Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 KAINUUN AMMATTIOPISTO -LIIKELAITOKSEN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2011

24 2 KAINUUN AMMATTIOPISTO - LIIKELAITOKSEN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2011 KAINUUN AMMATTIOPISTO LIIKELAITOS v HENKILÖSTÖRAPORTTI Henkilöstö Ikärakenne ja eläköityminen Henkilöstön vaihtuvuus ja pysyvyys Henkilöstön keskipalkka Henkilöstön koulutus ja kehittäminen Sairauspoissaolot ja työtapaturmat Vuosi- äitiys ja isyyslomat sekä hoito- ja vuorotteluvapaat Työhyvinvointitoiminta ja työsuojelun yhteistoiminta (ml. kuntoutus) Työilmapiiritutkimukset Työterveyshuolto Henkilöstön palkitseminen Liitteet

25 3 KAINUUN AMMATTIOPISTO LIIKELAITOS v Henkilöstöjohtamisen tavoitteet Kainuun ammattiopiston henkilöstöjohtamisen keskeiset tavoitteet määritellään vuosittain päivitettävässä strategiassa, mikä kuvataan tuloskortilla (BSC). Lisäksi KAOn henkilöstöhallintoa ohjaa myös Kainuun maakunta kuntayhtymän tavoitteet sekä ohjeet. Henkilöstöraportissa kuvataan keskeisiä henkilöstöön liittyviä tietoja ja tunnuslukuja, sekä niiden pohjalta tehtyjä arviota tavoitteiden onnistumisesta. Lisäksi erilaisten aikasarjojen avulla kuvataan kehityksen suuntaa. Kainuun ammattiopiston strategiassa on määritelty strategiseksi tavoitteeksi henkilöstön osalta huippuhenkilöstö ja kriittiseksi menestystekijäksi Globaali ennakointitaito ja sisäinen yrittäjyys. Sitova tavoite vuodelle 2011 oli saada henkilöstöpalautteen arvosanaksi vähintään 3,6. Nämä tavoitteet ovat ohjanneet henkilöstöjohtamista ja henkilöstön kehittämisen painopisteitä ja toimenpiteitä lyhyellä aikavälillä. Yhteisöllisyys tukee ja vahvistaa koko organisaatiota ja yksittäistä työntekijää jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössämme. Henkilöstön yhteisöllisyyttä ja jaksamista ylläpidetään muun muassa yhteisillä tilaisuuksilla kuten kevätjuhlalla, liikuntapäivällä ja Kevätpippaloilla. Lisäksi KAOn henkilökunta on voinut hyödyntää myös Kainuun maakunta kuntayhtymän tuomista henkilökuntaetuisuuksista. KAO:n henkilökuntakerho, jossa ovat jäseninä kaikki työntekijät, tukee monipuolisesti henkilöstön yhteisiä liikunta- ja kulttuuriharrastuksia. Syksyllä toteutetun Työolobarometrikyselyn tulokset osoittavat henkilöstön työkyvyn kohentuneen hieman.

26 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI Henkilöstö Kainuun maakunta kuntayhtymän koulutustoimialan päättävänä elimenä on toiminut koulutuslautakunta. Kainuun ammattiopisto -liikelaitoksen johtokunta toimii ammatillisesta koulutuksesta päättävänä elimenä ja sen päätökset ovat alisteisia koulutuslautakunnalle. Koulutusjohtajat ja koulutuspäälliköt on laskettu opetushenkilöstömäärään. Osaaikaeläkkeellä oli 26 opettajaa ja 1 muuta henkilöstöä, yhteensä 27 henkilöä. Koulutusaloilla oli 51 sivutoimista tuntiopettajaa. Sivutoimiset tuntiopettajat ja sijaiset eivät ole mukana henkilöstön määrässä (KUVIO 1). Tarkempi erittely on LIITE- TAULUKOISSA 1-2 (henkilöstön määrä aloittain (1) ja vuodelta 2011 tulosyksiköittäin (2)). Kainuun ammattiopisto -liikelaitoksessa on HTV 1:n (HTV 1= palveluksessaolopäivien lukumäärä) mukaan toteutunut 531,20 henkilötyövuotta. HTV 2 (HTV 2= palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä) on 515,14 ja tehty työaika on 377,13 vuotta (sisältää vain todella tehdyt työpäivät), KUVIO 2. Ammatillisen peruskoulutuksen opettajien osalta laskelma ei ole tarkka, koska he ovat opettajan työajassa (190 pv/vuosi). Henkilöstön määrä KUVIO 1: Henkilöstö Opetushenkilöstö Muu Henkilöstö Henkilötyövuosi HTV ,7 531,2 474,33 491,65 422, Henkilötyövuosi HTV KUVIO 2: Henkilötyövuodet HTV

27 5 Liikevaihto ja henkilöstökustannukset Liikevaihto kuvaa liikelaitoksen toiminnan laajuutta. Tavoitteena on kustannusten pitäminen suhteessa liikevaihtoon sellaisella tasolla, että sillä kyetään turvaamaan koulutuspalveluista aiheutuvat kustannukset ja mahdollistamaan oppilaitoksen kehittäminen. Tavoitteena on, että henkilöstökustannukset ovat tasapainoisessa suhteessa taloudelliseen kantokykyyn sekä tuloksellisuusvaatimuksiin ja -kehitykseen. Tavoitteena on, että henkilöstökustannusten osuus liikevaihdosta ei ylitä 50 %. Vuonna 2011 ammattiopiston liikevaihto on 39,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto on kasvanut 43,8 % välillä Muutos on suurempi kuin opiskelija-, opetustunti-, tutkinto-, henkilöstö- ja toimitilamäärien vastaavan ajan kehitys. Kainuun ammattiopiston henkilöstökustannukset vuonna 2011 lakisääteisine henkilösivukuluineen olivat yhteensä 24 miljoonaa euroa. Ne ovat 61,1 % liikevaihdosta. KUVIOSSA 3 on esitetty liikevaihdon ja henkilöstökustannusten kehitys ,4 Liikevaihdon ja henkilöstökustannusten kehitys ( ) ,9 35,4 19,8 38,3 39,1 39,4 22, KUVIO 3: Liikevaihdon ja henkilöstökustannusten kehitys Johtopäätös. Tilanne on huolestuttava. Palkkakustannusten osuus vuonna 2011 oli 61,1 % liikevaihdosta. Henkilöstökulujen osuus ei ole tavoitteiden mukainen ja paineita tehokkuuden lisäämiseksi on olemassa. Henkilöstö- ja opiskelijamäärän suhde 23,3 24,0 Liikevaihto henkilöstökustannukset Henkilöstö- ja opiskelijamäärien suhde kuvaa työn tuottavuutta yhtenä näkökulmana. Mittari kertoo opiskelijamäärän aritmeettiseen keskiarvon suhteessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön (opettajat ja muu henkilöstö) määrään kunkin vuoden viimeisenä päivänä. Tavoitteena on pitää henkilöstö- ja opiskelijamäärien suhdeluku keskimäärin yli 10. Koko henkilöstön osalta suhdeluku on hitaasti huonontunut ja tasoittunut viimeisen kolmen vuoden aikana (KUVIO 4).

28 6 Opiskelija - henkilöstömäärän välinen suhde ,01 8,90 8,50 7,71 7, KUVIO 4: Opiskelija henkilöstömäärän välinen suhde Johtopäätös. Henkilöstömäärä suhteessa opiskelijamäärään ei ole kehittynyt toivottuun suuntaan. Tehokkuuden kasvattamiseksi suhdeluvun on kasvettava ja tämä tulee vaatimaan erilaisia työnantajan toimenpiteitä Sukupuolijakauma Naiset Miehet KUVIO 5: Sukupuolijakauma Ikärakenne ja eläköityminen Tavoitteena on, että työyhteisössä on eri-ikäisiä työntekijöitä. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakaumaa, keski-ikää ja eläköitymistilastoa on kuvattu seuraavana olevissa TAULUKOISSA 1-2 ja KUVIOSSA 6.

29 7 TAULUKKO 1: Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 2011 (mukana pää- ja sivutoimiset) Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma vuonna 2011 (pää- ja sivutoimiset) alle 20v 20-24v 25-29v 30-34v 35-39v 40-44v 45-49v 50-54v 55-59v 60+ Yht. vakinaiset henkilöt, naiset vakinaiset henkilöt, miehet yhteensä määräaikaiset henkilöt, naiset määräaikaiset henkilöt, miehet yhteensä TAULUKKO 2: Henkilöstön keski-ikä Vakin. henkilöstö, naiset 50,27 49,84 48,75 48,91 48,79 Vakin. henkilöstö, miehet 49,91 49,4 49,55 50,03 50,08 Määräaikaiset, naiset 38,28 39,74 40,05 38,17 40,85 Määräaikaiset, miehet 43,75 43,23 45,3 43,45 45,10 Eläkkeelle jääneet Eläkkeelle jääneet KUVIO 6: Eläkkeelle jääneet Johtopäätös: Ikäjakauman muutokset ja eläköityminen ovat hallittavissa tulevana noin 10 vuotena, edellyttäen, että lähtövaihtuvuus alle 45-vuotiaiden ryhmässä pysyy matalana. 3. Henkilöstön vaihtuvuus ja pysyvyys Vuonna 2011 erosi palveluksesta 19 vakinaisessa palvelussuhteessa olevaa henkilöä jääden eläkkeelle, siirtyen kaupungin tai maakunnan toiseen työyksikköön tai siirtyen toisen työnantajan palvelukseen. Yleisesti ottaen henkilöstön työssäoloajat ovat pitkiä.

30 8 Vakinaisen henkilöstön palveluksessaoloaika Yli-30v v v v v 5-9 v 2-4 v Alle 2-v Miehet Naiset KUVIO 7: Vakinaisen henkilöstön palveluksessaoloaika Henkilöstön keskipalkka Tavoitteena on, että sekä opetus- että muun henkilöstön keskipalkka on kilpailukykyinen yhdessä muiden henkilöstöpoliittisten kannustimien ja etujen kanssa. OVTES:in mukaan palkkansa saavien keskiansio oli 3 472,91 euroa ja KVTES:n ja Teknisten sopimuksen alaisen muun henkilöstön 2 347,96 euroa kuukaudessa. Johtopäätös: KAO:n henkilöstön palkkataso on virka- ja työehtosopimusten mukainen. 5. Henkilöstön koulutus ja kehittäminen Opettajien kelpoisuus Tavoitteena on, että opettajilla on säädösten mukainen kelpoisuus. Opetushallitukselle tehdään opettajatilastointia joka toinen vuosi maalis-huhtikuun aikana. Viimeisin Tilastokeskuksen keräämä opettajatilasto on vuodelta 2010, jossa on kerätty tietoa muun muassa opettajien muodollisesta kelpoisuudesta sekä ammatillisen peruskoulutuksen että aikuiskoulutuksen osalta KUVIO 8. Vuoden 2010 tilaston mukaan KAOssa oli opettajia yhteensä 364 ja heistä kelpoisia 235 eli 64,6 % Kelpoiset opettajat KUVIO 8: Kelpoiset opettajat 2008, 2010 Johtopäätös: KAO:n opettajien peruskoulutustaso ei ole riittävä.

31 9 Koulutuspäivät Tavoitteena on, että henkilöstö myös osallistuu aktiivisesti täydennyskoulutukseen ja muuhun henkilöstön kehittämiseen. Työelämäjaksojen tarkoituksena on uudistaa opetustehtävissä toimivien ammatillista osaamista työelämän tarpeiden suuntaan. Henkilöstön koulutuspäivien kehitystä vuosina on kuvattu KUVIOSSA 9. Tarkempi erittely koulutuspäivistä tulosyksiköittäin vuodelta 2011 on LIITETAULUKOSSA 3. Koulutuspäivät / henkilö Henkilöstö Henkilöstö 7,15 4,36 5,05 5,03 6,25 KUVIO 9: Henkilöstön koulutuspäivät Koulutuspäiviä v kertyi yhteensä 2951 työpäivää. Henkilöstön koulutusajan palkkakustannukset henkilösivukuluineen ovat euroa. Muihin koulutuksen kustannuksiin; osallistumismaksuihin, matka- ja majoituskustannuksiin sekä päivärahoihin käytettiin yhteensä euroa. Koulutuskustannukset olivat yhteensä euroa. Henkilöstön kehittämiseen käytettiin 1,7 % liikevaihdosta. Henkilöstön osallistuminen työelämäjaksoille Työelämäjaksoille osallistuneiden osuus koko henkilöstöstä kasvoi vuoteen 2009 saakka, mutta alentui vuonna 2010 merkittävästi. Vuonna 2011 työelämäjaksoille osallistui 6,8 % koko henkilöstöstä (KUVIO 10). Työelämäjaksojen pituudessa osallistunutta henkilöä kohden on ollut vuosien välisenä aikana aaltoliikettä (KUVIO 11). Työelämäjaksoihin osallistuneiden henkilöiden osuus henkilöstöstä (%) ,6 7,4 6, ,2 4, KUVIO 10: Työelämäjaksolla suoritettujen päivien suhde työelämäjaksoilla olleeseen henkilöstöön

32 Työelämäjaksolla suoritettujen päivien suhde työelämäjaksoilla olleeseen henkilöstöön ,6 6,39 13,86 15,35 9, KUVIO 11: Työelämäjaksolla suoritettujen päivien suhde työelämäjaksoilla olleeseen henkilöstöön Johtopäätös: Henkilöstön koulutuksen ja kehittämisen määrä ja laatu ovat olleet viime vuosina tyydyttäviä. Lukujen perusteella henkilöstö uudistaa osaamistaan työelämäjaksojen avulla keskimäärin joka 15. vuosi. 6. Sairauspoissaolot ja työtapaturmat Tavoitteena on terve henkilökunta. Työtapaturmien määrässä tavoitteena on 0- tapaturmataso. Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien tilastollista kehitystä on kuvattu seuraavana olevissa KUVIOSSA 12 ja TAULUKOSSA 3. Sairauspäiviä keskimäärin / henkilö ,46 6,59 6,22 6,78 5, Sairauspviä ka / henkilö KUVIO 12: Henkilöstö sairauspoissaolot työpäivinä Sairauspoissaolopäiviä v oli yhteensä työpäivää ja kalenteripäivinä Sairauspoissaolojen palkkakustannukset sosiaalimaksuineen ovat euroa. TAULUKKO 3: Henkilöstön tapaturmat Henkilöt Työtapaturmapäiviä

33 Työtapaturmien/ammattitautien johdosta työstä poissaoloa oli yhteensä 126 työpäivää ja kalenteripäivinä 185. Johtopäätös: Henkilöstön sairauspäivien määrä on laskenut. Työtapaturmien määrä on ollut kasvusuunnassa vuosien aikavälillä ja tämä ei ole tyydyttävä tilanne. 7. Vuosi- äitiys ja isyyslomat sekä hoito- ja vuorotteluvapaat Tavoitteena on turvata lakisääteisten lomien ja vapaiden käyttömahdollisuus koko henkilöstölle niin, että vuosi- ja muut lomat sekä vapaat tukevat parhaalla mahdollisella tavalla lepoa ja virkistystä sekä yksityisen elämänpiirin muuttuvia tarpeita. Ammattiopiston pidetyt vuosilomat vuonna 2011 ovat olleet työpäivää. Palkkauskustannuksina nämä tekevät yhteensä euroa. TAULUKKO 4: Henkilöstön äitiys-, isyys- ja vanhempainlomat sekä hoitovapaat Työpäivinä Äitiys- ja vanhempainvapaat 1504 Isyysvapaat 225 Hoitovapaat 448 Yhteensä 2177 Perhevapaita on käyttänyt yhteensä 31 henkilöä. Vuorotteluvapaalla on ollut 3 henkilöä, yhteensä 279 työpäivää. 8. Työhyvinvointitoiminta ja työsuojelun yhteistoiminta (ml. kuntoutus) Työhyvinvointitoiminnalla ja työturvallisuudesta huolehtimalla henkilöstön työturvallisuus, työkyky ja työssä jaksamisen sekä henkinen hyvinvointi pysyvät hyvällä tasolla. Säännöllinen johdon yhteistyö työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön kanssa edistää työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtamista ja kehittämistä. Henkilöstön vapaaajan toimintaa tuetaan henkilökuntakerhon kautta tukemalla sen toimintaa rahallisin avustuksin. Kainuun maakunta -kuntayhtymän työsuojelutoimikunnassa henkilöstön edustajana on lehtori Kaisu Soukkala-Hekkala ja hän toimii myös Kainuun maakunta kuntayhtymän työsuojeluvaltuutettuna. Koulutustoimialan johtaja Anssi Tuominen toimii työsuojelutoimikunnan puheenjohtajana. Kainuun ammattiopiston työsuojeluasiamiehinä ovat vuoden 2011 aikana toimineet Pekka Laakkonen (Kajaani), Ilmo Pulkkinen (Kuhmo) ja Ville Loukusa (Kuusamo). Työsuojelukatselmuksia on vuoden 2011 aikana tehty eri toimipisteissä ja eri koulutusaloilla. Katselmuksissa mukana on ollut työsuojeluvaltuutettu Kaisu Soukkala- Hekkala ja työterveyshoitaja Sari Hynynen. KAOn henkilökunnalla on mahdollisuus käyttää oppilaitoksen tiloja erilaisiin liikunnallisiin ja muihin harrastuksiin. Kuusamossa oli mahdollisuus käyttää Kuusamon Liikuntakeskuksen palveluja pienellä omavastuuosuudella. 11

34 Koko henkilöstön yhteinen liikuntapäivä pidettiin Vuokatin Urheiluopistolla 9.9., Kaon yhteinen kevätjuhla Seppälässä ja pikkujoulu saneeratussa OPPI 4 - rakennuksessa Kajaanissa. Henkilökuntakerho järjesti ja tuki erilaisia tapahtumia, mm. keilailu- ja pilkkikilpailuja sekä maksoi osallistumismaksut moniin urheilu- ja liikuntatapahtumiin. Henkilökuntakerho tuki myös elokuvissa käyntiä. Kainuun maakunta kuntayhtymän yhteinen henkilökuntakortti etuineen oli KAOn henkilökunnan käytössä. Palkallisessa Tyk- kuntoutuksessa vuonna 2011 oli 2 henkilöä yhteensä 19 kalenteripäivää, 17 työpäivää. Johtopäätös: Omaehtoisen terveysriskien hallinnan tukeminen työnantajan keinoin on hyvin hoidettu. 9. Työilmapiiritutkimukset Työilmapiirimittaukset toimivat työhyvinvoinnin tilan ja kehityksen yleismittareina, sekä siinä, että voidaan tehdä eri organisaatioyksiköiden välistä vertailua. Joka toinen vuosi tehtävä AMKEn työyhteisökysely toteutettiin syksyllä Kyselyn vastausprosentti oli 75,3 % ja kyselyn tulosten ka. oli 3,66. Vastaavan kyselyn tulos vuonna 2007 oli 3,65 ja vuonna ,59. Seuraavassa KUVIOSSA 13 on AMKEn TOB kyselyn tulokset eri vuosilta. 12 4,50 4,30 4,10 3,90 3,70 3,50 3,30 3,10 2,90 2,70 2, Työterveyshuolto KUVIO 13: AMKEn työolobarometrin tulokset KAOssa Työkyky Työn kehittävyys Ergonomia Esimiestyö Tiedonkulku ja vuorovaikutus Optimaalinen kuormitus Johtopäätös: Työilmapiirimittaukset ovat tukeneet KAO:n työolosuhteiden kehittämistä kohtuullisen hyvin. Työterveyshuollon tehtävänä on henkilöstöön kohdistuvan työhyvinvointitoiminnan työnjaossa tarjota ne palvelut laadukkaasti ja riittävästi, jotka on määritelty työterveyshuollon kanssa tehdyssä sopimuksessa ja suunnitelmassa.

35 Kainuun ammattiopiston työterveyshuollon on hoitanut Kainuun maakunnan alainen Kainuun Työterveys liikelaitos Kainuussa, Condia Kuusamossa ja Suomen Terveystalo Oy Vantaalla. Johtopäätös: Työterveyshuollon vaikuttavuuden arviointi vaatii jatkossa tilasto- ja arviointitietoa saaduista yhteistyöstä, palveluista ja astetuista tavoitteista Henkilöstön palkitseminen Henkilöstön palvelua arvostetaan jakamalla Suomen Kuntaliiton ansiomerkit 30 ja 40 vuoden palveluista. Ansiomerkkien jakamista on eritelty KUVIOSSA 14. Suomen Kuntaliiton ansiomerkkejä 30 ja 40 vuoden palveluksesta jaettiin yhteisessä kevättapaamisessa Ansiomerkit v v 1 2 KUVIO 14: Henkilöstölle jaetut Suomen Kuntaliiton ansiomerkit

36 14 Liitteet 1-3 LIITETAULUKKO 1(2) Henkilöstön määrä aloittain , mukana ei ole sivutoimiset opettajat. Koulutusala Opetuksen kehittäminen ja projektit Ruokahuolto IT-palvelut Opiskelijahuolto Liiketalous Hyvinvointiala Matkailuja ravitsemisala Tekniikka ja liikenne Kulttuuri Yhteinen henkilöstö Luonnonvaraala Kuhmon toimipaikka Sotkamon toimipaikka Suomussalmen toimipaikka toimi- Vaalan paikka Kuusamon toimipaikka Kuhmon kansalaisopisto Aikuiskoulutus Yhteensä

37 15 LIITETAULUKKO 2(2) Henkilöstön määrä tulosyksiköittäin 2011, mukana ei ole sivutoimiset opettajat Tulosyksikkö Opetushenkilöstö Muu henkilöstö Yhteiset palvelut 25 Aikuiskoulutus hallinto ja kehittäminen Opetuksen hallinnointi ja kehittäminen IT-palvelut 13 Opiskelijahuolto 9 Kauppa ja hallinto 16 Sosiaali-ja terveysala 19 1 ravitse- Matkailu-ja musala Tekniikka ja liikenne Kulttuuriala 21 Seppälä 9 14 Kuhmo/liiketalous 4 Kuhmo/Tekniikka ja liikenne Kuhmon kansalaisopisto Sotkamo/Matkailu- ja ravitsemusala Suomussalmi/sosiaali ja terveysala Suomussalmi/Tekniikka ja liikenne Kuusamon toimipaikka Aikuiskoulutus : Palveluosasto 19 2 Sosiaali-ja terveysala 22 Teollisuusosasto 45 4 IT-osasto 10 1 Oppisopimus 1 4 Luonnonvara-ala 23 Kulttuuriala 8 Yhteensä

38 16 LIITETAULUKKO 3 Henkilöstön koulutuspäivät 2011 tulosyksiköittäin Kalenteripäivät koulutuspvt/hlö Työpäivät Koulutuspvt/hlö Tulosyksikkö Yhteiset palvelut 91 3, , Aikuiskoulutus hallinto/kehittäminen 16 2, , Opetuksen hallinnointi ja kehittäminen 176 9, , IT-palvelut 30 2, , Opiskelijahuolto , , Kauppa ja hallinto 59 3, , Sosiaali- ja terveyssala 113 5, , Matkailu- ja ravitsemusala 120 6, , Tekniikka ja liikenne 408 5, , Kulttuuriala 136 6, , Seppälä 159 6, , Kuhmo/Liiketalouden ala 20 5, , Kuhmo/Tekniikka ja liikenne 7 1,17 7 1, Sotkamo/matkailu- ja ravitsemusala 73 9, , S-salmi/sosiaali ja terveysala 4 1,00 2 0, S-salmi/tekniikka ja liikenne 7 1,00 7 1, Palveluosasto , , Sosiaali ja terveysalan osasto , , Teollisuusosasto 274 5, , IT-osasto , , Oppisopimusosasto 47 9, , Luonnonvara-ala 160 6, , Kulttuuriala 84 10, , Kuusamo 265 4, , Kuhmon kansalaisopisto 2 0,40 0 0,00 Summa

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE...2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT...3

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 4 Sisällys. Johdanto... Henkilöstöraportin sisältö.. Henkilöstön määrä ja rakenne 4.. Vakinaiset ja määräaikaiset. 4.. Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevat... Henkilötyövuosi. 4.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2013 Kvalt liite 1 Kv 9.6.2014 SUOMUSSALMEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2013 Hallintopalvelut 2 Sisältö: sivu 1. Henkilöstöraportti henkilöstöstrategian toteutumisen ja arvioinnin välineenä 5 Suomussalmen

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 015 mi 18.3.2 HEKE-tii 015 mä 23.3.2 h y r o t h Jo 4.3.2015 Hallitus 2 15 ä 15.4.20 YT-ryhm 5 15.4.201 Valtuusto SISÄLLYS 1 Johdanto 2 2 Henkilöstötuloslaskelma 3 3 Henkilöstövoimavarojen kuvaaminen 5

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011

Henkilöstöraportti 2011 KUVAT EEVA HUOTARI / KPEDU VIESTINTÄ 2 12.3.201 i m ii t Heke.2012 mä 15.3 h y r o t h Jo 2 22.3.201 s u it ll a H 4.4.2012 ä m h y r YT2.5.2012 o t s u Valtu SISÄLLYS Johdanto 2 I Henkilöstötuloslaskelma

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2012 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 HENKILÖSTÖTALOUS... 2 1.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 1.1.1 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 YT-toimikunta 30.3.2015 tsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöjaosto 23.3.2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Huhdintie, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki. Henkilöstöraportti 2014

Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Huhdintie, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki. Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Huhdintie, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki 1 Henkilöstöraportti 2014 1 JOHDANTO... 3 2 KAUPUNGIN VIRANHALTIJAORGANISAATIO...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 Käsittely: Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT... 5 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 2.2 KOKOAIKAISET JA OSA-AIKAISET...

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 3

1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 3 Käsittely: JIK ky Johtokunta 28.3.2014 JIK ky Yhtymäkokous 25.6.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 3 2.1. Henkilöstömäärä... 3 2.1.1. Henkilöstön jakautuminen eri yksiköihin...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2012 Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2013 Henkilöstökertomus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19 Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 2. HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT LINJAUKSET SEKÄ OHJEET...3 3. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...4 3.1. Henkilökunnan määrä...4

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2014 Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2013

Henkilöstötilinpäätös 2013 Henkilöstötilinpäätös 2013 Käsitelty yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan yhteiskokouksessa 19.5.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Tunnuslukujen yhteenveto vuodelta 2013... 2 3 Nykyiset

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI

Hämeenlinnan kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI Hämeenlinnan kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Henkilöstöraportti 2012 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 5 Keskeisiä tietoja 5 Henkilöstön määrä 5 Henkilötyövuosi 6 Poissaolot 7 Henkilöstö

Lisätiedot

Kh 28.5.2012 131 YT-ryhmä 30.5.2012 Kv 11.6.2012 18

Kh 28.5.2012 131 YT-ryhmä 30.5.2012 Kv 11.6.2012 18 Kh 28.5.2012 131 YT-ryhmä 30.5.2012 Kv 11.6.2012 18 Henkilöstöraportti 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 KESKEISET ASIAT 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 3 2.1 Henkilöstön lukumäärä 31.12.2011 3 2.2 Vakinaisen henkilöstön

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YT-toimikunta 24.3.2014 9 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöjaosto 24.32014 22 Sisällys 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Käsitelty johtoryhmässä 8.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2013. Yhteistyötoimikunta 3.4.2014 Kaupunginhallitus 26.5.2014 Valtuusto xxx (tiedoksi)

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2013. Yhteistyötoimikunta 3.4.2014 Kaupunginhallitus 26.5.2014 Valtuusto xxx (tiedoksi) KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2013 Yhteistyötoimikunta 3.4.2014 Kaupunginhallitus 26.5.2014 Valtuusto xxx (tiedoksi) Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Käsitteitä

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1. ALUKSI... 2 2. HENKILÖSTÖKUVA... 3 2.1. Henkilöstön määrä ja osuus hallintokunnittain 2009-2014... 3 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö hallintokunnittain

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

H E N K I L Ö S T Ö R A P O R T T I 2 0 1 4

H E N K I L Ö S T Ö R A P O R T T I 2 0 1 4 H E N K I L Ö S T Ö R A P O R T T I 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIA 5 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 6 3.1 Henkilöstön määrä ja rakenne 6 3.2 Henkilöstömäärä hallinnonaloittain

Lisätiedot

Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 3 Yhtymävaltuusto 19.5.2015, liite x. Henkilöstöraportti 2014

Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 3 Yhtymävaltuusto 19.5.2015, liite x. Henkilöstöraportti 2014 Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 3 Yhtymävaltuusto 19.5.2015, liite x Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut... 3 2.1. Henkilöstön määrä, rakenne ja muutokset...

Lisätiedot