HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

2 SISÄLLYS 1. SOSTERI Perustehtävä Sosterin strategia ORGANISAATIORAKENNE VUONNA Tulosalueet Henkilöstökulut tulosalueittain HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Palvelussuhteen luonne (otanta pvä ) Henkilöstön määrä palvelussuhteen mukaan Vaihtuvuustilasto vakituisten palvelussuhteiden osalta Henkilöstön rakenne (otanta pvä ) Sukupuolijako ja keski-ikä Ikäjakauma Ammattiryhmät Osa-aikaiset työntekijät Henkilöstön koko-/osa-aikaisuus Eläköityminen Eläkkeelle jääneet: Vanhuuseläkepoistuma ennuste (63v.) Osaamisen kehittäminen Tavoitekeskustelut Henkilöstön vaihtuvuus, tarve ja saatavuus Rekrytointi HENKILÖSTÖN POISSAOLOT Poissaolopäivät kalenteripäivinä (otanta päivä ) Sairauspoissaolot eriteltyinä (sairausloma) Palkalliset, osapalkalliset ja palkattomat poissaolot Sairauspoissaolojen kolme suurinta diagnoosiryhmää Sairauslomien pituus = kaikki sairauspoissaolot Vahinkotiedot työtapaturmista Varhainen välittäminen ja tuki toimintamalli HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI JA TYÖTERVEYS Työterveyshuollonpalvelut Työterveyskäyntien määrät työterveyshuollon eri toimipisteissä Korvausluokka I voimavarat Korvausluokka II voimavarat Työhyvinvointi Työkierto Muistaminen ja palkitseminen Työsuojelu Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus YHTEISTOIMINTA JA VERKOSTOITUMINEN Yhteistoiminta Yhteistyötoimikunta Yhteistyö ja verkostoituminen Viestintä Edunvalvonta PALKKAUS, HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET JA INVESTOINNIT Henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot Palkkakulut ja muut investoinnit Ostopalveluna hankittu työvoima Työvaatteista ja vaatehuollosta aiheutuneet kustannukset TUNNUSLUKUJEN YHTEENVETO... 33

3 HENKILÖSTÖRAPORTTI SOSTERI Tämä henkilöstöraportti on Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Sosterin kahdeksas. Sosterin toiminta alkoi Toimintakauden henkilöstöä koskevia tietoja verrataan vuoden 2013 tietoihin. Henkilöstömäärä on edellisestä vuodesta pienentynyt 15 henkilöllä (1 681 hlöä v ja hlöä v.2013). Palvelujen järjestämisen pohjana, johtamisjärjestelmänä ja toimintatapana on ollut tulosaluejako. Palvelujen käyttö ja järjestäminen yli kuntarajojen on ollut haasteellista sekä asiakkaille / potilaille että henkilökunnalle. Tiedot on koottu pääosin Exreport -raportointijärjestelmästä, johon tiedot kerätään palkanlaskennasta sekä kirjanpidosta. Henkilöstöraportissa on noudatettu kunta-alan henkilöstöraporttisuositusta niin laajasti kuin se on ollut mahdollista. Henkilöstöraportti on poikkileikkaus edellisen vuoden vastaaviin tietoihin. Tietoja vertailtaessa on huomioitava, että kaikkia tapahtumia ei välttämättä ole tilastoitunut järjestelmiin poikkileikkausajankohtana, joka on siis Raportin seuraavissa osissa kerrotaan mm. henkilöstön rakenteesta, poissaoloista ja niihin liittyvästä tilastotiedosta, työhyvinvoinnista ja henkilöstökustannuksia unohtamatta. Henkilöstöraportin tarkoituksena on olla henkilöstöjohtamisen apuväline ja antaa hyvä pohja kuntayhtymän luottamushenkilöiden, johdon, esimiesten ja muun henkilöstön väliselle keskustelulle. Tärkeää on myös hyödyntää raportin tietoja henkilöstön työhyvinvoinnin, jaksamisen, osaamisen ja työn tuloksellisuuden edistämisessä sekä henkilöresurssien kohdentamisessa oikein. Henkilöstöraportissa tiedot esitetään koko Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymää koskien tulosalueittain sekä useimmiten myös ammattiryhmittäin. Jaottelua on selvitetty tarkemmin organisaation rakennetta käsittävässä kappaleessa.

4 HENKILÖSTÖRAPORTTI Perustehtävä Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on järjestää sairaanhoitopiirissä jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito sekä huolehtia laissa kuntayhtymälle säädetyistä muista tehtävistä. Erikoissairaanhoidon lisäksi kuntayhtymä huolehtii myös perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Kuntayhtymä huolehtii myös jäsenkuntien perusterveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon lisäksi mm. sosiaalitoimen vanhustenhuollon, sosiaaliasiamiestoiminnan ja eläinlääkintähuollon tehtävistä. Jäsenkuntia ovat Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna (Kerimäki ja Punkaharju liittyneinä) ja Sulkava. Lisäksi ympäristöterveydenhuollon alue kattaa Juvan ja Puumalan kunnat. 1.2 Sosterin strategia Sosterin toiminta-ajatus ja arvot muodostavat yhdessä organisaation missionin. Sosterin toiminnan tavoitteena on: Palvelujen kehittäminen ja väestön terveyden edistäminen Palveluketjun hallinta ja palvelujen saatavuuden varmistaminen Henkilöstön työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen Kustannusten hallinta ja väestön palvelutarpeiden tyydyttäminen jäsenkuntien maksukyvyn puitteissa Luottamus ja vuorovaikutus henkilöstön ja johdon välillä Onnistuminen ydintehtävässä

5 HENKILÖSTÖRAPORTTI Sosterin strategiassa on käsitelty henkilöstönäkökulmaa seuraavasti: 1. Henkilöstövoimavarat ja osaaminen ohjataan palvelutarpeiden mukaisesti, 2. Toiminnanrajoitukset päätetään talousarvion yhteydessä, 3. Organisaation vetovoimaisuutta parannetaan, mm. lääkäreiden ja hoitohenkilöstön työskentelytapoja, työnjakoa ja yhteistyötä kehitetään. 4. Henkilöstön koulutussuunnitelmien laadita siten, että ammatillisen osaamisen kehittämisessä otetaan huomioon koko henkilöstön kehittäminen tarkoituksenmukaisella tavalla, 5. Kehitetään Sosterin ja koulutusorganisaatioiden välistä säännöllistä vuoropuhelua työvoiman saatavuuden ja osaamisen varmistamiseksi, 6. Tukipalvelujen tuottamismahdollisuuksia tutkitaan yhteistyössä Sosterin henkilöstön ja jäsenkuntien kanssa.

6 HENKILÖSTÖRAPORTTI ORGANISAATIORAKENNE VUONNA 2014 YHTYMÄVALTUUSTO YHTYMÄHALLITUS Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntajohtajaneuvottelukunta PERUSTERVEYDEN- HUOLLON JAOSTO YMPÄRISTÖTERVEY- DENHUOLTOJAOSTO SOSIAALIJAOSTO Keskushallinto Johtoryhmä Sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen Sairaanhoitopiirin johtajan sijainen Talouspäällikkö Pekka Martikainen Erikoissairaanhoidon tulosalue Tukipalvelujen tulosalue Perusterveydenhuollon tulosalue Sosiaalipalvelujen tulosalue Johtoryhmä Johtoryhmä Johtoryhmä Johtoryhmä Enonkoski TK Vs. johtajaylilääkäri Panu Peitsaro Johtajaylilääkärin sijainen 1. Jaana Luukkonen / 2. Veikko Karvanen Talous- ja henkilöstöpalvelut Tietohallinto ja arkistotoimi Toimialajohtaja Hemmo Pirhonen Toimialajohtajan sijainen Pekka Martikainen Rantasalmi TK Savonlinna TK Kansanterveystyön vastuulääkäri Panu Peitsaro Toimialajohtajan sijainen Toimialajohtaja Riitta Sipinen Toimialajohtajan sijainen Heli Korhonen Operatiivinen tulosyksikkö Konservatiivinen tulosyksikkö Osastonsihteerit Kiinteistö- ja tekn.huolto Sulkava TK Kuntien yhteinen Sos Savonlinna Kuntien yhteinen Psykiatria Ravintohuolto Työterveyshuolto Päivystys ja tarkkailu Lääkehuolto Ympäristöterveydenhuolto Sairaanhoidollisten palvelujen tulosyksikkö Laitoshuolto Sosterin tarkoituksena on koota palvelu- ja hoitoketju samaan organisaatioon tuottaakseen saumattomat palvelut erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen välillä.

7 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tulosalueet Erikoissairaanhoito Enonkoski Rantasalmi Savonlinna (Kerimäki ja Punkaharju liittyneinä) Sulkava Perusterveydenhuolto Enonkoski Rantasalmi Savonlinna (Kerimäki ja Punkaharju liittyneinä) Sulkava Sosiaalipalvelut Savonlinnaan siirtyneiden toimintojen osalta (Kerimäki ja Punkaharju liittyneinä) 2.2 Henkilöstökulut tulosalueittain Henkilöstökulut 2014 / Henkilöstökulut 2013 / TULOSALUEET Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Yhteensä Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Yhteensä Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Yhteensä Tukipalvelut Keskushallinto Yhteensä Kaikki yhteensä Palkoissa ja palkkioissa ei ole mukana luontoisetujen osuutta. Henkilöstökulut ovat pienentyneet vuodesta 2013 n. 0,3 miljoonaa.

8 HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3.1 Palvelussuhteen luonne (otanta pvä ) Sosterin vakanssimäärä yhteensä oli vakanssia, joista vakituiseen palvelussuhteeseen täyttämättömiä vakansseja oli 134. Sosterin henkilöstön määrä yhteensä palvelussuhteen mukaan oli henkilöä. Henkilöstöstä vakinaisessa palvelussuhteessa oli henkilöä, määräaikaisessa palvelussuhteessa 289 henkilöä ja työllisyysvaroin palkattuina 13 henkilöä sekä edellä mainittujen lisäksi 173 omaishoitajaa (v.2013 oli 172) Henkilöstön määrä palvelussuhteen mukaan Tulosalueittain Vakinainen palvelussuhde Määräaikainen palvelussuhde Työllistetty Koko henkilöstö Vakinainen Määräaikainen palvelussuhde palvelussuhde Työllistetty Koko henkilöstö TULOSALUEET lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % Erikoissairaanhoito , ,3 3 23, , , ,4 0, ,5 Perusterveydenhuolto , ,8 3 23, , , ,3 1 14, ,4 Sosiaalipalvelut , ,1 5 38, , , ,4 5 71, ,3 Yhteensä , , , , , ,1 6 85, ,2 Tukipalvelut , ,4 2 15, , , ,6 1 14, ,0 Keskushallinto 9 0,7 1 0,3 0 0,0 10 0,6 11 0,8 1 0,3 0,0 12 0,7 Kaikki yhteensä , , , , , , , , Vaihtuvuustilasto vakituisten palvelussuhteiden osalta 2014 TULOSALUEET Alkaneet Päättyneet Vaihtuvuus% koko hlöstön määrään Alkaneet Päättyneet Vaihtuvuus% koko hlöstön määrään Erikoissairaanhoito ,42 % ,48 % Perusterveydenhuolto ,90 % ,24 % Sosiaalipalvelut ,30 % ,24 % Tukipalvelut ,13 % ,89 % Keskushallinto 0 1-0,06 % 1 1 0,00 % Kaikki yhteensä ,21 % ,89 % siirtyi 35 vakinaista palvelussuhdetta liikkeenluovutuksen yhteydessä Suomen Terveystalo Oy:lle (Rantasalmi). Vakanssit säilyvät Sosterissa. 2013

9 HENKILÖSTÖRAPORTTI Henkilöstön rakenne (otanta pvä ) Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä työskenteli henkilöä, joista miehiä oli 184 ja naisia Miesten osuus oli 11 % ja naisten 89 % koko henkilöstöstä. Koko henkilöstön keski-ikä oli 47,5 vuotta. Miesten keski-ikä oli 45,7 vuotta ja naisten keski-ikä oli 47,8 vuotta Sukupuolijako ja keski-ikä Henkilöstömäärä Henkilöstön keski-ikä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä TULOSALUEET lkm % lkm % lkm Keski-ikä Keski-ikä Keski-ikä Erikoissairaanhoito % % ,5 46,8 46,6 Perusterveydenhuolto 30 7 % % ,1 47,3 47,3 Sosiaalipalvelut 18 5 % % ,5 46,3 46,1 Tukipalvelut % % ,2 51,6 50,9 Keskushallinto 4 40 % 6 60 % 10 53,2 52,5 52,8 Kaikki yhteensä % % ,7 47,8 47, Henkilöstömäärä Henkilöstön keski-ikä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä TULOSALUEET lkm % lkm % lkm Keski-ikä Keski-ikä Keski-ikä Erikoissairaanhoito % % ,9 46,0 45,5 Perusterveydenhuolto 32 7 % % ,8 46,4 46,6 Sosiaalipalvelut 7 2 % % ,1 46,5 46,5 Tukipalvelut % % ,6 50,3 49,8 Keskushallinto 3 25 % 9 75 % 12 44,2 48,2 46,2 Kaikki yhteensä % % ,2 46,9

10 HENKILÖSTÖRAPORTTI Ikäjakauma Ikäjakauma 2014 TULOSALUEET alle 29v. % 30-39v. % 40-49v. % 50-59v. % 60-64v. % yli 65v. % Yhteensä Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Keskushallinto Kaikki yhteensä 140 8,3 % ,1 % ,3 % ,1 % ,4 % 13 0,8 % Ikäjakauma 2013 TULOSALUEET alle 29v. % 30-39v. % 40-49v. % 50-59v. % 60-64v. % yli 65v. % Yhteensä Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Keskushallinto Kaikki yhteensä 136 8,0 % ,6 % ,8 % ,8 % ,2 % 9 0,5 % 1 696

11 HENKILÖSTÖRAPORTTI Ammattiryhmät Seuraavassa kuvataan sitä, kuinka Sosterin henkilöstö on jakautunut eri ammattiryhmiin. Suurin ammattiryhmä on hoitohenkilökunta (1 225 hlöä), jonka osuus koko henkilökunnasta on 72,9 %. Ammattiryhminä tähän kuuluvat hoitohenkilökunta amk, opisto, hoitohenkilökunta II-aste, koulu sekä tutkimusta ja hoitoa avustavat (mm. osastonsihteerit, välinehuoltajat, terveyskeskusavustajat, kotiavustajat). Ammattikorkeakoulun tai opistotason koulutuksen suorittaneita on hoitohenkilökunnasta 51,6 %. AMMATTIRYHMÄ Koko henkilöstö lkm % Koko henkilöstö lkm % Akateemiset 45 2,7 % 45 2,7 % Hoitohenkilökunta amk, opisto ,6 % ,1 % Hoitohenkilökunta II-aste, koulu ,0 % ,5 % Huoltohenkilökunta ,8 % ,0 % Lääkärit, hammaslääkärit 123 7,3 % 114 6,7 % Toimistohenkilökunta 81 4,8 % 161 9,5 % Tutkimusta ja hoitoa avustavat 124 7,4 % Ympäristövalvonta henkilökunta ja eläinlääkärit 25 1,5 % 26 1,5 % Yhteensä ,0 % ,0 % Ikäjakauma 2014 AMMATTIRYHMITTÄIN alle 29v. % 30-39v. % 40-49v. % 50-59v. % 60-64v. % yli 65v. % Yhteensä Akateemiset Hoitohenkilökunta amk, opisto Hoitohenkilökunta II-aste, koulu Huoltohenkilökunta Lääkärit, hammaslääkärit Toimistohenkilökunta Tutkimusta ja hoitoa avustavat Ympäristövalvonta henkilökunta ja eläinlääkärit Kaikki yhteensä 141 8,4 % ,2 % ,3 % ,1 % ,4 % 12 0,7 % 1 681

12 HENKILÖSTÖRAPORTTI Osa-aikaiset työntekijät Koko henkilöstöstä oli kokoaikaisia ja 164 osa-aikaista henkilöä. Vakinaisten kohdalla kokoaikaisia oli ja osa-aikaisia 133 henkilöä. Alla on lukumäärä osa-aikaisista henkilöistä, heidän keski-iästään sekä %- osuudesta koko henkilöstön määrään verraten koko henkilöstön osalta. Osa-aikaisuuden syyt on lajiteltu anottujen osa-aikaisuuksien mukaan OSA-AIKALAJI Osa-aikaisten lkm Keski-ikä % koko henkilöstön Osa-aikaeläke 29 61,9 1,72 % Osa-aikainen kuntoutustuki 4 51,0 0,24 % Osa-aikainen sairauspoissaolo 3 47,3 0,18 % Osa-aikalisä 1 47,0 0,06 % Osatyökyvyttömyyseläke 30 58,4 1,78 % Yhteensä 67 3,98 % Osittainen hoitovapaa 41 Oma pyyntö 48 Osa-aikainen virka/toimi 8 Yhteensä 164 9,75 % 2013 OSA-AIKALAJI Osa-aikaisten lkm Keski-ikä % koko henkilöstön Osa-aikaeläke 39 61,8 2,30 % Osa-aikainen kuntoutustuki 4 50,5 0,24 % Osa-aikainen sairauspoissaolo 2 44,5 0,12 % Osa-aikalisä 0 0,0 0,00 % Osatyökyvyttömyyseläke 33 57,9 1,95 % Yhteensä 78 4,60 % Työkokeilussa oli 3 henkilöä yhteensä 181 kalenteripäivää Henkilöstön koko-/osa-aikaisuus

13 HENKILÖSTÖRAPORTTI Eläköityminen Keskimääräinen vanhuuseläkeikä katsotaan olevan noin 63 vuotta. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä joustavasti vuotiaana. KuEL vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 62,3 vuotta. Erilaisille eläkkeille jäi 47 henkilöä Eläkkeelle jääneet: TULOSALUEET Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Keskushallinto Yhteensä ELÄKETYYPPI Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Varhennettu varhaiseläke Yksilöllinen varhaiseläke Yhteensä AMMATTIRYHMÄT Akateemiset 1 1 Hoitohenkilöstö, amk/opisto Hoitohenkilöstö, II-aste/koulu 5 18 Huoltohenkilökunta Lääkärit 2 2 Toimistohenkilökunta 2 5 Tutkimusta ja hoitoa avustavat 6 0 Ympäristövalvonta henkilökunta ja eläinlääkintä 0 0 Yhteensä Vanhuuseläkepoistuma voidaan ennustaa vuoteen 2023 saakka Vanhuuseläkepoistuma ennuste (63v.) Tulosalueittain TULOSALUEET Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Keskushallinto Yhteensä Eläkepoistuma tuo lähivuosina haasteita henkilöstön saatavuuteen useilla ammattialueilla.

14 HENKILÖSTÖRAPORTTI Ammattiryhmittäin AMMATTIRYHMÄT Akateemiset Hoitohenkilöstö, amk/opisto Hoitohenkilöstö, II-aste/koulu Huoltohenkilökunta Lääkärit Toimistohenkilökunta Tutkimusta ja hoitoa avustavat Ympäristövalvonta henkilökunta ja eläinlääkintä Yhteensä Osaamisen kehittäminen Täydennyskoulutusvelvoite edellyttää työnantajaa huolehtimaan henkilöstön koulutuksesta. Peruskoulutuksesta ja tehtävästä riippuen täydennyskoulutusvelvoite on kolmesta kymmeneen päivään vuodessa henkilöä kohti. Muutoksena edelliseen vuoteen on se, että työnantajalla on nyt mahdollisuus hakea työttömyysvakuutusrahastolta koulutuskorvausta. Haettu koulutuskorvaus vuodelta 2014 oli ,73. Koko henkilöstöön suhteutettuna täydennyskoulutuspäiviä kertyi henkilöä kohti 2,09 päivää vuoden 2014 aikana. Vuonna 2013 täydennyskoulutuspäiviä henkilöä kohti oli 2,39 päivää. Täydennyskoulutuksiin ovat osallistuneet sekä vakinainen että määräaikainen henkilöstö. AMMATTIRYHMÄT Koko Osallistuneiden henkilöstö lukumäärä Täydennyskoulutuspäivien lukumäärä Pv/koko henkilöstö Akateemiset ,16 Hoitohenkilökunta, AMK, opisto ,86 Hoitokenkilökunta, toinen aste, koulu ,35 Huoltohenkilökunta ,57 Lääkärit ,65 Toimistohenkilökunta ,90 Tutkimusta ja hoitoa avustavat ,40 Ympäristövalvonta henkilökunta ja eläinlääkärit ,78 Yhteensä ,09 Talousarviossa vuodelle 2014 oli varattu ,00 koulutusrahaa ja sitä käytettiin ,43. Koulutusraha alittui ,57 (erikoissairaanhoidossa jäi käyttämättä ,38, perusterveydenhuollosta ylittyi 9 871,49, sosiaalipalveluissa jäi käyttämättä 8 067,65, tukipalveluista jäi käyttämättä 1 791,54 ja keskushallinnosta jäi käyttämättä ,49 ). Opintovapaista aiheutuvia poissaolopäiviä oli yhteensä kalenteripäivää ja opintovapaiden osuus kaikista poissaoloista oli 13,5 %.

15 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tavoitekeskustelut Tavoitekeskusteluja käytiin tulosalueittain ja eri ammattiryhmittäin jaoteltuina seuraavasti: TULOSALUEET Tavoitekeskustelut lkm Koko henkilöstön lkm % Erikoissairaanhoito ,5 Perusterveydenhuolto ,1 Sosiaalipalvelut ,6 Tukipalvelut ,3 Keskushallinto ,0 Yhteensä ,86 AMMATTIRYHMÄT Tavoitekeskustelut lkm Koko henkilöstön lkm % Akateemiset ,2 Hoitohenkilökunta, AMK, opisto ,4 Hoitohlökunta, toinen aste, koulu ,6 Huoltohenkilökunta ,9 Lääkärit ,6 Toimistohenkilökunta ,1 Tutkimusta ja hoitoa avustavat ,8 Ympäristövalvonta henkilökunta ja eläinlääkintä ,0 Yhteensä ,86 Tavoitekeskusteluja käytiin sekä vakinaisen että määräaikaisen henkilöstön kanssa. Vuoden 2013 tavoitekeskustelujen prosenttiosuus oli 46,3 %. 3.8 Henkilöstön vaihtuvuus, tarve ja saatavuus Sosterin toiminta-alueen väestö vähenee ja ikääntyy. Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstötarve ei kuitenkaan vähene. Tästä johtuen on tärkeää suunnitella palveluja vastaava henkilöstömitoitus, turvata henkilöstön saatavuus ja tehostaa henkilöstöhankintaa. Terveydenhuollossa työntekijöiden saatavuudessa kriittisiä ammattiryhmiä ovat edelleen olleet lääkärit ja muut ns. erityisosaajat. Lähivuosina ongelma laajenee koko hoitohenkilöstöä koskevaksi. Työvoimapulaa on helpotettu osittain alueellisin yhteistoimintajärjestelyin, joita ovat esim. erikoissairaanhoidon ns. kapeiden erikoisalojen yhteistoiminnan järjestäminen sekä ostopalvelutoiminnan käyttäminen. 3.9 Rekrytointi Oman toiminnan turvaamiseksi keskeistä on edelleen työolojen kehittäminen ja rekrytoinnin vahvistaminen sekä keskittäminen. Hoito- ja hoivatyön sijaisten hankintaa hoidettiin pääosin rekrytoijan toimesta. Rekrytoija on hoitanut osin myös muiden ammattiryhmien rekrytointia ja toiminut lähiesimiesten tukena ja apuna sijaisten hankinnassa. Hän on ollut yhdyshenkilönä valtakunnallisessa Nuorisotakuu projektissa Savonlinnan työ- ja elinkeinotoimiston suuntaan.

16 HENKILÖSTÖRAPORTTI Projektin tavoitteena on ollut alle 30-vuotiaiden ammattikoulutuksen saaneiden nuorten työllistäminen. Projektin avulla on työllistetty kymmenkunta hoitotyöntekijää ja saatu heille lähes ,00 valtion palkkatukea. Rekrytoija on tehnyt yhteistyötä myös Savonlinnan kaupungin kanssa työllisyyden kuntakokeilussa järjestäen pitkäaikaistyöttömille työtä tai työkokeilupaikkoja. Henkilöstön joustavan käyttö -toimintamallin juurruttaminen on jatkunut erikoissairaanhoidossa. Hoitohenkilöstön joustavalla käytöllä on erikoissairaanhoidossa vuonna 2014 säästetty 2,9 hoitajan työpanos. Hoito- ja hoivahenkilöstön ennakkorekrytointia on toteutettu erilaisten tapahtuminen kautta; kesätyöpörssi, sairaanhoitajapäivät ja oppilaitostapaamiset. Talouden ja toiminnan sopeuttamisen yhteydessä on hoito- ja hoivatyön sijaisten käyttöä vähennetty erityisesti henkilöstön lyhyissä poissaoloissa. Vuosilomissa ja muissakin pidempiaikaisissa poissaoloissa käytettiin ulkopuolisia määräaikaisia sijaisia, joiden saanti tulee koko ajan haasteellisemmaksi. Kuluneen vuoden aikana valmisteltiin hoito- ja hoivatyön varahenkilöyksikön perustamista ja toiminnan käynnistämistä vuoden 2015 alusta lukien. Tavoitteena on, että jatkossa hoitohenkilöstön poissaoloja hoidetaan ensisijaisesti vakituisen varahenkilöstön avulla. Lääkäreiden rekrytointiponnistelut tuottivat tulosta. Organisaatioon saatiin kuluneen vuoden aikana useita uusia lääkäreitä niin erikoissairaanhoitoon kuin perusterveydenhuoltoonkin. Ennakkorekrytointisopimukset ovat perusterveydenhuollossa tuottaneet tulosta erityisesti kesälääkäreiden osalta. Sosterilla oli vahva rekrytointipanostus ja edustus Nuori Lääkäri - päivillä. Lääkäreiden saatavuutta on pyritty lisäämään tarjoamalla uusille tulokkaille asianmukaisia, peruskorjattuja työsuhdeasuntoja. Tulevaisuudessa henkilöstön saatavuuden ja tarvittavan osaamisen turvaaminen tulee korostumaan. Yhteistyö yliopistojen ja muiden koulutusorganisaatioiden sekä työvoimahallinnon kanssa on välttämätöntä rekrytoinnin, osaamisen varmistamisen ja turvaamisen näkökulmasta.

17 HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖN POISSAOLOT Lakisääteisiä poissaoloja ovat esimerkiksi äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa, hoitovapaa ja tilapäinen hoitovapaa, opintovapaa sekä vuorotteluvapaa. Muuksi poissaoloksi lasketaan esimerkiksi kuntoutuksessa olo, toisen tehtävän hoito, lomarahavapaa, ammattiyhdistys-, työsuojelu- ja yhteistoimintakoulutus sekä yksityisasiat. Poissaoloja kertyi yhteensä ( v. 2013) kalenteripäivää. Vuosilomapäiviä kertyi yhteensä ( v. 2013) kalenteripäivää. Sairaslomat ja tapaturmat sisältyvät jatkossa sairauslomiin ja niistä kertyi yhteensä ( v. 2013) kalenteripäivää, joista vapaa-ajan tapaturmia oli kalenteripäivää (2 361 v. 2013). Henkilöstöraportissa sisältyy tilapäinen hoitovapaa jatkossa lakisääteisiin poissaoloihin. Tilapäisiä hoitovapaita oli 758 kalenteripäivää. Sosterissa otettiin käyttöön Oma ilmoitus sairauspoissaolo käytäntö. Oma ilmoitus syyksi kelpaavat vain seuraavat syyt: Åkillinen hengitystieinfektio (flunssa) Äkillinen suolistoinfektio (ripuli, oksetus) Diagnosoitu migreeni, josta on lääkärin lausunto ja esimies tietää sen Aviopuolison, rekisteröidyn parisuhteen osapuolen, vanhemman, lapsen, veljen ja sisaren kuolemasta johtuva poissaolo. Työntekijä voi olla max 3 peräkkäistä kalenteripäivää poissa omailmoituksella edellä luetelluilla syillä ja esimiehen luvalla.

18 HENKILÖSTÖRAPORTTI Poissaolopäivät kalenteripäivinä (otanta päivä ) Tulosalueittain 2014 Lakisääteinen Vuosiloma Sairausloma poissaolo Muu poissaolo Yhteensä TULOSALUEET Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Erikoissairaanhoito ,0 % ,6 % ,0 % ,4 % % Perusterveydenhuolto ,7 % ,8 % ,0 % ,6 % % Sosiaalipalvelut ,6 % ,2 % ,8 % ,4 % % Yhteensä ,3 % ,2 % ,7 % ,8 % % Tukipalvelut ,3 % ,7 % ,4 % ,6 % % Keskushallinto ,5 % 19 2,4 % 92 11,7 % ,4 % % Kaikki yhteensä ,2 % ,6 % ,8 % ,5 % % 2013 Lakisääteinen Työ-, työmatka- ja Tilapäinen hoitovapaa Vuosiloma poissaolo Sairausloma vapaa-ajan tapaturmat Muu poissaolo (lapsisairas) Yhteensä TULOSALUEET Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Erikoissairaanhoito ,9 % ,6 % ,6 % ,6 % ,8 % 270 0,5 % % Perusterveydenhuolto ,6 % ,4 % ,1 % 631 1,4 % ,0 % 230 0,5 % % Sosiaalipalvelut ,1 % ,0 % ,2 % 770 2,5 % ,7 % 152 0,5 % % Yhteensä ,2 % ,3 % ,8 % ,2 % ,1 % 652 0,5 % % Tukipalvelut ,6 % 807 2,9 % ,7 % 889 3,2 % ,3 % 91 0,3 % % Keskushallinto ,6 % 40 3,3 % 53 4,4 % 3 0,2 % ,5 % 0 0,0 % % Kaikki yhteensä ,8 % ,5 % ,0 % ,3 % ,9 % 743 0,5 % % Ammattiryhmittäin 2014 Vuosiloma Sairausloma Lakisääteinen poissaolo Muu poissaolo Yhteensä AMMATTIRYHMÄT Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Akateemiset ,1 % ,3 % ,9 % ,8 % % Hoitohenkilökunta, AMK, opisto ,7 % ,9 % ,4 % ,0 % % Hoitohenkilökunta, toinen aste, koulu ,7 % ,1 % ,6 % ,6 % % Huoltohenkilöstö ,7 % ,9 % ,7 % ,6 % % Lääkärit ,7 % 516 4,9 % ,9 % ,6 % % Toimistohenkilökunta ,5 % 847 9,9 % 435 5,1 % ,6 % % Tutkimusta ja hoitoa antavat ,5 % ,8 % ,7 % ,9 % % Ympäristövalvonta henkilökunta ja eläinlääkintä ,6 % ,0 % ,8 % ,5 % % Kaikki yhteensä ,2 % ,6 % ,8 % ,5 % % Lakisääteinen Työ-, työmatka- ja Tilapäinen hoitovapaa 2013 Vuosiloma poissaolo Sairausloma vapaa-ajan Muu poissaolo (lapsisairas) Yhteensä AMMATTIRYHMÄT Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä tapaturmat % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Akateemiset ,0 % ,4 % 292 6,0 % 16 0,3 % ,7 % 29 0,6 % % Hoitohenkilökunta, AMK, opisto ,9 % ,1 % ,5 % ,7 % ,1 % 408 0,6 % % Hoitohenkilökunta, toinen aste, koulu ,6 % ,2 % ,5 % ,6 % ,7 % 186 0,4 % % Huoltohenkilöstö ,6 % 419 2,4 % ,8 % 929 5,2 % ,9 % 38 0,2 % % Lääkärit ,4 % 617 5,9 % 606 5,8 % 153 1,5 % ,2 % 21 0,2 % % Toimistohenkilökunta ,0 % 430 3,1 % ,3 % 292 2,1 % ,1 % 49 0,4 % % Ympäristövalvonta henkilökunta ja eläinlääkintä ,1 % ,7 % 87 3,4 % 80 3,1 % ,3 % 12 0,5 % % Kaikki yhteensä ,8 % ,5 % ,0 % ,3 % ,9 % 743 0,5 % %

19 HENKILÖSTÖRAPORTTI Sairauspoissaolot eriteltyinä (edellisen taulukon sairausloma) TULOSALUEET Sairaus, oma ilmoitus % Sairausloma % Työtapaturma % Vapaa-ajan tapaturma % Yhteensä % Erikoissairaanhoito ,8 % ,0 % 294 4,1 % ,1 % ,0 % Perusterveydenhuolto 595 8,1 % ,4 % 141 1,9 % 416 5,6 % ,0 % Sosiaalipalvelut 850 8,8 % ,8 % 216 2,2 % 408 4,2 % ,0 % Yhteensä ,0 % Tukipalvelut ja Keskushallinto 507 8,3 % ,0 % 75 1,2 % ,4 % ,0 % Kaikki yhteensä ,5 % ,3 % 726 2,4 % ,9 % ,0 % AMMATTIRYHMÄT Sairaus, oma ilmoitus % Sairausloma % Työtapaturma % Vapaa-ajan tapaturma % Yhteensä % Akateemiset 78 17,7 % ,8 % ,5 % 0 0,0 % ,0 % Hoitohenkilökunta, AMK, opisto ,6 % ,8 % 220 2,1 % 912 8,5 % ,0 % Hoitohenkilökunta, toinen aste, koulu ,6 % ,9 % 293 2,8 % 584 5,6 % ,0 % Huoltohenkilöstö 249 5,2 % ,5 % 46 1,0 % ,3 % ,0 % Lääkärit 57 11,0 % ,1 % 0 0,0 % 25 4,8 % ,0 % Toimistohenkilökunta ,6 % ,6 % 0 0,0 % ,8 % ,0 % Tutkimusta ja hoitoa antavat 203 9,0 % ,4 % 30 1,3 % 163 7,2 % ,0 % Ympäristövalvonta henkilökunta ja eläinlääkintä 21 8,0 % ,4 % 7 2,7 % 42 16,0 % ,0 % Kaikki yhteensä ,5 % ,3 % 726 2,4 % ,9 % ,0 %

20 HENKILÖSTÖRAPORTTI Seuraavassa kaaviossa on sairauslomapäivien määrät (sisältää tapaturmat). TULOSALUEET Sairauslomat v Sairauslomat v Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut ja Keskushallinto Kaikki yhteensä

21 HENKILÖSTÖRAPORTTI Palkalliset, osapalkalliset ja palkattomat poissaolot Seuraavissa kaavioissa poissaolot on jaoteltu palkallisiin, osapalkallisiin ja palkattomiin poissaoloihin v ja v Poissaolot koostuvat vuosilomista, sairauslomista, lakisääteisistä - ja muista poissaoloista. Palkallinen 2014 Palkallinen 2013 Osapalkallinen 2014 Osapalkallinen 2013 Palkaton 2014 Palkaton 2013 Yhteensä 2014 Yhteensä 2013 TULOSALUEET % % % % % % % % Erikoissairaanhoito ,0 % ,5 % 884 1,7 % ,5 % ,3 % ,9 % % % Perusterveyden huolto ,6 % ,1 % ,2 % 931 2,1 % ,1 % ,8 % % % Sosiaalipalvelut ,4 % ,4 % ,9 % 833 2,7 % ,7 % ,9 % % % Tukipalvelut ,7 % ,0 % ,9 % 695 2,5 % ,4 % ,5 % % % Keskushallinto ,6 % ,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % ,4 % ,6 % % % Kaikki yhteensä ,0 % ,7 % ,6 % ,4 % ,4 % ,9 % % %

22 HENKILÖSTÖRAPORTTI Sairauspoissaolojen kolme suurinta diagnoosiryhmää Vuosi 2014 Diagnoosi Poissaolopäivät Työntekijät, joilla poissaolo Poissaoloaika/ työntekijä Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet ,2 Hengityselinten sairaudet ,9 *Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ,4 Vuosi 2013 Diagnoosi Poissaolopäivät Työntekijät, joilla poissaolo Poissaoloaika/ työntekijä Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet ,1 Hengityselinten sairaudet ,9 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ,0 *Diagnoosiryhmässä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt mm. ahdistus ja masennus, erilaiset stressireaktiot 4.5 Sairauslomien pituus = kaikki sairauspoissaolot Vuosi 2014 Sairausloman pituus Poissaolopäivät Työntekijät, joilla poissaolo Poissaoloaika/ työntekijä Poissaolojaksot 1-3 pv , pv , pv ,3 521 yli 30 pv ,4 188 Vuosi 2013 Sairausloman pituus Poissaolopäivät Työntekijät, joilla poissaolo Poissaoloaika/ työntekijä Poissaolojaksot 1-3 pv , pv , pv ,1 575 yli 30 pv ,6 209 Diagnoosi ja sairausloman pituus - luvut on saatu Työterveyshuollon Acute -järjestelmästä. Poissaolojen lukumäärä eroaa palkkajärjestelmästä saaduista tiedoista, koska työterveyshuolto käsittelee kuntoutustuet sairauspoissaolopäivinä ja palkkajärjestelmä kuntoutustukina. Luvuissa on mukana oma ilmoitus sairauspoissaolot. Vuonna 2014 oli palkkajärjestelmässä kuntoutustukipäiviä kalenteripäivää.

23 HENKILÖSTÖRAPORTTI Huomioitavaa, että vuosityöaika - tilastoja ei ole saatu vuodelta Tämä johtuu vuosityöaikaraporttien sisältöön liittyvistä ongelmista, joita toimittajat eivät ole henkilöstöraportin valmistumiseen mennessä pystyneet ratkaisemaan. Em. johtuen myös vuoden 2013 vuosityöaikatilastot eivät ole julkaistavissa.

24 HENKILÖSTÖRAPORTTI Vahinkotiedot työtapaturmista Vakuutusyhtiöltä saadut vahinkotiedot työtapaturmista Kpl Kpl Ammattitauti Ammattitautiepäily Työ Työmatka Työliikenne Yhteensä Yhteenvetotiedot vuosittain työtapaturmavahingoista Vuosi Lukumäärä Korvaukset / Sairauspäivät Vuoden 2014 talvi oli lämmin / vähäluminen joten liukastumis- / kaatumistapaturmia oli vähän. 4.7 Varhainen välittäminen ja tuki toimintamalli Hyvässä työyhteisössä on kannustava ilmapiiri, yhteistyö toimii ja monipuolista osaamista hyödynnetään. Työhyvinvoinnin muutos työntekijän tai työyhteisön kohdalla on tärkeää huomata ja ottaa puheeksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sosterissa on käytössä Varhainen välittäminen ja tuki toimintamalli, jonka tavoitteena on auttaa esimiehiä ja työntekijöitä tunnistamaan työhyvinvoinnin riskitekijöitä ajoissa ja ohjata ratkaisujen löytämiseen. Työyhteisön toimintaan ja työntekijöiden työkykyyn vaikuttavien asioiden huomioiminen on osa esimiestyötä. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on vastuu huolehtia osaltaan työhyvinvoinnistaan, työyhteisön toimivuudesta ja puuttua riskitekijöihin mahdollisimman varhain. Toimintamallista löytyy myös kuinka voidaan tukea pitkän poissaolon jälkeen työhön paluun yhteydessä. Varhainen välittäminen ja tuki toimintamallissa on hälytysrajat sairauspoissaoloille. Sairauspoissaolojen seurantaan on esimiehillä olemassa sähköinen työkalu - Exreport - raportointijärjestelmä. Järjestelmä ilmoittaa poissaoloraja-arvojen kohdalla esimiehelle, jonka velvollisuus on toimia toimintamallin mukaisesti ja tilastoida käydyt keskustelut järjestelmään. Sairauspoissaolojen raja-arvot ovat olleet - yli kolme lyhyttä (1-3 vrk) jaksoa kolmen kuukauden aikana, - yhtäjaksoisesti yli 14 päivää 3 kuukauden aikana tai - kumulatiivisesti 12 kuukauden aikana yli 30 vrk, yli 60 tai yli 90 vuorokautta. Toimintamalli ohjeistaa myös tapauksissa, joissa on kyse jostain muusta, kuin sairauspoissaolosta. Vuoden 2014 lopulla tuli Exreport - raportointijärjestelmään osio, jolla voidaan seurata sairauspoissaolojen ja käytyjen puheeksiottamiskeskustelujen toteutumista yksikkötasolla. Tämän tiedon kautta pystytään systemaattisemmin paneutumaan yksittäisen työntekijän tai työyksikön työhyvinvointia uhkaavien tekijöiden korjaamiseen.

25 HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI JA TYÖTERVEYS 5.1 Työterveyshuollonpalvelut 5.2 Työterveyskäyntien määrät työterveyshuollon eri toimipisteissä Oikeus työterveyshuoltoon on kaikilla Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän työntekijöillä palvelussuhteen muodosta ja kestosta riippumatta. Palvelut ovat työntekijöille maksuttomia. Työterveyshuollon tehtävä on ehkäistä työperäisiä sairauksia huolehtimalla työyhteisön ja työympäristön hyvinvoinnista ja lisäksi edistää kaikkien työntekijöiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä. Työterveyshuolto järjestettiin v.2014 pääosin omana toimintana ja osittain ulkoistettuna käyttäen Savonlinnan seudun työterveys ry:n sekä Etelä-Savon työterveyshuollonpalveluja Sln:n seudun työterveys Etelä- Savon työterveys Sln:n seudun työterveys Etelä- Savon työterveys KÄYNNIT KPL Sosterin työterveys huolto ry huolto Yhteensä Sosterin työterveys huolto ry huolto Yhteensä Hoitohenkilökunta Lääkärit Terapeutit (mm. fys.hoito) Työpsykologi Yhteensä

26 HENKILÖSTÖRAPORTTI Korvausluokka I voimavarat Työnantajalle tilikauden aikana aiheutuneet työterveyshuollon kustannukset ja niitä vastaavat toiminnot Korvausluokka I VOIMAVARAT Ammattihenkilöt Asiantuntijat Tutkimukset kpl Muut voimavarat Työpaikkaselvitykset tunteina Tietojen antaminen ja ohjaus tunteina Terveystarkastukset kpl Lääkärit 65, Terv.hoitajat 182 6,5 183 Fysioterapeutit Psykologit 59,5 63 Erikoislääkärit Muut asiantuntijat Laboratorio 3444 Kuvantaminen 47 Muut käyttökustannukset Työpaikkaselvitykset yhteensä Kustannukset Kaikki kustannukset yhteensä Korvausluokka II voimavarat Työnantajalle tilikauden aikana aiheutuneet sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset ja niitä vastaavat toiminnot Korvausluokka II VOIMAVARAT Ammattihenkilöt Asiantuntijat Käynnit vastaanotolla kpl Kustannukset Lääkärit Terv.hoitajat Fysioterapeutit Psykologit Erikoislääkärit Muut asiantuntijat Tutkimukset kpl Laboratorio Kuvantaminen Muut voimavarat Muut käyttökustannukset Korvausluokan II kustannukset yhteensä Kaikki kustannukset yhteensä

27 HENKILÖSTÖRAPORTTI Työhyvinvointi Työhyvinvoinnin osa-alueet ovat terveys, työympäristö, työyhteisö, osaaminen ja johtaminen. Työhyvinvointiin voidaan olennaisesti vaikuttaa mm. sillä, vastaako osaaminen työtehtävää, kuinka työt organisoidaan, miten henkilöstöä johdetaan ja millainen ilmapiiri työpaikalla vallitsee. Terveellinen, turvallinen ja toimiva työympäristö edistää työhyvinvointia. Työhyvinvointiviikko järjestettiin Yhdessä Sosterin eri yksiköiden, työterveyshuollon, työsuojelun ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. Viikko oli onnistunut ja siitä on päätetty tehdä vuosittainen tapahtuma. Työhyvinvointia on edistänyt myös Sosterin omat ja eri ammattijärjestöjen järjestämät yhteisliikuntatunnit kuntokeskuksissa, joissa harrastetaan mm. jumppaa. Nämä tunnit ovat kaikkien työntekijöiden käytettävissä. Talousarviossa vuodelle 2014 oli varattu ,00 työhyvinvointiin ns. tyhy - rahaa. Tyhy-rahalla tuettiin työyhteisöjen yhteistä työhyvinvointia 20,00 / työntekijä ja näihin tapahtumiin osallistui työntekijää. Lisäksi tyhy-rahalla tuettiin kuntoremontteja ja henkilöstön osallistumista erilaisiin tapahtumiin sekä tarjottiin henkilöstölle jouluateria. Henkilöstöstä käytti Rukan majan lomamökkiä - Ketunpesää- v.2014 aikana 29 eri henkilöä yhteensä 199 vuorokautta (205 vrk v.2013). Kävijöitä on ollut ympäri vuoden, mutta pääsääntöisesti käyttö on ajoittunut lomasesonkeihin. Savonlinnassa Suutarniemessä sijaitsevan lomahuvila Suutartuvan käyttöpäiviä henkilöstön osalta kertyi yhteensä vuoden 2014 aikana 146 päivää (146 pvä v.2013). Työnohjauspalveluihin käytettiin ,00 v.2014 (90 474,00 v.2013). Työnohjauspalveluiden käyttö jakaantui seuraavasti: Erikoissairaanhoito ,00, perusterveydenhuolto ,00 ja sosiaalipalvelut 9 998, Työkierto Henkilöstölle on annettu mahdollisuus vaihtaa työtehtäviä organisaation sisällä. Käynnissä olevat sopeuttamistoimet mahdollistavat työtehtävien vaihtumisen entisestään. Rakennemuutosten myötä tähän on entistä enemmän panostettava yhteistyössä esimiesten ja työntekijöiden kesken. 5.7 Muistaminen ja palkitseminen Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. muistaa 50 ja 60 vuotta täyttäviä sekä eläkkeelle siirtyviä työntekijöitään vuosittain lahjalla. Vuonna 2014 merkkipäivälahjan sai yhteensä 156 hlöä. Kuntayhtymä jakoi ansiomerkkejä henkilöstölle, joilla oli kunnallista palvelua mennessä 20 v, 30 v tai 40 v. Huomionosoituksen sai 20 vuoden palvelusta 25 hlöä, 30 vuoden palvelusta 42 hlöä ja 40 vuoden palvelusta 5 hlöä. 3 henkilöä valitsi Suomen Kuntaliiton ansiomerkin. Ansiomerkkien jakotilaisuus pidettiin ruokasalissa

28 HENKILÖSTÖRAPORTTI Työsuojelu Itä - Savon sairaanhoitopiirin ky:ssä on kaksi (2) kokoaikaista henkilöstöä edustavaa työsuojeluvaltuutettu, Mervi Heikkinen ja Leena Paakkunainen, ja heillä on (2) työsuojeluvaravaltuutettua. Kirsi Matikainen on sivutoiminen toimihenkilöitä edustava työsuojeluvaltuutettu. Hänellä on kaksi (2) työsuojeluvaravaltuutettua. Työsuojelupäällikkönä toimiminen kuuluu turvallisuuspäällikkö Veli-Pekka Vepsäläisen virkatehtäviin. Hänen virkavapaansa aikana sijaisena toimii Hannu Kosonen. Työsuojelutoimikunta on yhdistetty yhteistyötoimikuntaan. Yhteistyötoimikunnan kokouksiin työsuojeluasiat valmistellaan työsuojelujaoksessa, jonka kokoonpanoon kuuluvat työsuojeluvaltuutetut, työterveyshuollon edustaja (Heidi Lindh) ja työsuojelupäällikkö, joka toimii työsuojeluasioiden esittelijänä yhteistyötoimikunnassa. Lisäksi työyksiköillä on nimettyjä työsuojeluasiamiehiä, jotka toimivat toisaalta esimiesten parina työsuojeluasioissa ja toisaalta työsuojelun yhteyshenkilöinä työsuojeluvaltuutettujen ja työsuojelupäällikön suuntaan. Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue tekee tarkastuksia ja työterveyshuolto työpaikkaselvityksiä työyksiköihin yhteistyössä työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden kanssa. Työsuojelussa on toimintatapana näiden lisäksi myös aktiiviset työpaikkakäynnit, jotka kaikki rakentuvat säännölliselle riskien arvioinnille. Haasteena ja kehittämiskohteena on raportointivuonna ollut mm. varhaisen välittämisen ja tuen toimintamallin käytön tehostaminen ja työterveyshuollon yhteistyön tiivistäminen. Huhtikuussa v.2013 liitettiin edellisen vuoden lopulla käyttöön otettuun HaiPro -haitta - ja vaaratilanneilmoitusjärjestelmään potilasturvallisuusilmoitusten lisäksi osiot työturvallisuuteen, tietoturvallisuuteen ja toimintaympäristön turvallisuuteen kohdistuvien tapahtumien ilmoittamiseksi. Ilmoitettuja tapauksia oli 1 921, joista potilasturvallisuutta koski 1 600, työturvallisuutta 266, tietoturvallisuutta 70, toimintaympäristöä 58 ja potilaiden tekemiä ilmoituksia oli 18, yhteensä 2 012, koska sama tapahtuma voi kohdistua esimerkiksi sekä potilasturvallisuuteen että työturvallisuuteen. Siirtymävaiheen aikana vanhaan ilmoitusjärjestelmään tehtiin lisäksi 38 vaaratilanneilmoitusta. Vuoden 2014 työsuojelun yksi tavoitteista oli pistotapaturmien väheneminen. Seurantaa voitiin pitää HaiPro- ja työterveyshuoltoon tehdyillä ilmoituksilla. Tavoitteeseen pääsyn osatekijänä oli turvatuotteiden käyttö ja koulutus käyttöön, koko Sosterin alueella. Veritapaturmailmoituksia oli 35 kpl v.2014 (43 kpl v.2013, 47 kpl v.2012). Henkilökunnalle kausi influenssa rokotteen ottamista on kampanjoitu ja pyritty tekemään rokotuksen ottaminen mahdollisimman helpoksi. Rokotuspäiviä on ollut enemmän, lisäksi rokotetta on toimitettu sairaalan osastoille. Rokottamisen on tehnyt henkilökunnasta joku, jolla on terveydenhoitajan pätevyys. Henkilökunta on ottanut kausi influenssa rokotteita kattavasti, v otti 600 henkilöä (v vain 250 henkilöä).

29 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Sosterin tasa-arvo-ohjelma perustuu v.2005 voimaan tulleeseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakiin ja niiden tuomiin velvoitteisiin työnantajalle. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää ja turvata oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja tehostaa syrjinnän tai häirinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa työssä. Tasa-arvosuunnitelma sisältää mm. seuraavia työelämään liittyviä asioita: Työhönotossa noudatetaan hallintosäännön osoittamia yhtenäisiä yleisesti tiedossa olevia periaatteita hakumenettelyn, valintaperusteiden ja valituskäytännön suhteen. Työssä kehittymistä ja uralla etenemistä tuetaan myöntämällä erilaisia vapaita mahdollisuuksien ja harkinnan mukaan, esim. opintovapaita, vuorotteluvapaita ja harkinnanvaraisia palkattomia vapaita ja huolehditaan, että työntekijät pääsevät tasapuolisesti työnantajan järjestämiin koulutuksiin. Palkkauksen lähtökohtana on työn vaativuuden arviointi ja lääkäreiden osalta hyväksytyt rekrytointisopimukset. Palkkausta kehitetään yhä enemmän tehtävien vaativuuteen, henkilökohtaiseen osaamiseen ja lisävastuisiin perustuvaksi. Syrjintä välittömästi tai välillisesti sukupuolen sekä esim. iän, rodun, terveydentilan, uskonnon tai muun näihin rinnastettavan perusteella on kielletty. 6. YHTEISTOIMINTA JA VERKOSTOITUMINEN 6.1 Yhteistoiminta Yhteistoiminta turvaa henkilöstön mahdollisuudet vaikuttaa omaa työtään ja työympäristöään koskevien päätösten valmisteluun. Yhteistoiminnan tulee olla jokapäiväinen, luonteva toimintatapa, jolla työyhteisön asioita hoidetaan. Yhteistoiminnan perustana on keskinäinen luottamus ja avoin vuorovaikutteinen ilmapiiri. Yhteistoiminnalla parannetaan tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua. Yhteistoiminta on sekä välitöntä että edustuksellista yhteistoimintaa. Yksittäistä työntekijää koskeva asia käsitellään ensisijaisesti työntekijän ja esimiehen välillä. Välitön yhteistoiminta on myös yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvien asioiden käsittely esimerkiksi työpaikkakokouksessa. Edustuksellisessa yhteistoimintaelimessä käsitellään henkilöstöä laajasti tai yleisesti koskevia yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvia asioita. Yhteistoimintalaki eli yt-laki astui voimaan Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa tuli voimaan Uusi laki on perusta työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan järjestämiselle kunnissa ja kuntayhtymissä. Yhteistoiminnan osapuolia ovat kunta työnantajana ja sen palveluksessa oleva henkilöstö, jonka edustajina toimivat luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai muu henkilöstön edustaja. Jokaisessa kunnassa on lisäksi oltava yhteistoimintaelin.

30 HENKILÖSTÖRAPORTTI Laissa on määritelty yhteistoiminnan vähimmäistaso. Yhteistoimintamenettelyssä on käsiteltävä ainakin asiat, jotka koskevat henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä sekä taloudellisista tai tuotannollisista syistä tapahtuvia irtisanomisia, lomauttamisia ja osa-aikaistamisia. Samoin käsitellään palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta. Yhteistoimintamenettelyssä on käsiteltävä ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat 1) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä, 2) palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta 3) henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojen vaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia 4) taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista. Kuntayhtymähallitus päätti käynnistää koko organisaatiota koskevan yhteistoimintamenettelyn. YT:n käynnistymisestä ja siihen liittyvistä asioista informoitiin koko henkilökuntaa. Pääasiallisina asioita yhteistoiminnassa käsiteltiin seuraavia asioita: Säästövelvoitteet vuodelle 2015 Varahenkilöyksikön toiminnan käynnistyminen ja siihen liittyvä henkilöstö Koko Sosterin rakennemuutosten eteneminen Lomapalkkavelan pienentäminen Yhteistoimintamenettely päätettiin ja todettiin, että talousarvion laadinnan yhteydessä säästötavoitteet eivät aivan toteutuneet tavoitteen mukaan ja säästölinjaukset ovat edelleen kriittiset. Lomapalkkavelan kertymiseen ja vuosilomien sekä säästölomien pitämiseen kiinnitettiin huomiota ja todettiin, että lomapalkkavelan pienentämiseen ryhdyttiin koko henkilöstön voimin.

31 HENKILÖSTÖRAPORTTI Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta kokoontui 11 kertaa ja käsitteli yhteensä 41 asiaa v Yhteistyötoimikunnan jäsenet ja varajäsenet: Tehtävä Varsinainen jäsen Varajäsen Yhtymähallituksen edustajat: Yhtymähallituksen vpj Ari Silvennoinen, pj Eija Stenberg Yhtymähallituksen pj Pekka Nousiainen Ahti Myllys Viranhaltijat: Sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen, saakka Panu Peitsaro Pekka Martikainen, alkaen Hallintoylihoitaja Ulla Kemppainen, saakka Maijaterttu Tiainen Riitta Sipinen, alkaen Osastonhoitaja Sirpa Forss Hilkka Kupiainen Työsuojelun edustajat: Turvallisuuspäällikkö Veli-Pekka Vepsäläinen, saakka Hannu Kosonen, alkaen Työsuojeluvaltuutettu Mervi Heikkinen Työsuojeluvaltuutettu Leena Paakkunainen Työsuojeluvaltuutettu Kirsi Matikainen Luottamusmiehet: Pääluottamusmies, JHL Pääluottamusmies, Juko Pääluottamusmies, Super Pääluottamusmies, Tehy Pääluottamusmies, Jyty Pöytäkirjanpitäjä: Toimistopäällikkö Ei jäsentä Pekka Saastamoinen Tarja Loikkanen Seija-Sofia Käärmelahti Seija Silvennoinen, saakka Erja Turkulainen, alkaen Kaija Lappalainen 6.3 Yhteistyö ja verkostoituminen Julkissektorilla yhteistyökumppaneita vuoden 2014 aikana olivat mm. sairaanhoitopiirit KYS, ESSHP, PKSSKT ja HUS. Yksityissektorilla yhteistyökumppaneita olivat mm. Kruunupuisto ja muut kuntoutuslaitokset, MedOne, yksityiset asumispalvelut, tietohallinnossa Fujitsu ja Medi-IT ja työsuojelussa AVI:n (Itä-Suomen aluehallintovirasto) kanssa. Lisäksi yhteistyökumppaneita ovat ISLAB, KEVA, KELA. Koulutusyhteistyötä tehtiin Mikkelin ammattikorkeakoulun, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston sekä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS 1 SOSTERI... 1 1.1 Perustehtävä... 2 1.2 Henkilöstöpolitiikka ja -strategia... 2 2 ORGANISAATIORAKENNE VUONNA 2013... 4 2.1 Tulosalueet... 5 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SISÄLLYS 1 SOSTERI... 1 1.1 Perustehtävä... 2 1.2 Henkilöstöpolitiikka ja -strategia... 2 2 ORGANISAATIORAKENNE VUONNA 2012... 4 2.1 Tulosalueet... 5 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 SISÄLLYS 1. SOSTERI... 1 1.1 Perustehtävä... 2 1.2 Sosterin strategia... 2 2. ORGANISAATIORAKENNE 9.6.2015 ALKAEN... 4 2.1 Tulosalueet... 5 2.2 Henkilöstökulut tulosalueittain...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 SISÄLLYS 1 SOSTERI 1 1.1 Perustehtävä 2 1.2 Henkilöstöstrategia 2 2 ORGANISAATIORAKENNE 3 2.1 Palvelualueet 4 2.2 Tulosalueet 5 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 5 3.1 Palvelussuhteen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 SISÄLLYS 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY = SOSTERI... 1 1.1 Perustehtävä... 2 1.2 Sosterin strategia... 2 2. ORGANISAATIORAKENNE... 4 2.1 Tulosalueet... 5 2.2 Henkilöstökulut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 SISÄLLYS 1 SOSTERI...1 1.1 Perustehtävä...2 1.2 Henkilöstöstrategia...2 2 ORGANISAATIORAKENNE...3 2.1 Palvelualueet...4 2.2 Tulosalueet...5 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...5 3.1

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Kuntayhtymähallitus 18.3.2008 49 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Kuntayhtymähallitus 18.3.2008 49 HENKILÖSTÖRAPORTTI Kuntayhtymähallitus 18.3.2008 49 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SISÄLLYS 1 SOSTERI...1 1.1 Perustehtävä...2 1.2 Henkilöstöstrategia...2 2 ORGANISAATIORAKENNE...3 2.1 Palvelualueet...4 2.2 Tulosalueet...5 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Varhaisen välittämisen

Varhaisen välittämisen Varhaisen välittämisen malli käytännössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

SULKAVAN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SULKAVAN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SULKAVA 2009 Sisällysluettelo 2 I LUKU YHTEISTOIMINNAN PERIAATTEET 1 Yhteistoimintasopimuksen tarkoitus 3 II LUKU YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN TOIMINTATAVAT 2 Yhteistyötoimikunnan

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1 SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1. YLEISTÄ Työnantaja ja pääsopijajärjestöt tekivät sopimuksen yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan kehittämisestä, toteuttamistavoista

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 JUANKOSKEN KAUPUNKI Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Vuoden 2014 alusta tuli voimaan Laki taloudellisesta tuesta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sekä muutos Lakiin työnantajan ja henkilöstön

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

SOSTERIN TILASTOJA

SOSTERIN TILASTOJA SOSTERIN TILASTOJA 2007 2016 SISÄLTÖ 1 AVAUS... 3 1.1 Sosterin perustaminen ja tavoite... 3 1.2 Tulosalueiden muutokset eri vuosina... 5 2 PALVELUT, KESKEISET TOIMINTALUVUT JA VÄESTÖ... 6 2.1 Erikoissairaanhoito...

Lisätiedot

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä on Vautsin osahanke Tavoitteena Tukea eri-ikäisten jaksamista ottamalla huomioon eri ikäkausien vahvuudet ja erityistarpeet Parantaa valmiuksia ikäjohtamiseen

Lisätiedot

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI 1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI Luonnos Heikki P. 5.7.2010 Muutokset 27.7.2010, KL, TJ, HH, SP ja PM KUNTAKOHTAISET KUSTANNUSPAIKAT ENONKOSKI TK 1 KERIMÄKI

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

Aktiivinen tuki työyhteisössä

Aktiivinen tuki työyhteisössä Aktiivinen tuki työyhteisössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä 292 1.1.2013

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Työterveyshuollon kommenttipuheenvuoro Turku Petrea Marjo Sinokki, työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä

Lisätiedot

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet 7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus: Pirkanmaa2019 Henkilöstöinfot 4.4. ja , Hämeenkyrön kunta

Sote- ja maakuntauudistus: Pirkanmaa2019 Henkilöstöinfot 4.4. ja , Hämeenkyrön kunta Sote- ja maakuntauudistus: Pirkanmaa2019 Henkilöstöinfot 4.4. ja 11.2017, Hämeenkyrön kunta 13.4.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Pirkanmaa2019: yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen 13.4.2017 2 www.pirkanmaa2019.fi

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014, Raision kaupunki

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014, Raision kaupunki Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014, Raision kaupunki Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä lakiesityksiä (Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä, Laki työnantajan ja

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 997/2017 01.00.02.00 83 Henkilöstökertomus vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilökunta toimielimittäin 31.12.2011... 3 1.2. Henkilöstömäärän kehitys toiminnoittain 2008 2011... 4 1.3. Henkilökunnan

Lisätiedot

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Marjo Sinokki Työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon ja terveydenhuollon EL EI SIDONNAISUUKSIA Tänään pohditaan Taustaa Työkyky Yhteistyö

Lisätiedot