Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014"

Transkriptio

1 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

2 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET 22 LUOTETTAVUUS 23 PALVELUJEN SAATAVUUS 24 HENKILÖKUNNAN AMMATTITAITO 25 YKSILÖLLISYYDEN HUOMIOON OTTAMINEN 26 HOITOTYÖ Tutkimuksen vastuuhenkilöt: Tammilehto: Päivi Koivisto Raportin laati: Sari KallioKökkö Haastattelut suorittivat: NURSS11 opiskelijat

3 3 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN Asiakastyytyväisyyskyselyt suoritettiin tammikuussa 2014 Verkonkutojahankkeessa luotua mittaria soveltaen Kyselylomakkeita muokattiin vastaamaan palvelukeskuksen tarpeita, ja niistä muotoiltiin sekä asukkaille että omaisille soveltuvat kyselylomakkeet (Liite 1 Kyselykaavake asukkaille) Kysely kohdennettiin kaikille Tammilehdon palvelukeskuksen palveluasuntojen asukkaille Tammilehdon palveluasuntojen asukkaista kyselyyn vastasi 13 Heidät kaikki haastateltiin Haastattelun suorittivat Turun ammattikorkeakoulun Salon toimipisteen hoitotyön opiskelijat Vastausten analysoinnista vastasi Turun ammattikorkeakoulu Naisia vastanneista oli 10, miehiä 2 ja yhdessä ei ollut vastattu kysymykseen Vastanneista 71 80vuotiaita oli 15 % (f=2), 81 90vuotiaita 46 % (f=6) ja yli 91vuotiaita 39 % (f=5) Vastanneista 23 % (f=3) oli asunut Tammilehdossa vuoden tai vähemmän, 30 % asukkaista (f=4) oli asunut Tammilehdossa 1 2 vuotta, 23 % asukkaista (f=3) oli asunut 35 vuotta ja 7 % (f=1) yli viisi vuotta Kaksi asukasta ei muistanut asumisaikaansa Kyselyyn vastanneista 9 asukasta liikkui omatoimisesti ja neljä hoitajan avustamana Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset jokaisen väittämän osalta on esitetty lukumäärinä, prosenttiosuuksina sekä keskiarvoina

4 4 2 ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUKSEN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET Yhteisten tilojen viihtyvyys Henkilökunnan ulkoasu Tilojen riittävyys Taulukko 1 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelukeskuksen fyysisiin ja aineellisiin olosuhteisiin tyytyväisyys Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko Eos Ka Tammilehdon yhteiset tilat ovat viihtyisät 39 / Tammilehdon henkilökunnan ulkoasu on huoliteltu 62 / Tammilehdon tilat ovat riittävät 85 / FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden kokemukset Tammilehdon yhteisten tilojen viihtyisyydestä ja riittävyydestä vaihtelivat asteikolla kiitettävästä tyydyttävään Pääosin tilat koettiin viihtyisyytensä ja turvallisuutensa puolesta hyviksi Henkilökunnan ulkoasua pidettiin huoliteltuna Kahden asukkaan mielestä henkilökunnan ulkoasu oli tyydyttävä Kuviossa 1 on kuvattu fyysiset ja aineelliset olosuhteet väittämien keskiarvot Fyysiset ja aineelliset olosuhteet Yhteisten tlojen viihtyvyys Henkilökunnan ulkoasu Tilojen riitävyys Kuvio 1 Asukkaiden tyytyväisyys fyysisiin ja aineellisiin olosuhteisiin

5 5 22 PALVELUIDEN LUOTETTAVUUS Henkilökunnan lupausten toteutuminen Henkilökunnan lähestyttävyys Toiminnan luotettavuus Lääkäripalveluiden saatavuus Taulukko 2 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden tyytyväisyys palveluiden luotettavuuteen Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko Eos Ka Kun henkilökunta lupaa tehdä jotain, se toteutuu 415 Henkilökuntaa on helppo lähestyä 31 / 4 67 / Tammilehdon toiminta on luotettavaa 425 Saatte tarvittavat lääkäripalvelut 418 LUOTETTAVUUS Henkilökunnan lupaukset toteutuvat asukkaiden mielestä hyvin Yksi asukkaista koki, että lupaukset toteutuvat tyydyttävästi Asukkaiden mielestä henkilökuntaa on helppo lähestyä ja Tammilehdon toiminta on luotettavaa Lääkäripalveluiden saaminen koettiin pääosin kiitettävänä tai hyvänä Yhden vastaajan mielestä lääkäripalveluiden saatavuus oli tyydyttävää Kuviossa 2 on esitetty osion palveluiden luotettavuus väittämien keskiarvot Kuvio 2 Palveluiden luotettavuus

6 6 23 PALVELUJEN SAATAVUUS Tammilehdon toiminnasta tiedottaminen Avunsaannin nopeus Henkilökunnan auttamishalu Taulukko 3 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden tyytyväisyys palveluiden saatavuuteen Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko Eos Ka SD Tammilehto kertoo Teille tarkasti, mitä palveluja järjestetään 31 / 4 61 / Saatte nopeasti apua henkilökunnalta 392 Henkilökunta on halukas auttamaan 446 PALVELUJEN SAATAVUUS Asukkaista pääosa kokee, että heille kerrotaan tarkasti, mitä palveluita järjestetään Yhden mielestä toiminnasta kertominen on tyydyttävää Apua henkilökunnalta saadaan nopeasti ja henkilökunta on halukasta auttamaan Kuviossa 3 on kuvattu osion palvelujen saatavuus väittämien keskiarvot Kuvio 3 Palvelujen saatavuus

7 7 24 HENKILÖKUNNAN AMMATTITAITO Henkilökunnan luotettavuus Henkilökunnan ystävällisyys Henkilökunnan turvallisuus Henkilökunnan tiedot ja taidot Henkilökunnan kyky vastata kysymyksiin Henkilökunnan vaitiolo Taulukko 4 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden tyytyväisyys henkilökunnan ammattitaitoon Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko Eos Ka SD Voitte luottaa henkilökuntaan 415 Henkilökunta on ystävällistä Teitä kohtaan 454 Koette henkilökunnan turvalliseksi 38 / 5 62 / Henkilökunnalla on riittävästi tietoa ja taitoa 400 Henkilökunta pystyy vastaamaan kysymyksiinne 415 Henkilökunta säilyttää vaitiolovelvollisuutensa 30 / HENKILÖKUNNAN AMMATTITAITO Asukkaat kokivat Tammilehdon henkilökunnan luotettavaksi, ystävälliseksi ja turvalliseksi Henkilökunnalla tiedot ja taidot koettiin pääosin kiitettäviksi tai hyviksi Kolmen vastaajan mukaan ne olivat tyydyttävät Henkilökunta pystyy vastaamaan asukkaiden kysymyksiin pääsääntöisesti kiitettävästi tai hyvin Yhden asukkaan mielestä kysymyksiin pystytään vastaamaan tyydyttävästi Vatiolovelvollisuuden säilyttämisen puolet vastaajista koki kiitettävänä tai hyvänä Yhden asukkaan mielestä vaitiolovelvollisuus säilyy tyydyttävästi ja neljä ei ollut osannut vastata tähän kysymykseen Kuviossa 4 on esitetty osion henkilökunnan ammattitaito väittämien keskiarvot

8 Kuvio 4 Henkilökunnan ammattitaito 8

9 9 25 ASIAKKAAN YKSILÖLLINEN HUOMIOON OTTAMINEN Tammilehdon ilmapiiri Yksilöllinen huomiointi Asiakkaan tarpeiden tunnistaminen Yksityisyyden kunnioittaminen Asiakkaan vaikutusmahdollisuudet omaan hoitoonsa Taulukko 5 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden tyytyväisyys yksilöllisyyden huomioon ottamiseen Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko Eos Ka SD Tammilehdon ilmapiiri on 415 Henkilökunta huomioi Teidät yksilöllisesti 3/3 425 Henkilökunta tunnistaa, millaista apua/hoitoa tarvitsette 62 / Henkilökunta kunnioittaa yksityisyyttänne 38 / Voitte vaikuttaa hoitoanne koskeviin asioihin 62 / YKSILÖLLISYYDEN HUOMIOON OTTAMINEN Asukkaat kokevat Tammilehdon ilmapiirin hyvänä Yhden asukkaan mielestä ilmapiiri on tyydyttävä Asukkaiden mielestä henkilökunta huomioi heidät yksilöllisesti sekä tunnistaa hyvin avun tarpeen Henkilökunnan koetaan kunnioittavan asukkaiden yksityisyyttä pääosin kiitettävästi tai hyvin Myös hoitoa koskeviin päätöksiin koetaan voivan vaikuttaa hyvin Kaksi vastaaja oli sitä mieltä, että hoitoon vaikuttaminen oli tyydyttävää Kuviossa 5 on esitetty osion yksilöllisyyden huomioon ottaminen väittämien keskiarvot

10 Kuvio 5 Yksilöllinen huomioon ottaminen 10

11 11 26 HOITOTYÖ Lääkehoidon turvallisuus Puhtaudesta huolehtiminen Ruuan maistuvuus Ruokailutilanne Levosta huolehtiminen Liikkumiseen kannustaminen Ulkoilusta huolehtiminen Mielekäs toiminta Taulukko 6 Tammilehdon palvelutalon asukkaiden tyytyväisyys palvelutalon hoitotyöhön Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Heikko Eos f /% Ka SD Lääkehoitonne on turvallista 38 / Puhtaudestanne huolehditaan 39 / Tarjottava ruoka on maistuvaa 39 / Ruokailutilanne on viihtyisä ja kiireetön 22 / 3 39 / 5 39 / Levostanne huolehditaan 39 / Liikkumistanne kannustetaan 408 Ulkoilustanne huolehditaan 429 Tammilehdossa on tarjolla Teille mielekästä toimintaa 418 HOITOTYÖ Asukkaat kokivat lääkehoitonsa turvallisuuden pääosin kiitettäväksi tai hyväksi Yksi vastaaja koki lääkehoidon turvallisuuden tyydyttävänä Puhtaudesta huolehditaan hyvin Tarjottava ruoka maistuu pääosalle hyvin Kahden asukkaan mielestä tarjottava ruoka on tyydyttävää ja yhden mielestä välttävää Ruoka toimitetaan Tammilehtoon talon ulkopuolelta Myös ruokailutilanne koettiin miellyttäväksi ja kiireettömäksi Asukkaat kokivat, että heidän levostaan huolehditaan riittävästi Liikkumista kannustetaan pääosin hyvin, kahden asukkaan mielestä kannustus on tyydyttävää Ulkoilusta huolehditaan hyvin Lähes kaikki asukkaat kokevat, että Tammilehdossa on tarjolla heille mielekästä toimintaa Kuviossa 6 on kuvattu osion hoitotyö väittämien keskiarvot

12 Kuvio 6 Hoitotyö 12

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry Asiakkaiden ja omaisten tyytyväisyys Tammilehdon päivähoidon palveluun 0 SISÄLLYS. PALVELUKESKUS TAMMILEHDON PÄIVÄHOITO. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN. ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS PALVELUKESKUS

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen taustaa... 4 2.1 Aineistonkeruu... 5 3 Asukaskyselyn tulokset...

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut Jyväskylän kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhuspalveluiden asiakas- ja omaiskyselyt, kooste tuloksista 2012 Taustaa Vanhus- ja vammaispalveluissa toteutetaan kahden vuoden välein asiakas- ja omaiskyselyitä

Lisätiedot

ASIAKKAAN ÄÄNI KUULUVAKSI

ASIAKKAAN ÄÄNI KUULUVAKSI OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 134 TUTKIMUKSIA Sari Kallio-Kökkö, Sirpa Nikunen, Tiina Pelander & Arja Kulmala (toim.) ASIAKKAAN ÄÄNI KUULUVAKSI Verkonkutoja-mittaristo ja Asiakasraati laatutyön

Lisätiedot

Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy 2008

Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy 2008 Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3. KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TOTEUTUS...3 3. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYYN VASTANNEET... 3.1. Vastaajien taustatietoja...5

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma Kirsi Turunen ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ Opinnäytetyö Lokakuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Lokakuu 2008

Lisätiedot

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Sisällys sivu Johdanto Kyselyyn vastanneet

Lisätiedot

LAPSIPERHEBAROMETRI 2006 & 2008

LAPSIPERHEBAROMETRI 2006 & 2008 LAPSIPERHEBAROMETRI 2006 & 2008 Alavus Kuortane Lehtimäki Töysä Ähtäri Parempaa perheelle hanke 2007-2009 2 SISÄLLYS 1 KYSELYN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSTEN PURKU 3 2 TULOKSET 4 2.1 Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto. Ikääntyneiden palvelut

Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto. Ikääntyneiden palvelut Oheismateriaali 2 2013 Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto Ikääntyneiden palvelut Sisällysluettelo 1. Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen... 2 2. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset... 2 2.1. Vastaajien

Lisätiedot

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys 2014 ProAgria Etelä-Pohjanmaa Juha-Matti Toppari Kari Kallioniemi Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys SISÄLLYS 1 Taustaa... 3 2 Selvityksen keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyttä apuvälineyksikössä

Asiakastyytyväisyyttä apuvälineyksikössä Asiakastyytyväisyyttä apuvälineyksikössä Tukholmankatu 8 F/ PL 442 00029 HUS Maarit Laurila Paula Müller 24.3.2010 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 1. JOHDANTO 1 2. TUTKIMUKSEN TAUSTAA 2 2.1 Apuvälineyksikkö 2 2.2

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 1.1 Tutkimuksen toteutus 2 2 TIIVISTELMÄ 3 3 TAUSTATIEDOT 4

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY LAITOSHOITO 2010

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY LAITOSHOITO 2010 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY LAITOSHOITO 2010 Outi Majanen Suunnittelija, vanhuspalvelut 31.05.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kyselyn toteutus... 3 3. Omaisille suunnatun kyselyn tulokset... 3

Lisätiedot

Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014

Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Selfie Linnanmäen maailmanpyörässä kesällä 2014 1 Pääkirjoitus: Med Group ja avustajapalvelut uudistuvat

Lisätiedot

KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRI Kehittämiskeskus. Tutkimus ja selvitystyö 1 / 2008

KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRI Kehittämiskeskus. Tutkimus ja selvitystyö 1 / 2008 KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRI Kehittämiskeskus Tutkimus ja selvitystyö / 28 SAIRAALAHOIDON LAATU VUODEOSASTOLLA JA POLIKLINIKALLA 27 POTILAAN NÄKÖKULMASTA Eija Enberg ympäristö- ja laatupäällikkö 8..28

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009

Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009 Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009 Outi Majanen Suunnittelija, vanhuspalvelut 10.6.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kyselyn toteutus... 3 3. Vastaajien taustatiedot... 3 4. Kyselyn tulosten

Lisätiedot

TERVEYSTALO SAVONLINNAN PLASTIIKKAKIRURGISTEN POTILAIDEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OHJAUKSEN LAATU

TERVEYSTALO SAVONLINNAN PLASTIIKKAKIRURGISTEN POTILAIDEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OHJAUKSEN LAATU Jutta Kosunen, Tiia Laukkanen TERVEYSTALO SAVONLINNAN PLASTIIKKAKIRURGISTEN POTILAIDEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OHJAUKSEN LAATU Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Maaliskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 2011

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 2011 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 20 Esikunta: Eeva Honkanummi ja Maritta Samuelsson Perhe- ja sosiaalipalvelut: Tuija Norlamo-Saramäki Terveyspalvelut: Riitta Flinck ja Aila Pohjanpalo

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Toimitilapalvelut 19.4.2011

Kajaanin kaupunki Toimitilapalvelut 19.4.2011 KAJAANIN KAUPUNGIN TILAPALVELUJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 1 1. Asiakaskyselyn taustatiedot Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan tilapalvelut toteuttivat helmikuussa

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYSKYSELY MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN LASTENPOLIKLINIKALLA ASIOIVIEN LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE

TYYTYVÄISYYSKYSELY MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN LASTENPOLIKLINIKALLA ASIOIVIEN LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE Määttänen Jenni TYYTYVÄISYYSKYSELY MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN LASTENPOLIKLINIKALLA ASIOIVIEN LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Lokakuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4. 3 Perhe ja koti... 5. 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8. 5 Vapaa-aika...

1 Johdanto... 3. 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4. 3 Perhe ja koti... 5. 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8. 5 Vapaa-aika... SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4 3 Perhe ja koti... 5 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8 5 Vapaa-aika... 13 6 Kokemukset ja mielikuvat nuorille järjestettävästä toiminnasta...

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Henkilöstö laatulisän takeena. Kuvauksia työyhteisöjen omasta kehittämistoiminnasta dementiatyössä

Henkilöstö laatulisän takeena. Kuvauksia työyhteisöjen omasta kehittämistoiminnasta dementiatyössä Henkilöstö laatulisän takeena Kuvauksia työyhteisöjen omasta kehittämistoiminnasta dementiatyössä Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.7:2009 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

Kotihoidon asiakastyytyväisyys Kerimäellä

Kotihoidon asiakastyytyväisyys Kerimäellä Jaana Lyyra ja Terhi Manninen Kotihoidon asiakastyytyväisyys Kerimäellä Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 13.12.2007 Tekijä(t) Terhi Manninen ja

Lisätiedot

ASUKKAIDEN VIIHTYVYYS PALVELUTALO SARAHOVISSA LAUKAASSA

ASUKKAIDEN VIIHTYVYYS PALVELUTALO SARAHOVISSA LAUKAASSA ASUKKAIDEN VIIHTYVYYS PALVELUTALO SARAHOVISSA LAUKAASSA Sirpa Ikonen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ PIEKSÄMÄEN YKSIKKÖ Ikonen,

Lisätiedot

Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu

Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2006:4 Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu Care Keys projektin tutkimuksia Marja Vaarama, Minna-Liisa Luoma, Petteri

Lisätiedot

Jos tällaist palvelua ei olis en usko et se juominen olis vähentyny niin paljo.

Jos tällaist palvelua ei olis en usko et se juominen olis vähentyny niin paljo. Jos tällaist palvelua ei olis en usko et se juominen olis vähentyny niin paljo. Porvoon Nuorten ja aikuisten päihdeklinikan asiakastyytyväisyystutkimus Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalityö

Lisätiedot