HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

2 SISÄLLYS 1 SOSTERI Perustehtävä Henkilöstöpolitiikka ja -strategia ORGANISAATIORAKENNE VUONNA Tulosalueet HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Palvelussuhteen luonne Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne tulosalueilla Eläkkeelle siirtyminen Osaamisen kehittäminen Tavoitekeskustelut Henkilöstön vaihtuvuus, tarve ja saatavuus TYÖAIKA Henkilöstön poissaolot HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI JA TYÖTERVEYS Työhyvinvointi Työterveyshuollonpalvelut Työsuojelu Työtapaturmat Kirjatut uhka-, väkivalta- ja tapaturmavaaratilanteet Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus YHTEISTOIMINTA JA VERKOSTOITUMINEN Yhteistoiminta Yhteistyö ja verkostoituminen Sisäinen tiedottaminen Edunvalvonta PALKKAUS, HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET JA INVESTOINNIT Henkilöstölle maksetut palkat Ostopalveluna hankittu työvoima Työvaatteista ja vaatehuollosta aiheutuneet kustannukset TUNNUSLUKUJEN YHTEENVETO... 30

3 HENKILÖSTÖRAPORTTI SOSTERI Tämä henkilöstöraportti on Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Sosterin kuudes. Sosterin toiminta alkoi Toimintakauden henkilöstöä koskevia tietoja verrataan vuoden 2011 tietoihin. Henkilöstömäärä on edellisestä vuodesta suurentunut 1 henkilöllä (v ja v ). Palvelujen järjestämisen pohjana, johtamisjärjestelmänä ja toimintatapana on ollut tulosaluejako. Palvelujen käyttö ja järjestäminen yli kuntarajojen on ollut haasteellista sekä asiakkaille / potilaille että henkilökunnalle. Tiedot on koottu pääosin Exreport - raportointijärjestelmästä, johon tiedot kerätään palkanlaskennasta sekä kirjanpidosta. Henkilöstöraportissa on noudatettu kunta-alan henkilöstöraporttisuositusta niin laajasti kuin on ollut mahdollista. Henkilöstöraportissa keskitytään henkilöstöstrategian keskeisten tavoitteiden toteutumisen seurantaan. Raportin seuraavissa osissa kerrotaan mm. henkilöstön rakennetta, työaikaa, poissaoloihin liittyvää tilastotietoa, työhyvinvointia ja henkilöstökustannuksia unohtamatta. Henkilöstöraportin tarkoituksena on olla henkilöstöjohtamisen apuväline ja antaa hyvä pohja kuntayhtymän luottamushenkilöiden, johdon, esimiesten ja muun henkilöstön väliselle keskustelulle. Tärkeää on myös hyödyntää raportin tietoja henkilöstön työhyvinvoinnin, jaksamisen, osaamisen ja työn tuloksellisuuden edistämisessä sekä henkilöresurssien kohdentamisessa oikein. Henkilöstöraportissa tiedot esitetään koko Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymää koskien tulosalueittain sekä useimmiten myös ammattiryhmittäin. Jaottelua on selvitetty tarkemmin organisaation rakennetta käsittävässä kappaleessa.

4 HENKILÖSTÖRAPORTTI Perustehtävä Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on järjestää sairaanhoitopiirissä jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito sekä huolehtia laissa kuntayhtymälle säädetyistä muista tehtävistä. Sosterissa erikoissairaanhoidon lisäksi kuntayhtymä huolehtii myös perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Kuntayhtymä huolehtii myös jäsenkuntien perusterveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon lisäksi mm. sosiaalitoimen vanhustenhuollon, sosiaaliasiamiestoiminnan ja eläinlääkintähuollon tehtävistä. Jäsenkuntia ovat Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava. Lisäksi ympäristöterveydenhuollon alue kattaa Juvan ja Puumalan kunnat. 1.2 Henkilöstöpolitiikka ja -strategia Sosteri palvelee arvojensa mukaisesti, eli asiakaslähtöisesti, oikeudenmukaisesti, laadukkaasti ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Sosterissa on hyväksytty henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöstrategia. Henkilöstöpolitiikassa käsitellään henkilöstön määrää ja rakennetta, osaamista ja ammattitaitoa, henkilöstöhankintaa, kannustavaa palkkausta ja palkitsemista, työhyvinvointia sekä esimiestyötä ja johtamista laajemmasta näkökulmasta. Henkilöstöpolitiikasta on johdettu

5 HENKILÖSTÖRAPORTTI henkilöstöstrategia, jossa on määritelty tavoitteet osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön osalta osa-alueittain. Kriittisinä menestystekijöinä ovat pitkäjänteinen ja kokonaisvaltainen henkilöstösuunnittelu, osaamisen kehittäminen ja urakehityksen tukeminen, henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden turvaaminen, kannustava palkkaus ja palkitseminen kustannustehokkaasti, toimiva työyhteisö, työympäristö, ja työolosuhteet, varhainen puuttuminen sekä hyvä ja oikeudenmukainen johtaminen. Tavoitteita seurataan henkilöstöresurssin käytön ja kustannusten näkökulmasta, ostopalvelujen käytön ja kustannusten näkökulmasta sekä palvelujen kohdentumisena, täydennyskoulutuksena ja henkilöstötyytyväisyytenä.

6 HENKILÖSTÖRAPORTTI ORGANISAATIORAKENNE VUONNA 2012 YHTYMÄVALTUUSTO YHTYMÄHALLITUS Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntajohtajaneuvottelukunta PERUSTERVEYDEN- HUOLLON JAOSTO YMPÄRISTÖTERVEY- DENHUOLTOJAOSTO SOSIAALIJAOSTO Keskushallinto Sairaanhoitopiirin johtaja Erikoissairaanhoidon tulosalue Toimialajohtaja Tukipalvelujen tulosalue Toimialajohtaja Perusterveydenhuollon tulosalue Toimialajohtaja Sosiaalipalvelujen tulosalue Toimialajohtaja Operatiivinen tulosyksikkö Talous- ja henkilöstöpalvelut Enonkoski TK SOS 1 Kerimäki Konservatiivinen tulosyksikkö Tietohallinto ja arkistotoimi Kerimäki TK SOS 2 Punkaharju Psykiatria Päivystys Sairaanhoidollisten palvelujen tulosyksikkö Osastosihteerit ja rekrytonti Kiinteistö- ja tekn.huolto Ravintohuolto Lääkehuolto Punkaharju TK Rantasalmi TK Savonlinna TK Sulkava TK SOS 3 Savonlinna Kuntien yhteinen Laitoshuolto Kuntien yhteinen Työterveyshuolto Ympäristöterveydenhuolto Sosterin tarkoituksena on koota palvelu- ja hoitoketju samaan organisaatioon tuottaakseen saumattomat palvelut erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen välillä.

7 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tulosalueet Erikoissairaanhoito Enonkoski Kerimäki Punkaharju Rantasalmi Savonlinna Sulkava Perusterveydenhuolto Enonkoski Kerimäki Punkaharju Rantasalmi Savonlinna Sulkava Sosiaalipalvelut Kerimäen Punkaharjun Savonlinnaan siirtyneiden toimintojen osalta. Henkilöstökulut tulosalueittain Henkilöstökulut 2011 / Henkilöstökulut 2012 / TULOSALUEET Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Yhteensä Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Yhteensä Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Yhteensä Tukipalvelut Keskushallinto Yhteensä Kaikki yhteensä Palkoissa ja palkkioissa ei ole mukana luontoisetujen osuutta. Henkilöstökulut ovat nousseet vuodesta 2011 n. 4,5 miljoonaa euroa. Korotukseen vaikuttaa mm. lomapalkkavarauksesta aiheutuvat lisäkustannukset.

8 HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3.1 Palvelussuhteen luonne Sosterin vakanssimäärä vuoden 2012 lopussa oli yhteensä 1553, joista avoimia vakansseja oli 148. Sosterin henkilöstön määrä palvelussuhteen mukaan oli yhteensä henkilöä. Henkilöstöstä vakinaisessa palvelussuhteessa oli henkilöä, määräaikaisessa palvelussuhteessa 325 henkilöä ja työllisyysvaroin palkattuina 6 henkilöä sekä edellä mainittujen lisäksi 172 omaishoitajaa. Henkilöstö määrä palvelussuhteen mukaan Vakinainen työsuhde Määräaikainen työsuhde Työllistetyt Koko henkilöstö Vakinainen työsuhde Määräaikainen työsuhde Työllistetyt Koko henkilöstö TULOSALUEET lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % Erikoissairaanhoito , ,4 0 0, , , ,8 0, ,9 Perusterveydenhuolto , ,9 0 0, , , ,7 0, ,6 Sosiaalipalvelut , , , , , , , ,9 (Omaishoitajat) Yhteensä , , , , , , , ,4 Tukipalvelut , ,1 0 0, , , ,5 0, ,1 Keskushallinto 13 0,9 3 0,9 0 0,0 16 0,9 6 0,4 2 0,6 0,0 8 0,5 Kaikki yhteensä , , , , , , , ,0 Verokunnittain tarkasteltuna voidaan todeta, että Sosteri työllisti Savonlinnassa ja sen ympäristökunnissa yhteensä henkilöä. Muihin verokuntiin kuuluvia palkansaajia oli 93 henkilöä. Kaiken kaikkiaan Sosterissa palkansaajia oli yhteensä Verotuskunta 2012 Määrä Enonkoski 21 Kerimäki 51 Punkaharju 16 Rantasalmi 83 Savonlinna 1429 Sulkava 52 Yhteensä 1652 Suurimmat palkansaajaryhmät koostuivat Savonlinnan, Kerimäen ja Punkaharjun verokunnista.

9 HENKILÖSTÖRAPORTTI Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne tulosalueilla Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä työskenteli henkilöä, joista miehiä oli 11 % ja naisia 89 %. Sosterin henkilökunnan keski-ikä vuoden 2012 lopussa oli 47,4 vuotta. Naisten keski-ikä oli 47,6 vuotta ja miesten keski-ikä 45,7 vuotta Henkilöstömäärä Henkilöstön keski-ikä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä TULOSALUEET lkm % lkm % lkm % Keski-ikä Keski-ikä Keski-ikä Erikoissairaanhoito % % % 44,5 45,9 44,7 Perusterveydenhuolto 41 9 % % % 48,2 46,4 47,1 Sosiaalipalvelut 12 3 % % % 46,1 46,5 47,0 Tukipalvelut % % % 44,6 50,3 50,5 Keskushallinto 6 38 % % % 53,2 48,2 52,9 Kaikki yhteensä % % % 45,7 47,6 47, Miehet Henkilöstömäärä Naiset Yhteensä Henkilöstön keski-ikä Miehet Naiset Yhteensä TULOSALUEET lkm % lkm % lkm % Keski-ikä Keski-ikä Keski-ikä Erikoissairaanhoito % % % 42,9 46,0 45,5 Perusterveydenhuolto % % % 47,8 46,4 46,6 Sosiaalipalvelut 12 4 % % % 48,1 46,5 46,5 Tukipalvelut % % % 45,6 50,3 49,8 Keskushallinto 4 50 % 4 50 % % 44,2 48,2 46,2 Kaikki yhteensä % % % 45,0 47,2 46,9 Seuraavassa kuvataan sitä, kuinka Sosterin henkilöstö on jakautunut eri ammattiryhmiin. Suurin ammattiryhmä on hoitohenkilökunta (1169), jonka osuus koko henkilökunnasta on 67,0 %. Ammattikorkeakoulun tai opistotason koulutuksen suorittaneita hoitohenkilökunnasta on 55,7%. AMMATTIRYHMÄ Koko henkilöstö lkm % Koko henkilöstö lkm % Lääkärit, hammaslääkärit % 125 7,2 % Akateemiset 48 3 % 50 2,9 % Hoitohenkilökunta amk, opisto % ,6 % Hoitohenkilökunta II-aste, koulu % ,5 % Toimistohenkilökunta 169 9,7 % 166 9,6 % Huoltohenkilökunta % ,1 % Ympäristövalvonta henkilökunta ja eläinlääkärit 20 1 % 20 1,1 % Yhteensä ,0 % ,0 % Toimistohenkilökunta 10 % Hoitohenkilökunta II-aste, koulu 29,7 % Henkilöstön jakautuminen ammattiryhmittäin 2012 Ympäristövalvonta henkilökunta ja Huoltohenkilökunta eläinlääkärit 1,1 % 13 % Lääkärit, hammaslääkärit 6 % Akateemiset 2,8 % Hoitohenkilökunta amk, opisto 37,3 %

10 HENKILÖSTÖRAPORTTI Eläkkeelle siirtyminen Keskimääräinen vanhuuseläkeikä katsotaan olevan noin 63 vuotta. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä joustavasti vuotiaana. Tulosalueittain voidaan ennustaa vanhuuseläkepoistuma vuoteen 2021 saakka ja henkilöstön ikärakenteesta voidaan ennakoida vanhuuseläkkeelle siirtymistä ammattiryhmittäin vuoteen 2014 saakka. Eläkepoistuma lähivuosina tuo haasteita henkilöstön saatavuuteen useilla ammattialueilla. KuEL vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä vuonna 2012 oli 62,5 vuotta. Vuonna 2012 eläkkeelle siirtyi yhteensä 33 henkilöä, joista vanhuuseläkkeelle siirtyneitä oli 26 henkilöä (v hlöä), varhennetulle vanhuuseläkkeelle 1 henkilö (v.2011 ei yhtään) ja työkyvyttömyyseläkkeelle 6 henkilöä (v.20113hlöä). Osa-aikaeläkkeellä oli v henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä 29 henkilöä. Eläkkeelle jääneet: Eläkkeelle jääneet: TULOSALUEITTAIN AMMATTIRYHMITTÄIN Erikoissairaanhoito 9 8 Lääkärit 2 3 Perusterveydenhuolto Akateemiset 0 2 Sosiaalipalvelut 6 14 Hoitohenkilöstö, amk/opisto 8 7 Tukipalvelut 8 9 Hoitohenkilöstö, II-aste/koulu Keskushallinto 0 0 Toimistohenkilökunta 5 3 Yhteensä Huoltohenkilökunta 4 13 Ympäristövalvonta henkilökunta ja eläinlääkintä 0 2 Yhteensä Vanhuuseläkepoistuma ennuste (63v.) TULOSALUEET Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Keskushallinto Yhteensä Ennuste ammattiryhmittäin: AMMATTIRYHMITTÄIN 2013 AMMATTIRYHMITTÄIN 2014 Lääkärit 3 Lääkärit 5 Akateemiset 2 Akateemiset 0 Hoitohenkilöstö, amk/opisto 14 Hoitohenkilöstö, amk/opisto 12 Hoitohenkilöstö, II-aste/koulu 11 Hoitohenkilöstö, II-aste/koulu 13 Toimistohenkilökunta 4 Toimistohenkilökunta 4 Huoltohenkilökunta 7 Huoltohenkilökunta 5 Yhteensä 41 Yhteensä 39

11 HENKILÖSTÖRAPORTTI Osaamisen kehittäminen Sosteri tukee ja edistää henkilöstön kehittymistä, jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Sosterissa on henkilöstöllä mahdollisuudet työtehtävien vaihtamiseen organisaation sisällä. Täydennyskoulutusvelvoite edellyttää työnantajaa huolehtimaan henkilöstön koulutuksesta. Peruskoulutuksesta ja tehtävästä riippuen täydennyskoulutusvelvoite on kolmesta kymmeneen päivään vuodessa henkilöä kohti.koko henkilöstöön suhteutettuna täydennyskoulutuspäiviä kertyi henkilöä kohti 1,97 päivää vuoden 2012 aikana. Vuonna 2011 täydennyskoulutuspäiviä henkilöä kohti oli 2,16 päivää. Täydennyskoulutukseen ovat osallistuneet sekä vakinainen että määräaikainen henkilöstö. AMMATTIRYHMITTÄIN Koko henkilöstö Osallistuneiden lukumäärä Täydennyskoulutuspäivien lukumäärä Pv/koko henkilöstö Lääkärit ,5 4,28 Akateemiset ,5 4,11 Hoitohenkilökunta, AMK, opisto ,0 2,62 Hoitokenkilökunta, toinen aste, koulu ,0 1,31 Toimistohenkilökunta ,0 1,20 Huoltohenkilökunta ,0 0,45 Ympäristövalvonta henkilökunta ja eläinlääkintä ,0 3,50 Yhteensä ,0 1,97 Talousarviossa vuodelle 2012 oli varattu euroa koulutusrahaa ja sitä käytettiin euroa. Koulutusraha ylittyi euroa (erikoissairaanhoito ylittyi euroa, perusterveydenhuollosta ylittyi euroa, sosiaalipalvelut ylittyi 6125 euroa, tukipalvelut ylittyi euroa ja keskushallinnosta jäi käyttämättä euroa). Opintovapaista aiheutuvia poissaolopäiviä (kalenteripäivät) oli yhteensä työpäivää vuonna Opintovapaiden osuus kaikista poissaoloista oli 2,1 %.

12 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tavoitekeskustelut Tavoitekeskusteluja käytiin vuonna 2012 eri ammattiryhmittäin ja tulosalueittain jaoteltuina seuraavasti: AMMATTIRYHMITTÄIN Koko henkilöstö % Lääkärit ,2 Akateemiset ,0 Hoitohenkilökunta, AMK, opisto ,7 Hoitohlökunta, toinen aste, koulu ,7 Toimistohenkilökunta ,3 Huoltohenkilökunta ,8 Ympäristövalvonta ,0 Yhteensä ,6 Tulosalueittain Tavoitekeskustelut Tavoitekeskustelut Koko henkilöstö % Erikoissairaanhoito ,6 Perusterveydenhuolto ,1 Sosiaalipalvelut ,0 Tukipalvelut ,6 Keskushallinto ,8 Yhteensä ,6 Vuonna 2011 tavoitekeskusteluja on käyty 65,8 %.sesti. 3.6 Henkilöstön vaihtuvuus, tarve ja saatavuus Sosterin toiminta-alueen väestö vähenee ja ikääntyy. Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstötarve ei kuitenkaan vähene. Tästä johtuen on tärkeää suunnitella palveluja vastaava henkilöstömitoitus, turvata henkilöstön saatavuus ja tehostaa henkilöstöhankintaa. Terveydenhuollossa työntekijöiden saatavuudessa kriittisiä ammattiryhmiä ovat toistaiseksi olleet lääkärit ja muut ns. erityisosaajat. Lähivuosina ongelma laajenee koko hoitohenkilöstöä koskevaksi. Työvoimapulaa on helpotettu osittain alueellisin yhteistoimintajärjestelyin, joita ovat esim. erikoissairaanhoidon ns. kapeiden erikoisalojen yhteistoiminnan järjestäminen sekä ostopalvelutoiminnan käyttäminen.

13 HENKILÖSTÖRAPORTTI Rekrytointi Oman toiminnan turvaamiseksi keskeistä on kuitenkin edelleen työolojen kehittäminen ja rekrytoinnin vahvistaminen sekä keskittäminen. Hoito- ja hoivatyön sijaisten hankintaa hoidettiin pääosin rekrytoijan toimesta. Rekrytoija on hoitanut osin myös muiden ammattiryhmien rekrytointia ja toiminut lähiesimiesten tukena ja apuna sijaisten hankinnassa. Henkilöstön joustavan käytön uusi toimintamalli otettiin käyttöön erikoissairaanhoidossa syyskuun puolivälissä, käytänteen juurruttaminen ja kehittäminen jatkuu edelleen. Toimintamalli on otettu pääosin positiivisesti vastaan, mutta kehitettävää vielä on. Hoito- ja hoivahenkilöstöä hankittiin erilaisten tapahtuminen kautta; kesätyöpörssi, sairaanhoitajapäivät, KYS-ERVA alueen yhteinen rekrytointi, oppilaitostapaamiset. Kevättalvella järjestettiin ensimmäistä kertaa oma KesäSosteri tapahtuma, joka sai hyvän vastaanoton. Sijaisuuksia ovat tehneet talosta eläkkeelle jääneet lähi- ja sairaanhoitajat, valmiit ammattilaiset sekä alan opiskelijat. Sijaistyövoiman saanti tulee haasteellisemmaksi koko ajan. Lääkäreiden rekrytointi on edelleen suuri haaste. Rekrytointisopimukset ovat ainakin perusterveydenhuollon osalta tuottaneet tulosta ja ns. kesälääkäreitä onkin saatu hyvällä menestyksellä. Sosteri panosti osaltaan myös osallistumalla Nuori Lääkäri - päiviin. Lisäksi rekrytointipanosta on tehty peruskorjaamalla lääkäreiden asunnoksi tarkoitettu H- talo. Henkilöstön saatavuuden ja tarvittavan osaamisen turvaaminen tulee korostumaan ja yhteistyö oppilaitosten ja työvoimahallinnon kanssa tulee yhä keskeisemmäksi tulevaisuudessa.

14 HENKILÖSTÖRAPORTTI TYÖAIKA Vuosityöaika eli tehty työpanos Tehty vuosityöaika työpäivinä saadaan seuraavalla kaavalla: Kalenterivuoden päivät ( 365 ) lauantait, sunnuntait, työaikaa lyhentävät arkipyhät = teoreettinen säännöllinen vuosityöaika ( työpäiviä ) vuosilomapäivät työpäivinä = säännöllinen vuosityöaika työpäivinä palkalliset poissaolot työpäivinä palkattomat poissaolot työpäivinä = tehty säännöllinen vuosityöaika työpäivinä + rahana korvatut lisä- ja ylityötunnit, jotka on muutettu työpäiviksi = tehty vuosityöaika työpäivinä Vuosityöaika vuonna 2012 on jakautunut seuraavasti: Vuosityöajan jakauma 2012 Lakisäät poissaolot 3,6 % Tilapäinen hoitovapaa 0,2% Muut poissaolot 7,3 % Vuosilomat 14,8 % Sairauslomat 5,8 % Tehty työaika 68,3 %

15 HENKILÖSTÖRAPORTTI Kokonaistyöaika eli teoreettinen säännöllinen vuosityöaika Alla olevissa taulukoissa on esitetty kokonaistyöaika, poissaolot, lisä- ja ylityöt sekä tehty vuosityöaika eli toteutunut työaika vuonna Ammattiryhmittäin tehty vuosityöaika työpäivinä. Ammattiryhmittäin tehty vuosityöaika työpäivinä vuonna 2012 Hoitohenkilökunta Ymp.valvonta Lääkärit, Akateemiset Amk, II-aste, Toimisto- Huolto- henkilökunta ja Kaikki AMMATTIRYHMÄ hammasl. opisto koulu henkilöstö henkilöstö eläinlääkintä Muut yhteensä Kokonaistyöaika Poissaolot Vakinaiset Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 80,2 % 68,8 % 71,1 % 72,7 % 76,4 % 77,0 % 62,3 % 73,3 % Kokonaistyöaika Poissaolot Määräaikaiset Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 101,4 % 86,0 % 87,8 % 92,3 % 89,8 % 100,0 % 91,2 % 92,2 % Kokonaistyöaika Poissaolot Työllistetyt Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 72,6 % 90,8 % 88,7 % Kokonaistyöaika Poissaolot 0 Muut Lisä- ja ylityöt 0 Yhteensä Toteutunut työaika 100,0 % 100,0 % 100,0 % Kokonaistyöaika Poissaolot Kaikki yhteensä Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 87,7 % 72,2 % 74,3 % 77,1 % 78,2 % 80,6 % 68,2 % 100,0 % 77,2 % Ammattiryhmittäin tehty vuosityöaika työpäivinä vuonna 2011 Hoitohenkilökunta Ymp.valvonta Lääkärit, Akateemiset Amk, II-aste, Toimisto- Huolto- henkilökunta ja Kaikki AMMATTIRYHMÄ hammasl. opisto koulu henkilöstö henkilöstö eläinlääkintä Muut yhteensä Kokonaistyöaika Poissaolot Vakinaiset Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 82,4 % 70,9 % 70,1 % 70,5 % 77,0 % 74,1 % 57,2 % 72,0 % Kokonaistyöaika Poissaolot Määräaikaiset Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 99,9 % 88,6 % 89,8 % 93,6 % 87,5 % 96,9 % 90,5 % 92,7 % Kokonaistyöaika Poissaolot Työllistetyt Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 90,9 % 92,9 % 92,5 % Kokonaistyöaika Poissaolot 0 Muut Lisä- ja ylityöt 0 Yhteensä Toteutunut työaika 100,0 % 100,0 % Kokonaistyöaika Poissaolot Kaikki yhteensä Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 88,2 % 73,5 % 73,9 % 75,5 % 78,9 % 78,6 % 65,1 % 100,0 % 76,4 %

16 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tulosalueittain tehty vuosityöaika työpäivinä Tulosalueittain tehty vuosityöaika työpäivinä vuonna 2012 Erikois- Perusterv.- Sosiaali- Keskushallinto Kaikki TULOSALUEET sairaanhoito huolto palvelut Yhteensä Tukipalvelut yhteensä Kokonaistyöaika Vakinaiset Poissaolot Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 73,5 % 71,8 % 70,8 % 72,2 % 76,6 % 78,9 % 73,3 % Kokonaistyöaika Määräaikaiset Poissaolot Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 93,0 % 90,9 % 92,4 % 92,2 % 93,3 % 73,0 % 92,2 % Kokonaistyöaika Työllistetyt Poissaolot Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 88,7 % 88,7 % 88,7 % Kokonaistyöaika Muut Poissaolot 0 0 Lisä- ja ylityöt 0 0 Yhteensä Toteutunut työaika 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Kokonaistyöaika Kaikki yhteensä Poissaolot Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 78,3 % 75,5 % 75,8 % 76,7 % 78,8 % 77,2 % 77,2 % Tulosalueittain tehty vuosityöaika työpäivinä vuonna 2011 Erikois- Perusterv.- Sosiaali- Kaikki TULOSALUEET sairaanhoito huolto palvelut Yhteensä Tukipalvelut Keskushallinto yhteensä Kokonaistyöaika Vakinaiset Poissaolot Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 72,7 % 70,2 % 69,5 % 71,0 % 75,0 % 84,1 % 72,0 % Kokonaistyöaika Määräaikaiset Poissaolot Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 93,1 % 93,2 % 92,5 % 93,0 % 91,4 % 97,2 % 92,7 % Kokonaistyöaika Työllistetyt Poissaolot Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 92,5 % 92,5 % 92,5 % Kokonaistyöaika Muut Poissaolot 0 0 Lisä- ja ylityöt 0 0 Yhteensä Toteutunut työaika 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Kokonaistyöaika Kaikki yhteensä Poissaolot Lisä- ja ylityöt Yhteensä

17 HENKILÖSTÖRAPORTTI Seuraavassa kaaviossa on kuvattu Sosterin vakinaisen henkilökunnan (1414) tehtyä vuosityöaikaatyöpäivinä tulosalueittain 2011 ja Vakinaisen henkilökunnan vuosityöaika työpäivinä tulosalueittain ESH PTH SOS TUKI KESKUS Kaikki yhteensä Kokonaistyöaika Poissaolot Lisä- ja ylityöt Toteutunut työaika Kokonaistyöaika Poissaolot Lisä- ja ylityöt Toteutunut työaika Vakinaisen henkilökunnan vuosityöaika työpäivinä tulosalueittain KESKUS TUKI SOS PTH ESH

18 HENKILÖSTÖRAPORTTI Seuraavassa kaaviossa on kuvattu Sosterin koko henkilöstön (1 745) tehtyä vuosityöaikaa työpäivinä tulosalueittain 2011 ja Koko henkilökunnan vuosityöaika työpäivinä tulosalueittain ESH PTH SOS TUKI KESKUS Kaikki yhteensä Kokonaistyöaika Poissaolot Lisä- ja ylityöt Toteutunut työaika Kokonaistyöaika Poissaolot Lisä- ja ylityöt Toteutunut työaika Koko henkilökunnan vuosityöaika työpäivinä tulosalueittain KESKUS TUKI SOS PTH ESH

19 HENKILÖSTÖRAPORTTI Henkilöstön poissaolot Lakisääteisiä poissaoloja ovat esimerkiksi äitiys-, isyys- ja vanhempainlomat, hoitovapaat ja tilapäinen hoitovapaa, opintovapaat, vuorotteluvapaat sekä osa-aikaeläkkeellä olo. Muuksi poissaoloksi lasketaan esimerkiksi kuntoutuksessa olo, toisten tehtävien hoito, lomarahavapaa, ammattiyhdistys-, työsuojelu- ja yhteistoimintakoulutus sekä yksityisasiat. Muu poissaolo kohta sisältää mm. oman työantajan sisällä toisen vakanssin hoitamista koskevat poissaolot. Poissaolopäivät on esitetty alla olevissa taulukoissa kalenteripäivinä. Poissaoloja kertyi vuoden 2012 aikana yhteensä (v ) kalenteripäivää. Vuosilomapäiviä kertyi yhteensä (v ) kalenteripäivää. Sairaslomista ja työtapaturmista kertyi poissaolopäiviä yhteensä (v ) kalenteripäivää. Poissaolopäivät kalenteripäivinä tulosalueittain ja ammattiryhmittäin 2012 ja Vuosiloma Lakisääteinen Työ-, työmatka- ja Tilapäinen hoitovapaa poissaolo Sairausloma vapaa-ajan tapaturmat Muu poissaolo (lapsisairas) Yhteensä TULOSALUEET Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Erikoissairaanhoito ,6 % ,9 % ,5 % 778 1,5 % ,0 % 261 0,5 % % Perusterveydenhuolto ,8 % ,3 % ,6 % 715 1,6 % ,0 % 268 0,6 % % Sosiaalipalvelut ,4 % ,7 % ,8 % 280 0,9 % ,6 % 184 0,6 % % Yhteensä ,4 % ,8 % ,5 % ,4 % ,4 % 713 0,6 % % Tukipalvelut ,4 % ,7 % ,6 % 763 2,7 % ,3 % 85 0,3 % % Keskushallinto ,1 % 15 1,4 % 18 1,7 % 0 0,0 % ,2 % 6 0,6 % % Kaikki yhteensä ,7 % ,4 % ,8 % ,6 % ,0 % 804 0,5 % % 2011 Vuosiloma Lakisääteinen Työ-, työmatka- ja Tilapäinen hoitovapaa poissaolo Sairausloma vapaa-ajan tapaturmat Muu poissaolo (lapsisairas) Yhteensä TULOSALUEET Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Erikoissairaanhoito ,6 % ,5 % ,8 % ,9 % ,7 % 291 0,6 % % Perusterveydenhuolto ,4 % ,5 % ,2 % 845 1,9 % ,3 % 247 0,6 % % Sosiaalipalvelut ,7 % ,1 % ,7 % 685 2,1 % ,9 % 154 0,5 % % Yhteensä ,6 % ,6 % ,1 % ,3 % ,8 % 692 0,5 % % Tukipalvelut ,7 % ,2 % ,3 % 756 2,3 % ,2 % 107 0,3 % % Keskushallinto ,1 % 0 0,0 % 52 14,1 % 0 0,0 % 58 15,8 % 0 0,0 % % Kaikki yhteensä ,9 % ,3 % ,5 % ,3 % ,4 % 799 0,5 % % Lakisääteinen Työ-, työmatka- ja Tilapäinen hoitovapaa 2012 Vuosiloma poissaolo Sairausloma vapaa-ajan Muu poissaolo (lapsisairas) Yhteensä AMMATTIRYHMITTÄIN Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä tapaturmat % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Lääkärit ,8 % 313 3,2 % 668 6,8 % 240 2,4 % ,5 % 28 0,3 % % Akateemiset ,5 % ,4 % 241 4,1 % 5 0,1 % ,3 % 36 0,6 % % Hoitohenkilökunta, AMK, opisto ,2 % ,7 % ,1 % 796 1,3 % ,1 % 384 0,6 % % Hoitohenkilökunta, toinen aste, koulu ,2 % ,4 % ,6 % 722 1,7 % ,5 % 258 0,6 % % Huoltohenkilöstö ,9 % 837 4,9 % ,1 % 370 2,2 % ,8 % 32 0,2 % % Toimistohenkilökunta ,9 % 763 5,0 % ,3 % 401 2,7 % ,8 % 52 0,3 % % Ympäristävalvontahenkilökunta ja eläinlääkintä ,9 % ,1 % 61 3,0 % 2 0,1 % ,2 % 14 0,7 % % Kaikki yhteensä ,7 % ,4 % ,8 % ,6 % ,0 % 804 0,5 % % Lakisääteinen Työ-, työmatka- ja Tilapäinen hoitovapaa 2011 Vuosiloma poissaolo Sairausloma vapaa-ajan Muu poissaolo (lapsisairas) Yhteensä AMMATTIRYHMITTÄIN Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Lääkärit ,5 % 583 6,2 % ,2 % 0 0,0 % ,6 % 55 0,6 % % Akateemiset ,0 % ,2 % 269 5,1 % 11 0,2 % ,1 % 22 0,4 % % Hoitohenkilökunta, AMK, opisto ,1 % ,6 % ,2 % ,6 % ,8 % 411 0,6 % % Hoitohenkilökunta, toinen aste, koulu ,0 % ,4 % ,7 % 946 2,0 % ,5 % 210 0,4 % % Huoltohenkilöstö ,4 % ,8 % ,6 % 887 4,6 % ,3 % 48 0,3 % % Toimistohenkilökunta ,1 % 516 3,4 % ,7 % 128 0,8 % ,6 % 39 0,3 % % Ympäristävalvontahenkilökunta ja eläinlääkintä ,5 % ,9 % ,4 % 118 5,5 % ,1 % 14 0,7 % % Kaikki yhteensä ,9 % ,3 % ,5 % ,3 % ,4 % 799 0,5 % %

20 HENKILÖSTÖRAPORTTI Diagnoosi ja sairausloman pituus 2012 ja Diagnoosi Poissaolopäivät Työntekijät, joilla poissaolo Poissaoloaika/työntekijä Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet ,5 Hengityselinten sairaudet ,8 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ,4 Sairausloman pituus Poissaolopäivät Työntekijät, joilla poissaolo Poissaoloaika/työntekijä Poissaolojaksot 1-3 pv , pv , pv ,3 632 yli 30 pv , Diagnoosi Poissaolopäivät Työntekijät, joilla poissaolo Poissaoloaika/työntekijä Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet ,9 Hengityselinten sairaudet ,3 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ,0 Sairausloman pituus Poissaolopäivät Työntekijät, joilla poissaolo Poissaoloaika/työntekijä Poissaolojaksot 1-3 pv , pv , pv ,3 566 yli 30 pv ,2 232 Diagnoosiryhmässä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt mm. ahdistus ja masennus, erilaiset stressireaktiot

21 HENKILÖSTÖRAPORTTI Seuraavissa kaavioissa poissaolot on jaoteltu palkallisiin, osapalkallisiin ja palkattomiin poissaoloihin. Näihin kuuluvat sairauslomat, työtapaturmat, ammattitaudit, perhevapaat ja muut poissaolot. Palkallinen 2012 Palkallinen 2011 Osapalkallinen 2012 Osapalkallinen 2011 Palkaton 2012 Palkaton 2011 Yhteensä 2012 Yhteensä 2011 TULOSALUEET työpv % työpv % työpv % työpv % työpv % työpv % työpv % työpv % Erikoissairaanhoito ,1 % ,8 % 986 1,9 % ,9 % ,0 % ,3 % % % Perusterveyden huolto ,1 % ,4 % 599 1,4 % ,5 % ,5 % ,1 % % % Sosiaalipalvelut ,3 % ,3 % ,7 % ,4 % ,0 % ,3 % % % Tukipalvelut ,6 % ,8 % 592 2,1 % 633 1,9 % ,3 % ,3 % % % Keskushallinto ,9 % ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % ,1 % 33 9,0 % % % Kaikki yhteensä ,4 % ,5 % ,1 % ,9 % ,5 % ,7 % % % Poissaolojen palkallisuus kalenteripäivinä Erikoissairaanhoito Perusterveyden huolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Keskushallinto

TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013

TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013 TASEKIRJA 2012 Kuntayhtymähallitus 26.3.2013 Kuntayhtymävaltuusto xx.xx.2013 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Sisällys: 1 Henkilöstöraportti 2010... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilötyövuodet... 6 2.2 Ikärakenne...

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen

Henkilöstövoimavarojen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen KT KUNTATYÖNANTAJAT HELSINKI 2013 1 Työryhmän

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 KV 29.8.2011 43 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 3. KEHITTÄMISTYÖ VUONNA 2010... 5 Tiedotus ja viestintä... 6 Koulutus ja

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN

Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN HUS:ssa jokaisen työpanosta arvostetaan. Kun haluat perehtyä oppaassa mainittuihin asioihin tarkemmin, löydät lisätietoa ja tarkempia kuvauksia kustakin aiheesta intranetistä.

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010 in henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 14.2.2011 in hallitus 4.3.2011 DM 760945 2011 2 Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2008 11.3.2009 Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HENKILÖSTÖ VUONNA

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI. Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI. Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI SOSTERIN 2/2010 Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16 2/2010 Sisältö 3 Johtajuuden haasteet 4 Organisaatiomuutos itseisarvo vai väline?

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2014

Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 23.2.2015 in johtokunta 6.3.2015 DM 1389731 2015 2 Sisällysluettelo 1. Katsaus henkilöstöjohtamiseen 2014... 3 2. Henkilöstöjohtaminen...

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 3. TYÖAJAN KÄYTTÖ JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET... 23

JOHDANTO... 2 3. TYÖAJAN KÄYTTÖ JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET... 23 SISÄLTÖ HTP 2007 211/280/2008 JOHDANTO... 2 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 4 1.1 TIKESSÄ ON AMMATTITAITOINEN, ITSEÄÄN JA TYÖTEHTÄVIÄÄN AKTIIVISESTI KEHITTÄVÄ HENKILÖSTÖ... 4 1.1.1

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 E/184/111/2011 13.4.2011 Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välisessä tulossopimuksessa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) Henkilöstöhallinto Patentti- ja rekisterihallitus 31.12.2012 RAPORTTI 2(59) Sisällysluettelo KUVALUETTELO... 3 TERMIT JA LYHENTEET...

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Keskushallinto ja tukipalvelut (ateria-, puhtaus-, toimisto-, laskenta- ja palkkapalvelut) 15.9.2014 Sisa llys 1. Hallintotyöryhmän toimeksianto ja

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI

HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 KUNNAN HENKILÖSTÖN ORGANISAATIO, MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1. Kunnan hallinto-organisaatio... 2 2.2. Kunnan palveluksessa olevan

Lisätiedot

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Johtokunta 30.3.2012 Yhtymäkokous 27.6.2012 1 SISÄLTÖ sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2011

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Työlainsäädäntö... 5 Yleistä... 5 Työsopimuslaki (55/2001)... 6 Palkkaturva... 11 Työehtosopimuslaki (436/1946)... 11 Laki lähetetyistä

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot