Indholdsfortegnelse. Dansk - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Indholdsfortegnelse. Dansk - 1 -"

Transkriptio

1

2 Indholdsfortegnelse Pakkens indhold... 2 Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 3 Strøm... 3 Strømkabel... 3 Fugt og vand... 3 Rengøring... 3 Ventilation... 3 Varme og åben ild... 3 Lynnedslag... 3 Reservedele... 3 Service... 3 Affaldshåndtering... 3 Information for brugere i EU-lande... 3 Frakobling af enheden... 4 Lydstyrke i hovedtelefoner... 4 Installation... 4 LCD-skærm... 4 Advarsel... 4 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel-tv etc.) fra tuner... 4 Oversigt over fjernbetjeningen... 5 LCD-TV og betjeningsknapper... 6 Visning af forbindelser Bagtilslutninger... 6 Visning af forbindelser sidetilslutninger... 7 Strømnetsforbindelse... 7 Antenneforbindelse... 7 Tilslutning af LCD-TV til PC... 8 Brug af USB-sideindgang... 8 Tilslutning af USB-hukommelse... 8 Tilslutning af dvd-afspiller... 9 Brug af AV-sidetilslutninger... 9 Tilslutning af andet udstyr via scart... 9 Isætning af batterier i fjernbetjeningen Tænding og slukning af tv et Sådan tændes der for tv et Sådan slukkes tv et Indgangsvalg Grundlæggende betjening Betjening med tv ets knapper Brug af fjernbetjeningen...11 Førstegangsindstillinger...11 Almindelig anvendelse...11 ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE (EPG) Visning af undertekster Digital tekst-tv (** kun i Storbritannien) Analogt tekst-tv Widescreen IDTV Menusystem Kanalliste Timere Betinget adgang Tv-opsætning Installer Mediebrowser Afspilning af MP3-fi ler Visning af JPG-fi ler Slideshow-indstillinger Afspilning af video Analogt tv-menusystem Billedmenu Lydmenu Funktionsmenu Kildemenu Menuen Install <Installer> Programoversigt System til PC-VGA Funktionsmenu PC-VGA billedpositionsmenu Fremvisning af TV-information Mute-funktion Indstillinger for billedformat Zoom-funktioner Autom : : Tekst-tv Tips Billedpersistens Ingen strøm Dårligt billede Intet billede Lyd Fjernbetjening Kilder til input Tillæg A: Pc input typiske skærmtilstande Bilag B: AV- og HDMI-signalkompatibilitet (typer indgangssignal) Appendiks C: Understøttede fi lformater til USB-tilstand Specifi kationer SÅDAN TÆNDES TV ET MED 12 VOLT Dansk A01_MB46_[DK]_(01-TV)_1186UK_IDTV_NICKEL15_19841W_MOBIL TV_ _ indd :21:55

3 Pakkens indhold ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWX YZ SOURCE EXIT AV 0 -/-- P<P/SWAP INFO I-II MENU P/CH / / / PP SELECT OK DTV TV / GUIDE Fjernbetjening LCD TV Batterier Brugervejledning Bemærk: Tilbehøret skal kontrolleres efter købet. Sørg for at alle dele medfølger. Sørg for at alt tilbehør er inkluderet. Funktioner Fjernbetjent farve LCD-tv. Fuldt integreret digitalt TV (DVB-T). HDMI stik til digital video og lyd. Denne forbindelse er også designet til at acceptere højdefi nitionssignaler. USB-indgang. 200 programmer fra VHF, UHF (analog). 500 programmer til digital tilstand (IDTV). OSD-menusystem. Scart-stik til eksterne enheder (som video, videospil, lydanlæg osv.). Stereo lydsystem. 10-siders tekst-tv, fastext, TOP text. Tilslutning af hovedtelefoner. Automatisk programmeringssystem. Forlæns og baglæns manuel tuning. Sove-timer. Børnesikring. Automatisk mute-funktion, når der ikke er nogen udsendelse. NTSC-afspilning. Dansk Automatisk lydbegrænsning (Automatic Volume Limiting). Når der ikke er noget aktivt signal, slår Tv et automatisk over på standby efter 5 minutter. PLL (frekvenssøgning). PC indgang. Plug&Play til Windows 98, ME, 2000, XP, Vista. Spille-mode Indledning Tak, fordi du har valgt dette produkt. Denne brugervejledning vil hjælpe dig til den rette brug af TV et. Læs venligst denne vejledning grundigt, før Tv et tages i brug. Opbevar venligst denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Denne enhed er beregnet til at modtage og vise tvprogrammer. De forskellige tilslutningsmuligheder udvider antallet af mulige modtagelses- og visningskilder (modtager, DVD-afspiller, DVD-optager, VCR, PC osv). Denne enhed er kun egnet til brug i indendørs på tørre steder. Denne enhed er udelukkende beregnet til privat brug og må ikke anvendes til erhvervsmæssige eller kommercielle formål. We exclude liability in principle, if the device is not used as intended, or unauthorized modifications have been made. Vi fraskriver principielt ethvert ansvar, hvis enheden ikke anvendes som tilsigtet, eller hvis der er foretaget uautoriserede ændringer af den. Hvis LCD-tv et anvendes i på steder med ekstreme temperaturforhold, kan det blive beskadiget. Læs de tilsvarende instruktioner i denne vejledning, før enheden anvendes første gang. Dette skal gøres, selv når du er fortrolig med brug af elektronisk udstyr. Bemærk især kapitlet SIKKERHEDSFORSKRIFTER. Opbevar håndbogen som fremtidig reference. Hvis enheden sælges eller bortgives, er det obligatorisk, at denne vejledning medfølger. Klargøring Af hensyn til ventilationen skal der være mindst 10 cm fri plads rundt om tv et. For at undgå fejl og usikre situationer, må der ikke anbringes ting ovenpå tv et. Brug dette apparat i et moderat klima. A01_MB46_[DK]_(01-TV)_1186UK_IDTV_NICKEL15_19841W_MOBIL TV_ _ indd :21:57

4 Sikkerhedsforskrifter Læs af hensyn til din sikkerhed følgende anbefalede sikkerhedsforskrifter grundigt. Strøm Benyt altid den medfølgende AC-adapter. Benyt kun strømkilden angivet på AC-adapteren. Strømadapteren kan blive varm under normal brug. Dette er ikke en defekt. Sørg for at adapteren ikke er tildækket, mens den er i brug. Der skal være mindst 15 cm frit rum omkring AC-adapteren. Bestemmelser og sikkerhedsadvarsler for ACadapteren står på dens hus. ADVARSEL: Hvis sættet ikke skal bruges i længere tid, skal der slukkes for strømmen. Strømkabel Tv et, møbler mv. må ikke stilles oven på strømkablet (netledningen) og kablet må ikke klemmes. Tag kun fat i stikket på ledningen. Træk ikke stikket ud af kontakten ved at hive i kablet og berør aldrig strømkablet med våde hænder, da dette kan forårsage kortslutning og give elektrisk stød. Slå aldrig knude på ledningen og bind den aldrig sammen med andre ledninger. Ledningerne skal anbringes på sådan en måde, at der ikke trædes på dem. En beskadiget ledning kan forårsage brand eller give elektrisk stød. Hvis ledningen bliver beskadiget og skal udskiftes, skal dette gøres af kvalifi cerede fagfolk. Fugt og vand Dette udstyr må ikke bruges på fugtige steder (undgå badeværelset, køkkenvasken og nær vaskemaskinen). Udsæt ikke dette udstyr for regn eller vand, da dette kan være farligt, og placer ikke ting fyldt med væske, såsom blomstervaser, oven på apparatet. Undgå dryp og stænk. Hvis der skulle komme faste fremmedlegemer eller væske ind i kabinettet, skal apparatet kobles fra strømkilden og undersøges af kvalificerede personer, før det tages i brug igen. Rengøring Før rengøring skal apparatet tages ud af stikkontakten i væggen. Anvend ikke flydende rengøringsmidler eller rengøringsmidler på spraydåse. Brug en blød og tør klud. Ventilation Sprækker og åbninger på TV et er beregnet til ventilation og skal sikre pålidelig drift. For at undgå Dansk overophedning må disse åbninger ikke på nogen måde blokeres eller tildækkes. Varme og åben ild Apparatet bør ikke placeres i nærheden af åben ild eller kraftige varmekilder såsom et elektrisk varmeapparat. Sørg for, at der ikke befi nder sig åben ild, såsom tændte stearinlys, oven på apparatet. Batterier må ikke udsættes for stærk varme som direkte solskin, ild og lignende. Lynnedslag I tilfælde af lyn- eller tordenvejr, samt når du skal på feries, skal strømkablet tages ud af stikkontakten. Reservedele Hvis der skal bruges reservedele, skal serviceteknikeren benytte reservedele, der er specificeret af prodecenten eller har samme specifi kationer som de originale. Uautoriseret udskiftning kan resultere i brand, elektrisk stød eller andre farer. Service Overlad service til kvalifi cerede fagfolk. Fjern ikke selv dækslet, da dette kan resultere i elektrisk stød. Affaldshåndtering Instruktioner for bortskaffelse: Indpakning og indpakningsmidler er genanvendelige og børprincipielt blive genanvendt. Indpakningsmaterialer såsom plastikposer skal holdes væk fra børn. Batterier - herunder dem uden tungmetaller - må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Bortskaf brugte batterier på miljørigtig måde. Find ud af hvilke love og regler der gælder i dit område. Batterierne må ikke genoplades. Eksplosionsfare. Udskift kun batterier med nogle af samme eller tilsvarende type. Den fl uorescerende lampe med koldkatode i LCD- PANELET indeholder en lille mængde kviksølv. Følg venligst lokale anvisninger og regler for bortskaffelse. Information for brugere i EU-lande Dette symbol på produktet eller dets emballage betyder at dit elektriske og elektroniske apparat, når det ikke længere virker, skal bortskaffes separat fra dit husholdningsaffald. Der fi ndes separate indsamlingssystemer tilgebrug i EU. Få mere at vide ved at kontakte kommunen eller den forhandler, hvor du købte produktet. A01_MB46_[DK]_(01-TV)_1186UK_IDTV_NICKEL15_19841W_MOBIL TV_ _ indd :21:59

5 Frakobling af enheden Strømstikket bruges til at afbryde TV et fra strømnettet og skal derfor hele tiden være tilgængeligt og brugbart. Lydstyrke i hovedtelefoner For kraftig lyd fra øre- og hovedtelefoner kan medføre tab af hørelse. Installation For at undgå skader, skal denne enhed fæstnes sikkert til væggen i overensstemmelse med installationsanvisningerne (hvis denne mulighed er tilgængelig). LCD-skærm LCD-skærmen er et højteknologisk produkt med omkring en million tyndfi lmstransistorer, der giver skarpe billeddetaljer. En gang imellem vil få ikke-aktive pixels ses på skærmen som faste blå, grønne eller røde punkter. Bemærk venligst, at dette ikke påvirker produktets ydelse. Advarsel Lad ikke TV et stå på standby eller være tændt, når du forlader huset. Forbindelse til et TVdistributionssystem (kabel-tv etc.) fra tuner Et apparat der er forbundet til bygningsinstallationernes beskyttende jordforbindelse gennem hovednettet eller gennem andet apparat med beskyttende jordforbindelse og til et TV-distributionssystem ved brug af coaxial-kabel, kan under visse omstændigheder være brandfarligt. For at jordforbinde antennesystemet ordentligt, skal kablets jordforbindelse forbindes med bygningens jordforbindelse. Bemærk, at forbindelsen skal overholde standarderne IEC og IEC , som kræver, at jordforbindelsen skal være så tæt som muligt på kabelforbindelsen. Standby / On-knappen frakobler ikke strømtilførslen helt fra denne enhed. Enheden bruger også strøm i standby-tilstanden. For helt at frakoble strømtilførslen til enheden, skal netstikket trækkes ud af stikkontakten. På grund af dette skal enheden opstilles således, at der sikres uhindret adgang til netstikket, så netstikket kan trækkes ud med det samme i nødsituationer. For at forhindre risiko for brand, skal strømkablet tages ud af stikkontakten, hvis enheden ikke skal anvendes i længere tid, eks. i forbindelse med ferier. Hold elektriske apparater væk fra børn Børn må aldrig anvende elektrisk udstyr uden opsyn. Børn er ikke altid klar over de mulige farer. Batterier og akkumulatorer kan være livsfarlige, hvis de sluges. Batterier skal opbevares utilgængeligt for små børn. I tilfælde af at et barn sluger et batteri, skal der søges lægehjælp øjeblikkeligt. Alle former for emballage skal også holdes væk fra børn, da disse kan udgøre en kvælningsfare. Disse udgør kvælningsfare. Sørg for at skabe ordentlig jordforbindelse. Forbind AC-adapterens jordstik med strømkildens jordstik, ved brug af den vedlagte ledning. Kontakt en elektriker mht. udskiftning af den forældede stikkontakt, såfremt det vedlagte stik ikke passer. Tilslut jordforbindelsen sikkert Dansk A01_MB46_[DK]_(01-TV)_1186UK_IDTV_NICKEL15_19841W_MOBIL TV_ _ indd :21:59

6 Oversigt over fjernbetjeningen Standby Numeriske knapper AV / Kilde Forrige program Mono/Stereo / Dual I-II Venstremarkør Markør ned Menu Program op Side ned (i DTV-tilstand) / Program ned Side op (i DTV tilstand) 10. Grøn / Billedmenu / Undertekst til-fra (i DTV tilstand) (*) 11. Rød / Lydmenu / Kanalliste (i DTV-tilstand) 12. Tid (i TXT-tilstand) / Undertekster til-fra (**) (i DTV-tilstand) 13. Tekst-tv 14. Hold (i Tekst-tv tilstand) 15. Udvid (i TXT tilstand) / Billedstørrelse 16. Vis (I TXT-tilstand) / Skift fra TV til PC 17. Indeks-side / Elektronisk programguide (i DTVtilstand) 18. Opdater (i tekst-tv tilstand) 19. Stop (i tekst-tv-tilstand) 20. Blå / Installationsmenu / Favoritvalg (*) (i DTVtilstand) 21. Gul / Funktioner / Aktuelt sprog (i DTV-tilstand) (*) 22. Lydstyrke op / ned 23. Lydløs 24. TV / Digital TV 25. Markør højre 26. Markør op 27. OK / Bekræft/ Kanalliste (i DTV-tilstand) 28. Info 29. Valg af billedtilstand 30. Ingen funktion / Exit (i DTV-tilstand) (*)Kun til rådighed i EU lande (**) Kun til rådighed i UK ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWX YZ SOURCE AV P<P/SWAP I-II 0 INFO EXIT -/-- PP SELECT OK DTV TV MENU 23 9 P/CH / / / / WIDE GUIDE Dansk A01_MB46_[DK]_(01-TV)_1186UK_IDTV_NICKEL15_19841W_MOBIL TV_ _ indd :22:00

7 LCD-TV og betjeningsknapper Set fra siden og bagfra SET FRA SIDEN Kontrolknapper Visning af forbindelser Bagtilslutninger 1. Op knap 2. Ned knap 3. Program/Lydstyrke/Knap til AV-valg 4. Standby aktivere/deaktivere knap NB:Du kan anvende +/- +/- knapperne til at ændre lydstyrken. Hvis du vil skifte kanaler, skal du trykke én gang på P/V/AV-knappen og derefter bruge +/- knapperne. Hvis du holder P/V/AV-knappen nede i et par sekunder, vises kilde-osd på skærmen. Hovedmenu-OSD kan ikke vises via kontrolknapper. 1. SCART-stik ind- og udgange til eksterne enheder. Forbind SCART -kabel mellem SCART -stik på TV og SCART -stik på ekstern enhed (såsom dekoder, video- eller DVD-afspiller). Bemærk: Hvis en ekstern enhed er forbundet via SCART stikket, skifter tv et automatisk til AV-tilstand. 2. PC Input (PC Indgang) bruges til at tilslutte en pc til Tv et. Forbind pc-kablet mellem PC INPUT (PC INDGANG ) på TV et og PC output (pc-udgang) på din pc. Component Audio Inputs (YPbPr) benyttes til tilslutning af komponentlyd. Du kan anvende PC-VGA indgang til at aktivere YPbPr signalforbindelse med en enhed, som har komponentudgang. Forbind YPbPr til pc kablet mellem COMPONENT VIDEO INPUTS (Komponentvideo Indgange) på TV et og udgange til komponentvideo på enheden. 3. S/PDIF Coaxial Out leverer digitale lydsignaler fra den aktuelt viste kilde. Dolby D Audio tilsidesættes kun i mediebrowsertilstand. 4. RF-indgang tilslutter en antenne eller et kabelsystem. Bemærk, at man skal tilslutte antennekablet gennem dekoder eller medieoptager, hvis sådanne benyttes, med et passende antennekabel til Tv et som vist i illustrationen på de følgende sider. 5. HDMI 1: HDMI 2-indgang HDMI Inputs bruges til tilslutning af en enhed med et HDMI stik. Dit LCD-TV kan vise højdefi nitionsbilleder fra enheder såsom en højdefi nitions-satellitmodtager eller dvd-afspiller. Disse apparater skal forbindes via HDMI- eller komponentstikket. Disse stik kan modtage enten 480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i eller1080p signaler. Ingen lydtilslutning er nødvendig for en HDMI-til-HDMI forbindelse. 6. DC 12 V Input benyttes til at forbinde den medleverede strømadapter. V+ V+ V- V- Hvis du bruger vægmonteringssættet (ekstra), som leveres sammen med LCD-tv et, anbefaler vi på det kraftigste, at du slutter alle dine kabler bag på LCD-tv et før det monteres på væggen. Dansk A01_MB46_[DK]_(01-TV)_1186UK_IDTV_NICKEL15_19841W_MOBIL TV_ _ indd :22:00

8 Visning af forbindelser sidetilslutninger 1. CI indstikket bruges til anbringelse af CI kort. Med et CI kort kan du se alle kanalerne, der abonneres på. For yderligere oplysninger, se afsnittet Betinget adgang. 2. USB Input (virker kun i DTV tilstand) 3. Videoindgang bruges til at tilslutte videosignaler fra eksterne enheder. Tilslut videon mellem VIDEO IN-stikket (videoindgang) på fjernsynet og VIDEO OUT-stikket (videoudgang) på enheden. 4. Audio-indgange benyttes til etablering af lydsignaler fra eksterne enheder. Forbind lydkablet mellem AUDIO INPUTS (AUDIO INDGANGE) på TV og AUDIO OUTOUT-stikkene (udgange) på enheden. For også at aktviere PC/YPbPr lydtilslutning i dette tilfælde, skal der anvendes et passende lydkabel mellem den forbundne enheds lydudgang oh tv et lydindgang. NB: Hvis du forbinder en enhed til tv et via VIDEO eller PC/YPbPr kablet, skal du også forbinde enheden til tv ets AUDIO INPUTS (LYD INPUT) med et lydkabel for at aktivere lyden. 5. Stik til hovedtelefoner benyttes til at forbinde eksterne hovedtelefoner til systemet. Forbind stikket til hovedtelefoner, hvis du vil bruge hovedtelefoner. Strømnetsforbindelse VIGTIGT: Tv-apparatet er udviklet til at køre på 12 V DC. Til dette anvendes en 12 V DC-adapter. Forbind adapteren til et system, der yder 230V AC, 50 Hz. Efter udpakning skal du lade tv-apparatet komme op på den omgivende rumtemperatur, før du tilslutter det til strømforsyningen. Til Strømindgang DC 12 V terminal AC ADAPTOR Antenneforbindelse Forbind antennekablet eller stikket til kabel-tv til stikket AERIAL INPUT (ANTENNE-INDGANG) på bagsiden af tv et. Dansk A01_MB46_[DK]_(01-TV)_1186UK_IDTV_NICKEL15_19841W_MOBIL TV_ _ indd :22:02

9 Tilslutning af LCD-TV til PC For at se computerens skærmbillede på fjernsynet, kan man tilslutte computeren til Tv-apparatet. Sluk for computeren og Tv et, inden De foretager nogle tilslutninger. Brug et 15-bens D-sub skæmkabel til at forbinde en pc til LCD-tv et. Brug et lydkabel mellem tv ets lydindgange (siden) og lydudgangen på din pc for at aktivere lydforbindelsen. Ved tilslutning skal du skifte til PC kilde. Se sektionen Input selection (Valg af indgange). Indstil den opløsning som passer til dine visningskrav. Information om opløsninger kan fi ndes i tillægget. Brug af USB-sideindgang Du kan tilslutte USB-enheder til dit TV via USBindgangen på tv et._ Med denne funktion kan du se/afspille musik-, foto- og videofi ler som er gemt på en USB-nøgle. Bestemte typer USB enheder (f.eks. MP3 afspillere) kan muligvis ikke bruges med dette tv. Du kan lave backup af dine fi ler, før du foretager nogen tilslutning til TV et for at undgå muligt datatab. Bemærk at producenten ikke kan holdes ansvarlig for skadede fi ler og datatab. TV et understøtter kun FAT32 diskformatering. NTFSformatet understøttes ikke. Hvis du forbidner en USBnøgle med NTFS-format, vises meddelelsen usb is unformetted (usb er ikke formateret). Undlad at tage USB-modulet ud under afspilning af en fi l. ADVARSEL: Hurtig til- og frakobling af USBenheder kan være risikofyldt. Enheden må især ikke til- og frakobles gentagne gange hurtigt efter hinanden. Dette kan forårsage fysisk skade på USB-afspillerne og især på selve USB-enheden. Tilslutning af USB-hukommelse Du kan tilslutte din USB-enhed til USB-indgangen på TV et. Bemærk: USB hardiskdrev understøttes ikke. Dansk A01_MB46_[DK]_(01-TV)_1186UK_IDTV_NICKEL15_19841W_MOBIL TV_ _ indd :22:04

10 Tilslutning af dvd-afspiller Hvis man ønsker at forbinde en dvd-afspiller til LCDtv et, kan man benytte stikkene på Tv-apparatet. DVD-afspillere kan have forskellige former for stik. Se dvd-afspillerens brugervejledning for yderligere oplysninger. Sluk for både tv og apparat, inden du foretager nogen form for tilslutninger. Bemærk: Kabler der er vist på illustrationen medfølger ikke. Hvis din dvd-afspiller har et HDMI-stik, kan du forbinde via HDMI. Når man tilslutter en dvd-afspiller som vist nedenfor, skal man skifte til HDMI-kilde. Se sektionen Input selection (Valg af indgange). De fleste dvd-afspillere forbindes gennem KOMPONENT-STIKKENE. YPbPr kan kun anvendes, nå du forbinder en enhed, som har en YPbPr-udgang gennem pc indgangen med YPbPr til pc-kabel. Aktiver lydforbindelse ved at bruge AUDIO IN som sidder på siden af tv et (YPbPr-kabel medfølger ikke). Ved tilslutning skiftes til YPbPr kilde. Se sektionen Input selection (Valg af indgange). Du kan også forbinde via SCART stikket. Brug et SCART kabel som vist nedenfor. Brug af AV-sidetilslutninger De kan tilslutte en række af forskelligt udstyr til Deres LCD-tv. De mulige tilslutninger er vist herunder. Bemærk, at kabler vist på illustrationen ikke medfølger. For tilslutning af videokamera skal man forbinde stikkene VIDEO IN (VIDEO-INDGANG) og AUDIO SOCKETS (LYDSTIK). For valg af tilknyttet kilde henvises til sektionen Input selection (Valg af indgang) i nedenstående. For at lytte til lyd gennem hovedtelefoner, skal man forbinde til stikket HEADPHONE (HOVEDTELEFONER) til Tv et. Tilslutning af andet udstyr via scart De fl este enheder understøtter SCART-forbindelser. Du kan forbinde en DVD-afspiller eller en videoafspiller til dit LCD-tv med SCART-stikket. Bemærk, at kabler vist på illustrationen ikke medfølger. Sluk for både TV og enheder, inden du foretager nogen form for tilslutninger. For yderligere oplysninger henvises til enhedens brugervejledning. Bemærk : Disse tilslutningsmåder tjener samme funktion, men på forskelligt kvalitetsniveau. Der er ikke nødvendigt at tilslutte på alle tre måder. Dansk A01_MB46_[DK]_(01-TV)_1186UK_IDTV_NICKEL15_19841W_MOBIL TV_ _ indd :22:05

11 Isætning af batterier i fjernbetjeningen Fjern batteridækslet, der er placeret på bagsiden af fjernbetjeningen, ved forsigtigt at trække nedad fra den viste del. Nedsæt CR2025 eller batterier af lignende type i den. Placer batterierne i den rigtige retning og sæt batteridækslet på igen. Indgangsvalg Når de eksterne systemer er tilsluttet Tv et, kan man skifte mellem de forskellige signalkilder. Tryk AV/SOURCE knap på fjernbetjening for direkte valg af kilde. eller Hent funktionen Kilde fra hovedmenuen eller med eller knappen. Brug derefter eller til at markere en indgang og tryk på for at vælge. Bemærk : Du kan vælge on og off med eller knapperne. Når Off er valgt, vises denne kilde ikke i skærmmenuen, når du trykker på AV/SOURCE knappen på fjernbetjeningen. (med undtagelse af tv-kilden). Bemærk : Fjern batterierne fra fjernbetjeningen, når den ikke skal bruges i længere tid. Ellers kan den blive skadet. hvis batterierne bliver utætte. Tænding og slukning af tv et Sådan tændes der for tv et Der tændes for tv et i to trin: Forbind el-ledningen til systemet Tryk på Standby aktivere/deaktivere knap Derefter lyser LED-lampen. For at tænde tv et fra standby-tilstand skal man enten: Tryk på, P/CH+ / P/CH- eller en talknap på fjernbetjeningen eller tryk på -P/CH eller P/CH+ på TV et. Tv et tændes herefter.. Bemærk: hvis du tænder for tv et på standby-knappen på fjernbetjeningen, vil den kanal/kilde, du sidst så, blive valgt igen. Begge metoder vil tænde tv et. Sådan slukkes tv et Tryk på knappen på fjernbetjeningen eller tryk på TÆND/SLUK kontakten, så tv et går i standby Bemærk: Hvis du har slukket for tv et med Tænd/slukknappen i stedet for med fjernbetjeningen, vil tv et, næste gang du trykker på Tænd/sluk-knappen, tænde uden at gå i standby. For at slukke helt for tv et skal du tage strømkablet ud af stikkontakten. Bemærk : YPbPr kan kun anvendes, når du forbinder en enhed, som har en YPbPr-udgang gennem pc indgangen med YPbPr til pc-kabel. (YPbPr-kabel medfølger ikke). Grundlæggende betjening Du kan betjene dit Tv både ved hjælp af fjernbetjeningen og ved hjælp af knapperne på Tv et. Betjening med tv ets knapper Hovedmenu-OSD kan ikke vises via kontrolknapper, +/- knapperne fungerer som standard som op-/ nedjustering af lydstyrken. Selv hvis du indstiller andre funktioner for disse knapper, vil +/- knapperne virkse som standard efter kort tid. Indstilling af lydstyrke Tryk på +/- knapperne for at hæve eller sænke lydstytken. Der vises en niveauindikator (bjælke) på skærmen. Programvalg Tryk på én gang på P/V/AV knappen gang og brug derefter +/- knapperne til at vælge det næste eller forrige program. AV-funktion Hold P/V/AV knappen inden, skærmmenuen vises. Brug +/- knapperne til at vælge den ønskede kilde. Dansk A01_MB46_[DK]_(01-TV)_1186UK_IDTV_NICKEL15_19841W_MOBIL TV_ _ indd :22:06

12 Brug af fjernbetjeningen Tv ets fjernbetjening er beregnet til at styre alle funktioner på den valgte model. Funktionerne vil blive beskrevet i henhold til Tv ets menusystem. Funktionerne i menusystemet beskrives i de følgende afsnit. Indstilling af lydstyrke Tryk på knappen for a hæve lyden. Tryk på knappen for at skrue ned for lyden. Der vises en lydstyrkebjælke (glidebjælke) nederst på skærmen. Kanalvalg (foregående eller næste kanal) Tryk på knappen P/CH - for at vælge det forrige program. Tryk på knappen P/CH + for at vælge det næste program. Programvalg (direkte adgang) Tryk på tasterne på fjernbetjeningen for at vælge programmerne fra 0 til 9. Tv et vil skifte til det valgte program. For at vælge programmerne mellem (for IDTV) og (for analog), skal man trykke på taltasterne gentagne gange. Tryk programnummeret direkte, når du genvælger enkelt-ciffer-programmer. Førstegangsindstillinger Når tv et tændes for første gang, vises sprogvalgsmenuen på skærmen. Meddelelsen Welcome please select your language! ( Velkommen, vælg venligst dit sprog ) ses efter hinanden i alle OSD s sprogmuligheder. Vælg sproget, du ønsker at bruge, med og og tryk derefter på OK. Derefter vises meddelelsen First time installation ( Førstegangsinstallation ) på skærmen. Vælg landet, du ønsker at bruge, med og og tryk derefter på OK (* for EU lande). Bemærk: Landevalgs OSD er ikke til rådighed i England (UK). Tryk på knappen OK på fjernbetjeningen for at fortsætte. Den følgende meddelelse vises på skærmen: IDTV stiller automatisk ind på UHF- eller VHF- (*) (* for EU-lande) sendere, søger efter digitale, jordbaserede tv-stationer og viser navnene på fundne kanaler. Processen varer cirka fem minutter. Når Automatisk Søgning (Automatic Search) er færdig, ses en besked på skærmen, der spørger, om der skal søges efter analoge kanaler: For at søge efter analoge kanaler, skal du vælge Yes (Ja). TV et slår over på analogt TV. Den følgende menu vises til søgning efter analoge kanaler. Vælg Sprog, Land og Tekst-sprog ved brug af eller og eller knapperne. Tryk på OK eller den RØDE knap for at fortsætte. Tryk på BLÅ knap for at annullere. Læs afsnittet Installationsmenu for yderligere oplysninger om denne proces. Bemærk : For at det digitale tekst-tv skal virke korrekt i DTV tilstand, skal du indstlleuk som land i analogt AUTO PROGRAM (kun UK stationer). Sluk ikke for tv et, mens førstegangsinstallationen initialiseres. Almindelig anvendelse Tryk på AV/SOURCE på fjernbetjeningen og vælg DTV for at skifte tv et til digital, jordbaseret tvudsending. Informationslinie Hver gang, der skiftes kanal med P- / P+ knappen eller taltasterne, viser tv et udsendelsesbilledet sammen med et informationsbanner nederst på skærmen (kun i DTV tilstand). Dette forbliver på skærmen i nogle sekunder. Informationsbanneret kan ses når som helst, der ses tv, ved at trykke på på fjernbetjeningen: For at vælge indstillingen Ja eller Nej markeres elementet med eller knapperne efterfulgt af tryk på OK knappen. Hvis den valgte kanal er låst, skal du for at kunne se kanalen indtaste den korrekte, fi recifrede kode. Dansk A01_MB46_[DK]_(01-TV)_1186UK_IDTV_NICKEL15_19841W_MOBIL TV_ _ indd :22:06

13 I så tilfælde ses Enter PIN ( Indtast PIN-kode ) på skærmen: ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE (EPG) Nogle, men ikke alle, kanaler sender oplysninger om aktuelle og næste events. Tryk på EPG knappen for at se EPG menuen. EPG-menuen vises på skærmen. Ved hjælp af EPG for 7 dage er det muligt ugentligt at modtage information om kanalprogrammerne. Alle kanalers programmer vil blive vist. Nederst på skærmen vises informationsbjælken med alle de tilgængelige kommandoer. RØD KNAP (TRÆK SAMMEN) : Gør info-boksene mindre. GRØN KNAP (UDVID) : Gør info-boksene større. GUL knap (forr. dag) : Viser forrige dags programmer. BLÅ KNAP (NÆSTE DAG) : Viser næste dags programmer. INFO (DETALJER): viser de detaljere programoplysninger. NUMERISKE TASTER (SPRING) : Gå til foretrukne kanaler direkte med de numeriske taster. OK : viser aktuelle programmer/påmindelser om fremtidige programmer. P<P/SWAP : Går til nuværende udsendelse. Tryk på 0 på fjernbetjeningen for se at se Guide Search menu ( Guide-søgemenuen ). Med denne funktion kan du søge programguidedatabasen i henhold til den valgte genre eller med navnematch. Visning af undertekster Ved digital jordbaseret udsendelse (DVB-T) udsendes nogle programmer med undertekster. Tryk på MENU for at se hovedmenuen, fremhæv Setup (Opsætning) og derefter på Language (Sprog) Dansk menuen med eller og tryk på OK for at se Language settings ( Sprogindstillinger ) menuen. Marker punktet Undertekster i menuen Sprogindstillinger og brug eller knappen til at indstille underteksterne til det ønskede sprog. Bemærk: Du kan aktivere undertekster ved at trykke på knappen SUBTITLE på fjernbetjeningen. Tryk på SUBTITLEknappen igen for at deaktivere undertekstfunktionen. Hvis Subtitle ( Undertekst ) er aktiveret og et sprog valgt, ses følgende advarselsmeddelelse på skærmen (** kun UK): Digital tekst-tv (** kun i Storbritannien) Tryk på knappen. De digitale tekst-tv-oplysninger vises. Betjenes via de farvede knapper, markør-knapperne og OK-knappen. Betjeningsmetoden kan variere afhængig af indholdet af det digitale tekst-tv. Følg de anvisninger, der vises på digitalt tekst-tv. Når der trykkes på SELECT ( Valg ) eller lignende meddelelse ses på skærmn, skal du trykke på OK. Hvis du trykker på knappen TEKST-TV, vender tv-apparatet tilbage til tv-udsendelsen. Ved digitale jordsignaler (DVB-T), er der udover digitalt tekst-tv samt normale signaler også kanaler udelukkende med digital tekst-tv udsendelse. Billedformatet (billedform) for en kanal med kun teksttv udsendelser er det samme, som billedformatet for det billede, du lige har set. Hvis du trykker på igen, vises skærmbilledet for digitalt tekst-tv. Analogt tekst-tv Brug af tekst-tv og dets funktioner er ligesom i det analoge tekstsystem. Se venligst forklaringerne til TELETEXT ( TEKST-TV ). Widescreen Afhængigt af typen af signaler, der sendes, kan programmerne ses i forskellige formater. Tryk på knappen WIDE for at ændre skærmformatet. Når der vælges Auto, bestemmes formatet af billedet, der udsendes. BEMÆRK : Menustørrelsen ændres, afhængig af den valgte billedstørrelse. NB! Dolby D lydtype understøttes ikke. I dette tilfælde deaktiveres tv ets lyd. Hvis udsendelsen indeholder A01_MB46_[DK]_(01-TV)_1186UK_IDTV_NICKEL15_19841W_MOBIL TV_ _ indd :22:07

14 AC3 stream, vises den følgende advarsel på skærmen: Hvis der ikke er nogen tilgængelig lyd, vises den følgende advarsel på skærmen:. Flytning af kanaler på kanallisten Tryk på eller for at vælge den kanal, der skal flyttes. Tryk på eller for at vælge punktet Move (Flyt) i menuen, Channel List, (Kanalliste). Derefter vises OSD (skærmmenuen) ved siden af punktet OK for at angive, at du skal taste et nummer med nummertasterne på fjernbetjeningen og trykke OK for at bekræfte. IDTV Menusystem Tryk på knappen MENU. Hovedmenuen vises. Kanalliste Ved brug af eller knappen på fjernbetjeningen, skal du sørge for, at det første punkt, Kanalliste, er fremhævet, og tryk på knappen OK for at vise Kanallisten eller du kan trykke på OK-knappen, mens du ser DVB-T radio og komme direkte til kanallisten. Bemærk: Hvis du indtaster samme programnummer som kanalen du ønsker at fl ytte,...kanaloplysninger vil blive udskiftet. ønsker du at fortsætte? OSD vises. Tryk OK for at bekræfte eller vælg No for at annullere. Sletning af kanalerne på kanallisten Tryk på eller for at vælge den kanal, der skal slettes. Tryk på eller for at vælge Delete ( Slet ) på kanallistemenuen. Tryk på OK for at slette den fremhævede kanal fra kanallisten. Derefter ses nedenstående meddelelse på skærmen: Navigering gennem hele kanallisten Tryk på eller for at vælge den foregående eller den næste kanal. Du kan trykke på den RØDE eller GRØNNE knap for at gå en side op eller ned. For at se en specifik kanal, skal du markere den ved hjælp af knapperne eller og derefter trykke på OK, mens punktet Vælg (Select) i Kanallistemenuen (Channel List menu) markeres ved hjælp af knapperne eller. Den valgte kanals navn og nummer vises øverst til venstre og højre i kanalvisningen i det øverste højre hjørne af skærmen. Tryk på eller for at fremhæve det ønskede valg. Hvis der trykkes på knappen OK, mens Yes (Ja) er fremhævet, så slettes den fremhævede kanal. Hvis der vælges Nej, annulleres sletningen. Omdøbning af kanaler For at omdøbe en kanal, skal kanalen markeres ved at trykke på knapperne eller. Dernæst skal Rediger Navn fremhæves ved tryk på knapperne eller som vist herunder. Tryk på OK for at aktivere omdøbningsfunktionen. Dansk A01_MB46_[DK]_(01-TV)_1186UK_IDTV_NICKEL15_19841W_MOBIL TV_ _ indd :22:07

15 Hvis du nu trykker på eller, går du til det foregående/næste tegn. Hvis du trykker på eller, ændres det aktuelle tegn; f.eks. bliver b til a ved og c ved. Ved tryk på de numeriske taster 0 9 udskiftes det fremhævede tegn med de tegn, der står over knappen, én efter én efterhånden som der trykkes på knappen. Tryk på MENU for at annullere redigeringen eller på OK for gemme det nye navn. Lås på kanaler Kanallåsning giver kodebeskyttet adgang til kanaler, som forældrene har valgt. For at låse en kanal, skal du kende kodeordet Parental Lock password (som standard: 0000 det kan kun ændres via Konfi gurationsmenu. Vælg kanalen, der skal låses, ved at fremhæve den og vælg Lock (Lås) ved at trykke på eller. Når der trykkes på OK, ses en dialog OSD, der spørger om adgangskoden. Sådan tilføjes en kanal til favoritlisten Markér den kanal du ønsker at tilføje til favoritlisten ved at trykke på eller. Tryk på OK for at tilføje den markerede kanal til favoritlisten. F-ikonet angiver, at en kanal er blevet tilføjet til Favoritlisten. Sådan fjernes en kanal fra favoritlisten Markér den kanal som skal fjernes fra favoritlisten og tryk på OK for at fjerne den. Du kan trykke på OK igen for at tilføje en kanal til listen igen. Favoritterne aktiveres ved at åbne konfigurationsmenuen og vælge favorittilstand. Brug / til at aktivere favorittilstand. Favoritterne deaktiveres ved at deaktivere favorittilstand. Skærmmenu For alle menuer vil tryk på knappen hente hjælpeoplysninger om menufunktionerne. Indtast koden med med talknapperne på fjernbetjeningen. Låseikonet vises herefter ved siden af den valgte kanal. Gentag denne procedure for at fjerne låsen. Indstilling af favoritter For at vælge en favorit skal du markere elementet Favoritter i bunden af menuen kanalliste. Tryk derefter på OK for at få vist menuen Rediger favoritliste på skærmen. Programguide Dette afsnit er det samme som de instrukser der gives på siden, Almindelig drift. Se afsnittet, Elektronisk programguide, (EPG) under Almindelig drift. Timere Aktiver punktet i hovedmenuen for at se timer-vinduet. Tilføj en timer ved at trykke på den GULE knap på fjernbetjeningen. Vinduet Tilføj Timer vises. Modus: Vælger kanallistetilstand. Dansk A01_MB46_[DK]_(01-TV)_1186UK_IDTV_NICKEL15_19841W_MOBIL TV_ _ indd :22:08

16 Kanal : eller tasterne vil navigere brugeren gennem TV- og radiolisten. Dato : Startdatoen indtastes med Højre/Venstreknapperne og talknapperne. Start : Starttidspunktet indtastes med venstre-/ højreknapperne og talknapperne. Slut : Sluttidspunktet indtastes med Højre/Venstreknapperne eller talknapperne. Varighed: Tiden fra start- til sluttidspunkt. Gentag: Du kan indstille en timer til aktivering én gang, dagligt eller ugentligt. Rediger/Slet: Tillader eller blokerer redigering for andre brugere. Gem indstillingerne ved at trykke på den GRØNNE knap eller annuller processen ved at trykke på den RØDE knap. Du kan redigere listen via den GRØNNE knap og slette med den RØDE knap. Betinget adgang Tryk på MENU knappen for at se hovedmenuen og brug eller til at fremhæve Betinget adgang linjen og tryk derefter på OK knappen: vist Menu og brug eller til at fremhæve TVopsætning og tryk på OK for at se menuskærmen. Du kan finde yderligere oplysninger om alle menupunkter i afsnittet Analogt TV-menusystem. Installer Ændringerne i denne menu gives som de følgende: Konfiguration Du kan konfi gurere indstillingerne for TV et. Vælg Confi guration fra menuen Setup og tryk på OK for at aktivere menuen. Tryk på EXIT-knappen på fjernbetjeningen for at lukke. Visse digitale jordkanaler kører på Pay Per View-basis. Disse kræver et abonnement og en ekstern enhed. Anskaf dig et CAM-modul og et tilhørende kort ved at abonnere hos et betalingskanalfirma og tilslut det så til TVapparatet på følgende måde. Sluk for TV-apparatet og tag stikket ud af kontakten. CAM-modulet skal sættes rigtigt i; det er umuligt at sætte det helt i, hvis det vender forkert. CAM-modulet eller TVterminalen kan blive beskadiget, hvis der bruges vold til at indsætte CAM-modulet. Forbind TV-apparatet til stikkontakten, tænd for det og vent et øjeblik, indtil kortet er aktiveret. Nogle CAM kan kræve følgende opsætning. Indstil CAM ved at åbne IDTV menuen, Begrænset adgang og tryk derefter på OK. (CAM opsætningsmenuen ses kun, når det er nødvendigt.) For at se sekontrakt-oplysningerne: Åben IDTV, tryk på MENU, Fremhæv Begrænset adgang og tryk på OK. Når der ikke er anbragt noget modul, ses Ingen begrænset adgangsmodul genkendt på skærmen. Se instruktionsmanualen til modulet for detaljer omkring indstillinger. Bemærk: CI modulet må kun isættes eller fjernes, når fjernsynet er på STAND-BY eller HELT SLUKKET. Tv-opsætning De kan bruge dette punkt til at få vist TV-funktionerne. De kan gå ind i menuen til opsætning af digitalt TV via hovedmenuen. Tryk på MENU -knappen for at få Dansk Hørehæmmede (* kun for EU-lande) (ekstra) Benyt eller knap til valg af Hørehæmmede og tryk eller knap for deaktivering / aktivering af denne indstilling. Hvis stationen udsender specielle lydsignaler kan denne funktion aktiveres for modtagelse af disse. Favorittilstand Brug denne funktion til at aktivere eller deaktivere favorittilstand. Tryk på / for at aktivere eller deaktivere denne funktion. Kanalliste Benyt knapperne eller for at gå til muligheden for kanalliste. Benyt knapperne eller for at ændre modus for kanallisten. Hvis man vælger TV Only med knapperne eller kan man navigere udelukkende gennem TV-kanalerne. Hvis man vælger TV Only med knapperne eller kan man navigere udelukkende gennem radiokanalerne. Hvis du vælger Kun tekst med eller navigerer du kun gennem tekstkanaler. A01_MB46_[DK]_(01-TV)_1186UK_IDTV_NICKEL15_19841W_MOBIL TV_ _ indd :22:09

17 Skanning kodet Skan kodet kanal er altid aktiveret ved førstegangsinstallationen. Når denne indstilling er aktiveret, findes også de kodede kanaler under søgeprocessen. Hvis der er stillet på OFF (FRA) findes manuelt kodede kanaler ikke under automatisk og manuel søgning. Benyt og til valg af Skan kodet kanal og tryk derefter på og for at deaktivere / aktivere denne indstilling. Standbysøgning (ekstra) Brug og til at vælge Standby-søgning og tryk derefter på og for at deaktivere / aktivere denne indstilling. Hvis du stiller Standby-søgning på Off (Fra), er denne funktion ikke til rådighed. For at bruge Stadby-søgning, skal du kontrollere, at Standby-søgning står på TIL. Modtageropgradering Over Air Download (OAD) Denne funktion hjælper med at holde tv et opdateret. Det virker automatisk og søger efter nye oplysninger, når disse er tilgængelige. Bemærk at denne indstilling er inaktiv og skal modifi ceres. Sørg for at TV et er i standby-tilstand. TV et vil automatisk starte hver dag kl om natten og søge efter ny information, der udsendes, og vil automatisk downloade dette til receiveren. Denne handling vil normalt tage cirka 30 minutter. Bemærk: Tv et kan starte i førstegangsindstallation-tilstand efter OAD opdatering. Forældrekontrol Benyt knapperne eller for at gå til funktionen, børnefilter. Tryk på knappen OK for at åbne menuen. Der vises en dialogboks, hvor der bedes om låsekoden. Nøglen er som udgangspunkt sat til Indtast PIN-kode. Hvis den indtastes forkert, vil beskeden Forkert PIN-kode blive vist. Hvis den er korrekt, vil menuen, Parental Control, blive vist: Børnespærring (ekstra) (*) (*) Hvis du indstiller England (UK) som land ved førstegangsinstallationen, ses forældrelås-funktionen ikke. Denne indstilling er kun til rådighed i EUlande. Når dette er aktiveret, vil apparatet modtage forældreinformation fra udsendelsen, og hvis denne forældrelås er aktiveret, vil der ikke blive afspillet video eller audio. Menulås I menulås kan du oprette låse til alle menuer, eller installationsmenuen for at begrænse adgangen til disse menuer. Hvis menulåsen er deaktiveret, er der fri adgang til menusystemet. Benyt knapperne eller for at gå til funktionen, Menulås. Benyt knapperne eller for at ændre modus for Menu Lock. Dansk DEAKTIVERET : Alle menuer er ulåste. ALLE MENUER : Der er kun adgang til Alle menuer med korrekt kode. Så brugeren kan ikke tilføje, slette, omdøbe, fl ytte kanaler eller indstille timere. INSTALLATIONSMENU : Installationsmenuen vil være låst. Brugeren kan da ikke tilføje kanaler. Ændringer opdateres, når konfi gureringsmenuen afsluttes. Indstil PIN-kode Benyt knapperne eller for at gå til muligheden for Set PIN. Tryk på OK for at vise vinduet for Set PIN. Benyt taltasterne til at indtaste den nye pin-kode som du skal bruge til at indtaste din nye pin en ekstra gang som bekræftelse. Pin-koden er som standard angivet til Hvis du ændrer koden, skal du sørge for at skrive den op og opbevare den i sikkerhed. Tidsindstillinger (Ekstra) I konfigurationsmenuen kan De markere punktet Tidsindstillinger ved at trykke på knappen eller. Tryk på OK for at få vist udnermenuen Tidsindstillinger På skærmen. Indstilling af aktuel tid og tidszone samt tidszone vil være tilgængelige. Brug knappen eller til at markere Tidszoneindstilling. Tidszonen indstilles ved hjælp af knapperne eller. Den kan indstilles til AUTO eller MANUEL. Hvis AUTO er valgt, kan funktionerne Aktuel tid og Tidszone ikke indstilles. Hvis MANUEL vã lges som tidszoneindstilling, kan tidszonen à ndres: Vælg Tidszone ved at trykke på eller knappen. Brug knappen eller til at ændre tidszonen mellem GMT-12 og GMT+12. Den aktuelle tid øverst i menulisten ændres i henhold til den valgte tidszone. Beskrivelse-i-lyd (ekstraudstyr) Beskrivelse-i-lyd refererer til et yderligere speakerspor for blinde og svagtsynede seere ved visuelle medier, herunder tv og fi lm. Fortælleren taler under præsentationen; beskriver, hvad der sker på skærmen i de naturlige pauser i lyden (og om nødvendigt nogle A01_MB46_[DK]_(01-TV)_1186UK_IDTV_NICKEL15_19841W_MOBIL TV_ _ indd :22:10

18 gange under dialogen). Du kan kun bruge denne funktion, hvis sendestationen understøtter dette ekstra speaker-spor. Brug eller til at vælge et punkt. Indstil derefter med eller. Beskrivelse-i-lyd (ekstraudstyr) Denne funktion aktiverer eller deaktiver beskrivelseni-lyd funktionen ved tryk på eller. Foretrukkent sprog (ekstraudstyr) Ændr det foretrukne beskrivelse-i-lyd sprog ved at trykke på eller. Denne indstilling kan kun benyttes, hvis den fi ndes. Relativ lydstyrke (ekstraudstyr) Med denne funktion kan beskrivelse-i-lyd funktionen øges eller reduceres relativt i forhold til den generelle lydstyrke. Sprog I denne menu kan brugeren indstille det foretrukne sprog. Sproget ændres ved at trykke på knappen OK. Filmtekst (ekstra) For at underteksterne kan vises korrekt skal denne funktion bruges til at vælge et fi lmundertekstsprog. Vælg det ønskede sprog ved at trykke på eller. Guide : ved at trykke på tasterne eller kan man ændre sprog for guide. Nuværende Audio : Hvis sprog for audio er understøttet, kan man ændre dette ved at trykke på knapperne eller. Undertekst : Hvis underteksterne er gemt, kan man ændre dem ved at trykke på knapperne eller. Underteksterne vil blive vist i det valgte sprog. Bemærk: Hvis landefunktionen er indstillet på Danmark, Sverige, Norge eller Finland, fungerer sprogindstillingsmenuen som nedenfor beskrevet: Sprogindstillinger Menu : Viser systemets sprog Foretrukket Disse indstillinger vil blive brugt, hvis de er tilgængelige. Ellers vil de aktive indstillinger blive brugt. Audio : ved at trykke på tasterne eller kan man ændre sprog for audio. Undertekst : Man kan skifte sprog for undertekster ved tryk på tasterne eller. Underteksterne vil blive vist i det valgte sprog. I konfigurationsmenuen kan du fremhæve Sprogindstillinger ved at trykke på eller. Tryk på OK, og undermenuen Sprogindstillinger ses på skærmen: Brug eller til at fremhæve menupunktet, som skal indstilles, og tryk derefter på eller for at indstille. Bemærk: Systemsprog defi nerer skærmmenusproget. Lydsprog bruges til at vælge en kanals lydspor. Primære indstillinger har førsteprioritet, når en udsendelse tilbyder flere valg. Sekundære indstillinger er alternativerne, når de første muligheder ikke fi ndes. Installation Installationsmenuen er hovedsageligt beregnet til at hjælpe dig med at opbygge en Kanaloversigt på den mest effektive måde. Gå derefter ind i konfi gurationsmenuen ved at trykke på knapperne eller. Denne menu indeholder følgende punkter: (*) For Danmark, Sverige, Norge og Finland. Dansk A01_MB46_[DK]_(01-TV)_1186UK_IDTV_NICKEL15_19841W_MOBIL TV_ _ indd :22:12

19 Automatisk kanalskanning Den automatiske kanalscanning startes ved at trykke på knappen OK, mens punktet Automatisk kanal er fremhævet. Følgende meddelelse ses på skærmen: Fremhæv Yes (Ja) eller No (Nej) ved hjælp af knapperne eller, og tryk på OK for at bekræfte valget. Hvis du har valgt Ja (Yes), startes den automatiske søgning. Hvis du vælger Nej (No), annulleres den automatiske søgning. Når søgningen efter digitale kanaler er afsluttet, spørger en meddelelse på skærmen, om De vil søge efter analoge kanaler: Tryk OK igen for at søge efter analoge kanaler. Følgende menu til analog kanalsøgning vises på skærmen: Når APS er afsluttet, vises programoversigten på skærmen. Programoversigten viser programmernes numre og navne. Kanalsøgning Under manuel kanalscanning skal der indtastes nummer på multiplexen manuelt, og kun dén multiplex søger efter kanaler. For hvert gyldigt kanalnummer, ses signalniveau og -kvalitet på skærmen. Ved både manuel og automatisk søgning vil eventuelle kanaler, der allerede er gemt, ikke blive bevaret, da det kan føre til, at samme kanal er gemt fl ere gange. Ryd serviceliste (*) (*) Denne funktion ses kun, når landefunktionen er indstillet på Danmark, Sverige, Norge eller Finland. Brug denne indstilling til at rydde de lagrede kanaler. Tryk på eller for at vælge Ryd serviceliste og tryk derefter på OK. Følgende OSD meddelelse ses på skærmen: Markér NO (Nej) og tryk på OK for at annullere. Vælg Yes ( Ja ) ved at trykke på eller og tryk på OK for at slette alle kanalerne. Førstegangsinstallation Brugeren kan bruge dette punkt til at indlæse standardindstillinger, som er blevet indlæst i modtageren fra fabrikken. For at installere fabriksindstillingerne, skal De markere menupunktet Førstegangsindstallation (First Time Installation) og trykke på OK, hvorefter De bliver spurgt om De vil slette indstillingerne. Vælges Ja (Yes) ved at trykke på OK, mens Ja (Yes) er fremhævet, slettes den eksisterende kanaloversigt. Du bliver herefter bedt om at bekræfte sletning af alle kanaler og indstillinger: Vælg Sprog, Land og Tekst-sprog ved brug af eller og eller knapperne. Tryk på OK eller den RØDE knap for at fortsætte. Tryk på den BLÅ knap for at annullere. Nedenstående menu ses under den automatiske tuning: Dansk Den eksisterende kanaloversigt slettes ved at vælge Ja og trykke på OK. Når fabriksindstillingerne er indlæst, vises menuen Førstegangsindstallation. Den menu, som vises for sprogvalg, vises først på skærmen. Ved hjælp af eller knappen A01_MB46_[DK]_(01-TV)_1186UK_IDTV_NICKEL15_19841W_MOBIL TV_ _ indd :22:13

20 kan du vælge det ønskede sprog. Tryk på OK for at aktivere. Derefter vises meddelelsen Førstegangsinstallation på skærmen. Vælg landet, du ønsker at bruge, med eller og tryk derefter på OK (* kun EU-lande). Afspilning af MP3-filer Tryk OK for at starte installationen. Når søgningen er afsluttet for digitale kanaler, vises en meddelelse, der spørger om man vil søge efter analoge kanaler, på skærmen. Denne proces er den samme som den, der er beskrevet i sektionen, Automatisk søgning. Mediebrowser Åbn først Mediebrowser-vinduet ved enten at trykke på knappen MENU på fjernbetjeningen og derefter vælge Mediebrowser ved at trykke på eller. Tryk på OK knappen for at fortsætte. Mediebrowserens menuindhold (afhængigt af indholdet på dit USB-drev) vises. Når du tilslutter en USB enhed, ses følgende skærm: Afspil denne (OK) Afspiller den valgte fi l. Afspil (GRØN) : Afspiller alle mediefi ler i mappen og starter med den markerede fi l. Pause/Resume (GUL knap): Sætter afspilningen på pause eller fortsætter afspilningen. Stop (RØD ) : Stopper fi lafspilningen. Foregående/Næste ( / ) : Springer til den forrige eller næste fi l på listen. Flyt rundt (INFO ) : Afspiller fi lerne vikårligt. Hvis Blandetilstanden (shuffl e) er aktiveret, vil forrige/ næste-funktionen og springe vilkårligt rundt i numrene. Loop (BLÅ ) : Afspiller den valgte fi l igen og igen. Visning af JPG-filer Vælg YES ( JA ) ved at trykke på eller og tryk derefter på OK. Mediebrowser ses. Du kan afspille musik-, billede- og videofi ler fra en USB-nøgle. Bemærk : Hvis du tilslutter USB-nøglen i analog tilstand, skifter TV et automatisk til digital tilstand. Bemærk : Nogle USB-kompliante enheder understøttes muligvis ikke. Bemærk : Hvis USB-nøglen ikke genkendes efter du har slukket og tændt for TV et eller ved førstegangsinstallationen, skal du tage USB-enheden ude og slukke og tænde for boksen igen. Tilslut USB-enheden igen. Spring (0...9) : spring til den valgte file med talknapperne. OK: viser det valgte billede i fuld skærm. Afspil / Slideshow (GRØN): starter et slideshow med alle billeder i mappen. Dansk A01_MB46_[DK]_(01-TV)_1186UK_IDTV_NICKEL15_19841W_MOBIL TV_ _ indd :22:14

Indholdsfortegnelse. Appendiks E: Softwareopgradering... 33 Specifi kationer... 34 Digital modtagelse (DVB-T)... 34 Digital modtagelse (DVB-C)...

Indholdsfortegnelse. Appendiks E: Softwareopgradering... 33 Specifi kationer... 34 Digital modtagelse (DVB-T)... 34 Digital modtagelse (DVB-C)... Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 3 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Lisätiedot

(typer indgangssignal)... 38 Låsning af kanal... 21. Appendiks C: Understøttede DVI-opløsninger... 39 Kanallistefi lter (tilvalg)...

(typer indgangssignal)... 38 Låsning af kanal... 21. Appendiks C: Understøttede DVI-opløsninger... 39 Kanallistefi lter (tilvalg)... Indhold Funktioner... 2 Fotovisning via USB... 23 Indledning... 2 Slideshow-indstillinger... 23 Klargøring... 2 Musikvisning via USB... 24 Sikkerhedsforskrifter... 3 Optagelsesbibliotek... 24 Pakkens indhold...

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

Indholdsfortegnelse. Appendiks E: Softwareopgradering Specifikationer Digital modtagelse (DVB-C) BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...

Indholdsfortegnelse. Appendiks E: Softwareopgradering Specifikationer Digital modtagelse (DVB-C) BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV... Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 3 Strøm... 3 Pakkens indhold... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning af forbindelser

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

MultyMedia TS 1. Brugervejledning Bruksanvisning Käyttöopas Bedieningshandleiding

MultyMedia TS 1. Brugervejledning Bruksanvisning Käyttöopas Bedieningshandleiding DA MultyMedia TS 1 SV FI Brugervejledning Bruksanvisning Käyttöopas Bedieningshandleiding NL med indbygget CONAX decodersystem og PCMCIA åbning til isætning af et CI modul. Til modtagelse af frie og krypterede

Lisätiedot

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv et

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv et Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Miljøinformation... 3 TV - Funktioner... 3 Medfølgende tilbehør... 4 Oversigt over tv et... 4 TV-betjeningsknapper & betjening... 4 Oversigt over fjernbetjening

Lisätiedot

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Miljøinformation... 3 TV - Funktioner... 3 Medfølgende tilbehør... 4 Oversigt over tv'et... 4 TV-betjeningsknapper & betjening... 5 DVD - Betjeningsknapper... 5

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv et

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv et Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Miljøinformation... 3 TV - Funktioner... 3 Medfølgende tilbehør... 4 Oversigt over tv et... 4 TV-betjeningsknapper & betjening... 4 DVD - Betjeningsknapper... 5

Lisätiedot

Indholdsfortegnelse. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 3 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Miljøinformation... 3 Tv ets funktioner... 3 Medfølgende tilbehør... 3 Se Billedet TV... 4 TV-betjeningsknapper & betjening... 4 Fjernbetjening... 5 Brug af et modul

Lisätiedot

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Miljøinformation... 3 TV - Funktioner... 3 Medfølgende tilbehør... 4 Oversigt over tv et... 4 TV-betjeningsknapper & betjening... 4 Oversigt over fjernbetjening

Lisätiedot

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Miljøinformation... 3 Tv ets funktioner... 3 Medfølgende tilbehør... 3 Se Billedet TV... 4 TV-betjeningsknapper & betjening... 4 Fjernbetjening... 5 Brug af et modul

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 2009 Sony Corporation 4-146-428-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander 2-588-610-41(1) Integrated Remote Commander Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RM-AV2500T 2005 Sony Corporation 2DK Funktioner RM-AV2500T fjernbetjeningen giver en centraliseret styring af alle dine

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1)

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

LED40DBI OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR 40" LED-TV

LED40DBI OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR 40 LED-TV LED40DBI OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR 40" LED-TV Indhold Sikkerhedsoplysninger...1 Mærkning af produktet...2 Miljøinformation...3 Funktioner...3 Medfølgende Tilbehør...3 Standbymeddelelser...3

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV "Montering af beslaget til vægmontering" medfølger ikke som separat folder til dette tv. Monteringsvejledningen skal i stedet findes i brugervejledningen til tv'et. Seinäasennuskiinnittimen

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

HT-R390. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2

HT-R390. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2 Dansk Suomen Norsk AV Receiver Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2 HT-R390 Instruktionsvejledning Tak fordi du købte en Onkyo AV-receiver. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-138-894-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DN1000 2009 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

VIGTIGT - Læs brugsanvisningen helt, før du installerer eller bruger TV et

VIGTIGT - Læs brugsanvisningen helt, før du installerer eller bruger TV et Indhold Sikkerhedsoplysninger...2 Mærkning af produktet...2 Miljøinformation...4 Funktioner...4 Medfølgende Tilbehør...4 Standbymeddelelser...4 TV-Betjeningsknap & Betjening...4 Sæt batterierne i fjernbetjeningen...5

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

MEX-BT5100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System

MEX-BT5100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 20. Lue esittelytilan (DEMO)

Lisätiedot

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2-659-814-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2006 Sony Corporation Læs dette først DK 2 Inden du tager enheden i brug, skal du

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR. LED55FSBi

OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR. LED55FSBi OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR LED55FSBi COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Indhold Sikkerhedsoplysninger...2 Mærkning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-234-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W * *Kun DAV-DZ880W Vain DAV-DZ880W Apenas DAV-DZ880W 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning ADVARSEL For at mindske risikoen for brand må enhedens ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser, duge, gardiner el. lign.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

LED55DBİ OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR 55" LED-TV

LED55DBİ OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR 55 LED-TV LED55DBİ OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR 55" LED-TV Contents Indhold...1 Sikkerhedsoplysninger...2 Mærkning af produktet...2 Miljøinformation...3 Funktioner...4 Medfølgende Tilbehør...4

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

Audio Library System

Audio Library System J:\sony\jobb\stereo\P500\layout\sv\00GB+00COV-EUR.fm masterpage:right 00GB+00COV-EUR.fm Page 1 Friday, September 13, 2002 9:17 AM Audio Library System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Overhead DVD Entertainment System

Overhead DVD Entertainment System Overhead DVD Entertainment System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Innehållsförteckning DA FI SV Se "Tilslutninger" på side 37 for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä koskevat tiedot

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 6. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-158-429-31(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se 7. Esittelynäyttötilan (DEMO)

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-244-278-51(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI SCD-XB790 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot