Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 KAINUUN AMMATTIOPISTO -LIIKELAITOKSEN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2011

24 2 KAINUUN AMMATTIOPISTO - LIIKELAITOKSEN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2011 KAINUUN AMMATTIOPISTO LIIKELAITOS v HENKILÖSTÖRAPORTTI Henkilöstö Ikärakenne ja eläköityminen Henkilöstön vaihtuvuus ja pysyvyys Henkilöstön keskipalkka Henkilöstön koulutus ja kehittäminen Sairauspoissaolot ja työtapaturmat Vuosi- äitiys ja isyyslomat sekä hoito- ja vuorotteluvapaat Työhyvinvointitoiminta ja työsuojelun yhteistoiminta (ml. kuntoutus) Työilmapiiritutkimukset Työterveyshuolto Henkilöstön palkitseminen Liitteet

25 3 KAINUUN AMMATTIOPISTO LIIKELAITOS v Henkilöstöjohtamisen tavoitteet Kainuun ammattiopiston henkilöstöjohtamisen keskeiset tavoitteet määritellään vuosittain päivitettävässä strategiassa, mikä kuvataan tuloskortilla (BSC). Lisäksi KAOn henkilöstöhallintoa ohjaa myös Kainuun maakunta kuntayhtymän tavoitteet sekä ohjeet. Henkilöstöraportissa kuvataan keskeisiä henkilöstöön liittyviä tietoja ja tunnuslukuja, sekä niiden pohjalta tehtyjä arviota tavoitteiden onnistumisesta. Lisäksi erilaisten aikasarjojen avulla kuvataan kehityksen suuntaa. Kainuun ammattiopiston strategiassa on määritelty strategiseksi tavoitteeksi henkilöstön osalta huippuhenkilöstö ja kriittiseksi menestystekijäksi Globaali ennakointitaito ja sisäinen yrittäjyys. Sitova tavoite vuodelle 2011 oli saada henkilöstöpalautteen arvosanaksi vähintään 3,6. Nämä tavoitteet ovat ohjanneet henkilöstöjohtamista ja henkilöstön kehittämisen painopisteitä ja toimenpiteitä lyhyellä aikavälillä. Yhteisöllisyys tukee ja vahvistaa koko organisaatiota ja yksittäistä työntekijää jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössämme. Henkilöstön yhteisöllisyyttä ja jaksamista ylläpidetään muun muassa yhteisillä tilaisuuksilla kuten kevätjuhlalla, liikuntapäivällä ja Kevätpippaloilla. Lisäksi KAOn henkilökunta on voinut hyödyntää myös Kainuun maakunta kuntayhtymän tuomista henkilökuntaetuisuuksista. KAO:n henkilökuntakerho, jossa ovat jäseninä kaikki työntekijät, tukee monipuolisesti henkilöstön yhteisiä liikunta- ja kulttuuriharrastuksia. Syksyllä toteutetun Työolobarometrikyselyn tulokset osoittavat henkilöstön työkyvyn kohentuneen hieman.

26 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI Henkilöstö Kainuun maakunta kuntayhtymän koulutustoimialan päättävänä elimenä on toiminut koulutuslautakunta. Kainuun ammattiopisto -liikelaitoksen johtokunta toimii ammatillisesta koulutuksesta päättävänä elimenä ja sen päätökset ovat alisteisia koulutuslautakunnalle. Koulutusjohtajat ja koulutuspäälliköt on laskettu opetushenkilöstömäärään. Osaaikaeläkkeellä oli 26 opettajaa ja 1 muuta henkilöstöä, yhteensä 27 henkilöä. Koulutusaloilla oli 51 sivutoimista tuntiopettajaa. Sivutoimiset tuntiopettajat ja sijaiset eivät ole mukana henkilöstön määrässä (KUVIO 1). Tarkempi erittely on LIITE- TAULUKOISSA 1-2 (henkilöstön määrä aloittain (1) ja vuodelta 2011 tulosyksiköittäin (2)). Kainuun ammattiopisto -liikelaitoksessa on HTV 1:n (HTV 1= palveluksessaolopäivien lukumäärä) mukaan toteutunut 531,20 henkilötyövuotta. HTV 2 (HTV 2= palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä) on 515,14 ja tehty työaika on 377,13 vuotta (sisältää vain todella tehdyt työpäivät), KUVIO 2. Ammatillisen peruskoulutuksen opettajien osalta laskelma ei ole tarkka, koska he ovat opettajan työajassa (190 pv/vuosi). Henkilöstön määrä KUVIO 1: Henkilöstö Opetushenkilöstö Muu Henkilöstö Henkilötyövuosi HTV ,7 531,2 474,33 491,65 422, Henkilötyövuosi HTV KUVIO 2: Henkilötyövuodet HTV

27 5 Liikevaihto ja henkilöstökustannukset Liikevaihto kuvaa liikelaitoksen toiminnan laajuutta. Tavoitteena on kustannusten pitäminen suhteessa liikevaihtoon sellaisella tasolla, että sillä kyetään turvaamaan koulutuspalveluista aiheutuvat kustannukset ja mahdollistamaan oppilaitoksen kehittäminen. Tavoitteena on, että henkilöstökustannukset ovat tasapainoisessa suhteessa taloudelliseen kantokykyyn sekä tuloksellisuusvaatimuksiin ja -kehitykseen. Tavoitteena on, että henkilöstökustannusten osuus liikevaihdosta ei ylitä 50 %. Vuonna 2011 ammattiopiston liikevaihto on 39,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto on kasvanut 43,8 % välillä Muutos on suurempi kuin opiskelija-, opetustunti-, tutkinto-, henkilöstö- ja toimitilamäärien vastaavan ajan kehitys. Kainuun ammattiopiston henkilöstökustannukset vuonna 2011 lakisääteisine henkilösivukuluineen olivat yhteensä 24 miljoonaa euroa. Ne ovat 61,1 % liikevaihdosta. KUVIOSSA 3 on esitetty liikevaihdon ja henkilöstökustannusten kehitys ,4 Liikevaihdon ja henkilöstökustannusten kehitys ( ) ,9 35,4 19,8 38,3 39,1 39,4 22, KUVIO 3: Liikevaihdon ja henkilöstökustannusten kehitys Johtopäätös. Tilanne on huolestuttava. Palkkakustannusten osuus vuonna 2011 oli 61,1 % liikevaihdosta. Henkilöstökulujen osuus ei ole tavoitteiden mukainen ja paineita tehokkuuden lisäämiseksi on olemassa. Henkilöstö- ja opiskelijamäärän suhde 23,3 24,0 Liikevaihto henkilöstökustannukset Henkilöstö- ja opiskelijamäärien suhde kuvaa työn tuottavuutta yhtenä näkökulmana. Mittari kertoo opiskelijamäärän aritmeettiseen keskiarvon suhteessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön (opettajat ja muu henkilöstö) määrään kunkin vuoden viimeisenä päivänä. Tavoitteena on pitää henkilöstö- ja opiskelijamäärien suhdeluku keskimäärin yli 10. Koko henkilöstön osalta suhdeluku on hitaasti huonontunut ja tasoittunut viimeisen kolmen vuoden aikana (KUVIO 4).

28 6 Opiskelija - henkilöstömäärän välinen suhde ,01 8,90 8,50 7,71 7, KUVIO 4: Opiskelija henkilöstömäärän välinen suhde Johtopäätös. Henkilöstömäärä suhteessa opiskelijamäärään ei ole kehittynyt toivottuun suuntaan. Tehokkuuden kasvattamiseksi suhdeluvun on kasvettava ja tämä tulee vaatimaan erilaisia työnantajan toimenpiteitä Sukupuolijakauma Naiset Miehet KUVIO 5: Sukupuolijakauma Ikärakenne ja eläköityminen Tavoitteena on, että työyhteisössä on eri-ikäisiä työntekijöitä. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakaumaa, keski-ikää ja eläköitymistilastoa on kuvattu seuraavana olevissa TAULUKOISSA 1-2 ja KUVIOSSA 6.

29 7 TAULUKKO 1: Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 2011 (mukana pää- ja sivutoimiset) Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma vuonna 2011 (pää- ja sivutoimiset) alle 20v 20-24v 25-29v 30-34v 35-39v 40-44v 45-49v 50-54v 55-59v 60+ Yht. vakinaiset henkilöt, naiset vakinaiset henkilöt, miehet yhteensä määräaikaiset henkilöt, naiset määräaikaiset henkilöt, miehet yhteensä TAULUKKO 2: Henkilöstön keski-ikä Vakin. henkilöstö, naiset 50,27 49,84 48,75 48,91 48,79 Vakin. henkilöstö, miehet 49,91 49,4 49,55 50,03 50,08 Määräaikaiset, naiset 38,28 39,74 40,05 38,17 40,85 Määräaikaiset, miehet 43,75 43,23 45,3 43,45 45,10 Eläkkeelle jääneet Eläkkeelle jääneet KUVIO 6: Eläkkeelle jääneet Johtopäätös: Ikäjakauman muutokset ja eläköityminen ovat hallittavissa tulevana noin 10 vuotena, edellyttäen, että lähtövaihtuvuus alle 45-vuotiaiden ryhmässä pysyy matalana. 3. Henkilöstön vaihtuvuus ja pysyvyys Vuonna 2011 erosi palveluksesta 19 vakinaisessa palvelussuhteessa olevaa henkilöä jääden eläkkeelle, siirtyen kaupungin tai maakunnan toiseen työyksikköön tai siirtyen toisen työnantajan palvelukseen. Yleisesti ottaen henkilöstön työssäoloajat ovat pitkiä.

30 8 Vakinaisen henkilöstön palveluksessaoloaika Yli-30v v v v v 5-9 v 2-4 v Alle 2-v Miehet Naiset KUVIO 7: Vakinaisen henkilöstön palveluksessaoloaika Henkilöstön keskipalkka Tavoitteena on, että sekä opetus- että muun henkilöstön keskipalkka on kilpailukykyinen yhdessä muiden henkilöstöpoliittisten kannustimien ja etujen kanssa. OVTES:in mukaan palkkansa saavien keskiansio oli 3 472,91 euroa ja KVTES:n ja Teknisten sopimuksen alaisen muun henkilöstön 2 347,96 euroa kuukaudessa. Johtopäätös: KAO:n henkilöstön palkkataso on virka- ja työehtosopimusten mukainen. 5. Henkilöstön koulutus ja kehittäminen Opettajien kelpoisuus Tavoitteena on, että opettajilla on säädösten mukainen kelpoisuus. Opetushallitukselle tehdään opettajatilastointia joka toinen vuosi maalis-huhtikuun aikana. Viimeisin Tilastokeskuksen keräämä opettajatilasto on vuodelta 2010, jossa on kerätty tietoa muun muassa opettajien muodollisesta kelpoisuudesta sekä ammatillisen peruskoulutuksen että aikuiskoulutuksen osalta KUVIO 8. Vuoden 2010 tilaston mukaan KAOssa oli opettajia yhteensä 364 ja heistä kelpoisia 235 eli 64,6 % Kelpoiset opettajat KUVIO 8: Kelpoiset opettajat 2008, 2010 Johtopäätös: KAO:n opettajien peruskoulutustaso ei ole riittävä.

31 9 Koulutuspäivät Tavoitteena on, että henkilöstö myös osallistuu aktiivisesti täydennyskoulutukseen ja muuhun henkilöstön kehittämiseen. Työelämäjaksojen tarkoituksena on uudistaa opetustehtävissä toimivien ammatillista osaamista työelämän tarpeiden suuntaan. Henkilöstön koulutuspäivien kehitystä vuosina on kuvattu KUVIOSSA 9. Tarkempi erittely koulutuspäivistä tulosyksiköittäin vuodelta 2011 on LIITETAULUKOSSA 3. Koulutuspäivät / henkilö Henkilöstö Henkilöstö 7,15 4,36 5,05 5,03 6,25 KUVIO 9: Henkilöstön koulutuspäivät Koulutuspäiviä v kertyi yhteensä 2951 työpäivää. Henkilöstön koulutusajan palkkakustannukset henkilösivukuluineen ovat euroa. Muihin koulutuksen kustannuksiin; osallistumismaksuihin, matka- ja majoituskustannuksiin sekä päivärahoihin käytettiin yhteensä euroa. Koulutuskustannukset olivat yhteensä euroa. Henkilöstön kehittämiseen käytettiin 1,7 % liikevaihdosta. Henkilöstön osallistuminen työelämäjaksoille Työelämäjaksoille osallistuneiden osuus koko henkilöstöstä kasvoi vuoteen 2009 saakka, mutta alentui vuonna 2010 merkittävästi. Vuonna 2011 työelämäjaksoille osallistui 6,8 % koko henkilöstöstä (KUVIO 10). Työelämäjaksojen pituudessa osallistunutta henkilöä kohden on ollut vuosien välisenä aikana aaltoliikettä (KUVIO 11). Työelämäjaksoihin osallistuneiden henkilöiden osuus henkilöstöstä (%) ,6 7,4 6, ,2 4, KUVIO 10: Työelämäjaksolla suoritettujen päivien suhde työelämäjaksoilla olleeseen henkilöstöön

32 Työelämäjaksolla suoritettujen päivien suhde työelämäjaksoilla olleeseen henkilöstöön ,6 6,39 13,86 15,35 9, KUVIO 11: Työelämäjaksolla suoritettujen päivien suhde työelämäjaksoilla olleeseen henkilöstöön Johtopäätös: Henkilöstön koulutuksen ja kehittämisen määrä ja laatu ovat olleet viime vuosina tyydyttäviä. Lukujen perusteella henkilöstö uudistaa osaamistaan työelämäjaksojen avulla keskimäärin joka 15. vuosi. 6. Sairauspoissaolot ja työtapaturmat Tavoitteena on terve henkilökunta. Työtapaturmien määrässä tavoitteena on 0- tapaturmataso. Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien tilastollista kehitystä on kuvattu seuraavana olevissa KUVIOSSA 12 ja TAULUKOSSA 3. Sairauspäiviä keskimäärin / henkilö ,46 6,59 6,22 6,78 5, Sairauspviä ka / henkilö KUVIO 12: Henkilöstö sairauspoissaolot työpäivinä Sairauspoissaolopäiviä v oli yhteensä työpäivää ja kalenteripäivinä Sairauspoissaolojen palkkakustannukset sosiaalimaksuineen ovat euroa. TAULUKKO 3: Henkilöstön tapaturmat Henkilöt Työtapaturmapäiviä

33 Työtapaturmien/ammattitautien johdosta työstä poissaoloa oli yhteensä 126 työpäivää ja kalenteripäivinä 185. Johtopäätös: Henkilöstön sairauspäivien määrä on laskenut. Työtapaturmien määrä on ollut kasvusuunnassa vuosien aikavälillä ja tämä ei ole tyydyttävä tilanne. 7. Vuosi- äitiys ja isyyslomat sekä hoito- ja vuorotteluvapaat Tavoitteena on turvata lakisääteisten lomien ja vapaiden käyttömahdollisuus koko henkilöstölle niin, että vuosi- ja muut lomat sekä vapaat tukevat parhaalla mahdollisella tavalla lepoa ja virkistystä sekä yksityisen elämänpiirin muuttuvia tarpeita. Ammattiopiston pidetyt vuosilomat vuonna 2011 ovat olleet työpäivää. Palkkauskustannuksina nämä tekevät yhteensä euroa. TAULUKKO 4: Henkilöstön äitiys-, isyys- ja vanhempainlomat sekä hoitovapaat Työpäivinä Äitiys- ja vanhempainvapaat 1504 Isyysvapaat 225 Hoitovapaat 448 Yhteensä 2177 Perhevapaita on käyttänyt yhteensä 31 henkilöä. Vuorotteluvapaalla on ollut 3 henkilöä, yhteensä 279 työpäivää. 8. Työhyvinvointitoiminta ja työsuojelun yhteistoiminta (ml. kuntoutus) Työhyvinvointitoiminnalla ja työturvallisuudesta huolehtimalla henkilöstön työturvallisuus, työkyky ja työssä jaksamisen sekä henkinen hyvinvointi pysyvät hyvällä tasolla. Säännöllinen johdon yhteistyö työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön kanssa edistää työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtamista ja kehittämistä. Henkilöstön vapaaajan toimintaa tuetaan henkilökuntakerhon kautta tukemalla sen toimintaa rahallisin avustuksin. Kainuun maakunta -kuntayhtymän työsuojelutoimikunnassa henkilöstön edustajana on lehtori Kaisu Soukkala-Hekkala ja hän toimii myös Kainuun maakunta kuntayhtymän työsuojeluvaltuutettuna. Koulutustoimialan johtaja Anssi Tuominen toimii työsuojelutoimikunnan puheenjohtajana. Kainuun ammattiopiston työsuojeluasiamiehinä ovat vuoden 2011 aikana toimineet Pekka Laakkonen (Kajaani), Ilmo Pulkkinen (Kuhmo) ja Ville Loukusa (Kuusamo). Työsuojelukatselmuksia on vuoden 2011 aikana tehty eri toimipisteissä ja eri koulutusaloilla. Katselmuksissa mukana on ollut työsuojeluvaltuutettu Kaisu Soukkala- Hekkala ja työterveyshoitaja Sari Hynynen. KAOn henkilökunnalla on mahdollisuus käyttää oppilaitoksen tiloja erilaisiin liikunnallisiin ja muihin harrastuksiin. Kuusamossa oli mahdollisuus käyttää Kuusamon Liikuntakeskuksen palveluja pienellä omavastuuosuudella. 11

34 Koko henkilöstön yhteinen liikuntapäivä pidettiin Vuokatin Urheiluopistolla 9.9., Kaon yhteinen kevätjuhla Seppälässä ja pikkujoulu saneeratussa OPPI 4 - rakennuksessa Kajaanissa. Henkilökuntakerho järjesti ja tuki erilaisia tapahtumia, mm. keilailu- ja pilkkikilpailuja sekä maksoi osallistumismaksut moniin urheilu- ja liikuntatapahtumiin. Henkilökuntakerho tuki myös elokuvissa käyntiä. Kainuun maakunta kuntayhtymän yhteinen henkilökuntakortti etuineen oli KAOn henkilökunnan käytössä. Palkallisessa Tyk- kuntoutuksessa vuonna 2011 oli 2 henkilöä yhteensä 19 kalenteripäivää, 17 työpäivää. Johtopäätös: Omaehtoisen terveysriskien hallinnan tukeminen työnantajan keinoin on hyvin hoidettu. 9. Työilmapiiritutkimukset Työilmapiirimittaukset toimivat työhyvinvoinnin tilan ja kehityksen yleismittareina, sekä siinä, että voidaan tehdä eri organisaatioyksiköiden välistä vertailua. Joka toinen vuosi tehtävä AMKEn työyhteisökysely toteutettiin syksyllä Kyselyn vastausprosentti oli 75,3 % ja kyselyn tulosten ka. oli 3,66. Vastaavan kyselyn tulos vuonna 2007 oli 3,65 ja vuonna ,59. Seuraavassa KUVIOSSA 13 on AMKEn TOB kyselyn tulokset eri vuosilta. 12 4,50 4,30 4,10 3,90 3,70 3,50 3,30 3,10 2,90 2,70 2, Työterveyshuolto KUVIO 13: AMKEn työolobarometrin tulokset KAOssa Työkyky Työn kehittävyys Ergonomia Esimiestyö Tiedonkulku ja vuorovaikutus Optimaalinen kuormitus Johtopäätös: Työilmapiirimittaukset ovat tukeneet KAO:n työolosuhteiden kehittämistä kohtuullisen hyvin. Työterveyshuollon tehtävänä on henkilöstöön kohdistuvan työhyvinvointitoiminnan työnjaossa tarjota ne palvelut laadukkaasti ja riittävästi, jotka on määritelty työterveyshuollon kanssa tehdyssä sopimuksessa ja suunnitelmassa.

35 Kainuun ammattiopiston työterveyshuollon on hoitanut Kainuun maakunnan alainen Kainuun Työterveys liikelaitos Kainuussa, Condia Kuusamossa ja Suomen Terveystalo Oy Vantaalla. Johtopäätös: Työterveyshuollon vaikuttavuuden arviointi vaatii jatkossa tilasto- ja arviointitietoa saaduista yhteistyöstä, palveluista ja astetuista tavoitteista Henkilöstön palkitseminen Henkilöstön palvelua arvostetaan jakamalla Suomen Kuntaliiton ansiomerkit 30 ja 40 vuoden palveluista. Ansiomerkkien jakamista on eritelty KUVIOSSA 14. Suomen Kuntaliiton ansiomerkkejä 30 ja 40 vuoden palveluksesta jaettiin yhteisessä kevättapaamisessa Ansiomerkit v v 1 2 KUVIO 14: Henkilöstölle jaetut Suomen Kuntaliiton ansiomerkit

36 14 Liitteet 1-3 LIITETAULUKKO 1(2) Henkilöstön määrä aloittain , mukana ei ole sivutoimiset opettajat. Koulutusala Opetuksen kehittäminen ja projektit Ruokahuolto IT-palvelut Opiskelijahuolto Liiketalous Hyvinvointiala Matkailuja ravitsemisala Tekniikka ja liikenne Kulttuuri Yhteinen henkilöstö Luonnonvaraala Kuhmon toimipaikka Sotkamon toimipaikka Suomussalmen toimipaikka toimi- Vaalan paikka Kuusamon toimipaikka Kuhmon kansalaisopisto Aikuiskoulutus Yhteensä

37 15 LIITETAULUKKO 2(2) Henkilöstön määrä tulosyksiköittäin 2011, mukana ei ole sivutoimiset opettajat Tulosyksikkö Opetushenkilöstö Muu henkilöstö Yhteiset palvelut 25 Aikuiskoulutus hallinto ja kehittäminen Opetuksen hallinnointi ja kehittäminen IT-palvelut 13 Opiskelijahuolto 9 Kauppa ja hallinto 16 Sosiaali-ja terveysala 19 1 ravitse- Matkailu-ja musala Tekniikka ja liikenne Kulttuuriala 21 Seppälä 9 14 Kuhmo/liiketalous 4 Kuhmo/Tekniikka ja liikenne Kuhmon kansalaisopisto Sotkamo/Matkailu- ja ravitsemusala Suomussalmi/sosiaali ja terveysala Suomussalmi/Tekniikka ja liikenne Kuusamon toimipaikka Aikuiskoulutus : Palveluosasto 19 2 Sosiaali-ja terveysala 22 Teollisuusosasto 45 4 IT-osasto 10 1 Oppisopimus 1 4 Luonnonvara-ala 23 Kulttuuriala 8 Yhteensä

38 16 LIITETAULUKKO 3 Henkilöstön koulutuspäivät 2011 tulosyksiköittäin Kalenteripäivät koulutuspvt/hlö Työpäivät Koulutuspvt/hlö Tulosyksikkö Yhteiset palvelut 91 3, , Aikuiskoulutus hallinto/kehittäminen 16 2, , Opetuksen hallinnointi ja kehittäminen 176 9, , IT-palvelut 30 2, , Opiskelijahuolto , , Kauppa ja hallinto 59 3, , Sosiaali- ja terveyssala 113 5, , Matkailu- ja ravitsemusala 120 6, , Tekniikka ja liikenne 408 5, , Kulttuuriala 136 6, , Seppälä 159 6, , Kuhmo/Liiketalouden ala 20 5, , Kuhmo/Tekniikka ja liikenne 7 1,17 7 1, Sotkamo/matkailu- ja ravitsemusala 73 9, , S-salmi/sosiaali ja terveysala 4 1,00 2 0, S-salmi/tekniikka ja liikenne 7 1,00 7 1, Palveluosasto , , Sosiaali ja terveysalan osasto , , Teollisuusosasto 274 5, , IT-osasto , , Oppisopimusosasto 47 9, , Luonnonvara-ala 160 6, , Kulttuuriala 84 10, , Kuusamo 265 4, , Kuhmon kansalaisopisto 2 0,40 0 0,00 Summa

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö

Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö Kaukametsä, Kouta-sali Kajaani ti 1.6.2010 Anssi Tuominen koulutustoimialan johtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KOULUTUS-

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Laatukriteerien pilotointi Itsearvioinnin toteutus ja OPHn arviointiryhmän käynti KAOssa

Laatukriteerien pilotointi Itsearvioinnin toteutus ja OPHn arviointiryhmän käynti KAOssa Laatukriteerien pilotointi Itsearvioinnin toteutus ja OPHn arviointiryhmän käynti KAOssa 31.10.2014 Esa Oikarinen Koulutuspäällikkö Kainuun ammattiopisto Kainuun ammattiopisto (KAO) Osa Kajaanin kaupungin

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu. Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009. Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja

Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu. Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009. Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009 Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja MAAKUNTAKOKEILUN MERKKIPAALUT pääministeri Paavo Lipponen 16.10.2001 selvitysmies

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Sivistystoimen yhteistyörakenne Kainuun maakunnassa. Kongressikeskus Fellmanni, Lahti. ke 1.4.2009

Sivistystoimen yhteistyörakenne Kainuun maakunnassa. Kongressikeskus Fellmanni, Lahti. ke 1.4.2009 Sivistystoimen yhteistyörakenne Kainuun maakunnassa Kongressikeskus Fellmanni, Lahti ke 1.4.2009 Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä MAAKUNTAKOKEILUN MERKKIPAALUT pääministeri

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Kainuun Ammattiopisto liikelaitos. Tilinpäätös. vuodelta 2011

Kainuun Ammattiopisto liikelaitos. Tilinpäätös. vuodelta 2011 Kainuun Ammattiopisto liikelaitos Tilinpäätös vuodelta 2011 1 Sisällysluettelo 1 BSC:n tavoitteiden toteutuminen 2-6 Toimintakertomus 6-10 Talousarvion toteutumisvertailu 11 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

JOHDANTO. Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut

JOHDANTO. Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 1.1 Palvelussuhteen luonne... 4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain... 5 1.3 Yleisimmät ammattiryhmät...

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Henkilöstötilinpäätös muodostaa kiinteän osan menneen vuoden talouden ja toiminnan tarkastelua ja antaa pohjaa tulevalle suunnittelulle.

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Henkilöstöraportti 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 3 Yhtymävaltuusto 19.5.2015, liite x. Henkilöstöraportti 2014

Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 3 Yhtymävaltuusto 19.5.2015, liite x. Henkilöstöraportti 2014 Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 3 Yhtymävaltuusto 19.5.2015, liite x Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut... 3 2.1. Henkilöstön määrä, rakenne ja muutokset...

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten voimassa

Lisätiedot

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan haasteet t Kunta-alan alan työntekijöiden ikääntyminen,

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2013 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖRESURSSIT, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TULOSALUEITTAIN JA TULOSYKSIKÖITTÄIN

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

Työhyvinvointitoiminta Pohjois-Savon pelastuslaitoksessa

Työhyvinvointitoiminta Pohjois-Savon pelastuslaitoksessa Työhyvinvointitoiminta Pohjois-Savon pelastuslaitoksessa Reija Huttunen Henkilöstö- ja hallintopäällikkö 7.6.2013 1 Organisaatio muutoksessa Henkilöstö ikääntyy, toimintakykyrajoitteita Rekrytointiongelmia

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2008

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2008 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2008 Sisältö: Johdanto... 4 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 6 1.1. Henkilöstön määrä ja palvelussuhteen muoto... 6 1.2. Osa-aikatyö... 11

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja

Lisätiedot

1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla:

1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla: OSIO C Liite 4 Ammattioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 4 AMMATTIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla: tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Käsittely: KH 27.4.2015 KV 8.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014... 2 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 2 2. KUNNAN HENKILÖSTÖRAKENNE... 3

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen Kainuussa

Osaamisen kehittäminen Kainuussa Osaamisen kehittäminen Kainuussa Sokos Hotel Vuokatti ke 3.9.2008 Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä Koulutustoimiala 2008 toisen asteen koulutus Opiskelijoita noin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2013. Yhteistyötoimikunta 3.4.2014 Kaupunginhallitus 26.5.2014 Valtuusto xxx (tiedoksi)

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2013. Yhteistyötoimikunta 3.4.2014 Kaupunginhallitus 26.5.2014 Valtuusto xxx (tiedoksi) KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2013 Yhteistyötoimikunta 3.4.2014 Kaupunginhallitus 26.5.2014 Valtuusto xxx (tiedoksi) Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Käsitteitä

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012

KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) Yhteistyötoimikunta xx.xx.2016 Yhtymähallitus xx.xx.2016 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖRESURSSIT HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... Pätevyys

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Käsitelty: Kunnanhallitus 25.3.2014, 118 Kehittämistoimikunta 22.4.2014, 13 Tarkastuslautakunta 3.4.2014, 12 Kunnanhallitus 27.5.2014, 205 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2014... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 4 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

PEREHDYTTÄMISOHJELMA

PEREHDYTTÄMISOHJELMA 1.8.2005 PEREHDYTTÄMISOHJELMA Tämän ohjelman ensisijainen tarkoitus on vastuuttaa ja varmistaa, että uusi työntekijä tulee heti alusta alkaen mahdollisimman hyvin perehdytetyksi työympäristöönsä ja työtehtäviinsä.

Lisätiedot

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUA KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä (2 10 ) sovelletaan jäljempänä mainittujen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2014. Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi)

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2014. Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi) KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2014 Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi) Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 Henkilöstömäärät Ikäjakauma Poissaolot Työtapaturmat Henkilöstömäärän kehitys Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2014 972 Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2015

Lisätiedot

Sisällysluettelo Johdanto Henkilöstömäärä Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön osaamisen kehittäminen Terveysperusteiset poissaolot Eläköityminen

Sisällysluettelo Johdanto Henkilöstömäärä Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön osaamisen kehittäminen Terveysperusteiset poissaolot Eläköityminen Henkilöstöraportti 2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Henkilöstömäärä 2 3 Henkilöstön ikärakenne 5 4 Henkilöstön osaamisen kehittäminen 6 5 Terveysperusteiset poissaolot 6 6 Eläköityminen 7 7 Työvoimakustannukset

Lisätiedot

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun maakunta kuntayhtymä, koulutustoimiala Esa Toivonen Kajaani 13.10.2008 1 Pääkohdat Aluksi Kainuun koulutus ja sen ohjaus Opiskelijan

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012

Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012 Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. KESKEISET ASIAT HENKILÖSTÖNÄKÖKULMASTA... 2 2. HENKILÖTYÖVUODET JA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1. HENKILÖTYÖVUODET... 3 2.2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 9 1.5

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2014

KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Johtoryhmä 7.3.2014 HEKE-tiimi 20.3.2014 YT-ryhmä 27.3.2014 Hallitus 8.4.2014 1. LAKISÄÄTEINEN KOULUTUSSUUNNITELMA JA KOULUTUSKORVAUS Kuntaorganisaatiossa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä

Lisätiedot

Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014

Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014 Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014 Markku Kainuun Suonpää, ammattiopisto, opettaja, aikuiskoulutus NTM, tutkintovastaava Ohjelma

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää.

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää. Henkilöstöraportti 2012 1 Sisällys 1. Johdanto 2 1.1. Käsitteitä..... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 2.1. Henkilöstö toimialoittain 2008 2012. 4 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 JUANKOSKEN KAUPUNKI Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Vuoden 2014 alusta tuli voimaan Laki taloudellisesta tuesta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sekä muutos Lakiin työnantajan ja henkilöstön

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 %

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 % OSIO C Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 8 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Metsä- ja puutalousoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta TOIMINNAN KUVAUS: KPEDUN UUSI ORGANISAATIO LUONNOS Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/nuorten koulutuksen tulosalue Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Kvalt liite 1 Kv 14.6.2016 SUOMUSSALMEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Hallintopalvelut 2 Sisältö: sivu 1. Henkilöstöraportti henkilöstöstrategian toteutumisen ja arvioinnin välineenä 5 Suomussalmen

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

SONKAJÄRVEN KUNTA. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma SONKAJÄRVEN KUNTA Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yhteistyöryhmä 24.11.2014 Kunnanhallitus..2014 1. Ammatillisen osaamisen kehittäminen 2. Henkilöstö Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012 Koulutus 2013 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma TOIMINTAKYKYÄ TYÖELÄMÄÄN - KKI-toimet ja työelämä - KKI-hankkeet TYÖELÄMÄ

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2013

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2013 Koulutus 2014 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2013 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2013 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä on Vautsin osahanke Tavoitteena Tukea eri-ikäisten jaksamista ottamalla huomioon eri ikäkausien vahvuudet ja erityistarpeet Parantaa valmiuksia ikäjohtamiseen

Lisätiedot

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Henkilöstöraportti 2014 Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4-6 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Työajat ja poissaolot EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 02.12.2014

Työajat ja poissaolot EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 02.12.2014 Työajat ja poissaolot EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 02.12.2014 EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 Tiedustelussa kysyttiin yrityksiltä vuoden 2013 aikana toteutuneiden työaikojen ja poissaolojen

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2014

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2014 Koulutus 2015 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2014 Tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa annettiin opetusta 6 miljoonaa tuntia 2014 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan oppilaitosten

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014, Raision kaupunki

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014, Raision kaupunki Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014, Raision kaupunki Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä lakiesityksiä (Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä, Laki työnantajan ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Työkyky ja terveysjohtaminen tehdasteollisuudessa. Jari Ojasti Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

Työkyky ja terveysjohtaminen tehdasteollisuudessa. Jari Ojasti Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Työkyky ja terveysjohtaminen tehdasteollisuudessa Jari Ojasti Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Työkyky- ja terveysjohtaminen tehdasteollisuudessa Jari Ojasti Työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Keskinäinen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot