TILASTOKATSAUS 5:2018

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILASTOKATSAUS 5:2018"

Transkriptio

1 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5: TYÖTTÖMÄT VANTAALLA Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä oli suurin pudotus viimeisten kymmenen vuoden aikana. Parin viime vuoden ajan miesten työttömyysaste on laskenut naisia enemmän, mikä on kaventanut sukupuolten välistä eroa. Työttömyysaste aleni kaikilla suuralueilla, minkä ansiosta myös alueiden väliset erot kääntyivät laskuun. Pitkäaikaistyöttömiä oli 3 475, joka oli 1 0 vähemmän kuin vuonna 16. Koulutus pienentää työttömyysriskiä, mutta työttömyyden pitkittyessä korkeammin koulutettujen osuus työttömissä kasvaa. Tilastokatsaus käsittelee Vantaan työttömyyttä vuosina ja se pohjautuu Tilastokeskuksen lukuihin 1. Työttömyyttä tarkastellaan eri alueiden, mutta myös sukupuolten ja eri ikäryhmien näkökulmasta. Lisäksi katsauksessa käsitellään työttömyyden kestoa sekä koulutuksen vaikutusta työttömyyteen. Tarkat luvut eri ryhmien työttömyydestä löytyvät liitetaulukoista. Ensimmäisessä liitetaulukossa on Vantaan ja suuralueiden työttömyysluvut vuodelta 17 ja toisessa on aikasarja Vantaan työttömyydestä vuosina Työttömyysaste laski selvästi edellisvuoteen verrattuna Vuoden 17 lopussa Vantaalla oli työttömänä 11 6 henkilöä. Työttömyysaste oli tasan 10 prosenttia, joka oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Viimeisen kymmen vuoden aikana työttömyys ei ole kertaakaan laskenut yhtä jyrkästi kuin viime vuonna (kuvio 1). Työttömyysaste laski selvästi sekä miehillä että naisilla. Työttömänä olevien miesten määrä väheni lähes 1 100:lla vuoden 17 aikana ja työttömyysprosentti laski 12,7 prosentista 10,6 prosenttiin. Naisilla työttömien määrä väheni 900:lla ja työttömyysprosentti aleni 11,1 prosentista 9,4 prosenttiin. Kuviossa 1 on kuvattu Vantaan työttömyysasteessa ja kuviossa 2 työttömien määrissä tapahtuneet muutokset viimeisten 10 vuoden aikana. Työttömyysaste oli matalimmillaan vuonna 08 (6,3 %) ja korkeimmillaan vuonna 15 (12,4 %). Korkein nousu työttömyydessä koettiin vuoden 09 aikana, mutta myös vuosina työttömyysaste kasvoi selvästi. Miesten työttömyysaste on koko ajan ollut korkeampi kuin naisten, mutta sukupuolten välinen ero alkoi kaventua selvästi vuonna 16, jolloin miesten työttömyys kääntyi laskuun, mutta naisten pysyi ennallaan. Vuonna 17 ero pieneni entisestään, koska miesten työttömyys aleni naisia enemmän. Viimeisten 10 vuoden aikana sukupuolten välinen ero olikin matalimmillaan vuonna 17 (1,2 %-yksikköä) ja korkeimmillaan vuonna 09 (3,7 %-yksikköä). Kuvio 1. Työttömyysaste sukupuolen ja iän mukaan Vantaalla (31.12.) 16,0 14,0 työttömyysaste, % 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 8,1 7,4 6,3 5,9 5,2 11,7 10,6 10,6 10,0 9,4 Yhteensä Miehet Naiset Alle -v. 50+ v. 2,0 0,0 1 Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueellista tietoa työssäkäynnistä kunnan omilla aluejaoilla. Tiedot perustuvat pääasiassa hallinnollisiin rekistereihin ja tilastollisiin aineistoihin. Uusimmat työttömyysluvut ovat vuoden 17 lopusta ja työvoimaluvut vuoden 16 lopusta.

2 2 Nuorisotyöttömyydessä (alle -vuotiaat työttömät) on ollut suuria heilahteluja viimeisten 10 vuoden aikana (kuvio 1). Alle -vuotiaiden työttömyysaste oli todella alhaisella tasolla vuonna 08 (5,9 %), mutta seuraavana vuonna työttömyysaste oli lähes kaksinkertaistunut 11 prosenttiin. Vuosien aikana nuorisotyöttömyys tippui alle Vantaan keskiarvon, mutta viime vuosina nuorten työttömyys on jälleen ollut hieman korkeammalla tasolla kuin koko väestöllä, vaikka vuoden 17 aikana nuorisotyöttömyyskin kääntyi laskuun. Kuten koko väestössä, myös alle -vuotiaissa työttömyys on miehillä yleisempää kuin naisilla. Vuoden 17 aikana nuorten miesten työttömyys kuitenkin laski 16,2 prosentista 12,9 prosenttiin, kun naisilla laskua oli 9,7 prosentista 8,5 prosenttiin. Nuorten miesten parantunut tilanne kavensi myös sukupuolten välistä eroa (kuviot 1 2). 50 vuotta täyttäneiden työttömyysaste on ollut muihin ryhmiin verrattuna korkealla tasolla koko tarkastelujakson ajan (kuvio 1). Ainoastaan vuonna 09 miesten ja nuorten työttömyysaste oli suurempi kuin 50 vuotta täyttäneiden. Positiivista on kuitenkin se, että tämänkin ryhmän työttömyysaste on kääntynyt selvään laskuun vuosina Kuvio 2. Työttömien määrä iän ja sukupuolen mukaan sekä pitkäaikaistyöttömien määrä Vantaalla (31.12.) Työttömien määrä Miehet Naiset Alle -vuotiaat 50+ -vuotiaat Pitkäaikaistyöttömät Työttömyysaste laski kaikilla suuralueilla, Hakunilassa eniten Vuoden 17 lopussa Vantaan suuralueista korkein työttömyysprosentti oli Hakunilan (11,6 %) ja matalin Kivistön suuralueella (6,6 %). Työttömyysaste laski kaikilla suuralueilla edellisvuoteen verrattuna. Hakunilan suuralueella laskua oli eniten (-2,9 prosenttiyksikköä) ja Aviapoliksessa vähiten (-1,2). Viimeisten 10 vuoden ajan suuralueiden työttömyyden kehitys on ollut varsin samanlaista (kuvio 3). Koko ajan työttömyysaste on ollut korkein Hakunilassa sekä Koivukylässä ja matalin Kivistössä sekä Aviapoliksessa. Kaikilla suuralueilla työttömyysaste oli korkeimmillaan vuonna 15 ja matalimmillaan 08. Kuten kuviosta 3 voi huomata, työttömyysasteiden vaihteluväli alueiden kesken oli matalimmillaan tarkastelujakson alussa (4,2 prosenttiyksikköä) ja korkeimmillaan vuosina (vähintään 6 prosenttiyksikköä). Työttömyyden väheneminen vuoden 17 aikana alensi myös eroa korkeimman ja matalimman työttömyysasteen alueella viiteen prosenttiyksikköön. Kuvio 3. Työttömyysaste Vantaan suuralueilla (31.12.) 16,0 Työttömyysaste, % 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila 0,0

3 3 Liitetaulukossa 1 on esitetty koko väestön, alle -vuotiaiden ja 50 vuotta täyttäneiden työttömyysasteet suuralueen ja sukupuolen mukaan vuoden 17 lopussa. Kaikkien näiden ryhmien työttömyysaste, ilman sukupuolen mukaista tarkastelua, oli korkein Hakunilassa ja matalin Kivistössä (tosin nuorisotyöttömyys oli Tikkurilassa yhtä alhaisella tasolla kuin Kivistössä). Lisäksi kaikkien ryhmien työttömyys oli laskenut kaikilla suuralueilla verrattuna vuoteen 16. Nuorisotyöttömyys (-6,8 prosenttiyksikköä) ja pitkäaikaistyöttömyys (-8,3) oli laskenut eniten Kivistön suuralueella, kun 50 vuotta täyttäneiden (-3,4) sekä miesten ja naisten (-2,9) työttömyysaste oli laskenut eniten Hakunilassa. Työttömyysasteessa suuria kaupunginosittaisia eroja 2 Kovin työttömyys koetteli kuutta vantaalaista kaupunginosaa, joissa työttömyysaste oli yli 15 prosenttia (kartta 1). Kaupunginosat olivat kerrostalovaltaisia, mutta asukasmäärältään varsin erikokoisia. Korkeimman työttömyyden alueilla asui Vantaan asukkaista 15 prosenttia, työvoimasta 14 prosenttia, mutta työttömistä 22 prosenttia. Vantaan keskiarvoa (10,0 %) korkeampi työttömyys oli yhteensä 18 kaupunginosassa, joista suurin osa oli isoja kerrostalovaltaisia alueita. Alhaisin työttömyysaste, alle viisi prosenttia, oli seitsemässä kaupunginosassa. Nämä alueet olivat alle asukkaan pientaloalueita, joissa Vantaan väestöstä ja työvoimasta asui viisi prosenttia, mutta työttömistä vain kaksi prosenttia. Kartta 1. Työttömyysaste Vantaan kaupunginosissa (valkoisilla alueilla asuu alle 100 henkilöä eikä niiden tilastoja julkaista) 2 Työttömyysasteesta ei julkaista tarkkoja kaupunginosakohtaisia lukuja, koska työvoimatieto on vuoden 16 lopusta ja työttömyystieto 17 lopusta. Tämä aiheuttaa sen, että esimerkiksi alueilla, joihin muuttaa paljon ihmisiä, työttömyysaste kohoaa nopeasti, kun työttömyyslukuihin on jo laskettu uudet asukkaat, mutta vuotta vanhemmissa työvoimaluvuissa he eivät ole mukana. Alle 100 asukkaan kaupunginosat eivät ole tarkastelussa mukana.

4 4 Työttömyys väheni vuoden 17 aikana lähes kaikissa kaupunginosissa. Ainoastaan kolmessa kaupunginosassa työttömyys hieman kasvoi. Kun muutosta tarkastellaan pidemmällä aikajaksolla, tilanne on hieman erilainen. Viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana työttömyysaste pieneni 33 kaupunginosassa, kahdessa pysyi ennallaan ja lopuissa 22 kaupunginosassa työttömyysaste kasvoi (kartta 2). Suurimmalla osalla alueista kasvua oli kuitenkin varsin vähän, prosenttiyksikön tai vähemmän. Viidestä kaupunginosasta, joissa työttömyysaste kasvoi eniten (kahdesta viiteen prosenttiyksikköä), kolme sijaitsi Länsi- Vantaalla ja kaksi Keski-Vantaalla. Kaupunginosat, joissa työttömyys aleni eniten, sijaitsivat puolestaan ympäri Vantaata. Kartta 2. Työttömyysasteen muutos (prosenttiyksikköä) Vantaan kaupunginosissa vuodesta 13 vuoteen 17. Sinisillä alueilla työttömyysaste on laskenut ja punaisilla pysynyt ennallaan tai kasvanut (valkoisilla alueilla asuu alle 100 henkilöä eikä niiden tilastoja julkaista). Koulutus pienentää työttömyysriskiä, mutta työttömyyden pitkittyessä koulutuksen vaikutus heikkenee Koko väestön ja työttömien koulutusrakenteissa 3 oli eroa koulutustason molemmissa päissä (kuvio 4). Vantaalaisesta 15 vuotta täyttäneestä väestöstä enintään perusasteen oli käynyt 32 prosenttia, kun työttömillä osuus oli 43 prosenttia. Keskiasteen tutkinnon suorittaneissa eroa ei ollut, osuus oli koko väestöllä ja työttömillä 38 prosenttia. Korkea-asteen tutkinnon oli suorittanut koko väestöstä 30 prosenttia, mutta työttömistä vain prosenttia. Korkeamman koulutuksen hankkiminen näyttäisi siis suojaavan työttömyydeltä. Vaikka naiset ovat Vantaalla miehiä koulutetumpia, koulutuksella oli työttömyyteen samanlainen vaikutus molemmilla sukupuolilla: vähemmän koulutusta saaneet joutuivat herkemmin työttömiksi. Väestön koulutusrakenteessa oli eroja myös Vantaan suuralueiden kesken (kuvio 4). Korkein koulutustaso oli Aviapoliksessa, jossa 15 vuotta täyttäneestä väestöstä perusasteen oli käynyt prosenttia ja korkea-asteen peräti prosenttia. Matalin koulutustaso oli Hakunilassa, jossa perusasteen koulutus oli 36 prosentilla ja korkea-asteen prosentilla. Kaikilla suur- 3 Koulutustiedot ovat vuoden 16 lopusta, työttömyystiedot 17 lopusta

5 5 alueilla työttömien joukossa oli enemmän perusasteen ja vähemmän korkea-asteen käyneitä kuin 15 vuotta täyttäneessä väestössä. Koulutusrakenne-erot näkyivät myös työttömissä, sillä esimerkiksi Aviapoliksessa, jossa oli eniten korkeasti koulutettuja, oli heitä eniten myös työttömissä. Kuvio vuotta täyttäneen väestön ja työttömien koulutusrakenne Vantaalla ja suuralueilla (koulutustieto , työttömyystieto ) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % % 30 % % 10 % 0 % Korkea-aste Keskiaste Vain perusaste VANTAA MYYRMÄKI KIVISTÖ AVIAPOLIS TIKKURILA KOIVUKYLÄ KORSO HAKUNILA Työttömyyden ja koulutuksen välinen riippuvuus hieman heikkenee, kun työttömyys jatkuu riittävän pitkään. Kuviossa 5 on kuvattu työttömien koulutusrakenne henkilön työttömyyden keston mukaan. Pidempään työttömänä olleiden joukossa korkeammin koulutettujen osuus kasvaa. Alle puoli vuotta työttömänä olleista 16 prosentilla oli korkea-asteen tutkinto, kun vähintään kaksi vuotta työttömänä olleilla osuus oli jo 26 prosenttia. Kuvio 5. työttömyyden keston ja koulutuksen mukaan (koulutustieto , työttömyystieto ) Työttömyyden kesto 3+ v. 2 v. 1 v. ½ - alle 1 v. alle ½ v. 0 % 10 % % 30 % % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Vain perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Pitkäaikaistyöttömiä 1 0 vähemmän kuin edellisvuonna Pitkäaikaistyöttömiksi kutsutaan henkilöitä, joiden työttömyys on kestänyt vähintään vuoden. Viimeisten kymmenen vuoden aikana pitkäaikaistyöttömiä on Vantaalla ollut vuosittain keskimäärin (aikasarja kuviossa 2 ja liitetaulukossa 2). Määrä oli alimmillaan vuonna 08, jolloin heitä oli vajaat eli alle kolmannes siitä, mitä heitä oli korkeimmillaan vuonna 15. Vuoden 17 aikana pitkäaikaistyöttömien määrä laski jyrkästi ja heitä oli 3 475, joka oli 1 0 vähemmän kuin vuonna 16.

6 6 Vuoden 17 tietojen mukaan pitkäaikaistyöttömistä hieman yli puolet oli ollut työttömänä alle kolme vuotta ja vajaa neljännes vähintään kolme vuotta, mutta alle neljä vuotta. Lopuilla pitkäaikaistyöttömillä (neljännes) työttömyys oli kestänyt vähintään neljä vuotta. Kuten kuviosta 6 voi nähdä, työttömyyden kesto on hieman vaihdellut vuodesta toiseen. Keskimäärin viimeisten 10 vuoden aikana pitkäaikaistyöttömistä 57 prosenttia oli ollut työttömänä alle kolme vuotta, 21 prosenttia yli kolme, mutta alle neljä vuotta ja loput 22 prosenttia vähintään neljä vuotta. Kuvio 6. Pitkäaikaistyöttömät työttömyyden keston mukaan Vantaalla vuosina (31.12.) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % % 30 % % 10 % 0 % v. 4 v. 3 v. 2 v. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä kuvaa alueella esiintyvän työttömyyden vaikeutta: mitä suurempi on osuus, sitä hankalampaa on työttömyyden vähentäminen. Vuonna 17 kaikista Vantaan työttömistä 30 prosenttia oli pitkäaikaistyöttömiä, mutta vuotiailla osuus oli peräti 63 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien osuus suuralueittain vaihteli Aviapoliksen 26 prosentista Korson 33 prosenttiin (liitetaulukko 2). Kuvioon 7 on koottu pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys suuralueilla viimeisten 10 vuoden aikana. Vuodesta 16 vuoteen 17 pitkäaikaistyöttömien määrä väheni kaikilla suuralueilla. Vähennystä tapahtui suhteellisesti eniten Koivukylän ja Hakunilan suuralueilla (-30 %) ja määrällisesti eniten Myyrmäessä (-280). Kuvio 7. Pidempään kuin vuoden työttömänä olleiden määrä Vantaan suuralueilla vuosina pitkäaikaistyöttömien määrä Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila 0

7 7 Pitkään työttömänä olleiden miesten määrä laski naisia enemmän Viimeisten kymmenen vuoden ajan pitkäaikaistyöttömissä on ollut enemmän miehiä kuin naisia ja keskimäärin miesten osuus on ollut 58 prosenttia ja naisten 42 prosenttia. Vuonna 16 pitkäaikaistyöttömissä oli miehiä 680 enemmän kuin naisia, kun vuotta myöhemmin sukupuolten välinen ero oli enää 370. Pitkäaikaistyöttömien miesten määrä väheni vuoden 17 aikana peräti 770 miehellä, kun saman aikaan pitkäaikaistyöttömien naisten määrä väheni 460:llä. Vaikka sukupuolten välinen ero kaventui, miehiä oli edelleen enemmän kaikissa ikäryhmissä, paitsi vuotiaissa, joissa naisia oli hivenen enemmän. Pitkäaikaistyöttömyys on myös useimmilla suuralueilla enemmän miesten kuin naisten vitsaus. Aviapoliksessa pitkäaikaistyöttömissä oli hieman vähemmän miehiä (49 %) kuin naisia (51 %), kun muilla suuralueilla miesten osuus vaihteli Kivistön ja Hakunilan 53 prosentista Myyrmäen 58 prosenttiin vuonna 17. Hieman yli puolet pitkäaikaistyöttömistä oli 50 vuotta täyttäneitä: vajaa kolmannes vuotiaita ja vajaa neljännes 60 vuotta täyttäneitä (kuvio 8). Alle -vuotiaiden osuus pitkäaikaistyöttömistä kaksinkertaistui vuodesta 08 vuoteen 16, ja vuodesta 12 lähtien kasvua oli joka vuosi. Viimeisen vuoden aikana osuus kuitenkin laski 29 prosentista prosenttiin. Kuvio 8. Pitkäaikaistyöttömät iän mukaan Vantaalla vuosina % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % % 30 % % 10 % 0 % Alle Työttömyyden pitkittyessä nuorten osuus selvästi vähenee ja vanhempien osuus kasvaa (kuvio 9). Alle kolme vuotta työttömänä olleista 32 prosenttia oli alle -vuotiaita, kun vähintään viisi vuotta työttömänä olleista osuus oli 10 prosenttia. Samaan aikaan vuotiaiden osuus kasvoi 19 prosentista 30 prosenttiin. Kuvio 9. Pitkäaikaistyöttömien ikärakenne työttömyyden keston mukaan Vantaalla v Työttömyyden kesto 4 v. 3 v. 2 v % 10 % % 30 % % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Alle

8 8 Liitetaulukko 1. Vantaalla ja suuralueilla Työttömiä yhteensä Alle -vuotiaita työttömiä 50+ -vuotiaita työttömiä Pitkäaikaistyöttömiä Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Vantaa Myyrmäki Kivistö Aviapolis Tikkurila Koivukylä Korso Hakunila Alle -vuotiaiden 50+ -vuotiaiden Pitkäaikaistyöttömien Työttömyysaste, % työttömyysaste, % työttömyysaste, % osuus työttömistä, % Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Vantaa 10,0 10,6 9,4 10,6 12,9 8,5 11,7 12,5 10, Myyrmäki 10,7 11,6 9,7 12,4 15,3 9,8 12,2 13,6 10, Kivistö 6,6 6,9 6,3 7,8 7,8 7,8 8,8 9,1 8, Aviapolis 7,2 6,9 7,6 7,9 9,8 6,4 9,8 9,0 10, Tikkurila 9,1 9,7 8,5 7,8 8,9 6,8 10,6 11,7 9, Koivukylä 11,0 11,2 10,8 11,1 14,9 7,5 11,4 12,0 10, Korso 9,3 9,7 8,7 10,4 12,1 8,6 11,6 12,0 11, Hakunila 11,6 11,7 11,5 12,9 14,4 11,4 12,9 13,3 12, Liitetaulukko 2. Työvoima ja työttömät Vantaalla (31.12.). Työvoimasta uusin tieto on 16. Työvoima (lkm) (lkm) Vantaa yhteensä Miehet Naiset Alle -vuotiaat vuotiaat Pitkäaikaistyöttömät Työttömyysaste, % Vantaa yhteensä 6,3 9,1 8,5 8,2 8,8 10,4 11,5 12,4 11,9 10,0 Miehet 7,4 11,0 9,9 9,5 10,0 11,8 12,5 13,7 12,7 10,6 Naiset 5,2 7,3 7,1 7,0 7,5 9,0 10,3 11,1 11,1 9,4 Alle -vuotiaat 5,9 11,0 9,5 7,6 7,8 10,4 11,5 12,8 12,8 10,6 50+ vuotiaat 8,1 10,1 10,0 10,2 11,1 12,4 13,2 14,3 13,5 11,7 Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä, % Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto, Vantaan osa-alueittaiset työttömyystilastot Lisätietoa tilaston kotisivuilla. Vantaan karttapalvelussa voit tarkastella kaupunginosien työttömyysasteen kehitystä sukupuolen mukaan vuodesta 00 lähtien. Karttapalvelun luvuissa työttömyys- ja työvoimatieto ovat samalta vuodelta. Katsauksen laatija: Elina Parviainen ISBN Taloussuunnittelu/Tietopalvelu ISSN-L X Sähköposti: ISSN (verkkojulkaisu) Puh. vaihde: (09) Vantaan kaupunki. Tietopalvelut B5:18

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2018

TILASTOKATSAUS 7:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 7:18 1 17.12.18 SUOMALAIS- JA ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIAL- LINEN TOIMINTA VANTAALLA 00 16 Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan väestön pääasiallista

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 20 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2008 Käänne työttömyyden kehityksessä Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 26 31 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.25 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Paul Williams Verkkojulkaisu ISSN 1458-577 ISBN

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 22 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-325-0 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 35 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2009 Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste peruspiireittäin Helsingissä 2009. Nuorten

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola. TILASTOJA 40 2011 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2010 Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna 2010 Tuomarinkylä Suutarila Puistola Jakomäki

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 30 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2004 Helsingin kaupunki, kaupunkimittausosasto 030/2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 15.05.2012 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, )

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2015

TILASTOKATSAUS 6:2015 TILASTOKATSAUS 6:2015 6.10.2015 ULKOMAALAISTAUSTAISEN VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA VANTAALLA VUONNA 2012 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan Suomessa asuvat henkilöt, jotka ovat joko

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 10:2015

TILASTOKATSAUS 10:2015 TILASTOKATSAUS 10:2015 23.11.2015 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2013 laisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka lla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2018

TILASTOKATSAUS 8:2018 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2018 1 17.12.2018 TYÖPAIKAT VANTAALLA 2007 2016 Vantaalla oli lähes 110 800 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa, mikä oli 4,9 prosenttia kaikista Suomen työpaikoista.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 41 2008 Kuvio 1. Työttömien määrä Helsingissä vuoden lopussa 2000 2007, indeksi 2000=100 130 Helsingin työttömyys ja pitkäaikastyöttömyys alueittain 31.12.2007

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Vantaan kaupunki A 5 : 2008 Tilasto ja tutkimus VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Koko kaupungin ennuste 2008-2040 Suuralueiden ennuste 2008-2018 A5:2008 ISBN 978-952-443-259-7 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2017

TILASTOKATSAUS 1:2017 TILASTOKATSAUS 1:2017 5.1.2017 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2018

TILASTOKATSAUS 4:2018 TILASTOKATSAUS 4:2018 8.3.2018 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2017 1 Vantaalle rakennettiin vuonna 2017 uutta kerrosalaa 349 590 kerrosneliömetriä, josta asuinrakennuksiin valmistui 234 712 k-m 2 (67 %).

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Työllisyys

Toimintaympäristö: Työllisyys Toimintaympäristö: Työllisyys Tampere 24.3.2009 Jenni Kallio Prosenttia 31.12. 14,0-19,4 (13) 11,0-13,9 (25) 8,0-10,9 (32) 6,0-7,9 (20) 3,6-5,9 (13) Työllisyys 2008 % 25,0 22,5 Työttömyys kääntyi nousuun

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 20.1.2015 klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa rajusti vuoden lopulla Lomautukset lisääntyivät ja uuden työvoiman tarve oli lähes

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 23.12. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Uusia työttömiä on aiempaa vähemmän,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2016

TILASTOKATSAUS 1:2016 TILASTOKATSAUS 1:2016 19.1.2016 VANTAALAISTEN TULOT JA VEROT VUONNA 2014 1 Vuonna 2014 Vantaalla oli kaikkiaan 175 690 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio- ja/tai

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018

Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018 Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018 Yleiskatsaus: työllisyysaste nousi 72 prosentin yläpuolelle Kaikkien työllisten työllisyysaste: 72,5 % Lähde: Akava ja Macrobond Yleiskatsaus: työllisyydessä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 18:2016

TILASTOKATSAUS 18:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 18:2016 1 10.10.2016 OSAKEASUNTOJEN MYYNTIHINTOJA VANTAALLA Vantaalla asunnoista maksettuja neliöhintoja voidaan seurata esimerkiksi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisista

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola. TILASTOJA 30 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin 31.12.2012 Suutarila Puistola Tuomarinky lä Jakomäki

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

Työttömien määrä väheni Kainuussa

Työttömien määrä väheni Kainuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu Julkistettavissa 23.4. klo 9.00 Työttömien määrä väheni Kainuussa Kainuun työttömyyden kehitys poikkeaa koko maan kehityksestä Kainuun työttömyydessä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2013

Tilastokatsaus 8:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 10.10.2013 Tietopalvelu B14:2013 Vanhojen osakeasuntojen kaupat ja hinnat Vantaalla vuosina 2003 2012 sekä alkuvuodesta 2013 Vuosien 2003 2012 aikana Vantaalla on tehty kaikkiaan

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2013

Väestön koulutusrakenne 2013 Koulutus 2014 Väestön koulutusrakenne 2013 Nuoret naiset korkeasti koulutettuja, Uudellamaalla asuu koulutetuin väestö Vuoden 2013 loppuun mennessä 3 164 095 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Tammikuu 2016

Työttömyyskatsaus Tammikuu 2016 Työttömyyskatsaus Tammikuu 2016 Turussa oli työttömiä työnhakijoita tammikuun lopussa 15700, miehiä 9059 ja naisia 6641. Turun työttömyysaste oli 17,2 %, lisäystä edellisvuodesta 0,3 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2016

TILASTOKATSAUS 9:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 9:2016 1 25.5.2016 VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA HENKILÖN SYNTYPERÄN MUKAAN HELSINGINSEUDULLA JA KOKO MAASSA 2000 2014 Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan

Lisätiedot

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Kanta-Häme. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Kanta-Häme. Varsinais-Suomi TYÖTTÖMYYDEN KASVU KIIHTYI TOUKOKUUSSA Varsinais-Suomen työttömyyden kasvu nousi toukokuussa selvästi viime kuukausia korkeammalle tasolle. Työttömyyden kasvun pieneneminen onkin ollut varsin hidasta.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

Vantaan hyvinvointikatsaus 2018

Vantaan hyvinvointikatsaus 2018 Vantaan hyvinvointikatsaus 218 Vantaan hyvinvointikatsaus 218 on hyvinvointiraportointityönryhmän yhdessä eri toimialojen edustajien kanssa laatima katsaus hyvinvoinnin ja toimintaympäristön kehityksestä

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Yritykset, työpaikat, työttömyys

Yritykset, työpaikat, työttömyys Yritykset, työpaikat, työttömyys Lähteet: Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö, Kaupunkitutkimus TA Oy Yritykset, työpaikat, työttömyys Sisällys: Yritykset ja työpaikat Työllisyys ja työttömyys 2

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2019

TILASTOKATSAUS 2:2019 Tilastokatsaus :20 TILASTOKATSAUS 2:201 1 22.3.201 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE VANTAALLA Tässä tilastokatsauksessa tarkastellaan Vantaan väestön koulutusrakennetta ja sen kehitystä. Koulutuksesta on tietoja

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 25.11. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Työttömyyden kasvun pääasiallinen syy

Lisätiedot

Perheet ja asuntokunnat

Perheet ja asuntokunnat Vantaan väestö 16/17 julkaisu ilmestyy tänä vuonna osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Tämä osa koskee Vantaan perheitä ja

Lisätiedot

Työttömyyden vuositason kasvu väheni

Työttömyyden vuositason kasvu väheni Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.5.2013 Tilannekatsaus 30.4.2013 alue: Pirkanmaa Työttömyyden vuositason kasvu väheni Pirkanmaan TE-toimiston alueella oli huhtikuun 2013 tilannekatsauspäivänä

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ. Koko kaupungin ennuste Osa-alue-ennuste

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ. Koko kaupungin ennuste Osa-alue-ennuste VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ Koko kaupungin ennuste 2016-2040 Osa-alue-ennuste 2016-2025 Julkaisija Kannen kuva: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Sakari Manninen, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.12. klo 9.00 Työvoiman kysyntä kasvaa Työvoiman kysynnässä on koko kuluvan vuoden ollut merkkejä piristymisestä. TE-toimistoon

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.6.2014 Tilannekatsaus 30.5.2014 Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta Pirkanmaan TE-toimistossa oli toukokuun 2014 tilannekatsauspäivänä 32337 työtöntä työnhakijaa,

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2011

Väestön koulutusrakenne 2011 Koulutus 2012 Väestön koulutusrakenne 2011 35 44-vuotiaat olivat parhaiten koulutettuja vuonna 2011 Vuoden 2011 loppuun mennessä 3 056 000 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon lukiokoulutuksessa,

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys väheni kuukausitasolla, vuoden aikana edelleen kasvua

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys väheni kuukausitasolla, vuoden aikana edelleen kasvua Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.9.2013 Tilannekatsaus 30.8.2013 Työttömyys väheni kuukausitasolla, vuoden aikana edelleen kasvua Pirkanmaan TE-toimistossa oli elokuun 2013 lopussa 31139

Lisätiedot

Katoavat työpaikat. Pekka Myrskylä

Katoavat työpaikat. Pekka Myrskylä Katoavat työpaikat Pekka Myrskylä 13-14.06.2017 Työpaikkamuutos 1987-2014 1987 % 2014 % Erotus Uudenmaan maakunta 675242 29,1 771293 33,9 96051 14,2 Pohjois-Pohjanmaan maakunt 142326 6,1 155246 6,8 12920

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2017

Väestön koulutusrakenne 2017 Koulutus 2018 Väestön koulutusrakenne 2017 40 44vuotiaat korkeimmin koulutettuja 2017 Vuoden 2017 loppuun mennessä 3 334 648 henkeä eli 72 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut tutkinnon

Lisätiedot

2018:13 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA. Hanna Ahtiainen TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

2018:13 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA. Hanna Ahtiainen TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2018:13 Hanna Ahtiainen HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2017 Suutarila Puistola Tuomarinkylä Jakomäki Östersundom Itä-Pakila Malmi

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2016

Väestön koulutusrakenne 2016 Koulutus 2017 Väestön koulutusrakenne 2016 Uudellamaalla korkein koulutustaso 2016 Julkistusta korjattu 7.11.2017. Korjatut kaksi lukua on merkitty punaisella Vuoden 2016 loppuun mennessä 3 287 272 henkeä

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2018 RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ. Koko kaupungin ennuste Osa-alueittainen ennuste

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2018 RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ. Koko kaupungin ennuste Osa-alueittainen ennuste VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2018 RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ Koko kaupungin ennuste 2019-2045 Osa-alueittainen ennuste 2019-2028 Harri Sinkko Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Sami Lievonen,

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.11. klo 9.00 Työttömyys vähenee Kainuussa Työttömyyden muuta Suomea suotuisampi kehitys jatkuu. Kainuu on edelleen ainoa manner-

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Mika Tuononen Suomalaisten koulutustaso on korkea vai onko näin sittenkään? Korkeakoulutuksen laajuudesta ja mahdollisesta ylimitoituksesta on keskusteltu

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.8.2013 Tilannekatsaus 31.7.2013 Työttömyys kasvoi TE-toimiston alueella oli heinäkuun 2013 viimeisenä päivänä 33473 työtöntä työnhakijaa, jossa oli lisäystä

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 23.7.2013 Tilannekatsaus 28.6.2013 Työttömyys kasvoi TE-toimiston alueella oli kesäkuun 2013 tilannekatsauspäivänä 31724 työtöntä työnhakijaa. Pirkanmaan työttömyys

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.2.2015 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus tammikuu 2015 Tammikuun lopussa Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Marraskuu 2015. Strategia ja kehittämisyksikkö/kimmo Lemmetyinen

Työttömyyskatsaus Marraskuu 2015. Strategia ja kehittämisyksikkö/kimmo Lemmetyinen Työttömyyskatsaus Marraskuu 2015 Strategia ja kehittämisyksikkö/kimmo Lemmetyinen Turussa oli työttömiä työnhakijoita marraskuun lopussa 14696, joista miehiä 8412 ja naisia 6284. Turun työttömyysaste oli

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Lokakuu 2015

Työttömyyskatsaus Lokakuu 2015 Työttömyyskatsaus Lokakuu 2015 Turussa oli työttömiä työnhakijoita lokakuun lopussa 14576, joista miehiä 8272 ja naisia 6304. Turun työttömyysaste oli 16,0 %, lisäystä edellisvuodesta 0,4 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2016

TILASTOKATSAUS 2:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 2:2016 1 26.1.2016 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2015 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 376 790 k-m 2, mikä on 100 820 k-m 2 (37

Lisätiedot

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin NÄKYMIÄ 2015 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, tammikuu 2015 Julkistettavissa 24.2.2015 klo 9.00 Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin Kainuussa työttömyyden kehitys

Lisätiedot

TIETOISKU 6/

TIETOISKU 6/ TIETOISKU 6/2006 15..2006 TYÖTTÖMYYS LASKI ESPOOSSA VUODEN 2005 AIKANA Espoossa oli työttömänä vuodenvaihteessa 2005/ 2006 7 478 henkilöä. Vuoden aikana työttömien määrä vähentyi noin 500 hengellä. Työttömistä

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2012

Väestön koulutusrakenne 2012 Koulutus 2013 Väestön rakenne 2012 Viime vuonna 35 39-vuotiaat koulutetuimpia Vuoden 2012 loppuun mennessä 3 107 062 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon lukiokoulutuksessa, ammatillisessa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014 01:13 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 0 Helsingissä mediaanitulo 00 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 34 00 euroa Tulokehitys heikkoa Keskimääräisissä pääomatuloissa laskua Veroja ja

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Heinäkuu 2019

Työttömyyskatsaus Heinäkuu 2019 Turun työttömyysaste kuukausittain 1/2016-7/2019 20 18 16 14 12 13,0 2016 2017 2018 2019 10 8 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Työttömyyskatsaus Heinäkuu 2019 Konsernihallinto/Strategia

Lisätiedot

Lomautukset pitivät Kainuun työttömyyden korkealla myös elokuussa

Lomautukset pitivät Kainuun työttömyyden korkealla myös elokuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 23.9. klo 9.00 Lomautukset pitivät Kainuun työttömyyden korkealla myös kuussa Työttömyysjaksot pitkittyvät, kun uutta työvoimaa

Lisätiedot

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 Työttömyysaste kohosi edelleen kaikilla Helsingin alueilla Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja 2019:8 Minna Salorinne Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja ISSN 2489-4311 Lisätietoja: Minna Salorinne Puh. (09) 310 36412 etunimi.sukunimi@hel.fi Helsingin kaupunki,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 10:2014

Tilastokatsaus 10:2014 Tilastokatsaus 10:2014 Vantaa 1 2.9.2014 Tietopalvelu B11:2014 Vieraskielisten asuntokuntien asumisesta Vantaalla ja vähän muuallakin Vantaalla asui vuoden 2012 lopulla yhteensä 8 854 vieraskielistä 1

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Kesäkuu 2015

Työttömyyskatsaus Kesäkuu 2015 Työttömyyskatsaus Kesäkuu 2015 Edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna Turun työttömyysaste nousi 1,3 prosenttiyksikköä. 18 16 16,9 16,7 16,2 15,9 15,7 18,1 14 12 % 10 8 6 4 2 0 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne 24.5.2018 päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 2 Seuraava päivitys 14.11.2018 Työpaikat toimialoittain

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu Julkistettavissa 21.7. klo 9.00 Työttömyys kääntyi kasvuun myös Kainuussa Määrärahojen loppuminen alkaa heijastua työttömyyteen Alkuvuoden

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Heinäkuu 2015

Työttömyyskatsaus Heinäkuu 2015 Työttömyyskatsaus Heinäkuu 2015 Turun työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 18,7 %, lisäystä edellisvuodesta 0,9 prosenttiyksikköä. Kasvu oli hieman pienempi kuin koko maan 1,1 prosenttiyksikköä. 10 suurimman

Lisätiedot