommelsesnummer 1 til 6). Full Det sammenpressede 4:3-billede vises med det korrekte højde/ breddeformat. Normal Et billede med formatforholdet 4:3 vises for at udfylde den lodrette skærmhøjde. Wide Zoom Zoom Et billedet med formatforholdet 4:3 forstørres, og de øvre og nedre dele af billedet komprimeres, så det passer til 16:9- skærmen. Et billedet med formatforholdet 4:3 forstørres lodret og vandret i samme forhold, så det passer til 16:9-skærmen. Signal Menu 47 DK

48 Subtitle Undertekstområdet komprimeres og vises på den nederste del af skærmen. V Position Justerer billedets lodrette position i wide screen-indstillingen. Når indstillingen øges, bevæges billedet opad. Når indstillingen mindskes, bevæges billedet nedad. Bemærk Dette emne kan kun justeres, når "Zoom" eller "Subtitle" er valgt i "Wide Mode". Title Area Justerer undertekstområdet. Når indstillingen øges, bevæges undertekstområdet opad. Når indstillingen mindskes, bevæges undertekstområdet nedad. Bemærk Dette emne kan kun justeres, når "Subtitle" er valgt i "Wide Mode". DRC Mode Film Mode Udglatter videobilleder, der bliver mere grovkornede, når størrelsen øges. Off: Ændres ikke. Mode 1: Gengiver billedet fint og naturligt. Anbefales til film. Mode 2: Gengiver et billede med undertrykt flimren. Anbefales til stillbilleder. Du kan justere et billedes "Reality" og "Clarity" på DRC-paletten, så det passer til din smag, hvis "Mode 1" eller "Mode 2" er valgt i "DRC Mode". Øg værdien for "Clarity", hvis støjen er kraftig. Der er detaljerede oplysninger om, hvordan du anvender DRC-paletten under?drc-palet? på side 49. Gengiver 2-3 eller 2-2 Pull-Down-filmkilder med jævn billedbevægelse. Auto:Finder automatisk 2-3 eller 2-2 Pull-Down-formatet og gengiver filmkilder med jævn billedbevægelse. Off: Finder ikke 2-3 eller 2-2 Pull-Downformatet. Over Scan Skjuler billedets kontur. On:Skjuler det indsendte billedes kontur. Vælg denne indstilling, hvis der er støj i kanten af billedet. Off: Projicerer hele det indsendte billede. DK 48 Signal Menu

49 Screen Area Vælger billedets størrelse, når et Hi-Vision-billede overskanderes. Full: Udbreder billedet til hele skærmen. Through: Udbreder ikke billedet til hele skærmen. Bemærk Dette emne fungerer kun, hvis et Hi-Vision-signal (forvalgshukommelsesnumrene 7, 8, 9, 12 og 13) indsendes, og "On" er valgt under "Over Scan". DRC-palet Du kan justere et billedes "Reality" og "Clarity", så det passer til din smag. Denne funktion kan kun anvendes, når "Mode 1" eller "Mode 2" er valgt i DRC Mode. Brug af menuerne Tryk på knappen, for at øge værdien for "Clarity". Tryk på knappen < for at reducere værdien for "Clarity". Tryk på knappen M for at øge værdien for "Reality". Tryk på knappen m for at reducere værdien for "Reality". Signal Menu 49 DK

50 Menuen Function Menuen Function bruges til at ændre indstillingerne for projektorens forskellige funktioner. Picture Signal Function Auto Input Search : Test Pattern : Standby Mode : Power Saving: Off Off Standard Off Installation Setup Information Sel: Set: Back: Exit: Auto Input Search Test Pattern Standby Mode Power Saving Detekterer indgangssignalet og viser automatisk det fundne inputsignal, når der trykkes på knappen INPUT. Når indstillingen er "On", undersøger projektoren, om Component-, HDMI-, DVI-, Video-, S-Video- eller Input-A-signalet indsendes, når der trykkes på knappen INPUT. Derefter bliver den registrerede indgangskanal automatisk vist. Indstil denne til "Off", hvis du vil vælge en kanal uden indgangssignal, eller hvis du vil skifte kanal manuelt. Viser testmønsteret. Indstillet til "On" vises et testmønster på skærmen, som bruges ved justering af objektivet med "Lens Focus", "Lens Zoom" og "Lens Shift", eller ved korrigering af skærmens proportioner vha. "V Keystone." Et testmønster vises ikke, hvis dette emne er indstillet til "Off". Reducerer strømforbruget i standby. Ved indstillingen "Low", reduceres strømforbruget i standby. Angiver energibesparende tilstand. Indstillet til "On", går projektoren i energibesparende tilstand, hvis der ikke indsendes et signal i 10 minutter. På det tidspunkt, lyser indikatoren POWER SAVING orange. Skærmen bliver mørk. I energibesparende tilstand, annulleres energibesparende tilstand, hvis der indsendes et signal eller trykkes på en knap. Hvis du ikke vil indstille projektoren til energibesparende tilstand, skal du vælge "Off". DK 50 Menuen Function

51 Installation Menu Menuen Installation bruges til at ændre installationsindstillingerne. V Keystone Picture Signal Function Installation Setup Information V Keystone : Image Flip : Background : Lens Control : IR Receiver : Illumination : High Altitude Mode : Network Setting... 0 Off Blue On Front & Rear On Off Sel: Set: Back: Exit: Korrigerer den lodrette trapezformede forvrængning af billedet. Når bunden af trapezen er længere end toppen ( ): Indstiller en lavere værdi (--retning) Når toppen af trapezen er længere end bunden ( ):Indstiller en højere værdi (+-retning) Bemærk Afhængigt af billedpositionen, der justeres med funktionen Lens Shift, kan billedets højde/breddeforhold være et andet end originalens, eller der kan opstå billedforvrænging ved V Keystonejustering. Brug af menuerne Image Flip Vender billedet på skærmen vandret og/eller lodret. Off: Billedet spejlvendes ikke. HV: Spejlvender billedet vandret og lodret. H: Spejlvender billedet vandret. V: Spejlvender billedet lodret. Brug dette emne ved installation til bagsideprojektion eller loftsmontering. Background Vælger baggrundsfarve for skærmen, når der ikke indsendes noget signal. Du kan indstille baggrundsfarven under "Black" eller "Blue". Lens Control Forhindrer enhver betjening af objektivet, f.eks. "Lens Focus", "Lens Zoom" og "Lens Shift" ved en fejltagelse. Indstilles den til "On", kan du justere projektionsobjektivet vha. "Lens Focus", "Lens Zoom" og "Lens Shift". Når du har foretaget justeringen, anbefales det, at du indstiller dette emne til "Off" for at undgå at objektivet betjenes. IR Receiver Vælger fjernbetjeningens detektorer (IR Receiver) på projektorens for- og bagside. Front & Rear: Aktiverer både for- og bagsidedetektorerne. Forside: Aktiverer kun forreste detektor. Bagside: Aktiverer kun bageste detektor. Illumination Vælger, om projektorens toppanel lyser, når projektoren er tændt. Slår belysningen på projektorens toppanel til, når den er indstillet til "On". Den slås fra, når indstillet til "Off". Installation Menu 51 DK

52 High Altitude Mode Brug denne indstilling, når projektoren bruges i normale højder. Off: Brug denne indstilling, når du bruger projektoren i normale højder. On: Brug denne indstilling, når du bruger projektoren i højder over meter. Bemærk Hvis emnet blev indstillet til "On", øges blæserens omdrejningstal. Network Setting Du kan vælge internetprotokoller, f.eks. IP-adresse, subnetmaske, standardgateway og DNS-server, når du har adgang til projektoren fra en computer eller vha. programmet "ImageDirector2", der medfølger. Vælg "Apply" vha. knappen m, og tryk derefter på ENTER, når alle indstillinger er valgt. IP Address Setup IP Address Subnet Mask Default Gateway Primary DNS Secondry DNS MAC Address Vælg enten "Auto (DHCP)" eller "Manual". Indstil følgende "IP Address", "Subnet Mask" og "Default Gateway, hvis du vælger "Manual". Angiver projektorens IP-adresse. ( til ) Angiver projektorens undernetmaske. ( til ) Angiver projektorens standardgateway. ( til ) Angiver, hvilken DNS-server der først skal bruges. ( til ) Angiver den alternative DNS-server. ( til ) Viser projektorens MAC-adresse. Kan ikke ændres. Bemærk Indstil "Standby Mode" til "Standard" i menuen Function til valg af netværksindstillinger. (1 side 50) for at bruge funktionen DK 52 Installation Menu

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation 3-198-141-DFS (1) Video Projector Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 2007 Sony Corporation FORSIGTIG For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød

Lisätiedot

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm masterpage:back Cover 00COV.fm Page 1 Thursday, October 1, 2009 3:44 PM 4-155-211-DFS (1) IM46 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning VPL-HW15 VPL-HW15 4-156-596-DFS(1) C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV.

Video Projector. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning VPL-HW15 VPL-HW15 4-156-596-DFS(1) C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV. C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV.fm masterpage:back Cover 01COV.fm Page 1 Tuesday, October 6, 2009 12:19 PM 4-156-596-DFS(1) IM60 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder Digial HD Video Camera Recorder HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporaion 4-530-284-21(1) Digial HD-videokamera-opager Følgende beskriver de funkioner, der leveres/ændres med denne firmwareopdaering sam hvordan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation.

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation. 2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC90E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 6. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-738-11(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DE875 2001 Sony Corporation ADVASE Sikkerhedsregler Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for

Lisätiedot

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player FM/AM Compact Disc Player CDX-HS70MW/CDX-HS70MS FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-HR70MW/CDX-HR70MS Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet,

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions Blu-ray Disc Player Operating Instructions BDP-S300 TM To find out useful hints, tips and information about Sony products and services please visit: www.sony-europe.com/myproduct ADVASEL For at undgå brand

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1)

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1) 2-887-135-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted

Lisätiedot

Stereopladespiller Stereolevysoitin

Stereopladespiller Stereolevysoitin Stereopladespiller Stereolevysoitin Betjeningsvejledning Käyttöohjeet PS-J20 2000 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Til kunder

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-157-841-21(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 7. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES ADVARSEL Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Reducer risikoen

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning

Flash HVL-F36AM. Käyttöohjeet. Betjeningsvejledning Flash Käyttöohjeet Betjeningsvejledning DA FI HVL-F36AM Dansk Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager produktet i brug, og gem den til fremtidig brug. ADVARSEL For at mindske fare for brand

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44

EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 EHX8565FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 23 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 44 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2006 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-GT100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2006 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, se side 8. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi lisätietoja

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

MEX-BT5100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System

MEX-BT5100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 20. Lue esittelytilan (DEMO)

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Tuner

FM Stereo FM-AM Tuner FM Stereo FM-AM Tuner Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-SE570 ST-SE370 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55

ENG2854AOW. DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 ENG2854AOW DA Køle-/fryseskab Brugsanvisning 2 FI Jääpakastin Käyttöohje 20 NO Kombiskap Bruksanvisning 38 SV Kyl-frys Bruksanvisning 55 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2.

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24

HOF851F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 HOF851F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 24 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4.

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso SV Bruksanvisning 42 Inbyggnadshäll QHI6504X 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP

EUF2745AOX EUF2745AOW BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 18 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 FI PAKASTIN SV FRYSSKÅP EUF2745AOX EUF2745AOW DA FRYSER FI PAKASTIN NO FRYSER SV FRYSSKÅP BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 8 BRUKSANVISNING 34 BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Lisätiedot

Aloita tästä Pika-aloitusopas

Aloita tästä Pika-aloitusopas Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100 BDV-E2100 Start her Hurtig installationsvejledning Aloita tästä Pika-aloitusopas Börja här Snabbstartguide BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1) 3-087-923-73(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK]/Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin DK FI Digital Video Camera Recorder DCR-TRV460E/TRV461E

Lisätiedot

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42

EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 EHH9967FOZ DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 22 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Lisätiedot

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2-659-814-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2006 Sony Corporation Læs dette først DK 2 Inden du tager enheden i brug, skal du

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-PC106E/PC107E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-089-179-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-PC106E/PC107E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-089-179-71(1) 3-089-179-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 2009 Sony Corporation 4-146-428-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17

ERC3215AOW. DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 ERC3215AOW DA Køleskab Brugsanvisning 2 FI Jääkaappi Käyttöohje 17 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. BETJENING...5 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5.

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Trykt på mindst 70 % genbrugspapir med brug af sværte baseret på vegetabilsk olie uden flygtuge organiske forbindelser. Painettu vähintään 70-prosenttisesti kierrätettävälle paperille käyttämällä VOC-vapaata

Lisätiedot