Viivaintegraali ja Greenin lause

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viivaintegraali ja Greenin lause"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTO Pro gradu -tutkielma Markus Vaajala Viivaintegraali ja Greenin lause Informaatiotieteiden yksikkö Matematiikka Tammikuu 213

2 Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vaajala, Markus: Viivaintegraali ja Greenin lause Pro gradu -tutkielma, 36 s. Matematiikka Tammikuu 213 Tiivistelmä Tässä pro gradu -tutkielmassa käsitellään viivaintegraalia ja siihen liittyviä ominaisuuksia. Alussa esitellään aiheen ymmärtämisen kannalta tärkeitä käsitteitä ja lauseita. Tavoitteena on edetä siten, että lopulta kaikki Greenin lauseen ymmärtämistä varten tarvittavat käsitteet ja tulokset tulisivat käsiteltyä ja tutkielman lopussa todistetaan osittain kyseinen lause. Tutkielmassa käsiteltäviä aiheita hyödynnetään erityisesti teknillisillä aloilla. Työn tavoite onkin ollut tehdä esityksestä oppimateriaalimainen kokonaisuus ja tätä tukevat työssä esiintyvät lukuisat esimerkit. 2

3 Sisältö 1 Johdanto 4 2 Valmistelevia tarkasteluja 5 3 Sileät käyrät ja viivaintegraali 12 4 Reaaliarvoisten funktioiden viivaintegraalit 16 5 Reitistä riippumattomat viivaintegraalit 18 6 Yhdesti yhtenäiset alueet 24 7 Potentiaalifunktion etsiminen 28 8 Greenin lause avaruudessa R 2 3 Viitteet 36 3

4 1 Johdanto Tämän pro gradu -tutkielman luvussa 2 tarkastelemme tarvittavia käsitteitä ja lauseita, jotta kykenemme ymmärtämään ja määrittelemään viivaintegraalin käsitteen. Lähdemme liikkeelle sellaisista peruskäsitteistä kuten käyrä ja selvitämme, miksi tarvitsemme käyrien parametriesityksiä käsitellessämme viivaintegraaleja. Lisäksi esittelemme lauseita ja määritelmiä, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä myöhemmin tutkielmassa esiintyvän Greenin lauseen todistuksen kannalta. Käymme myös läpi sellaisia käsitteitä kuten suljettu käyrä, yksinkertainen käyrä sekä käyrän jäljen. Hahmottelemme myös, mitä tarkoitetaan alueella D, joka on avaruuden R n osajoukko. Luvussa 3 määrittelemme, mitä tarkoittaa käyrän sileys ja paloittain sileys, sekä annamme viivaintegraalin määritelmän. Lisäksi esitämme muutamia viivaintegraalin perusominaisuuksia. Greenin lauseen todistuksen kannalta esitämme luvussa 4 erään ensiarvoisen tärkeän tuloksen. Tämän jälkeen selvitämme luvussa 5, mitä tarkoitetaan sillä, että viivaintegraalit ovat reitistä riippumattomia ja esitämme mitä ehtoja viivaintegraalin on toteutettava, että se olisi reitistä riippumaton. Esittelemme lyhyesti myös käsitteen roottori, jolla on merkittävä rooli insinööritieteissä. Luvussa 6 esitämme, mitä tarkoitetaan sillä, että alue D on yksinkertaisesti rajattu, sekä lauseen koskien vektorikentän F konservatiivisuutta ja reitistä riippumattomuutta. Luvussa 7 etenemme tarkastelemaan fysiikassakin käytössä olevaa potentiaalifunktion käsitettä ja opettelemme tapoja, joilla tällainen potentiaalifunktio voidaan löytää, ja kuinka se auttaa laskemaan viivaintegraalien arvoja. Tutkielman luvussa 8 todistamme matemaatikko George Greenin mukaan nimetyn lauseen, joka antaa yhteyden viivaintegraalin ja kaksinkertaisen integraalin välille. Tutkielman on tarkoitus olla oppimateriaalimainen esitys viivaintegraaleista ja niihin liittyvistä aiheista. Jokaisen kappaleen lopussa on esitetty esimerkkejä kappaleessa käsitellystä asiasta, ja näiden perusteella lukijan tu- 4

5 lisi olla mahdollista ratkaista itsenäisesti aiheeseen liittyviä tehtäviä. Näin tutkielma voisi toimia oppimateriaalina aiheeseen liittyvällä kurssilla tai ainakin tukena analyysin opiskelussa. Lähdeteoksena on käytetty pääasiassa William F. Trenchin kirjaa Advanced calculus. 2 Valmistelevia tarkasteluja Luvussa 2 esitämme lyhyesti muutamia pääaiheemme käsittelyssä tarvitsemiamme apuneuvoja. Määrittelemme käsitteet parametrinen käyrä, suljettu käyrä sekä yksinkertainen käyrä. Käsittelemme lisäksi näiden soveltamista eri vektoriavaruuksiin. Analyysin perusteissa käyrä avaruudessa R 2 on määritelty joukoksi pisteitä, jotka toteuttavat parametreja x ja y yhdistävän yhtälön. Esimerkiksi käyrä, joka on määritelty yhtälöllä x 2 + y 2 = 1 kuvaa origokeskeistä yksikköympyrää, kun taas käyrä, joka on määritelty y = x 2, 1 x 1, kuvaa osaa paraabelista. Tämä määritelmä ei ole riittävä tutkittaessa viivaintegraaleja, sillä käyrää ei tällöin tule käsittää pelkkänä pistejoukkona vaan pistejoukkona, joka kierretään tietyssä järjestyksessä. Tämän vuoksi tarkastelemme parametrisia käyriä. Parametrinen käyrä avaruudessa R n on suunnattu joukko pisteitä muotoa φ 1 (t) φ 2 (t) (2.1) X = Φ(t) =, a t b,. φ n (t) missä funkiot φ 1, φ 2,..., φ n ovat jatkuvia välillä [a, b]. Funktio φ i, missä i {1,..., n} siis kuvaa pisteen t [a, b] joksikin avaruuden R n pisteeksi. Sanomme joukon olevan suunnattu, koska funktio Φ määrää järjestyksen, jossa käyrän pisteet käydään läpi, kun t saa arvoja välillä [a, b]. Funktio 5

6 Φ : [a, b] R n on käyrän parametriesitys. Jos funktio ψ 1 (τ) ψ 2 (τ) (2.2) X = Ψ(τ) =, c τ d,. ψ n (τ) on jatkuva välillä [c, d] ja on olemassa aidosti kasvava funktio σ, joka kuvaa välin [c, d] välille [a, b] siten että (2.3) Ψ(τ) = Φ(σ(τ)), c τ d, niin tällöin ehdot (2.1) ja (2.2) esittävät samaa parametristä käyrää. Tällöin siis parametriesitykset Φ(t) ja Ψ(τ) kuvaavat saman pistejoukon samaan järjestykseen, kun t saa arvoja väliltä [a, b] ja τ väliltä [c, d]. Tässä tapauksessa sanotaan, että Φ ja Ψ ovat yhtenevät parametriset esitykset käyrälle ja että parametriesitys Ψ saadaan parametriesityksestä Φ muunnoksella t = σ(τ). [3, s ] Sanotaan, että piste X on käyrällä, joka on määritelty ehdon (2.1) mukaan, jos on olemassa piste t [a, b] siten että X = Φ(t ). Kaikkien tällaisten pisteiden joukkoa kutsutaan käyrän jäljeksi ja sille käytetään merkintää tr(). [3, s. 612] Esimerkki 2.1. Parametriset funktiot ja Φ(t) = esittävät molemmat käyrää e 2t e t, e t t ln(2), τ 2 Ψ(τ) = τ, 1 τ 2, τ 1 z = y x, 1 x 4, 1 y 2 lähtien pisteestä (1, 1, 1) ja päättyen pisteeseen (4, 2, 1 ). Parametrinen funktio Ψ saadaan parametrisesta funktiosta Φ 2 muunnoksella t = σ(τ) = ln(τ), 6

7 missä kasvava funktio σ kuvaa välin [1, 2] välille [, ln(2)] siten, että Ψ(τ) = Φ(σ(τ)). Vastaavasti käänteisellä muunnoksella saadaan parametrisestä funktiosta Φ parametrinen funktio Ψ eli τ = σ 1 (t) = e t. Esimerkki 2.2. Parametriset funktiot Φ(t) =, t 2 ja Ψ(τ) = 1 + τ, 1 τ 1 (1 + τ) 2 t2 t 4 esittävät molemmat paraabelin kaarta y = x 2, x 2 kierrettynä pisteestä (, ) pisteeseen (2, 4). Parametrinen funktio Ψ on saatu parametrisesta funktiosta Φ parametrimuunnoksella t = σ(τ) = 1 + τ, ja vastaavasti parametrinen funktio Φ on saatu parametrisesta funktiosta Ψ käänteisellä parametrimuunnoksella τ = σ 1 (t) = t 2 1. Tästä lähtien puhumme parametrisista käyristä pelkkinä käyrinä. [3, s. 611] Määritelmä 2.1. Olkoon käyrä, joka toteuttaa yhtälön (2.1). Tällöin Φ(a) ja Φ(b) ovat käyrän alku- ja loppupisteet. Jos Φ(a) = Φ(b), sanotaan, että käyrä on suljettu. Jos Φ(t 1 ) Φ(t 2 ), kun a t 1 < t 2 < b tai a < t 1 < t 2 b, niin tällöin sanotaan, että käyrä on yksinkertainen. Yksinkertainen suljettu käyrä on sekä suljettu että yksinkertainen. [3, s. 613] 7

8 Koska jokaisella käyrällä on ääretön määrä parametriesityksiä, on tärkeää huomata, että vaikka määritelmä 2.1 on lausuttu tietyllä parametrisen funktion Φ esityksellä, niin jokainen sen osa on tosiasiassa riippumaton käyrälle valittavasta parametrisoinnista. Esimerkiksi jos Ψ : [c, d] R n on toinen esitys käyrälle ja se on yhtäpitävä parametriesityksen Φ kanssa, niin tällöin Ψ(c) = Φ(a) ja Ψ(d) = Φ(b) eli käyrän päätepisteet ovat riippumattomia sille valitusta parametrisoinnista. [3, s. 613] Esimerkki 2.3. Parametrinen funktio Φ(t) = t, 1 t 1 t 2 ei ole suljettu, sillä määritelmän 2.1 mukaan tulisi olla Φ( 1) = Φ(1), mutta Φ( 1) = 1 1 = Φ(1). 1 1 Siis käyrä ei ole suljettu. Jos tämä käyrä on yksinkertainen, niin määritelmän 2.1 mukaan Φ(t 1 ) Φ(t 2 ), 1 t 1 < t 2 < 1 tai 1 < t 1 < t 2 1. Oletetaan, että 1 p 1 < p 2 < 1. Sijoitetaan pisteet p 1 ja p 2 parametriseen funktioon Φ(t) = t, t 2 jolloin saamme Φ(p 1 ) = p 1 p 1 2 8

9 ja Φ(p 2 ) = p 2. Koska p 1 < p 2, niin vektoreissa ylimmät alkiot ovat aina erisuuret ja tästä p 2 2 seuraa, että Φ(p 1 ) = p 1 p 2 Φ(p 2 ), joten käyrä on yksinkertainen. p 1 2 p 2 2 Esimerkki 2.4. Parametrinen funktio cos(τ) Ψ(τ) = sin(τ), 1 + cos(τ) τ 3π ei ole suljettu eikä yksinkertainen. Jos se olisi suljettu, tulisi päteä Ψ() = Ψ(3π), mutta 1 1 Ψ() = = Ψ(3π). 2 Jos se olisi yksinkertainen, tulisi päteä Ψ(τ 1 ) Ψ(τ 2 ), τ 1 < τ 2 < 3π tai < τ 1 < τ 2 3π. Kuitenkin 1 Ψ() = = Ψ(2π), 2 joten käyrä ei ole yksinkertainen. Seuraavassa lauseessa esitellään lyhyesti tulos, joka antaa keinon integroida kahden muuttujan funktiota tietyn joukon S yli. Tulos on tutkielman kannalta oleellinen, sillä siihen tullaan viittaamaan myöhemmin todistettaessa Greenin lausetta. 9

10 Lause 2.1. Olkoon S alue avaruudessa R 2. Jos f on integroituva joukon S yli, missä ja integraali S = {(x, y) u(y) x v(y), c y d} v(y) u(y) f(x, y) dx on olemassa välillä c y d, niin tällöin (2.4) f(x, y) d(x, y) = d dy v(y) f(x, y) dx. S c u(y) [3, s. 515] Todistus. Katso [3, s ]. Myös seuraava integraalilaskennan tulos on oleellinen Greenin lauseen todistuksessa. Lause 2.2. Oletetaan, että F on jatkuva välillä [a, b] ja derivoituva avoimella välillä (a, b). Lisäksi oletetaan, että f on integroituva välillä [a, b] ja että F (x) = f(x), a < x < b. Tällöin (2.5) b a f(x) dx = F (b) F (a). [3, s. 148] Todistus. Katso [3, s. 149]. Seuraavaksi yritämme selventää myöhemmin tutkielmassa esiintyvää alueen käsitettä. Määritelläksemme alueen, tarvitsemme ensin seuraavia määritelmiä. Määrittelemme ensin muutamia joukko-opin käsitteitä, jotka on hyvä tuntea asian ymmärtämisen kannalta. [3, s. 31] 1

11 Määritelmä 2.2. Jos x on reaaliluku ja ɛ >, niin avoin väli (x ɛ, x +ɛ) on luvun x ɛ-ympäristö. Jos luvun x jokin ɛ-ympäristö sisältyy joukkoon S, tällöin S on pisteen x ympäristö ja piste x on joukon S sisäpiste. Jos jokainen joukon S piste on sisäpiste, niin joukon S sanotaan olevan avoin joukko. Avoimen joukon komplementti on puolestaan suljettu joukko. [3, s. 23] Avoimen joukon ja ɛ-ympäristön määritelmät voidaan laajentaa myös avaruuteen R n. Määritelmä 2.3. Jos ɛ >, niin pisteen X ɛ-ympäristö avaruudessa R n, missä X R n, on joukko N ɛ (X ) joka toteuttaa ehdon, X X < ɛ. [3, s. 34] Avoimelle ja suljetulle joukolle voidaan antaa vastaavanlaiset määritelmät avaruudessa R n ja tällöin puhutaan avoimesta pallosta ja suljetusta pallosta (ks. [3, s. 35]). Määritelmä 2.4. Olkoon joukko S avaruuden R osajoukko. Tällöin piste x on joukon S reunapiste, jos jokainen pisteen x ympäristö sisältää ainakin yhden pisteen joukosta S ja yhden pisteen joukon S ulkopuolelta. Kaikkien reunapisteiden joukkoa kutsutaan joukon S reunaksi ja merkitään S. Joukon S sulkeumaa merkitään S, ja se määritellään S = S S. [3, s. 25] Reunapisteen, sisäpisteen, ympäristön ja sulkeuman määritelmät ovat samat avaruudessa R n, joten emme määrittele niitä uudestaan. Määritelmistä olisi vain korvattava joukko R joukolla R n. [3, s. 34] Määritelmä 2.5. Avaruuden R n osajoukon S sanotaan olevan yhtenäinen, jos on mahdotonta esittää joukkoa S yhdisteenä kahdesta erillisestä epätyhjästä joukosta siten, että kumpaankaan ei sisälly toisen joukon kasautumispistettä. Toisin sanoen tämä pätee vain, jos joukkoa S ei voida ilmaista yhdisteenä S = A B, missä (2.6) A, B, A B =, ja A B = Jos S voidaan ilmaista tällä tavalla, sen sanotaan olevan epäyhtenäinen.[3, s. 31] 11

12 Lause 2.3. Avoin joukko S R n on yhtenäinen, jos ja vain jos sen kaksi pistettä on yhdistettävissä katkeamattomalla viivalla. Todistus. Katso [3, s. 311] Määritelmä 2.6. Alue D R n on yhdiste avoimesta yhtenäisestä joukosta johon sisältyy koko reuna, vain osa siitä tai ei reunaa ollenkaan.[3, s. 312] 3 Sileät käyrät ja viivaintegraali Parametrisen funktion Φ : [a, b] R n derivaatta on φ 1(t) Φ φ 2(t) (3.1) (t) =. φ n(t) jokaisella sellaisella t [a, b], että ehdon 3.1 vektori on olemassa. Tässä φ i(a) ja φ i(b) on tulkittu oikean- ja vasemmanpuoleisiksi derivaatoiksi. Jos käyrän i päätepiste on käyrän i+1 alkupiste, missä i = 1,..., k 1, niin voidaan kirjoittaa = k määräämään käyrä, joka muodostuu kun kuljetaan käyriä 1, 2,..., k pitkin tässä järjestyksessä. [3, s ] Määritelmä 3.1. Käyrän sanotaan olevan sileä, jos se voidaan esittää muodossa X = Φ(t), a t b, missä Φ on jatkuva ja nollavektorista eroava välillä [a, b]. Käyrä on paloittain sileä, jos = k, missä 1, 2,..., k ovat sileitä. [3, s. 616] 12

13 Määritelmä 3.2. Oletetaan, että on sileä käyrä avaruudessa R n ja F = f 1, f 2,..., f n on jatkuva jäljessä tr(). Tällöin vektorin F viivaintegraali pitkin käyrää määritellään b b n (3.2) F dx = F (Φ(t)) Φ (t)dt = f j (Φ(t)φ j(t) dt, a a j=1 missä Φ : [a, b] R n on käyrän sileä esitys. (Tässä merkinnällä " " tarkoitetaan sisätuloa.) [3, s. 63] Ohimennen huomataan, että tämä määritelmä pitäisi paikkansa vaikka sana "sileä" korvattaisiin "jatkuvasti derivoituvalla". Välttääksemme kömpelöitä merkintöjä tässä ja tulevissa kappaleissa, emme kirjoita funktion määrittävää muuttujaa näkyviin integraalilausekkeissa, ellei sitä selvyyden vuoksi vaadita. Käytämme siis mieluummin muotoa F dx vasemmalla puolella lauseketta (3.2). Jotta määritelmässä 3.2 olisi järkeä, on näytettävä, että F dx on riippumaton tietystä käyrälle valittavasta sileästä esityksestä. Olkoon Φ : [a, b] R n ja Ψ : [c, d] R n käyrän esityksiä siten, että (3.3) Ψ(τ) = Φ(σ(τ)), c τ d, missä σ on jatkuvasti differentioituva ja kuvaa välin [c, d] väliksi [a, b]. Soveltamalla muuttujanvaihtoa t = σ(τ) viimeiseen integraalilausekkeeseen kohdassa (3.2) saadaan d n (3.4) F dx = f j (Φ(σ(τ)))φ j(σ(τ)) σ (τ) dτ. c j=1 Koska φ j (σ(τ)) = ψ j (τ), niin ketjusäännön mukaan φ j(σ(τ))σ (τ) = ψ j(τ), joten kohta (3.4) voidaan kirjoittaa muotoon b n F dx = f j (Ψ(τ))ψ (τ) dτ, a j=1 joka on juuri lausekkeen F dx määritelmä lausuttuna funktion Ψ avulla. Tämän vuoksi F dx ei riipu tietystä käyrälle valittavasta parametrisesta esityksestä. [3, s. 631] 13

14 Määritelmä 3.3. Jos = k on paloittain sileä ja vektorikenttä F on jatkuva jäljessä tr(), niin [3, s. 631] F dx = k F dx. i=1 i Seuraavassa lauseessa merkintä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että määriteltyä käyrää kuljetaan päinvastaista reittiä pitkin. Lause 3.1. Määritelmän 3.2 oletusten ollessa voimassa pätee F dx = F dx. [3, s. 631] Todistus. Todistus palautuu tunnettuun integraalilaskennan määritelmään, jossa määrätyn integraalin integroimisrajat vaihtamalla tulee integraalimerkin eteen miinus. Tällöin F dx = a b b = F (Φ(t)) Φ (t) dt a F (Φ(t)) Φ (t) dt = F dx. Seuraava lause seuraa suoraan viivaintegraalin määritelmästä. Lause 3.2. Jos vektorikentät F ja G ovat jatkuvia käyrällä, ja a ja b ovat vakioita, niin tällöin (af + bg) dx = a [3, s. 636] F dx + b G dx. Esimerkki 3.1. Lasketaan viivaintegraali F dx, kun on määritelty, että x 2 + y 2 = 4, x = z ja y F (x, y, z) = x. x 2 + y 2 14

15 Tällöin alkuehdoista seuraa, että y F (x, y, z) = x, 4 ja olkoon on jana pisteestä (, 2, ) pisteeseen (2,, 2). Parametrisoidaan käyrä asettamalla 2t X = Φ(t) = 2t + 2, t 1. 2t Tällöin 2 Φ (t) = 2 2 ja 2t + 2 F (Φ(t)) = 2t. 4 Nyt voidaan määritelmän 3.2 mukaisesti kirjoittaa vektorille F viivaintegraali pitkin käyrää eli 1 F dx = F (Φ(t)) Φ (t) dt 1 = [( 2t + 2)i + 2tj + 4k] [2i + ( 2)j + 2k] dt 1 = [( 2t + 2) 2] + [2t ( 2)] + (2 4) dt 1 1 = 4t + 4 4t + 8 dt = 8t + 12 dt = 8. Esimerkki 3.2. Lasketaan viivaintegraali F dx, missä xy F (x, y, z) = yz, xz 15

16 ja on jana pisteestä (,, ) pisteeseen (1, 2, 1). Voimme parametrisoida käyrän siten, että t X = Φ(t) = 2t, t 1. t Tällöin derivaatalle saadaan 1 Φ (t) = 2, 1 ja sijoittamalla vektorikenttään F saadaan t(2t) 2t 2 F (Φ(t)) = 2t( t) = 2t 2, t( t) t 2 ja voimme laskea integraalin arvon sijoittamalla seuraavasti F dx = = 1 1 = F (Φ(t)) Φ (t) dt [(2t 2 )(1) + ( 2t 2 )(2) + ( t 2 )( 1)] dt 1 t 2 dt = 1 3. [3, s ] 4 Reaaliarvoisten funktioiden viivaintegraalit Toisinaan on tarpeen käsitellä reaaliarvoisten funktioiden viivaintegraaleja. Jos f on jatkuva käyrällä, jota määrittää funktio Φ : [a, b] R n, voimme määritellä fdx i = b a f(φ(t))φ i(t) dt. 16

17 Funktiota f = f(x 1, x 2,..., x n ) voidaan siis integroida monen eri muuttujan suhteen, jonka vuoksi on käytetty merkintää dx i, missä i = 1, 2,..., n, selventämään minkä muuttujan suhteen integrointi suoritetaan. Funktio f voidaan olettaa vektorikentän F indeksiä i vastaavaksi komponentiksi, jolloin jäljelle jääneet n 1 komponenttia katoavat ja määritellään fdx i = F dx. Näin määriteltynä ja lauseen 3.2 mukaan jos F = (f 1, f 2,..., f n ) niin n F dx = i=1 f i dx i. Voimme siis hajottaa viivaintegraalin F dx komponentteihin, jotka voivat usein olla helpommin integroitavissa kuin alkuperäinen lauseke. [3, s. 636] Esimerkki 4.1. Kirjoittamalla vektorikenttä F = P Q muotoon F = P + = F 1 + F 2 Q ja soveltamalla lausetta 3.2 saadaan F dx = F 1 dx + F 2 dx = P dx + dy + dx + Q dy eli olemme näyttäneet, että P dx + Q dy = P dx + Q dy. Tämä saattaa tuntua triviaalilta, mutta ei ole sitä. Tässä esityksessä on etuna se, että oikeanpuoleiset integraalit voidaan määrittää käyttäen käyrän eri parametrisaatiota, mikäli se on tarpeen. Tämä on ensiarvoisen tärkeää todistettaessa Greenin lausetta, joka esitetään myöhemmin. [3, s ] 17

18 5 Reitistä riippumattomat viivaintegraalit Jos F on jatkuva määrittelyjoukossa D R n ja F dx = 1 2 F dx aina kun 1 ja 2 ovat paloittain sileitä käyriä ja niiden päätepisteet ovat samat joukossa D, sanomme, että vektorin F viivaintegraalit ovat reitistä riippumattomia joukossa D. Tällöin kirjoitetaan X 1 X F dx merkitsemään vektorin F viivaintegraalia pitkin mitä tahansa paloittain sileää käyrää joukossa D pisteestä X pisteeseen X 1. [3, s. 638] Esimerkki 5.1. Lausekkeen F (x, y) = x y x + y viivaintegraalit eivät ole riippumattomia reitistä avaruudessa R 2. Esimerkiksi oletetaan, että käyrä 1 on yksikköympyrän kaari ja käyrä 2 jana pisteestä (1, ) pisteeseen (, 1). Parametrisoimalla käyrän 1 muotoon saadaan 1 (x y)dx + (x + y)dy = X = cos t, sin t = = = π/2 π/2 π/2 π/2 t π/2, [(cos t sin t)( sin t) + (cos t + sin t)(cos t)] dt [cos t( sin t) + sin 2 t + cos 2 t + sin t cos t] dt (sin 2 t + cos 2 t) dt sin 2 t + cos 2 t = 1 dt = π/2. 18

19 Parametrisoimalla käyrän 2 muotoon X = 1 t, t 1, t saadaan 2 (x y)dx + (x + y)dy = [3, s ] Esimerkki 5.2. Lausekkeen = 1 1 [(1 t t)( 1) + (1 t + t)(1)] dt 2t = 1. F (x, y, z) = yzi + xzj + xyk viivaintegraalit ovat riippumattomia reitistä avaruudessa R 3. Tämä selviää kun huomaamme, että yz = x (xyz), xz = y (xyz), xy = z (xyz). Voimme määritellä, että on sileä käyrä, jolla on päätepisteet (x, y, z ) ja (x 1, y 1, z 1 ), ja jota kuvaa Tällöin voidaan kirjoittaa X = x(t)i + y(t)j + z(t)k, a t b. (yz) dx + (xz) dy + (xy) dz = = b a b a [y(t)z(t)x (t) + x(t)z(t)y (t) + x(t)y(t)z (t)] dt d [x(t)y(t)z(t)] dt dt = x(b)y(b)z(b) x(a)y(a)z(a) = x 1 y 1 z 1 x y z. Tämän vuoksi F dx riippuu vain käyrän päätepisteistä, jos on sileä käyrä. Kuten seuraavassa todistuksessa nähdään, tämä pätee myös jos käyrä on paloittain sileä. [3, s. 64] 19

20 Lause 5.1. Oletetaan, että F = (f 1, f 2,..., f n ) on jatkuva avoimella alueella D. Tällöin vektorin F viivaintegraalit ovat riippumattomia polusta alueessa D, jos ja vain jos on olemassa funktio f, joka on määritelty alueessa D siten, että (5.1) F = f eli siis jos ja vain jos F on konservatiivinen alueessa D. [3, s. 64] Todistus. Oletetaan ehdon (5.1) pätevän alueella D. Oletetaan myös, että käyrä on sileä alueella D ja että sitä kuvaa sileä parametrinen funktio muotoa X = X(t), a t b, jolla on alku- ja loppupisteet α ja β. Tällöin (5.2) F dx = b F (X(t)) X (t) dt a b n = f j (X(t))x j(t) dt a j=1 b n f(x(t)) = x a j=1 x j(t) dt j b d = f(x(t)) dt dt a = f(x(b)) f(x(a)) = f(β) f(α). Jos = k, missä i on sileä käyrä, jolla on päätepisteinä α i 1 ja α i (i = 1, 2,..., k), niin tällöin soveltamalla tätä tulosta käyrään i saamme F dx = f(α i ) f(α i 1 ). i Näin ollen k F dx = [f(α i ) f(α i 1 )] i=1 = f(α k ) f(α ) = f(β) f(α), 2

21 koska α = α ja β = α k. Tämä todistaa, että ehdosta (5.1) seuraa reitistä riippumattomuus alueessa D. Käänteisesti oletetaan, että vektorin F viivaintegraalit ovat riippumattomia polusta alueessa D, ja olkoon X mielivaltainen piste alueessa D. Määritellään f(x) = X X F dy, missä X on alueessa D ja integrointireitiksi valitaan mielivaltainen paloittain sileä käyrä alueessa D. (Merkitsemme tässä integroimismuuttujaa kirjaimella Y välttääksemme sekaannuksen määrätyn integraalin ylärajan X kanssa.) Näytämme että (5.3) f(x) x 1 = f 1 (X). Todistus, että f xi (X) = f i (X), kun i = 2,..., n, on vastaavanlainen. Jos (5.4) X = (x 1, x 2,..., x n ) ja X = (x 1 + x 1, x 2,..., x n ), voimme löytää funktion f(x ) integroimalla mitä tahansa paloittain sileää käyrää pitkin alueessa D pisteestä X pisteeseen X. Tämän jälkeen voimme integroida pitkin janaa L pisteestä X pisteeseen X olettaen, että väli x 1 on niin pieni, että L D. Tällöin voidaan kirjoittaa (5.5) f(x ) = X X F dy + = f(x) + X X X X F dy F dy. Jana L voidaan esittää muodossa x 1 + t x 1 x 2 Y = Y (t) =, t 1,. x n 21

22 joten yhtälöstä (5.5) seuraa, että Sen vuoksi (5.6) f(x ) f(x) = x 1 1 f(x ) f(x) x 1 f 1 (X) = 1 f 1 (x 1 + t x 1, x 2,..., x n ) dt. [f 1 (x 1 + t x 1, x 2,..., x n ) f 1 (x 1, x 2,..., x n )] dt, jos x 1. Koska f on jatkuva pisteessä X, on olemassa δ > siten, että f 1 (x 1 + t x 1, x 2,..., x n ) f 1 (x 1, x 2,..., x n ) < ε jos t 1 ja x 1 < δ. Tämän vuoksi ehdoista (5.4) ja (5.6) seuraa, että f(x ) f(x) x 1 f 1 (X) < ε jos < x 1 < δ. Tästä seuraa yhtälö (5.3) ja näin todistus saadaan valmiiksi. [3, s ] Ilman menetelmää vektorin F konservatiivisuuden määrittämiseksi lauseesta 5.1 ei ole paljoakaan käytännön hyötyä laskettaessa tietynlaisia viivaintegraaleja. Seuraava lause antaa helposti sovellettavat ja välttämättömät ehdot vektorikentän F konservatiivisuudelle. Lause 5.2. Jos F = (f 1, f 2,..., f n ) on jatkuvasti derivoituva konservatiivinen vektorikenttä avoimella alueella D R n, niin (5.7) f i (X) x j = f j(x) x i jos i, j = 1,..., n ja X D. [3, s. 643] Todistus. Jos F = f alueessa D, niin tällöin f i (X) = f(x) x i ja f j (X) = f(x) x j jos X D. 22

23 Tästä seuraa,että (5.8) f i (X) x j = 2 f(x) x j x i ja f j (X) x i = 2 f(x) x i x j jos X D, ja koska F on jatkuvasti derivoituva, toiset osittaisderivaatat yhtälössä (5.8) ovat yhtäsuuret (Tämä seuraa osittaisderivaattaan liittyvistä laskusäännöistä. Katso esimerkiksi [3, s.339]). Tällöin yhtälöstä (5.8) seuraa ehto (5.7). [3, s. 643] Jos n = 2 ja F = P, Q ehto (5.7) voidaan kirjoittaa muodossa (5.9) Jos n = 3 ja (5.1) P y = Q x. F = P i + Qj + Rk, ehto (5.7) voidaan kirjoittaa muodossa P y = Q x, Q z = R y, R x = P z. Jos F lausekkeessa (5.1) on derivoituva, määritellään sen roottori seuraavasti (5.11) F = ( R y Q ) ( P i + z z R ) ( Q j + x x P ) k y Tämä määritelmä on helppo muistaa kun se kirjoitetaan determinanttina i j k F =. x y z P Q R Lauseesta 5.2 seuraa että, jos F on jatkuvasti derivoituva ja konservatiivinen joukossa D, niin tällöin F = joukossa D. [3, s ] 23

24 Esimerkki 5.3. Oletetaan, että n = 3 ja F = P i+qj +Rk. Tällöin saamme yhtälön 5.7 muotoon P y = Q x, Q z = R y, jonka voimme edelleen kirjottaa muodossa Q x P y =, R y Q z =, R x = P z, P z R x =. Nyt sijoittamalla tämän roottorin määritelmään 5.11 saamme Esimerkki 5.4. Jos F = i + j + k =. F (X) = x 3 yi + (x + z)j + xyzk, niin tällöin i j k F = = (xz 1)i yzj + (1 x 3 )k. x y z x 3 y x + z xyz Esimerkki 5.5. Näimme esimerkissä 5.2, että vektorin F (X) = yzi + xzj + xyk viivaintegraalit ovat riippumattomia polusta avaruudessa R 3. Lauseen 5.1 mukaan F on tällöin konservatiivinen avaruudessa R 3, ja niinpä lauseesta 5.2 seuraa, että F =. Tämä on helppo määrittää, sillä [3, s. 644] i j k F = = (x x)i + (y y)j + (z z)k =. x y z yz xz xy 6 Yhdesti yhtenäiset alueet Todetaksemme, että F dx on reitistä riippumaton alueella D, kun vektorikenttä F on jatkuvasti derivoituva ja toteuttaa ehdon (5.7) alueella D, 24

25 tarvitsemme ylimääräisen oletuksen alueesta D eli että sen tulee olla yhdesti yhtenäinen. Intuitiivisesti tämä tarkoittaa, että jos ja 1 ovat mitä tahansa paloittain määriteltyjä käyriä alueella D, joilla on yhteiset päätepisteet, niin tällöin jälki tr( ) voidaan muuntaa jäljeksi tr( 1 ) ilman, että se katkaistaan ja ilman, että poistutaan alueelta D. Alue tasossa R 2 on yhdesti yhtenäinen, jos siinä ei ole reikiä. Tämän vuoksi kuvasssa 1 oleva alue ei ole yhdesti yhtenäinen, sillä jälkeä tr( ) ei voida muuntaa jäljeksi tr( 1 ), ilman sen katkaisemista tai poistumista alueelta D. Sen sijaan kuvassa 2 oleva alue D on yhdesti yhtenäinen. Olkoot ja 1 käyriä alueella D. Yleistäen alue D on yhdesti yhtenäinen, kun on olemassa funktio H, joka on jatkuva pisteessä S, kun S = [, 1] [, 1], siten että H(t, s) D jos (t, s) S ja funktiot (6.1) Φ(t) = H(t, ) ja Ψ(t) = H(t, 1), t 1, ovat käyrien 1 ja 2 parametrisia esityksiä. Yhdesti yhtenäinen joukko on esimerkiksi konveksi joukko D eli siis joukko, jossa pätee että, kun X ja X 1 ovat alueella D, niin tällöin on myös niitä yhdistävä jana. Tämä voidaan nähdä valitsemalla H(t, s) = (1 s)φ(t) + sψ(t), missä Φ : [, 1] R n ja Ψ : [, 1] R n esittävät käyriä ja 1. Kuva 3 selventää tilannetta. (On myös osoitettavissa, että yleistys pätee, vaikka oletetaan että käyrien ja 1 parametrisoinnit on määritelty välillä [, 1]. Aiheen ymmärtämisen kannalta tällä ei ole merkitystä, joten se jätetään käsittelemättä.) [3, s ] 25

26 Lause 6.1. Jos jatkuvasti derivoituva vektorikenttä F toteuttaa ehdon (5.7) yhdesti yhtenäisessä määrittelyjoukossa D R n, niin tällöin vektorikenttä F on konservatiivinen alueessa D. Siis vektorikentän F viivaintegraalit ovat riippumattomia polusta alueessa D. [3, s. 647] Todistus. Todistus on vain osittainen. Tarkastelemme tapausta, jossa ja 1 ovat sileitä käyriä, joilla on yhteinen alkupiste α ja päätepiste β ja niitä kuvaavat sileät parametriset funktiot Φ : [, 1] R n ja Ψ : [, 1] R n. Lisäksi oletamme että funktion H = (h 1, h 2,..., h n ) komponenteilla, jotka toteuttavat ehdon (6.1), on jatkuvat toiset osittaisderivaatat joukossa [, 1] [, 1]. Tällöin jokaiselle pisteellä s [, 1], funktio H määrää parametrin t funktiona jatkuvasti derivoituvan käyrän s D, jolla on päätepisteet α ja β, joten voimme muodostaa viivaintegraalin (6.2) 1 n I(s) = F dx = f j (H(t, s)) h j(t, s) dt, s 1. s j=1 t Näytämme, että ehto (5.7) johtaa siihen, että I (s) = välillä s 1. Tästä puolestaan seuraa, että F dx = 1 F dx, 26

27 mikä on haluttu lopputulos. Derivoimalla lauseke (6.2) saadaan (ks. [3, s. 576]) 1 n I f (s) = j (H(t, s)) h i (t, s) h j (t, s) (6.3) dt i,j=1 x i s t 1 n + f j (H(t, s)) 2 h j (t, s) dt. s t j=1 Ehto 2 h j s t = 2 h j t s on voimassa, koska oletimme komponenentin h j toisen osittaisderivaatan olevan jatkuva (ks. [3, s. 339]). Näin voimme kirjoittaa toisen integraalilausekkeen yhtälössä (6.3) eri muotoon ja osittaisintegroida saadaksemme 1 n f j (H(t, s)) 2 h j (t, s) (6.4) dt j=1 t s / 1 n = f j (H(t, s)) h j(t, s) j=1 s 1 n f j (H(t, s)) h i (t, s) h j (t, s) dt. x i t s Koska niin tästä seuraa, että i,j=1 H(, s) = α ja H(1, s) = β, s 1, h j (1, s) s = h j(, s) s =, s 1, joten ensimmäinen summa oikealta lausekkeessa (6.4) häviää. Vaihdamme indeksit i ja j toisessa summassa ja kirjoitamme lausekkeen (6.4) muotoon 1 n f j (H(t, s)) 2 h j (t, s) dt = j=1 t s 1 n f i (H(t, s)) h j (t, s) h i (t, s) dt. x j t s i,j=1 Sijoittamalla tämä lausekkeeseen (6.3) ja keräämällä lausekkeen termit yhdeksi summaksi päästään muotoon 1 I (s) = ( fj (H(t, s)) f ) i(h(t, s)) hi (t, s) x i x j s i,j=1 27 h j (t, s) dt, t

28 mikä häviää ehdon (5.7) perusteella ja näin ollen todistaa osittain lauseen 6.1. [3, s ] 7 Potentiaalifunktion etsiminen Jos F = f alueessa D, niin merkintä F dx voidaan samaistaa merkintään df,(millä tarkoitetaan siis funktion f differentiaalia, joka on määritelty esimerkiksi [3, s. 342]) koska tässä tapauksessa saadaan F dx = f 1 dx 1 + f 2 dx f n dx n = f x1 dx 1 + f x2 dx f xn dx n = df Siten sanotaan, että F dx on eksakti differentiaali (ks. [3, s. 343]), ja kirjoitetaan F dx = df. Voi olla mahdollista löytää f pelkästään tutkimalla. Ei ole esimerkiksi kovin vaikeaa huomata, että (x + y) dx + (x y) dy = x dx y dy + (x dy + y dx) = d( x2 2 ) d(y2 2 ) + d(xy) ( ) x 2 = d 2 y2 2 + xy, ja tällöin voimme kirjoittaa siis (x + y) dx + (x y) dy = ( ) x 2 d 2 y2 2 + xy. Vaikka vektorikenttä F ei olisi konservatiivinen, voi olla mahdollista yksinkertaistaa viivaintegraalin c F dx arvioimista kirjoittamalla vektorikenttä F summana konservatiivisista ja ei-konservatiivisista kentistä. Esimerkiksi, jos on mielivaltainen suljettu käyrä avaruudessa R 3, niin (x + sin y) dx + (y + e x ) dy = sin y dx + e x dy + x dx + y dy, 28

29 jossa jälkimmäinen integraali häviää ehdon 5.2 nojalla, koska ( x 2 + y 2 ) x dx + y dy = d. 2 Lauseen 5.1 todistuksessa on esitetty keino löytää potentiaalifunktio konservatiiviselle vektorikentälle, kun sen löytäminen tutkimalla olisi liian työlästä. Valitaan sopiva piste X alueesta D ja arvioidaan (7.1) f(x) = X X F dy pisteen X funktiona pitkin jotakin sopivaa käyrää alueessa D pisteestä X pisteeseen X. Jos alue D on konveksi, integraali voidaan tehdä pitkin viivasegmenttiä pisteestä X pisteeseen X, parametrisesti ilmaistuna joten ehto (7.1) saadaan muotoon Y = tx + (1 t)x, t 1, (7.2) f(x) = 1 F [tx + (1 t)x ] (X X ) dt. [3, s ] Esimerkki 7.1. Jos P (x, y) F (x, y) = = x3 y 4 + x, Q(x, y) x 4 y 3 + y niin tällöin P (x, y) y = Q(x, y) x = 4x 3 y 3, joten F on konservatiivinen tasossa R 2 lauseen 6.1 nojalla. Kun X = (, ), 29

30 saadaan f(x, y) = = 1 1 [P (tx, ty)x + Q(tx, ty)y] dt [(t 7 x 3 y 4 + tx)x + (t 7 x 4 y 3 + ty)y] dt 1 = 2x 4 y 4 = x4 y t 7 dt + (x 2 + y 2 ) + x2 2 + y2 2. Voimme nyt käyttää funktiota f arvioidaksemme viivaintegraaleja vektorikentälle F. Voimme esimerkiksi todeta, että (2,) (1,1) [3, s ] t dt (x 3 y 4 + x)dx + (x 4 y 3 + y)dy = f(2, ) f(1, 1) = = Greenin lause avaruudessa R 2 Jordanin käyrälauseen mukaan jos on yksinkertainen suljettu käyrä avaruudessa R 2, niin tällöin jäljen tr() komplementti sisältää kaksi avointa aluetta: yhden rajoitetun ja yhden rajoittamattoman. (Vaikka tämä on intuitiivisesti selvää, se on todella vaikea todistaa, joten oletamme sen suoraan pitävän paikkansa.) Edellinen on käyrän sisäpuolella ja jälkimmäinen käyrän ulkopuolella, kuten kuvassa 4 on kuvattu. Yhdistettä jäljestä tr() ja käyrän sisäpuolesta kutsutaan käyrän rajoittamaksi alueeksi. Käyrän sanotaan olevan positiivisesti suunnattu, jos tasossa käyrää pitkin kulkeva tarkkailija näkee käyrän sisäpuolen aina vasemmalla puolellaan. Vastaavasti käyrä on negatiivisesti suunnattu, jos on positiivisesti suunnattu. Kuvassa 5 käyrä 1 on positiivisesti suunnattu ja käyrä 2 negatiivisesti suunnattu. 3

31 Seuraavaksi esitetään ja todistetaan rajallinen tapaus Greenin lauseesta. Käsittelemme vain tapauksen jossa lauseessa mainittava alue D on hyvin yksinkertaisen muotoinen. Lause 8.1. Oletetaan, että tasossa R 2 on alue D, jota rajaa yksinkertainen suljettu käyrä. Olkoon P ja Q jatkuvia ja derivoituvia avoimessa joukossa, johon alue D kuuluu. Tällöin (8.1) P dx + Q dy = jos on positiivisesti suunnattu. [3, s. 652] D ( Q x P ) d(x, y) y Todistus. Todistus on osittainen. Jotta lauseessa mainitut väitteet pätisivät, tarkastellaan ensin tapausta, jossa D voidaan kirjoittaa muodoissa (8.2) D = {(x, y) u(x) y v(x), a x b} ja (8.3) D = {(x, y) U(y) x V (y), c y d}. Kuvat 6 ja 7 hahmottavat tilannetta. Esimerkin 4.1 nojalla voidaan kirjoittaa, että P dx + Q dy = P dx + Q dy 31

32 ja arvioida oikealla puolella olevia integraaleja käyrän eri parametrisoinneilla. Kuvan 6 mukaisesti voidaan nyt kirjoittaa = 1 2, missä 1 ja 2 on annettu muodossa y = u(x) ja y = v(x), a x b. Ottamalla parametriksi muuttujan x saadaan (8.4) P dx = = 1 b a b = P dx 2 P dx P (x, u(x)) dx a dx v(x) u(x) P y dy, b a P (x, v(x)) dx missä viimeinen lauseke seuraa lauseesta 2.2 sovellettuna parametriin P muuttujan y funktiona jokaisella arvolla x [a, b]. Lauseesta 2.1 saadaan b a dx v(x) u(x) P y dy = D P y d(x, y), ja tämän vuoksi lausekkeesta (8.4) seuraa, että (8.5) P dx = D P y Kuvan 7 mukaisesti voidaan nyt kirjoittaa missä 3 ja 4 on annettu muodossa = 3 4, d(x, y). x = V (y) ja x = U(y), c y d. Vastaavalla tavalla voidaan nyt määrittää, että Q dy = D Q x d(x, y). Tästä ja yhtälöstä (8.5) seuraa ehto (8.1) alueilla, jotka toteuttavat ehdot (8.2) ja (8.3). 32

33 Joitakin alueita ei kuitenkaan voida kirjoittaa ehtojen (8.2) ja (8.3) muodoissa. Alueet ovat kuitenkin jaettavissa äärelliseen määrään pienempiä alueita, jotka voidaan kirjoittaa kyseisessä muodossa. Yleisen tapauksen todistamiseksikin löytyy alan kirjallisuudesta neuvoja (ks.[1, s ]). Kuitenkaan emme vie todistusta tämän pitemmälle. [3, s ] Esimerkki 8.1. Jos P y = Q x, niin lauseen 8.1 oletusten ollessa voimassa kohdasta 8.1 seuraa, että P dx + Q dy =. Tämä on yhtäpitävää lauseen 6.1 kanssa. Integraali on tällöin siis polusta riippumaton. [3, s. 656] Esimerkki 8.2. Integraali 2x 2 y 2 dx x3 y dy on riippumaton polusta, koska P y Q x = 4x2 y 4x 2 y =. 33

34 Esimerkki 8.3. Osoitetaan, että integraali (x 2 2y 3 ) dx + (x + 5y) dy ei ole polusta riippumaton. Nyt P = x 2 2y 3 ja Q = x + 5y, joten saamme P y = 6y2 ja Q x = 1. Siis P Q y x, joten viivaintegraali ei ole polusta riippumaton. [2, s. 125] Esimerkki 8.4. Olkoon I = (x 2 y 3 ) dx + (x 2 + y 2 ) dy, missä käyrä on yksikköympyrä x 2 + y 2 = 1 kierrettynä vastapäivään. Lasketaan ensin osittaisderivaatat Q(x, y) x P (x, y) y ja sijoitetaan tämä kohtaan 8.1, jolloin saadaan = 2x + 3y 2 I = (2x + 3y 2 ) d(x, y), D missä D = {(x, y) x 2 + y 2 1}. Tulevaa integrointia helpottaaksemme siirrytään käyttämään napakoordinaatteja (katso [3, s ]), jolloin siis Saamme lausekkeen muotoon x = r cos θ, y = r sin θ, I = (2r cos θ + 3r 2 sin 2 θ)r d(r, θ), S missä S = {(r, θ) r 1, θ 2π}. 34

35 Nyt integroimalla saadaan [3, s. 656] I = = = r 2 dr r 2 dr 2π / 2π (2 cos θ + 3r sin 2 θ) dθ (2 sin θ + 3r( 1 2 θ 1 4 sin(2θ))) r 2 dr ((2 sin 2π + 3r( 1 2 2π 1 4 sin(4π))) (2 sin + 3r( sin(2 ))) 4 = 1 = 3π = 3π r 2 dr 3rπ 1 / 1 r 3 dr 1 4 r4 = 3π 1 4 = 3π 4. 35

36 Viitteet [1] Kaplan Wilfred. Advanced calculus Third edition, Addison-Wesley Publishing ompany, [2] Rahman Matiur, Mulolani Isaac. Applied vector analysis, R Press, 21. [3] Trench William F. Advanced calculus, Harper & Row,

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Ratkaisut viikko 3

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Ratkaisut viikko 3 MS-A35 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3, I/27 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Ratkaisut viikko 3 Tehtävä : Hahmottele seuraavat vektorikentät ja piirrä niiden kenttäviivat. a) F(x, y) =

Lisätiedot

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 3: Vektorikentät

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 3: Vektorikentät MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 3: Vektorikentät Antti Rasila Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto Syksy 2016 Antti Rasila (Aalto-yliopisto) MS-A0305 Syksy 2016

Lisätiedot

F dr = F NdS. VEKTORIANALYYSI Luento Stokesin lause

F dr = F NdS. VEKTORIANALYYSI Luento Stokesin lause 91 VEKTORIANALYYI Luento 13 9. tokesin lause A 16.5 tokesin lause on kuin Gaussin lause, mutta yhtä dimensiota alempana: se liittää toisiinsa kentän derivaatasta pinnan yli otetun integraalin ja pinnan

Lisätiedot

Polkuintegraali yleistyy helposti paloitain C 1 -poluille. Määritelmä Olkoot γ : [a, b] R m paloittain C 1 -polku välin [a, b] jaon

Polkuintegraali yleistyy helposti paloitain C 1 -poluille. Määritelmä Olkoot γ : [a, b] R m paloittain C 1 -polku välin [a, b] jaon Polkuintegraali yleistyy helposti paloitain C 1 -poluille. Määritelmä 4.1.3. Olkoot : [a, b] R m paloittain C 1 -polku välin [a, b] jaon P = {a = t 1 < < t k = b} ja joukko D R m sellainen, että ([a, b])

Lisätiedot

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Harjoitus 4/ Syksy 2017

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Harjoitus 4/ Syksy 2017 MS-A35 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Harjoitus 4/ Syksy 217 Alkuviikon harjoituksissa ratkaistaan kolme tehtävää assistentin avustuksella (läsnäololaskarit).

Lisätiedot

Oletetaan sitten, että γ(i) = η(j). Koska γ ja η ovat Jordan-polku, ne ovat jatkuvia injektiivisiä kuvauksia kompaktilta joukolta, ja määrittävät

Oletetaan sitten, että γ(i) = η(j). Koska γ ja η ovat Jordan-polku, ne ovat jatkuvia injektiivisiä kuvauksia kompaktilta joukolta, ja määrittävät HY / Matematiikan ja tilastotieteen laitos Vektorianalyysi II, syksy 18 Harjoitus 6 Ratkaisuehdotukset Tehtävä 1. Osoita, että sileille Jordan-poluille on voimassa : I R n ja : J R n (I) = (J) jos ja vain

Lisätiedot

Fr ( ) Fxyz (,, ), täytyy integroida:

Fr ( ) Fxyz (,, ), täytyy integroida: 15 VEKTORIANALYYSI Luento Vektorikentän käyräintegraali Voiman tekemä työ on matka (d) kertaa voiman (F) projektio liikkeen suunnassa, yksinkertaisimmillaan W Fd. Jos liike tapahtuu käyrää pitkin ja voima

Lisätiedot

MS-A0204 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (ELEC2) Luento 9: Muuttujanvaihto taso- ja avaruusintegraaleissa

MS-A0204 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (ELEC2) Luento 9: Muuttujanvaihto taso- ja avaruusintegraaleissa MS-A24 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (ELEC2) Luento 9: Muuttujanvaihto taso- ja avaruusintegraaleissa Antti Rasila Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto Kevät 216 Antti Rasila

Lisätiedot

= ( F dx F dy F dz).

= ( F dx F dy F dz). 17 VEKTORIANALYYSI Luento 2 3.4 Vektorikentän käyräintegraali Voiman tekemä työ on matka (d) kertaa voiman (F) projektio liikkeen suunnassa, yksinkertaisimmillaan W Fd. Jos liike tapahtuu käyrää pitkin

Lisätiedot

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 8: Divergenssi ja roottori. Gaussin divergenssilause.

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 8: Divergenssi ja roottori. Gaussin divergenssilause. MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 8: Divergenssi ja roottori. Gaussin divergenssilause. Antti Rasila Aalto-yliopisto Syksy 2015 Antti Rasila (Aalto-yliopisto) MS-A0305 Syksy 2015

Lisätiedot

LUKU 3. Ulkoinen derivaatta. dx i 1. dx i 2. ω i1,i 2,...,i k

LUKU 3. Ulkoinen derivaatta. dx i 1. dx i 2. ω i1,i 2,...,i k LUKU 3 Ulkoinen derivaatta Olkoot A R n alue k n ja ω jatkuvasti derivoituva k-muoto alueessa A Muoto ω voidaan esittää summana ω = ω i1 i 2 i k dx i 1 dx i 2 1 i 1

Lisätiedot

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 9: Greenin lause

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 9: Greenin lause MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 9: Greenin lause Antti Rasila Aalto-yliopisto Syksy 2015 Antti Rasila (Aalto-yliopisto) MS-A0305 Syksy 2015 1 / 19 Esimerkki Olkoon F : R 3 R 3 vakiofunktio

Lisätiedot

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 10: Stokesin lause

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 10: Stokesin lause MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 10: Stokesin lause Antti Rasila Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto Syksy 2016 Antti Rasila (Aalto-yliopisto) MS-A0305 Syksy

Lisätiedot

MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (Chem) Tentti ja välikokeiden uusinta

MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (Chem) Tentti ja välikokeiden uusinta MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (Chem) Tentti ja välikokeiden uusinta 8..206 Gripenberg, Nieminen, Ojanen, Tiilikainen, Weckman Kirjoita jokaiseen koepaperiin nimesi, opiskelijanumerosi

Lisätiedot

MS-A0202 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI) Luento 1: Parametrisoidut käyrät ja kaarenpituus

MS-A0202 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI) Luento 1: Parametrisoidut käyrät ja kaarenpituus MS-A0202 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI) Luento 1: Parametrisoidut käyrät ja kaarenpituus Antti Rasila Aalto-yliopisto Syksy 2015 Antti Rasila (Aalto-yliopisto) MS-A0202 Syksy 2015 1 / 18

Lisätiedot

MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 Luento 5: Gradientti ja suunnattu derivaatta. Vektoriarvoiset funktiot. Taylor-approksimaatio.

MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 Luento 5: Gradientti ja suunnattu derivaatta. Vektoriarvoiset funktiot. Taylor-approksimaatio. MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 Luento 5: Gradientti ja suunnattu derivaatta. Vektoriarvoiset funktiot. Taylor-approksimaatio. Riikka Korte Matematiikan ja systeemianalyysin laitos 1 Aalto-yliopisto

Lisätiedot

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 6: Vektorikentän viivaintegraali

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 6: Vektorikentän viivaintegraali MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 6: Vektorikentän viivaintegraali Antti Rasila Aalto-yliopisto Syksy 2015 Antti Rasila (Aalto-yliopisto) MS-A0305 Syksy 2015 1 / 27 Esimerkki: funktion

Lisätiedot

f x da, kun A on tason origokeskinen yksikköympyrä, jonka kehällä funktion f arvot saadaan lausekkeesta f (x, y) = 2x 3y 2.

f x da, kun A on tason origokeskinen yksikköympyrä, jonka kehällä funktion f arvot saadaan lausekkeesta f (x, y) = 2x 3y 2. 13. Erityyppisten integraalien väliset yhteydet 13.1. Gaussin lause 364. Laske A f x da, kun A on tason origokeskinen yksikköympyrä, jonka kehällä funktion f arvot saadaan lausekkeesta f (x, y) = 2x 3y

Lisätiedot

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Mallit laskuharjoitusviikkoon 5 /

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Mallit laskuharjoitusviikkoon 5 / M-A5 ifferentiaali- ja integraalilaskenta, I/17 ifferentiaali- ja integraalilaskenta Mallit laskuharjoitusviikkoon 5 / 9. 1.1. Alkuviikon tehtävät Tehtävä 1: Määritä (ilman Gaussin lausetta) vektorikentän

Lisätiedot

f(tx + (1 t)y) tf(x) + (1 t)f(y) jokaisella x, y A ja t [0, 1].

f(tx + (1 t)y) tf(x) + (1 t)f(y) jokaisella x, y A ja t [0, 1]. Tässä luvussa näytetään divergenssilause konveksin joukon tapauksessa. Määritelmä 4.5.1. 1. Joukko R m on konveksi, jos kaikilla x, y pisteet tx + (1 t)y jokaisella t [0, 1]. 2. Olkoon R m konveksi. Funktio

Lisätiedot

peitteestä voidaan valita äärellinen osapeite). Äärellisen monen nollajoukon yhdiste on nollajoukko.

peitteestä voidaan valita äärellinen osapeite). Äärellisen monen nollajoukon yhdiste on nollajoukko. Esimerkki 4.3.9. a) Piste on nollajoukko. Suoran rajoitetut osajoukot ovat avaruuden R m, m 2, nollajoukkoja. Samoin suorakaiteiden reunat koostuvat suoran kompakteista osajoukoista. b) Joukko = Q m [0,

Lisätiedot

a) Mikä on integraalifunktio ja miten derivaatta liittyy siihen? Anna esimerkki. 8 3 + 4 2 0 = 16 3 = 3 1 3.

a) Mikä on integraalifunktio ja miten derivaatta liittyy siihen? Anna esimerkki. 8 3 + 4 2 0 = 16 3 = 3 1 3. Integraalilaskenta. a) Mikä on integraalifunktio ja miten derivaatta liittyy siihen? Anna esimerkki. b) Mitä määrätty integraali tietyllä välillä x tarkoittaa? Vihje: * Integraali * Määrätyn integraalin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Integraalilaskenta 2 Harjoitus Olkoon A := {(x, y) R 2 0 x π, sin x y 2 sin x}. Laske käyräintegraali

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Integraalilaskenta 2 Harjoitus Olkoon A := {(x, y) R 2 0 x π, sin x y 2 sin x}. Laske käyräintegraali JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MTEMTIIKN J TILSTOTIETEEN LITOS Integraalilaskenta Harjoitus 4 5.4.4. Olkoon := {(x, y) R x π, sin x y sin x}. Laske käyräintegraali + (y dx + x dy) a) suoraan; ja b) Greenin lauseen

Lisätiedot

y = 3x2 y 2 + sin(2x). x = ex y + e y2 y = ex y + 2xye y2

y = 3x2 y 2 + sin(2x). x = ex y + e y2 y = ex y + 2xye y2 Matematiikan ja tilastotieteen osasto/hy Differentiaaliyhtälöt I Laskuharjoitus 2 mallit Kevät 219 Tehtävä 1. Laske osittaisderivaatat f x = f/x ja f y = f/, kun f = f(x, y) on funktio a) x 2 y 3 + y sin(2x),

Lisätiedot

4.3 Moniulotteinen Riemannin integraali

4.3 Moniulotteinen Riemannin integraali 4.3 Moniulotteinen Riemannin integraali Tässä luvussa opitaan miten integroidaan usean muuttujan reaaliarvoista tai vektoriarvoista funktiota, millaisten joukkojen yli jatkuvaa funktiota voi integroida,

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 9 1 Implisiittinen derivointi Tarkastellaan nyt yhtälöä F(x, y) = c, jossa x ja y ovat muuttujia ja c on vakio Esimerkki tällaisesta yhtälöstä on x 2 y 5 + 5xy = 14

Lisätiedot

4.3.7 Epäoleellinen integraali

4.3.7 Epäoleellinen integraali Esimerkki 4.3.16. (Lineaarinen muuttujien vaihto) Olkoot A R m sellainen kompakti joukko, että A on nollajoukko. Olkoon M R m m säännöllinen matriisi (eli det(m) 0) ja f : R m R jatkuva funktio. Tehdään

Lisätiedot

BM20A0900, Matematiikka KoTiB3

BM20A0900, Matematiikka KoTiB3 BM20A0900, Matematiikka KoTiB3 Luennot: Matti Alatalo Oppikirja: Kreyszig, E.: Advanced Engineering Mathematics, 8th Edition, John Wiley & Sons, 1999, luvut 1 4. 1 Sisältö Ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälöt

Lisätiedot

Mat Matematiikan peruskurssi S2

Mat Matematiikan peruskurssi S2 Mat-1.122 Matematiikan peruskurssi S2 Ratkaisuehdotuksia Harjoitus 12 alkuviikko Tehtävä 1 Hahmottele annetut vektorikentät sekä niiden kenttäviivat tapauksissa. a)f(x, y) xi + yj b)f(x, y) e x i + e -x

Lisätiedot

y x1 σ t 1 = c y x 1 σ t 1 = y x 2 σ t 2 y x 2 x 1 y = σ(t 2 t 1 ) x 2 x 1 y t 2 t 1

y x1 σ t 1 = c y x 1 σ t 1 = y x 2 σ t 2 y x 2 x 1 y = σ(t 2 t 1 ) x 2 x 1 y t 2 t 1 1. Tarkastellaan funktiota missä σ C ja y (y 1,..., y n ) R n. u : R n R C, u(x, t) e i(y x σt), (a) Miksi funktiota u(x, t) voidaan kutsua tasoaalloksi, jonka aaltorintama on kohtisuorassa vektorin y

Lisätiedot

Antti Rasila. Kevät Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. Antti Rasila (Aalto-yliopisto) MS-A0204 Kevät / 16

Antti Rasila. Kevät Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. Antti Rasila (Aalto-yliopisto) MS-A0204 Kevät / 16 MS-A0204 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (ELEC2) Luento 5: Gradientti ja suunnattu derivaatta. Vektoriarvoiset funktiot. Taylor-approksimaatio. Antti Rasila Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Lisätiedot

(a) avoin, yhtenäinen, rajoitettu, alue.

(a) avoin, yhtenäinen, rajoitettu, alue. 1. Hahmottele seuraavat tasojoukot. Mitkä niistä ovat avoimia, suljettuja, kompakteja, rajoitettuja, yhtenäisiä, alueita? (a) {z C 1 < 2z + 1 < 2} (b) {z C z i + z + i = 4} (c) {z C z + Im z < 1} (d) {z

Lisätiedot

LUKU 4. Pinnat. (u 1, u 2 ) ja E ϕ 2 (u 1, u 2 ) := ϕ u 2

LUKU 4. Pinnat. (u 1, u 2 ) ja E ϕ 2 (u 1, u 2 ) := ϕ u 2 LUKU 4 Pinnat 4.. Määritelmiä ja esimerkkejä Määritelmä 4.. Epätyhjä osajoukko M R 3 on sileä (kaksiulotteinen) pinta, jos jokaiselle pisteelle p M on olemassa ympäristö V p R 3, avoin joukko U p R 2 ja

Lisätiedot

Gaussin lause eli divergenssilause 1

Gaussin lause eli divergenssilause 1 80 VEKTOIANALYYI Luento 1 8. Gaussin lause eli divergenssilause 1 A 16.4 Kurssin jäljellä olevassa osassa käymme läpi joukon fysiikan kannalta tärkeitä vektorikenttien integrointia koskevia tuloksia, nimittäin

Lisätiedot

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Laskuharjoitus 7 /

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Laskuharjoitus 7 / M-A3x Differentiaali- ja integraalilaskenta 3, IV/216 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Laskuharjoitus 7 / 14.-16.3. Harjoitustehtävät 37-4 lasketaan alkuviikon harjoituksissa. Kotitehtävät 41-43

Lisätiedot

Tällaisessa tapauksessa on usein luontevaa samaistaa (u,v)-taso (x,y)-tason kanssa, jolloin tason parametriesitys on *** VEKTORIANALYYSI.

Tällaisessa tapauksessa on usein luontevaa samaistaa (u,v)-taso (x,y)-tason kanssa, jolloin tason parametriesitys on *** VEKTORIANALYYSI. 39 VEKTORIANALYYI Luento 6 5. Pinnat ja pintaintegraalit Pintojen parametriesitys. Aikaisemmin käsittelimme käyrän esittämistä parametrimuodossa. iihen riitti yksi reaalinen parametri (t), joka sai aroja

Lisätiedot

Funktiot. funktioita f : A R. Yleensä funktion määrittelyjoukko M f = A on jokin väli, muttei aina.

Funktiot. funktioita f : A R. Yleensä funktion määrittelyjoukko M f = A on jokin väli, muttei aina. Funktiot Tässä luvussa käsitellään reaaliakselin osajoukoissa määriteltyjä funktioita f : A R. Yleensä funktion määrittelyjoukko M f = A on jokin väli, muttei aina. Avoin väli: ]a, b[ tai ]a, [ tai ],

Lisätiedot

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Mallit 2 (alkuviikko) / Syksy 2016

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Mallit 2 (alkuviikko) / Syksy 2016 MS-A35 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Mallit 2 (alkuviikko) / Syksy 216 Tuntitehtävä 1: Laske sylinterikoordinaatteja käyttämällä sen kappaleen tilavuus,

Lisätiedot

Oletetaan ensin, että tangenttitaso on olemassa. Nyt pinnalla S on koordinaattiesitys ψ, jolle pätee että kaikilla x V U

Oletetaan ensin, että tangenttitaso on olemassa. Nyt pinnalla S on koordinaattiesitys ψ, jolle pätee että kaikilla x V U HY / Matematiikan ja tilastotieteen laitos Vektorianalyysi II, syksy 018 Harjoitus 4 Ratkaisuehdotukset Tehtävä 1. Olkoon U R avoin joukko ja ϕ = (ϕ 1, ϕ, ϕ 3 ) : U R 3 kaksiulotteisen C 1 -alkeispinnan

Lisätiedot

KOMPLEKSIANALYYSI I KURSSI SYKSY 2012

KOMPLEKSIANALYYSI I KURSSI SYKSY 2012 KOMPLEKSIANALYYSI I KURSSI SYKSY 212 RITVA HURRI-SYRJÄNEN 6.1. Poluista. 6. Kompleksinen integrointi Olkoon [α, β] suljettu reaaliakselin väli, α < β, ja olkoon A kompleksitason avoin joukko. Polku on

Lisätiedot

Cantorin joukon suoristuvuus tasossa

Cantorin joukon suoristuvuus tasossa Cantorin joukon suoristuvuus tasossa LuK-tutkielma Miika Savolainen 2380207 Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto Syksy 2016 Sisältö Johdanto 2 1 Cantorin joukon esittely 2 2 Suoristuvuus ja

Lisätiedot

Mat Matematiikan peruskurssi K2

Mat Matematiikan peruskurssi K2 Mat-.3 Matematiikan peruskurssi K Heikkinen/Tikanmäki Kolmas välikoe 6.5. Kokeessa saa käyttää ylioppilaskirjoituksiin hyväksyttyä laskinta. Sivun kääntöpuolelta löytyy integrointikaavoja.. Olkoon F(x,

Lisätiedot

MS-C1340 Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt

MS-C1340 Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt MS-C1340 Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt Differentiaaliyhtälöt, osa 1 Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto 2015 1 / 20 R. Kangaslampi Matriisihajotelmista

Lisätiedot

Differentiaalimuodot

Differentiaalimuodot LUKU 2 Differentiaalimuodot Olkoot A R n ja p A. Vektori pisteessä p on pari (p; v), missä v R n. Pisteeseen p kiinnitetyn vektorin v p := (p; v) ensimmäinen komponentti p on vektorin v p paikkaosa ja

Lisätiedot

13. Ratkaisu. Kirjoitetaan tehtävän DY hieman eri muodossa: = 1 + y x + ( y ) 2 (y )

13. Ratkaisu. Kirjoitetaan tehtävän DY hieman eri muodossa: = 1 + y x + ( y ) 2 (y ) MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS Differentiaaliyhtälöt, kesä 00 Tehtävät 3-8 / Ratkaisuehdotuksia (RT).6.00 3. Ratkaisu. Kirjoitetaan tehtävän DY hieman eri muodossa: y = + y + y = + y + ( y ) (y

Lisätiedot

LUKU 10. Yhdensuuntaissiirto

LUKU 10. Yhdensuuntaissiirto LUKU hdensuuntaissiirto Olkoot (M, N) suunnistettu pinta, p M ja v p R 3 p annettu vektori pisteessä p (vektorin v p ei tarvitse olla pinnan M tangenttivektori). Tällöin vektori (v p N(p)) N(p) on vektorin

Lisätiedot

Kompleksianalyysi, viikko 4

Kompleksianalyysi, viikko 4 Kompleksianalyysi, viikko 4 Jukka Kemppainen Mathematics Division Reaalimuuttujan kompleksiarvoisen funktion integraali Aloitetaan reaalimuuttujan kompleksiarvoisen funktion integraalin määrittelyllä,

Lisätiedot

IV. TASAINEN SUPPENEMINEN. f(x) = lim. jokaista ε > 0 ja x A kohti n ε,x N s.e. n n

IV. TASAINEN SUPPENEMINEN. f(x) = lim. jokaista ε > 0 ja x A kohti n ε,x N s.e. n n IV. TASAINEN SUPPENEMINEN IV.. Funktiojonon tasainen suppeneminen Olkoon A R joukko ja f n : A R funktio, n =, 2, 3,..., jolloin jokaisella x A muodostuu lukujono f x, f 2 x,.... Jos tämä jono suppenee

Lisätiedot

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Ratkaisut 5. viikolle /

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Ratkaisut 5. viikolle / MS-A8 Differentiaali- ja integraalilaskenta, V/7 Differentiaali- ja integraalilaskenta Ratkaisut 5. viikolle / 9..5. Integroimismenetelmät Tehtävä : Laske osittaisintegroinnin avulla a) π x sin(x) dx,

Lisätiedot

MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (Chem) Yhteenveto, osa I

MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (Chem) Yhteenveto, osa I MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (Chem) Yhteenveto, osa I G. Gripenberg Aalto-yliopisto 21. tammikuuta 2016 G. Gripenberg (Aalto-yliopisto) MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta

Lisätiedot

= 5! 2 2!3! = = 10. Edelleen tästä joukosta voidaan valita kolme särmää yhteensä = 10! 3 3!7! = = 120

= 5! 2 2!3! = = 10. Edelleen tästä joukosta voidaan valita kolme särmää yhteensä = 10! 3 3!7! = = 120 Tehtävä 1 : 1 Merkitään jatkossa kirjaimella H kaikkien solmujoukon V sellaisten verkkojen kokoelmaa, joissa on tasan kolme särmää. a) Jokainen verkko G H toteuttaa väitteen E(G) [V]. Toisaalta jokainen

Lisätiedot

MS-A0107 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (CHEM)

MS-A0107 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (CHEM) MS-A17 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 CHEM) Laskuharjoitus 4lv, kevät 16 1. Tehtävä: Laske cos x dx a) osittaisintegroinnilla, b) soveltamalla sopivaa trigonometrian kaavaa. Ratkaisu: a) Osittaisintegroinnin

Lisätiedot

Derivaattaluvut ja Dini derivaatat

Derivaattaluvut ja Dini derivaatat Derivaattaluvut Dini derivaatat LuK-tutkielma Helmi Glumo 2434483 Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto Syksy 2016 Sisältö Johdanto 2 1 Taustaa 2 2 Määritelmät 4 3 Esimerkkejä lauseita 7 Lähdeluettelo

Lisätiedot

l 1 2l + 1, c) 100 l=0 AB 3AC ja AB AC sekä vektoreiden AB ja

l 1 2l + 1, c) 100 l=0 AB 3AC ja AB AC sekä vektoreiden AB ja MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy 7. Millä reaaliluvun arvoilla a) 9 =, b) + 5 + +, e) 5?. Kirjoita Σ-merkkiä käyttäen summat 4, a) + + 5 + + 99, b) 5 + 4 65 + + n 5 n, c) +

Lisätiedot

MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy Millä reaaliluvun x arvoilla. 3 4 x 2,

MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy Millä reaaliluvun x arvoilla. 3 4 x 2, MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy 6. Millä reaaliluvun arvoilla a) 9 =, b) + + + 4, e) 5?. Kirjoita Σ-merkkiä käyttäen summat 4, a) + 4 + 6 + +, b) 8 + 4 6 + + n n, c) + + +

Lisätiedot

Joukot metrisissä avaruuksissa

Joukot metrisissä avaruuksissa TAMPEREEN YLIOPISTO Pro gradu -tutkielma Saara Lahtinen Joukot metrisissä avaruuksissa Informaatiotieteiden yksikkö Matematiikka Elokuu 2013 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Metriset avaruudet 1 2.1 Tarvittavia

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 2 Lisää osamurtoja Tutkitaan jälleen rationaalifunktion P(x)/Q(x) integrointia. Aiemmin käsittelimme tapauksen, jossa nimittäjä voidaan esittää muodossa Q(x) = a(x x

Lisätiedot

l 1 2l + 1, c) 100 l=0

l 1 2l + 1, c) 100 l=0 MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy 5. Millä reaaliluvun arvoilla a) 9 =, b) 5 + 5 +, e) 5?. Kirjoita Σ-merkkiä käyttäen summat 4, a) + + 5 + + 99, b) 5 + 4 65 + + n 5 n, c)

Lisätiedot

Esimerkki 1.1. Kahdeksikkopolku α: u (sin u, sin 2u) on helppo todeta injektioksi

Esimerkki 1.1. Kahdeksikkopolku α: u (sin u, sin 2u) on helppo todeta injektioksi . Pinnoista.. Pinnan määritelmästä. Monisteen [] määritelmän 4.. mukainen pinta S on sama olio, jollaista abstraktimmassa differentiaaligeometriassa kutsutaan avaruuden R n alimonistoksi (tarkemmin upotetuksi

Lisätiedot

Derivaatat lasketaan komponenteittain, esimerkiksi E 1 E 2

Derivaatat lasketaan komponenteittain, esimerkiksi E 1 E 2 MS-C50 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt Harjoitukset syksy 07. Oletetaan että vektorikenttä E E E E : R R on kaksi kertaa jatkuvasti derivoituva E C R. Näytä että E E. Derivaatat lasketaan komponenteittain

Lisätiedot

MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (Chem) Esimerkkejä ym., osa I

MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (Chem) Esimerkkejä ym., osa I MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (Chem) Esimerkkejä ym., osa I G. Gripenberg Aalto-yliopisto 21. tammikuuta 2016 G. Gripenberg (Aalto-yliopisto) MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta

Lisätiedot

3.3 Funktion raja-arvo

3.3 Funktion raja-arvo 3.3 Funktion raja-arvo Olkoot A ja B kompleksitason joukkoja ja f : A B kuvaus. Kuvauksella f on pisteessä z 0 A raja-arvo c, jos jokaista ε > 0 vastaa δ > 0 siten, että 0 < z z 0 < δ ja z A f(z) c < ε.

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kertausluento 2. välikokeeseen Toisessa välikokeessa on syytä osata ainakin seuraavat asiat:. Potenssisarjojen suppenemissäde, suppenemisväli ja suppenemisjoukko. 2. Derivaatan

Lisätiedot

MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (Chem) Esimerkkejä ym., osa I

MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (Chem) Esimerkkejä ym., osa I Usean muuttujan funktiot MS-A7 Differentiaali- ja integraalilaskenta (Chem) Esimerkkejä ym., osa I G. Gripenberg Aalto-yliopisto Raja-arvot 3 Jatkuvat funktiot 4 Osittaisderivaatat 5 Derivaatta eli gradientti.

Lisätiedot

MS-A010{3,4} (ELEC*) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Luento 3: Jatkuvuus

MS-A010{3,4} (ELEC*) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Luento 3: Jatkuvuus MS-A010{3,4} (ELEC*) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Luento 3: Jatkuvuus Pekka Alestalo, Jarmo Malinen Aalto-yliopisto, Matematiikan ja systeemianalyysin laitos 19.9.2016 Pekka Alestalo, Jarmo

Lisätiedot

Täydellisyysaksiooman kertaus

Täydellisyysaksiooman kertaus Täydellisyysaksiooman kertaus Luku M R on joukon A R yläraja, jos a M kaikille a A. Luku M R on joukon A R alaraja, jos a M kaikille a A. A on ylhäältä (vast. alhaalta) rajoitettu, jos sillä on jokin yläraja

Lisätiedot

Laskuharjoitus 2A ( ) Aihepiiri: Raja-arvot etc. Adams & Essex, 8th Edition, Chapter 12. z = f(x, 0) = x2 a z = f(0, y) = 02 a 2 + y2

Laskuharjoitus 2A ( ) Aihepiiri: Raja-arvot etc. Adams & Essex, 8th Edition, Chapter 12. z = f(x, 0) = x2 a z = f(0, y) = 02 a 2 + y2 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Korte / Lindfors MS-A0207 Dierentiaali- ja integraalilaskenta 2 (CHEM), kevät 2017 Laskuharjoitus 2A (9.10.1.) Aihepiiri:

Lisätiedot

MS-A0205/MS-A0206 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 Luento 1: Parametrisoidut käyrät ja kaarenpituus

MS-A0205/MS-A0206 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 Luento 1: Parametrisoidut käyrät ja kaarenpituus MS-A0205/MS-A0206 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 Luento 1: Parametrisoidut käyrät ja kaarenpituus Jarmo Malinen Matematiikan ja systeemianalyysin laitos 1 Aalto-yliopisto Kevät 2016 1 Perustuu

Lisätiedot

Sekalaiset tehtävät, 11. syyskuuta 2005, sivu 1 / 13. Tehtäviä

Sekalaiset tehtävät, 11. syyskuuta 2005, sivu 1 / 13. Tehtäviä Sekalaiset tehtävät, 11. syyskuuta 005, sivu 1 / 13 Tehtäviä Tehtävä 1. Johda toiseen asteen yhtälön ax + bx + c = 0, a 0 ratkaisukaava. Tehtävä. Määrittele joukon A R pienin yläraja sup A ja suurin alaraja

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 6 varuusintegraali iemmin laskimme yksiulotteisia integraaleja b a f (x)dx, jossa integrointialue on x-akselin väli [a, b]. Lisäksi laskimme kaksiulotteisia integraaleja

Lisätiedot

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 1: Moniulotteiset integraalit

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 1: Moniulotteiset integraalit MS-A35 ifferentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento : Moniulotteiset integraalit Antti Rasila Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto Syksy 26 Antti Rasila (Aalto-yliopisto) MS-A35 Syksy

Lisätiedot

Johdantoa INTEGRAALILASKENTA, MAA9

Johdantoa INTEGRAALILASKENTA, MAA9 Lyhyehkö johdanto integraalilaskentaan. Johdantoa INTEGRAALILASKENTA, MAA9 Integraalilaskennan lähtökohta 1: Laskutoimitukset + ja ovat keskenään käänteisiä, samoin ja ovat käänteisiä, kunhan ei jaeta

Lisätiedot

Lineaarikombinaatio, lineaarinen riippuvuus/riippumattomuus

Lineaarikombinaatio, lineaarinen riippuvuus/riippumattomuus Lineaarikombinaatio, lineaarinen riippuvuus/riippumattomuus 1 / 51 Lineaarikombinaatio Johdattelua seuraavaan asiaan (ei tarkkoja määritelmiä): Millaisen kuvan muodostaa joukko {λv λ R, v R 3 }? Millaisen

Lisätiedot

MS-A0202 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI) Luento 2: Usean muuttujan funktiot

MS-A0202 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI) Luento 2: Usean muuttujan funktiot MS-A0202 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI) Luento 2: Usean muuttujan funktiot Antti Rasila Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto Syksy 2016 Antti Rasila (Aalto-yliopisto)

Lisätiedot

Funktiojonon tasainen suppeneminen

Funktiojonon tasainen suppeneminen TAMPEREEN YLIOPISTO Pro gradu -tutkielma Taina Saari Funktiojonon tasainen suppeneminen Matematiikan ja tilastotieteen laitos Matematiikka Elokuu 2009 Tampereen yliopisto Matematiikan ja tilastotieteen

Lisätiedot

1 Määrittelyjä ja aputuloksia

1 Määrittelyjä ja aputuloksia 1 Määrittelyjä ja aputuloksia 1.1 Supremum ja infimum Aluksi kerrataan pienimmän ylärajan (supremum) ja suurimman alarajan (infimum) perusominaisuuksia ja esitetään muutamia myöhemmissä todistuksissa tarvittavia

Lisätiedot

Harjoitus Etsi seuraavien autonomisten yhtälöiden kriittiset pisteet ja tutki niiden stabiliteettia:

Harjoitus Etsi seuraavien autonomisten yhtälöiden kriittiset pisteet ja tutki niiden stabiliteettia: Differentiaaliyhtälöt, Kesä 216 Harjoitus 2 1. Etsi seuraavien autonomisten yhtälöiden kriittiset pisteet ja tutki niiden stabiliteettia: (a) y = (2 y) 3, (b) y = (y 1) 2, (c) y = 2y y 2. 2. Etsi seuraavien

Lisätiedot

Injektio (1/3) Funktio f on injektio, joss. f (x 1 ) = f (x 2 ) x 1 = x 2 x 1, x 2 D(f )

Injektio (1/3) Funktio f on injektio, joss. f (x 1 ) = f (x 2 ) x 1 = x 2 x 1, x 2 D(f ) Injektio (1/3) Määritelmä Funktio f on injektio, joss f (x 1 ) = f (x 2 ) x 1 = x 2 x 1, x 2 D(f ) Seurauksia: Jatkuva injektio on siis aina joko aidosti kasvava tai aidosti vähenevä Injektiolla on enintään

Lisätiedot

DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENTA I.1. Ritva Hurri-Syrjänen/Syksy 1999/Luennot 6. FUNKTION JATKUVUUS

DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENTA I.1. Ritva Hurri-Syrjänen/Syksy 1999/Luennot 6. FUNKTION JATKUVUUS DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENTA I.1 Ritva Hurri-Syrjänen/Syksy 1999/Luennot 6. FUNKTION JATKUVUUS Huomautus. Analyysin yksi keskeisimmistä käsitteistä on jatkuvuus! Olkoon A R mielivaltainen joukko

Lisätiedot

LUKU 7. Perusmuodot Ensimmäinen perusmuoto. Funktiot E, F ja G ovat tilkun ϕ ensimmäisen perusmuodon kertoimet ja neliömuoto

LUKU 7. Perusmuodot Ensimmäinen perusmuoto. Funktiot E, F ja G ovat tilkun ϕ ensimmäisen perusmuodon kertoimet ja neliömuoto LUKU 7 Perusmuodot 7 Ensimmäinen perusmuoto Määritelmä 7 Olkoon ϕ: U R 3 tilkku Määritellään funktiot E, F, G: U R asettamalla (7) E := ϕ ϕ, F := ϕ, G := ϕ u u u u Funktiot E, F G ovat tilkun ϕ ensimmäisen

Lisätiedot

MS-A0205/MS-A0206 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 Luento 3: Osittaisderivaatta

MS-A0205/MS-A0206 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 Luento 3: Osittaisderivaatta MS-A0205/MS-A0206 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 Luento 3: Osittaisderivaatta Jarmo Malinen Matematiikan ja systeemianalyysin laitos 1 Aalto-yliopisto Kevät 2016 1 Perustuu Antti Rasilan luentomonisteeseen

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 5 Tasointegraalin laskeminen iemmin tutkimme ylä- ja alasummien antamia arvioita tasointegraalille f (x, ydxdy. Tässä siis funktio f (x, y integroidaan muuttujien x

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 4.9.09 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alustavat hyvän vastauksen piirteet on suuntaa-antava kuvaus kokeen tehtäviin odotetuista vastauksista ja tarkoitettu ensisijaisesti

Lisätiedot

w + x + y + z =4, wx + wy + wz + xy + xz + yz =2, wxy + wxz + wyz + xyz = 4, wxyz = 1.

w + x + y + z =4, wx + wy + wz + xy + xz + yz =2, wxy + wxz + wyz + xyz = 4, wxyz = 1. Kotitehtävät, tammikuu 2011 Vaikeampi sarja 1. Ratkaise yhtälöryhmä w + x + y + z =4, wx + wy + wz + xy + xz + yz =2, wxy + wxz + wyz + xyz = 4, wxyz = 1. Ratkaisu. Yhtälöryhmän ratkaisut (w, x, y, z)

Lisätiedot

Oletetaan, että funktio f on määritelty jollakin välillä ]x 0 δ, x 0 + δ[. Sen derivaatta pisteessä x 0 on

Oletetaan, että funktio f on määritelty jollakin välillä ]x 0 δ, x 0 + δ[. Sen derivaatta pisteessä x 0 on Derivaatta Erilaisia lähestymistapoja: geometrinen (käyrän tangentti sekanttien raja-asentona) fysikaalinen (ajasta riippuvan funktion hetkellinen muutosnopeus) 1 / 19 Derivaatan määritelmä Määritelmä

Lisätiedot

Matematiikan ja tilastotieteen laitos Reaalianalyysi I Harjoitus Malliratkaisut (Sauli Lindberg)

Matematiikan ja tilastotieteen laitos Reaalianalyysi I Harjoitus Malliratkaisut (Sauli Lindberg) Matematiikan ja tilastotieteen laitos Reaalianalyysi I Harjoitus 4 9.4.-23.4.200 Malliratkaisut (Sauli Lindberg). Näytä, että Lusinin lauseessa voidaan luopua oletuksesta m(a)

Lisätiedot

Cantorin joukko LUKU 8

Cantorin joukko LUKU 8 LUKU 8 Cantorin joukko 8.. Cantorin 3 -joukko Merkitään J = J 0, = [0, ]. Poistetaan välin J keskeltä avoin väli I,, jonka pituus on /3; siis I, = (, 2). Olkoot jäljelle jäävät suljetut välit J 3 3, ja

Lisätiedot

MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (CHEM) Luento 2: Usean muuttujan funktiot

MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (CHEM) Luento 2: Usean muuttujan funktiot MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (CHEM) Luento 2: Usean muuttujan funktiot Harri Hakula Matematiikan ja systeemianalyysin laitos 1 Aalto-yliopisto Kevät 2018 1 Perustuu Antti Rasilan luentomonisteeseen

Lisätiedot

MS-A0205/MS-A0206 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 Luento 10: Napa-, sylinteri- ja pallokoordinaatistot. Pintaintegraali.

MS-A0205/MS-A0206 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 Luento 10: Napa-, sylinteri- ja pallokoordinaatistot. Pintaintegraali. MS-A25/MS-A26 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 Luento 1: Napa-, sylinteri- ja pallokoordinaatistot. Pintaintegraali. Jarmo Malinen Matematiikan ja systeemianalyysin laitos 1 Aalto-yliopisto Kevät

Lisätiedot

x n e x dx = n( e x ) nx n 1 ( e x ) = x n e x + ni n 1 x 4 e x dx = x 4 e x +4( x 3 e x +3( x 2 e x +2( xe x e x ))) = e x

x n e x dx = n( e x ) nx n 1 ( e x ) = x n e x + ni n 1 x 4 e x dx = x 4 e x +4( x 3 e x +3( x 2 e x +2( xe x e x ))) = e x Osittaisintegrointia käyttäen osoita integraalille I n x n e x dx oikeaksi reduktiokaava I n x n e x + ni n ja laske sen avulla mitä on I 4 kun x. x n e x dx n( e x ) nx n ( e x ) x n e x + ni n x 4 e

Lisätiedot

Matematiikan johdantokurssi, syksy 2016 Harjoitus 11, ratkaisuista

Matematiikan johdantokurssi, syksy 2016 Harjoitus 11, ratkaisuista Matematiikan johdantokurssi, syksy 06 Harjoitus, ratkaisuista. Valitse seuraaville säännöille mahdollisimman laajat lähtöjoukot ja sopivat maalijoukot niin, että syntyy kahden muuttujan funktiot (ks. monisteen

Lisätiedot

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Laskuharjoitusviikko 5 /

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Laskuharjoitusviikko 5 / M-A3x ifferentiaali- ja integraalilaskenta 3, IV/217 ifferentiaali- ja integraalilaskenta 3 Laskuharjoitusviikko 5 / 2. 24.3. Harjoitustehtäviä 1 6 lasketaan alkuviikon harjoituksessa. Harjoituksessa laskematta

Lisätiedot

MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS Analyysi I Harjoitus alkavalle viikolle Ratkaisuehdotuksia (7 sivua) (S.M)

MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS Analyysi I Harjoitus alkavalle viikolle Ratkaisuehdotuksia (7 sivua) (S.M) MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS Analyysi I Harjoitus 7. 2. 2009 alkavalle viikolle Ratkaisuehdotuksia (7 sivua) (S.M) Luennoilla on nyt menossa vaihe, missä Hurri-Syrjäsen monistetta käyttäen tutustutaan

Lisätiedot

7. Tasaisen rajoituksen periaate

7. Tasaisen rajoituksen periaate 18 FUNKTIONAALIANALYYSIN PERUSKURSSI 7. Tasaisen rajoituksen periaate Täydellisyydestä puristetaan maksimaalinen hyöty seuraavan Bairen lauseen avulla. Bairen lause on keskeinen todistettaessa kahta funktionaalianalyysin

Lisätiedot

r > y x z x = z y + y x z y + y x = r y x + y x = r

r > y x z x = z y + y x z y + y x = r y x + y x = r HY / Matematiikan ja tilastotieteen laitos Vektorianalyysi I, syksy 018 Harjoitus Ratkaisuehdotukset Tehtävä 1. Osoita, että avoin kuula on avoin joukko ja suljettu kuula on suljettu joukko. Ratkaisu.

Lisätiedot

6. Toisen ja korkeamman kertaluvun lineaariset

6. Toisen ja korkeamman kertaluvun lineaariset SARJAT JA DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT 2003 51 6. Toisen ja korkeamman kertaluvun lineaariset differentiaaliyhtälöt Määritelmä 6.1. Olkoon I R avoin väli. Olkoot p i : I R, i = 0, 1, 2,..., n, ja q : I R jatkuvia

Lisätiedot

(d) f (x,y,z) = x2 y. (d)

(d) f (x,y,z) = x2 y. (d) BM20A5840 Usean muuttujan funktiot ja sarjat Harjoitus 2, Kevät 2017 Tässä harjoituksessa ja tulevissakin merkitään punaisella tähdellä sellaisia tehtäviä joiden tyyppisten osaamattomuus tentissä/välikokeessa

Lisätiedot

Numeeriset menetelmät TIEA381. Luento 12. Kirsi Valjus. Jyväskylän yliopisto. Luento 12 () Numeeriset menetelmät / 33

Numeeriset menetelmät TIEA381. Luento 12. Kirsi Valjus. Jyväskylän yliopisto. Luento 12 () Numeeriset menetelmät / 33 Numeeriset menetelmät TIEA381 Luento 12 Kirsi Valjus Jyväskylän yliopisto Luento 12 () Numeeriset menetelmät 25.4.2013 1 / 33 Luennon 2 sisältö Tavallisten differentiaaliyhtälöiden numeriikasta Rungen

Lisätiedot

8 Potenssisarjoista. 8.1 Määritelmä. Olkoot a 0, a 1, a 2,... reaalisia vakioita ja c R. Määritelmä 8.1. Muotoa

8 Potenssisarjoista. 8.1 Määritelmä. Olkoot a 0, a 1, a 2,... reaalisia vakioita ja c R. Määritelmä 8.1. Muotoa 8 Potenssisarjoista 8. Määritelmä Olkoot a 0, a, a 2,... reaalisia vakioita ja c R. Määritelmä 8.. Muotoa a 0 + a (x c) + a 2 (x c) 2 + olevaa sarjaa sanotaan c-keskiseksi potenssisarjaksi. Selvästi jokainen

Lisätiedot

edition). Luennot seuraavat tätä kirjaa, mutta eivät orjallisesti.

edition). Luennot seuraavat tätä kirjaa, mutta eivät orjallisesti. 1 VEKTORIANALYYSI FYSA114 (3 op), kevät 2014 Luennoitsija: Jukka Maalampi Luennot: 53-55, ma 9-10 ja ke 12-14 Luentoja ei ole viikoilla 16 ja 17 eli 14 274 Harjoitusassistentti: Ville Kotimäki Laskuharjoitukset:

Lisätiedot