Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 KAINUUN AMMATTIOPISTO -LIIKELAITOKSEN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2011

24 2 KAINUUN AMMATTIOPISTO - LIIKELAITOKSEN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2011 KAINUUN AMMATTIOPISTO LIIKELAITOS v HENKILÖSTÖRAPORTTI Henkilöstö Ikärakenne ja eläköityminen Henkilöstön vaihtuvuus ja pysyvyys Henkilöstön keskipalkka Henkilöstön koulutus ja kehittäminen Sairauspoissaolot ja työtapaturmat Vuosi- äitiys ja isyyslomat sekä hoito- ja vuorotteluvapaat Työhyvinvointitoiminta ja työsuojelun yhteistoiminta (ml. kuntoutus) Työilmapiiritutkimukset Työterveyshuolto Henkilöstön palkitseminen Liitteet

25 3 KAINUUN AMMATTIOPISTO LIIKELAITOS v Henkilöstöjohtamisen tavoitteet Kainuun ammattiopiston henkilöstöjohtamisen keskeiset tavoitteet määritellään vuosittain päivitettävässä strategiassa, mikä kuvataan tuloskortilla (BSC). Lisäksi KAOn henkilöstöhallintoa ohjaa myös Kainuun maakunta kuntayhtymän tavoitteet sekä ohjeet. Henkilöstöraportissa kuvataan keskeisiä henkilöstöön liittyviä tietoja ja tunnuslukuja, sekä niiden pohjalta tehtyjä arviota tavoitteiden onnistumisesta. Lisäksi erilaisten aikasarjojen avulla kuvataan kehityksen suuntaa. Kainuun ammattiopiston strategiassa on määritelty strategiseksi tavoitteeksi henkilöstön osalta huippuhenkilöstö ja kriittiseksi menestystekijäksi Globaali ennakointitaito ja sisäinen yrittäjyys. Sitova tavoite vuodelle 2011 oli saada henkilöstöpalautteen arvosanaksi vähintään 3,6. Nämä tavoitteet ovat ohjanneet henkilöstöjohtamista ja henkilöstön kehittämisen painopisteitä ja toimenpiteitä lyhyellä aikavälillä. Yhteisöllisyys tukee ja vahvistaa koko organisaatiota ja yksittäistä työntekijää jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössämme. Henkilöstön yhteisöllisyyttä ja jaksamista ylläpidetään muun muassa yhteisillä tilaisuuksilla kuten kevätjuhlalla, liikuntapäivällä ja Kevätpippaloilla. Lisäksi KAOn henkilökunta on voinut hyödyntää myös Kainuun maakunta kuntayhtymän tuomista henkilökuntaetuisuuksista. KAO:n henkilökuntakerho, jossa ovat jäseninä kaikki työntekijät, tukee monipuolisesti henkilöstön yhteisiä liikunta- ja kulttuuriharrastuksia. Syksyllä toteutetun Työolobarometrikyselyn tulokset osoittavat henkilöstön työkyvyn kohentuneen hieman.

26 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI Henkilöstö Kainuun maakunta kuntayhtymän koulutustoimialan päättävänä elimenä on toiminut koulutuslautakunta. Kainuun ammattiopisto -liikelaitoksen johtokunta toimii ammatillisesta koulutuksesta päättävänä elimenä ja sen päätökset ovat alisteisia koulutuslautakunnalle. Koulutusjohtajat ja koulutuspäälliköt on laskettu opetushenkilöstömäärään. Osaaikaeläkkeellä oli 26 opettajaa ja 1 muuta henkilöstöä, yhteensä 27 henkilöä. Koulutusaloilla oli 51 sivutoimista tuntiopettajaa. Sivutoimiset tuntiopettajat ja sijaiset eivät ole mukana henkilöstön määrässä (KUVIO 1). Tarkempi erittely on LIITE- TAULUKOISSA 1-2 (henkilöstön määrä aloittain (1) ja vuodelta 2011 tulosyksiköittäin (2)). Kainuun ammattiopisto -liikelaitoksessa on HTV 1:n (HTV 1= palveluksessaolopäivien lukumäärä) mukaan toteutunut 531,20 henkilötyövuotta. HTV 2 (HTV 2= palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä) on 515,14 ja tehty työaika on 377,13 vuotta (sisältää vain todella tehdyt työpäivät), KUVIO 2. Ammatillisen peruskoulutuksen opettajien osalta laskelma ei ole tarkka, koska he ovat opettajan työajassa (190 pv/vuosi). Henkilöstön määrä KUVIO 1: Henkilöstö Opetushenkilöstö Muu Henkilöstö Henkilötyövuosi HTV ,7 531,2 474,33 491,65 422, Henkilötyövuosi HTV KUVIO 2: Henkilötyövuodet HTV

27 5 Liikevaihto ja henkilöstökustannukset Liikevaihto kuvaa liikelaitoksen toiminnan laajuutta. Tavoitteena on kustannusten pitäminen suhteessa liikevaihtoon sellaisella tasolla, että sillä kyetään turvaamaan koulutuspalveluista aiheutuvat kustannukset ja mahdollistamaan oppilaitoksen kehittäminen. Tavoitteena on, että henkilöstökustannukset ovat tasapainoisessa suhteessa taloudelliseen kantokykyyn sekä tuloksellisuusvaatimuksiin ja -kehitykseen. Tavoitteena on, että henkilöstökustannusten osuus liikevaihdosta ei ylitä 50 %. Vuonna 2011 ammattiopiston liikevaihto on 39,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto on kasvanut 43,8 % välillä Muutos on suurempi kuin opiskelija-, opetustunti-, tutkinto-, henkilöstö- ja toimitilamäärien vastaavan ajan kehitys. Kainuun ammattiopiston henkilöstökustannukset vuonna 2011 lakisääteisine henkilösivukuluineen olivat yhteensä 24 miljoonaa euroa. Ne ovat 61,1 % liikevaihdosta. KUVIOSSA 3 on esitetty liikevaihdon ja henkilöstökustannusten kehitys ,4 Liikevaihdon ja henkilöstökustannusten kehitys ( ) ,9 35,4 19,8 38,3 39,1 39,4 22, KUVIO 3: Liikevaihdon ja henkilöstökustannusten kehitys Johtopäätös. Tilanne on huolestuttava. Palkkakustannusten osuus vuonna 2011 oli 61,1 % liikevaihdosta. Henkilöstökulujen osuus ei ole tavoitteiden mukainen ja paineita tehokkuuden lisäämiseksi on olemassa. Henkilöstö- ja opiskelijamäärän suhde 23,3 24,0 Liikevaihto henkilöstökustannukset Henkilöstö- ja opiskelijamäärien suhde kuvaa työn tuottavuutta yhtenä näkökulmana. Mittari kertoo opiskelijamäärän aritmeettiseen keskiarvon suhteessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön (opettajat ja muu henkilöstö) määrään kunkin vuoden viimeisenä päivänä. Tavoitteena on pitää henkilöstö- ja opiskelijamäärien suhdeluku keskimäärin yli 10. Koko henkilöstön osalta suhdeluku on hitaasti huonontunut ja tasoittunut viimeisen kolmen vuoden aikana (KUVIO 4).

28 6 Opiskelija - henkilöstömäärän välinen suhde ,01 8,90 8,50 7,71 7, KUVIO 4: Opiskelija henkilöstömäärän välinen suhde Johtopäätös. Henkilöstömäärä suhteessa opiskelijamäärään ei ole kehittynyt toivottuun suuntaan. Tehokkuuden kasvattamiseksi suhdeluvun on kasvettava ja tämä tulee vaatimaan erilaisia työnantajan toimenpiteitä Sukupuolijakauma Naiset Miehet KUVIO 5: Sukupuolijakauma Ikärakenne ja eläköityminen Tavoitteena on, että työyhteisössä on eri-ikäisiä työntekijöitä. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakaumaa, keski-ikää ja eläköitymistilastoa on kuvattu seuraavana olevissa TAULUKOISSA 1-2 ja KUVIOSSA 6.

29 7 TAULUKKO 1: Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 2011 (mukana pää- ja sivutoimiset) Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma vuonna 2011 (pää- ja sivutoimiset) alle 20v 20-24v 25-29v 30-34v 35-39v 40-44v 45-49v 50-54v 55-59v 60+ Yht. vakinaiset henkilöt, naiset vakinaiset henkilöt, miehet yhteensä määräaikaiset henkilöt, naiset määräaikaiset henkilöt, miehet yhteensä TAULUKKO 2: Henkilöstön keski-ikä Vakin. henkilöstö, naiset 50,27 49,84 48,75 48,91 48,79 Vakin. henkilöstö, miehet 49,91 49,4 49,55 50,03 50,08 Määräaikaiset, naiset 38,28 39,74 40,05 38,17 40,85 Määräaikaiset, miehet 43,75 43,23 45,3 43,45 45,10 Eläkkeelle jääneet Eläkkeelle jääneet KUVIO 6: Eläkkeelle jääneet Johtopäätös: Ikäjakauman muutokset ja eläköityminen ovat hallittavissa tulevana noin 10 vuotena, edellyttäen, että lähtövaihtuvuus alle 45-vuotiaiden ryhmässä pysyy matalana. 3. Henkilöstön vaihtuvuus ja pysyvyys Vuonna 2011 erosi palveluksesta 19 vakinaisessa palvelussuhteessa olevaa henkilöä jääden eläkkeelle, siirtyen kaupungin tai maakunnan toiseen työyksikköön tai siirtyen toisen työnantajan palvelukseen. Yleisesti ottaen henkilöstön työssäoloajat ovat pitkiä.

30 8 Vakinaisen henkilöstön palveluksessaoloaika Yli-30v v v v v 5-9 v 2-4 v Alle 2-v Miehet Naiset KUVIO 7: Vakinaisen henkilöstön palveluksessaoloaika Henkilöstön keskipalkka Tavoitteena on, että sekä opetus- että muun henkilöstön keskipalkka on kilpailukykyinen yhdessä muiden henkilöstöpoliittisten kannustimien ja etujen kanssa. OVTES:in mukaan palkkansa saavien keskiansio oli 3 472,91 euroa ja KVTES:n ja Teknisten sopimuksen alaisen muun henkilöstön 2 347,96 euroa kuukaudessa. Johtopäätös: KAO:n henkilöstön palkkataso on virka- ja työehtosopimusten mukainen. 5. Henkilöstön koulutus ja kehittäminen Opettajien kelpoisuus Tavoitteena on, että opettajilla on säädösten mukainen kelpoisuus. Opetushallitukselle tehdään opettajatilastointia joka toinen vuosi maalis-huhtikuun aikana. Viimeisin Tilastokeskuksen keräämä opettajatilasto on vuodelta 2010, jossa on kerätty tietoa muun muassa opettajien muodollisesta kelpoisuudesta sekä ammatillisen peruskoulutuksen että aikuiskoulutuksen osalta KUVIO 8. Vuoden 2010 tilaston mukaan KAOssa oli opettajia yhteensä 364 ja heistä kelpoisia 235 eli 64,6 % Kelpoiset opettajat KUVIO 8: Kelpoiset opettajat 2008, 2010 Johtopäätös: KAO:n opettajien peruskoulutustaso ei ole riittävä.

31 9 Koulutuspäivät Tavoitteena on, että henkilöstö myös osallistuu aktiivisesti täydennyskoulutukseen ja muuhun henkilöstön kehittämiseen. Työelämäjaksojen tarkoituksena on uudistaa opetustehtävissä toimivien ammatillista osaamista työelämän tarpeiden suuntaan. Henkilöstön koulutuspäivien kehitystä vuosina on kuvattu KUVIOSSA 9. Tarkempi erittely koulutuspäivistä tulosyksiköittäin vuodelta 2011 on LIITETAULUKOSSA 3. Koulutuspäivät / henkilö Henkilöstö Henkilöstö 7,15 4,36 5,05 5,03 6,25 KUVIO 9: Henkilöstön koulutuspäivät Koulutuspäiviä v kertyi yhteensä 2951 työpäivää. Henkilöstön koulutusajan palkkakustannukset henkilösivukuluineen ovat euroa. Muihin koulutuksen kustannuksiin; osallistumismaksuihin, matka- ja majoituskustannuksiin sekä päivärahoihin käytettiin yhteensä euroa. Koulutuskustannukset olivat yhteensä euroa. Henkilöstön kehittämiseen käytettiin 1,7 % liikevaihdosta. Henkilöstön osallistuminen työelämäjaksoille Työelämäjaksoille osallistuneiden osuus koko henkilöstöstä kasvoi vuoteen 2009 saakka, mutta alentui vuonna 2010 merkittävästi. Vuonna 2011 työelämäjaksoille osallistui 6,8 % koko henkilöstöstä (KUVIO 10). Työelämäjaksojen pituudessa osallistunutta henkilöä kohden on ollut vuosien välisenä aikana aaltoliikettä (KUVIO 11). Työelämäjaksoihin osallistuneiden henkilöiden osuus henkilöstöstä (%) ,6 7,4 6, ,2 4, KUVIO 10: Työelämäjaksolla suoritettujen päivien suhde työelämäjaksoilla olleeseen henkilöstöön

32 Työelämäjaksolla suoritettujen päivien suhde työelämäjaksoilla olleeseen henkilöstöön ,6 6,39 13,86 15,35 9, KUVIO 11: Työelämäjaksolla suoritettujen päivien suhde työelämäjaksoilla olleeseen henkilöstöön Johtopäätös: Henkilöstön koulutuksen ja kehittämisen määrä ja laatu ovat olleet viime vuosina tyydyttäviä. Lukujen perusteella henkilöstö uudistaa osaamistaan työelämäjaksojen avulla keskimäärin joka 15. vuosi. 6. Sairauspoissaolot ja työtapaturmat Tavoitteena on terve henkilökunta. Työtapaturmien määrässä tavoitteena on 0- tapaturmataso. Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien tilastollista kehitystä on kuvattu seuraavana olevissa KUVIOSSA 12 ja TAULUKOSSA 3. Sairauspäiviä keskimäärin / henkilö ,46 6,59 6,22 6,78 5, Sairauspviä ka / henkilö KUVIO 12: Henkilöstö sairauspoissaolot työpäivinä Sairauspoissaolopäiviä v oli yhteensä työpäivää ja kalenteripäivinä Sairauspoissaolojen palkkakustannukset sosiaalimaksuineen ovat euroa. TAULUKKO 3: Henkilöstön tapaturmat Henkilöt Työtapaturmapäiviä

33 Työtapaturmien/ammattitautien johdosta työstä poissaoloa oli yhteensä 126 työpäivää ja kalenteripäivinä 185. Johtopäätös: Henkilöstön sairauspäivien määrä on laskenut. Työtapaturmien määrä on ollut kasvusuunnassa vuosien aikavälillä ja tämä ei ole tyydyttävä tilanne. 7. Vuosi- äitiys ja isyyslomat sekä hoito- ja vuorotteluvapaat Tavoitteena on turvata lakisääteisten lomien ja vapaiden käyttömahdollisuus koko henkilöstölle niin, että vuosi- ja muut lomat sekä vapaat tukevat parhaalla mahdollisella tavalla lepoa ja virkistystä sekä yksityisen elämänpiirin muuttuvia tarpeita. Ammattiopiston pidetyt vuosilomat vuonna 2011 ovat olleet työpäivää. Palkkauskustannuksina nämä tekevät yhteensä euroa. TAULUKKO 4: Henkilöstön äitiys-, isyys- ja vanhempainlomat sekä hoitovapaat Työpäivinä Äitiys- ja vanhempainvapaat 1504 Isyysvapaat 225 Hoitovapaat 448 Yhteensä 2177 Perhevapaita on käyttänyt yhteensä 31 henkilöä. Vuorotteluvapaalla on ollut 3 henkilöä, yhteensä 279 työpäivää. 8. Työhyvinvointitoiminta ja työsuojelun yhteistoiminta (ml. kuntoutus) Työhyvinvointitoiminnalla ja työturvallisuudesta huolehtimalla henkilöstön työturvallisuus, työkyky ja työssä jaksamisen sekä henkinen hyvinvointi pysyvät hyvällä tasolla. Säännöllinen johdon yhteistyö työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön kanssa edistää työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtamista ja kehittämistä. Henkilöstön vapaaajan toimintaa tuetaan henkilökuntakerhon kautta tukemalla sen toimintaa rahallisin avustuksin. Kainuun maakunta -kuntayhtymän työsuojelutoimikunnassa henkilöstön edustajana on lehtori Kaisu Soukkala-Hekkala ja hän toimii myös Kainuun maakunta kuntayhtymän työsuojeluvaltuutettuna. Koulutustoimialan johtaja Anssi Tuominen toimii työsuojelutoimikunnan puheenjohtajana. Kainuun ammattiopiston työsuojeluasiamiehinä ovat vuoden 2011 aikana toimineet Pekka Laakkonen (Kajaani), Ilmo Pulkkinen (Kuhmo) ja Ville Loukusa (Kuusamo). Työsuojelukatselmuksia on vuoden 2011 aikana tehty eri toimipisteissä ja eri koulutusaloilla. Katselmuksissa mukana on ollut työsuojeluvaltuutettu Kaisu Soukkala- Hekkala ja työterveyshoitaja Sari Hynynen. KAOn henkilökunnalla on mahdollisuus käyttää oppilaitoksen tiloja erilaisiin liikunnallisiin ja muihin harrastuksiin. Kuusamossa oli mahdollisuus käyttää Kuusamon Liikuntakeskuksen palveluja pienellä omavastuuosuudella. 11

34 Koko henkilöstön yhteinen liikuntapäivä pidettiin Vuokatin Urheiluopistolla 9.9., Kaon yhteinen kevätjuhla Seppälässä ja pikkujoulu saneeratussa OPPI 4 - rakennuksessa Kajaanissa. Henkilökuntakerho järjesti ja tuki erilaisia tapahtumia, mm. keilailu- ja pilkkikilpailuja sekä maksoi osallistumismaksut moniin urheilu- ja liikuntatapahtumiin. Henkilökuntakerho tuki myös elokuvissa käyntiä. Kainuun maakunta kuntayhtymän yhteinen henkilökuntakortti etuineen oli KAOn henkilökunnan käytössä. Palkallisessa Tyk- kuntoutuksessa vuonna 2011 oli 2 henkilöä yhteensä 19 kalenteripäivää, 17 työpäivää. Johtopäätös: Omaehtoisen terveysriskien hallinnan tukeminen työnantajan keinoin on hyvin hoidettu. 9. Työilmapiiritutkimukset Työilmapiirimittaukset toimivat työhyvinvoinnin tilan ja kehityksen yleismittareina, sekä siinä, että voidaan tehdä eri organisaatioyksiköiden välistä vertailua. Joka toinen vuosi tehtävä AMKEn työyhteisökysely toteutettiin syksyllä Kyselyn vastausprosentti oli 75,3 % ja kyselyn tulosten ka. oli 3,66. Vastaavan kyselyn tulos vuonna 2007 oli 3,65 ja vuonna ,59. Seuraavassa KUVIOSSA 13 on AMKEn TOB kyselyn tulokset eri vuosilta. 12 4,50 4,30 4,10 3,90 3,70 3,50 3,30 3,10 2,90 2,70 2, Työterveyshuolto KUVIO 13: AMKEn työolobarometrin tulokset KAOssa Työkyky Työn kehittävyys Ergonomia Esimiestyö Tiedonkulku ja vuorovaikutus Optimaalinen kuormitus Johtopäätös: Työilmapiirimittaukset ovat tukeneet KAO:n työolosuhteiden kehittämistä kohtuullisen hyvin. Työterveyshuollon tehtävänä on henkilöstöön kohdistuvan työhyvinvointitoiminnan työnjaossa tarjota ne palvelut laadukkaasti ja riittävästi, jotka on määritelty työterveyshuollon kanssa tehdyssä sopimuksessa ja suunnitelmassa.

35 Kainuun ammattiopiston työterveyshuollon on hoitanut Kainuun maakunnan alainen Kainuun Työterveys liikelaitos Kainuussa, Condia Kuusamossa ja Suomen Terveystalo Oy Vantaalla. Johtopäätös: Työterveyshuollon vaikuttavuuden arviointi vaatii jatkossa tilasto- ja arviointitietoa saaduista yhteistyöstä, palveluista ja astetuista tavoitteista Henkilöstön palkitseminen Henkilöstön palvelua arvostetaan jakamalla Suomen Kuntaliiton ansiomerkit 30 ja 40 vuoden palveluista. Ansiomerkkien jakamista on eritelty KUVIOSSA 14. Suomen Kuntaliiton ansiomerkkejä 30 ja 40 vuoden palveluksesta jaettiin yhteisessä kevättapaamisessa Ansiomerkit v v 1 2 KUVIO 14: Henkilöstölle jaetut Suomen Kuntaliiton ansiomerkit

36 14 Liitteet 1-3 LIITETAULUKKO 1(2) Henkilöstön määrä aloittain , mukana ei ole sivutoimiset opettajat. Koulutusala Opetuksen kehittäminen ja projektit Ruokahuolto IT-palvelut Opiskelijahuolto Liiketalous Hyvinvointiala Matkailuja ravitsemisala Tekniikka ja liikenne Kulttuuri Yhteinen henkilöstö Luonnonvaraala Kuhmon toimipaikka Sotkamon toimipaikka Suomussalmen toimipaikka toimi- Vaalan paikka Kuusamon toimipaikka Kuhmon kansalaisopisto Aikuiskoulutus Yhteensä

37 15 LIITETAULUKKO 2(2) Henkilöstön määrä tulosyksiköittäin 2011, mukana ei ole sivutoimiset opettajat Tulosyksikkö Opetushenkilöstö Muu henkilöstö Yhteiset palvelut 25 Aikuiskoulutus hallinto ja kehittäminen Opetuksen hallinnointi ja kehittäminen IT-palvelut 13 Opiskelijahuolto 9 Kauppa ja hallinto 16 Sosiaali-ja terveysala 19 1 ravitse- Matkailu-ja musala Tekniikka ja liikenne Kulttuuriala 21 Seppälä 9 14 Kuhmo/liiketalous 4 Kuhmo/Tekniikka ja liikenne Kuhmon kansalaisopisto Sotkamo/Matkailu- ja ravitsemusala Suomussalmi/sosiaali ja terveysala Suomussalmi/Tekniikka ja liikenne Kuusamon toimipaikka Aikuiskoulutus : Palveluosasto 19 2 Sosiaali-ja terveysala 22 Teollisuusosasto 45 4 IT-osasto 10 1 Oppisopimus 1 4 Luonnonvara-ala 23 Kulttuuriala 8 Yhteensä

38 16 LIITETAULUKKO 3 Henkilöstön koulutuspäivät 2011 tulosyksiköittäin Kalenteripäivät koulutuspvt/hlö Työpäivät Koulutuspvt/hlö Tulosyksikkö Yhteiset palvelut 91 3, , Aikuiskoulutus hallinto/kehittäminen 16 2, , Opetuksen hallinnointi ja kehittäminen 176 9, , IT-palvelut 30 2, , Opiskelijahuolto , , Kauppa ja hallinto 59 3, , Sosiaali- ja terveyssala 113 5, , Matkailu- ja ravitsemusala 120 6, , Tekniikka ja liikenne 408 5, , Kulttuuriala 136 6, , Seppälä 159 6, , Kuhmo/Liiketalouden ala 20 5, , Kuhmo/Tekniikka ja liikenne 7 1,17 7 1, Sotkamo/matkailu- ja ravitsemusala 73 9, , S-salmi/sosiaali ja terveysala 4 1,00 2 0, S-salmi/tekniikka ja liikenne 7 1,00 7 1, Palveluosasto , , Sosiaali ja terveysalan osasto , , Teollisuusosasto 274 5, , IT-osasto , , Oppisopimusosasto 47 9, , Luonnonvara-ala 160 6, , Kulttuuriala 84 10, , Kuusamo 265 4, , Kuhmon kansalaisopisto 2 0,40 0 0,00 Summa

KAJAANIN KAUPUNGIN KOULUTUSLIIKELAITOS HENKILÖSTÖRAPORTTI

KAJAANIN KAUPUNGIN KOULUTUSLIIKELAITOS HENKILÖSTÖRAPORTTI KAJAANIN KAUPUNGIN KOULUTUSLIIKELAITOS HENKILÖSTÖRAPORTTI 216 2 KAJAANIN KAUPUNGIN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 216 KAJAANIN KAUPUNGIN KOULUTUSLIIKELAITOS v. 216... 3 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö

Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö Kaukametsä, Kouta-sali Kajaani ti 1.6.2010 Anssi Tuominen koulutustoimialan johtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KOULUTUS-

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI ,

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI , LIITE 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TULOSALUEITTAIN TA 2014* Yht. ilman työll. 2014 Henkilötyövuosia Vakituiset Määräaik. Työllistetyt Sivutoimi Opetushenk. 31.12.2013* KOULUTUSKESKUS SALPAUS Hyvinvointi 116,0

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu. Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009. Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja

Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu. Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009. Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009 Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja MAAKUNTAKOKEILUN MERKKIPAALUT pääministeri Paavo Lipponen 16.10.2001 selvitysmies

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3 Maakuntavaltuusto , 8. Henkilöstöraportti 2014 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3 Maakuntavaltuusto , 8. Henkilöstöraportti 2014 Kainuun liitto Maakuntahallitus 18.5.2015, Erillisliite 3 Maakuntavaltuusto 1.6.2015, 8 Henkilöstöraportti 2014 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön

Lisätiedot

Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku

Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku TIEDOTE Julkaisuvapaa 19.3.2012 heti Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku Toisen asteen koulutuksen valtakunnallinen sähköinen yhteishaku päättyi 16.3.2012. Kainuussa ensisijaisia hakijoita

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUA KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä (2 10 ) sovelletaan jäljempänä mainittujen

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 215 Kaupunginhallitus 4.4.216 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 215 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009 Koulutus 2010 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,3 miljoonaa osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA. Suomi ja työtulevaisuus Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo

OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA. Suomi ja työtulevaisuus Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA Suomi ja työtulevaisuus 16.3.2016 Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo Hämeenmaa on yksi 20 S-ryhmän alueosuuskaupasta 2 Hämeenmaalla

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) Yhteistyötoimikunta xx.xx.2016 Yhtymähallitus xx.xx.2016 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖRESURSSIT HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun Ossi Aura Ossi Aura Consulting Aiheita ja ajatuksia Strategisen hyvinvoinnin johtaminen - management Johtajuus esimiestyö - leadership

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2008

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2008 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2008 Sisältö: Johdanto... 4 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 6 1.1. Henkilöstön määrä ja palvelussuhteen muoto... 6 1.2. Osa-aikatyö... 11

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 Henkilöstömäärät Ikäjakauma Poissaolot Työtapaturmat Henkilöstömäärän kehitys Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2014 972 Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2015

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 6 TAIDE JA VIESTINTÄKULTTUURIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitosten

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Opiskelijahuollon laadukas johtaminen Rehtori Raimo Sivonen. Kainuun ammattiopisto. Kuopio Kainuun ammattiopisto

Opiskelijahuollon laadukas johtaminen Rehtori Raimo Sivonen. Kainuun ammattiopisto. Kuopio Kainuun ammattiopisto Opiskelijahuollon laadukas johtaminen Rehtori Raimo Sivonen Kainuun ammattiopisto Kuopio 9.6.2016 Kainuun ammattiopisto Kainuu ja Koillismaa Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos: Kainuun ammattiopisto

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) 2014 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) Yhteistyötoimikunta 3.2.2015 Yhtymähallitus 4.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖRESURSSIT, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010 Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 21 1 (25) HENKILÖSTÖKERTOMUS 21 SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. HENKILÖSTÖKATSAUS 3 2. TASA-ARVO 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET 6 3.1 Henkilöstön määrä 6 3.2 Henkilöstön rakenne 7 3.3

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Valtuusto 30.5.

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Valtuusto 30.5. KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2015 Yhteistyötoimikunta 28.4.2016 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Valtuusto 30.5.2015 (tiedoksi) Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 9 MERENKULKUOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Merenkulkuoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA Liiteosa sisältää seuraavat taulukot: Taulukko 1: Taulukko 2: Taulukko 3: Taulukko 4: Taulukko 5: Taulukko 6: Taulukko 7: Taulukko 8 Taulukko

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT NURMEKSEN KAUPUNKI 18.11.2005 NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Monet ulkoiset ja kaupungin sisäiset tekijät vaativat kaupunkia selvittämään omat strategiset tavoitteensa

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007

KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007 KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO. 3 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE. 4 1. Palvelussuhteen luonne.. 4 2. Päätoimisuus.. 5 3. Ikä- ja sukupuolijakauma 6 4.

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto

Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Toimintakykyisyyttä? Työkykyisyyttä? Työssä jaksamista? Työllistymistä? Sosiaalista osallisuutta? Työvuosia? Työuralle ohjautuminen: nuorten syrjäytymisen ehkäisy, vammaisten

Lisätiedot

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työajan henkilöstökustannusten kaavamainen jako bruttotyöajan, tehdyn työajan ja tehokkaan

Lisätiedot

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 6 Kainuu 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 6.1. KAINUU Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 1 kpl Maaseutumaiset: 7 kpl Kainuun maakuntaan

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015 Koulutus 2016 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015 Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen suosio jatkoi kasvuaan vuonna 2015 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan avoimen ammattikorkeakouluopetuksen antaminen

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 20.04.2015 AIKA 20.04.2015 Klo 10:15-11:19 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

Opetushallitus - http://vos.uta.fi/cgi-bin/tiedot2.cgi?saaja=1056;tnimi=vos/v10/v06yt7s10.lis @ 001056 Kainuun maakunta-kuntayhtymä / Hyrynsalmi 04.11.2009 sivu 63 Lukion opiskelijamäärä: 45 Yli 18 v.

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Kvalt liite 1 Kv 14.6.2016 SUOMUSSALMEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Hallintopalvelut 2 Sisältö: sivu 1. Henkilöstöraportti henkilöstöstrategian toteutumisen ja arvioinnin välineenä 5 Suomussalmen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO Hyväksytty Lapin yliopiston hallituksen kokouksessa 9.3.2007 2 Sisällys TAUSTAKSI...3 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...4 1.1 Henkilöstön työpanos...4 1.2 Vakituiset

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Sisällys 1. Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön vaihtuvuus Työajan käyttö Työtyytyväisyys Kustannukset...

Sisällys 1. Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön vaihtuvuus Työajan käyttö Työtyytyväisyys Kustannukset... Sisällys 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön työpanos... 2 1.2 Vakituiset ja määräaikaiset... 2 1.3 Sivutoiminen tuntiopetus... 3 1.4 Ikärakenne... 4 1.5 Osa-aikaisuudet... 4 2. Henkilöstön

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarat... 3 Henkilöstömäärä... 6 Henkilötyövuosi... 9 Työajan jakautuminen... 10 Osaamisen kehittäminen... 11 Koulutuskorvaus...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 06.06.2016 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2015 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 2015 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko-

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Koulupsykologipalvelut Kainuun soten alueella

Koulupsykologipalvelut Kainuun soten alueella Koulupsykologipalvelut Kainuun soten alueella Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutuminen -seminaari 4.6.2015 / Markku Herrala / perheneuvolan päällikkö Lainsäädäntötaustaa Koulupsykologipalvelujen

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Henkilöstökertomus 2008 2 1. JOHDANTO... 4 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 6 2.1 Henkilöstön määrä... 6 2.2 Henkilöstön määrä osastoittain... 6 2.3 Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1 Yhteistyötoimikunta 14.3.2016 10 LIITE NRO 1 Kunnanhallitus 29.3.2016 38 LIITE NRO 1 Valtuusto 13.6.2016 x LIITE NRO 1 Henkilöstöraportti 1 Sisällys: 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä 1.2. Henkilötyövuodet

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2015... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 8 1.5

Lisätiedot

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, Kajaani

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, Kajaani PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 23.05.2013 AIKA 23.05.2013 Klo 10:10-13:00 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 4 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot