Kaukolämpöjohtojen optimaalisen eristyspaksuuden tarkastelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämpöjohtojen optimaalisen eristyspaksuuden tarkastelu"

Transkriptio

1 Lappeenannan teknillinen yliopito Teknillinen tiedekunta, Enegiatekniikka Kaukolämpöjohtojen optimaalien eitypakuuden takatelu Rapotti Lappeenannan teknillinen yliopito Teknillinen tiedekunta. Enegiatekniikan oato PL LAPPEENRANTA

2

3 3 Tiivitelmä Kaukolämpövekkojen akentamiea tehtävät atkaiut ovat hyvin pitkävaikutteiia. Johtojen elinikä on ooittautunut huomattavati aikaiempia oletukia pitemmäki. Elinikä on nyt pitempi kuin taloudelliia lakelmia käytetty avio niitä akennettaea. Toiaalta kaukolämpöyhtiöiden taloudellinen ympäitö on muuttunut. Invetointien tuottovaatimuket ovat tiukentuneet kilpailun kiityeä. Tuotetun ähkön ja kaukolämmön hinta on nouut yleien ähkön hinnan noutea CO -kaupan atuea kuvaan mukaan. Kaukolämpöjohtojen eitypakuuden mitoitu peutuu tiettyjen vakiokokojen käyttöön johtoelementtien valmitukea. Vakiokoot on pyitty valitemaan iten, että niitä käyttämällä päätään kokonaiuuden kannalta taloudelliimpaan tulokeen. Valintaan vaikuttavat taloudelliet lakentapaametit, johtomateiaalien ja muiden akenneoien kutannuket, enegian hintauhteet (mm. tuotantotapa) ekä takatelujakon pituu. Täkeä uunnitteluun vaikuttava tekijä on myö vekotoa käytettävät lämpötilataot, joita on pyitty jatkuvati alentamaan amalla kun äätökäyiin on tehty muitakin tämennykiä. Kaikkien näiden paametien kohdalla on tapahtunut muutokia vuoien vaella. Myö tieto ei tekijöiden kehitytendeitä on tämentynyt aatujen kokemuten peuteella. Nykyiin nähdään myö aikaiempaa täkeämmäki ottaa huomioon koko elinkaaen aikaiet vaikutuket kutannukiin ja ympäitövaikutukiin. Eitypakuuden mitoitukeen vaikuttavat taloudelliten tekijöiden liäki myö tekniet tekijät, kuten lujuu ja joutavuu ekä aennutekniikka. Tutkimuken takoitukena oli päivittää eieitettyjen kaukolämpöjohtojen eitepakuuden mitoituken optimointiin vaikuttavat tekijät ja kehittää lakentamalli. Lakentamalliki laadittiin helppokäyttöinen lakentaohjelma, jolla ei eitypakuukien kutannukia voidaan vetailla toiiina. Gaafiten tuloteiden avulla voidaan vetailla lopputuloken hekkyyttä ei paametien uhteen. Lakentaohjelma toteutettiin Window-ympäitöön oveltuvati Excel-taulukkolakentaohjelmalla. Ohjelma laadittiin avoimeki iten, että en tautalla olevia tilatotietoja ja paameteja voidaan päivittää ja muuttaa hekkyytakatelujen tekemieki. Tehdyillä malleilla voidaan helpoti takatella ei oatekijöiden vaikututa ja apotoida aadut tuloket putkidimenioittain. Lämpöhäviölakenta ei akennetyypeille peutuu kijalliuudeta tuttuihin yhtälöihin. Kaukolämpöjohtojen lämpöhäviöiden lakentaan on eitetty lukuiia analyyttiia atkaiuja. Tää apotia on viimeaikaien IEA-apotin mukaieti eitetty lämpöhäviöt uotalaien Chalmein teknillien yliopiton eittämän lakentamenetelmän mukaieti. Johto-oien kutannuket ja kutannuten iippuvuudet eitypakuudeta elvitettiin yhteityöä johtojen valmitajien ja uakoitijoiden kana (kutannutao 008). Rakennukutannukita on malliin päivitetty kekimäääiiä kutannukia. Riippuen paikkakunnata ja akentamien yleiitä eunaehdoita vainkin maaakennu- ja putkiaennukutannuket aattavat vaihdella kovatikin. Tehdyn kyelyn peuteella ooittautui, että eiteen hinta/tilavuu on vakio vain uuempien putkikokojen oalta. Kutannutao vakiintuu N 100 -putkikoota ylöpäin. Optimikokoa lakettaea onkin yytä aina takatella kiittieti ite johtojen hankintahintaa.

4 4 Mallin tuloket iippuvat voimakkaati valituita invetointien ja lämmön hinnoita, joten yleipätevää atkaiua uomalaiiin olouhteiiin ei ole yitetty eittää. Mekittävimmät optimiin vaikuttavat tekijät ovat lämpöhäviökutannu ja eitemateiaalikutannu. Maaakennutyön mekity on vähäinen ja uojakuoen kutannuvaikutu lähe olematon. Optimialue on vain laakea. Tämän apotin alkupeäien veion laati Lappeenannan teknillien yliopiton Enegiatekniikan laitoken pofeoi Lae Kokelainen ja yliaitentti Vea Meuonen. Kommentteja ja muutoehdotukia apottiin antoi Veli-Pekka Siola Enegiateolliuu y. Kommenttien peuteella laadittiin apotin lopullinen veio. Rapotin viimeitelytä vatai Uuiutuvien enegiajäjetelmien pofeoi Ea Vakkilainen.

5 5 Abtact When ditict heating netwok ae built the deciion made ae vey long-lating. Technical lifetime fo ditict heating netwok ha poved much longe than ealie aumed. And the lifetime ha been longe than in the financial calculation ued in building them. On the othe hand, fo the ditict heating companie, the economic envionment ha changed o that the etun-on-invetment equiement ae getting tighte, which might mean hote utilizable technical lifetime. The pice of poduced electicity and ditict heat ha inceaed with CO tading. Selection of inulation thicknee of ditict heating pipe i baed on ue of cetain fixed ized duing manufactuing. Thee tandad ized have been elected o that optimum economic ae achieved. Choice of thee tandad ized i affected by vaiou economical calculation paamete uch a cot of pipe mateial and pat, pice of enegy (epecially poduction method) and the length of utilization peiod. Anothe impotant paamete i alo the tempeatue level ued. Thee ha been continuou deceae of thee tempeatue at the ame time one ha tied to change thei contol. All thee paamete have been changing duing the pat yea. Alo the knowledge of tend on how thee paamete change ha impoved though expeience. Cuently it i thought pope to account all cot and envionmental effect duing the lifetime. Optimum inulation thickne i affected not only by the economical paamete uch a tength and elaticity a well a eection method. The tudy wa deigned to collect and update optimization facto fo dimenioning inulation thicknee of peinulated ditict heating pipe and ceate calculation model. The calculation model wa dawn up on a ue-fiendly calculation pogam. It can eaily be ued to compae diffeent inulation thicknee to each othe. With gaphical output enitivity of diffeent paamete can be compaed. Calculation method wa made to Window envionment by uing Excel peadheet calculation. The pogam wa dawn up open o that the undelying data and paamete can be updated and changed. With the model it i eay to examine the vaiou paamete that affect the deign outcome and epot the eult by nominal diamete. Heat lo calculation of diffeent deign pipe inulation type wa baed on liteatue and familia equation. Thee ae eveal analytical olution to calculate ditict heating pipe heat loe. In thi epot the calculation ae baed on the method decibed by Chalme Univeity of Technology a wa done in the ecent epot of IEA. Management of cot and cot inulation dependencie wee conducted fo each thickne of pipe in coopeation with manufactue and contacto (cot bae 008). Fom contuction cot aveage value have been elected a bae in the model. epending on locality and geneal contuction cot epecially eath emoving and pipe eection cot can change ignificantly. The cot inquiie made howed that the cot of inulation/volume i not contant except fo lage nominal diamete. The cot ae faily table fom N 100 upwad. When electing optimal ize it i uggeted to look citically the actual puchae cot of the whole pipe. Reult of the model change quite a bit depending on the choen invetment and heat cot. Theefoe univeal olution to Finnih condition ha not been attempted. The tonget effect of optimum i fom paamete uch a heat lo cot and inulation cot. The cot of eath emoval and potective jacket ha negligible effect on optimum. The optimum inulation thickne egion i quite hallow.

6 6

7 7 SISÄLLYSLUETTELO 1 ONGELMAN KUVAUS TUTKIMUKSEN TAVOITTEET TOTEUTUS, VAIHEET JA TOIMENPITEET LÄMPÖHÄVIÖN MÄÄRITTÄMINEN LÄMPÖHÄVIÖT KIINNIVAAHOTETTU YKSIPUTKIELEMENTTI MPUK LÄMPÖHÄVIÖT KAKSIPUTKIELEMENTTI MPUK KUSTANNUKSET LÄMPÖHÄVIÖKUSTANNUS Lämpöhäviöenegia Häviöenegian hinta CHP-jäjetelmiä MATERIAALIKUSTANNUKSET INVESTOINTIKUSTANNUKSEN LASKENTA MATERIAALIEN INVESTOINTIKUSTANNUSTEN PERIAATTEELLINEN TARKASTELU Eiteen invetointikutannu Kuoimateiaalin kutannu Maaakennutyöt Kokonaikutannuket ERISTYSPAKSUUEN OPTIMOINNIN LASKENTAOHJELMAT ESIMERKKILASKENTA MPUK Yleitiedot Tekniet tiedot Rakennukutannu Yhteenveto invetointikutannuket Yhteenveto lämpöhäviöt Yhteenveto vuoikutannuket Tulotu välilehti ESIMERKKILASKENTA MPUK Yleitiedot Tekniet tiedot Rakennukutannu Yhteenveto invetointikutannuket Yhteenveto lämpöhäviöt Yhteenveto vuoikutannuket Tulotu välilehti HERKKYYSTARKASTELUT MPUK Hekkyytakatelu Hekkyytakatelu MPUK Hekkyytakatelu Hekkyytakatelu YHTEENVETO MPUK MPUK LIITTEET

8 8

9 9 KÄYTETYT SYMBOLIT a putkien välinen etäiyy MPUK-akenteella (m) a,n i t /d t ά g h h a H on annuiteettikeoin (1/a) puolet vitauputkien kekipiteiden etäiyydetä eiteen ulkohalkaiija (m) uojakuoen ulkohalkaiija (m) vitauputken ulkohalkaiija (m) lämmöniitokeoin maanpinnalla, (yleenä 1 15 W/(m, o C)) lämmöniitokeoin ympäitöön putkien välinen lämmöniitokeoin putken upotuyvyy (m) (huom! lakentaohjelmia H = peittoyvyy, jolloin upotuyvyy = H /) i nimellikokokanta (1/a) j inflaationopeu (1/a) K c alkuinvetoinnin uuuu ( ) K E K K K M K Q k c k Q k Qm k Qp n Q t R g R i R m t a Eitemateiaalikutannu Suojakuoikutannu Maaakennutyön kutannu lämpöhäviötä aiheutuva vuotuinen kutannu ( /m,a) invetoinnita aiheutuva vuoikutannu ( /a), lämpöhäviöenegian hinta ( /kwh) lämpöhäviöenegian hinta menojohdota lämpöhäviöenegian hinta paluujohdota invetoinnin pitoaika (a) vuotuinen lämpöhäviöenegia (kwh/m,a) eaalikokokanta (1/a) uojakuoen ulkohalkaiija (m) vitauputken ulkohalkaiija (m) maapeän lämpövatu/pituu (m o C/W) eiteen ja vaipan lämpövatu/pituu (m o C/W) putkien kekinäien vaikutuken huomioiva lämpövatu/pituu (m o C/W) lämpöhäviön vuotuinen käyttöaika (h/a) T 0 ulkoilman lämpötila ( o C) T m menolämpötila ( o C) T p paluulämpötila ( o C)

10 10 W jätekutannu takatelujakon lopua ( ) w on mateiaalieta invetoinnita aiheutuva jäte- tai poitokutannu uhteea alkuinvetointiin (-) Keikkalaiet kijaimet Φ m menoputken lämpöhäviö (W/m) Φ p paluuputken lämpöhäviö (W/m) Φ lämpöhäviö ympäitöön (W/m) Φ a putkien välinen lämpövita (W/m) λ g maapeän lämmönjohtavuu (W/m o C) λ C eiteen ja vaipan lämmönjohtavuu (W/m o C)

11 11 1 ONGELMAN KUVAUS Kaukolämpövekkojen akentamiea tehtävät atkaiut ovat hyvin pitkävaikutteiia. Johtojen elinikä on ooittautunut huomattavati aikaiempia oletukia pitemmäki, ja pitemmäki kuin taloudelliia lakelmia käytetyt aviot. Toiaalta kaukolämpöyhtiöiden taloudellinen ympäitö on muuttunut iten, että invetointien tuottovaatimuken ovat tiukentuneet kilpailun kiityeä, mikä johtaa takateluvälin lyhenemieen. Kaukolämpöjohtojen eitypakuuden mitoitu peutuu tiettyjen vakiokokojen käyttöön johtoelementtien valmitukea. Vakiokoot on pyitty valitemaan iten, että niitä käyttämällä päätään kokonaiuuden kannalta taloudelliimpaan tulokeen. Valintaan vaikuttavat taloudelliet lakentapaametit, johtomateiaalien ja muiden akenneoien kutannuket, enegian hintauhteet (mm. tuotantotapa) ekä takatelujakon pituu. Täkeä uunnitteluun vaikuttava tekijä on myö vekotoa käytettävät lämpötilataot, joita on pyitty jatkuvati alentamaan amalla kun äätökäyiin on tehty muitakin tämennykiä. Kaikkien näiden paametien kohdalla on tapahtunut muutokia vuoien vaella. Myö tieto ei tekijöiden kehitytendeitä on tämentynyt aatujen kokemuten peuteella. Nykyiin nähdään myö aikaiempaa täkeämmäki ottaa huomioon koko elinkaaen aikaiet vaikutuket kutannukiin ja ympäitövaikutukiin. Eitypakuuden mitoitukeen vaikuttavat taloudelliten tekijöiden liäki myö tekniet tekijät, kuten lujuu ja joutavuu, ekä aennutekniikka ja en uhteen tapahtunut kehity. Eitypakuuden optimointi peutuu lämpöhäviöiden lakentamalliin, jolla lakennallieti avioidaan lämpövita maapeään ja johdota toieen. Myö lakennan oalta on käytettäviä aikaiempaa takempaa kokemupeäitä tietoa ja kehittyneempiä lakentamalleja. Takempien valintojen tekemieki on tapeen ylläpitää ja päivittää uunnitteluun vaikuttavaa tietoa ja lakentamenetelmiä. Optimointilakelmia voidaan takatella ei tekijöiden muutoten vaikutukia lopputulokiin. 1.1 Tutkimuken tavoitteet Tutkimuken takoitukena oli keätä ja päivittää eieitettyjen kaukolämpöjohtojen eitepakuuden mitoituken optimointiin vaikuttavat tekijät ja lakentamallit. Mitoituken optimointilakentaan eitetään lakentamalli, jolla voidaan tutkia ei paametien vaikututa mitoitutulokeen. Tehdyillä mallilla voidaan helpoti takatella ei oatekijöiden vaikututa ja apotoida aadut tuloket putkidimenioittain. 1. Toteutu, vaiheet ja toimenpiteet a) Lämpöhäviöiden eittäminen Eitetään lämpöhäviölakenta ei akennetyypeille. Lämpöhäviölakenta peutuu kijalliuudeta tuttuihin yhtälöihin.

12 1 b) Kutannuelvity Johto-oien kutannuket ja kutannuten iippuvuudet eitypakuudeta elvitettiin yhteityöä johtojen valmitajien ja uakoitijoiden kana (kutannutao 008). c) Lakentamallin kehittäminen Lakentamallia laadittiin helppokäyttöinen lakentaohjelma, jolla ei eitypakuukien kutannukia voidaan vetailla toiiina. Gaafiten tuloteiden avulla voidaan vetailla lopputuloken hekkyyttä ei paametien uhteen. Lakentamalli toteutettiin Window -ympäitöön oveltuvati Exceltaulukkolakentaohjelmalla. Ohjelma laadittiin avoimeki iten, että en tautalla olevia tilatotietoja ja paameteja voidaan päivittää ja muuttaa hekkyytakatelujen tekemieki.

13 13 LÄMPÖHÄVIÖN MÄÄRITTÄMINEN Kaukolämpöjohtojen lämpöhäviöiden lakentaan on eitetty lukuiia analyyttiia atkaiuja. Tää apotia on viimeaikaien IEA apotin 1 mukaieti eitetty lämpöhäviöt uotalaien Chalmein teknillien yliopiton eittämän lakentamenetelmän mukaieti. T 0 H λ G λ c t λ c T m T p Kuva 1. Maahan upotettujen ykiputkiten kaukolämpöjohtojen lämpöhäviöiden määittäminen Takatellaan lämpöhäviön määittämitä ei komponenttien pohjalta, kuvan 1 mukaieti. Kokonailämpöhäviö pe pituuykikkö Φ m on menoputken lämpöhäviön pe pituuykikkö Φ m ja paluuputken lämpöhäviön pe pituuykikkö Φ p umma. Θ = Θ Θ (1) ' tot ' m ' p Toiaalta voidaan lämpöhäviöiden ajatella kootuvan putketa ympäitöön iityvätä komponentita Φ ja putkien välietä komponentita Φ a. Lämpöhäviöt voidaan illoin määitellä uudelleen Θ = Θ Θ () ' m ' p ' ', a Θ = Θ Θ (3), a Lämpöhäviö ympäitöön voidaan tällöin määitellä lämmöniitoketoimen h avulla Tm T ' p Θ = T0 πλgh (4) 1 Schmitt, Fiede, Hoffmann, Heinz-Wene and Göhle, Toten, 005, Stategie to manage heat loe - Technique and Economy. Intenational Enegy Agency Pogam of eeach, evelopment and emontation of itict Heating, 11p. Jafelt, U. Jämföele mellan dubbel- och enkelö, Ackumuleade vämefölute och miljöbelatning unde 5 å difttid FOU 00:79, Svenka Fjävämefoeningen Sevice AB, Stockholm, Sweden 00

14 14 miä T m on menolämpötila ( o C) T p on paluulämpötila ( o C) T 0 on ulkoilman lämpötila ( o C) Lämpövita putkien välillä voidaan määitellä lämmöniitoketoimen h a avulla a G p m a h T T πλ ' = Θ (5).1 Lämpöhäviöt kiinnivaahdotettu ykiputkielementti MPUK Kuva. Kaukolämpöjohdon peiaatekuva, ykiputkiakenne Kokonailämpöhäviö pe pituuykikkö Φ m on menoputken lämpöhäviön pe pituuykikkö Φ m ja paluuputken lämpöhäviön pe pituuykikkö Φ p umma. ' ' ' p m tot Θ = Θ Θ (1) Lämmöniitoketoimet h ja ha, joia huomioidaan maapeän lämpövatu R g, eiteen ja vaipan lämpövatu R i ja putkien kekinäien vaikutuken huomioiva lämpövatu R m, voidaan määätä putkien upotuyvyyden H ja putkien kekipiteiden etäiyyden avulla ( ) ln ln 1 = H H H H h β β β (6)

15 15 1 H 4( ) ln ln H 1 H H = β (7) ha 1 β 1 β joa apuuue β on määitelty euaavati λ G β = ln (8) λc t. Lämpöhäviöt kakiputkielementti MPUK Kakiputkielementin akennepeiaate on eitetty kuvaa 3. Kuva 3. Kakiputkielementin peiaatekuva Lämpövatuten lakenta tapahtuu amoin peiaattein kuin edellä ykiputkiakenteellekin. T 0 λ G H λ c t T m T p Kuva 4. Kakiputkielementin lämpöhäviöiden määittäminen

16 16 Kokonailämpöhäviö on ii: ' ' ' p m tot Θ = Θ Θ (1) Toiaalta voidaan lämpöhäviöiden ajatella kootuvan putketa ympäitöön iityvätä komponentita Φ ja putkien välietä komponentita Φ a. Lämpöhäviöt voidaan illoin määitellä kuten edellä lämmöniitoketoimien h ja h a avulla. Lämmöniitoketoimet h ja h a, joia huomioidaan maapeän lämpövatu R g, eiteen ja vaipan lämpövatu R i ja putkien kekinäien vaikutuken huomioiva lämpövatu R m, voidaan määätä putkien upotuyvyyden H ja vitauputkien kekipiteiden etäiyyden avulla ( ) ( ) ( ) = ln ln ln 1 H h t t t t G C δ δ δ λ λ (9) ( ) ( ) ln ln 1 = H H H h t t t t t t t a γ δ γ δ γ δ (10) joa apuuuet σ ja γ on määitelty euaavati: G C G C λ λ λ λ δ = (11) ( ) 1 1 = H δ δ γ (1)

17 17 3 KUSTANNUKSET 3.1 Lämpöhäviökutannu Lämpöhäviötä aiheutuva kutannu voidaan lakea euaavati Lämpöhäviöenegia Lämpöhäviöenegia on ' ' ( Θ m Θ p ) t a Q = (13) joa Q on vuotuinen lämpöhäviöenegia [kwh/m,a] t a on lämpöhäviön vuotuinen käyttöaika [h/a] Lämpöhäviötä aiheutuva vuotuinen kutannu [ /m,a] on K Q ' ' ( Θ m k Qm Θ p k Qp ) t a = (14) joa k Qm on lämpöhäviöenegian hinta menojohdota ja k Qp on lämpöhäviöenegian hinta paluujohdota. Jo meno- ja paluujohdota tapahtuvat lämpöhäviöenegiat ovat amanhintaiia, voidaan ykinketaiuuden vuoki kijoittaa: K Q ' ' ( Θm Θ p ) kqta = (15) joa k Q on lämpöhäviöenegian hinta [ /kwh] Häviöenegian hinta CHP-jäjetelmiä Yhteituotantolaitokia häviöenegian hintana käytetään oveltuvalla menetelmällä, eim. hyödynjakomenetelmällä lakettua lämmön hintaa. 3. Mateiaalikutannuket Mateiaalikutannukia ovat: Eitemateiaalikutannu Kuoimateiaalikutannu Maaakennukutannuket Kutannuket ovat luonteeltaan pitkävaikutteiia pääomakutannukia. Liäki voidaan olettaa, että käyttöiän lopua mateiaalin hävittämietä aiheutuu jätekutannu, joka on veannollinen invetointiin. Jätekutannuta ei lakelmia kuitenkaan ole huomioitu.

18 Invetointikutannuken lakenta Oletetaan invetoinnin tapahtuvan takatelujakon alkuhetkellä. Alkuinvetoinnin uuuu on K c. Liäki mateiaalin poitota takatelujakon lopua aiheutuu jätekutannu W, jonka uuuu on W = wk c. Pitkävaikutteieta ketainvetoinnita K c aiheutuva vuoittainen pääomakutannu on k n C = a, nkc 1 w(1 ) ) = a, n ( K (16) C joa k c on invetoinnita aiheutuva vuoikutannu [ /a], a,n on annuiteettikeoin [1/a] eaalikokokannalle, kun i on nimellikokokanta [1/a] ja j on inflaationopeu [1/a], w on mateiaalieta invetoinnita aiheutuva jäte- tai poitokutannu uhteea alkuinvetointiin Annuiteettikeoin laketaan yhtälöllä n (1 ) a, n = (17) n (1 ) 1 joa on eaalikokokanta [1/a] n on invetoinnin pitoaika [a] Reaalikoko [1/a] Annuiteettikeoin [1/a] Nimellikokokanta [1/a] Reaalikokokanta [1/a] a) b) Kuva 5. a) Reaalikokokanta ei inflaationopeukilla ja b) Annuiteettikeoin pitoajata ja eaalikokokannata iippuen

19 Mateiaalien invetointikutannuten peiaatteellinen takatelu Oletetaan, että mateiaalikutannuket voidaan muuntaa muotoon, joa ne ovat iippuvaiia tilavuudeta. Mekitään kutannuoien ajakutannukia euaavati: 1. Eitemateiaalin kutannu g E = ΔK E / ΔV E [ /m 3 ]. Kuoimateiaalin kutannu g K = ΔK K / ΔV K [ /m 3 ] 3. Maanakennutyön hinta g M = ΔK M / ΔV M [ /m 3 ] Kutannuten oalta ei aboluuttinen kutannuken avo ole niin mekittävää kuin tilavuuden muutoketa (eitepakuuden muutoketa) aiheutuva kutannuten uhteellinen muuto Eiteen invetointikutannu Eiteen tilavuu putkipituutta kohti on V E ( ) = π (18) t Eiteen hinta putkipituutta kohti on K E E E E ( ) = g V = g π (19) t Tehdyn kyelyn peuteella ooittautui, että eiteen hinta/tilavuu on vakio vain uuempien putkikokojen oalta. Kuvan 6 mukaieti kutannutao vakiintuu putkikoota N 100 ylöpäin. Kuva 6. Ykiputkiakenteen kokonaikutannuket eiteen tilavuutta kohti Koka pienillä johdoilla eiteen ominaihinta vaihtelee voimakkaati, on niiden oalta käytettävä vetailuavona todellita johdon kokonaikutannuta. Lakentaohjelmia tämä on toteutettu kaikia dimenioia.

20 Kuoimateiaalin kutannu Kuoimateiaalin kutannukeki aadaan vataavati: K K K K K ( ) = g V = g π (0) Maaakennutyöt k t Maaakennutöiden oalta tilavuuden muuto aiheutuu lähinnä kaivannon leveyden muutoketa eitypakuuden muuttuea. Eitypakuuden muuttuea -mitta muuttuu niin, että kaivannon levey B on veannollinen eitypakuuteen, jolloin vataavati Kokonaikutannuket Kokonaiinvetointikutannuket ovat: K Kok = K E K K K M (1) Näitä aadaan yhditettynä lämpöhäviökutannukiin euaavan kuvan mukaiet kokonaikutannuket: Kuva 7. Peiaatteellinen kuva eitypakuuden optimoinnita Kuvata 7 nähdään ei tekijöiden uuuuluokat optimoinnia kekikokoiella johdolla. Mekittävimmät tekijät ovat lämpöhäviökutannu ja eitemateiaalikutannu. Maaakennutyön mekity on vähäinen ja uojakuoen kutannuvaikutu lähe olematon. Optimialue on vain laakea.

21 1 4 ERISTYSPAKSUUEN OPTIMOINNIN LASKENTAOHJELMAT Kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen eitypakuuden optimointia vaten on tehty kaki lakentaohjelmaa: MPUK lakenta (ykiputkiakenteen lakentaa vaten) ja MPUK lakenta (kakiputkiakenteen lakentaa vaten). Ohjelmat on toteutettu Excel-taulukkolakennan pohjalle. Ohjelma näyttää välilehdillä lähtötiedot, lakennan kulkua ekä tulokia numeeieti ja gaafieti. Ohjelman käyttäjä pääee muuttamaan lakennan lähtötietoja. Lähtötiedot annetaan niihin uutuihin, joiden tautat ovat tummennettuja. Muut tietokentät on uojattu niin, ettei käyttäjä vahingoia voi muuttaa lakentakaavoja. Suojauken voi tavittaea pukaa ilman alaanaa. Lakennaa on pohjana pojektin aikana keättyjä kutannutietoja. Ohjelmiin eitäytetyt kutannutiedot vataavat vuoden 008 uuuuluokkataoa Suomea, ja putkien mittatiedot vataavat tandadeja SFS-EN 53:009 ja SFS-EN :009. Tulotuivulle mallit tulotavat lakennan lähtötiedot ekä tulokena aatavat johtojen lämpöhäviöt ja kokonaikutannuket ei eitypakuukilla, jotka on toteutettu muuttamalla uojakuoen halkaiijaa tandadinmukaiia vakiodimenioita käyttämällä. Lakentaohjelmat toimivat amalla tavoin ja niiden antamat tuloket ovat vetailukelpoiia, jo käytetään amoja lakentapaameteja. Kohdia 4.1 ja 4. on eitetty eimekkilakentana optimointitakatelujen peutapauket MPUK- ja MPUK-akenteille lähtö- ja tulotietoineen ja kohdaa 5 näille hekkyytakatelut.

22 4.1 Eimekkilakenta MPUK Eimekkilakelmana on eitetty yhteituotantoon (lämmön hinta 5 /MWh) pohjautuva peutapau kohdia ja 4.1. eitetyillä lähtötiedoilla. Kohdaa 5 on tälle eitetty kaki ääipään hekkyytakatelua, toinen invetoinnin mekitytä painottava ja toinen lämpöhäviökutannukia painottava Yleitiedot Kaukolämpöjohtojen lämpöhäviölakenta MPUK Lakentatapau: Tekijä: Peutapau (yhteituotanto) NN Päiväy: Kutannutekijät Vuotuinen käyttöaika 8760 h/a Kokokanta 6.0 % /a Inflaatio.0 % /a > Reaalikokokanta 3.9 % /a Pitoaika 50 a Lämmön hinta 5 /MWh Lämmön hinnan nouuvauhti 3.5 % /a o > Kekihinta takatelujakolle /MWh Yleitiedot ivulle täytetään lakennan peutiedot. Yleenä oletetaan, että johto on käytöä ympäi vuoden. Tyypillitä kaukolämpöinvetoinneille on e, että eaalikokokanta ei ole kovin kokea. Pitoaikana tulii käyttää johdon teknitä käyttöikää. Lämmön nykyhinta on mekittävin tulokiin vaikuttava tekijä Tekniet tiedot Lämmöniito-ominaiuudet Eiteen lämmönjohtavuu Kuoen lämmönjohtavuu Maapeän lämmönjohtavuu Maan pinnan lämmöniitokeoin 0.09 W/mK 0.43 W/mK 1.5 W/mK 1.0 W/mK Lämpötilat Menolämpötila 85 Paluulämpötila 45 Maapeän lämpötila 6 o C o C o C Mitat Peittoyvyy, H Putkien välinen etäiyy, a 600 mm 150 tai 00 mm

23 3 Tekniet tiedot -välilehdellä yötetään putkiton yleiiä tekniiä ominaiuukia. Lämmöniito-ominaiuudet eivät yleenä vaihtele paljoa oletuavoita. Putkiton lämpötilat iippuvat paikkakunnata amoin kuin maapeän lämpötila. Peittoyvyy ja putkien välinen etäiyy iippuvat aennutavata Rakennukutannu Kullekin eitypakuudelle on oma invetointikutannutaulukko. MPUK 3 Suojakuoi Johto Ulkohalkaiija Seinämänpakuu Mateiaalikut. Maaak. putkia. Yhteenä N, mm t, mm /m /m /m , , , , , , , , , , , Rakennukutannukita on malliin päivitetty kekimäääiiä kutannukia. Riippuen paikkakunnata ja akentamien yleiitä eunaehdoita vainkin kutannuaake Maaakennuputkiaennu aattaa vaihdella kovatikin.

24 Yhteenveto invetointikutannuket Johtojen akentamikutannuket Euo/m MPUK1 MPUK MPUK3 MPUK N Lehdellä akennukutannuket eitetään yhteenvedot invetointikutannukita ei uojakuoilla (eitypakuukilla). Käyttäjä ei voi uoaan muuttaa näitä välitulokia, vaan muutoket pitää tehdä kunkin putkivaihtoehdon akennukutannuivulla Yhteenveto lämpöhäviöt Johtojen lämpöhäviöt Lämpöhäviö W/m MPUK1 MPUK MPUK3 MPUK N

25 5 Lehdellä Tulotu eitetään muiden tuloten ohella yhteenvedot lämpöhäviöitä ei uojakuoilla (eitypakuukilla). Käyttäjä ei voi uoaan muuttaa näitä tulokia, vaan muutoket pitää tehdä kunkin putkivaihtoehdon akennukutannuivulla tai muilla yöttöivuilla Yhteenveto vuoikutannuket Johtojen vuoikutannuket 100,00 90,00 80,00 70,00 Euo/m,a 60,00 50,00 40,00 30,00 0,00 10,00 MPUK1 MPUK MPUK3 MPUK4 0, N Lehdellä Tuloket eitetään yhteenvedot vuoikutannukita (invetointilämpöhäviö) ei uojakuoilla (eitypakuukilla). Käyttäjä ei voi uoaan muuttaa näitä tulokia, vaan muutoket pitää tehdä kunkin putkivaihtoehdon akennukutannuivulla tai muilla yöttöivuilla Tulotu välilehti Käyttäjä aa helpoti tulotettavan yhteenvedon lähtötiedoita ja tulokita menemällä Tulotu välilehdelle. Välilehdellä eitetään kaikki em. tiedot ekä lämpöhäviötiedot. Tällä ivulla olevat taulukot ja kuvat on mitoitettu niin, että niiden pitäii tulotua A4 papeille vaakauoa-muotoon. 4. Eimekkilakenta MPUK Eimekkilakelmana MPUK-akenteelle on eitetty eillituotantoon (lämmön hinta 40 /MWh) pohjautuva peutapau kohdia ja 4.4. eitetyillä lähtötiedoilla.. Kohdaa 5 on tälle eitetty kaki ääipään hekkyytakatelua, toinen invetoinnin mekitytä painottava ja toinen lämpöhäviökutannukia painottava.

26 Yleitiedot Kaukolämpöjohtojen lämpöhäviölakenta MPUK Lakentatapau: Tekijä: Peutapau (eillituotanto) NN Päiväy: Kutannutekijät Vuotuinen käyttöaika 8760 h/a Kokokanta 6.0 % /a Inflaatio.0 % /a > Reaalikokokanta 3.9 % /a Pitoaika 50 a Lämmön hinta 40 /MWh Lämmön hinnan nouuvauhti 3.5 % /a o > Kekihinta takatelujakolle 8,95 /MWh Yleitiedot ivulle täytetään lakennan peutiedot. Yleenä oletetaan, että johto on käytöä ympäi vuoden. Tyypillitä kaukolämpöinvetoinneille on e, että eaalikokokanta ei ole kovin kokea. Pitoaikana tulii käyttää johdon teknitä käyttöikää. Lämmön nykyhinta on mekittävin tulokiin vaikuttava tekijä. 4.. Tekniet tiedot Lämmöniito-ominaiuudet Eiteen lämmönjohtavuu Kuoen lämmönjohtavuu Maapeän lämmönjohtavuu Maan pinnan lämmöniitokeoin 0.09 W/mK 0.43 W/mK 1.5 W/mK 1.0 W/mK Lämpötilat Menolämpötila 85 Paluulämpötila 45 Maapeän lämpötila 6 o C o C o C Mitat Peittoyvyy, H 600 mm Tekniet tiedot -välilehdellä yötetään putkiton yleiiä tekniiä ominaiuukia. Lämmöniito-ominaiuudet eivät yleenä vaihtele paljoa oletuavoita. Putkiton lämpötilat iippuvat paikkakunnata amoin kuin maapeän lämpötila. Peittoyvyy ja putkien välinen etäiyy iippuvat aennutavata.

27 Rakennukutannu Kullekin eitypakuudelle on oma invetointikutannutaulukko. MPUK Suojakuoi Johto Ulkohalkaiija Seinämänpakuu Mateiaalikut. Maaak. putkia. Yhteenä N, mm t, mm /m /m /m , , , , , , Rakennukutannukita on malliin päivitetty kekimäääiiä kutannukia. Riippuen paikkakunnata ja akentamien yleiitä eunaehdoita vainkin kutannuaake Maaakennuputkiaennu aattaa vaihdella kovatikin Yhteenveto invetointikutannuket Johtojen akentamikutannuket Euo/m MPUK1 MPUK MPUK3 MPUK N Lehdellä akennukutannuket eitetään yhteenvedot invetointikutannukita ei uojakuoilla (eitypakuukilla). Käyttäjä ei voi uoaan muuttaa näitä välitulokia, vaan muutoket pitää tehdä kunkin putkivaihtoehdon akennukutannuivulla.

28 Yhteenveto lämpöhäviöt 50 Johtojen lämpöhäviöt Lämpöhäviö W/m MPUK1 MPUK MPUK3 MPUK N Lehdellä Tulotu eitetään muiden tuloten ohella yhteenvedot lämpöhäviöitä ei uojakuoilla (eitypakuukilla). Käyttäjä ei voi uoaan muuttaa näitä tulokia, vaan muutoket pitää tehdä kunkin putkivaihtoehdon akennukutannuivulla tai muilla yöttöivuilla Yhteenveto vuoikutannuket Johtojen vuoikutannuket 50,00 45,00 40,00 35,00 Euo/m,a 30,00 5,00 0,00 15,00 10,00 5,00 MPUK1 MPUK MPUK3 MPUK4 0, N

29 9 Lehdellä Tuloket eitetään yhteenvedot vuoikutannukita (invetointilämpöhäviö) ei uojakuoilla (eitypakuukilla). Käyttäjä ei voi uoaan muuttaa näitä tulokia, vaan muutoket pitää tehdä kunkin putkivaihtoehdon akennukutannuivulla tai muilla yöttöivuilla Tulotu välilehti Käyttäjä aa helpoti tulotettavan yhteenvedon lähtötiedoita ja tulokita menemällä Tulotu välilehdelle. Välilehdellä eitetään kaikki em. tiedot ekä lämpöhäviötiedot. Tällä ivulla olevat taulukot ja kuvat on mitoitettu niin, että niiden pitäii tulotua A4 papeille vaakauoa-muotoon.

30 30 5 HERKKYYSTARKASTELUT 5.1 MPUK Seuaavaa on eitetty kaki ääipään hekkyytakatelua, toinen invetoinnin mekitytä painottava ja toinen lämpöhäviökutannukia painottava Hekkyytakatelu 1 Tää hekkyytakatelua ueita lähtötietoja on muutettu peutapauketa amanuuntaieti niin, että invetointikutannuten mekity kootuu voimakkaati. Taloudelliten lähtötietojen muutoken liäki eiteen lämmönjohtavuuavoa on paannettu (0,09 0,06 W/mK). Yleitiedot Kaukolämpöjohtojen lämpöhäviölakenta MPUK Lakentatapau: Tekijä: Hekkyytakatelu 1 (invetointipainotu) NN Päiväy: Kutannutekijät Vuotuinen käyttöaika 8760 h/a Kokokanta 8,0 % /a Inflaatio,0 % /a > Reaalikokokanta 5,9 % /a Pitoaika 0 a Lämmön hinta 5 /MWh Lämmön hinnan nouuvauhti,0 % /a o > Kekihinta takatelujakolle 9,85 /MWh

31 31 Yhteenveto vuoikutannuket Johtojen kokonaikutannu 10,0 100,0 Euo/m,a 80,0 60,0 40,0 MPUK1 MPUK MPUK3 MPUK4 0,0 0, N 5.1. Hekkyytakatelu Tää hekkyytakatelua ueita lähtötietoja on muutettu peutapauketa amanuuntaieti niin, että lämpöhäviökutannuten mekity kootuu voimakkaati. Taloudelliten lähtötietojen muutoken liäki eiteen lämmönjohtavuuavoa on huononnettu (0,09 0,03 W/mK). Yleitiedot Kaukolämpöjohtojen lämpöhäviölakenta MPUK Lakentatapau: Tekijä: Hekkyytakatelu (lämpöhäviöpainotu) NN Päiväy: Kutannutekijät Vuotuinen käyttöaika 8760 h/a Kokokanta 4,0 % /a Inflaatio,0 % /a > Reaalikokokanta,0 % /a Pitoaika 75 a Lämmön hinta 40 /MWh Lämmön hinnan nouuvauhti 5,0 % /a o > Kekihinta takatelujakolle 84,47 /MWh

32 3 Yhteenveto vuoikutannuket Johtojen kokonaikutannu 350,0 300,0 Euo/m,a 50,0 00,0 150,0 MPUK1 MPUK MPUK3 MPUK4 100,0 50,0 0, N 5. MPUK Seuaavaa on eitetty kaki ääipään hekkyytakatelua, toinen invetoinnin mekitytä painottava ja toinen lämpöhäviökutannukia painottava Hekkyytakatelu 1 Tää hekkyytakatelua ueita lähtötietoja on muutettu peutapauketa amanuuntaieti niin, että invetointikutannuten mekity kootuu voimakkaati. Taloudelliten lähtötietojen muutoken liäki eiteen lämmönjohtavuuavoa on paannettu (0,09 0,06 W/mK).

33 33 Yleitiedot Kaukolämpöjohtojen lämpöhäviölakenta MPUK Lakentatapau: Tekijä: Hekkyytakatelu 1 (invetointipainotu) NN Päiväy: Kutannutekijät Vuotuinen käyttöaika 8760 h/a Kokokanta 8,0 % /a Inflaatio,0 % /a > Reaalikokokanta 5,9 % /a Pitoaika 0 a Lämmön hinta 5 /MWh Lämmön hinnan nouuvauhti,0 % /a o > Kekihinta takatelujakolle 9,85 /MWh Yhteenveto vuoikutannuket 80 Johtojen vuoikutannuket 70 Kutannu Euo/m,a MPUK1 MPUK MPUK3 MPUK N 5.. Hekkyytakatelu Tää hekkyytakatelua ueita lähtötietoja on muutettu peutapauketa amanuuntaieti niin, että lämpöhäviökutannuten mekity kootuu voimakkaati. Taloudelliten lähtötietojen muutoken liäki eiteen lämmönjohtavuuavoa on huononnettu (0,09 0,03 W/mK).

34 34 Yleitiedot Kaukolämpöjohtojen lämpöhäviölakenta MPUK Lakentatapau: Tekijä: Hekkyytakatelu (lämpöhäviöpainotu) NN Päiväy: Kutannutekijät Vuotuinen käyttöaika 8760 h/a Kokokanta 4,0 % /a Inflaatio,0 % /a > Reaalikokokanta,0 % /a Pitoaika 75 a Lämmön hinta 40 /MWh Lämmön hinnan nouuvauhti 5,0 % /a o > Kekihinta takatelujakolle 84,47 /MWh Yhteenveto vuoikutannuket 80 Johtojen vuoikutannuket 70 Kutannu Euo/m,a MPUK1 MPUK MPUK3 MPUK N

35 35 6 YHTEENVETO Optimaalieta eitypakuudeta voidaan tämän takatelun pohjalta tehdä euaavanlaiia päätelmiä. 6.1 MPUK Peutapaukea tää eitetyillä lähtöavoilla MPUK-akenteella nykyitä yhtä uojakuoidimeniota pakumpi eity on aavituken nykyiin käytettävää uoiteltua eitypakuutta (MPUK 3) taloudelliempi. Invetointikutannukia ykipuolieti painottavaa hekkyytakatelua ei eitypakuukilla on vuoikutannukia vain vähän eoa pieniä johdoia N 100 ati, iommia johdoia nykyinen ja yhtä uojakuoikokoa pienempi eitypakuu ooittautuvat uunnilleen amalla vuoikutannutaolla optimaaliimmiki. Lämpöhäviökutannukia vahvati painottavaa hekkyytakatelua nykyitä pakumpi eity ooittautuu elväti taloudelliimmaki. 6. MPUK Peutapaukea tää eitetyillä lähtöavoilla MPUK-akenteella jopa kahta uojakuoidimeniota nykyitä (MPUK ) pakumpi eity tulee taloudelliimmaki. Invetointikutannukia ykipuolieti painottavaa hekkyytakatelua ei eitypakuukilla on vuoikutannukia vain vähän eoa, mutta nykyinen eitypakuu ooittautuu optimaaliimmiki. Lämpöhäviökutannukia vahvati painottavaa hekkyytakatelua kaki uojakuoikokoa nykyitä pakumpi eity ooittautuu elväti taloudelliimmaki.

36 36 LIITTEET Tutkimukea laaditut kaki excel-lakentaohjelmaa ovat tapaukohtaiiin takateluihin Enegiateolliuu y:n jäenyityten vapaati käytettäviä ET:n ektanetiä.

POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI

POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI S-108110 OPTIIKKA 1/6 POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI Laboratoriotyö S-108110 OPTIIKKA /6 SISÄLLYSLUETTELO 1 Poitiivien linin polttoväli 3 11 Teoria 3 1 Mittauken uoritu 5 LIITE 1 6 Mittaupöytäkirja 6

Lisätiedot

Returns to Scale Chapters

Returns to Scale Chapters Return to Scale Chapter 5.1-5.4 Saara Tuurala 26.9.2007 Index Introduction Baic Formulation of Retur to Scale Geometric Portrayal in DEA BCC Return to Scale CCR Return to Scale Summary Home Aignment Introduction

Lisätiedot

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY OHJE YRY+K -ryhmä / Mko 19.8.2009 1 (13) Luottamumiehen / -valtuutetun valinta, aema ja oikeudet Siällyluettelo: Yleitä... 2 Oikeu luottamumiehen valintaan... 2 Luottamumiehen

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Tilastotieteen jatkokurssi 8. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset (viikot 13 ja 14)

Tilastotieteen jatkokurssi 8. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset (viikot 13 ja 14) Tilatotietee jatkokuri 8. lakuharjoitute ratkaiuehdotuket (viikot 13 ja 14) 1) Perujoukko o aluee A aukkaat ja tutkittavaa omiaiuutea ovat tulot, Tiedämme, että perujouko tulot oudattaa ormaalijakaumaa,

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

Kertausosa. 2. Kuvaan merkityt kulmat ovat samankohtaisia kulmia. Koska suorat s ja t ovat yhdensuuntaisia, kulmat ovat yhtä suuria.

Kertausosa. 2. Kuvaan merkityt kulmat ovat samankohtaisia kulmia. Koska suorat s ja t ovat yhdensuuntaisia, kulmat ovat yhtä suuria. 5. Veitoken tilavuu on V,00 m 1,00 m,00 m 6,00 m. Pienoimallin tilavuu on 1 V malli 6,00 m 0,06m. 100 Mittakaava k aadaan tälötä. 0,06 1 k 6,00 100 1 k 0,1544... 100 Mitat ovat. 1,00m 0,408...m 100 0,41

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

X 2 = k 21X 1 + U 2 s + k 02 + k 12. (s + k 02 + k 12 )U 1 + k 12 U 2. s 2 + (k 01 + k 21 + k 02 + k 12 ) s + k

X 2 = k 21X 1 + U 2 s + k 02 + k 12. (s + k 02 + k 12 )U 1 + k 12 U 2. s 2 + (k 01 + k 21 + k 02 + k 12 ) s + k Aalto-yliopiton Perutieteiden korkeakoulu Matematiikan ja yteemianalyyin laito Mat-49 Syteemien Identifiointi 0 harjoituken ratkaiut äytetään enin iirtofunktiomalli Tehdään Laplace-muunno: ẋ k 0 k x +

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

S Fysiikka III (Est) Tentti

S Fysiikka III (Est) Tentti S-114137 Fyiikka III (Et) Tentti 9008 1 Vetyatomin elektronin kulmaliikemäärää kuvaa kvanttiluku l =3 Lake miä kaikia kulmia kulmaliikemäärävektori voi olla uhteea kulmaliikemäärän z-komponenttiin ( )

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Fy07 Koe Kuopion Lyseon lukio (KK) 1 / 5

Fy07 Koe Kuopion Lyseon lukio (KK) 1 / 5 y07 Koe 8.9.05 Kuopion yeon lukio (KK) / 5 Vataa kolmeen tehtävään. Vatuken reitani on 60, käämin induktani on 0,60 H ja reitani 8 ja kondenaattorin kapaitani on 80. Komponentit ovat arjaan kytkettyinä

Lisätiedot

Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A

Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatollite aieito keräämie ja mittaamie Tilatollite aieitoje kuvaamie Oto ja otojakaumat Aritmeettie

Lisätiedot

Valuma-aluetason kuormituksen hallintataulukon vaatimusmäärittely

Valuma-aluetason kuormituksen hallintataulukon vaatimusmäärittely Valuma-aluetaon kuormituken hallintataulukon vaatimumäärittely Verio 4.11.2011 1. Tavoitteet Veienhoidon äädöten toteutu edellyttää veitöihin kohdituvan kuormituken vähentämitä n, että veden laatu paranee

Lisätiedot

Rakennukset Varjostus "real case" h/a 0,5 1,5

Rakennukset Varjostus real case h/a 0,5 1,5 Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 1 2 3 5 8 4 6 7 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

SYNKRONIKONEET RELUKTANS- SIKONEET RM RM RM + >>L q. L d >>L q. Harjalliset -pyörivä PMSM upotetu magneetit

SYNKRONIKONEET RELUKTANS- SIKONEET RM RM RM + >>L q. L d >>L q. Harjalliset -pyörivä PMSM upotetu magneetit 7.48 TY Juha Pyrhönen 7. Tahtikone Tahtikoneet muootavat kokonaien ähkökoneperheen. Päätyyppejä ovat vieramagnetoiut tahtikoneet, ynkroniet reluktanikoneet ja ketomagneettitahtikoneet. Vieramagnetoiut

Lisätiedot

Capacity utilization

Capacity utilization Mat-2.4142 Seminar on optimization Capacity utilization 12.12.2007 Contents Summary of chapter 14 Related DEA-solver models Illustrative examples Measure of technical capacity utilization Price-based measure

Lisätiedot

Kuva lämmönsiirtoprosessista Käytössä ristivirtalämmönvaihdin (molemmat puolet sekoittumattomat)

Kuva lämmönsiirtoprosessista Käytössä ristivirtalämmönvaihdin (molemmat puolet sekoittumattomat) Kemian laitetekniikka Kotilaku 3..008 Jarmo Vetola Kuva lämmöniirtoproeita Käytöä ritivirtalämmönvaihdin (molemmat puolet ekoittumattomat) kuuma maitovirta, eli ravaton maito patöroinnita virtau vaippapuolella

Lisätiedot

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i La a d u l l in en in d ik a a t t o r i Ei o l e mit a t t a v issa v a a n a in a a r v io in n in t u l o s O n l u o t et t a v a jos A r v io in t ik ysymyk set o n su u n n it el t u ja su u n n

Lisätiedot

Y56 Laskuharjoitukset 3 palautus ma klo 16 mennessä

Y56 Laskuharjoitukset 3 palautus ma klo 16 mennessä 1 Y6 Lakuharjoituket 3 alautu ma 3.. klo 16 menneä Harjoitu 1. Lue enin Vihmo, Jouni (006) Alkoholijuomien hintajoutot uomea vuoina 199 00, Yhteikuntaolitiikka 71, 006/1 ivut 9 ja vataa itten kyymykiin.

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

MP069 alueen sähköteknisten reunaehtojen laskeminen.

MP069 alueen sähköteknisten reunaehtojen laskeminen. M069 alueen ähkötekniten reunaehtojen lakeinen. Kekiteho tälle alueelle aatiin kun otettiin Tornion irkkiötä ataaa oakotitalo alue ja niiden talojen kulututen peruteella äärättiin kullekin tontille kulutupite

Lisätiedot

( N117 x HH141 ( Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( m. Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet

( N117 x HH141 ( Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( m. Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet Honkajoki & Kankaanpää tuulivoimahankkeet N117 x HH141 Honkajoki N117 x 9 x HH120 tv-alueet Alahonkajoki_kaava_alueen_raja_polyline Asuinrakennus Julkinen tai liiker rak. Lomarakennus Teollinen rak. Allas

Lisätiedot

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖTKNKKA A KTONKKA. välkoe 9.3.2007. Saat vatata van neljään tehtävään!. ake pteden A ja B välnen potentaalero el jännte AB. =4Ω, 2 =2Ω, =0 V, 2 =4V, =2A, =3A A + 2 2 B + 2. Kytkn ljetaan hetkellä.

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN 78 03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN Wheels and tyres are heavy. Their handling may involve heavy lifting at the workshop. We have developed a logical ergonomic method for transporting wheels. The focus here is our

Lisätiedot

Liekinleviämisen nopeuden määrittäminen eri ympäristön lämpötiloissa kokeellisilla ja laskennallisilla menetelmillä

Liekinleviämisen nopeuden määrittäminen eri ympäristön lämpötiloissa kokeellisilla ja laskennallisilla menetelmillä Liekinleviämien nopeuden määittäminen ei ympäitön lämpötiloia kokeelliilla ja lakennalliilla menetelmillä Johan Mang & Simo Hotikka VTT Palotutkimuken päivät 2011 2 Johdanto Liekin leviäminen kaapeleia:

Lisätiedot

1 Määrittele lyhyesti seuraavat käsitteet. a) Kvantisointivirhe. b) Näytetaajuuden interpolointi. c) Adaptiivinen suodatus.

1 Määrittele lyhyesti seuraavat käsitteet. a) Kvantisointivirhe. b) Näytetaajuuden interpolointi. c) Adaptiivinen suodatus. TL536DSK-algoritmit (J. Laitinen) 6.4.5 Määrittele lyyeti euraavat käitteet a) Kvantiointivire. b) äytetaajuuden interpolointi. ) Adaptiivinen uodatu. a) Kvantiointivire yntyy, kun ignaalin ykittäinen

Lisätiedot

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Avanto arkkitehdit

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Avanto arkkitehdit Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo Equa Simulation Finland Oy TkL Mika Vuolle 23.5.2011 2 Sisällysluettelo 1 Keskeiset lähtötiedot ja tulokset... 3 1.1 Määräystenmukaisuuden osoittaminen

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

Pinta-alan variaatio. Rakenteiden Mekaniikka Vol. 44, Nro 1, 2011, s Eero-Matti Salonen ja Mika Reivinen

Pinta-alan variaatio. Rakenteiden Mekaniikka Vol. 44, Nro 1, 2011, s Eero-Matti Salonen ja Mika Reivinen Rakenteien Mekaniikka Vol. 44, Nro, 0,. 93-97 Pinta-alan variaatio Eero-Matti Salonen ja Mika Reivinen Tiivitelmä. Artikkelia tarkatellaan taoalueen pinta-alan variaation eittämitä vektorilakennan avulla.

Lisätiedot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot S-funktio on ohjelmointikielellä (Matlab, C, Fortran) laadittu oma algoritmi tai dynaamisen järjestelmän kuvaus, jota voidaan käyttää Simulink-malleissa kuin mitä tahansa valmista lohkoa. S-funktion rakenne

Lisätiedot

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Sähkötekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Sähkötekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ TEKNIIKKA JA LIIKENNE Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ KOSKETUSSUOJAN POIKKIPINNAN VAIKUTUS 60-400 kv SUURJÄNNITEKAAPELIN KUORMITETTAVUUTEEN Työn tekijä: Mika Suomi Työn valvoja: Jarno Varteva

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Jos olet käynyt kurssin aikaisemmin, merkitse vuosi jolloin kävit kurssin nimen alle.

Jos olet käynyt kurssin aikaisemmin, merkitse vuosi jolloin kävit kurssin nimen alle. 1(4) Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Energy Systems LUT Energia Nimi, op.nro: BH20A0450 LÄMMÖNSIIRTO Tentti 13.9.2016 Osa 1 (4 tehtävää, maksimi 40 pistettä) Vastaa seuraaviin kysymyksiin

Lisätiedot

Viikkotehtävät IV, ratkaisut

Viikkotehtävät IV, ratkaisut Viikkotehtävät IV, ratkaiut. 7,40 V (pariton napajännite) I 7 ma (lampun A ähkövirta rinnankytkennää) I 5 ma (lampun B ähkövirta rinnankytkennää) a) eitani on, joten lamppujen reitanit voidaan lakea tehtävää

Lisätiedot

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat Kilpailuluokat Ohessa kilpailuluokat NC 2016 ja IPMS Open. Ilma-alukset Potkurikoneet 1:73 ja pienemmät Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät Potkurikoneet 1:72-1:49 Suihkukoneet 1:72-1:49 Potkurikoneet 1:48

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 OUTDOOR DISCONNECTOR ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE CUB a) PACKING 9713680 Erotin täydellisenä, sisältää erotinpaketin ja

Lisätiedot

Leppävaaran torni noussut täyteen korkeuteensa

Leppävaaran torni noussut täyteen korkeuteensa TAMK/ Rakennualan työnjoto Aikuikoulutu Valintakoe 6..0, Ratkaiut VASTAUSOSA, OSIO (Tektin ymmätäminen) Leppävaaan toni nouut täyteen kokeuteena Vataa euaaviin tetäviin valitemalla vaitoeto OIKEIN, jo

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA Laitteisto koostuu: Kaapelin suojamatosta DAFIGAINE Maton asennuslaitteesta SPIRALERDALEN Motorisoidusta kaapelikelatrailerista DAFISTOCKER. Kaapelikelatraileri mahdollistaa

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

S if b then S else S S s. (b) Muodosta (a)-kohdan kieliopin kanssa ekvivalentti, so. saman kielen tuottava yksiselitteinen.

S if b then S else S S s. (b) Muodosta (a)-kohdan kieliopin kanssa ekvivalentti, so. saman kielen tuottava yksiselitteinen. T-79.148 yky 2003 Tietojenkäittelyteorian peruteet Harjoitu 7 Demontraatiotehtävien ratkaiut 4. Tehtävä: Ooita, että yhteydettömien kielten luokka on uljettu yhdite-, katenaatioja ulkeumaoperaatioiden

Lisätiedot

What gets measured gets done

What gets measured gets done What gets measured gets done Ilmastonmuutos ja yritystoiminta, 1.11.2011 Hiilijalanjäljen laskenta 1. Ympäristövastuu ja hiilijalanjälki 2. Hiilijalanjälkilaskennan perusteet 3. Hiilijalanjäljen laskenta:

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Stenbackan tärinäselvitys Tuusula

Stenbackan tärinäselvitys Tuusula Ramboll Finland Oy Tuuulan kunta Stenbackan tärinäelvity Tuuula 18.1.26 Stenbackan tärinäelvity, Tuuula Viite 82114186 Verio LUONNOS Pvm 18.1.26 Hyväkynyt Tarkitanut J. Noukka Kirjoittanut J. Kurikka-Oja

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013

KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013 KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2013 Kari Iltola 020 799 2217 kari.iltola@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 2. Ympäristöprofiili...

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 22, 2007 Series 15/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TietoEnator Oyj has approved a dividend of EUR 1.20 per share which will be effective

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Kuvaajien piirtäminen OriginPro9-ohjelmalla

Kuvaajien piirtäminen OriginPro9-ohjelmalla Kuvaajien piirtäminen OriginPro9-ohjelmalla Helmikuu 2013 Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos Sisältö 1 Johdanto 3 2 Millainen on hyvä kuvaaja? 3 3 OriginPro9 peruskäyttö 4 3.1 Lineaarisen sovituksen

Lisätiedot

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat 7.80.4 Asiakasnumero: 3000359 KALLE MANNINEN KOVASTENLUODONTIE 46 51600 HAUKIVUORI Toimitusosoite: KUMMANNIEMENTIE 5 B 51720 RAHULA Viitteenne: Henna-Riikka Haikonen Viitteemme: Pyry Niemi +358400874498

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

S Piirianalyysi 2 1. Välikoe

S Piirianalyysi 2 1. Välikoe S-55.0 Piirianalyyi. Välioe 9.3.007 ae tehtävät eri paperille uin tehtävät 3 5. Muita irjoittaa joaieen paperiin elväti nimi, opielijanumero, urin nimi ja oodi. Tehtävät laetaan oaton oepaperille. Muita

Lisätiedot

DIGITAALISET PULSSIMODULAATIOT M JA PCM A Tietoliikennetekniikka I Osa 21 Kari Kärkkäinen Kevät 2015

DIGITAALISET PULSSIMODULAATIOT M JA PCM A Tietoliikennetekniikka I Osa 21 Kari Kärkkäinen Kevät 2015 1 DIGITAALISET PULSSIMODULAATIOT M JA PCM 521357A Tietoliikennetekniikka I Oa 21 Kari Kärkkäinen DELTAMODULAATIO M 2 M koodaa näytteen ± polariteetin omaavaki binääripuliki. Idea perutuu ignaalin m(t muutoken

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

TIKIT a) Suorassa tikissä ristiommel jää nahan alle piiloon. b) Ristitikissä ommel jää näkyviin.

TIKIT a) Suorassa tikissä ristiommel jää nahan alle piiloon. b) Ristitikissä ommel jää näkyviin. CML WHEEL COVER -RUORINAHKAN OMPELUOHJE Liota nahkoja lämpimässä vedessä n. 15 minuuttia ennen ompelua. Pidä nahka kosteana koko ompelun ajan esim. sumutepullolla. Pidä ommellessa kevyt kireys nahkaan,

Lisätiedot

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013(

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( 1/2 Loppukoe1.3.2013 vastaakaikkiinkysymyksiin(yhteensä48pistettä) 1. Kuvailelyhyesti a. Energialineaarisissapiirielementeissä:vastuksessa,kondensaattorissajakelassa(3

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

Aalto-yliopisto, Teknillisen fysiikan laitos PHYS-E0460 Reaktorifysiikan perusteet Harjoitus 3, mallivastaukset Syksy 2016

Aalto-yliopisto, Teknillisen fysiikan laitos PHYS-E0460 Reaktorifysiikan perusteet Harjoitus 3, mallivastaukset Syksy 2016 Aalto-yliopito, Teknillien fyiikan laito Sipilä/Heikinheimo PHYS-E0460 Reaktorifyiikan peruteet Harjoitu 3, mallivatauket Syky 2016 Tehtävä 3 on tämän harjoitukierroken taulutehtävä Valmitaudu eittelemään

Lisätiedot

COMBI. Tulosseminaari Taloudellisuustarkastelujen toteutusperiaatteet. Juhani Heljo

COMBI. Tulosseminaari Taloudellisuustarkastelujen toteutusperiaatteet. Juhani Heljo COMBI Tulosseminaari 28.1.2016 Taloudellisuustarkastelujen toteutusperiaatteet Juhani Heljo Rakennustuotanto ja -talous Rakennusten energiataloudellisten valintojen pääperiaatteet Lämmitysjärjestelmä (lämmön

Lisätiedot

Metallikuulan vieriminen kaltevalla tasolla

Metallikuulan vieriminen kaltevalla tasolla 1 Metallikuulan vieriinen kaltevalla taolla Mikko Vetola Koulun nii Fyiikka luonnontieteenä FY1-Projektityö 4.6.2002 Arvoana: K+ (10) 2 1. Työn tarkoitu Tehtävänä oli tutkia illaiia liikeiliöitä eiintyy

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Viivakuormituksen potentiaalienergia saadaan summaamalla viivan pituuden yli

Viivakuormituksen potentiaalienergia saadaan summaamalla viivan pituuden yli hum.9. oiman potentiaalienergia Potentiaalienergiata puhutaan, kun kappaleeeen vaikuttaa jokin konervatiivinen voima. oima on konervatiivinen, jo en tekemä tö vaikutupieen iirteä tiettä paikata toieen

Lisätiedot

YDINSPEKTROMETRIA TENTTI mallivastaukset ja arvostelu max 30 p, pisterajat 15p 1, 18p 2, 21p 3, 24p 4, 27p - 5

YDINSPEKTROMETRIA TENTTI mallivastaukset ja arvostelu max 30 p, pisterajat 15p 1, 18p 2, 21p 3, 24p 4, 27p - 5 5573-5 YDISPEKTROMETRIA TETTI 9.5.05 mallivatauket ja arvotelu max 30 p, piterajat 5p, 8p, p 3, 4p 4, 7p - 5. Mittautehokkuu ja iihen vaikuttavat aiat/ilmiöt gammapektrometriaa (yht. 6 p) Vatau: ilmaiimea

Lisätiedot

Ohjelmistopatentit. Vaihtoehtoinen näkökulma. Electronic Frontier Finland EFFI ry

Ohjelmistopatentit. Vaihtoehtoinen näkökulma. Electronic Frontier Finland EFFI ry Ohjelmistopatentit Vaihtoehtoinen näkökulma EFFI mikä..? Perustettu 2001 elokuussa Esikuvana Electronic Frontier Foundation Puolustaa käyttäjien oikeuksia digitaalisessa maailmassa teemoina yksityisyys,

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300 Nämä ohjeet eivät välttämättä sisällä kaikkien valaisinten tai tarvikkeiden yksityiskohtaisia ohjeita, eivätkä ohjeista kaikissa asennukseen ja käyttöön tai huoltoon liittyvissä tilanteissa. / These instructions

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Kryogeniikka ja lämmönsiirto. Dee Kryogeniikka Risto Mikkonen

Kryogeniikka ja lämmönsiirto. Dee Kryogeniikka Risto Mikkonen DEE-54030 Kyogeniikka Kyogeniikka ja lämmönsiito Dee-54030 Kyogeniikka Risto Mikkonen Lämmönsiion mekanismit '' q x ( ) x q '' h( s ) q Dee-54030 Kyogeniikka Risto Mikkonen '' 4 4 ( s su ) Lämmön johtuminen

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot