HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

2 SISÄLLYS 1 SOSTERI Perustehtävä Henkilöstöpolitiikka ja -strategia ORGANISAATIORAKENNE VUONNA Tulosalueet HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Palvelussuhteen luonne Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne tulosalueilla Eläkkeelle siirtyminen Osaamisen kehittäminen Tavoitekeskustelut Henkilöstön vaihtuvuus, tarve ja saatavuus TYÖAIKA Henkilöstön poissaolot HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI JA TYÖTERVEYS Työhyvinvointi Työterveyshuollonpalvelut Työsuojelu Työtapaturmat Kirjatut uhka-, väkivalta- ja tapaturmavaaratilanteet Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus YHTEISTOIMINTA JA VERKOSTOITUMINEN Yhteistoiminta Yhteistyö ja verkostoituminen Sisäinen tiedottaminen Edunvalvonta PALKKAUS, HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET JA INVESTOINNIT Henkilöstölle maksetut palkat Ostopalveluna hankittu työvoima Työvaatteista ja vaatehuollosta aiheutuneet kustannukset TUNNUSLUKUJEN YHTEENVETO... 30

3 HENKILÖSTÖRAPORTTI SOSTERI Tämä henkilöstöraportti on Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Sosterin kuudes. Sosterin toiminta alkoi Toimintakauden henkilöstöä koskevia tietoja verrataan vuoden 2011 tietoihin. Henkilöstömäärä on edellisestä vuodesta suurentunut 1 henkilöllä (v ja v ). Palvelujen järjestämisen pohjana, johtamisjärjestelmänä ja toimintatapana on ollut tulosaluejako. Palvelujen käyttö ja järjestäminen yli kuntarajojen on ollut haasteellista sekä asiakkaille / potilaille että henkilökunnalle. Tiedot on koottu pääosin Exreport - raportointijärjestelmästä, johon tiedot kerätään palkanlaskennasta sekä kirjanpidosta. Henkilöstöraportissa on noudatettu kunta-alan henkilöstöraporttisuositusta niin laajasti kuin on ollut mahdollista. Henkilöstöraportissa keskitytään henkilöstöstrategian keskeisten tavoitteiden toteutumisen seurantaan. Raportin seuraavissa osissa kerrotaan mm. henkilöstön rakennetta, työaikaa, poissaoloihin liittyvää tilastotietoa, työhyvinvointia ja henkilöstökustannuksia unohtamatta. Henkilöstöraportin tarkoituksena on olla henkilöstöjohtamisen apuväline ja antaa hyvä pohja kuntayhtymän luottamushenkilöiden, johdon, esimiesten ja muun henkilöstön väliselle keskustelulle. Tärkeää on myös hyödyntää raportin tietoja henkilöstön työhyvinvoinnin, jaksamisen, osaamisen ja työn tuloksellisuuden edistämisessä sekä henkilöresurssien kohdentamisessa oikein. Henkilöstöraportissa tiedot esitetään koko Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymää koskien tulosalueittain sekä useimmiten myös ammattiryhmittäin. Jaottelua on selvitetty tarkemmin organisaation rakennetta käsittävässä kappaleessa.

4 HENKILÖSTÖRAPORTTI Perustehtävä Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on järjestää sairaanhoitopiirissä jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito sekä huolehtia laissa kuntayhtymälle säädetyistä muista tehtävistä. Sosterissa erikoissairaanhoidon lisäksi kuntayhtymä huolehtii myös perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Kuntayhtymä huolehtii myös jäsenkuntien perusterveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon lisäksi mm. sosiaalitoimen vanhustenhuollon, sosiaaliasiamiestoiminnan ja eläinlääkintähuollon tehtävistä. Jäsenkuntia ovat Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava. Lisäksi ympäristöterveydenhuollon alue kattaa Juvan ja Puumalan kunnat. 1.2 Henkilöstöpolitiikka ja -strategia Sosteri palvelee arvojensa mukaisesti, eli asiakaslähtöisesti, oikeudenmukaisesti, laadukkaasti ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Sosterissa on hyväksytty henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöstrategia. Henkilöstöpolitiikassa käsitellään henkilöstön määrää ja rakennetta, osaamista ja ammattitaitoa, henkilöstöhankintaa, kannustavaa palkkausta ja palkitsemista, työhyvinvointia sekä esimiestyötä ja johtamista laajemmasta näkökulmasta. Henkilöstöpolitiikasta on johdettu

5 HENKILÖSTÖRAPORTTI henkilöstöstrategia, jossa on määritelty tavoitteet osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön osalta osa-alueittain. Kriittisinä menestystekijöinä ovat pitkäjänteinen ja kokonaisvaltainen henkilöstösuunnittelu, osaamisen kehittäminen ja urakehityksen tukeminen, henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden turvaaminen, kannustava palkkaus ja palkitseminen kustannustehokkaasti, toimiva työyhteisö, työympäristö, ja työolosuhteet, varhainen puuttuminen sekä hyvä ja oikeudenmukainen johtaminen. Tavoitteita seurataan henkilöstöresurssin käytön ja kustannusten näkökulmasta, ostopalvelujen käytön ja kustannusten näkökulmasta sekä palvelujen kohdentumisena, täydennyskoulutuksena ja henkilöstötyytyväisyytenä.

6 HENKILÖSTÖRAPORTTI ORGANISAATIORAKENNE VUONNA 2012 YHTYMÄVALTUUSTO YHTYMÄHALLITUS Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntajohtajaneuvottelukunta PERUSTERVEYDEN- HUOLLON JAOSTO YMPÄRISTÖTERVEY- DENHUOLTOJAOSTO SOSIAALIJAOSTO Keskushallinto Sairaanhoitopiirin johtaja Erikoissairaanhoidon tulosalue Toimialajohtaja Tukipalvelujen tulosalue Toimialajohtaja Perusterveydenhuollon tulosalue Toimialajohtaja Sosiaalipalvelujen tulosalue Toimialajohtaja Operatiivinen tulosyksikkö Talous- ja henkilöstöpalvelut Enonkoski TK SOS 1 Kerimäki Konservatiivinen tulosyksikkö Tietohallinto ja arkistotoimi Kerimäki TK SOS 2 Punkaharju Psykiatria Päivystys Sairaanhoidollisten palvelujen tulosyksikkö Osastosihteerit ja rekrytonti Kiinteistö- ja tekn.huolto Ravintohuolto Lääkehuolto Punkaharju TK Rantasalmi TK Savonlinna TK Sulkava TK SOS 3 Savonlinna Kuntien yhteinen Laitoshuolto Kuntien yhteinen Työterveyshuolto Ympäristöterveydenhuolto Sosterin tarkoituksena on koota palvelu- ja hoitoketju samaan organisaatioon tuottaakseen saumattomat palvelut erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen välillä.

7 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tulosalueet Erikoissairaanhoito Enonkoski Kerimäki Punkaharju Rantasalmi Savonlinna Sulkava Perusterveydenhuolto Enonkoski Kerimäki Punkaharju Rantasalmi Savonlinna Sulkava Sosiaalipalvelut Kerimäen Punkaharjun Savonlinnaan siirtyneiden toimintojen osalta. Henkilöstökulut tulosalueittain Henkilöstökulut 2011 / Henkilöstökulut 2012 / TULOSALUEET Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Yhteensä Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Yhteensä Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Yhteensä Tukipalvelut Keskushallinto Yhteensä Kaikki yhteensä Palkoissa ja palkkioissa ei ole mukana luontoisetujen osuutta. Henkilöstökulut ovat nousseet vuodesta 2011 n. 4,5 miljoonaa euroa. Korotukseen vaikuttaa mm. lomapalkkavarauksesta aiheutuvat lisäkustannukset.

8 HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3.1 Palvelussuhteen luonne Sosterin vakanssimäärä vuoden 2012 lopussa oli yhteensä 1553, joista avoimia vakansseja oli 148. Sosterin henkilöstön määrä palvelussuhteen mukaan oli yhteensä henkilöä. Henkilöstöstä vakinaisessa palvelussuhteessa oli henkilöä, määräaikaisessa palvelussuhteessa 325 henkilöä ja työllisyysvaroin palkattuina 6 henkilöä sekä edellä mainittujen lisäksi 172 omaishoitajaa. Henkilöstö määrä palvelussuhteen mukaan Vakinainen työsuhde Määräaikainen työsuhde Työllistetyt Koko henkilöstö Vakinainen työsuhde Määräaikainen työsuhde Työllistetyt Koko henkilöstö TULOSALUEET lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % Erikoissairaanhoito , ,4 0 0, , , ,8 0, ,9 Perusterveydenhuolto , ,9 0 0, , , ,7 0, ,6 Sosiaalipalvelut , , , , , , , ,9 (Omaishoitajat) Yhteensä , , , , , , , ,4 Tukipalvelut , ,1 0 0, , , ,5 0, ,1 Keskushallinto 13 0,9 3 0,9 0 0,0 16 0,9 6 0,4 2 0,6 0,0 8 0,5 Kaikki yhteensä , , , , , , , ,0 Verokunnittain tarkasteltuna voidaan todeta, että Sosteri työllisti Savonlinnassa ja sen ympäristökunnissa yhteensä henkilöä. Muihin verokuntiin kuuluvia palkansaajia oli 93 henkilöä. Kaiken kaikkiaan Sosterissa palkansaajia oli yhteensä Verotuskunta 2012 Määrä Enonkoski 21 Kerimäki 51 Punkaharju 16 Rantasalmi 83 Savonlinna 1429 Sulkava 52 Yhteensä 1652 Suurimmat palkansaajaryhmät koostuivat Savonlinnan, Kerimäen ja Punkaharjun verokunnista.

9 HENKILÖSTÖRAPORTTI Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne tulosalueilla Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä työskenteli henkilöä, joista miehiä oli 11 % ja naisia 89 %. Sosterin henkilökunnan keski-ikä vuoden 2012 lopussa oli 47,4 vuotta. Naisten keski-ikä oli 47,6 vuotta ja miesten keski-ikä 45,7 vuotta Henkilöstömäärä Henkilöstön keski-ikä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä TULOSALUEET lkm % lkm % lkm % Keski-ikä Keski-ikä Keski-ikä Erikoissairaanhoito % % % 44,5 45,9 44,7 Perusterveydenhuolto 41 9 % % % 48,2 46,4 47,1 Sosiaalipalvelut 12 3 % % % 46,1 46,5 47,0 Tukipalvelut % % % 44,6 50,3 50,5 Keskushallinto 6 38 % % % 53,2 48,2 52,9 Kaikki yhteensä % % % 45,7 47,6 47, Miehet Henkilöstömäärä Naiset Yhteensä Henkilöstön keski-ikä Miehet Naiset Yhteensä TULOSALUEET lkm % lkm % lkm % Keski-ikä Keski-ikä Keski-ikä Erikoissairaanhoito % % % 42,9 46,0 45,5 Perusterveydenhuolto % % % 47,8 46,4 46,6 Sosiaalipalvelut 12 4 % % % 48,1 46,5 46,5 Tukipalvelut % % % 45,6 50,3 49,8 Keskushallinto 4 50 % 4 50 % % 44,2 48,2 46,2 Kaikki yhteensä % % % 45,0 47,2 46,9 Seuraavassa kuvataan sitä, kuinka Sosterin henkilöstö on jakautunut eri ammattiryhmiin. Suurin ammattiryhmä on hoitohenkilökunta (1169), jonka osuus koko henkilökunnasta on 67,0 %. Ammattikorkeakoulun tai opistotason koulutuksen suorittaneita hoitohenkilökunnasta on 55,7%. AMMATTIRYHMÄ Koko henkilöstö lkm % Koko henkilöstö lkm % Lääkärit, hammaslääkärit % 125 7,2 % Akateemiset 48 3 % 50 2,9 % Hoitohenkilökunta amk, opisto % ,6 % Hoitohenkilökunta II-aste, koulu % ,5 % Toimistohenkilökunta 169 9,7 % 166 9,6 % Huoltohenkilökunta % ,1 % Ympäristövalvonta henkilökunta ja eläinlääkärit 20 1 % 20 1,1 % Yhteensä ,0 % ,0 % Toimistohenkilökunta 10 % Hoitohenkilökunta II-aste, koulu 29,7 % Henkilöstön jakautuminen ammattiryhmittäin 2012 Ympäristövalvonta henkilökunta ja Huoltohenkilökunta eläinlääkärit 1,1 % 13 % Lääkärit, hammaslääkärit 6 % Akateemiset 2,8 % Hoitohenkilökunta amk, opisto 37,3 %

10 HENKILÖSTÖRAPORTTI Eläkkeelle siirtyminen Keskimääräinen vanhuuseläkeikä katsotaan olevan noin 63 vuotta. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä joustavasti vuotiaana. Tulosalueittain voidaan ennustaa vanhuuseläkepoistuma vuoteen 2021 saakka ja henkilöstön ikärakenteesta voidaan ennakoida vanhuuseläkkeelle siirtymistä ammattiryhmittäin vuoteen 2014 saakka. Eläkepoistuma lähivuosina tuo haasteita henkilöstön saatavuuteen useilla ammattialueilla. KuEL vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä vuonna 2012 oli 62,5 vuotta. Vuonna 2012 eläkkeelle siirtyi yhteensä 33 henkilöä, joista vanhuuseläkkeelle siirtyneitä oli 26 henkilöä (v hlöä), varhennetulle vanhuuseläkkeelle 1 henkilö (v.2011 ei yhtään) ja työkyvyttömyyseläkkeelle 6 henkilöä (v.20113hlöä). Osa-aikaeläkkeellä oli v henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä 29 henkilöä. Eläkkeelle jääneet: Eläkkeelle jääneet: TULOSALUEITTAIN AMMATTIRYHMITTÄIN Erikoissairaanhoito 9 8 Lääkärit 2 3 Perusterveydenhuolto Akateemiset 0 2 Sosiaalipalvelut 6 14 Hoitohenkilöstö, amk/opisto 8 7 Tukipalvelut 8 9 Hoitohenkilöstö, II-aste/koulu Keskushallinto 0 0 Toimistohenkilökunta 5 3 Yhteensä Huoltohenkilökunta 4 13 Ympäristövalvonta henkilökunta ja eläinlääkintä 0 2 Yhteensä Vanhuuseläkepoistuma ennuste (63v.) TULOSALUEET Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Keskushallinto Yhteensä Ennuste ammattiryhmittäin: AMMATTIRYHMITTÄIN 2013 AMMATTIRYHMITTÄIN 2014 Lääkärit 3 Lääkärit 5 Akateemiset 2 Akateemiset 0 Hoitohenkilöstö, amk/opisto 14 Hoitohenkilöstö, amk/opisto 12 Hoitohenkilöstö, II-aste/koulu 11 Hoitohenkilöstö, II-aste/koulu 13 Toimistohenkilökunta 4 Toimistohenkilökunta 4 Huoltohenkilökunta 7 Huoltohenkilökunta 5 Yhteensä 41 Yhteensä 39

11 HENKILÖSTÖRAPORTTI Osaamisen kehittäminen Sosteri tukee ja edistää henkilöstön kehittymistä, jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Sosterissa on henkilöstöllä mahdollisuudet työtehtävien vaihtamiseen organisaation sisällä. Täydennyskoulutusvelvoite edellyttää työnantajaa huolehtimaan henkilöstön koulutuksesta. Peruskoulutuksesta ja tehtävästä riippuen täydennyskoulutusvelvoite on kolmesta kymmeneen päivään vuodessa henkilöä kohti.koko henkilöstöön suhteutettuna täydennyskoulutuspäiviä kertyi henkilöä kohti 1,97 päivää vuoden 2012 aikana. Vuonna 2011 täydennyskoulutuspäiviä henkilöä kohti oli 2,16 päivää. Täydennyskoulutukseen ovat osallistuneet sekä vakinainen että määräaikainen henkilöstö. AMMATTIRYHMITTÄIN Koko henkilöstö Osallistuneiden lukumäärä Täydennyskoulutuspäivien lukumäärä Pv/koko henkilöstö Lääkärit ,5 4,28 Akateemiset ,5 4,11 Hoitohenkilökunta, AMK, opisto ,0 2,62 Hoitokenkilökunta, toinen aste, koulu ,0 1,31 Toimistohenkilökunta ,0 1,20 Huoltohenkilökunta ,0 0,45 Ympäristövalvonta henkilökunta ja eläinlääkintä ,0 3,50 Yhteensä ,0 1,97 Talousarviossa vuodelle 2012 oli varattu euroa koulutusrahaa ja sitä käytettiin euroa. Koulutusraha ylittyi euroa (erikoissairaanhoito ylittyi euroa, perusterveydenhuollosta ylittyi euroa, sosiaalipalvelut ylittyi 6125 euroa, tukipalvelut ylittyi euroa ja keskushallinnosta jäi käyttämättä euroa). Opintovapaista aiheutuvia poissaolopäiviä (kalenteripäivät) oli yhteensä työpäivää vuonna Opintovapaiden osuus kaikista poissaoloista oli 2,1 %.

12 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tavoitekeskustelut Tavoitekeskusteluja käytiin vuonna 2012 eri ammattiryhmittäin ja tulosalueittain jaoteltuina seuraavasti: AMMATTIRYHMITTÄIN Koko henkilöstö % Lääkärit ,2 Akateemiset ,0 Hoitohenkilökunta, AMK, opisto ,7 Hoitohlökunta, toinen aste, koulu ,7 Toimistohenkilökunta ,3 Huoltohenkilökunta ,8 Ympäristövalvonta ,0 Yhteensä ,6 Tulosalueittain Tavoitekeskustelut Tavoitekeskustelut Koko henkilöstö % Erikoissairaanhoito ,6 Perusterveydenhuolto ,1 Sosiaalipalvelut ,0 Tukipalvelut ,6 Keskushallinto ,8 Yhteensä ,6 Vuonna 2011 tavoitekeskusteluja on käyty 65,8 %.sesti. 3.6 Henkilöstön vaihtuvuus, tarve ja saatavuus Sosterin toiminta-alueen väestö vähenee ja ikääntyy. Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstötarve ei kuitenkaan vähene. Tästä johtuen on tärkeää suunnitella palveluja vastaava henkilöstömitoitus, turvata henkilöstön saatavuus ja tehostaa henkilöstöhankintaa. Terveydenhuollossa työntekijöiden saatavuudessa kriittisiä ammattiryhmiä ovat toistaiseksi olleet lääkärit ja muut ns. erityisosaajat. Lähivuosina ongelma laajenee koko hoitohenkilöstöä koskevaksi. Työvoimapulaa on helpotettu osittain alueellisin yhteistoimintajärjestelyin, joita ovat esim. erikoissairaanhoidon ns. kapeiden erikoisalojen yhteistoiminnan järjestäminen sekä ostopalvelutoiminnan käyttäminen.

13 HENKILÖSTÖRAPORTTI Rekrytointi Oman toiminnan turvaamiseksi keskeistä on kuitenkin edelleen työolojen kehittäminen ja rekrytoinnin vahvistaminen sekä keskittäminen. Hoito- ja hoivatyön sijaisten hankintaa hoidettiin pääosin rekrytoijan toimesta. Rekrytoija on hoitanut osin myös muiden ammattiryhmien rekrytointia ja toiminut lähiesimiesten tukena ja apuna sijaisten hankinnassa. Henkilöstön joustavan käytön uusi toimintamalli otettiin käyttöön erikoissairaanhoidossa syyskuun puolivälissä, käytänteen juurruttaminen ja kehittäminen jatkuu edelleen. Toimintamalli on otettu pääosin positiivisesti vastaan, mutta kehitettävää vielä on. Hoito- ja hoivahenkilöstöä hankittiin erilaisten tapahtuminen kautta; kesätyöpörssi, sairaanhoitajapäivät, KYS-ERVA alueen yhteinen rekrytointi, oppilaitostapaamiset. Kevättalvella järjestettiin ensimmäistä kertaa oma KesäSosteri tapahtuma, joka sai hyvän vastaanoton. Sijaisuuksia ovat tehneet talosta eläkkeelle jääneet lähi- ja sairaanhoitajat, valmiit ammattilaiset sekä alan opiskelijat. Sijaistyövoiman saanti tulee haasteellisemmaksi koko ajan. Lääkäreiden rekrytointi on edelleen suuri haaste. Rekrytointisopimukset ovat ainakin perusterveydenhuollon osalta tuottaneet tulosta ja ns. kesälääkäreitä onkin saatu hyvällä menestyksellä. Sosteri panosti osaltaan myös osallistumalla Nuori Lääkäri - päiviin. Lisäksi rekrytointipanosta on tehty peruskorjaamalla lääkäreiden asunnoksi tarkoitettu H- talo. Henkilöstön saatavuuden ja tarvittavan osaamisen turvaaminen tulee korostumaan ja yhteistyö oppilaitosten ja työvoimahallinnon kanssa tulee yhä keskeisemmäksi tulevaisuudessa.

14 HENKILÖSTÖRAPORTTI TYÖAIKA Vuosityöaika eli tehty työpanos Tehty vuosityöaika työpäivinä saadaan seuraavalla kaavalla: Kalenterivuoden päivät ( 365 ) lauantait, sunnuntait, työaikaa lyhentävät arkipyhät = teoreettinen säännöllinen vuosityöaika ( työpäiviä ) vuosilomapäivät työpäivinä = säännöllinen vuosityöaika työpäivinä palkalliset poissaolot työpäivinä palkattomat poissaolot työpäivinä = tehty säännöllinen vuosityöaika työpäivinä + rahana korvatut lisä- ja ylityötunnit, jotka on muutettu työpäiviksi = tehty vuosityöaika työpäivinä Vuosityöaika vuonna 2012 on jakautunut seuraavasti: Vuosityöajan jakauma 2012 Lakisäät poissaolot 3,6 % Tilapäinen hoitovapaa 0,2% Muut poissaolot 7,3 % Vuosilomat 14,8 % Sairauslomat 5,8 % Tehty työaika 68,3 %

15 HENKILÖSTÖRAPORTTI Kokonaistyöaika eli teoreettinen säännöllinen vuosityöaika Alla olevissa taulukoissa on esitetty kokonaistyöaika, poissaolot, lisä- ja ylityöt sekä tehty vuosityöaika eli toteutunut työaika vuonna Ammattiryhmittäin tehty vuosityöaika työpäivinä. Ammattiryhmittäin tehty vuosityöaika työpäivinä vuonna 2012 Hoitohenkilökunta Ymp.valvonta Lääkärit, Akateemiset Amk, II-aste, Toimisto- Huolto- henkilökunta ja Kaikki AMMATTIRYHMÄ hammasl. opisto koulu henkilöstö henkilöstö eläinlääkintä Muut yhteensä Kokonaistyöaika Poissaolot Vakinaiset Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 80,2 % 68,8 % 71,1 % 72,7 % 76,4 % 77,0 % 62,3 % 73,3 % Kokonaistyöaika Poissaolot Määräaikaiset Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 101,4 % 86,0 % 87,8 % 92,3 % 89,8 % 100,0 % 91,2 % 92,2 % Kokonaistyöaika Poissaolot Työllistetyt Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 72,6 % 90,8 % 88,7 % Kokonaistyöaika Poissaolot 0 Muut Lisä- ja ylityöt 0 Yhteensä Toteutunut työaika 100,0 % 100,0 % 100,0 % Kokonaistyöaika Poissaolot Kaikki yhteensä Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 87,7 % 72,2 % 74,3 % 77,1 % 78,2 % 80,6 % 68,2 % 100,0 % 77,2 % Ammattiryhmittäin tehty vuosityöaika työpäivinä vuonna 2011 Hoitohenkilökunta Ymp.valvonta Lääkärit, Akateemiset Amk, II-aste, Toimisto- Huolto- henkilökunta ja Kaikki AMMATTIRYHMÄ hammasl. opisto koulu henkilöstö henkilöstö eläinlääkintä Muut yhteensä Kokonaistyöaika Poissaolot Vakinaiset Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 82,4 % 70,9 % 70,1 % 70,5 % 77,0 % 74,1 % 57,2 % 72,0 % Kokonaistyöaika Poissaolot Määräaikaiset Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 99,9 % 88,6 % 89,8 % 93,6 % 87,5 % 96,9 % 90,5 % 92,7 % Kokonaistyöaika Poissaolot Työllistetyt Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 90,9 % 92,9 % 92,5 % Kokonaistyöaika Poissaolot 0 Muut Lisä- ja ylityöt 0 Yhteensä Toteutunut työaika 100,0 % 100,0 % Kokonaistyöaika Poissaolot Kaikki yhteensä Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 88,2 % 73,5 % 73,9 % 75,5 % 78,9 % 78,6 % 65,1 % 100,0 % 76,4 %

16 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tulosalueittain tehty vuosityöaika työpäivinä Tulosalueittain tehty vuosityöaika työpäivinä vuonna 2012 Erikois- Perusterv.- Sosiaali- Keskushallinto Kaikki TULOSALUEET sairaanhoito huolto palvelut Yhteensä Tukipalvelut yhteensä Kokonaistyöaika Vakinaiset Poissaolot Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 73,5 % 71,8 % 70,8 % 72,2 % 76,6 % 78,9 % 73,3 % Kokonaistyöaika Määräaikaiset Poissaolot Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 93,0 % 90,9 % 92,4 % 92,2 % 93,3 % 73,0 % 92,2 % Kokonaistyöaika Työllistetyt Poissaolot Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 88,7 % 88,7 % 88,7 % Kokonaistyöaika Muut Poissaolot 0 0 Lisä- ja ylityöt 0 0 Yhteensä Toteutunut työaika 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Kokonaistyöaika Kaikki yhteensä Poissaolot Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 78,3 % 75,5 % 75,8 % 76,7 % 78,8 % 77,2 % 77,2 % Tulosalueittain tehty vuosityöaika työpäivinä vuonna 2011 Erikois- Perusterv.- Sosiaali- Kaikki TULOSALUEET sairaanhoito huolto palvelut Yhteensä Tukipalvelut Keskushallinto yhteensä Kokonaistyöaika Vakinaiset Poissaolot Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 72,7 % 70,2 % 69,5 % 71,0 % 75,0 % 84,1 % 72,0 % Kokonaistyöaika Määräaikaiset Poissaolot Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 93,1 % 93,2 % 92,5 % 93,0 % 91,4 % 97,2 % 92,7 % Kokonaistyöaika Työllistetyt Poissaolot Lisä- ja ylityöt Yhteensä Toteutunut työaika 92,5 % 92,5 % 92,5 % Kokonaistyöaika Muut Poissaolot 0 0 Lisä- ja ylityöt 0 0 Yhteensä Toteutunut työaika 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Kokonaistyöaika Kaikki yhteensä Poissaolot Lisä- ja ylityöt Yhteensä

17 HENKILÖSTÖRAPORTTI Seuraavassa kaaviossa on kuvattu Sosterin vakinaisen henkilökunnan (1414) tehtyä vuosityöaikaatyöpäivinä tulosalueittain 2011 ja Vakinaisen henkilökunnan vuosityöaika työpäivinä tulosalueittain ESH PTH SOS TUKI KESKUS Kaikki yhteensä Kokonaistyöaika Poissaolot Lisä- ja ylityöt Toteutunut työaika Kokonaistyöaika Poissaolot Lisä- ja ylityöt Toteutunut työaika Vakinaisen henkilökunnan vuosityöaika työpäivinä tulosalueittain KESKUS TUKI SOS PTH ESH

18 HENKILÖSTÖRAPORTTI Seuraavassa kaaviossa on kuvattu Sosterin koko henkilöstön (1 745) tehtyä vuosityöaikaa työpäivinä tulosalueittain 2011 ja Koko henkilökunnan vuosityöaika työpäivinä tulosalueittain ESH PTH SOS TUKI KESKUS Kaikki yhteensä Kokonaistyöaika Poissaolot Lisä- ja ylityöt Toteutunut työaika Kokonaistyöaika Poissaolot Lisä- ja ylityöt Toteutunut työaika Koko henkilökunnan vuosityöaika työpäivinä tulosalueittain KESKUS TUKI SOS PTH ESH

19 HENKILÖSTÖRAPORTTI Henkilöstön poissaolot Lakisääteisiä poissaoloja ovat esimerkiksi äitiys-, isyys- ja vanhempainlomat, hoitovapaat ja tilapäinen hoitovapaa, opintovapaat, vuorotteluvapaat sekä osa-aikaeläkkeellä olo. Muuksi poissaoloksi lasketaan esimerkiksi kuntoutuksessa olo, toisten tehtävien hoito, lomarahavapaa, ammattiyhdistys-, työsuojelu- ja yhteistoimintakoulutus sekä yksityisasiat. Muu poissaolo kohta sisältää mm. oman työantajan sisällä toisen vakanssin hoitamista koskevat poissaolot. Poissaolopäivät on esitetty alla olevissa taulukoissa kalenteripäivinä. Poissaoloja kertyi vuoden 2012 aikana yhteensä (v ) kalenteripäivää. Vuosilomapäiviä kertyi yhteensä (v ) kalenteripäivää. Sairaslomista ja työtapaturmista kertyi poissaolopäiviä yhteensä (v ) kalenteripäivää. Poissaolopäivät kalenteripäivinä tulosalueittain ja ammattiryhmittäin 2012 ja Vuosiloma Lakisääteinen Työ-, työmatka- ja Tilapäinen hoitovapaa poissaolo Sairausloma vapaa-ajan tapaturmat Muu poissaolo (lapsisairas) Yhteensä TULOSALUEET Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Erikoissairaanhoito ,6 % ,9 % ,5 % 778 1,5 % ,0 % 261 0,5 % % Perusterveydenhuolto ,8 % ,3 % ,6 % 715 1,6 % ,0 % 268 0,6 % % Sosiaalipalvelut ,4 % ,7 % ,8 % 280 0,9 % ,6 % 184 0,6 % % Yhteensä ,4 % ,8 % ,5 % ,4 % ,4 % 713 0,6 % % Tukipalvelut ,4 % ,7 % ,6 % 763 2,7 % ,3 % 85 0,3 % % Keskushallinto ,1 % 15 1,4 % 18 1,7 % 0 0,0 % ,2 % 6 0,6 % % Kaikki yhteensä ,7 % ,4 % ,8 % ,6 % ,0 % 804 0,5 % % 2011 Vuosiloma Lakisääteinen Työ-, työmatka- ja Tilapäinen hoitovapaa poissaolo Sairausloma vapaa-ajan tapaturmat Muu poissaolo (lapsisairas) Yhteensä TULOSALUEET Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Erikoissairaanhoito ,6 % ,5 % ,8 % ,9 % ,7 % 291 0,6 % % Perusterveydenhuolto ,4 % ,5 % ,2 % 845 1,9 % ,3 % 247 0,6 % % Sosiaalipalvelut ,7 % ,1 % ,7 % 685 2,1 % ,9 % 154 0,5 % % Yhteensä ,6 % ,6 % ,1 % ,3 % ,8 % 692 0,5 % % Tukipalvelut ,7 % ,2 % ,3 % 756 2,3 % ,2 % 107 0,3 % % Keskushallinto ,1 % 0 0,0 % 52 14,1 % 0 0,0 % 58 15,8 % 0 0,0 % % Kaikki yhteensä ,9 % ,3 % ,5 % ,3 % ,4 % 799 0,5 % % Lakisääteinen Työ-, työmatka- ja Tilapäinen hoitovapaa 2012 Vuosiloma poissaolo Sairausloma vapaa-ajan Muu poissaolo (lapsisairas) Yhteensä AMMATTIRYHMITTÄIN Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä tapaturmat % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Lääkärit ,8 % 313 3,2 % 668 6,8 % 240 2,4 % ,5 % 28 0,3 % % Akateemiset ,5 % ,4 % 241 4,1 % 5 0,1 % ,3 % 36 0,6 % % Hoitohenkilökunta, AMK, opisto ,2 % ,7 % ,1 % 796 1,3 % ,1 % 384 0,6 % % Hoitohenkilökunta, toinen aste, koulu ,2 % ,4 % ,6 % 722 1,7 % ,5 % 258 0,6 % % Huoltohenkilöstö ,9 % 837 4,9 % ,1 % 370 2,2 % ,8 % 32 0,2 % % Toimistohenkilökunta ,9 % 763 5,0 % ,3 % 401 2,7 % ,8 % 52 0,3 % % Ympäristävalvontahenkilökunta ja eläinlääkintä ,9 % ,1 % 61 3,0 % 2 0,1 % ,2 % 14 0,7 % % Kaikki yhteensä ,7 % ,4 % ,8 % ,6 % ,0 % 804 0,5 % % Lakisääteinen Työ-, työmatka- ja Tilapäinen hoitovapaa 2011 Vuosiloma poissaolo Sairausloma vapaa-ajan Muu poissaolo (lapsisairas) Yhteensä AMMATTIRYHMITTÄIN Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Päiviä % Lääkärit ,5 % 583 6,2 % ,2 % 0 0,0 % ,6 % 55 0,6 % % Akateemiset ,0 % ,2 % 269 5,1 % 11 0,2 % ,1 % 22 0,4 % % Hoitohenkilökunta, AMK, opisto ,1 % ,6 % ,2 % ,6 % ,8 % 411 0,6 % % Hoitohenkilökunta, toinen aste, koulu ,0 % ,4 % ,7 % 946 2,0 % ,5 % 210 0,4 % % Huoltohenkilöstö ,4 % ,8 % ,6 % 887 4,6 % ,3 % 48 0,3 % % Toimistohenkilökunta ,1 % 516 3,4 % ,7 % 128 0,8 % ,6 % 39 0,3 % % Ympäristävalvontahenkilökunta ja eläinlääkintä ,5 % ,9 % ,4 % 118 5,5 % ,1 % 14 0,7 % % Kaikki yhteensä ,9 % ,3 % ,5 % ,3 % ,4 % 799 0,5 % %

20 HENKILÖSTÖRAPORTTI Diagnoosi ja sairausloman pituus 2012 ja Diagnoosi Poissaolopäivät Työntekijät, joilla poissaolo Poissaoloaika/työntekijä Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet ,5 Hengityselinten sairaudet ,8 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ,4 Sairausloman pituus Poissaolopäivät Työntekijät, joilla poissaolo Poissaoloaika/työntekijä Poissaolojaksot 1-3 pv , pv , pv ,3 632 yli 30 pv , Diagnoosi Poissaolopäivät Työntekijät, joilla poissaolo Poissaoloaika/työntekijä Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet ,9 Hengityselinten sairaudet ,3 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ,0 Sairausloman pituus Poissaolopäivät Työntekijät, joilla poissaolo Poissaoloaika/työntekijä Poissaolojaksot 1-3 pv , pv , pv ,3 566 yli 30 pv ,2 232 Diagnoosiryhmässä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt mm. ahdistus ja masennus, erilaiset stressireaktiot

21 HENKILÖSTÖRAPORTTI Seuraavissa kaavioissa poissaolot on jaoteltu palkallisiin, osapalkallisiin ja palkattomiin poissaoloihin. Näihin kuuluvat sairauslomat, työtapaturmat, ammattitaudit, perhevapaat ja muut poissaolot. Palkallinen 2012 Palkallinen 2011 Osapalkallinen 2012 Osapalkallinen 2011 Palkaton 2012 Palkaton 2011 Yhteensä 2012 Yhteensä 2011 TULOSALUEET työpv % työpv % työpv % työpv % työpv % työpv % työpv % työpv % Erikoissairaanhoito ,1 % ,8 % 986 1,9 % ,9 % ,0 % ,3 % % % Perusterveyden huolto ,1 % ,4 % 599 1,4 % ,5 % ,5 % ,1 % % % Sosiaalipalvelut ,3 % ,3 % ,7 % ,4 % ,0 % ,3 % % % Tukipalvelut ,6 % ,8 % 592 2,1 % 633 1,9 % ,3 % ,3 % % % Keskushallinto ,9 % ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % ,1 % 33 9,0 % % % Kaikki yhteensä ,4 % ,5 % ,1 % ,9 % ,5 % ,7 % % % Poissaolojen palkallisuus kalenteripäivinä Erikoissairaanhoito Perusterveyden huolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Keskushallinto

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS 1 SOSTERI... 1 1.1 Perustehtävä... 2 1.2 Henkilöstöpolitiikka ja -strategia... 2 2 ORGANISAATIORAKENNE VUONNA 2013... 4 2.1 Tulosalueet... 5 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 SISÄLLYS 1 SOSTERI 1 1.1 Perustehtävä 2 1.2 Henkilöstöstrategia 2 2 ORGANISAATIORAKENNE 3 2.1 Palvelualueet 4 2.2 Tulosalueet 5 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 5 3.1 Palvelussuhteen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 SISÄLLYS 1 SOSTERI...1 1.1 Perustehtävä...2 1.2 Henkilöstöstrategia...2 2 ORGANISAATIORAKENNE...3 2.1 Palvelualueet...4 2.2 Tulosalueet...5 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...5 3.1

Lisätiedot

Kuntayhtymähallitus 18.3.2008 49 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Kuntayhtymähallitus 18.3.2008 49 HENKILÖSTÖRAPORTTI Kuntayhtymähallitus 18.3.2008 49 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SISÄLLYS 1 SOSTERI...1 1.1 Perustehtävä...2 1.2 Henkilöstöstrategia...2 2 ORGANISAATIORAKENNE...3 2.1 Palvelualueet...4 2.2 Tulosalueet...5 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYS 1. SOSTERI... 1 1.1 Perustehtävä... 2 1.2 Sosterin strategia... 2 2. ORGANISAATIORAKENNE VUONNA 2014... 4 2.1 Tulosalueet... 5 2.2 Henkilöstökulut tulosalueittain... 5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 SISÄLLYS 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY = SOSTERI... 1 1.1 Perustehtävä... 2 1.2 Sosterin strategia... 2 2. ORGANISAATIORAKENNE... 4 2.1 Tulosalueet... 5 2.2 Henkilöstökulut

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

SULKAVAN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SULKAVAN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SULKAVA 2009 Sisällysluettelo 2 I LUKU YHTEISTOIMINNAN PERIAATTEET 1 Yhteistoimintasopimuksen tarkoitus 3 II LUKU YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN TOIMINTATAVAT 2 Yhteistyötoimikunnan

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI 1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI Luonnos Heikki P. 5.7.2010 Muutokset 27.7.2010, KL, TJ, HH, SP ja PM KUNTAKOHTAISET KUSTANNUSPAIKAT ENONKOSKI TK 1 KERIMÄKI

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilökunta toimielimittäin 31.12.2011... 3 1.2. Henkilöstömäärän kehitys toiminnoittain 2008 2011... 4 1.3. Henkilökunnan

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100

Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100 TUOTTAVUUDESTA Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100 Hyvinkään sairaala 112 119 Pohjois-Karjalan keskussairaala 114 119 Päijät-Hämeen keskussairaala 109 108

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

SOSTERIN TILASTOJA

SOSTERIN TILASTOJA SOSTERIN TILASTOJA 2007 2016 SISÄLTÖ 1 AVAUS... 3 1.1 Sosterin perustaminen ja tavoite... 3 1.2 Tulosalueiden muutokset eri vuosina... 5 2 PALVELUT, KESKEISET TOIMINTALUVUT JA VÄESTÖ... 6 2.1 Erikoissairaanhoito...

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

Taloustilanne Pj-kokous

Taloustilanne Pj-kokous Taloustilanne 30.4.2016 Pj-kokous 6.6.2016 Talous / huhtikuu 2016 Tuloslaskelma HUHTIKUU 2016 Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 Myyntituotot -131 256 713,00-46 243 569,83 35,2% -44 700

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Käsitelty: Kunnanhallitus 25.3.2014, 118 Kehittämistoimikunta 22.4.2014, 13 Tarkastuslautakunta 3.4.2014, 12 Kunnanhallitus 27.5.2014, 205 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009 Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelman rakenne Tasa-arvotilanteen nykytila Henkilöstön rakenne Palkkakartoitus Työn ja perheen yhteensovittaminen Koulutus ja itsensä

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1 SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1. YLEISTÄ Työnantaja ja pääsopijajärjestöt tekivät sopimuksen yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan kehittämisestä, toteuttamistavoista

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2013... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 5 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus: Pirkanmaa2019 Henkilöstöinfot 4.4. ja , Hämeenkyrön kunta

Sote- ja maakuntauudistus: Pirkanmaa2019 Henkilöstöinfot 4.4. ja , Hämeenkyrön kunta Sote- ja maakuntauudistus: Pirkanmaa2019 Henkilöstöinfot 4.4. ja 11.2017, Hämeenkyrön kunta 13.4.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Pirkanmaa2019: yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen 13.4.2017 2 www.pirkanmaa2019.fi

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Käsittely: KH 27.4.2015 KV 8.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014... 2 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 2 2. KUNNAN HENKILÖSTÖRAKENNE... 3

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää!

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää! HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyvää työpäivää! HUS:N STRATEGIA JA ARVOT HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ Johtaminen ja työprosessien kehittäminen Kehittymismahdollisuudet Henkilöstösuunnittelu, hallinta ja seuranta Yhteistoiminta

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Varhaisen välittämisen

Varhaisen välittämisen Varhaisen välittämisen malli käytännössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Mervi Flinkman Työvoimapoliittinen asiantuntija, sh, TtT Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

JOHDANTO 2 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 3 2. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET 4 3. TYÖAIKA JA TYÖPANOS 5 4. POISSAOLOT 6

JOHDANTO 2 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 3 2. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET 4 3. TYÖAIKA JA TYÖPANOS 5 4. POISSAOLOT 6 1(10) JOHDANTO 2 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 3 2. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET 4 3. TYÖAIKA JA TYÖPANOS 5 4. POISSAOLOT 6 5. TYÖNTEKIJÖIDEN TOIMINTAKYKY JA TYÖHYVINVOINTI 7 5.1 Tavoitekeskustelut 7 5.2 Työnohjaus 7 5.3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2014... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 4 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot