HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

2 SISÄLLYS 1 SOSTERI Perustehtävä Henkilöstöpolitiikka ja -strategia ORGANISAATIORAKENNE VUONNA Tulosalueet HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Palvelussuhteen luonne Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne tulosalueilla Eläkkeelle siirtyminen Osaamisen kehittäminen Tavoitekeskustelut Henkilöstön vaihtuvuus, tarve ja saatavuus TYÖAIKA Henkilöstön poissaolot HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI JA TYÖTERVEYS Työhyvinvointi Työterveyshuollonpalvelut Työsuojelu Työtapaturmat Kirjatut uhka-, väkivalta- ja tapaturmavaaratilanteet Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus YHTEISTOIMINTA JA VERKOSTOITUMINEN Yhteistoiminta Yhteistyö ja verkostoituminen Sisäinen tiedottaminen Edunvalvonta PALKKAUS, HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET JA INVESTOINNIT Henkilöstölle maksetut palkat Ostopalveluna hankittu työvoima Työvaatteista ja vaatehuollosta aiheutuneet kustannukset TUNNUSLUKUJEN YHTEENVETO... 30

3 HENKILÖSTÖRAPORTTI SOSTERI Tämä henkilöstöraportti on Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Sosterin kuudes. Sosterin toiminta alkoi Toimintakauden henkilöstöä koskevia tietoja verrataan vuoden 2011 tietoihin. Henkilöstömäärä on edellisestä vuodesta suurentunut 1 henkilöllä (v ja v ). Palvelujen järjestämisen pohjana, johtamisjärjestelmänä ja toimintatapana on ollut tulosaluejako. Palvelujen käyttö ja järjestäminen yli kuntarajojen on ollut haasteellista sekä asiakkaille / potilaille että henkilökunnalle. Tiedot on koottu pääosin Exreport - raportointijärjestelmästä, johon tiedot kerätään palkanlaskennasta sekä kirjanpidosta. Henkilöstöraportissa on noudatettu kunta-alan henkilöstöraporttisuositusta niin laajasti kuin on ollut mahdollista. Henkilöstöraportissa keskitytään henkilöstöstrategian keskeisten tavoitteiden toteutumisen seurantaan. Raportin seuraavissa osissa kerrotaan mm. henkilöstön rakennetta, työaikaa, poissaoloihin liittyvää tilastotietoa, työhyvinvointia ja henkilöstökustannuksia unohtamatta. Henkilöstöraportin tarkoituksena on olla henkilöstöjohtamisen apuväline ja antaa hyvä pohja kuntayhtymän luottamushenkilöiden, johdon, esimiesten ja muun henkilöstön väliselle keskustelulle. Tärkeää on myös hyödyntää raportin tietoja henkilöstön työhyvinvoinnin, jaksamisen, osaamisen ja työn tuloksellisuuden edistämisessä sekä henkilöresurssien kohdentamisessa oikein. Henkilöstöraportissa tiedot esitetään koko Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymää koskien tulosalueittain sekä useimmiten myös ammattiryhmittäin. Jaottelua on selvitetty tarkemmin organisaation rakennetta käsittävässä kappaleessa.

4 HENKILÖSTÖRAPORTTI Perustehtävä Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on järjestää sairaanhoitopiirissä jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito sekä huolehtia laissa kuntayhtymälle säädetyistä muista tehtävistä. Sosterissa erikoissairaanhoidon lisäksi kuntayhtymä huolehtii myös perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Kuntayhtymä huolehtii myös jäsenkuntien perusterveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon lisäksi mm. sosiaalitoimen vanhustenhuollon, sosiaaliasiamiestoiminnan ja eläinlääkintähuollon tehtävistä. Jäsenkuntia ovat Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava. Lisäksi ympäristöterveydenhuollon alue kattaa Juvan ja Puumalan kunnat. 1.2 Henkilöstöpolitiikka ja -strategia Sosteri palvelee arvojensa mukaisesti, eli asiakaslähtöisesti, oikeudenmukaisesti, laadukkaasti ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Sosterissa on hyväksytty henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöstrategia. Henkilöstöpolitiikassa käsitellään henkilöstön määrää ja rakennetta, osaamista ja ammattitaitoa, henkilöstöhankintaa, kannustavaa palkkausta ja palkitsemista, työhyvinvointia sekä esimiestyötä ja johtamista laajemmasta näkökulmasta. Henkilöstöpolitiikasta on johdettu

5 HENKILÖSTÖRAPORTTI henkilöstöstrategia, jossa on määritelty tavoitteet osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön osalta osa-alueittain. Kriittisinä menestystekijöinä ovat pitkäjänteinen ja kokonaisvaltainen henkilöstösuunnittelu, osaamisen kehittäminen ja urakehityksen tukeminen, henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden turvaaminen, kannustava palkkaus ja palkitseminen kustannustehokkaasti, toimiva työyhteisö, työympäristö, ja työolosuhteet, varhainen puuttuminen sekä hyvä ja oikeudenmukainen johtaminen. Tavoitteita seurataan henkilöstöresurssin käytön ja kustannusten näkökulmasta, ostopalvelujen käytön ja kustannusten näkökulmasta sekä palvelujen kohdentumisena, täydennyskoulutuksena ja henkilöstötyytyväisyytenä.

6 HENKILÖSTÖRAPORTTI ORGANISAATIORAKENNE VUONNA 2012 YHTYMÄVALTUUSTO YHTYMÄHALLITUS Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntajohtajaneuvottelukunta PERUSTERVEYDEN- HUOLLON JAOSTO YMPÄRISTÖTERVEY- DENHUOLTOJAOSTO SOSIAALIJAOSTO Keskushallinto Sairaanhoitopiirin johtaja Erikoissairaanhoidon tulosalue Toimialajohtaja Tukipalvelujen tulosalue Toimialajohtaja Perusterveydenhuollon tulosalue Toimialajohtaja Sosiaalipalvelujen tulosalue Toimialajohtaja Operatiivinen tulosyksikkö Talous- ja henkilöstöpalvelut Enonkoski TK SOS 1 Kerimäki Konservatiivinen tulosyksikkö Tietohallinto ja arkistotoimi Kerimäki TK SOS 2 Punkaharju Psykiatria Päivystys Sairaanhoidollisten palvelujen tulosyksikkö Osastosihteerit ja rekrytonti Kiinteistö- ja tekn.huolto Ravintohuolto Lääkehuolto Punkaharju TK Rantasalmi TK Savonlinna TK Sulkava TK SOS 3 Savonlinna Kuntien yhteinen Laitoshuolto Kuntien yhteinen Työterveyshuolto Ympäristöterveydenhuolto Sosterin tarkoituksena on koota palvelu- ja hoitoketju samaan organisaatioon tuottaakseen saumattomat palvelut erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen välillä.

7 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tulosalueet Erikoissairaanhoito Enonkoski Kerimäki Punkaharju Rantasalmi Savonlinna Sulkava Perusterveydenhuolto Enonkoski Kerimäki Punkaharju Rantasalmi Savonlinna Sulkava Sosiaalipalvelut Kerimäen Punkaharjun Savonlinnaan siirtyneiden toimintojen osalta. Henkilöstökulut tulosalueittain Henkilöstökulut 2011 / Henkilöstökulut 2012 / TULOSALUEET Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Yhteensä Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Yhteensä Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Yhteensä Tukipalvelut Keskushallinto Yhteensä Kaikki yhteensä Palkoissa ja palkkioissa ei ole mukana luontoisetujen osuutta. Henkilöstökulut ovat nousseet vuodesta 2011 n. 4,5 miljoonaa euroa. Korotukseen vaikuttaa mm. lomapalkkavarauksesta aiheutuvat lisäkustannukset.

8 HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3.1 Palvelussuhteen luonne Sosterin vakanssimäärä vuoden 2012 lopussa oli yhteensä 1553, joista avoimia vakansseja oli 148. Sosterin henkilöstön määrä palvelussuhteen mukaan oli yhteensä henkilöä. Henkilöstöstä vakinaisessa palvelussuhteessa oli henkilöä, määräaikaisessa palvelussuhteessa 325 henkilöä ja työllisyysvaroin palkattuina 6 henkilöä sekä edellä mainittujen lisäksi 172 omaishoitajaa. Henkilöstö määrä palvelussuhteen mukaan Vakinainen työsuhde Määräaikainen työsuhde Työllistetyt Koko henkilöstö Vakinainen työsuhde Määräaikainen työsuhde Työllistetyt Koko henkilöstö TULOSALUEET lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % Erikoissairaanhoito , ,4 0 0, , , ,8 0, ,9 Perusterveydenhuolto , ,9 0 0, , , ,7 0, ,6 Sosiaalipalvelut , , , , , , , ,9 (Omaishoitajat) Yhteensä , , , , , , , ,4 Tukipalvelut , ,1 0 0, , , ,5 0, ,1 Keskushallinto 13 0,9 3 0,9 0 0,0 16 0,9 6 0,4 2 0,6 0,0 8 0,5 Kaikki yhteensä , , , , , , , ,0 Verokunnittain tarkasteltuna voidaan todeta, että Sosteri työllisti Savonlinnassa ja sen ympäristökunnissa yhteensä henkilöä. Muihin verokuntiin kuuluvia palkansaajia oli 93 henkilöä. Kaiken kaikkiaan Sosterissa palkansaajia oli yhteensä Verotuskunta 2012 Määrä Enonkoski 21 Kerimäki 51 Punkaharju 16 Rantasalmi 83 Savonlinna 1429 Sulkava 52 Yhteensä 1652 Suurimmat palkansaajaryhmät koostuivat Savonlinnan, Kerimäen ja Punkaharjun verokunnista.

9 HENKILÖSTÖRAPORTTI Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne tulosalueilla Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä työskenteli henkilöä, joista miehiä oli 11 % ja naisia 89 %. Sosterin henkilökunnan keski-ikä vuoden 2012 lopussa oli 47,4 vuotta. Naisten keski-ikä oli 47,6 vuotta ja miesten keski-ikä 45,7 vuotta Henkilöstömäärä Henkilöstön keski-ikä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä TULOSALUEET lkm % lkm % lkm % Keski-ikä Keski-ikä Keski-ikä Erikoissairaanhoito % % % 44,5 45,9 44,7 Perusterveydenhuolto 41 9 % % % 48,2 46,4 47,1 Sosiaalipalvelut 12 3 % % % 46,1 46,5 47,0 Tukipalvelut % % % 44,6 50,3 50,5 Keskushallinto 6 38 % % % 53,2 48,2 52,9 Kaikki yhteensä % % % 45,7 47,6 47, Miehet Henkilöstömäärä Naiset Yhteensä Henkilöstön keski-ikä Miehet Naiset Yhteensä TULOSALUEET lkm % lkm % lkm % Keski-ikä Keski-ikä Keski-ikä Erikoissairaanhoito % % % 42,9 46,0 45,5 Perusterveydenhuolto % % % 47,8 46,4 46,6 Sosiaalipalvelut 12 4 % % % 48,1 46,5 46,5 Tukipalvelut % % % 45,6 50,3 49,8 Keskushallinto 4 50 % 4 50 % % 44,2 48,2 46,2 Kaikki yhteensä % % % 45,0 47,2 46,9 Seuraavassa kuvataan sitä, kuinka Sosterin henkilöstö on jakautunut eri ammattiryhmiin. Suurin ammattiryhmä on hoitohenkilökunta (1169), jonka osuus koko henkilökunnasta on 67,0 %. Ammattikorkeakoulun tai opistotason koulutuksen suorittaneita hoitohenkilökunnasta on 55,7%. AMMATTIRYHMÄ Koko henkilöstö lkm % Koko henkilöstö lkm % Lääkärit, hammaslääkärit % 125 7,2 % Akateemiset 48 3 % 50 2,9 % Hoitohenkilökunta amk, opisto % ,6 % Hoitohenkilökunta II-aste, koulu % ,5 % Toimistohenkilökunta 169 9,7 % 166 9,6 % Huoltohenkilökunta % ,1 % Ympäristövalvonta henkilökunta ja eläinlääkärit 20 1 % 20 1,1 % Yhteensä ,0 % ,0 % Toimistohenkilökunta 10 % Hoitohenkilökunta II-aste, koulu 29,7 % Henkilöstön jakautuminen ammattiryhmittäin 2012 Ympäristövalvonta henkilökunta ja Huoltohenkilökunta eläinlääkärit 1,1 % 13 % Lääkärit, hammaslääkärit 6 % Akateemiset 2,8 % Hoitohenkilökunta amk, opisto 37,3 %

10 HENKILÖSTÖRAPORTTI Eläkkeelle siirtyminen Keskimääräinen vanhuuseläkeikä katsotaan olevan noin 63 vuotta. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä joustavasti vuotiaana. Tulosalueittain voidaan ennustaa vanhuuseläkepoistuma vuoteen 2021 saakka ja henkilöstön ikärakenteesta voidaan ennakoida vanhuuseläkkeelle siirtymistä ammattiryhmittäin vuoteen 2014 saakka. Eläkepoistuma lähivuosina tuo haasteita henkilöstön saatavuuteen useilla ammattialueilla. KuEL vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä vuonna 2012 oli 62,5 vuotta. Vuonna 2012 eläkkeelle siirtyi yhteensä 33 henkilöä, joista vanhuuseläkkeelle siirtyneitä oli 26 henkilöä (v hlöä), varhennetulle vanhuuseläkkeelle 1 henkilö (v.2011 ei yhtään) ja työkyvyttömyyseläkkeelle 6 henkilöä (v.20113hlöä). Osa-aikaeläkkeellä oli v henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä 29 henkilöä. Eläkkeelle jääneet: Eläkkeelle jääneet: TULOSALUEITTAIN AMMATTIRYHMITTÄIN Erikoissairaanhoito 9 8 Lääkärit 2 3 Perusterveydenhuolto Akateemiset 0 2 Sosiaalipalvelut 6 14 Hoitohenkilöstö, amk/opisto 8 7 Tukipalvelut 8 9 Hoitohenkilöstö, II-aste/koulu Keskushallinto 0 0 Toimistohenkilökunta 5 3 Yhteensä Huoltohenkilökunta 4 13 Ympäristövalvonta henkilökunta ja eläinlääkintä 0 2 Yhteensä Vanhuuseläkepoistuma ennuste (63v.) TULOSALUEET Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Keskushallinto Yhteensä Ennuste ammattiryhmittäin: AMMATTIRYHMITTÄIN 2013 AMMATTIRYHMITTÄIN 2014 Lääkärit 3 Lääkärit 5 Akateemiset 2 Akateemiset 0 Hoitohenkilöstö, amk/opisto 14 Hoitohenkilöstö, amk/opisto 12 Hoitohenkilöstö, II-aste/koulu 11 Hoitohenkilöstö, II-aste/koulu 13 Toimistohenkilökunta 4 Toimistohenkilökunta 4 Huoltohenkilökunta 7 Huoltohenkilökunta 5 Yhteensä 41 Yhteensä 39

11 HENKILÖSTÖRAPORTTI Osaamisen kehittäminen Sosteri tukee ja edistää henkilöstön kehittymistä, jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Sosterissa on henkilöstöllä mahdollisuudet työtehtävien vaihtamiseen organisaation sisällä. Täydennyskoulutusvelvoite edellyttää työnantajaa huolehtimaan henkilöstön koulutuksesta. Peruskoulutuksesta ja tehtävästä riippuen täydennyskoulutusvelvoite on kolmesta kymmeneen päivään vuodessa henkilöä kohti.koko henkilöstöön suhteutettuna täydennyskoulutuspäiviä kertyi henkilöä kohti 1,97 päivää vuoden 2012 aikana. Vuonna 2011 täydennyskoulutuspäiviä henkilöä kohti oli 2,16 päivää. Täydennyskoulutukseen ovat osallistuneet sekä vakinainen että määräaikainen henkilöstö. AMMATTIRYHMITTÄIN Koko henkilöstö Osallistuneiden lukumäärä Täydennyskoulutuspäivien lukumäärä Pv/koko henkilöstö Lääkärit ,5 4,28 Akateemiset ,5 4,11 Hoitohenkilökunta, AMK, opisto ,0 2,62 Hoitokenkilökunta, toinen aste, koulu ,0 1,31 Toimistohenkilökunta ,0 1,20 Huoltohenkilökunta ,0 0,45 Ympäristövalvonta henkilökunta ja eläinlääkintä ,0 3,50 Yhteensä ,0 1,97 Talousarviossa vuodelle 2012 oli varattu euroa koulutusrahaa ja sitä käytettiin euroa. Koulutusraha ylittyi euroa (erikoissairaanhoito ylittyi euroa, perusterveydenhuollosta ylittyi euroa, sosiaalipalvelut ylittyi 6125 euroa, tukipalvelut ylittyi euroa ja keskushallinnosta jäi käyttämättä euroa). Opintovapaista aiheutuvia poissaolopäiviä (kalenteripäivät) oli yhteensä työpäivää vuonna Opintovapaiden osuus kaikista poissaoloista oli 2,1 %.

12 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tavoitekeskustelut Tavoitekeskusteluja käytiin vuonna 2012 eri ammattiryhmittäin ja tulosalueittain jaoteltuina seuraavasti: AMMATTIRYHMITTÄIN Koko henkilöstö % Lääkärit ,2 Akateemiset ,0 Hoitohenkilökunta, AMK, opisto ,7 Hoitohlökunta, toinen aste, koulu ,7 Toimistohenkilökunta ,3 Huoltohenkilökunta ,8 Ympäristövalvonta ,0 Yhteensä ,6 Tulosalueittain Tavoitekeskustelut Tavoitekeskustelut Koko henkilöstö % Erikoissairaanhoito ,6 Perusterveydenhuolto ,1 Sosiaalipalvelut ,0 Tukipalvelut ,6 Keskushallinto ,8 Yhteensä ,6 Vuonna 2011 tavoitekeskusteluja on käyty 65,8 %.sesti. 3.6 Henkilöstön vaihtuvuus, tarve ja saatavuus Sosterin toiminta-alueen väestö vähenee ja ikääntyy. Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstötarve ei kuitenkaan vähene. Tästä johtuen on tärkeää suunnitella palveluja vastaava henkilöstömitoitus, turvata henkilöstön saatavuus ja tehostaa henkilöstöhankintaa. Terveydenhuollossa työntekijöiden saatavuudessa kriittisiä ammattiryhmiä ovat toistaiseksi olleet lääkärit ja muut ns. erityisosaajat. Lähivuosina ongelma laajenee koko hoitohenkilöstöä koskevaksi. Työvoimapulaa on helpotettu osittain alueellisin yhteistoimintajärjestelyin, joita ovat esim. erikoissairaanhoidon ns. kapeiden erikoisalojen yhteistoiminnan järjestäminen sekä ostopalvelutoiminnan käyttäminen.

13 HENKILÖSTÖRAPORTTI Rekrytointi Oman toiminnan turvaamiseksi keskeistä on kuitenkin edelleen työolojen kehittäminen ja rekrytoinnin vahvistaminen sekä keskittäminen. Hoito- ja hoivatyön sijaisten hankintaa hoidettiin pääosin rekrytoijan toimesta. Rekrytoija on hoitanut osin myös muiden ammattiryhmien rekrytointia ja toiminut lähiesimiesten tukena ja apuna sijaisten hankinnassa. Henkilöstön joustavan käytön uusi toimintamalli otettiin käyttöön erikoissairaanhoidossa syyskuun puolivälissä, käytänteen juurruttaminen ja kehittäminen jatkuu edelleen. Toimintamalli on otettu pääosin positiivisesti vastaan, mutta kehitettävää vielä on. Hoito- ja hoivahenkilöstöä hankittiin erilaisten tapahtuminen kautta; kesätyöpörssi, sairaanhoitajapäivät, KYS-ERVA alueen yhteinen rekrytointi, oppilaitostapaamiset. Kevättalvella järjestettiin ensimmäistä kertaa oma KesäSosteri tapahtuma, joka sai hyvän vastaanoton. Sijaisuuksia ovat tehneet talosta eläkkeelle jääneet lähi- ja sairaanhoitajat, valmiit ammattilaiset sekä alan opiskelijat. Sijaistyövoiman saanti tulee haasteellisemmaksi koko ajan. Lääkäreiden rekrytointi on edelleen suuri haaste. Rekrytointisopimukset ovat ainakin perusterveydenhuollon osalta tuottaneet tulosta ja ns. kesälääkäreitä onkin saatu hyvällä menestyksellä. Sosteri panosti osaltaan myös osallistumalla Nuori Lääkäri - päiviin. Lisäksi rekrytointipanosta on tehty peruskorjaamalla lääkäreiden asunnoksi tarkoitettu H- talo. Henkilöstön saatavuuden ja tarvittavan osaamisen turvaaminen tulee korostumaan ja yhteistyö oppilaitosten ja työvoimahallinnon kanssa tulee yhä keskeisemmäksi tulevaisuudessa.

14 HENKILÖSTÖRAPORTTI TYÖAIKA Vuosityöaika eli tehty työpanos Tehty vuosityöaika työpäivinä saadaan seuraavalla kaavalla: Kalenterivuoden päivät ( 365 ) lauantait, sunnuntait, työaikaa lyhentävät arkipyhät = teoreettinen säännöllinen vuosityöaika ( työpäiviä ) vuosilomapäivät työpäivinä = säännöllinen vuosityöaika työpäivinä palkalliset poissaolot työpäivinä palkattomat poissaolot työpäivinä = tehty säännöllinen vuosityöaika työpäivinä + rahana korvatut lisä- ja ylityötunnit, jotka on muutettu työpäiviksi = tehty vuosityöaika työpäivinä Vuosityöaika vuonna 2012 on jakautunut seuraavasti: Vuosityöajan jakauma 2012 Lakisäät poissaolot 3,6 % Tilapäinen hoitovapaa 0,2% Muut poissaolot 7,3 % Vuosilomat 14,8 % Sairauslomat 5,8 % Tehty työaika 68,3 %

15 HENKILÖSTÖRAPORTTI Kokonaistyöaika eli teoreettinen säännöllinen vuosityöaika Alla olevissa taulukoissa on esitetty kokonaistyöaika, poissaolot, lisä- ja ylityöt sekä tehty vuosityöaika eli toteutunut työaika vuonna Ammattiryhmittäin tehty vuosityöaika työpäivinä. Ammattiryhmittäin tehty vuosityöaika työpäivinä vuonna 2012 Hoitohenkilökunta Ymp.valvonta Lääkärit, Akateemiset Amk, II-aste, Toimisto- Huolto- henkilökunta ja Kaikki AMMATTIRYHMÄ hammasl. opisto koulu henkilöstö henkilöstö eläinlääkintä Muut yhteensä Kokonaistyöaika Poissaolot Vakinaiset Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 80,2 % 68,8 % 71,1 % 72,7 % 76,4 % 77,0 % 62,3 % 73,3 % Kokonaistyöaika Poissaolot Määräaikaiset Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 101,4 % 86,0 % 87,8 % 92,3 % 89,8 % 100,0 % 91,2 % 92,2 % Kokonaistyöaika Poissaolot Työllistetyt Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 72,6 % 90,8 % 88,7 % Kokonaistyöaika Poissaolot 0 Muut Lisä- ja ylityöt 0 Yhteensä Toteutunut työaika 100,0 % 100,0 % 100,0 % Kokonaistyöaika Poissaolot Kaikki yhteensä Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 87,7 % 72,2 % 74,3 % 77,1 % 78,2 % 80,6 % 68,2 % 100,0 % 77,2 % Ammattiryhmittäin tehty vuosityöaika työpäivinä vuonna 2011 Hoitohenkilökunta Ymp.valvonta Lääkärit, Akateemiset Amk, II-aste, Toimisto- Huolto- henkilökunta ja Kaikki AMMATTIRYHMÄ hammasl. opisto koulu henkilöstö henkilöstö eläinlääkintä Muut yhteensä Kokonaistyöaika Poissaolot Vakinaiset Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 82,4 % 70,9 % 70,1 % 70,5 % 77,0 % 74,1 % 57,2 % 72,0 % Kokonaistyöaika Poissaolot Määräaikaiset Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 99,9 % 88,6 % 89,8 % 93,6 % 87,5 % 96,9 % 90,5 % 92,7 % Kokonaistyöaika Poissaolot Työllistetyt Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 90,9 % 92,9 % 92,5 % Kokonaistyöaika Poissaolot 0 Muut Lisä- ja ylityöt 0 Yhteensä Toteutunut työaika 100,0 % 100,0 % Kokonaistyöaika Poissaolot Kaikki yhteensä Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 88,2 % 73,5 % 73,9 % 75,5 % 78,9 % 78,6 % 65,1 % 100,0 % 76,4 %

16 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tulosalueittain tehty vuosityöaika työpäivinä Tulosalueittain tehty vuosityöaika työpäivinä vuonna 2012 Erikois- Perusterv.- Sosiaali- Keskushallinto Kaikki TULOSALUEET sairaanhoito huolto palvelut Yhteensä Tukipalvelut yhteensä Kokonaistyöaika Vakinaiset Poissaolot Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 73,5 % 71,8 % 70,8 % 72,2 % 76,6 % 78,9 % 73,3 % Kokonaistyöaika Määräaikaiset Poissaolot Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 93,0 % 90,9 % 92,4 % 92,2 % 93,3 % 73,0 % 92,2 % Kokonaistyöaika Työllistetyt Poissaolot Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 88,7 % 88,7 % 88,7 % Kokonaistyöaika Muut Poissaolot 0 0 Lisä- ja ylityöt 0 0 Yhteensä Toteutunut työaika 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Kokonaistyöaika Kaikki yhteensä Poissaolot Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 78,3 % 75,5 % 75,8 % 76,7 % 78,8 % 77,2 % 77,2 % Tulosalueittain tehty vuosityöaika työpäivinä vuonna 2011 Erikois- Perusterv.- Sosiaali- Kaikki TULOSALUEET sairaanhoito huolto palvelut Yhteensä Tukipalvelut Keskushallinto yhteensä Kokonaistyöaika Vakinaiset Poissaolot Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 72,7 % 70,2 % 69,5 % 71,0 % 75,0 % 84,1 % 72,0 % Kokonaistyöaika Määräaikaiset Poissaolot Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 93,1 % 93,2 % 92,5 % 93,0 % 91,4 % 97,2 % 92,7 % Kokonaistyöaika Työllistetyt Poissaolot Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 92,5 % 92,5 % 92,5 % Kokonaistyöaika Muut Poissaolot 0 0 Lisä- ja ylityöt 0 0 Yhteensä Toteutunut työaika 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Kokonaistyöaika Kaikki yhteensä Poissaolot Lisä- ja ylityöt Yhteensä

17 HENKILÖSTÖRAPORTTI Seuraavassa kaaviossa on kuvattu Sosterin vakinaisen henkilökunnan (1414) tehtyä vuosityöaikaatyöpäivinä tulosalueittain 2011 ja Vakinaisen henkilökunnan vuosityöaika työpäivinä tulosalueittain ESH PTH SOS TUKI KESKUS Kaikki yhteensä Kokonaistyöaika Poissaolot Lisä- ja ylityöt Toteutunut työaika Kokonaistyöaika Poissaolot Lisä- ja ylityöt Toteutunut työaika Vakinaisen henkilökunnan vuosityöaika työpäivinä tulosalueittain KESKUS TUKI SOS PTH ESH

18 HENKILÖSTÖRAPORTTI Seuraavassa kaaviossa on kuvattu Sosterin koko henkilöstön (1 745) tehtyä vuosityöaikaa työpäivinä tulosalueittain 2011 ja Koko henkilökunnan vuosityöaika työpäivinä tulosalueittain ESH PTH SOS TUKI KESKUS Kaikki yhteensä Kokonaistyöaika Poissaolot Lisä- ja ylityöt Toteutunut työaika Kokonaistyöaika Poissaolot Lisä- ja ylityöt Toteutunut työaika Koko henkilökunnan vuosityöaika työpäivinä tulosalueittain KESKUS TUKI SOS PTH ESH

19 HENKILÖSTÖRAPORTTI Henkilöstön poissaolot Lakisääteisiä poissaoloja ovat esimerkiksi äitiys-, isyys- ja vanhempainlomat, hoitovapaat ja tilapäinen hoitovapaa, opintovapaat, vuorotteluvapaat sekä osa-aikaeläkkeellä olo. Muuksi poissaoloksi lasketaan esimerkiksi kuntoutuksessa olo, toisten tehtävien hoito, lomarahavapaa, ammattiyhdistys-, työsuojelu- ja yhteistoimintakoulutus sekä yksityisasiat. Muu poissaolo kohta sisältää mm. oman työantajan sisällä toisen vakanssin hoitamista koskevat poissaolot. Poissaolopäivät on esitetty alla olevissa taulukoissa kalenteripäivinä. Poissaoloja kertyi vuoden 2012 aikana yhteensä (v ) kalenteripäivää. Vuosilomapäiviä kertyi yhteensä (v ) kalenteripäivää. Sairaslomista ja työtapaturmista kertyi poissaolopäiviä yhteensä (v ) kalenteripäivää. Poissaolopäivät kalenteripäivinä tulosalueittain ja ammattiryhmittäin 2012 ja Vuosiloma Lakisääteinen Työ-, työmatka- ja Tilapäinen hoitovapaa poissaolo Sairausloma vapaa-ajan tapaturmat Muu poissaolo (lapsisairas) Yhteensä TULOSALUEET Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Erikoissairaanhoito ,6 % ,9 % ,5 % 778 1,5 % ,0 % 261 0,5 % % Perusterveydenhuolto ,8 % ,3 % ,6 % 715 1,6 % ,0 % 268 0,6 % % Sosiaalipalvelut ,4 % ,7 % ,8 % 280 0,9 % ,6 % 184 0,6 % % Yhteensä ,4 % ,8 % ,5 % ,4 % ,4 % 713 0,6 % % Tukipalvelut ,4 % ,7 % ,6 % 763 2,7 % ,3 % 85 0,3 % % Keskushallinto ,1 % 15 1,4 % 18 1,7 % 0 0,0 % ,2 % 6 0,6 % % Kaikki yhteensä ,7 % ,4 % ,8 % ,6 % ,0 % 804 0,5 % % 2011 Vuosiloma Lakisääteinen Työ-, työmatka- ja Tilapäinen hoitovapaa poissaolo Sairausloma vapaa-ajan tapaturmat Muu poissaolo (lapsisairas) Yhteensä TULOSALUEET Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Erikoissairaanhoito ,6 % ,5 % ,8 % ,9 % ,7 % 291 0,6 % % Perusterveydenhuolto ,4 % ,5 % ,2 % 845 1,9 % ,3 % 247 0,6 % % Sosiaalipalvelut ,7 % ,1 % ,7 % 685 2,1 % ,9 % 154 0,5 % % Yhteensä ,6 % ,6 % ,1 % ,3 % ,8 % 692 0,5 % % Tukipalvelut ,7 % ,2 % ,3 % 756 2,3 % ,2 % 107 0,3 % % Keskushallinto ,1 % 0 0,0 % 52 14,1 % 0 0,0 % 58 15,8 % 0 0,0 % % Kaikki yhteensä ,9 % ,3 % ,5 % ,3 % ,4 % 799 0,5 % % Lakisääteinen Työ-, työmatka- ja Tilapäinen hoitovapaa 2012 Vuosiloma poissaolo Sairausloma vapaa-ajan Muu poissaolo (lapsisairas) Yhteensä AMMATTIRYHMITTÄIN Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä tapaturmat % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Lääkärit ,8 % 313 3,2 % 668 6,8 % 240 2,4 % ,5 % 28 0,3 % % Akateemiset ,5 % ,4 % 241 4,1 % 5 0,1 % ,3 % 36 0,6 % % Hoitohenkilökunta, AMK, opisto ,2 % ,7 % ,1 % 796 1,3 % ,1 % 384 0,6 % % Hoitohenkilökunta, toinen aste, koulu ,2 % ,4 % ,6 % 722 1,7 % ,5 % 258 0,6 % % Huoltohenkilöstö ,9 % 837 4,9 % ,1 % 370 2,2 % ,8 % 32 0,2 % % Toimistohenkilökunta ,9 % 763 5,0 % ,3 % 401 2,7 % ,8 % 52 0,3 % % Ympäristävalvontahenkilökunta ja eläinlääkintä ,9 % ,1 % 61 3,0 % 2 0,1 % ,2 % 14 0,7 % % Kaikki yhteensä ,7 % ,4 % ,8 % ,6 % ,0 % 804 0,5 % % Lakisääteinen Työ-, työmatka- ja Tilapäinen hoitovapaa 2011 Vuosiloma poissaolo Sairausloma vapaa-ajan Muu poissaolo (lapsisairas) Yhteensä AMMATTIRYHMITTÄIN Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Lääkärit ,5 % 583 6,2 % ,2 % 0 0,0 % ,6 % 55 0,6 % % Akateemiset ,0 % ,2 % 269 5,1 % 11 0,2 % ,1 % 22 0,4 % % Hoitohenkilökunta, AMK, opisto ,1 % ,6 % ,2 % ,6 % ,8 % 411 0,6 % % Hoitohenkilökunta, toinen aste, koulu ,0 % ,4 % ,7 % 946 2,0 % ,5 % 210 0,4 % % Huoltohenkilöstö ,4 % ,8 % ,6 % 887 4,6 % ,3 % 48 0,3 % % Toimistohenkilökunta ,1 % 516 3,4 % ,7 % 128 0,8 % ,6 % 39 0,3 % % Ympäristävalvontahenkilökunta ja eläinlääkintä ,5 % ,9 % ,4 % 118 5,5 % ,1 % 14 0,7 % % Kaikki yhteensä ,9 % ,3 % ,5 % ,3 % ,4 % 799 0,5 % %

20 HENKILÖSTÖRAPORTTI Diagnoosi ja sairausloman pituus 2012 ja Diagnoosi Poissaolopäivät Työntekijät, joilla poissaolo Poissaoloaika/työntekijä Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet ,5 Hengityselinten sairaudet ,8 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ,4 Sairausloman pituus Poissaolopäivät Työntekijät, joilla poissaolo Poissaoloaika/työntekijä Poissaolojaksot 1-3 pv , pv , pv ,3 632 yli 30 pv , Diagnoosi Poissaolopäivät Työntekijät, joilla poissaolo Poissaoloaika/työntekijä Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet ,9 Hengityselinten sairaudet ,3 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ,0 Sairausloman pituus Poissaolopäivät Työntekijät, joilla poissaolo Poissaoloaika/työntekijä Poissaolojaksot 1-3 pv , pv , pv ,3 566 yli 30 pv ,2 232 Diagnoosiryhmässä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt mm. ahdistus ja masennus, erilaiset stressireaktiot

21 HENKILÖSTÖRAPORTTI Seuraavissa kaavioissa poissaolot on jaoteltu palkallisiin, osapalkallisiin ja palkattomiin poissaoloihin. Näihin kuuluvat sairauslomat, työtapaturmat, ammattitaudit, perhevapaat ja muut poissaolot. Palkallinen 2012 Palkallinen 2011 Osapalkallinen 2012 Osapalkallinen 2011 Palkaton 2012 Palkaton 2011 Yhteensä 2012 Yhteensä 2011 TULOSALUEET työpv % työpv % työpv % työpv % työpv % työpv % työpv % työpv % Erikoissairaanhoito ,1 % ,8 % 986 1,9 % ,9 % ,0 % ,3 % % % Perusterveyden huolto ,1 % ,4 % 599 1,4 % ,5 % ,5 % ,1 % % % Sosiaalipalvelut ,3 % ,3 % ,7 % ,4 % ,0 % ,3 % % % Tukipalvelut ,6 % ,8 % 592 2,1 % 633 1,9 % ,3 % ,3 % % % Keskushallinto ,9 % ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % ,1 % 33 9,0 % % % Kaikki yhteensä ,4 % ,5 % ,1 % ,9 % ,5 % ,7 % % % Poissaolojen palkallisuus kalenteripäivinä Erikoissairaanhoito Perusterveyden huolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Keskushallinto

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS 1 SOSTERI... 1 1.1 Perustehtävä... 2 1.2 Henkilöstöpolitiikka ja -strategia... 2 2 ORGANISAATIORAKENNE VUONNA 2013... 4 2.1 Tulosalueet... 5 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1 SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1. YLEISTÄ Työnantaja ja pääsopijajärjestöt tekivät sopimuksen yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan kehittämisestä, toteuttamistavoista

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Taloustilanne Pj-kokous

Taloustilanne Pj-kokous Taloustilanne 30.4.2016 Pj-kokous 6.6.2016 Talous / huhtikuu 2016 Tuloslaskelma HUHTIKUU 2016 Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 Myyntituotot -131 256 713,00-46 243 569,83 35,2% -44 700

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

SOSTERIN TILASTOJA

SOSTERIN TILASTOJA SOSTERIN TILASTOJA 2007 2016 SISÄLTÖ 1 AVAUS... 3 1.1 Sosterin perustaminen ja tavoite... 3 1.2 Tulosalueiden muutokset eri vuosina... 5 2 PALVELUT, KESKEISET TOIMINTALUVUT JA VÄESTÖ... 6 2.1 Erikoissairaanhoito...

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT NURMEKSEN KAUPUNKI 18.11.2005 NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Monet ulkoiset ja kaupungin sisäiset tekijät vaativat kaupunkia selvittämään omat strategiset tavoitteensa

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki PÖYTÄKIRJA 1 Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki PÖYTÄKIRJA 1 Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki PÖYTÄKIRJA 1 TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA KAUPUNGINKANSLIASSA n työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta perustuu Helsingin kaupungin 3.3.2008 allekirjoittamaan

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI ,

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI , LIITE 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TULOSALUEITTAIN TA 2014* Yht. ilman työll. 2014 Henkilötyövuosia Vakituiset Määräaik. Työllistetyt Sivutoimi Opetushenk. 31.12.2013* KOULUTUSKESKUS SALPAUS Hyvinvointi 116,0

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 Henkilöstömäärät Ikäjakauma Poissaolot Työtapaturmat Henkilöstömäärän kehitys Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2014 972 Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2015

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 Työryhmä Hänninen Seppo, henkilöstöjohtaja Jussila Risto, pääluottamusmies JHL Ketola Kari, työsuojelupäällikkö Koskela Satu, pääluottamusmies KTN Lampela Ritva,

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ Terveys ja talous päivät 15.-16.9.2016 Anne Kantanen, Palveluyksikköjohtaja, Ylihoitaja, Hoitotyön palveluyksikkö, KYS 5.9.2016 1 HOITOTYÖN

Lisätiedot

1.15 SOPIMUS YHTEISTOIMINNAN TOTEUTTAMISESTA SATAKUNNAN SAIRAANHOITO- PIIRISSÄ LUKIEN

1.15 SOPIMUS YHTEISTOIMINNAN TOTEUTTAMISESTA SATAKUNNAN SAIRAANHOITO- PIIRISSÄ LUKIEN Yhtymähallitus 14.12.2015 / 249 LIITE NRO 13 LIITE 1. YTT 3.12.2015 1 (6) 1.15 SOPIMUS YHTEISTOIMINNAN TOTEUTTAMISESTA SATAKUNNAN SAIRAANHOITO- PIIRISSÄ 1.1.2016 LUKIEN 1 Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala

Lisätiedot

Huolehtimalla tasa-arvon toteutumisesta työnantaja edistää myös työhyvinvointia sekä työssä jaksamista.

Huolehtimalla tasa-arvon toteutumisesta työnantaja edistää myös työhyvinvointia sekä työssä jaksamista. 1 LOHJAN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2016-2021 Yhteistyötoimikunta, esitys 21.6.2016 1. Johdanto Työnantajalla on kaikessa toiminnassaan velvollisuus kohdella henkilöstöään tasapuolisesti sekä pyrittävä

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN MENETTELYTAPAOHJEET

YHTEISTOIMINNAN MENETTELYTAPAOHJEET ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ YHTEISTOIMINNAN MENETTELYTAPAOHJEET Sairaanhoitopiirin hallitus 13.12.2007 159 Päivitetty 2013 1 1. Soveltamisala Sairaanhoitopiirin henkilöstön ja työnantajan

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Marja Hietamäki 25.9.2014 24.9.2014 1 Henkilöstö Nettotyöpanos tammi elokuu 2013/2014 2013 2014 Muutos Ennuste 2014 Kaikki 3009,8 3003,1-6,7-36,3 Vakinaiset

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Tasa-arvosuunnitelma Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 1.2. 7a Tavoitteena tasa-arvoinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus Henkilöstön asema muutostilanteessa Info- ja keskustelutilaisuus 29.3.2007 VN:n päätökset 2001 ja 2006 Vuoden 2001 periaatepäätöksen tavoitteena varautua ikärakenteen muutoksesta johtuviin toimiin valtionhallinnossa

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96 KITEEN KAUPUNKI 1 (9) TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISEN 2015 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa astui voimaan 1.9.2007. näillä yhteistoiminnan pelisäännöillä sovitaan

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 2 Henkilöstöraportti 2015 Yhteistoimintaelin xx.xx.2016 Kunnanhallitus xx.xx.2016 Valtuusto xx.xx.2016 3 1 Johdanto Henkilöstöraportti on suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3 Maakuntavaltuusto , 8. Henkilöstöraportti 2014 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3 Maakuntavaltuusto , 8. Henkilöstöraportti 2014 Kainuun liitto Maakuntahallitus 18.5.2015, Erillisliite 3 Maakuntavaltuusto 1.6.2015, 8 Henkilöstöraportti 2014 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti

Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti Kuntayhtymähallitus 27 22.02.2011 Ympäristöterveydenhuoltojaosto 10 30.03.2011 Kuntayhtymähallitus 59 26.04.2011 Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti 9/11/02/07/2011

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot