Kätilötyö ja voimaannuttava johtaminen. Terhi Virtanen kätilö, TtM Suomen Kätilöliitto ry Kätilöpäivät, Hämeenlinna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kätilötyö ja voimaannuttava johtaminen. Terhi Virtanen kätilö, TtM Suomen Kätilöliitto ry 5.5.2014 Kätilöpäivät, Hämeenlinna"

Transkriptio

1 Kätilötyö ja voimaannuttava johtaminen Terhi Virtanen kätilö, TtM Suomen Kätilöliitto ry Kätilöpäivät, Hämeenlinna

2 Luennon rakenne Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat Tulokset taustatiedot voimaannuttava johtaminen kätilöiden voimistuminen kätilöiden työhyvinvointi Toimenpidesuositukset

3 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 1/3 Luento pohjautuu Oulun yliopistossa tehtyyn pro gradu-tutkimuksen Kätilötyö ja voimaannuttava johtaminen Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kätilötyön lähijohtajuutta, kätilöiden voimistumista ja työyhteisöjen hyvinvointia erikoissairaanhoidossa voimaannuttavan johtamisen viitekehyksen kautta

4 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 2/3 Tutkimus toteutettiin webropol-kyselynä 2-3/2013 Perusjoukko (N) oli 2112 kätilöä 28 sairaalasta Vastauksia tuli 605 kätilöltä (vastausprosentti 29 %) Tutkimuksessa käytettiin valmista mittaria (Laaksonen 2008), jota muokattiin tutkimukseen sopivaksi

5 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 3/3 Aineisto analysoitiin IBM SPSS Statistics 19 ohjelmistolla Kätilöiden vastauksia tarkasteltiin frekvenssi- ja prosenttijakaumina sekä ristiintaulukoinnilla sairaaloittain luokitteluna tilastollisten merkittävyyksien selvittämiseksi Tilastollisia merkitsevyyksiä tutkittiin χ²-testin sekä tarvittaessa Fisherin-testin avulla

6 Tulokset Sairaaloiden luokittelu: Yliopistosairaalat >1500 synnytystä/vuosi synnytystä/vuosi <750 synnytystä/vuosi hoitavat sairaalat

7 Tulokset Prosenttijakaumien tulkinta: heikon tuloksen raja-arvot 0 20 % välttävän 20,1 40 % tyydyttävän 40,1 60 % hyvän 60,1 80 % kiitettävän 80,1 100 % Terhi Virtanen, Hämeenlinnan Kätilöpäivät

8 Taustatiedot Vastaajien keski-ikä oli 41 vuotta Selvästi eniten (56 %) oli vuotiaita ja vähiten > 55-vuotiaita (15 %) Nuorempia kuin 35-vuotiaita oli 29 % vastaajista Suurin osa (77 %) vastaajista oli vakituisessa palvelussuhteessa

9 Taustatiedot Keskimäärin työkokemusta kätilöntyöstä oli 14 vuotta Alle vuoden työkokemuksesta ilmoitti 5.5 % vastaajista Nykyisessä työyksikössä vastaajat ilmoittivat työkokemusta olevan keskimäärin 10 vuotta, mutta jakauma oli huomattavan vino (Mo=2) Alle vuoden työkokemuksesta nykyisissä tehtävissä ilmoitti 10.5 % vastaajista

10 Voimaannuttava johtaminen Vastaajat arvioivat kätilötyön lähijohtajuuden toteutuvan keskimäärin (50 %) tyydyttävästi, kun näkökulmana on voimaannuttava johtaminen Erikokoisten synnytyssairaaloiden välillä oli kuitenkin runsaasti eroja siinä, miten vastaajat arvioivat voimaannuttavan johtamisen osaalueiden toteutuvan

11 Voimaannuttava johtaminen Voimaannuttava johtaminen Luokka 3 Luokka 2 Luokka 1 Työsuojelu ja tyky-toiminta Koulutus- ja kehittämistoiminta Perehdytys Rykrytointi Arvot Huolehtimisen prinsiippi Kehittämisen prinsiippi Rohkaisun prinsiippi Tavoiteeellisuuden prinsiippi

12 Voimaannuttava johtaminen Erityisten pienimpien sairaaloiden vastaajat kokivat: ettei esimiehillä ole selvää visiota yksikön toiminnasta, eikä pitkän tähtäimen suunnitelmia aloitteiden ja ideoiden palkitseminen vastattiin olevan vähäisintä pienimmissä yksiköissä Sekä yliopistosairaaloiden, että yli 1500 synnytystä vuosittain hoitavien sairaaloiden vastaajat arvioivat esimiestensä luottavan vähiten alaisiinsa

13 Voimaannuttava johtaminen Erityisesti työympäristön turvallisuus koettiin heikoksi yliopistosairaaloissa ja pienimmissä sairaaloissa yli 1500 ja synnytystä hoitavien sairaaloiden vastaajat arvioivat työympäristön turvallisuuden toteutuvan useimmin hyvin tai kiitettävästi Terhi Virtanen, Hämeenlinnan Kätilöpäivät

14 Voimaannuttava johtaminen Vaikutusmahdollisuutensa omaan työhönsä arvioi heikoksi tai välttäväksi erityisesti pienempien yksiköiden ja yliopistosairaaloiden vastaajat synnytystä vuosittain hoitavien sairaaloiden vastaajat arvioivat sen useimmiten toteutuvan hyvin tai kiitettävästi Terhi Virtanen, Hämeenlinnan Kätilöpäivät

15 Kätilöiden voimistuminen Kätilöiden voimistuminen on kokonaisuudessaan kiitettävällä tasolla (80 %) Voimistuminen Luokka 3 Luokka 2 Luokka 1 Työn sisäinen merkitys Vaikutusmahdollisuudet Tiimityötaidot Ammatillinen osaaminen Asiakaspalvelutaidot

16 Kätilöiden voimistuminen Sairaalakohtaisia eroja on nähtävissä vain ammatillisen osaamisen kohdalla Kätilötyön ohjaustaidot arvioitiin hyviksi tai kiitettäväksi yli 1500 synnytystä vuosittain hoitavissa sairaaloissa peräti viidennes kaikista alle 1500 synnytystä vuosittain hoitavien yksiköiden vastaajista arvioivat ohjaustaitonsa olevan vain tyydyttävää tasoa

17 Kätilöiden työhyvinvointi Työyhteisöjen hyvinvointi on kaikkien vastaajien mukaan keskimäärin hyvällä tasolla (63 %) Työyhteisöjen hyvinvointi Luokka 3 Luokka 2 Luokka 1 Työyhteisöjen hyvinvointi

18 Kätilöiden työhyvinvointi Valtaosa vastaajista koki, että työyhteisöissä koettiin vallitsevan vilkas keskinäinen vuorovaikutus (80 %) jokaisella on selkeä käsitys sekä työyhteisön perustehtävästä (80 %) että omista tehtävistään työyhteisössä (79 %) Terhi Virtanen, Hämeenlinnan Kätilöpäivät

19 Tyytymättömyyttä havaittavissa?

20 Kätilöiden työhyvinvointi Kaikki vastaajat kertoivat, että juoruilua ja selän takana puhumista esiintyy paljon (57 %) Yli viidennes kertoo työpaikoilla esiintyvästä syrjinnästä ja kiusaamisesta 16 % vastaajista tunnistaa työyhteisössä esiintyvän epätervettä kilpailuhenkeä ja seksuaalistakin häirintää esiintyy (2.5 %)

21 Haasteita kätilöiden työhyvinvoinnissa Eri synnytyssairaaloiden kätilötyöyhteisöissä on huomattavia eroja koetussa hyvinvoinnissa Erityisesti pienet <750 synnytystä vuosittain hoitavat sairaalat korostuivat heikoimmissa arvioissa, kun taas yliopistosairaalat korostuivat positiivisimmissa arvioissa

22 Kätilöiden työhyvinvointi Erityisesti pienemmissä sairaaloissa oli vähemmän vuorovaikutuksen tasavertaisuutta toverihenkeä, keskinäistä avuliaisuutta, tukemista, ihmissuhteiden luottamuksellisuutta ja suoruutta

23 Suositellut toimenpiteet Työyhteisön työilmapiirin kehittäminen tulee nostaa ensisijaiselle prioriteetille. Erityisesti tulee kehittää henkilöstön kanssa yhdessä toisia kollegoita kunnioittavaa ja ystävällistä suhtautumista Takanapäin puhumiseen, juoruamiseen ja syrjintään sekä erilaisiin muihin työyhteisön ongelmatilanteisiin puututaan viiveettä ja tehokkaasti

24 Suositellut toimenpiteet Seksuaaliseen häirintään otetaan nollatoleranssi. Kaikilla tulee olla mahdollisuus turvalliseen työyhteisöön ilman pelkoa häirinnästä Tiedottamisen tulee olla avointa, läpinäkyvää ja mieluummin runsasta kuin liian vähäistä

25 Suositellut toimenpiteet Kätilötyön johtamisessa tulee lisätä kannustamista, innostamista, rohkaisua ja erityisesti erilaisia omaan työhön vaikuttamisen keinoja Kätilöiden tulee saada kokea osallisuuden ja työyhteisöön kuulumisen tunnetta työssään

26 Suositellut toimenpiteet Kätilötyön arvopohjaisuus tulee tunnistaa ja tunnustaa merkittäväksi työtä ohjaavaksi tekijäksi Henkilöstömäärän riittävyys tulee taata kaikissa tilanteissa Osastonhoitajien tulee saada koulutusta voimaannuttavasta johtamisesta ja heille tulee antaa realistiset mahdollisuudet toteuttaa voimaannuttavan johtamisen periaatteiden mukaista johtamista

27 Suositellut toimenpiteet Työnohjausta tulee lisätä Perehdytysmateriaali tulee pitää ajan tasalla ja jokaiselle tulee nimetä oma perehdyttäjä Perehdytysjakson lopussa tulee tehdä arviointi perehdytyksen riittävyydestä

28 Tutkimus löytyy osoitteesta pdf

29 KIITOS! Terhi Virtanen, Hämeenlinnan Kätilöpäivät

Kirkon alan työolobarometri 2009. Raportti kirkon työntekijöiden työoloista

Kirkon alan työolobarometri 2009. Raportti kirkon työntekijöiden työoloista Kirkon alan työolobarometri Raportti kirkon työntekijöiden työoloista Sisällys Poimintoja työolobarometrin tuloksista... Tutkimuksen tausta ja tutkimusaineisto.... Tutkimuksen toteutus.... Taustatietoja

Lisätiedot

Johtamisen oikeudenmukaisuus

Johtamisen oikeudenmukaisuus Johtamisen oikeudenmukaisuus Työntekijän työssä koettu hyvinvointi muodostuu monesta eri osatekijästä, ja vähäisin näistä ei liene työntekijän kokemus johtamisen ja lähemmin päätöksenteon menettelytapojen

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy, Ilmarinen Juhani TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy ja Ilmarinen Juhani

Lisätiedot

Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen. Tutkimusraportti OIKEUDENMUKAINEN JOHTAMINEN - ARJEN KOKEMUKSIA JA MENETELMIÄ

Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen. Tutkimusraportti OIKEUDENMUKAINEN JOHTAMINEN - ARJEN KOKEMUKSIA JA MENETELMIÄ Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen Tutkimusraportti OIKEUDENMUKAINEN JOHTAMINEN - ARJEN KOKEMUKSIA JA MENETELMIÄ LUKIJALLE Kuntien eläkevakuutuksen strategisena tavoitteena on tukea kuntatyöntekijöiden

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työsuojelutoimikunta on kokouksessaan 10.4.2014 tehnyt aloitteen työhyvinvointisuunnitelman laadinnasta Kyyjärven kuntaan. Vuonna2013 on kunnan

Lisätiedot

Luottamukseen perustuvan voimistavan johtamisen prosessimalli ja työyhteisön hyvinvointi

Luottamukseen perustuvan voimistavan johtamisen prosessimalli ja työyhteisön hyvinvointi H A N N E L E L A A K S O N E N Luottamukseen perustuvan voimistavan johtamisen prosessimalli ja työyhteisön hyvinvointi Mallin testaus sosiaali- ja terveydenhuollon dementiayksiköissä ACTA WASAENSIA NO

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia. Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012

Henkilöstöstrategia. Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012 Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Henkilöstöstrategian tarkoitus ja lähtökohdat...3 1.1. Yhteiset arvot ja mitä niillä tarkoitetaan...4 2. Työhyvinvointisyke

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013

EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013 Johanna Korpikoski EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013 Helsinki, Espoo, Turku ja Oulu 1 EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013 Helsinki, Espoo, Turku ja Oulu Julkaisija: Turun Kaupunki, 2013

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ. hyvät työkaverit mukava esimies antoisatyö kiitolliset potilaat. Sari Erkkilä

TYÖHYVINVOINTI LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ. hyvät työkaverit mukava esimies antoisatyö kiitolliset potilaat. Sari Erkkilä TYÖHYVINVOINTI LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ hyvät työkaverit mukava esimies antoisatyö kiitolliset potilaat Sari Erkkilä Kehittämistehtävä Huhtikuu 2007 Ammatilliset erikoistumisopinnot Työhyvinvoinnin erikoistumisopinnot

Lisätiedot

TUOTTAAKO TYHY TULOSTA?

TUOTTAAKO TYHY TULOSTA? TSR: 08-106103 TTL: TO- 325232 TUOTTAAKO TYHY TULOSTA? Säätelevätkö työyhteisön autonomia ja esimiehen toiminta työyhteisön kehittämishankkeen vaikutuksia hyvinvointiin ja toiminnan tuloksellisuuteen?

Lisätiedot

Sattuuko selkään, saatko apua?

Sattuuko selkään, saatko apua? VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C2:2003 Sattuuko selkään, saatko apua? Vantaan kaupungin työterveys- ja työturvallisuuskysely Elina Parviainen ESIPUHE Työterveyshuollon ja työsuojelutoiminnan tavoitteina

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

KYKYÄ TYKYYN LINNASSA Vankeinhoitolaitoksen valvontahenkilöstön. toiminnan kehittämishanke

KYKYÄ TYKYYN LINNASSA Vankeinhoitolaitoksen valvontahenkilöstön. toiminnan kehittämishanke Rikosseuraamusviraston julkaisuja 1/2002 KYKYÄ TYKYYN LINNASSA Vankeinhoitolaitoksen valvontahenkilöstön työkykyä ylläpitävän toiminnan kehittämishanke Kimmo Saarinen Sirpa Lusa Maarit Vartia Virpi von

Lisätiedot

sometaidot kirjoitustaito

sometaidot kirjoitustaito Osaajat järjestötyössä Järjestötyöntekijöiden näkemyksiä ammattitaidosta, työn hallinnasta ja tulevaisuudesta Heidi Ristolainen projektihallinta sometaidot kirjoitustaito kouluttaminen kohtaaminen esiintymistaito

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Strateginen työhyvinvointijohtaminen. henkilöstöjohdon rooli kuntaalalla. Pauli Forma, Risto Kaartinen, Toni Pekka

Strateginen työhyvinvointijohtaminen. henkilöstöjohdon rooli kuntaalalla. Pauli Forma, Risto Kaartinen, Toni Pekka Strateginen työhyvinvointijohtaminen ja henkilöstöjohdon rooli kuntaalalla Pauli Forma, Risto Kaartinen, Toni Pekka KEVAN TUTKIMUKSIA 1/2013 Strateginen työhyvinvointijohtaminen ja henkilöstöjohdon rooli

Lisätiedot

Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen-tutkimuksen keskeiset havainnot

Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen-tutkimuksen keskeiset havainnot Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen-tutkimuksen keskeiset havainnot Guy Ahonen (Toim.) Työssä jaksamisen ohjelma Helsinki 2002 SISÄLLYS

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNGIN TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2005-2010

FORSSAN KAUPUNGIN TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2005-2010 FORSSAN KAUPUNGIN TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2005-2010 Yhteistoimintaryhmä 7.2.2005 Kaupunginhallitus 7.3.2005 Kaupunginvaltuusto 14.3.2005 Sisältöluettelo 1. TYÖHYVINVOINTIOHJELMAN TAUSTA JA TARKOITUS 3 2.

Lisätiedot

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ VAPPUTUTKIMUS TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Markus Mervola 24.5.2011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään,

Lisätiedot

Opettajien työhyvinvointi

Opettajien työhyvinvointi Jussi Onnismaa Opettajien työhyvinvointi Katsaus opettajien työhyvinvointitutkimuksiin 2004 2009 Raportit ja selvitykset 2010:1 Opetushallitus ja tekijä Raportit ja selvitykset 2010 : 1 ISBN 978-952-13-4461-9

Lisätiedot

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Selvityksen tekijät: Jaana O. Liimatainen, Jenni Kaisto, Kaisa Karhu, Susanna Martikkala,

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

KOHTI TOIMIVAA YHTEISTYÖTÄ

KOHTI TOIMIVAA YHTEISTYÖTÄ KOHTI TOIMIVAA YHTEISTYÖTÄ Oulun Cumulus -hotellissa Maria Hanhisalo Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis ja talousala

Lisätiedot

KIELITAITO JA URALIIKKUVUUS

KIELITAITO JA URALIIKKUVUUS KIELITAITO JA URALIIKKUVUUS UIL:ään ja DIFF:iin kuuluvien insinöörien näkemyksiä kielitaidosta ja uraliikkuvuudesta Maria Järlström Rebecca Piekkari Tomi Seppälä Tiina Jokinen Milla Nyyssölä Terhi Koivula

Lisätiedot

Jaana Ukonaho, Oulun Diakonissalaitos, ODL Liikuntaklinikka

Jaana Ukonaho, Oulun Diakonissalaitos, ODL Liikuntaklinikka Jaana Ukonaho, Oulun Diakonissalaitos, ODL Liikuntaklinikka puh. 050 312 5755, sposti: jaana.ukonaho(at)odl.fi Mirja Levo, Oulun Diakonissalaitos, ODL Liikuntaklinikka Heikki Jokinen, Oulun Diakonissalaitos,

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014

Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014 Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014 rateginen tavoitteet terveelliset elämäntavat sisällöt johdon vastuut mittarit esimiesten ro öterveys raportointi työhyvinvointi työsuojelu työurien pidentäminen

Lisätiedot