Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas"

Transkriptio

1 Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

2 Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner under Vejledning i brug af ekstra funktioner i kapitel 7. För detaljerad information om olika knappar och funktioner, se Bruksanvisningen kapitel 7. Lisätietoja painikkeista ja toiminnoista on Lisätoimintojen oppaan luvussa 7. [1] Mikrofon [2] Mikrofonarm [3] Højttaler [4] Online indikator [5] Volumenknap med mikrofonafbryder [6] Taleknap [7] Ørekrog [8] Dæksel over base [9] Ladekontakt til headset [10] Stik til strømforsyning [11] Stik til USB-ledning [12] Stik til forbindelsesindikator (OLI) [13] AUX-port [14] Knap til etablering af forbindelse [15] Headsetholder [16] Taleknap på base (med indikator) [17] Indikator for mikrofonafbrydelse [18] Batteriindikator (4 dioder) [19] Netledning [20] USB-ledning [21] Hovedbøjle [1] Mikrofon [2] Mikrofonarm [3] Hörsnäcka [4] Länkindikator [5] Volymkontroll med sekretessfunktion [6] Länkknapp [7] Öronkrok [8] Basenhetsskydd [9] Laddare till headset [10] Nättuttag [11] Uttag för USB-sladd [12] Uttag för extra samtalsindikator [13] AUX-port [14] Matchningsknapp [15] Laddningshållare [16] Basenhetens länkknapp (med indikator) [17] Sekretessindikator [18] Batteriindikator (4 dioder) [19] Nätadapter [20] USB-sladd [21] Huvudbåge [1] Mikrofoni [2] Mikrofoninvarsi [3] Kaiutin [4] Online-merkkivalo [5] Äänenvoimakkuuden säätö ja mykistyskytkin [6] Puhe-painike [7] Tukikoukku [8] Tukiaseman kansi [9] Sankaluurin laturi [10] Verkkolaitteen liitäntä [11] USB-johdon liitäntä [12] Online-merkkivalon liitäntä (OLI) [13] AUX-liitäntä [14] Kytkentäpainike [15] Latausasema [16] Tukiaseman Puhe-painike (jossa merkkivalo) [17] Mykistyksen merkkivalo [18] Akun latausmerkkivalo (neljä diodia) [19] Virtajohto [20] USB-johto [21] Pääpanta Oversigt Översikt Yleiskuvaus

3 Installation [2.1] Sæt den mindste ende af den medfølgende USB-ledning i basens USB-port. [2.2] Sæt den største ende af den medfølgende USB-ledning i pc ens USB-port. 4Pc ens standarddrivere anvendes, og enhedens ID vil vises som 9330e. Se Vejledning i brug af ekstra funktioner vedrørende yderligere funktioner til understøttede operativsystemer. Tilslutning af strøm [2.3] Sæt strømadapteren i basen. [2.4] Slut strømforsyningen til en stikkontakt. 4USB-knappens indikator lyser. Bemærk: Hvis din telefon har en separat headset port, se Vejledning i brug af ekstra funktioner for installation og brug af denne port. Installation [2.1] Koppla den lilla änden på USBsladden till basenhetens USB-port. [2.2] Koppla den stora änden på USB-sladden till datorns USB-port. 4Datorns standarddrivrutiner används; enhetens ID visas som 9330e. Se Handbok för extrafunktioner för ytterligare information om funktionerna hos de drivrutiner som stöds. Koppla på strömmen [2.3] Koppla nätadaptern till basenheten. [2.4] Koppla nätadaptern till vägguttaget. 4USB-knappen tänds. Obs! Om telefonen har ett separat headset-uttag läser du i Bruksanvisning om hur du ställer in och använder uttaget. Käyttöönotto [2.1] Kytke laitteen mukana toimitetun USB-johdon pienempi pää tukiaseman USB-porttiin. [2.2] Kytke USB-johdon toinen pää tietokoneen USB-porttiin. 4Tietokoneen vakio-ohjaimia käytetään. Laitetunnus on 9330e. Katso Lisätoimintojen oppaasta tuetut käyttöjärjestelmät. Kytkeminen virtalähteeseen [2.3] Kytke virtajohto tukiasemaan. [2.4] Kytke virtajohto pistorasiaan. 4USB-tilan merkkivalo syttyy. Huomautus: Jos puhelimessa on erillinen sankaluuriportti, katso lisätietoja portin käyttämisestä ja käyttöönotosta Installation Installation Käyttöönotto

4 Opladning [3.1] Anbring headsettet i basen til opladning. Alle batteriindikatorer lyser i et sekund. [3.2] Oplad headsettet i mindst 30 minutter inden brug. En fuld opladning tager 3 timer. 4Antallet af tændte batteriindikatorer viser opladningsniveauet, selv når headsettet ikke er i basen. Indstilling af mikrofonvolumen Computerens indstillinger bestemmer mikrofonvolumen, hvis der anvendes et VoIP-program. Justering af højttalervolumen [3.3] Tryk volumenknappen op/ned for at justere transmissionsvolumen. 4Tonerne i headsettet angiver volumenniveauet. Ladda [3.1] Placera headsetet i basenheten när du vill ladda det. Alla dioder i batteriindikatorn lyser i ungefär en sekund. [3.2] Ladda headsetet i minst 30 minuter innan du använder det. En fullständig laddning tar 3 timmar. 4Antalet tända batteriindikatorer anger laddningsnivån, även när headsetet inte är placerat i basenheten. Inställning för mikrofonvolym Om du använder ett VoIP-program beror mikrofonvolymen på datorns inställningar. Justera öronsnäckans volym [3.3] Tonerna i headsetet anger att volymnivån justeras. 4För max och minimi volym hörs en ljusare ton. Lataaminen [3.1] Aseta sankaluuri tukiasemaan latautumaan. Kaikki akun latausmerkkivalon diodit syttyvät sekunniksi. [3.2] Lataa sankaluuria vähintään 30 minuuttia ennen käyttöä. Akun latautuminen täyteen kestää 3 tuntia. 4Palavien diodien määrä akun latausmerkkivalossa ilmaisee lataustason, vaikka sankaluurit eivät olisi tukiyksikössä. Lähtevän äänen voimakkuuden asetus Jos käytössä on VoIP-sovellus, lähtevän äänen voimakkuus määräytyy tietokoneen asetusten mukaan. Tulevan äänen säätö [3.3] Säädä saapuvan äänen voimakkuus painamalla kytkintä ylös- tai alaspäin. 4 Sankaluurissa kuuluvat äänet ilmaisevat äänenvoimakkuuden tason. Opladning Ladda Lataaminen % 100 % 1 sec ))) Justering af højttalervolumen Justera öronsnäckans volym Tulevan äänen säätö Opladning/Lydjustering Ladda/Ljudjusteringar Lataaminen/Äänensäätö

5 Opkald [4.1] Løft headsettet fra basen, eller tryk på headsettets taleknap, hvis du allerede har headsettet på. [4.2] USB-indikatoren begynder at blinke. [4.3] Gennemfør opkaldet jf. instruktionerne til pc-programmet. Afslutning af opkald [4.4] Afslut opkaldet jf. instruktionerne til pc-programmet. [4.5] Sæt headsettet tilbage i basen. Taleknap på basen (med indikator): Lyser, når strømmen er tilsluttet, og blinker, når forbindelsen aktiveres i headsettet. Ringa samtal [4.1] Ta upp headsetet från basenheten länk skapas då direkt. Alternativt tryck på svarsknappen på headsetet eller basenheten. [4.2] Länkindikatorn på basen och headsetet börjar blinka. [4.3] Ring samtalet via datorn. Avsluta samtal [4.4] Avsluta samtalet via datorn. [4.5] Sätt tillbaka headsetet i basenheten. Basenhetens svarsknapp med indikator: Lyser när enheten är påslagen och blinkar när headset-länk är aktiverad. Puhelun soittaminen [4.1] Ota sankaluuri tukiasemasta tai paina sankaluurin Puhe-painiketta, jos sankaluuri on jo päässäsi. [4.2] USB-merkkivalo alkaa vilkkua. [4.3] Soita puhelu tietokonesovelluksen ohjeiden mukaisesti. Puhelun lopettaminen [4.4] Lopeta puhelu tietokonesovelluksen ohjeiden mukaisesti. [4.5] Aseta sankaluuri takaisin tukiasemaan. Tukiaseman Puhe-painike, jossa on merkkivalo: Valo palaa, kun virta on kytkettynä, ja valo vilkkuu, kun sankaluurin linkki on aktivoitu. Opkald Ringa samtal Puhelun soittaminen Afslutning af opkald Avsluta samtal Puhelun lopettaminen Opkald Ringa/avsluta samtal Soittaminen

6 Besvarelse af opkald [5.1] Computerens VoIP-program giver kun besked om indgående opkald. [5.2] Tag headsettet ud af basen, eller tryk på taleknappen, hvis du har headsettet på. 4Opkaldet stilles automatisk igennem. Hvis opkaldet ikke automatisk stilles igennem til headsettet, skal svarfunktionen automatisk aktiveres via VoIPprogrammet på computeren. Afbrydelsesfunktion [5.4] Afbrydelsesfunktion for mikrofon aktiveres/deaktiveres ved at trykke på mikrofonafbryderen på volumenknappen. 4Mens mikrofonen er afbrudt, høres en tone med jævne mellemrum i headsettet, og indikatoren for mikrofonafbrydelse på basen lyser. Bemærk: Afbrydelsesfunktionen deaktiveres automatisk, når opkaldet afbrydes. Besvara samtal [5.1] Datorns VoIP-program meddelar dig vid inkommande samtal. [5.2] Ta upp headsetet från basenheten länk skapas då direkt. Alternativt tryck på svarsknappen på headsetet eller basenheten. 4Samtalet kopplas till headsetet. Sekretessfunktionen [5.3] Mikrofonsekretess aktiveras/inaktiveras genom att du trycker på volymkontrollens sekretessfunktion. 4När sekretessen är aktiverad hör du en tonstöt med 10 sekunders intervall i headsetet och sekretessindikatorn lyser på basenheten. Obs! Sekretessfunktionen inaktiveras automatiskt när ett samtal avslutas. Puheluihin vastaaminen [5.1] Tietokoneen VoIP-sovellus ilmoittaa saapuvasta puhelusta. [5.2] Ota sankaluuri tukiasemasta tai paina Puhe-painiketta, jos sankaluuri on jo päässäsi. 4Puhelu yhdistyy. Jos puhelu ei yhdisty automaattisesti sankaluuriin, voit aktivoida puhelun vastaustoiminnon tietokoneen VoIP-sovelluksessa manuaalisesti. Mykistystoiminto [5.3] Ota mykistystoiminto käyttöön tai poista se käytöstä painamalla äänenvoimakkuuden säätimen mykistyskytkintä. 4Kun mykistys on käytössä, sankaluurissa kuuluu säännöllisin väliajoin äänimerkki ja tukiasemassa palaa mykistyksen merkkivalo. Huomautus: Mykistystoiminto poistuu automaattisesti käytöstä, kun puhelu päättyy. Besvarelse af opkald Besvara samtal Puheluihin vastaaminen Afbrydelsesfunktion Sekretessfunktionen Mykistystoiminto Besvar opkald Besvara samtal Puheluihin vastaaminen

7 Du kan se yderligere oplysninger og tekniske specifikationer i Vejledning i brug af ekstra funktioner på: Bærestil Audioindikatorer/visuelle indikatorer USB Fejlfinding Installation på telefon med headsetport Mer information och tekniska data finns i Bruksanvisningen på: Alternativ för att bära headsetet Ljud-/bildsymboler USB Felsökning Installeras på telefoner med headset-uttag Lisätiedot ja tekniset tiedot osoitteessa: Käyttötavat Äänimerkit ja merkkivalot USB Vianmääritys Asennus puhelimiin, joissa on sankaluuriliitäntä GN A/S Lautrupbjerg 7 P.O. Box 99 DK-2750 Ballerup Danmark Tlf.: Fax: GN Netcom AB P.O.Box Svarvargatan Stockholm Sverige Tel: Fax: Teletekno Oy Onninen Teletekno Oy P.O.Box 60 (Ristipellontie 16) Helsinki Suomi Puhelin: Faksi: RevA GN Netcom All rights reserved.

GN9330e. Quick Start Guide

GN9330e. Quick Start Guide GN9330e Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Quick Start Guide Du kan få detaljerede oplysninger

Lisätiedot

GN9350e. Quick Start Guide

GN9350e. Quick Start Guide GN9350e Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Quick Start Guide Oversigt headset [1] Mikrofon

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Oversigt headset [1] Mikrofon [2] Mikrofonarm [3] Online

Lisätiedot

GN Netcom AB Svarvargatan 11 100 28 Stockholm Sverige. Tel: +46 8 693 09 00 Fax: +46 8 654 84 80 www.gnnetcom.se

GN Netcom AB Svarvargatan 11 100 28 Stockholm Sverige. Tel: +46 8 693 09 00 Fax: +46 8 654 84 80 www.gnnetcom.se Page 1 GN 4800 VoIP Switch Dansk Vejledning i indstilling og brug Svenska Installations- och användarhandbok Suomi Asennus- ja käyttöopas GN Netcom Danmark Banemarksvej 50B 2605 Brøndby Danmark GN Netcom

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

GN 6210. Kort vejledning til opsætning. Dansk Svenska Suomi. Guide för Snabbinstallation Pika-asennusopas

GN 6210. Kort vejledning til opsætning. Dansk Svenska Suomi. Guide för Snabbinstallation Pika-asennusopas GN 6210 Dansk Svenska Suomi Kort vejledning til opsætning Guide för Snabbinstallation Pika-asennusopas Headset [1] Højttaler/MiniGel [2] Headsetindikator [3] Multifunktionsknap [4] Volumenknap, op/ned

Lisätiedot

GN 9120 DG. Dansk Indstillinger og anvendelse Svenska Installation och användning Soumi Asennus ja käyttö

GN 9120 DG. Dansk Indstillinger og anvendelse Svenska Installation och användning Soumi Asennus ja käyttö GN 9120 DG Dansk Indstillinger og anvendelse Svenska Installation och användning Soumi Asennus ja käyttö Dansk Svenska [1] Ladestation (base) [2] Hovedbøjle [2a] Online-indikator [2b] Volumenknap [2c]

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas Plantronics M70 -M90 sarja - Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö* 4 Kielen valitseminen 5 Pariliitoksen muodostaminen 6 Kuulokkeen osat 7 Käytä turvallisesti! 7 Hallinta 8 Puheluun

Lisätiedot

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista:

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: TCD300NE_QG(fi-fi).fm Page 1 Friday, November 12, 2004 2:01 PM Pikaopas Digitaalinen johdoton puhelin Malli KX-TCD300NE Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: Painikkeet Luuri A B C D E F G H

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Jabra SPEAK 410. Käyttöohje. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Käyttöohje. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Käyttöohje www.jabra.com Sisällysluettelo TERVETULOA...3 Tuotteen yleiskuvaus...3 Asennus...4 yhdistetään...4 ASENNUS...4 soittotoiminnot...4 Avun saaminen...6 2 TERVETULOA Onnittelut uudesta

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Plantronics VoYaGEr 510-UsB BLUETOOTH -kuulokejärjestelmä 0 0 0

KÄYTTÖOPAS Plantronics VoYaGEr 510-UsB BLUETOOTH -kuulokejärjestelmä 0 0 0 KÄYTTÖOPAS Plantronics VOYAGER 510-USB BLUETOOTH -kuulokejärjestelmä 0 0 0 TERVETULOA Tässä käyttöoppaassa on ohjeita Plantronics Voyager 510- ja USB Bluetooth -kuulokkeiden asetusten määrittämisestä ja

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske...

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske... Radio CD Bluetooth Svenska... Suomalainen... Danske... S FIN DK 1 Användningsföreskrifter................................................................... S.2 Allmän beskrivning......................................................................

Lisätiedot

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 Modell/Malli: USB-NL2 Nr/Nro: 32-8825 Vers: 002-200312 SE Beskrivning Nätverkskabel för enkel filöverföring mellan datorer med USB

Lisätiedot

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 KÄYTTÖOPAS TERVETULOA Tervetuloa Plantronicsin kuuloketuoteperheen pariin. Plantronics tarjoaa laajan tuotevalikoiman, joka kattaa tavoitteiden ja liiketoiminnan

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 200W

Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 200W Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 200W Suomi Conference phones for every situation Kuvaus Konftel 200W Konftel 200W on DECT-neuvottelupuhelin, jonka toiminta-alue on jopa 30 m 2. Konftel 200W voidaan

Lisätiedot

Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W

Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W Suomi Conference phones for every situation Oheiselta CD levyltä löydät kattavan käsikirjan josta saat lisätietoja Yleiskuva Kolme merkkivaloa Kolme kaiutinta Sininen

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Pikaopas 1 Kytke 2 Asenna 3 Nauti Mitä laatikko sisältää? Tukiasema TAI Luuri Akkutilan kansi Tukiasema ja

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder Digial HD Video Camera Recorder HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporaion 4-530-284-21(1) Digial HD-videokamera-opager Følgende beskriver de funkioner, der leveres/ændres med denne firmwareopdaering sam hvordan

Lisätiedot

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här 1 Install the software (required for full functionality). Installer softwaren (er nødvendig, for at alle funktionerne kan bruges). Asenna ohjelmisto

Lisätiedot

SoundGate. Bernafon SoundGate. Näppäinlukko. Äänenvoimakkuuden ja ohjelman vaihtaminen. Puhelu. Musiikki/audio-painike. Bluetooth -painike

SoundGate. Bernafon SoundGate. Näppäinlukko. Äänenvoimakkuuden ja ohjelman vaihtaminen. Puhelu. Musiikki/audio-painike. Bluetooth -painike Bernafon SoundGate SoundGate PIKAOHJE Näppäinlukko Äänenvoimakkuuden ja ohjelman vaihtaminen Puhelu Musiikki/audio-painike Bluetooth -painike Akun merkkivalo Tämä ohje on vain lyhyt tiivistelmä. Tärkeä

Lisätiedot

Pikaopas CD480/CD485

Pikaopas CD480/CD485 Pikaopas CD480/CD485 Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD485) Tukiasema (CD480) Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

Digitaalinen langaton puhelin SE 240 Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja SE 245

Digitaalinen langaton puhelin SE 240 Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja SE 245 Digitaalinen langaton puhelin SE 240 Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja SE 245 TERVETULOA Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti Pakkauksen sisältö SE240/SE245 luuri SE240 tai SE245 tukiasema

Lisätiedot

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet HP Roar Plus -kaiutin Muut ominaisuudet Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-konsernin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti philips + Pakkauksen sisältö CD640 tukiasema TAI - Connect Install Enjoy CD640/CD645 luuri CD645 tukiasema Tukiaseman verkkolaite Welcome Quick start guide

Lisätiedot

Pikaopas XL370/XL375

Pikaopas XL370/XL375 Pikaopas XL370/XL375 Pakkauksen sisältö Tukiasema (XL375) Tukiasema (XL370) Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin

Lisätiedot

Plantronics DA -sarjan vahvistin. Käyttöopas

Plantronics DA -sarjan vahvistin. Käyttöopas Plantronics DA -sarjan vahvistin Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Virta 4 Plantronics-ohjelmisto 5 Sovelluksen asentaminen 5 Aloita ohjelmistot 5 Hub-sovelluksen välilehdet 5 Kuulokkeen käyttäminen

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

DECT-telefon DECT-puhelin

DECT-telefon DECT-puhelin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING DECT-telefon DECT-puhelin Nr/Nro: 36-2712/36-2713 Modell/Malli: idect X1 SE s.3 NO s.47 FI s.87 Ver. 001-200612 SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Kort vejledning til opsætning

Kort vejledning til opsætning Dansk Svenska Suomi Kort vejledning til opsætning Guide för Snabbinstallation Pika-asennusopas Headsettet oplades i mindst 20 minutter, inden det tages i brug. Baseenhed [1] Online-indikator [2] Forbindelsesindikator

Lisätiedot

Aloita tästä Pika-aloitusopas

Aloita tästä Pika-aloitusopas Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100 BDV-E2100 Start her Hurtig installationsvejledning Aloita tästä Pika-aloitusopas Börja här Snabbstartguide BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100

Lisätiedot

Digitaalinen langaton puhelin Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja TERVETULOA. Pikaopas. Liitä. Asenna. Nauti

Digitaalinen langaton puhelin Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja TERVETULOA. Pikaopas. Liitä. Asenna. Nauti Digitaalinen langaton puhelin Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja SE140 SE145 TERVETULOA Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti Pakkauksen sisältö SE140/SE145 luuri SE140 tai SE145 tukiasema Verkkolaite

Lisätiedot

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide Plantronics DA80 Audio Processor User Guide Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Virta 4 Plantronics Spokes -ohjelmisto 5 Sovelluksen asentaminen 5 Aloita ohjelmistot 5 Hub-sovelluksen välilehdet 5 Kuulokkeen

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema Pikaopas SE888 Pakkauksen sisältö Tukiasema Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Doro Secure 580. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580 Käyttöopas Suomi Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois 2. Kuulokemikrofoniliitäntä 3. Laturin

Lisätiedot

Webee Wireless N Router

Webee Wireless N Router Pika-asennusohje v1.1 Wireless N Router (Laiteversio 2) Pikaopas auttaa sinua pääsemään alkuun laitteen käytössä. Tässä neuvotaan perustoiminnot kuten laitteen kytkeminen tietokoneeseen ja laajakaistamodeemiin

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO tukee seuraavia protokollia HSP Headset Profile HFP Hands-free Profile A2DP Advanced Audio Distribution Profile AVRCP Audio/Video Remote Control Profile

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Kytke Asenna Nauti Mitä laatikko sisältää? CD140-tukiasema TAI CD140/CD145 luuri CD145-tukiasema Tukiaseman verkkosovitin Puhelinjohto CD140 2 ladattavaa AAA akkua Pikaopas CD140

Lisätiedot

Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 50

Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 50 Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 50 Suomi Conference phones for every situation Yleiskuva Kolme merkkivaloa Vihreä kytketty Punainen mykistetty Kolme kaiutinta Mikrofoni, 360 toimintasäde Kaapelin syvennys

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

VOYAGER 510 BLUETOOTH - KUULOKEJÄRJESTELMÄ. Käyttöopas

VOYAGER 510 BLUETOOTH - KUULOKEJÄRJESTELMÄ. Käyttöopas VOYAGER 510 BLUETOOTH - KUULOKEJÄRJESTELMÄ Käyttöopas TERVETULOA Voyager 510 Bluetooth -kuulokejärjestelmä Kiitos siitä, että olet valinnut Plantronicsin Voyager 510 Bluetooth -kuulokejärjestelmän. Voyager

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. Asennus. Kytkeminen. Instalace

Tervetuloa. Pikaopas. Asennus. Kytkeminen. Instalace Tervetuloa FI Pikaopas 1 2 3 Asennus Kytkeminen Instalace Mitä laatikko sisältää Luuri Tukiasema Tukiaseman verkkosovitin Puhelinjohto 2 AAA ladattavat akut Akkutilan kansi Käyttöopas Pika-aloitus opas

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PLANTRONICS SAVI OFFICE WO350 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2752351

Käyttöoppaasi. PLANTRONICS SAVI OFFICE WO350 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2752351 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

Jabra EASYGO USER MANUAL

Jabra EASYGO USER MANUAL USER MANUAL Sisällysluettelo KIITOS......................................................... 2 ESITTELYSSÄ JABRA EASYGO................................... 2 KUULOKKEEN OMINAISUUDET.................................

Lisätiedot

Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C620-M

Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C620-M Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C60-M KÄYTTÖOPAS TERVETULOA PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Tervetuloa Plantronicsin kuuloketuoteperheen pariin. Plantronics tarjoaa laajan tuotevalikoiman, joka kattaa tavoitteiden

Lisätiedot

SmashBass. Langattomat kuulokkeet

SmashBass. Langattomat kuulokkeet SmashBass Langattomat kuulokkeet FI Käyttöohje- SmashBass beta Langattomat kuulokkeet Tuotteen turvallinen käsittely Lue nämä ohjeet ennen käyttöä! 1. Pidä kuulokkeet ja niiden mukana tulevat varusteet

Lisätiedot

IP-adapter IP-sovitin

IP-adapter IP-sovitin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING IP-adapter IP-sovitin Nr/Nro: 36-2249 Ver: 001-200603 SVENSKA IP-adapter, art.nr 36-2249 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Pikaohje Konftel 55Wx

Pikaohje Konftel 55Wx SUOMI Pikaohje Konftel 55Wx Konftel 55Wx on neuvotteluyksikkö, jonka voi kytkeä pöytäpuhelimeen, matkapuhelimeen ja tietokoneeseen. Se muuntaa viestintälaitteesi neuvottelupuhelimiksi varustettuna Konftelin

Lisätiedot

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Käyttöohje BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Painikkeiden ohjeet: Virta päälle/pois Siirtyy parinmuodostuksen tilaan Tauko/toisto Vastaa puheluun Päätä puhelu Hylkää puhelu Lisää äänenvoimakkuutta

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Profset Pro10 -käyttöopas

Profset Pro10 -käyttöopas Profset Pro10 -käyttöopas Onneksi olkoon! Olet hankkinut ammattitason matkapuhelinkuulokkeen huippuluokan taustamelun poistomikrofonilla. Pakkauksen sisältö Pakkaus sisältää Profset Pro10- kuulokkeen,

Lisätiedot

Tangentbord Näppäimistö Tastatur

Tangentbord Näppäimistö Tastatur KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Tangentbord Näppäimistö Tastatur ver. 001-0007 Modell/Malli: I/P Keybord kip-800 Nr/Nro: 38-3700 SVENSKA Tangentbord, Art.nr 38-3700, modell I/P Keybord kip-800 Läs igenom hela

Lisätiedot

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie -tuki

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie -tuki DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie -tuki Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Vastuuvapaalauseke Denver Electronics A/S ei missään olosuhteissa hyväksy vastuuta

Lisätiedot

TERVETULOA. Langaton CS60 DECT -kuulokejärjestelmä Käyttöopas. www.plantronics.com

TERVETULOA. Langaton CS60 DECT -kuulokejärjestelmä Käyttöopas. www.plantronics.com UK TERVETULOA Langaton CS60 DECT -kuulokejärjestelmä Käyttöopas Kiitos siitä, että olet valinnut Plantronicsin langattoman CS60 DECT - kuulokejärjestelmän. CS60 on langaton hands-freelaite, joka tarjoaa

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje Toiminnot Aktiivisuusranneke on yhteensopiva sellaisten älypuhelinten ja tablettien kanssa, joilla on Bluetooth 4.0 yhteys, ja käytössä joko Android 4.3 tai myöhäisempi

Lisätiedot

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas HP:n UC-kaiutinpuhelin Käyttöopas Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Windows on Microsoftyritysryhmän

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Bluetooth Hands Free -laite Bluetooth-matkapuhelimille. 2 vuoden takuu

Bluetooth Hands Free -laite Bluetooth-matkapuhelimille. 2 vuoden takuu Bluetooth Hands Free -laite Bluetooth-matkapuhelimille 2 vuoden takuu A. Tuotteen kuvaus SUPERTOOTH BUDDY on Bluetooth hands free -laite, joka tukee kuulokkeita ja hands free -profiilin omaavia puhelimia.

Lisätiedot

Suomenkielinen käyttöopas

Suomenkielinen käyttöopas Suomenkielinen käyttöopas Yleiskatsaus 1. Jatko-osa 2. -näppäin: Seuraava kappale 4. LED-merkkivalo a) Lataaminen LED-merkkivalo Punainen LED-merkkivalo palaa Lataaminen

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Calisto P240. USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS

Calisto P240. USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS Calisto P240 USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS Tervetuloa Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä opas sisältää Plantronics Calisto P240 -USB-kuulokkeen asennus- ja käyttöohjeet. Laitteen pikaoppaassa

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19

Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc Tämä käsikirja on saatavilla myös muilla kielillä sivuillamme www.silvercrest.cc Denna handbok

Lisätiedot

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet Käyttöohje Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Kameran osat ja painikkeet 1 1. Laukaisin 8. Mikro USB -portti 2. Mikrofoni

Lisätiedot

FLEX assistant. Bruksanvisning Owners manual Brukerveiledning Käyttöohjeet

FLEX assistant. Bruksanvisning Owners manual Brukerveiledning Käyttöohjeet FLEX Bruksanvisning Owners manual Brukerveiledning Käyttöohjeet Innehåll Introduktion, funktioner och uppackning» 1 Översikt, montering av headsethängaren» 2 Inkoppling, test» 3 Inställningar (mikrofonvolym,

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-900 Käyttöohje

Nokia Bluetooth-HF BH-900 Käyttöohje Nokia Bluetooth-HF BH-900 Käyttöohje 9248116 2. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-25W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas Plantronics Explorer 10 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Tervetuloa 3 Järjestelmävaatimukset 3 Tarvitsetko ohjeita? 3 Pakkauksen sisältö 4 Perustiedot kuulokkeesta 5 Kuulokkeen käyttäminen 6 Pääsangan

Lisätiedot

Innehall Introduktion... 5 Om återställning... 5 Om säkerhetskopiering... 6

Innehall Introduktion... 5 Om återställning... 5 Om säkerhetskopiering... 6 Återställnings-, säkerhetskopieringsoch felsökningsguide Palautus-, varmuuskopiointi- ja vianmääritysopas Guide til genopretning, sikkerhedskopiering og fejlfinding Skapa återställningsmedia direkt efter

Lisätiedot

LANGATON SADEMITTARI No 854

LANGATON SADEMITTARI No 854 LANGATON SADEMITTARI No 854 KÄYTTÖOHJE Huom! Ennen käyttöönottoa poista suojakalvo näytön päältä. 1. Toiminnot Ulkolämpötilan ja sademäärän langaton tiedonsiirto taajuudella 433 MHz, kantavuus 30 m vapaassa

Lisätiedot