SIILINJÄRVEN KUNTA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIILINJÄRVEN KUNTA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SIILINJÄRVEN KUNTA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Hyväksytty kunnanhallituksessa Päivitys: Johtoryhmä ja Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus

2 Sisällys 1 Lähtökohta kuntastrategiassa Työhyvinvoinnin periaatteet Työhyvinvoinnin kokonaisuus Työhyvinvoinnin tunnuslukuja Työhyvinvointitoiminnan tavoitteet v

3

4 1 1 Lähtökohta kuntastrategiassa Vaikuttavan työhyvinvointitoiminnan tulee kytkeytyä organisaation strategiaan. Siilinjärven kuntastrategian yhtenä painopistealueena on osaava, hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö. Strategisina tavoitteina ovat osallistava johtamisjärjestelmä, työhyvinvointia yhteistyöllä sekä kehittävä ja tuloksellinen työote. Osallistava johtamisjärjestelmä: Henkilöstö työskentelee mielekkäissä ja kykyään vastaavissa tehtävissä tuloksellisesti. - Johtaminen ja esimiestyö ovat kannustavaa ja oikeudenmukaista - Rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen - Kannustava palkitseminen ja palkkapolitiikka Työhyvinvointia yhteistyöllä: Työhyvinvoinnin kehittäminen nähdään yhteisenä asiana, jossa päättäjien, johdon, esimiesten ja työntekijöiden toimilla on tärkeä merkitys. - Tietoisuus henkilöstön työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin tasosta - Työyhteisöt toteuttavat yhdessä hyvää työilmapiiriä ja henkilöstön työ- ja toimintakykyä ylläpitäviä toimenpiteitä - Terveellinen työympäristö, käyttöturvalliset ja ergonomiset työvälineet Kehittävä ja tuloksellinen työote: Henkilöstö toimii aktiivisesti oman osaamisen ja työn kehittämiseksi. - Henkilöstön aktiivinen oman työn kehittäminen - Henkilöstön täydennyskoulutus perustuu osaamiskartoituksiin ja koulutussuunnitelmiin - Työkierron ja etenemismahdollisuuksien hyödyntäminen Siilinjärven kunnassa toteutettiin keväällä 2011 ja 2014 Kevan Työsyke-kysely, jolla haettiin tietoisuutta henkilöstön työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin tasosta. Kysymykset liittyivät johtamiseen, työyhteisöjen toimivuuteen, työoloihin ja osaamiseen sekä omiin voimavaroihin ja työssä jatkamiseen. Vastausprosentti oli molemmilla kerroilla hyvä (noin 75 %). Yleisesti ottaen Siilinjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi on huomattavasti vertailuorganisaatioita paremmalla tasolla. Vuoden 2011 ja 2014 tuloksissa ei havaita merkittäviä eroja: pientä kehitystä myönteiseen suuntaan oli havaittavissa. Kyselyn pohjalta laadittiin työyksiköiden ja palvelualueiden kehittämissuunnitelmat, jotka ovat pohjana tälle koko kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmalle.

5 2 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvointia kuvaavia määritelmiä ja lähestymistapoja on useita. Työturvallisuuskeskuksen mukaan työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Tällöin työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa Kevan mukaan työhyvinvointi voidaan ymmärtää yksilön kokemuksena työnteon mielekkyydestä, työyhteisön ilmapiiristä, lähiesimiestyöstä ja johtamisesta sekä työyhteisön kokemuksena työn sujuvuudesta ja yhteisestä aikaansaamisen tunteesta. Työnteon mielekkyys riippuu yksilön osaamisen ja työn vaatimusten tasapainosta, yksilön terveydestä ja voimavaroista sekä yksilön asenteista, arvoista ja motivaatiosta. Kunnan eri strategiat ohjaavat työhyvinvoinnin edistämistä antamalla suunnan organisaation toimintatavalle, johtamiskulttuurille sekä työyhteisöjen toiminnalle. Työhyvinvointi ilmenee yksilö- ja työyhteisötasolla työhön paneutumisena ja yhteistyön sujuvuutena sekä koko organisaation tasolla palvelujen laatuna ja toiminnan tuloksellisuutena. tuloksellisuus laatu työyhteisö/työympäristö + johtaminen Työhyvinvoinnin ilmeneminen yksilöt: osaaminen ja työn hallinta yksilön terveys ja voimavarat Työhyvinvointi arvot asenteet motivaatio Työhyvinvointi on yksilöllinen kokemus työyhteisö/työympäristö + johtaminen henkilöstöstrategia + organisaation toimintatapa kuntastrategia/palvelustrategia Työhyvinvoinnin organisatoriset ja työyhteisölliset edellytykset Kuvio 1. Työhyvinvointimalli (Keva 2007)

6 3 Työhyvinvointia määriteltäessä on tärkeä huomata, ettei työhyvinvointi tarkoita vain ongelmien ja epäkohtien minimointia. Työhyvinvointiin liittyy keskeisesti myös voimavaranäkökulma. Työn voimavarat ovat niitä positiivisia asioita organisaatiossa, työyhteisössä ja työntekijässä, jotka auttavat kohtaamaan työn vaatimuksia. Työhyvinvoinnin tilaa voidaan kuvata työn imun käsitteellä. Työn imu on eräänlainen motivaatiotila ja myönteinen suhtautuminen työhön, joka ilmenee tarmokkuutena, uppoutumisena, omistautumisena ja hyvänä ammatillisena itsetuntona. Tarmokkuutta kokeva ihminen haluaa ja jaksaa ponnistella työssään eikä lannistu vastoinkäymisten kohdatessa. Omistautuminen tarkoittaa kokemusta oman työn tärkeydestä ja merkityksellisyydestä. Uppoutuminen ilmenee työtehtäviin syventymisenä ja työstä nauttimisena. Työn imua kokeva työntekijä tartuttaa myös muita innostuksellaan. Organisaatiossa työn imua voidaan edistää työn vaikutusmahdollisuuksilla sekä kehittämismyönteisellä ja avoimella vuorovaikutuksella sekä esimiehen ja työyhteisön tuella. Myönteiset tekijät työssä Kuvio 2. Työn imu (Hakanen 2005 ja ) 1 Hakanen Jari 2005: Työuupumuksesta työn imuun. Työterveyslaitos. Hakanen Jari 2011: Työn imu. Työterveyslaitos.

7 4 2 Työhyvinvoinnin periaatteet Organisaation tulee keskustella, mitä työhyvinvoinnilla tarkoitetaan. Tärkeää on myös määritellä ne periaatteet, jotka ohjaavat työhyvinvointitoiminnan toteutusta. Siilinjärven kunnan työhyvinvointitoiminnassa on haluttu korostaa seuraavaa neljää periaatetta: varhainen välittäminen, voimavaralähtöisyys, ratkaisukeskeisyys ja kehittämishakuisuus, osallisuus. Varhainen välittäminen Rakennamme organisaatioon ja työyhteisöihin välittämisen kulttuurin, jossa annamme ja vastaanotamme tukea. Kun huoli työkaverista, työyhteisöstä tai itsestä herää, otamme asian puheeksi rakentavalla tavalla. Voimavaralähtöisyys Iloitsemme organisaation, työyhteisön sekä omista voimavaroista ja hyvistä asioista, jotka rakentavat työhyvinvointia. Etsimme ja kehitämme piileviä voimavaratekijöitä sekä työn imua ja iloa. Ratkaisukeskeisyys ja kehittämishakuisuus Tunnistamme työtä ja työhyvinvointia haittaavat ongelmat ja riskit sekä etsimme niihin vaihtoehtoisia ratkaisuja. Kokeilemme uusia ideoita ennakkoluulottomasti ja arvioimme niitä yhdessä. Osallisuus Kehitämme edelleen organisaatioon ja työyhteisöihin johtamista ja rakenteita, jotka mahdollistavat aktiivisen osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuden. Jokainen on omalta osaltaan vastuussa omasta ja työyhteisön työhyvinvoinnista. Työhyvinvointi on kaikkien vastuulla: Poliittinen ja ammatillinen johto strateginen taso - päätökset, linjaukset, resurssit työhyvinvointia tukevista toimintamalleista - henkilöstön hyvinvoinnin seuranta ja arviointi Palvelualuejohto ja henkilöstöpalvelut taktinen taso - linjausten valmistelu henkilöstövoimavarojen käytössä - yhtenäiset käytännöt, toimintamallit ja ohjeet sekä niiden arviointi ja kehittämien - seuranta- ja arviointimallien kehittäminen Lähiesimiehet operatiivinen taso - työyksikön toimivuudesta vastaaminen ja toiminnan arviointi - ennakointi ja aktiivinen tuki työhyvinvoinnin edistämisessä - työntekijöiden osallistaminen työn ja työhyvinvoinnin kehittämiseen Työyhteisöt ja työntekijät - oman perustehtävän hoitaminen ja kehittäminen - omasta työkyvystä huolehtiminen ja toiminta rakentavana työyhteisön jäsenenä (Keva, Tarkkonen ) 2 Tarkkonen Juhani 2012: Työhyvinvointi johtamistehtävänä.

8 5 3 Työhyvinvoinnin kokonaisuus Kunta- ja henkilöstöstrategia Työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Työkyky Varhainen välittäminen Työterveysyhteistyö Tehostettu tuki Johtaminen Työn organisointi Selkeä perustehtävä Sopiva kuormitus * Oppaat työkyvyn seurantaan Kokemuksena työn ilo, * Kehityskeskustelut ja epäasiallisen käyttäyty- vaikutusmahdollisuus, * Esimieskoulutus misen ehkäisyyn työn mielekkyys ja * Esimiesiltapäivät * Päihdeohjelma merkitys, arvostus ja * Vertaisryhmät * Sairauspoissaolo-ohje ja * Rekryprosessi seuranta onnistuminen, * Työn vaativuuden * Työkykykeskustelujen oikeudenmukaisuus arviointi ja seuranta tehtäväkuvaukset Työyhteisö Yhteiset pelisäännöt Työyhteisötaidot Ristiriitojen ratkaisu * Työyhteisöjen kehittämissuunnitelmat Työhyvinvointi Työolot Turvallinen ja terveellinen työ työvälineet, työtilat, työskentelytavat * Työyhteisöhankkeet * Perehdyttämis- * Ohje työpaikkakokouksista opas * Työyhteisön pelisäännöt * Työpaikkakäynnit * Keskitetty henkilöstö- * Vaarojen ja haittojen koulutus arvioinnit ja toimet * Tapaturma- ja läheltä piti tilanteiden arvio ja toimet Osaaminen Osaamisen ylläpito ja kehittäminen Työn hallinta * Työnohjausopas Kaaviolla kuvataan pelkistetysti työhyvinvoinnin keskeisiä näkökulmia ja niitä toimia, joita Siilinjärven kunnassa työhyvinvoinnin kehittämiseksi tehdään.

9 6 4 Työhyvinvoinnin tunnuslukuja Taulukko 1. Koonti työhyvinvoinnin mittareista (Henkilöstökertomus 2014, Työsykekysely 2011 ja 2014) Sairauspoissaolot, vakinaiset, kalenteripv. 14,7 11,6 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kalenteripv./ henkilötyövuosi 15,3 12,2 Työkyvyttömyyseläkkeet 3 3 Osatyökyvyttömyyseläkkeet 6 8 Työterveyshuollon kulut / työntekijä (netto) Työtapaturmailmoitukset Työtapaturma/ammattitauti: sairauspoissaolopvt koko hlöstö Koko henkilöstön keski-ikä, v 45,0 45,4 Työsyke-kyselyt Valmis suosittelemaan nykyistä työpaikkaa tuttavalleen 82 % 87 % Oma työtyytyväisyys melko tai erittäin hyvä 73 % 76 % Kehityskeskustelu käyty 78 % 83 % Työhyvinvointitoimintaa tarkastellaan perinteisesti negatiivisten mittareiden tai välittömien talousvaikutusten kautta kuten sairauspoissaolojen tai tapaturmien kautta. Nämä ovat merkittäviä kustannuseriä ja siksi tärkeitä tunnuslukuja. Toisaalta näiden rinnalle olisi hyvä saada myös välillisiä talousvaikutuksia, sillä henkilöstötyytyväisyys korreloi asiakastyytyväisyyden kanssa ja vaikuttaa siten palvelun laatuun. Johtamisen ja osaamisen kehittäminen korreloivat puolestaan henkilöstötyytyväisyyden kanssa. Henkilöstön tyytyväisyydellä esimiestoimintaan havaittiin olevan vahva korrelaatio tuottavuuteen. Taulukko 2. Työhyvinvoinnin vaikutukset kannattavuuteen (Työterveyslaitos, Kehusmaa ) Toimenpide Vaikutus henkilöstöön Välitön talousvaikutus Välillinen talousvaikutus Lopullinen talousvaikutus Työhyvinvointia lisäävät toimet Voimavarainen, motivoitunut, sitoutunut ja innovatiivinen henkilöstö, joka haluaa olla töissä Sairaus- ja tapaturmakulut vähenevät Tehokas työaika lisääntyy Yksilön tuottavuus kasvaa Työn tuottavuus paranee Työn laatu paranee Palvelu- ja prosessiinnovaatiot lisääntyvät Kannattavuus lisääntyy 3 Kehusmaa Kirsi 2011: Työhyvinvointi kilpailuetuna.

10 7 5 Työhyvinvointitoiminnan tavoitteet v Vahvistetaan aktiivista, oikea-aikaista työkyvyn tukea varhaisen välittämisen ja tehostetut tuen avulla 2. Parannetaan työyhteisötaitoja sekä oikeudenmukaista ja osallistavaa johtamista 3. Edistetään toimivaa, turvallista ja terveellistä työympäristöä 4. Kehitetään työhyvinvoinnin arviointitapoja ja mittareita Seuraavan sivun taulukoissa tavoitteille on asetettu osatavoitteet, vastuuhenkilöt, aikataulutus sekä arviointitapa. Taulukkoon on myös lisätty lyhyesti muistutus tavoitteeseen liittyvästä jo olemassa olevasta ohjeistuksesta. Toimenpiteet tarkistetaan vuosittain.

11 AKTIIVINEN, OIKEA-AIKAINEN TYÖKYVYN TUKI VARHAISEN VÄLITTÄMISEN JA TEHOSTETUN TUEN AVULLA Osatavoite *Mitä tehty ja kehittämistoimet Vastuuhenkilöt ja aikataulu Arviointi / Mittarit Työkykyä heikentävien ongelmien varhainen havaitseminen ja tukeminen *Opas esimiehille työkyvyn seurantaan ja hallintaan Varhaisen tuen toimintojen edelleen kehittäminen: oppaan päivitys tyhy-ryhmä, syksy 2015 työhyvinvointipäällikkö, Sairauspoissaolojen määrä Käytyjen työkykykeskustelujen määrä Työkykykeskusteluja ja muita varhaisen tuen toimintatapoja käytetään aktiivisesti henkilöstöpäällikkö, esimiehet Tieto sairauspoissaolojen syistä, seurannan kehittäminen työterveyshuolto 3krt/vuosi Osatyökykyisten ja uudelleensijoitettavien työntekijöiden tehostettu tuki Tehostetaan laajalla yhteistyöllä (kunnan sisällä eri palvelualueet ja kunnan ulkopuolella mm. Keva ja kuntoutuslaitokset) uudelleensijoittamistoimintaa, suositaan kuntoutustoimia ja osatyökyvyttömyyseläkkeitä palvelualuepäälliköt, työhyvinvointipäällikkö, työterveyshuolto, Keva, kuntoutus laitokset Työkyvyttömyyseläkkeet 3-6/v. Varhe-maksujen alentaminen

12 PARANNETAAN TYÖYHTEISÖTAITOJA SEKÄ OIKEUDENMUKAISTA JA OSALLISTAVAA JOHTAMISTA Osatavoite *Mitä tehty ja kehittämistoimet Vastuuhenkilöt ja aikataulu Arviointi / Mittarit Rakentava vuorovaikutus työyhteisöissä * Opas hyvän käytöksen pelisäännöt -epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely - Oppaan päivitys Työyhteisöt laativat oman työyhteisön pelisäännöt työhyvinvointipäällikkö, työsuojeluvaltuutetut kevät 2015 esimiehet ja työntekijät * Työyhteisöjen kehittämissuunnitelma - Suunnitelmia seurataan ja tarkistetaan säännöllisesti - Oman työyksikön/työn kehittäminen kaikkien vastuulla - Rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen arkikäytännöt * Kunnan perehdyttämisopas - Työyksikön perehdytyksen käytäntöjen kirjaaminen ja kehittäminen esimiehet ja työntekijät työhyvinvointipäällikkö Esimies, työntekijät vuoden 2015 loppuun Eri työyksiköiden hyvien käytäntöjen kuvaus ja jakaminen mm. esimiesiltapäivissä ja Intrassa

13 Oikeudenmukainen ja osallistava johtaminen * Esimiesiltapäivät - Tilaisuuksien sisällön ja työtapojen kehittäminen - Esimiesten vertaistukiryhmät - Esimiestaitoihin liittyvät koulutukset, työhyvinvointiteemat Kehityskeskustelun säännöllisyys ja kehittäminen, Populusjärjestelmän käyttö koulutustyöryhmä henkilöstöpäällikkö, työhyvinvointipäällikkö henkilöstöpäällikkö, työhyvinvointipäällikkö palvelualuepäälliköt Esimiesiltapäivien koulutuspalautteet Vertaisryhmien palautekysely Kehityskeskustelujen määrä 100% vakinainen henkilöstö, seuranta Populus-järjestelmässä Ryhmäkehityskeskustelun käyttöönotto Populusjärjestelmässä henkilöstöpalvelut syksy 2015

14 TOIMIVA, TERVEELLINEN JA TURVALLINEN TYÖYMPÄRISTÖ Osatavoite *Mitä tehty ja kehittämistoimet Vastuuhenkilöt ja aikataulu Arviointi / Mittarit Työympäristön riskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta systemaattista ja säännöllistä * Työsuojelun ja työterveyshuollon yhteiset työpaikkakäynnit ja riskiarviointi - Kehitetään riskien jatkuvaa tunnistamista ja toimenpiteiden seurantaa - Pilotti työpaikkakäyntien ja terveystarkastusten yhdistämisestä Työhyvinvointipäällikkö työsuojeluvaltuutetut työterveyshuolto v Työpaikkakäyntien muistiot ja kehittämistoimien seuranta Pilotin seuranta ja arviointi Työpaikkaväkivallan ja työtapaturmien nollatoleranssi Sisäilmaongelmien prosessi *Opas työpaikkaväkivallan ehkäisy ja käsittely - Opas päivitetään, - Sähköinen ilmoituslomake - Työyhteisöt tarkistavat ja laativat omat turvallisuusohjeet * Sisäilmaopas - Selkeät ja yhtenäiset toimintatavat sisäilmaongelman ilmoittamisessa ja käytännöissä - Kehitetään edelleen rakentavaa yhteistyötä AVIn työsuojeluosaston kanssa Työhyvinvointipäällikkö, työsuojeluvaltuutetut kevät 2015 Sisäilmatyöryhmä, työhyvinvointipäällikkö, työsuojeluvaltuutetut Työpaikkaväkivaltatilanteiden ja työtapaturmien vähentäminen, Työtapaturmien ja läheltä piti tilanteiden läpikäynti 100% työyhteisöissä

15 TYÖHYVINVOINNIN ARVIOINTITAVAT JA MITTARIT Osatavoite *Mitä tehty ja kehittämistoimet Vastuuhenkilöt ja aikataulu Arviointi / Mittarit Keskeiset työhyvinvoinnin mittarit, jotka kuvaavat työhyvinvoinnin tilaa myös voimavarojen näkökulmasta * Henkilöstökertomuksen tunnusluvut * Työsyke-kysely - tai muu vastaava kysely 2-3 vuoden välein työhyvinvointipäällikkö henkilöstöpäällikkö Työsyke-kyselyn tulokset Muiden kuntien vertailutietojen ja hyvien käytäntöjen hyödyntäminen sekä verkostoituminen Kevan, Työterveyslaitoksen, Työturvallisuuskeskuksen ja muiden keskeisten työhyvinvointitoimijoiden kanssa Vertailutiedon hyödyntäminen

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME

Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME HUS:ssa jokaisen työpanosta arvostetaan. SISÄLTÖ 3 Johdanto 4 Työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja työkyvyn määritelmät 5 Työhyvinvointitalo

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT TYÖHYVINVOINTIA TUKEVA TOIMENPIDESUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT TYÖHYVINVOINTIA TUKEVA TOIMENPIDESUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT 7.4.2010 TYÖHYVINVOINTIA TUKEVA TOIMENPIDESUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 1.1 Työhyvinvointi 3 1.2

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 KAUPUNGINKANSLIA

HELSINGIN KAUPUNKI 1 KAUPUNGINKANSLIA HELSINGIN KAUPUNKI 1 TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Tämä kaupunkitason työhyvinvoinnin toimintaohjelma on työturvallisuuslain 9 :n mukainen työsuojelun toimintaohjelma. Toimintaohjelmasta

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2013 2016

Henkilöstöohjelma 2013 2016 Henkilöstöohjelma 2013 2016 Toimintatavat Osaamisen kehittäminen Palkkaus ja palkitseminen Työhyvinvointi www.nurmijarvi.fi Henkilöstöohjelma 2013 2016 Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Myö ja Työ -työhyvinvointisopimus

Myö ja Työ -työhyvinvointisopimus Johtoryhmä 4.11.2014 Yhteistyötoimikunta 11.11.2014 Työsuojelutoimikunta 19.11.2014 Henkilöstöjaosto 22.12.2014 Yhteistyötoimikunta 13.1.2015 Yhtymähallitus 26.1.2015 Työsuojelutoimikunta 18.2.2015 Yhtymähallitus

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

KT Muistio Yleiskirjeen 15/2010 liite 1 (5) Pääsopijajärjestöt Tehy 17.6.2010

KT Muistio Yleiskirjeen 15/2010 liite 1 (5) Pääsopijajärjestöt Tehy 17.6.2010 KT Muistio Yleiskirjeen 15/2010 liite 1 (5) Kunnallisen työsuojeluyhteistoiminnan vaikuttavuuden kehittäminen Kuntasektorin sopimusosapuolet perustivat sopimuskaudella 2007 2009 yhteisen työryhmän, jonka

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

Myö ja Työ Työhyvinvointisopimus 2011 2014. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Myö ja Työ Työhyvinvointisopimus 2011 2014. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Myö ja Työ Työhyvinvointisopimus 2011 2014 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Työsuojelun toimintaohjelma 2011 2014 MYÖ ja TYÖ Kädessäsi on PKSSK:n ensimmäinen työhyvinvointisopimus.

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Henkilöstöpalvelun johtokunta 26. 9.2012 Yhteistyötoimikunta 10.10.2012 Henkilöstöpalvelun johtokunta 14.12.2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 24.1.2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 11.4.2013

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta toimikunta Hallitus 5.11.2012 Valtuusto 12.11.2012 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta Hämeenkyrön kunta on arvostettu työnantaja SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO 2. TYÖVOIMAN RIITTÄVYYS 2.1. Henkilöstövalinnat

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät...

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013 Sisältö 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... 3 2 Alkusanat... 4 3 Kaupungin

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia 1 Uudenkaupungin henkilöstöstrategia Kaupunginhallitus 19.1.2004 Kaupungin johtoryhmä 2.2.2004 Yhteistyötoimikunta 4.2.2004 Kaupunginhallitus 15.3.2004 Kaupunginvaltuusto 22.3.2004 Henkilöstöstrategian

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma MHS 6/2014 As nro 84 Henkilöstösuunnitelma Uudenmaan liitto 2014 1 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa Region Esterinportti

Lisätiedot