Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää."

Transkriptio

1 Henkilöstöraportti 2012

2 1 Sisällys 1. Johdanto Käsitteitä Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstö toimialoittain Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö Päätoimisuus Henkilöstön lukumäärä toimialoittain Ikä- ja sukupuolirakenne (vakinaiset) Vakinaisen henkilöstön keski-ikä toimialoittain Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen päättymissyy Eläkkeelle siirtyminen Henkilöstökustannukset Palkkakustannukset toimialoittain Palkkakustannusten (ilman sotumaksuja) jakaantuminen Työnteon keskeytykset Poissaolot Poissaolot toimialoittain Poissaolokalenteripäivät henkilöä kohti toimialoittain ja syyryhmittäin Sairauspoissaolojen kehitys Poissaolojaksojen pituus Poissaolokustannukset Työllistäminen Työllistetyt toimialoittain vuonna Työllistettyjen määrä vuosina Työllistämisestä aiheutuneet kokonaiskustannukset Kesätyöpaikat Muu työllistäminen Koulutus Terveydellinen toimintakyky Työterveyshuolto Vastaanottokäynnit ja terveystarkastuskäynnit Työ- ja työmatkatapaturmat Henkilöstön työhyvinvointi Tyhy-toiminta Virkistystoiminta 18

3 2 1. Johdanto Somero 2020 strategian yhtenä tavoitteena on työyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen edistämällä työelämän laatua parantavia kehittämistoimenpiteitä sekä tukemalla henkilöstön koulutusta ja itsensä kehittämistä. Henkilöstöraportti antaa tietoja henkilöstön määrästä ja rakenteesta, henkilöstökustannuksista, henkilöstön ikääntymisestä, poissaoloista, vaihtuvuudesta, työhyvinvoinnista ja henkilöstökoulutuksesta. Kunnan menestykseen ja tuloksellisuuteen vaikuttaa ratkaisevasti se, kuinka osaavaa, motivoitunutta ja työkykyistä henkilöstöä sillä on. Tiedot kerätään vuosittain tilanteen mukaan yhtenäisin käsittein. Näin varmistetaan tietojen vertailukelpoisuus. Tärkeämpää kuin tarkastella yksittäisiä lukuja onkin seurata kehitystä eri vuosina sekä ennakoida tulevaa. Työturvallisuuskeskus julkaisee vuosittain Kunta-alan työolobarometrin, joka kuvaa työolojen muutoksia. Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Tilastokeskuksella teettämään tutkimukseen, jossa haastateltiin 405 kunta-alalla työskentelevää henkilöä. Barometrin mukaan työpaikan varmuus on edelleen korkealla tasolla kunnissa. Vuonna 2012 kuntien työntekijät antoivat työelämän laadulle arvosanan 7,96, kun se vuotta aiemmin oli 7,92. Kuntatyöntekijät arvioivat työelämän muutossuuntia kielteisemmin kaikissa kysymyksissä kuin aikaisempina vuosina. Myös työ koettiin henkisesti ja fyysisesti aiempaa raskaammaksi. Kun sairauspoissaolopäivien keskiarvo lasketaan koko henkilöstön lukumäärästä, oli kuntasektorilla vuonna 2012 sairauspoissaoloja (oman sairauden takia) keskimäärin 8,4 työpäivää jokaista henkilöä kohden. Vuonna 2011 vastaava keskiarvo oli 10,6 työpäivää. Määrä on enemmän kuin kaikilla palkansaajilla keskimäärin (7,1 pv). Ero on 1,3 työpäivää vuodessa ja se on pienempi kuin edellisenä vuonna (2,7). Kunta-alalla sairauspoissaolojen kehityksen suunta oli vähenevä vuosina , mutta sen jälkeen suunta on ollut kasvava. Kehitys on ollut samansuuntainen kaikilla palkansaajilla. Kun sairauspoissaolojen keskiarvo lasketaan niiden osalta, jotka ovat olleet poissa työstä vähintään yhden päivän oman sairauden takia vuoden aikana, oli kunta-alan henkilöstön sairauspoissaolojen keskipituus 11,0 työpäivää vuonna Edelliseen vuoteen verrattuna sekä miesten että naisten sairauspäivien määrä on vähentynyt. Kunta-alalla työskentelevillä naisilla sairauspoissaolopäiviä oli keskimäärin 9,5 (11,9 vuonna 2011) ja miehillä 3,3 päivää vuodessa (5,7 vuonna 2011). Kunta-alalla työskentelevillä miehillä oli sairauspoissaolopäiviä vähemmän kuin kaikilla työssä olevilla miehillä. Naisilla tilanne oli päinvastainen. Henkilöstön ammattitaidon parantaminen työnantajan kustantaman koulutuksen kautta oli kunta-alalla yleisempää (66 %) kuin yksityisellä sektorilla (51,5 %). Valtion työpaikoilla koulutus on yleisintä (69 %). Kunnissa käytettiin koulutukseen keskimäärin 4,13 työpäivää jokaista koulutukseen osallistunutta työntekijää kohti. Kunta-alalta siirtyy eläkkeelle henkeä seuraavien parinkymmenen vuoden aikana. Se on 63,2 prosenttia nykyisistä kunta-alan työntekijöistä. Eläkepoistuma on suurin vuosina 2014 ja 2015, jolloin kumpanakin vuonna siirtyy eläkkeelle yli henkeä. vuoteen 2020 mennessä yli kolmasosa ja vuoteen 2025 mennessä noin puolet kunta-alan työntekijöistä siirtyy eläkkeelle.

4 Käsitteitä Raportin pohjana ovat valmiit henkilöstöhallinnon ohjelmasta tulostettavat raportit. Raportissa seurataan vuosittain mm. henkilöstömäärän kehitystä. Koska varsinaista henkilöstömäärää ei saada suoraan raporttiohjelmasta (sisältää aina myös sijaiset), on laskennassa käytetty pohjana palkanlaskentaan avattuja vakansseja. Vakanssi on toistaiseksi voimassa oleva virka- tai työsuhde. Tämän lisäksi henkilöstömäärään lasketaan kotona työskentelevät perhepäivähoitajat sekä työllistetyt, oppisopimustyöntekijät ja projektityöntekijät. Näillä perusteilla henkilöstön määrä lasketaan vuosittain, jolloin se on vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää. Henkilöstöllä tarkoitetaan tässä raportissa niitä kaupungin palveluksessa olevia henkilöitä, joiden työaika on vähintään 19 tuntia viikossa ja joilla on säännöllinen palkanmaksupäivä. Sivutoimisia virka-/työsuhteita (alle 19 tuntia/viikko) ei sisälly tähän henkilöstöraporttiin. Nämä sivutoimiset henkilöt ovat pääasiassa kansalaisopiston tuntiopettajia. Rajaus on tehty sen takia, että vuoden mittaan kaupungin palveluksessa on henkilöitä, joiden palvelussuhde kestää vain vähän aikaa ja/tai joiden työaika poikkeaa huomattavasti normaalista. Henkilöstö voi olla joko vakinaisessa tai määräaikaisessa palvelussuhteessa kaupunkiin. Määräaikaisia ovat pääasiassa sijaiset. Eräissä tapauksissa määräaikainen henkilö voi olla kaupungin palveluksessa vakinaisesti eli hänellä on vakinainen tehtävä, josta hän on vapaalla hoitaakseen määräaikaisessa palvelussuhteessa esim. sijaisuutta. Lisäksi henkilöstö voi olla kokoaikaista tai osa-aikaista. Poissaolotiedot on kerätty koko vuodelta, samoin henkilöstökustannukset ovat koko vuodelta. Tilastoissa on käytetty vertailulukuna Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän Tilastokeskuksella teettämiä Kunta-alan työolobarometrejä syksyltä 2011 ja Henkilöstön määrä ja rakenne Someron kaupungin palveluksessa oli tilastointipäivänä yhteensä 679 henkeä. Vastaava luku vuonna 2011 oli 650 henkeä. Lukuun sisältyvät myös kaikki sijaiset ja määräaikaiset, joten luku poikkeaa tuntuvasti todellisesta henkilöstöluvusta. Virallinen vertailukelpoinen henkilöstömäärä on tässä raportissa laskettu seuraavasti: Vakanssit (* Työllistetyt Projektityöntekijät Oppisopimustyöntekijät Yhteensä * ) Vakanssit on laskettu täytettynä olleiden virka/työsuhteiden perusteella (1 hlö/vakanssi).

5 Henkilöstö toimialoittain Hallinto- ja taloustoimi sisältää keskushallinnon, elinkeinolautakunnan ja maaseutulautakunnan. Tekninen toimi sisältää teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan. Sivistystoimi sisältää vuonna 2008 myös vapaa-aikalautakunnan. Elinkeinolautakunta aloitti 2009 ja vapaa-aikalautakunta lakkautettiin 2009 alusta. Hallinto- ja taloustoimen henkilöstön vähennys johtuu maatalouslomituksen siirtymisestä Ypäjän kunnan hoidettavaksi Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä

6 5 Vakinaisten osuus koko henkilöstöstä oli 76 %, määräaikaisten 22 % ja työllistettyjen 2 %. Luvut vastaavat kunta-alan keskiarvoa, joka oli vuonna 2011 vakinaisten osalta 76 % ja määräaikaisten osalta 22 %. Työllistettyjä oli koko kunta-alalla keskimäärin 2 % Päätoimisuus Kokoaikaisia Osa-aikaisia Yhteensä Kokoaikaisten osuus henkilöstöstä oli Somerolla 80 % ja osa-aikaisten 20 %. Koko kuntaalalla kokoaikaisten osuus oli 85 % ja osa-aikaisten 15 %. Vakinaisesta henkilöstöstä oli 80 % kokoaikaisessa ja 20 % osa-aikaisessa palvelussuhteessa. Määräaikaisesta henkilöstöstä kokoaikaisia oli 81 % ja osa-aikaisia 19 %. Henkilöstöstä oli osa-aikaeläkkeellä/osatyökyvyttömyyseläkkeellä 34 henkilöä. Osa-aikaisten määrä vakinaisesta henkilöstöstä Osa-aikaisia Henkilöstön lukumäärä toimialoittain Seuraavassa taulukoissa on esitetty vakinaisten ja määräaikaisten työntekijöiden jakautuminen toimialoittain. Määräaikaiset sisältävät myös työllistetyt ja sijaiset. Vakinaiset Hallinto- ja taloustoimi Perusturvatoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä Määräaikaiset Hallinto- ja taloustoimi Perusturvatoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä Määräaikaisten osuus koko toimialan henkilöstöstä on suurin perusturvatoimessa, jossa se oli 29,8 %. Toiseksi eniten määräaikaisia oli sivistystoimessa 17 %.

7 Ikä- ja sukupuolirakenne (vakinaiset) Kaupungin vakinaisen henkilöstön suurin ikäryhmä oli vuotiaat, joita oli 98 henkeä. Seuraavaksi eniten oli vuotiaita 79 henkeä ja vuotiaita 77 henkeä. Kaikkiaan yli 50 vuotiaita oli vakinaisesta henkilöstöstä 232 henkeä eli 45 % vuotiaita oli 156 henkeä eli 30 %. Alle 40 vuotiaita oli 126 henkeä eli 25 %. Kaikissa ikäryhmissä naisten osuus oli suurempi kuin miesten. Eniten miehiä oli vuotiaissa (12 henkeä) ja vuotiaissa (11 henkeä). Naisia taas oli eniten vuotiaissa (87 henkeä). Naisten osuus koko henkilöstöstä oli 89 %. Kunta-alalla naisten osuus koko henkilöstöstä on lähes neljä viidesosaa eli n. 80 %

8 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä toimialoittain 2012 Somerolla vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2012 oli 47,3 vuotta. Miehillä se oli 47,9 ja naisilla 47,2 vuotta. Kunta-alalla työskentelevien vakinaisten henkilöiden keski-ikä oli 47,7 vuotta (vuonna 2011). Koko henkilöstön keski-ikä (sijaiset mukaan lukien) oli Somerolla 45 vuotta. Naisten keskiikä oli 44,8 vuotta ja miesten 45,2 vuotta. Kunta-alalla työskentelevän henkilöstön keskiikä oli koko maassa 45,6 vuotta (vuonna 2011). Naisten keski-ikä oli 45,5 vuotta ja miesten 45,7 vuotta. Miehiä Keski-ikä Naisia Keski-ikä Hallinto-taloustoimi 2 62, ,9 Perusturvatoimi 8 44, ,3 Sivistystoimi 24 45, ,2 Tekninen toimi 22 50, ,8 Yhteensä 56 47, , Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen päättymissyy ja %-osuus 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % Vanhuuseläke 3 0,6 9 1,7 10 1,9 14 2,7 13 2,6 Työkyvyttömyyseläke 2 0,4 4 0,8 3 0,6 2 0,4 2 0,4 Eronnut/erotettu 18 3,5 12 2,1 20 3,4 15 2,9 12 2,4 Kuolema 1 0, ,4 Yhteensä 24 4,6 25 4,8 33 6,2 31 6,1 29 5,7 Vuonna 2012 Someron kaupungin palveluksesta siirtyi eläkkeelle 15 henkilöä ja erosi 12 henkilöä. Yleisimmät vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen päättymisen syyt ovat vanhuuseläkkeelle siirtyminen ja irtisanoutuminen. Irtisanoutumisprosentti on vaihdellut viime vuosina 2,1 3,5 % välillä. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä on kasvanut vuosittain ja vuonna 2012 vanhuuseläkkeelle siirtyi 2,6 % vakinaisesta henkilöstöstä Eläkkeelle siirtyminen Someron kaupungin palveluksesta eläkkeelle tai osittain eläkkeelle siirtyneet Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Osatyökyvyttömyyseläke Osa-aikaeläke Yhteensä % vak.henkilöstöstä 2,1 3,8 3,4 4,7 4,2 Kokonaan eläkkeelle siirtyi vuosina yhteensä 62 henkilöä eli n. 9 % koko henkilöstöstä. Vastaavasti osa-aikaeläkkeelle siirtyi 32 henkilöä eli n. 5 % henkilöstöstä.

9 8 Vuosittain vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä on lisääntynyt ja on parina viimeisenä vuonna ollut jo hiukan yli 2 % vakinaisesta henkilöstöstä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 2 henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle 3 henkilöä. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle jääneitä on ollut enemmän kuin työkyvyttömyyseläkkeelle jääneitä. Vuonna henkilöä jatkoi työtään henkilökohtaisen eläkeiän täyttymisen jälkeen. Kevan tilaston mukaan Someron kaupungin vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeelle (KuELeläkkeelle) siirtyneiden keski-ikä oli 59,8 vuotta vuonna Esim. vuonna 2000 se oli 57,5 vuotta. Työntekijä voi jäädä vanhuuseläkkeelle valintansa mukaan vuoden iässä. Ennen vuotta 1960 syntyneellä työntekijällä, joka on aloittanut kuntapalvelunsa ennen vuotta 1993, on henkilökohtainen eläkeikä. Jos työntekijä on valinnut vanhan ammatillisen eläkejärjestelmän, jossa vanhuuseläke on alle 63 vuotta, hän voi jäädä vanhuuseläkkeelle tässä alemmassa iässä. Vanhuuseläkkeelle ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen vuosina Yllä oleva kaavio on Kevan ennuste Someron kaupungin työntekijöiden eläkepoistumasta. Ennuste sisältää myös arvion työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvistä. Suurin eläkepoistuma osuu vuosille 2017 ja 2018, jolloin vanhuuseläkkeelle siirtyisi n. 20 henkeä kumpanakin vuonna. Työkyvyttömyyseläkkeelle on arvioitu siirtyvän vuosittain keskimäärin 6 henkilöä. Ennusteen mukaan vuoteen 2025 mennessä Someron kaupungin työntekijöistä siirtyy eläkkeelle 277 henkeä, mikä on n. 50 % nykyisestä työntekijämäärästä. Seuraavassa kaaviossa on Kevan ennuste eläkepoistumasta prosentteina henkilöstöstä. Pylväikössä on vertailtu Someron kaupungin eläkepoistumaa koko kunta-alan vastaaviin prosentteihin. Suurimmat poikkeamat Someron eläkepoistumassa on arvioitu vuosille Tällöin eläkepoistuma ylittäisi selvästi kunta-alan prosentin, poikkeuksena vuosi 2016, jolloin Someron eläkepoistuma on näyttäisi olevan alle kunta-alan poistuman.

10 9 Kunta-alan eläkepoistuma, % 3. Henkilöstökustannukset 3.1. Palkkakustannukset toimialoittain Maksetut palkat Henkilösivukulut Yhteensä 29,2 % Hallinto- ja taloustoimi Perusturvatoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä Palkkakustannukset sisältävät kaikki vuoden aikana maksetut palkat, lomarahat ja lomakorvaukset, mutta ei kokouspalkkioita. Perusturvatoimen osuus palkkakustannuksista on 58 %, sivistystoimen 27 %, teknisen toimen 11 % ja hallinto- ja taloustoimen 4 % Palkkakustannusten (ilman sotumaksuja) jakaantuminen Varsinainen palkka ,8 % ,7 % Lisä- ja ylityöt ,9 % ,8 % Työaikakorvaus ,8 % ,1 % Lomaraha/-korvaus ,8 % ,8 % Poissaolokustannukset ,1 % ,7 % (josta sairauspoissaolokust.) ( ) ( ) Muut kustannukset ,6 % ,9 % % %

11 10 Varsinaisen palkan osuus on luonnollisesti suurin eli n. 73 %. Poissaolokustannusten osuus on n. 13 %. Lomarahojen ja lomakorvausten osuus on 5,8 %. Muihin kustannuksiin luetaan mm. opettajien ylituntipalkkiot, lääkäreiden toimenpidepalkkiot, päivystyskorvaukset, käyntipalkkiot ja yksityiset asiantuntijapalkkiot. Näiden osuus oli n. 4 % kaikista maksetuista palkoista. 4. Työnteon keskeytykset 4.1. Poissaolot Poissaolot toimialoittain Seuraavassa taulukossa on esitetty kaupungin henkilöstön poissaolokalenteripäivät toimialoittain ja syyryhmittäin. Laskelmassa ovat mukana poissaolojaksojen väliin jäävät arkipyhät ja viikonloput. Henkilöstölle kertyi poissaolopäiviä yhteensä (ilman vuosilomapäiviä yhteensä ). Palkallisten sairauspoissaolojen osuus kaikista poissaoloista oli 17,9 % (20,9 % vuonna 2011). Poissaolopäivät sisältävät kaikki vuonna 2012 työssä olleet henkilöt. Näin ollen henkilöstön lukumäärä tässä laskelmassa on 731 henkilöä. Oma Lapsen Perhevapatus Koulu- Vuosi- Muut sairaus sairaus. loma Hallinto- ja taloustoimi Perusturvatoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä %-osuus 17,9 % 0,8 % 18,6 % 1,2 % 43,7 % 17,6 % Sairaus = palkallinen sairausloma Perhevapaat = äitiys- ja isyysvapaat, hoitovapaat, muut perhevapaat Muut = opintovapaat, vuorotteluvapaa, palkaton sairausloma, työtapaturmat, virkavapaat, lomautus sekä yksityisasioiden hoito Poissaolokalenteripäivät henkilöä kohti toimialoittain ja syyryhmittäin Oma Lapsen Perhe Koulutus Muut Yht. Sairaus sairaus vapaa Hallinto- ja taloustoimi 1,1 0,3 0,0 0,6 51,2 53,1 Perusturvatoimi 14,6 0,6 14,6 0,8 47,9 78,5 Sivistystoimi 6,2 0,7 14,3 1,2 21,2 43,6 Tekninen toimi 14,3 0,3 6,5 1,0 50,6 72,7 Yhteensä 12,6 0,6 13,1 0,9 43,2 70,3 Kaiken kaikkiaan poissaolopäiviä/työntekijä kertyi 70,3. Tästä sairauspoissaolojen osuus oli 12,6 päivää (ed. vuonna 14,1 päivää) työntekijää kohti ja lomien osuus 30,8 päivää (29,7 päivää vuonna 2011).

12 11 Poissaolotyöpäivät oman sairauden takia Somerolla verrattuna koko kunta-alaan: Somero 8,7 9,4 9,0 8,9 10,6 9,7 Kunta-ala 10,8 9,3 8,5 8,4 10,6 8,4 Keskiarvo kaikkia kunnan/kunta-alan työntekijöitä kohti Kunta-alan työpaikoilla oltiin vuonna 2012 keskimäärin 8,4 työpäivää vuodessa poissa oman sairauden takia. Somerolla vastaava luku oli 9,7 työpäivää. Kuntasektorilla sairauspoissaolojen kehityksen suunta oli laskussa vuoteen 2010 saakka, mutta vuonna 2011 suunta kääntyi jälleen nousuun. Somerolla kasvu pysähtyi vuonna 2008, mutta alkoi jälleen nousta vuonna Vuonna 2012 sairauspoissaolojen määrä henkilöä kohden laski ollen silti suurempi kuin koko kunta-alan keskiarvo. Sairauspoissaolotyöpäivien keskiarvo poissaolijaa kohti Somero 13,7 14,2 12,9 13,0 15,6 14,4 Kunta-ala 16,1 14,3 12,9 12,2 15,3 11,9 Keskiarvo niiden osalta, jotka ovat olleet poissa työstä vähintään yhden päivän oman sairauden takia Sairauspoissaolojen määrä (työpäivää) poissaolijaa kohti oli kuntasektorilla 11,9 päivää vuonna 2012, kun se vuotta aikaisemmin oli 15,3 päivää. Somerolla vastaava luku vuonna 2012 oli 14,4 päivää (vuonna ,6 päivää). Työministeriön työolobarometrin mukaan vuonna 2012 sellaisia työntekijöitä, jotka eivät olleet päivääkään vuoden aikana poissa oman sairauden takia, oli 30 %. (31 % vuonna 2011). Somerolla vastaava luku on 32,6 prosenttia (vuonna %) Sairauspoissaolojen kehitys Seuravassa taulukossa on palkallisten sairauspoissaolojen kehitys eri vuosina kalenteripäivää/hlö. Henkilölukumäärässä on mukana kaikki vuoden aikana kaupungin palveluksessa olleet työntekijät (myös ne, joilla ei ole sairauspoissaolopäiviä). Toimiala Hallinto- ja taloustoimi 14,1 10,8 10,9 10,7 2,4 1,1 Perusturvatoimi 13,1 14,5 14,3 13,8 15,5 14,6 Sivistystoimi 6,9 5,7 6,0 5,1 8,1 6,2 Tekninen toimi 12,8 15,8 12,5 14,4 18,2 14,3 Yhteensä pv/hlö 11,7 12,5 12,0 11,8 14,1 12, Poissaolojaksojen pituus Kaupungin työterveyshuolto on tehnyt ohjeet sairauslomakäytännöstä. Ohjeistuksessa sanotaan mm: Jos kalenterivuoden aikana sairauslomapäiviä kertyy yli viisitoista (15) useammasta eri sairausjaksosta, niin seuraavan kalenterivuoden aikana vaaditaan jokaisesta sairauslomapäivästä hoitajan tai lääkärin todistus.

13 päivää Hallinto- ja taloustoimi Perusturvatoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä henkilöä päivää Hallinto- ja taloustoimi Perusturvatoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä henkilöä Edellä olevista taulukoista ilmenee sairauspoissaolojen pituus ja poissaolokertojen lukumäärä toimialoittain. Esim. perusturvatoimessa on ollut 1-3 päivän sairauspoissaoloja 747 kpl. Luvuissa esiintyy sama henkilö useamman kerran Poissaolokertojen lkm (Palkallinen) 1-3 pv pv pv pv pv pv Yhteensä kaikkia poissaolokertoja oli kpl. Poissaoloista n. 70 % on 1-3 päivän poissaoloja. Vuonna 2012 tilaston mukaan 1 päivän poissaoloja oli 471 kpl (483 kpl vuonna 2011), kahden päivän poissaoloja 318 kpl (377 kpl) ja kolmen päivän poissaoloja 230 kpl (212 kpl). Neljän ja viiden päivän poissaoloja oli vielä n. 100 kpl, mutta tämän jälkeen tapausten määrä laskee jo alle Poissaolokustannukset Kaikkien poissaolojen palkkakustannukset vuonna 2012 olivat euroa. Luku sisältää myös loma-ajan kustannukset. Kun lukuun lisätään sosiaalivakuutusmaksut (29,2 %) ja vähennetään saadut henkilöstökorvaukset ( euroa) saadaan kokonaiskustannuksiksi euroa. Tämä on euroa/työntekijä (731 työntekijää). Vuonna 2011 vastaava luku oli euroa/työntekijä.

14 13 Poissaolokustannukset toimialoittain ja kustannusten osuus toimialan palkoista Hallinto- ja taloustoimi ,2 % ,5 % Perusturvatoimi ,3 % ,5 % Sivistystoimi ,5 % ,5 % Tekninen toimi ,3 % ,0 % Yhteensä ,6 % ,0 % Poissaolokustannusten keskimääräinen osuus palkoista oli vuonna % % ja vuonna 2011 hieman suurempi 12,6 %. On huomattava, että sivistystoimen pieneen prosenttiosuuteen vaikuttaa taas se, että opettajille ei makseta varsinaista vuosiloma-ajan palkkaa. Sairauspoissaolojen palkkakustannukset (ilman henkilösivukuluja) Lisäksi tulee ottaa huomioon, että sairauden ja perhevapaiden johdosta tapahtuvat poissaolot aiheuttavat monessa tapauksessa työnantajalle kaksinkertaisen palkan maksun. KVTES:n mukaan viranhaltijalla/työntekijällä on saman kalenterivuoden aikana oikeus saada sairausloman ajalta varsinainen palkkansa 60 kalenteripäivän ajalta ja sen jälkeen kaksi kolmasosaa varsinaisesta palkastaan 120 kalenteripäivän ajalta. Äitiysvapaan ajalta palkka maksetaan 72 ensimmäisen arkipäivän osalta. 5. Työllistäminen 5.1. Työllistetyt toimialoittain vuonna 2012 Henkilöstömenot ( ) Työssäoloaika kk Henkilötyövuosia Henkilöitä (6 kk) Perusturvatoimi Tekninen toimi ,1 2 Sivistystoimi ,25 0,5 Yhteensä ,3 23 Keskimääräinen yhden henkilön työllistämisjakso on ollut puoli vuotta. Työssäoloaika on laskettu kuukausina ja jaettu sen jälkeen 6 kuukaudella. Henkilö on saattanut aloittaa työsuhteen jo edellisen vuoden puolella ja jatkaa vielä vuoden 2012 tai 2013 puolella. Tällöin ajaksi lasketaan vain vuoden 2012 puolella olevat kuukaudet. Näin laskettuna kaupunki työllisti puoleksi vuodeksi keskimäärin 23 henkilöä. Henkilötyövuosia kertyi n. 11.

15 Työllistettyjen määrä vuosina (6 kk:n jakso) 5.3. Työllistämisestä aiheutuneet kokonaiskustannukset (euroa) Työllistämisestä aiheutuneet kokonaiskustannukset vuonna 2012 olivat n euroa, josta n euroa on kuntouttavassa työtoiminnassa. Työllistetyt henkilötyövuosina toimialoittain Hallinto- ja taloustoimi 0,7 0,2 0 0,8 0 0 Perusturvatoimi 6,0 6,4 6,1 7,6 9,7 10 Sivistystoimi 1,0 0,8 0,8 0,8 0 0,2 Tekninen toimi 0,3 1,8 0,4 0 0,4 1,1 Henkilötyövuosia 8,0 9,2 7,3 9,2 10,1 11, Kesätyöpaikat Someron kaupunki järjesti vuonna 2012 kesätyöpaikan yhteensä 39 nuorelle. Työaika vaihteli 3 5 viikkoon. Eniten, eli 19 nuorta työllistettiin 5 viikoksi, 16 nuorta 4 viikoksi ja 4

16 15 nuorta 3 viikoksi. Palkkakustannukset sotuineen olivat yhteensä euroa. Työpaikkoina olivat Palvelutalo Tervaskanto, vuodeosastot, päiväkodit, terveyskeskuksen pesula, kotihoito, kehitysvammatyö, keittiö- ja siivoustyöt, maanmittaus ja puistotyöt. Perusturvatoimi työllisti 21 nuorta, tekninen toimi 18 nuorta. Lisäksi kaupunki tuki yrityksiä, jotka työllistivät nuoren vähintään neljän viikon ajaksi. Tukea maksettiin yhteensä euroa 21 nuoren työllistämisestä. Tuki oli 200 euroa/työllistetty nuori Muu työllistäminen Työtoiminnassa asiakkaita oli yhteensä 67 (vuonna ).Lisäksi yksikössä oli 16 palkkatukityöntekijää, 5 yhdyskuntapalvelun suorittajaa ja 3 muulla sopimuksella olevaa. Pääasiallisessa toimintamuodossa eli kuntouttavassa työtoiminnassa oli 60 asiakasta (vuonna ). Asiakkaiden sijoituspaikkoina olivat työtoiminnan yksikkö (54 henkilöä), kaupungin muut toimintayksiköt (3 henkilöä) ja yhdistykset (3 henkilöä). Kuntouttavassa työtoiminnassa toimintapäiviä kertyi 5 079, kun niitä edellisenä vuonna oli Koulutus Koulutuspäiviä kirjattiin vuonna 2012 yhteensä 626, joka on 3 päivää osallistujaa kohti. Koulutuspäivien lukumäärä suhteutettuna vakinaisen henkilöstön lukumäärään saadaan koulutuspäiviä henkilöä kohti 1,1. Koulutusajan palkkakustannukset olivat henkilöstömenoineen n euroa, joka on 0,3 % maksetuista palkoista. Koulutuskustannuksiin ei sisälly matkakorvauksia, koska niitä ei ole erikseen tilastoitu. Lisäksi tulevat vielä kurssimaksut. Kaikista kunta-alan työntekijöistä 66 % osallistui ainakin johonkin työnantajan maksamaan koulutukseen vuonna Somerolla 38 % (2011, 40 %) työntekijöistä osallistui koulutukseen. Toimialoittain suurinta koulutukseen osallistuminen kunta-alalla on sosiaali- ja terveystoimessa 72 % ja sivistystoimessa 65 %. Somerolla koulutukseen osallistui vakituisesta henkilöstöstä perusturvatoimessa 37 %, sivistystoimessa 40 %, hallinto- ja taloustoimessa 37 % ja teknisellä toimella 40 %. Kunnissa käytettiin koulutukseen keskimäärin 4,13 työpäivää jokaista koulutukseen osallistunutta työntekijää kohti vuonna 2012 (2011, 4,6 päivää), Somerolla vastaava luku on 3,0 päivää (2011, 3,1 päivää). Koulutukseen osallistuminen ja koulutuspäivät osallistujaa kohti Osallist. lkm Koulutuspäiviä Pv/osall. Vakin. hlöstö %/vakin. hlöstö Hallinto- ja taloustoimi , ,5 Perusturvatoimi , ,4 Sivistystoimi , ,0 Tekninen toimi , ,7 Yhteensä , ,3

17 16 Edellä tilastoitujen lisäksi järjestettiin opetustoimen veso- ja täydennyskoulutuspäiviä vuonna 2012 seuraavasti: EA1 kurssi henkilökunnalle. Järjestäjänä Someron kansalaisopisto Opetushenkilökunnan suunnittelupäivä. Luento: Koulu keskellä kylää vai kylä keskellä koulua? EA1 kurssi henkilökunnalle. Järjestäjänä Someron kansalaisopisto , Oppilas- /opiskelijahuollon kehittäminen työryhmänä koulutus. ja Luento: Narsismi yhteiskunnallisena ongelmana Wilma koulutus opettajille Kirkonmäen koululla. Opintovapaalla oli vuoden aikana yhteensä 15 henkilöä. Taulukossa on henkilöiden lukumäärä eritelty opintovapaan pituuden mukaan. alle 50 pv pv pv pv yli 250 pv Terveydellinen toimintakyky 7.1. Työterveyshuolto Someron kaupunki on jaettu työterveyshuollon toimintaa varten yksiköihin, joille on laadittu oma työterveyshuollon toimintasuunnitelmansa, jonka mukaisesti toteutetaan ehkäisevää työterveyshuoltoa työpaikkakäyntien ja terveystarkastusten sekä mahdollisten työyksikkötoimintaan osallistuvien toimenpiteiden muodossa. Työterveyshuolto kattaa kaiken sairaanhoidon pitkäaikaissairaanhoidosta akuuttisairaanhoitoon. Erikoissairaanhoito ei sisälly työterveyshuollon toimintaan Vastaanottokäynnit ja terveystarkastuskäynnit Käynnit lääkärillä Käynnit terveydenhoitajalla Laboratoriotutkimukset Radiologiatutkimukset Käynnit yhteensä kpl Kustannukset yhteensä, Kelan korvaus, Kela korvaa hyväksytyistä kustannuksista noin puolet. Korvaus on kirjattu aina menoja seuraavan vuoden tuloksi.

18 17 Vuoden 2012 tilastoinnissa on virhe. Atk-ohjelman vaihtuessa käynnit eivät ole enää kirjautuneet automaattisesti. Siinä vaiheessa kun virhe on havaittu, tilastoa ei enää ole voitu korjata. Käynnit työterveyslääkärillä ovat tilastoituneet oikein, mutta muun sairaanhoidon ja terveydenhuollon lääkärissä käynneistä puuttuu n. 900 käyntiä Työ- ja työmatkatapaturmat Työtapaturmia - Korvauspäiviä Työmatkatapaturmia - Korvauspäiviä Ammattitauteja - Korvauspäiviä Työpaikan ulkopuolella - Korvauspäiviä Tapaturmia yhteensä - Korvauspäiviä yhteensä Korvauspäivät ilmoittavat niiden päivien lukumäärän, joilta on maksettu päivärahaa (päivärahaa maksetaan mikäli työkyvyttömyys kestää vähintään kolme peräkkäistä päivää tapaturmapäivää lukuun ottamatta) Vuonna 2010 tapaturmien lukumäärä on kasvanut, mutta korvauspäivät vähentyneet. Vuonna 2011 tapaturmien määrä on laskenut, mutta korvauspäivien määrä kasvanut. Vuonna 2012 tapaturmien, mutta varsinkin korvauspäivien lukumäärä on oleellisesti vähentynyt. Tapaturmat ja niistä aiheutuneet korvauspäivät eriteltyinä toimialoittain Tapaturmat Hallinto- ja taloustoimi Perusturvatoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä Hallinto- ja taloustoimeen sisältyy maaseutulautakunta ja elinkeinolautakunta. Tekniseen toimeen sisältyy tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta. Korvauspäivät Hallinto- ja taloustoimi Perusturvatoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä

19 Henkilöstön työhyvinvointi Tyhy-toiminta Henkilöstön työhyvinvointia ylläpitävään toimintaan (TYHY) oli varattu vuoden 2012 talousarviossa euroa. Tästä n euroa varattiin työyksiköiden tyhytoimintaan. Yhtä työntekijää kohden määrärahaa oli varattu 65 euroa. Määräraha varattiin keskitetysti kaupunginhallituksen alaisuuteen ja tyhy-toimintaa koordinoi kaupungin johtoryhmä. Työyksiköille varattu määräraha jaettiin vakanssien suhteessa ja rahan käytöstä päätti kunkin yksikön esimies. Rahojen käytön tuli kohdistua koko työyhteisöön tai suureen osaan sen työntekijöitä. Tyhy-toimintarahat käytettiin työyhteisön hyvinvointiin yhdessäolon merkeissä. Tyhy-päivää vietettiin pääasiassa ohjatun liikunnan ja erilaisten hoitojen merkeissä. Myös saaristoristeilyt ja teatteri olivat suosittuja. Yleensä päivä päättyi ruokailuun. Kunkin yksikön esimies laati lopuksi raportin toiminnasta ja sen kustannuksista. Kaiken kaikkiaan yksiköt käyttivät tyhy-toimintaan n euroa. Osallistujia oli yhteensä 423 työntekijää eli n. 80 % henkilöstöstä. Lisäksi kaupunki on kustantanut kaupungin työntekijöille kaksi ilmaista elokuvaesitystä Bio Jukolassa (toisen kevätkaudella ja toisen syyskaudella). Elokuvissakäyntejä oli 357 kpl. Kaupunki oli mukana myös Lounais-Someron kyläyhdistyksen järjestämässä Kävele Pariisiin tapahtumassa. Kävelyyn osallistui 11 kaupungin työntekijää, joiden osallistumismaksun kaupunki maksoi Virkistystoiminta Henkilöstön yhteistyöryhmä vastaa vuosittain mm. pikkujoulun ja erilaisten tapahtumien järjestämisestä kaupungin henkilökunnalle. Talousarviossa oli varattu määrärahaa menoihin euroa ja tuloihin euroa. Toteutuneet menot olivat euroa ja tulot euroa. Ylitys johtuu edellisen vuoden kuntokorttilaskusta. Henkilökunnalla oli mahdollisuus ostaa tuettuun hintaan Someron Liikunta ry:n kuntokortteja ja lippuvihkoja kevätkauden ajan. Syksyn ajan henkilöstölle ei ollut tarjolla em. lippuvihkoja, johtuen siitä, että valmistunut uimahalli siirtyi uudenlaisiin laitteisiin ja rannekkeisiin. Syksyn aikana kehiteltiin henkilöstölle uutta järjestelmää ja päädyttiin sporttipassiin, joka käy moneen paikkaan ympäri maata. Toiminta siirtyi tyhy-toiminnan alaisuuteen. Henkilöstöltä saatujen toiveiden mukaisesti järjestettiin mm. keilausta. Käytössä oli useampi rata ja se saavutti suuren suosion. Kesäkuussa järjestettiin päiväretki Saariston rengastielle. Retki oli niin suosittu, että kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan. Samanlaisia retkiä toivottiin myös vuodelle Henkilöstön yhteistyöryhmä järjestää jo perinteeksi muodostuneet pikkujoulut. Niiden suosio oli jälleen suuri ja osallistujia olikin liki 200. Pikkujoulut järjestettiin Someron seurahuoneella ja ohjelmassa oli ruokailun lisäksi Stand up-komiikkaa, tanssia ja arvontaa.

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää.

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää. Henkilöstöraportti 2011 1 Sisällys 1. Johdanto 2 1.1. Käsitteitä..... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 2.1. Henkilöstö toimialoittain 2007 2011. 4 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö

Lisätiedot

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää.

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää. Henkilöstöraportti 2013 1 Sisällys 1. Johdanto 2 1.1. Käsitteitä..... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 2.1. Henkilöstö toimialoittain 2009 2013. 4 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 4 Sisällys. Johdanto... Henkilöstöraportin sisältö.. Henkilöstön määrä ja rakenne 4.. Vakinaiset ja määräaikaiset. 4.. Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevat... Henkilötyövuosi. 4.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 1 1 Sisällys 1. Johdanto. 1.1. Henkilöstöraportin sisältö. 4. Henkilöstön määrä ja rakenne.1. Vakinaiset ja määräaikaiset... Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevat.. 6. Henkilötyövuosi.

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 6 Sisällys. Johdanto..... Henkilöstöraportin sisältö... 4. Henkilöstön määrä ja rakenne..... Vakinaiset ja määräaikaiset..... Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevat... 6. Henkilötyövuosi...

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilökunta toimielimittäin 31.12.2011... 3 1.2. Henkilöstömäärän kehitys toiminnoittain 2008 2011... 4 1.3. Henkilökunnan

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2014... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 4 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen JHL Kaakkois-Suomen aluetoimisto Ritva Miettinen 1 Vuorotteluvapaan vaikutus eläkkeeseen Jos suunnittelet vuorotteluvapaan pitämistä,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Varhaisen välittämisen

Varhaisen välittämisen Varhaisen välittämisen malli käytännössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2013. Yhteistyötoimikunta 3.4.2014 Kaupunginhallitus 26.5.2014 Valtuusto xxx (tiedoksi)

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2013. Yhteistyötoimikunta 3.4.2014 Kaupunginhallitus 26.5.2014 Valtuusto xxx (tiedoksi) KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2013 Yhteistyötoimikunta 3.4.2014 Kaupunginhallitus 26.5.2014 Valtuusto xxx (tiedoksi) Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Käsitteitä

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI Kunnanhallitus

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI Kunnanhallitus IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 Kunnanhallitus 2.5.2017 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne...

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2013... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 5 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2014. Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi)

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2014. Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi) KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2014 Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi) Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-...

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2015... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 Henkilöstömäärät Ikäjakauma Poissaolot Työtapaturmat Henkilöstömäärän kehitys Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2014 972 Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2015

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Henkilöstötilinpäätös muodostaa kiinteän osan menneen vuoden talouden ja toiminnan tarkastelua ja antaa pohjaa tulevalle suunnittelulle.

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

Pihtiputaan kunnanvaltuusto Viitasaaren kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖRAPORTTI VUOSI 2016

Pihtiputaan kunnanvaltuusto Viitasaaren kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖRAPORTTI VUOSI 2016 Pihtiputaan kunnanvaltuusto Viitasaaren kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖRAPORTTI VUOSI 2016 SISÄLLYSLUETTELO TAUSTAA... 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 1 1.1. Palvelussuhteen luonne ja henkilöstömäärä...

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Valtuusto xx.x.

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Valtuusto xx.x. KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2016 Yhteistyötoimikunta 13.4.2017 Kaupunginhallitus 24.4.2017 Valtuusto xx.x.2017 (tiedoksi) Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 22.2.2017 Kunnanhallitus 27.2.2017 Kunnanvaltuusto 20.3.2017 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN

OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN Tässä tutkimuksessa kerättäviä tietoja yrityksestä ja vuonna 2015 järjestetystä koulutuksesta on raportoitu yleensä mm. yrityksen tilinpäätöksen yhteydessä, henkilöstökertomuksessa

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012

Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012 Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. KESKEISET ASIAT HENKILÖSTÖNÄKÖKULMASTA... 2 2. HENKILÖTYÖVUODET JA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1. HENKILÖTYÖVUODET... 3 2.2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta Henkilöstöraportti 2016 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Valtuusto 30.5.

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Valtuusto 30.5. KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2015 Yhteistyötoimikunta 28.4.2016 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Valtuusto 30.5.2015 (tiedoksi) Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Tehy, Edunvalvontatoimiala Muutoksia säännölliseen työaikaan Tasoittumisjakso Säännöllisen työajan tulee tasoittua kahden, kolmen taikka neljän viikon

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2016... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot