Micro Hi-Fi Component System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Micro Hi-Fi Component System"

Transkriptio

1 (2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX Sony Corporation

2 ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Enheden må ikke installeres på et indelukket sted, f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab. Dette apparat er et CLASS 1 LASER produkt. Denne etikette er anbragt udvendigt på undersiden af apparatet. For at undgå brand må apparatets ventilation aldrig blokeres af aviser, duge, gardiner eller lignende. Og anbring aldrig tændte, levende lys på apparatet. For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der aldrig anbringes genstande indeholdende væske, eksempelvis vaser, på apparatet. Nedenstående advarselsetikette findes indvendig i komponenten. Smid ikke batteriet ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Bortskaf batteriet i henhold til gældende regler for kemisk affald. 2 DK

3 Indholdsfortegnelse Liste over knappernes placering og henvisningssider Hovedenhed... 4 Fjernbetjening... 5 Timer Indslumring til musik Sleeptimer Opvågning til musik Afspilningstimer Klargøring CD Tilslutning af systemet... 6 Klargøring af fjernbetjeningen... 7 Udskiftning af batteriet i fjernbetjeningen... 8 Indstilling af uret... 8 Isætning af en CD... 9 Afspilning af en CD Normal afspilning/ Afspilning i tilfældig rækkefølge/ Gentaget afspilning... 9 Indprogrammering af CD-spor Programafspilning Navngivning af en CD Diskmemo Tuner Indprogrammering af faste, forvalgte radiostationer Lytning til radioen Indstilling på faste stationer/ Manuel indstilling Navngivning af faste stationer Stationsnavn Anvendelse af Radio Data System (RDS)* Display Slukning af displayet Strømbesparende indstilling Ændring af displayets lysstyrke Anvendelse af displayet Ekstra komponenter Tilslutning af ekstra komponenter Lytning til audio fra en tilsluttet komponent Optagelse på en tilsluttet komponent Fejlfinding Problemer og afhjælpninger Selvdiagnose-display Yderligere oplysninger Forsigtighedsregler Tekniske data * Kun den europæiske model DK Lydjustering Justering af lyden DSG DK

4 Liste over knappernes placering og henvisningssider Hvordan denne side anvendes Benyt denne side til at finde placeringen på knapperne og andre dele af systemet, der er nævnt i teksten. Nummer på illustration r TUNER/BAND 9 (13-15, 24) R R Navn på knap/del Henvisningsside Hovedenhed ALFABETISK ORDEN A S Diskindføring 2 (23) Displayvindue 4 DISPLAY qa (16, 19, 20) Fjernbetjeningssensor qs FUNCTION 0 (9-13, 15, 22, 24) T Z TUNER/BAND 9 (13-15, 24) TUNING +/ 6 (13-15) VOLUME +/ 5 (18) BESKRIVELSE AF KNAPPERNE?/1 (afbryder) 1 Z 3./> 6 m/m 6 x 7 NX 8 For at åbne frontlågen trykker man ned på knappen under displayvinduet. 4 DK

5 Liste over knappernes placering og henvisningssider Fjernbetjening ALFABETISK ORDEN A L BASS +/ qj (17) Bogstaver/Talknapper wf (10, 12, 15) CD N ws (9-11, 23) CLEAR 9 (10-12, 16) CLOCK/TIMER SELECT 6 (19) CLOCK/TIMER SET 7 (8, 18) CURSOR T/t wd (8, 12) DIMMER qk (19) DISPLAY wg (16, 19, 20) DSG qf (17) ENTER/YES 8 (8, 10, 12-14, 16, 18, 19, 22) FM MODE qd (15, 24) FUNCTION ql (9-13, 15, 22, 24) M Z MENU/NO 0 (12-14, 16, 22) NAME EDIT/SELECT 3 (11, 16) PLAY MODE w; (9-11, 13, 23, 25) REPEAT qd (10) SCROLL 5 (12, 20) SLEEP 2 (17) SURROUND qg (17) TIME wh (11, 20) TREBLE +/ qh (17) TUNER BAND wa (13-15) TUNING MODE w; (13-15) VOL +/ qs (18) BESKRIVELSE AF KNAPPERNE Z 1?/1 (afbryder) 4./> qa +/ qa X ws x ws m/m wd wh wg wf wd ws wa w; ql qk qa qs qd qf qg qj qh 5 DK

6 Klargøring Tilslutning af systemet Udfør følgende procedure 1 til 5 for at tilslutte systemet ved hjælp af de medfølgende ledninger og tilbehørsdele. Frontlågen er fremstillet af hærdet glas. Husk at behandle enheden med en vis forsigtighed. AM-rammeantenne Højre højttaler FM-antenne Venstre højttaler Bagbeklædning Fjern bagbeklædningen. 2 Tilslut højttalerne. Tilslut højttalerkablerne til SPEAKER bøsningerne som illustreret herunder. Tryk tappen ind, og træk bagbeklædningen op 6 DK

7 Klargøring 3 Tilslut FM/AM-antennerne. Sæt AM-rammeantennen op, og tilslut den dernæst. AM-antenne 4 Montér bagbeklædningen igen. Før ledningerne under bagbeklædningen. AMrammeantenne Hvid FM-antenne (Jackstiktype A) Sort Udstræk FM ledningsantennen vandret 5 Tilslut netledningen til en vægstikkontakt. Hvis netstikket ikke passer i vægstikkontakten, skal den medfølgende stikadapter sættes på netstikket (kun relevant for modeller, der er forsynet med en stikadapter). Tryk på?/1 for at tænde for systemet. FM-antenne (Jackstiktype B) Bemærkning om frontglasset Frontglasset er fremstillet af hærdet glas. Under normale forhold er det hærdede glas mindre modtageligt over for stød og rystelser og kan holde til en større belastning end almindeligt glas. Det hærdede glas kan dog knuses, hvis det bliver udsat for et hårdt slag, eller hvis det ridses. Udstræk FM ledningsantennen vandret Bemærk Afhængigt af de tilsluttede ledninger eller antenner, kan det ske, at bagbeklædningen ikke kan sættes på igen. Klargøring af fjernbetjeningen FM-antenne (Jackstiktype C) Udstræk FM ledningsantennen vandret Træk det isolerende ark ud for at muliggøre strømforsyning fra batteriet. Fjernbetjeningen indeholder allerede et batteri. 7 DK

8 Udskiftning af batteriet i fjernbetjeningen 1 Skyd ud og fjern batteriholderen. 2 Isæt et nyt lithiumbatteri CR2025 med + siden vendt op. Lithiumbatteri CR Skyd batteriholderen ind og tilbage på plads. Tip Udskift batteriet med et nyt, når fjernbetjeningen ikke længere kan styre systemet. Bemærk Tag batteriet ud for at undgå risikoen for beskadigelse forårsaget af utæt batteri, hvis du ikke skal anvende fjernbetjeningen i længere tid og korrosion. Bemærkninger om lithiumbatteriet Hold altid lithiumbatteriet uden for børns rækkevidde. Søg straks lægehjælp, hvis batteriet skulle blive slugt. Aftør batteriet med en tør klud for at sikre god kontakt. Sørg for at batteriet installeres med polerne vendt rigtigt. Hold ikke ved batteriet med en metalpincet, da dette kan forårsage kortslutning. Indstilling af uret 1 Tænd for systemet. 2 Tryk på CLOCK/TIMER SET på fjernbetjeningen. Ugedagsindikatoren blinker. 3 Tryk gentagne gange på. eller > på fjernbetjeningen for at indstille ugedagen, og tryk derefter på ENTER/ YES på fjernbetjeningen. Timetalsindikatoren blinker. 4 Tryk gentagne gange på. eller > på fjernbetjeningen for at indstille timetallet, og tryk derefter på ENTER/ YES på fjernbetjeningen. Minuttalsindikatoren blinker. 5 Tryk gentagne gange på. eller > på fjernbetjeningen for at indstille minuttallet, og tryk derefter på ENTER/ YES på fjernbetjeningen. Hvis der begås en fejl Tryk gentagne gange på TCURSOR eller CURSORt på fjernbetjeningen, indtil den visningen (dag, time, minut), som du ønsker at ændre, blinker, og ændr derefter indstillingen. Justering af uret 1 Tryk på CLOCK/TIMER SET på fjernbetjeningen. 2 Tryk gentagne gange på. eller > på fjernbetjeningen for at vælge CLOCK SET?, og tryk derefter på ENTER/YES på fjernbetjeningen. 3 Udfør samme procedure som i punkt 3 til 5 ovenfor. ADVARSEL Batteriet kan eksplodere, hvis det behandles forkert. Undlad at genoplade batteriet, skille det ad eller brænde det. 8 DK

9 CD CD Isætning af en CD 1 Tryk på Z. OPEN vises, og funktionen skifter til CD. 2 Isæt en CD og tryk let ned på den. CD en trækkes ind, og afspilning starter automatisk. Afspilning af en CD Normal afspilning/ Afspilning i tilfældig rækkefølge/ Gentaget afspilning Med dette system kan man afspille en CD på forskellige måder. Med mærkatsiden vendt fremad. Spornummer Spilletid Tips For at genindsætte CD en, tager du først CD en ud, og sætter den derefter i igen. Du kan isætte en CD single (8 cm CD) uden at anvende en adapter. Afspilning starter automatisk, når du blot isætter CD en (Automatisk CD afspilning). Denne funktion virker dog ikke, når Programafspilning er valgt. 1 Tryk gentagne gange på FUNCTION for at skifte funktionen til CD. 2 Tryk gentagne gange på PLAY MODE på fjernbetjeningen under stopindstilling, indtil den ønskede indstilling dukker frem. Vælg Ingen visning (Normal afspilning) For at spille Sporene på CD en i original rækkefølge. SHUFFLE Sporene på CD en i (Afspilning i tilfældig rækkefølge. tilfældig rækkefølge) PROGRAM (Programafspilning) Sporene på CD en i den rækkefølge, som du ønsker dem afspillet (se Indprogrammering af CDspor på side 10). 3 Tryk på NX (eller CD N på fjernbetjeningen). fortsættes 9 DK

10 Afspilning af en CD (fortsat) Andre betjeninger For at stoppe afspilning Tryk på x. holde pause Tryk på NX (eller X på fjernbetjeningen). Tryk igen for at genoptage afspilning. vælge et spor Under afspilning eller pause trykker du gentagne gange på. eller >, indtil du finder det ønskede spor. finde et sted på et spor gentage afspilning (Gentaget afspilning) tage CD en ud Udfør følgende Hold m eller M inde under afspilning, og slip knappen på det ønskede sted. Tryk gentagne gange på REPEAT på fjernbetjeningen under afspilning, indtil REPEAT eller REPEAT1 vises. REPEAT: For alle sporene på CD en i op til fem gange. REPEAT1: Blot et enkelt spor. For at afbryde gentaget afspilning trykker du gentagne gange på REPEAT på fjernbetjeningen, indtil REPEAT og REPEAT1 forsvinder. Tryk på Z for at udtage CD en, og tryk derefter på Z igen for at lukke låget indenfor diskindføringen. Sådan indtastes spornumre med fjernbetjeningen Man kan også vælge det ønskede spor med fjernbetjeningen under normal afspilning (ingen visning). Tryk på talknapperne. Afspilning starter automatisk. Sådan indtastes spornummer 10 eller højere 1 Tryk på >10. 2 Indtast de modsvarende cifre. For at indtaste 0 trykker man i stedet for på 10/0. Eksempel: For at indtaste spornummer 30 trykker man på >10, derefter 3 og 10/0. Indprogrammering af CDspor Programafspilning Man kan fremstille et program bestående af op til 25 spor på en CD i den rækkefølge, som man ønsker at afspille dem. 1 Tryk gentagne gange på FUNCTION for at skifte funktionen til CD. 2 Tryk gentagne gange på PLAY MODE på fjernbetjeningen under stopindstilling, indtil PROGRAM vises. 3 Tryk gentagne gange på. eller >, indtil det ønskede spornummer vises. Valgt spornummer Spilletid på det valgte spor 4 Tryk på ENTER/YES på fjernbetjeningen. Sporet indprogrammeres. Step vises, efterfulgt af det netop indprogrammerede spors nummer i rækkefølgen. Det sidst indprogrammerede spornummer vises, derefter efterfulgt af den samlede spilletid på programmet. Hvis man kommer til at lave en fejl, kan man fjerne det sidst indprogrammerede spor fra programmet ved at trykke på CLEAR på fjernbetjeningen. Sidst indprogrammerede spornummer Samlet spilletid 5 Gentag punkt 3 og 4 for at indprogrammere yderligere spor. 6 Tryk på NX (eller CD N på fjernbetjeningen). 10 DK

11 CD Andre betjeninger For at tjekke programrækkefølgen tjekke det samlede antal af programmerede spor afbryde programafspilning tilføje et spor til slutningen af programmet under stopindstilling slette et spor Udfør følgende Tryk gentagne gange på. eller > under programafspilning. Tryk på TIME på fjernbetjeningen under stopindstilling. Det samlede antal programmerede spor vises, efterfulgt af spornummeret på det sidst indprogrammerede spor og den samlede spilletid på programmet. Tryk gentagne gange på PLAY MODE på fjernbetjeningen under stopindstilling, indtil både PROGRAM og SHUFFLE forsvinder. Udfør punkt 3 og 4. Tryk på CLEAR på fjernbetjeningen under stopindstilling. Hver gang man trykker på knappen, slettes det sidst indprogrammerede spor. Navngivning af en CD Diskmemo Man kan navngive op til 100 CD er med titler bestående af op til 20 symboler og tegn. Hver gang man isætter en navngivet CD, vises titlen. 1 Tryk gentagne gange på FUNCTION for at skifte funktionen til CD. Hvis SHUFFLE eller PROGRAM vises, trykker man gentagne gange på PLAY MODE på fjernbetjeningen, indtil de begge forsvinder. 2 Tryk på NAME EDIT/SELECT på fjernbetjeningen under stopindstilling. Markøren begynder at blinke. 3 Tryk gentagne gange på NAME EDIT/ SELECT på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede type tegn. Type af tegn Store bogstaver/ tomt mellemrum/symboler Små bogstaver/ tomt mellemrum/symboler Tal Vælg Selected AB Selected ab Selected 12 Tips Det fremstillede program bevares i hukommelsen efter at programafspilning er færdig. For at afspille det samme program igen skiftes funktionen til CD, hvorefter man trykker på NX (eller CD N på fjernbetjeningen).. vises, når den samlede tid på CDprogrammet overstiger 100 minutter, eller når man vælger et CD-spor, hvis nummer er 21 eller derover. fortsættes 11 DK

12 Navngivning af en CD (fortsat) 4 Indtast et tegn. Type af tegn Udfør følgende Store eller små bogstaver Tal Tomt mellemrum Symboler ( /,. ( ) :!?) Symboler (& + < > _ = ; # $ `) Tryk gentagne gange på den tilsvarende bogstavknap på fjernbetjeningen, indtil det tegn, der skal indtastes, blinker. Eller tryk én gang på knappen, og tryk gentagne gange på. eller >. Tryk dernæst på CURSORt på fjernbetjeningen. Tryk på den modsvarende talknap på fjernbetjeningen. Tryk på 10/0 på fjernbetjeningen. Tryk gentagne gange på nummer 1 på fjernbetjeningen. Tryk på nummer 1 på fjernbetjeningen og tryk gentagne gange på. eller >. Tryk dernæst på CURSORt på fjernbetjeningen. 5 Gentag punkterne 3 og 4 for at indtaste resten af navnet. 6 Tryk på ENTER/YES på fjernbetjeningen. Complete! vises. For at slette og ændre et bogstav I punkt 3 eller 4 trykker man gentagne gange på TCURSOR eller CURSORt på fjernbetjeningen, indtil det bogstav, som man ønsker at ændre, begynder at blinke. Tryk på CLEAR på fjernbetjeningen for at slette tegnet, og gentag derefter punkterne 3 og 4. Annullering af navngivning Tryk på MENU/NO på fjernbetjeningen. Tilføjning af et bogstav Efter punkt 2 trykker man gentagne gange på TCURSOR eller CURSORt på fjernbetjeningen for at flytte markøren til det sted, hvor man ønsker at indføje et bogstav. Fortsæt dernæst til punkt 3. Kontrol af disktitlerne 1 Tryk gentagne gange på FUNCTION for at skifte funktionen til CD. 2 Tryk på MENU/NO på fjernbetjeningen under stopindstilling. 3 Tryk gentagne gange på. eller > på fjernbetjeningen, indtil Name Check? vises, og tryk dernæst på ENTER/YES på fjernbetjeningen. 4 Tryk gentagne gange på. eller > på fjernbetjeningen for vælge disktitler lagret i systemets hukommelse mellem 001 og 100. Kontrol af den aktuelle disktitel Tryk på SCROLL på fjernbetjeningen under stopindstilling. 12 DK

13 Tuner Sletning af en disktitel 1 Tryk gentagne gange på FUNCTION for at skifte funktionen til CD. Hvis SHUFFLE eller PROGRAM vises, trykker man gentagne gange på PLAY MODE på fjernbetjeningen, indtil de begge forsvinder. 2 Tryk på MENU/NO på fjernbetjeningen under stopindstilling. 3 Tryk gentagne gange på. eller > på fjernbetjeningen, indtil Name Erase? vises, og tryk derefter på ENTER/YES på fjernbetjeningen. 4 Tryk gentagne gange på. eller > på fjernbetjeningen for at vælge den disktitel, som ønskes slettet. 5 Tryk igen på ENTER/YES på fjernbetjeningen. Complete! vises. Sletning af alle disktitler Tryk gentagne gange på. eller > på fjernbetjeningen, indtil All Erase? vises i punkt 3, og tryk derefter to gange på ENTER/ YES på fjernbetjeningen. Annullering af sletning Tryk på MENU/NO på fjernbetjeningen under punkt 1 til og med 4. Bemærk Disktitlerne bevares i systemhukommelsen i cirka en dag, selvom du afbryder netledningen, eller der indtræffer en strømafbrydelse. Tuner Indprogrammering af faste, forvalgte radiostationer Der kan forvælges samlet 30 faste stationer (20 for FM og 10 for AM) i systemet. Du kan derefter indstille på enhver af disse stationer ved ganske enkelt at vælge det tilsvarende forvalgsnummer. Der er to måder til at forvælge og lagre faste stationer. For at stille automatisk ind på alle de stationer, der kan modtages i dit område og lagre dem manuelt stille manuelt ind på radiofrekvensen på dine favoritstationer Metode Automatisk indstilling af faste stationer Manuel indstilling af faste stationer Indstilling af faste stationer ved hjælp af automatisk afstemning 1 Tryk gentagne gange på TUNER/BAND (eller TUNER BAND på fjernbetjeningen) for at vælge FM eller AM. 2 Tryk gentagne gange på TUNING MODE på fjernbetjeningen, indtil AUTO vises. 3 Tryk på TUNING eller + (eller eller + på fjernbetjeningen). Frekvensangivelsen skifter, og gennemløbet stopper, når systemet stiller ind på en station. TUNED og STEREO (kun for et stereoprogram) vises. Hvis TUNED ikke vises, og gennemløbet ikke standser Indstil frekvensen på den ønskede radiostation som beskrevet i punkterne 2 til og med 8 i Indstilling af faste stationer ved hjælp af manuel afstemning. fortsættes 13 DK

14 Indprogrammering af faste, forvalgte radiostationer (fortsat) 4 Tryk på MENU/NO på fjernbetjeningen. 5 Tryk gentagne gange på TUNING eller + (eller eller + på fjernbetjeningen), indtil Memory? vises, og tryk derefter på ENTER/YES på fjernbetjeningen. Et forvalgsnummer vises. Udfør punkterne 6 og 7, mens forvalgsnummeret blinker. 6 Tryk gentagne gange på TUNING eller + (eller eller + på fjernbetjeningen) for at vælge det ønskede forvalgsnummer. 3 Tryk gentagne gange på TUNING eller + (eller eller + på fjernbetjeningen) for at stille ind på den ønskede station. 4 Tryk på MENU/NO på fjernbetjeningen. 5 Tryk gentagne gange på TUNING eller + (eller eller + på fjernbetjeningen), indtil Memory? vises, og tryk derefter på ENTER/YES på fjernbetjeningen. Et forvalgsnummer vises. Udfør punkterne 6 og 7, mens forvalgsnummeret blinker. 6 Tryk gentagne gange på TUNING eller + (eller eller + på fjernbetjeningen) for at vælge det ønskede forvalgsnummer. 7 Tryk på ENTER/YES på fjernbetjeningen. Complete! vises. Stationen er lagret. 8 Gentag punkt 1 til og med 7 for at indprogrammere flere faste stationer. Tip Tryk på TUNING MODE på fjernbetjeningen, når du ønsker at stoppe gennemløbet. 7 Tryk på ENTER/YES på fjernbetjeningen. Complete! vises. Stationen er lagret. 8 Gentag punkt 1 til og med 7 for at indprogrammere flere faste stationer. Andre betjeninger Indstilling af faste stationer ved hjælp af manuel afstemning 1 Tryk gentagne gange på TUNER/BAND (eller TUNER BAND på fjernbetjeningen) for at vælge FM eller AM. 2 Tryk gentagne gange på TUNING MODE på fjernbetjeningen, indtil MANUAL vises. For at indstilling på en station med et svagt signal stoppe indstilling af forvalgte stationer ændre den forvalgte station Udfør følgende Følg fremgangsmåden beskrevet i Indstilling af faste stationer ved hjælp af manuel afstemning. Tryk på MENU/NO på fjernbetjeningen i punkt 5 eller 6. Start igen fra punkt DK

15 Tuner Ændring af AMafstemningsintervallet (gælder ikke den europæisk model) AM-afstemningsintervallet er fra fabrik indstillet til 9 khz (10 khz i nogle områder). For at ændre AMafstemningsintervallet indstilles først på en vilkårlig AM-station, hvorefter der slukkes for systemet. Mens FUNCTION på systemet holdes inde, tænder du igen for systemet. Når afstemningsintervallet ændres, slettes alle forvalgte AM-stationer. Udfør samme procedure for at sætte intervallet tilbage igen. Tips De forvalgte stationer bevares i hukommelsen cirka en dag, selv om netledningen tages ud, eller der forekommer en strømafbrydelse. Man kan navngive de forvalgte stationer (se side 16). For at forbedre modtagning af udsendelser kan de medfølgende antenner retningsindstilles, eller der kan tilsluttes en ekstern antenne (ekstraudstyr). Lytning til radioen Du kan lytte til en radiostation enten ved at vælge en fast station eller ved manuelt at stille ind på stationen. Lytning til en fast station Indstilling på faste stationer Indprogrammér først faste stationer i tunerens hukommelse (se Indprogrammering af faste, forvalgte radiostationer på side 13). 1 Tryk gentagne gange på TUNER/BAND (eller TUNER BAND på fjernbetjeningen) for at vælge FM eller AM. 2 Tryk gentagne gange på TUNING MODE på fjernbetjeningen, indtil PRESET vises. 3 Tryk gentagne gange på TUNING eller + (eller eller + på fjernbetjeningen) for at vælge den ønskede forvalgte station (eller stationsnavn* eller RDS stationsnavn**). * Stationsnavnet vises kun, såfremt stationen er navngivet (se Navngivning af faste stationer på side 16). ** Kun den europæiske model. Valg af et ønsket forvalgsnummer ved hjælp af talknapperne på fjernbetjeningen Tryk på talknapperne i stedet for at udføre punkt 3. For at indtaste forvalgsnummer 10 eller højere trykker man på >10 og indtaster de modsvarende cifre. For at indtaste 0 trykker man i stedet for på 10/0. Eksempel: For at indtaste forvalgsnummer 20 trykker man på >10, og derefter på 2 og 10/0. Lytning til radiostationer, der ikke er indprogrammeret som faste Manuel indstilling 1 Tryk gentagne gange på TUNER/BAND (eller TUNER BAND på fjernbetjeningen) for at vælge FM eller AM. 2 Tryk gentagne gange på TUNING MODE på fjernbetjeningen, indtil MANUAL vises. 3 Tryk gentagne gange på TUNING eller + (eller eller + på fjernbetjeningen) for at stille ind på den ønskede station. Tips For at forbedre modtagning af udsendelser kan de medfølgende antenner retningsindstilles, eller der kan tilsluttes en ekstern antenne (ekstraudstyr). Hvis en FM stereoudsendelse er behæftet med støj, trykker man gentagne gange på FM MODE på fjernbetjeningen, indtil MONO vises. Der vil ikke være nogen stereoeffekt, men modtagningen forbedres. Tryk gentagne gange på TUNING MODE på fjernbetjeningen, indtil AUTO vises i punkt 2, og tryk derefter på TUNING eller + (eller eller + på fjernbetjeningen). Frekvensangivelsen skifter, og gennemløbet stopper, når systemet stiller ind på en station (Automatisk afstemning). 15 DK

16 Navngivning af faste stationer Stationsnavn Man kan navngive hver forvalgt station med op til 10 symboler eller bogstaver (Stationsnavn). 1 Indstil på den forvalgte station, som du ønsker at navngive (se Lytning til radioen på side 15). 2 Udfør samme procedure som beskrevet i punkt 2 til og med 6 i Navngivning af en CD på side 11. Annullering af navngivning Tryk på MENU/NO på fjernbetjeningen. Sletning af stationsnavn 1 Stil ind på stationen. 2 Tryk på NAME EDIT/SELECT på fjernbetjeningen. 3 Tryk gentagne gange på CLEAR på fjernbetjeningen for at slette navnet. 4 Tryk på ENTER/YES på fjernbetjeningen. Anvendelse af Radio Data System (RDS) (Kun den europæiske model) Hvad er Radio Data System? Radio Data System (RDS)* er en udsendelsesform, hvormed radiostationer kan sende ekstra information sammen med det normale programsignal. Bemærk RDS virker muligvis ikke korrekt, hvis den station, som du har indstillet på, ikke transmitterer RDS signalet på korrekt vis, eller hvis signalet er svagt. * Ikke alle FM stationer byder på RDS service, ligesom de ikke alle tilbyder samme former for service. Hvis du ikke er bekendt med RDS systemet, kan du sikkert få information om RDS service i dit geografiske område hos dine lokale radiostationer. Modtagning af RDS udsendelser Vælg ganske enkelt en station på FMbåndet. Når man har indstillet på en station, der byder på RDS service, vises stationens navn på displayet. Kontrol af RDS information Hvert tryk på DISPLAY skifter displayet cyklisk som følger: Stationsnavn** t Frekvens t Urvisning t Lydstyrke ** Hvis RDS udsendelsen ikke går ordentlig igennem, kan det ske, at stationsnavnet ikke vises. 16 DK

17 Lydjustering/Timer Lydjustering Justering af lyden Frembringelse af en mere dynamisk lyd DSG Tryk på DSG* på fjernbetjeningen. DSG vises. Tryk igen på DSG på fjernbetjeningen for at slå DSG fra. * DSG: Dynamisk lydgenerator Tip DSG er fra fabrik indstillet til at være slået til. Valg af surroundeffekt Tryk på SURROUND på fjernbetjeningen. SURR vises. For at annullere surroundeffekten trykker man igen på SURROUND på fjernbetjeningen. Justering af bas og diskant For at justere Tryk bas gentagne gange på BASS + eller på fjernbetjeningen. diskant gentagne gange på TREBLE + eller på fjernbetjeningen. Timer Indslumring til musik Sleeptimer Man kan indstille systemet til at slukke automatisk efter et bestemt tidsrum, således at man kan falde i søvn til musik. Tryk gentagne gange på SLEEP på fjernbetjeningen. Hvert tryk på knappen skifter minutangivelsen (tid inden systemet slukker) cyklisk som følger: AUTO* t 90min t 80min t 70min t t 10min t OFF * Systemet slukker automatisk efter at den lydkilde, der aktuelt spiller, stopper (op til 4 timer). For at kontroller den tilbageværende sleep-tid** ændre slukketidspunkt annullere sleeptimerfunktionen Tryk på SLEEP på fjernbetjeningen én gang. SLEEP gentagne gange på fjernbetjeningen for at vælge det ønskede tidsrum. SLEEP på fjernbetjeningen gentagne gange, indtil OFF vises. ** Du kan ikke kontrollere den tilbageværende tid, når du vælger AUTO. Tips Man kan justere bassen og diskanten i 7 trin (fra 3 til +3). Man kan nyde den originale lyd ved at sætte BASS og TREBLE til. 17 DK

18 Opvågning til musik Afspilningstimer Ved at indstille afspilningstimeren kan man få systemet automatisk til at tænde og slukke på specificerede dage og tidspunkter. Før man bruger denne funktion, skal man sikre sig, at systemets ur er korrekt indstillet (se Indstilling af uret på side 8). 1 Klargør den musikkilde, som ønskes spillet. CD: Isæt en CD. Lav et program, hvis der skal startes fra et bestemt spor (se Indprogrammering af CD-spor på side 10). Radio: Stil ind på den ønskede forvalgte radiostation (se Lytning til radioen på side 15). 2 Tryk gentagne gange på VOLUME + eller (eller VOL + eller på fjernbetjeningen) for at justere lydstyrken. 3 Tryk på CLOCK/TIMER SET på fjernbetjeningen. PLAY SET? blinker, hvorefter man trykker på ENTER/YES på fjernbetjeningen. 4 Tryk gentagne gange på. eller > på fjernbetjeningen, indtil den ønskede type timer vises, og tryk derefter på ENTER/YES på fjernbetjeningen. For at spille en enkelt gang hver dag samme dag(e) hver uge Vælg PLAY ONCE? PLAY DAILY? PLAY WEEKLY? 5 Indstil starttidspunktet for afspilningen. Hvis man vælger PLAY ONCE? eller PLAY WEEKLY? i punkt 4, trykker man på. eller > på fjernbetjeningen for at indstille dagen, hvorefter man trykker på ENTER/YES på fjernbetjeningen. Timetalsindikatoren blinker. Tryk gentagne gange på. eller > på fjernbetjeningen for at indstille timetallet, og tryk derefter på ENTER/YES på fjernbetjeningen. Minuttalsindikatoren blinker. Tryk gentagne gange på. eller > på fjernbetjeningen for at indstille minuttallet, og tryk derefter på ENTER/YES på fjernbetjeningen. Den følgende indikering blinker igen, hvis man foretog valg i punkt 4: PLAY ONCE? eller PLAY WEEKLY? : Dagindikatoren PLAY DAILY? : Timetalsindikatoren. 6 Indstil stoptidspunktet for afspilningen ved at følge fremgangsmåden i punkt 5. 7 Tryk gentagne gange på. eller > på fjernbetjeningen, indtil den ønskede lydkilde angives. Angivelsen skifter som følger: TUNER y CD PLAY 8 Tryk på ENTER/YES på fjernbetjeningen. Typen af timer, starttidspunktet, stoptidspunktet, lydkilden og lydstyrken vises i rækkefølge, hvorefter den originale visning vender tilbage. 9 Tryk på?/1 for at slukke systemet. 18 DK

19 Display Display For at kontrollere indstillinger aktivere timeren Udfør følgende Tryk på CLOCK/TIMER SELECT på fjernbetjeningen, og tryk derefter på ENTER/YES på fjernbetjeningen. PLAY ON? vises, hvorefter man trykker på ENTER/YES på fjernbetjeningen. Tryk på CLOCK/TIMER SELECT på fjernbetjeningen, og tryk gentagne gange på. eller > på fjernbetjeningen, indtil PLAY ON? vises, hvorefter man trykker på ENTER/YES på fjernbetjeningen. ændre Start igen fra punkt 1. indstillingen annullere timeren Tryk på CLOCK/TIMER SELECT på fjernbetjeningen, og tryk gentagne gange på. eller > på fjernbetjeningen, indtil TIMER OFF? vises, hvorefter man trykker på ENTER/YES på fjernbetjeningen. Bemærk Betjen ikke systemet fra det tidspunkt, hvor systemet tænder, og indtil afspilning starter (cirka 15 sekunder før det programmerede tidspunkt). Ellers aktiveres timeren ikke korrekt. Hvis man anvender afspilningstimeren samtidigt med sleeptimeren, har sleeptimeren førsteprioritet. Man kan ikke anvende ekstra komponenter, der er tilsluttet til PC/TAPE/MD IN jackstikket, som lydkilde for afspilningstimeren. Slukning af displayet Strømbesparende indstilling Selvom systemet er slukket, forbruger det strøm til at vise uret og til at forblive i indstilling til at reagere på kommandoer fra fjernbetjeningen. Strømbesparelsesfunktionen er blevet introduceret for at reducere den mængde strøm, der forbruges under standbyindstillingen. I denne indstilling vises uret ikke. Tryk på DISPLAY, mens systemet er slukket, indtil urvisningen forsvinder. Annullering af den strømbesparende indstilling Tryk på DISPLAY, mens systemet er slukket. Displayet skifter som følger: Urvisning* y Ingen visning (Strømbesparende indstilling) * Uret vises kun, såfremt man har indstillet uret. Tip Timeren fortsætter med at virke under den strømbesparende indstilling. Ændring af displayets lysstyrke Man kan ændre displayets lysstyrke. Tryk gentagne gange på DIMMER på fjernbetjeningen, mens systemet er tændt. Lysstyrkeniveuet skifter cyklisk. Tip Fra fabrik er lysstyrkeniveuaet sat til høj indstilling. 19 DK

20 Anvendelse af displayet Man kan kontrollere den tilbageværende tid på det aktuelle spor eller hele CD en. Når der isættes en CD TEXT disk, kan man også kontrollere den information, der er optaget på disken, såsom titlerne. Kontrol af tilbageværende tid Tryk gentagne gange på TIME på fjernbetjeningen under normal afspilning. Displayet skifter cyklisk som følger: Forløbet tid på det aktuelle spor t Tilbageværende tid på det aktuelle spor* t Tilbageværende tid på den aktuelle CD** *. vises, når man kontrollerer den tilbageværende tid på et CD-spor, hvis nummer er 21 eller over. **. vises under gentaget afspilning af en CD, der har 21 eller flere spor, eller under programafspilning, når et CD-spor, hvis nummer er 21 eller over, vælges. Kontrol af den samlede spilletid Tryk på TIME på fjernbetjeningen under stopindstilling. Kontrol af et stationsnavn (Tuner) Tryk gentagne gange på DISPLAY. Displayet skifter cyklisk som følger: Stationsnavn* t Frekvens** t Urvisning t Lydstyrke** * Stationsnavnet springes over, hvis stationen ikke er navngivet. ** Efter at have været vist i 8 sekunder, vender displayet tilbage til stationsnavnet (eller frekvensen, hvis stationen ikke er navngivet). For at rulle et langt navn Tryk på SCROLL på fjernbetjeningen. Titlen vises som rulletekst. For at pausestoppe rulleteksten trykker man igen på SCROLL på fjernbetjeningen. Tips Hvis man trykker på TIME på fjernbetjeningen under stopindstilling i forbindelse med en CD med CD TEXT, der indeholder kunstnernavnet, vises kunstnernavnet som rulletekst. Se Navngivning af en CD på side 11 for oplysninger om navngivning af en disktitel på en CD. Se Navngivning af faste stationer på side 16 for oplysninger om navngivning af en forvalgt, fast station. Kontrol af en sportitel, en disktitel (CD) Tryk gentagne gange på DISPLAY. Displayet skifter cyklisk som følger: Urvisning t Lydstyrke* 1 t Spilletiden på CD en* 2 t Sportitel eller disktitel* 3 * 1 Efter 8 sekunder vises spilletiden på CD en. * 2 Displayet, der vises, afhænger af den aktuelle diskstatus: Hvis disken er stoppet: Den samlede spilletid på CD en vises. Hvis disken spiller: Den forløbne spilletid på sporet, tilbageværende spilletid på sporet, eller tilbageværende spilletid på CD en vises. * 3 Sportitlen vises under afspilning (kun for CD er med CD TEXT), og distitlen vises, når disken er stoppet. Hvis en CD, der ikke har nogen titel, sættes i, springes sportitlen eller disktitlen over. 20 DK

21 Ekstra komponenter Ekstra komponenter Tilslutning af ekstra komponenter Du kan udvide dit system ved at tilslutte ekstra komponenter. Se brugsanvisningen, der følger med hver komponent. Hovedtelefon Til lydindgangsjackstikkene på en ekstrakomponent Fra lydudgangsstikkene på en ekstrakomponent Til det digitale indgangsjackstik på en digital komponent Ekstrakomponent Ekstrakomponent Digital ekstrakomponent A PC/TAPE/MD OUT jackstik Anvend et lydkabel (medfølger ikke) til at tilslutte en ekstrakomponent (såsom en computer, en kassettebåndoptager eller en MD-optager) til dette jackstik. Man kan derefter udsende analog lyd til den pågældende komponent fra dette system. B PC/TAPE/MD IN jackstik Anvend et lydkabel (medfølger ikke) til at tilslutte en ekstrakomponent (såsom en computer, en kassettebåndoptager eller en MD-optager) til dette jackstik. Man kan derefter lytte til analog lyd fra den pågældende komponent gennem dette system. C OPTICAL CD DIGITAL OUT jackstik Anvend et digitalt optisk kabel (firkantet, medfølger ikke) til at tilslutte en digital ekstrakomponent (såsom en MD-optager) til dette jackstik. Man kan derefter udsende digital lyd til den pågældende komponent fra dette system. D PHONES-jackstik Man kan tilslutte en hovedtelefon til dette jackstik. 21 DK

22 Lytning til audio fra en tilsluttet komponent 1 Tilslut lydkablet. Se Tilslutning af ekstra komponenter på side Tryk gentagne gange på FUNCTION, indtil PC, MD eller TAPE vises. Start afspilning af den tilsluttede komponent. Valg af den ønskede tilsluttede komponent 1 Tænd for systemet. 2 Tryk gentagne gange på FUNCTION, indtil PC, MD eller TAPE vises. 3 Tryk på MENU/NO på fjernbetjeningen. 4 Tryk gentagne gange på. eller > på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede, tilsluttede komponent. For at lytte til den tilsluttede computer den tilsluttede MD-optager den tilsluttede båndoptager Vælg PC? MD? TAPE? Optagelse på en tilsluttet komponent Udførelse af en digital optagelse på en digital komponent 1 Tilslut det digitale optiske kabel. Se Tilslutning af ekstra komponenter på side Start optagelse. Se brugsanvisningen, der følger med hver tilsluttet komponent. Udførelse af en analog optagelse på en analog komponent 1 Tilslut lydkablet. Se Tilslutning af ekstra komponenter på side Start optagelse. Se brugsanvisningen, der følger med hver tilsluttet komponent. 5 Tryk på ENTER/YES på fjernbetjeningen. 22 DK

23 Fejlfinding Fejlfinding Problemer og afhjælpninger Benyt følgende fejlfindingsliste, hvis der opstår problemer med systemet. Undersøg først, om netledningen er sat korrekt i og højttalerne er tilsluttet sikkert og korrekt. Kontakt venligst den nærmeste Sonyforhandler, hvis et problem ikke kan afhjælpes med følgende anvisninger. Generelt : vises på displayet. Indstil uret igen (se side 8). Der er ingen lyd. Justér lydstyrken. Sørg for at hovedtelefonerne ikke er tilsluttet. Kontrollér højttalertilslutningerne (se side 6). Lyden kommer fra en kanal, eller ubalanceret lydstyrke i venstre og højre kanal. Tilslut højttalerkablerne korrekt (se side 6). Placér højttalerne så symmetrisk som muligt. Tilslut de medfølgende højttalere. Kraftig brum eller støj. Flyt systemet væk fra støjkilden. Tilslut systemet til en anden vægstikkontakt. Installér et støjfilter (fås i handelen) på netledningen. Timeren kan ikke indstilles. Indstil uret igen (se side 8). Timeren kan ikke indstilles. Aktivér timeren (se For at aktivere timeren på side 19). Kontrollér det indstillede indhold og indstil den korrekte tid (se side 8 eller 19). Efter at du har indstillet timeren, skal du huske at trykke på?/1 for at slukke systemet. Systemet tændes cirka 15 sekunder før det forindstillede tidspunkt. Fjernbetjeningen virker ikke. Fjern forhindringen. Bring fjernbetjeningen tættere på systemet. Ret fjernbetjeningen mod systemets sensor. Udskift CR2025 batteriet. Placér systemet på afstand af lysstofrørsbelysning. CD-afspiller Låget indenfor diskindføring åbnes ikke, og LOCKED vises. Kontakt den nærmeste Sony forhandler. CD en udstødes ikke. Kontakt den nærmeste Sony forhandler. Afspilning starter ikke. Isæt en CD. Tør CD en ren (se side 26). Udskift CD en. CD en er blevet sat i med mærkatsiden vendt indad. Sæt CD en korrekt i. Tag CD en ud, aftør fugt fra CD en, og lad dernæst systemet stå tændt i et par timer, indtil fugten er fordampet. Tryk på NX (eller CD N på fjernbetjeningen) for at starte afspilning. Lyden springer. Tør CD en ren (se side 26). Udskift CD en. Forsøg at flytte systemet til et sted, hvor der ikke er vibrationer (anbring det eksempelvis på et solidt stativ). Forsøg at flytte højttalerne væk fra systemet, eller anbring dem på separate stativer. Når man lytter til et spor med baslyde med høj lydstyrke, kan højttalervibrationer få lyden til at springe. Afspilning starter ikke fra første spor. Mens systemet er stoppet, trykker man gentagne gange på PLAY MODE på fjernbetjeningen, indtil PROGRAM og SHUFFLE forsvinder for at vende tilbage til normal afspilning. fortsættes 23 DK

24 Problemer og afhjælpninger (fortsat) Tuner Kraftig brum eller støj ( TUNED eller STEREO blinker). Indstil på det korrekte bølgebånd og frekvens (se side 13). Sørg for at antennen er korrekt tilsluttet (se side 7). Find et sted og en retningsorientering, der giver god modtagning, og sæt derefter antennen op igen. Hvis god modtagning ikke kan opnås, anbefales det at anvende en ekstern antenne, der fås i handelen. Den medfølgende FM ledningsantenne modtager signaler i hele sin længde, så sørg for at strække den helt ud. Anbring antennerne så langt fra højttalerkablerne som muligt. Kontakt den nærmeste Sony forhandler, hvis den medfølgende AM antenneledning er gået af plastikstativet. Prøv at slukke for elektrisk udstyr i nærheden af systemet. En stereo FM-udsendelse kan ikke modtages i stereo. Tryk på FM MODE på fjernbetjeningen, indtil MONO forsvinder. Se Kraftig brum eller støj ( TUNED eller STEREO blinker)., og kontrollér antennens tilstand. Ekstra komponenter Der er ingen lyd. Se det generelle punkt Der er ingen lyd. på side 23, og kontrollér systemets tilstand. Tilslut komponenten på korrekt måde (se side 21), mens det kontrolleres: om kablerne er korrekt forbundne. om kabelstikkene er sat helt i. Tænd den tilsluttede komponent. Se brugsanvisningen, der følger med den tilsluttede komponent, og start afspilning. Tryk gentagne gange på FUNCTION, indtil PC (eller MD eller TAPE ) vises. Lyden er forvrænget. Sænk lydstyrken på den tilsluttede komponent. Det eksterne indgangsniveau kan være for højt. Sæt den eksterne funktion til MD (se side 22). Hvis systemet stadig ikke fungerer korrekt efter udførelse af ovenstående afhjælpninger, nulstilles det som følger: Mens systemet er tændt, trykker man samtidigt på Z, TUNER/BAND og FUNCTION. COLD RESET vises, og systemet slukker. Systemet nulstilles til fabriksindstillingerne. Alle de indstillinger, som man selv har foretaget, slettes. Sørg for at genetablere alle de nødvendige indstillinger. Bemærk Man kan ikke nulstille systemet, mens det er i strømbesparende indstilling. 24 DK

25 Yderligere oplysninger Selvdiagnose-display Meddelelser En af følgende meddelelser vises eller blinker evt. på displayet, mens systemet er i brug. CD Complete! CD redigering (Disc Memo) afsluttet normalt. File Full Der er allerede 100 CD-titler lagret i systemet. Initialize Systemet bliver initialiseret. Man kan ikke isætte en CD på dette tidspunkt. Vent indtil Initialize forsvinder. No Disc Der er ingen disk i CD-afspilleren. OVER Du har nået slutningen på CD en, mens M blev holdt inde under pause i afspilningen. Push STOP! Der er trykket på PLAY MODE på fjernbetjeningen under afspilning. Step Full! Der er forsøgt indprogrammeret 26 eller flere spor (trin). Yderligere oplysninger Forsigtighedsregler Mærkeskiltet er placeret på undersiden af anlægget. FORSIGTIG Eksplosionsfare ved fejlagtig udskiftning af batteri. Udskift kun med den af fabrikanten anbefalede eller tilsvarende type. Bortskaf brugte batterier i henhold til fabrikantens instruktioner. Om driftsspænding Før systemet tages i anvendelse, skal man kontrollere, at systemet kører på samme spænding som spændingen i det lokale lysnet. Om sikkerhed Frontlågen er fremstillet af hærdet glas. Under normale forhold er det hærdede glas mindre modtageligt over for stød og rystelser og kan holde til en større belastning end almindeligt glas. Det hærdede glas kan dog knuses, hvis det bliver udsat for et hårdt slag, eller hvis det ridses. Netspændingen til dette apparat er ikke afbrudt, så længe netledningen sidder i en stikkontakt, som er tændt, også selv om der er slukket på apparatets netafbryder. Hvis systemet ikke skal bruges i længere tid, bør netstikket tages ud af stikkontakten. Når netledningen tages ud af stikkontakten, skal man trække i selve stikket, aldrig i ledningen. Træk aldrig i ledningen. Skulle en genstand eller væske falde eller trænge ind i systemet, skal strømmen afbrydes, hvorefter systemet skal efterses af en kvalificeret reparatør, før det tages i brug igen. Netledningen må kun udskiftes på et kvalificeret værksted. Om placering Placér ikke systemet, hvor det ikke står vandret. Placér ikke systemet på steder, hvor det er udsat for: ekstrem kulde eller varme støv eller snavs meget fugt vibrationer og rystelser direkte sollys. Vær forsigtig, når apparatet eller højttalerne anbringes på overflader, der er specialbehandlet (med voks, olie, politur osv.), da det kan medføre pletter på eller misfarvning af overfladen. fortsættes 25 DK

26 Forsigtighedsregler (fortsat) Om ophedning Selv om enheden bliver varm under brugen, er dette ikke nogen fejl. For at forebygge ophobning af varme i systemet skal systemet placeres på et sted med tilstrækkelig ventilation, og der må ikke stilles noget oven på kabinettet. Hvis man vedblivende anvender systemet og spiller højt, vil temperaturen på kabinettets top, bund og sider stige betragteligt. For at undgå forbrænding bør man ikke berøre kabinettet. Tildæk ikke ventilationshullet for at undgå fejlfunktion. Om anvendelse Hvis systemet flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted, eller anbringes i et meget fugtigt rum, kan fugt fortættes på linsen inde i CD-afspilleren. Hvis dette sker, fungerer systemet ikke korrekt. Tag CD en ud, og lad systemet stå tændt i cirka en time, indtil fugten er fordampet. Kontakt venligst den nærmeste Sony-forhandler, hvis der opstår spørgsmål om eller problemer med systemet. Bemærkninger om CD er Rengør CD-overfladen med en renseklud, før CD en spilles. Aftør CD en fra midten og ud mod kanten. Afspil aldrig en CD, hvor der sidder tape, etiketter eller limrester på nogen af siderne, da det kan beskadige systemet. Anvend aldrig opløsningsmidler. Udsæt ikke CD er for direkte sollys eller varmekilder. CD er med uregelmæssig form (eksempelvis hjerteeller stjerneformet eller firkantede) kan ikke afspilles på dette system. Forsøg herpå kan beskadige systemet. Anvend ikke sådanne CD er. Bemærkning vedrørende afspilning af CD-R/CD-RW Det kan ske, at CD er optaget på CD-R/CD-RW drev ikke kan afspilles som følge af ridser, snavs, optagekvaliteten eller egenskaber ved drevet. Desuden kan CD er, der ikke er blevet slutbehandlet ved afslutningen af optagelsen, ikke afspilles. Rengøring af kabinettet Rengør kabinettet, panelet og kontrolknapperne med en blød klud, der er let fugtet med en mild opvaskemiddelopløsning. Anvend ikke nogen andre former for skurebørster, skurepulver eller opløsningsmidler som fortynder, benzin eller alkohol. Højttalersystemet Dette højttalersystem er ikke magnetisk afskærmet, og billeder på et fjernsyn kan blive forstyrret af magnetiske felter fra systemet. I sådan et tilfælde slukker man for TV-apparatet, hvorefter man tænder for det igen efter 15 til 30 minutter. Hvis det ikke ser ud til at forbedre billedet, bør højttalersystemet placeres længere væk fra fjernsynet. Undlad også at placere genstande der indeholder eller har påsatte magneter nær fjernsynet, eksempelvis audiohylder, TV-borde og legetøj. Disse kan give anledning til magnetiske forstyrrelser som følge af deres vekselvirkning med systemet. 26 DK

27 Yderligere oplysninger Tekniske data Hovedenhed (HCD-EX5) Forstærker Nordamerikansk model: Kontinuerlig udgangseffekt (reference): W (4 ohms ved 1 khz, 10% THD) Europæisk model: DIN udgangseffekt (nominel): W (4 ohm ved 1 khz, DIN) Kontinuerlig udgangseffekt (reference): W (4 ohms ved 1 khz, 10% THD) Musikudgangseffekt (reference): W Andre modeller: Følgende er målt ved 220 V AC, 60 Hz DIN udgangseffekt (nominel): W (4 ohm ved l khz, DIN, 110 V 240 V AC) Kontinuerlig udgangseffekt (reference): W (4 ohm ved l khz, 10% THD, 110 V 240 V AC) Indgange PC/TAPE/MD IN (stereo-minijackstik): spænding 450 mv (MD)/ 250 mv (PC/TAPE), impedans 47 kiloohm Udgange PC/TAPE/MD OUT (stereo-minijackstik): spænding 250 mv, impedans 1 kiloohm PHONES (stereo-minijackstik): til hovedtelefoner med en impedans på 8 ohm eller mere OPTICAL CD DIGITAL OUT (Understøttet samplingfrekvens: 44,1 khz) CD-afspiller System Laser Frekvensgang Tuner Compact disc og digitalt audiosystem Halvleder laser (λ = 795 nm) Emmissionsvarighed: kontinuerlig 2 Hz 20 khz FM stereo, FM/AM superheterodynmodtager FM-tunerdel Afstemningsområde Nordamerikansk model: Andre modeller: Antenne Antenneindgange Mellemfrekvens AM-tunerdel Afstemningsområde Panamerikansk model: Europæisk model: Andre modeller: Antenne Mellemfrekvens Højttalerne (SS-CEX5) 87,5 108,0 MHz (100-kHz trin) 87,5 108,0 MHz (50-kHz trin) FM ledningsantenne 75 ohm ubalanceret 10,7 MHz khz (med intervallet sat til 10 khz) khz (med intervallet sat til 9 khz) khz (med intervallet sat til 9 khz) khz (med intervallet sat til 10 khz) khz (med intervallet sat til 9 khz) AM-rammeantenne, ekstern antenneterminal 450 khz Højttalersystem 2-vejs, basreflekstype Højttalerenheder Woofer 10 cm diam. kegletype Tweeter 2,5 cm diam. kuppeltype Nominel impedans 4 ohm Dimensioner (b/h/d) Cirka mm Vægt Cirka 1,5 kg netto per højttaler fortsættes 27 DK

28 Tekniske data (fortsat) Generelt Strømkrav Nordamerikansk model: Europæisk model: Mexicansk model: Australsk model: Koreansk model: Kinesisk model: Andre modeller: Strømforbrug Europæisk model: Andre modeller: 120 V AC, 60 Hz 230 V AC, 50/60 Hz 120 V AC, 60 Hz V AC, 50/60 Hz 220 V AC, 60 Hz 220 V AC, 50/60 Hz V AC, 50/60 Hz Se mærkeskiltet 0,25 W (i strømbesparende indstilling) Se mærkeskiltet Dimensioner (b/h/d) Cirka mm inklusive fremspringende dele og kontroller Vægt Medfølgende tilbehør Cirka 3,0 kg Fjernbetjening med batteri (1) AM-rammeantenne (1) FM ledningsantenne (1) Design og specifikationer kan ændres uden varsel. 28 DK

29

30 VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta sähköisku- ja tulipalovaaran vuoksi. Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten kirjahyllyyn tai umpinaiseen kaappiin. Tämä laite on luokiteltu LUOKAN 1 LASERtuotteeksi. Tämä merkint on laitteen pohjassa. Älä peitä laitteen ilma-aukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla tms. estääksesi tulipalon. Älä sijoita palavia kynttilöitä laitteen päälle. Älä aseta nestettä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi. Seuraava varoitusmerkintä on laitteen sisällä. Älä laita paristoa tavallisten talousjätteiden sekaan. Hävitä se oikein kemiallisena jätteenä. 2 FI

31 Sisällysluettelo Painikkeiden sijaintiluettelo ja sivuviittaus Pääyksikkö... 4 Kaukosäädin... 5 Käyttöönotto CD Järjestelmän liittäminen... 6 Kaukosäätimen valmistelu... 7 Kaukosäätimen pariston vaihtaminen... 8 Kellonajan asettaminen... 8 CD:n asettaminen paikalleen... 9 CD:n soittaminen Tavallinen soitto/hajasoitto/ Uudelleen soitto... 9 CD-kappaleiden ohjelmoiminen Ohjelmoitu soitto CD:n nimeäminen Levymuistio Viritin Radioasemien esiviritys Radion kuunteleminen Esiviritys/Käsiviritys Esiviritettyjen asemien nimeäminen Asemanimi Radiotietojärjestelmän (RDS)* käyttäminen Ajastin Nukahtaminen musiikin soittoon Uniajastin Herääminen musiikkiin Soittoajastin Näyttö Näytön sammuttaminen Virransäästötila Näytön kirkkauden muuttaminen Näytön käyttäminen Lisälaitteet Lisälaitteiden liittäminen Liitetyn laitteen äänen kuunteleminen Liitetyn laitteen äänittäminen Vianetsintä Ongelmia ja niiden korjaustoimia Diagnosoiva virhenäyttö Lisätietoja Varotoimet Tekniset tiedot * Vain Euroopan malli FI Äänen säätö Äänen säätäminen DSG FI

32 Painikkeiden sijaintiluettelo ja sivuviittaus Tämän sivun käyttäminen Käytä tätä sivua tekstissä mainittujen painikkeiden ja muiden osien sijainnin etsimiseen. Kuvan numero r TUNER/BAND 9 (13-15, 24) R R Painikkeen/osan nimi Sivuviittaus Pääyksikkö AAKKOSJÄRJESTYS A M DISPLAY qa (16, 19, 20) FUNCTION 0 (9-13, 15, 22, 24) Kaukosäätimen tunnistin qs Levyaukko 2 (23) N Z Näyttöikkuna 4 TUNER/BAND 9 (13-15, 24) TUNING +/ 6 (13-15) VOLUME +/ 5 (18) PAINIKKEIDEN KUVAUS?/1 (virtakytkin) 1 Z 3./> 6 m/m 6 x 7 NX 8 Kun haluat avata etukannen, paina näyttöikkunan alla olevaa nuppia alaspäin. 4 FI

33 Painikkeiden sijaintiluettelo ja sivuviittaus Kaukosäädin AAKKOSJÄRJESTYS A J BASS +/ qj (17) CD N ws (9-11, 23) CLEAR 9 (10-12, 16) CLOCK/TIMER SELECT 6 (19) CLOCK/TIMER SET 7 (8, 18) CURSOR T/t wd (8, 12) DIMMER qk (19) DISPLAY wg (16, 19, 20) DSG qf (17) ENTER/YES 8 (8, 10, 12-14, 16, 18, 19, 22) FM MODE qd (15, 24) FUNCTION ql (9-13, 15, 22, 24) K Z Kirjain-/Numeropainikkeet wf (10, 12, 15) MENU/NO 0 (12-14, 16, 22) NAME EDIT/SELECT 3 (11, 16) PLAY MODE w; (9-11, 13, 23, 25) REPEAT qd (10) SCROLL 5 (12, 20) SLEEP 2 (17) SURROUND qg (17) TIME wh (11, 20) TREBLE +/ qh (17) TUNER BAND wa (13-15) TUNING MODE w; (13-15) VOL +/ qs (18) PAINIKKEIDEN KUVAUS Z 1?/1 (virtakytkin) 4./> qa +/ qa X ws x ws m/m wd wh wg wf wd ws wa w; ql qk qa qs qd qf qg qj qh 5 FI

34 Käyttöönotto Järjestelmän liittäminen Tee liitännät käyttämällä järjestelmän mukana toimitettuja johtoja ja lisävarusteita. Noudata seuraavien vaiheiden 1 5 mukaisia ohjeita. Etukansi on tehty karkaistusta lasista. Käsittele laitetta varoen. Oikea kaiutin AM-kehäantenni FM (ULA) -antenni Vasen kaiutin Takakansi Irrota takakansi. 2 Liitä kaiuttimet. Liitä kaiuttimien johdot SPEAKERliittimiin alla kuvatulla tavalla. Työnnä kiinnikkeiden kohdalta sisään ja vedä kantta ylöspäin 6 FI

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Tuner

FM Stereo FM-AM Tuner FM Stereo FM-AM Tuner Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-SE570 ST-SE370 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

Compact Hi-Fi Component System

Compact Hi-Fi Component System 4-239-181-11(2) Compact Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CHC-TB20 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 6. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player FM/AM Compact Disc Player CDX-HS70MW/CDX-HS70MS FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-HR70MW/CDX-HR70MS Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet,

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-223-11 (1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-L7HD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-157-841-21(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 7. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-233-761-13 (3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-CP500MD 2001 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2006 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-GT100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2006 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, se side 8. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi lisätietoja

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-738-11(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DE875 2001 Sony Corporation ADVASE Sikkerhedsregler Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

Aloita tästä Pika-aloitusopas

Aloita tästä Pika-aloitusopas Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100 BDV-E2100 Start her Hurtig installationsvejledning Aloita tästä Pika-aloitusopas Börja här Snabbstartguide BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES ADVARSEL Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Reducer risikoen

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-246-311-11(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-RG660 MHC-RG550 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-239-873-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI MHC-GX40/GX30/GX20 MHC-RG110/RG33/RG22 MHC-RL3 2002 Sony Corporation 1 ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-520-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M700DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-252-492-11(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-GX750/GX450/GX250 MHC-RG555/RG551S/RG444S/ RG441/RG333/RG222/ RG221/RG121/RG100 MHC-RX550 2004 Sony Corporation ADVARSEL

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-239-876-12(2) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI MHC-RG66 MHC-RG55S MHC-RG55 2002 Sony Corporation 1 ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-674-21(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-DB780 2002 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Stereopladespiller Stereolevysoitin

Stereopladespiller Stereolevysoitin Stereopladespiller Stereolevysoitin Betjeningsvejledning Käyttöohjeet PS-J20 2000 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Til kunder

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-239-339-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-EP505 CMT-EP404 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke

Lisätiedot

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1)

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1) 2-887-135-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted

Lisätiedot

4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Manual de instruções PT ST-SDB900. 2004 Sony Corporation

4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Manual de instruções PT ST-SDB900. 2004 Sony Corporation 4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Manual de instruções PT ST-SDB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand må man ikke dække apparatets ventilationsåbninger

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-239-806-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-EP707 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-506-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-BX5 CMT-BX3 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-867-06-54() Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK FI SE MHC-NX 999 by Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-254-373-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX11 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-241-518-11 (2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-CP505MD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-XA20ES by Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-XA20ES by Sony Corporation 3-860-005-31 (1) Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN CDP-XA20ES 1997 by Sony Corporation ADVARSEL! Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås. Undlad

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX950F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX950F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-CE305 CDP-C by Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-CE305 CDP-C by Sony Corporation 3-810-585-62 (1) Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN CDP-CE305 CDP-C661 1996 by Sony Corporation ADVARSEL! Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59

ERF3865ACW ERF3865ACX... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 ERF3865ACW ERF3865ACX...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 21 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 40 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 59 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26

HOX750F. DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 HOX750F DA Kogesektion Brugsanvisning 2 FI Keittotaso Käyttöohje 26 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUG...8

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-CE by Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-CE by Sony Corporation 3-856-161-41 (1) Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN CDP-CE105 1996 by Sony Corporation ADVARSEL! Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås. Undlad

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-233-755-12 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-CP100 2001 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-244-278-51(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI SCD-XB790 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

Audio Library System

Audio Library System J:\sony\jobb\stereo\P500\layout\sv\00GB+00COV-EUR.fm masterpage:right 00GB+00COV-EUR.fm Page 1 Friday, September 13, 2002 9:17 AM Audio Library System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA

Lisätiedot

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation 2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW100 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller

Lisätiedot