TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE 2010 2013"

Transkriptio

1 Yhteistoimintatyhmä Työsuojelutoimikunta Ammattijärjestöjen lausunnot Päivitetty Työsuojelutoimikunta YH Kyh Kyh liite 6 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE Paula Laiho/työsuojelupäällikkö Tarja Saaren-Seppälä/henkilöstöpäällikkö 1

2 Sisällysluettelo 1. YLEISET TOIMINTALINJAUKSET Työsuojelutoiminta Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työsuojelun toimintaohjelma ja toimintasuunnitelman käsittely 4 2. TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSUOJELUVASTUU Työsuojeluvastuun jakautuminen 5 3. TYÖSUOJELUORGANISAATIO 7 4. TYÖTERVEYSHUOLTO 7 5. SISÄISET TURVALLISUUSOHJEET 8 6. TYÖYMPÄRISTÖN KUVAUS JA KEHITTÄMISKOHTEET Turvallisuus ja terveysvaatimukset - riskikartoitukset Seuranta Ergonomia Kone ja käyttöturvallisuus Perehdyttäminen Työnopastus Ammattitaidon ylläpito Tyhy toiminta Esimies- ja työelämävalmiuksien kehittäminen Tiedotus Eläköityminen ja ikääntyvät työntekijät Ennakkolausunto investointisuunnitelmista ULKOPUOLISET TYÖNSUORITTAJAT YHTEINEN TYÖPAIKKA JA OSTOPALVELUTOIMINTA TYÖOLOJEN SEURANTAKOHTEET TOIMINTAOHJELMAN YLLÄPITO 13 2

3 1. YLEISET TOIMINTALINJAUKSET Työturvallisuuslain 9 mukaan työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset (työsuojelun toimintaohjelma). Työsuojelun toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi, on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa, ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimuksen mukaan työsuojelu suunnitellaan ja toteutetaan osana organisaatioiden toimintaa, johtamista ja kehittämistä. Työsuojelun toimintaohjelmaa täydennetään ja tarkennetaan vuosittaisella työsuojelun toimintasuunnitelmalla. Laatimisvastuu työsuojelun toimintaohjelmasta on työnantajalla. Työsuojelun toimintaohjelma voi sisältää henkilöstöä, toimintaa ja tuloksellisuutta kuvaavia tunnuslukuja sekä toimenpiteitä naisten ja miesten tasa-arvon toteutumisen jouduttamiseksi työpaikoilla. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työsuojelun tavoitteena on: 1. luoda terveellinen, turvallinen ja työyhteisön hyvinvointia edistävä sekä vaaroja ja haittoja ennalta ehkäisevän työympäristö 2. synnyttää kulttuuria, jossa jokainen työntekijä omalta osaltaan edistää hyvää työilmapiiriä 3. työtapaturmien vähentäminen 4. laatia yhteisiä ohjeita työsuojelun ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Esim. päihdeohjelma, riskikartoitukset, epäasialliseen kohteluun puuttuminen, turvallisuusohjeita kemikaalien käytöstä jne. 5. toteuttaa lakisääteisiä tehtäviä yhdessä esimiesten, työterveyden sekä työsuojelun aluehallinnon kanssa. Yksikkökohtaiset työsuojelun toimintasuunnitelmat Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työyksiköissä laaditaan tarpeen mukaiset yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat, joissa painotetaan riskien arviointia ja muita turvallisuutta lisääviä menettelytapaohjeita. 1.2 Työsuojelutoiminta Työsuojelutoiminnan keskeisenä tavoitteena on saada työpaikat toimimaan järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti työturvallisuuden ja työterveyden paranta- 3

4 miseksi ja kehittämiseksi. Tämä edellyttää kokonaisvaltaista turvallisuuden hallintaa. Työsuojelutoimikunnan keskeiset osa-alueet ovat työsuojelun toimintaohjelma, työympäristön ja työyhteisön tilan jatkuva tarkkailu, haitta- ja vaaratekijöiden tunnistaminen ja selvittäminen sekä poistaminen. Tunnistettujen vaaratekijöiden tai haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi tehtävistä toimenpiteistä päättäminen on aina työnantajan velvollisuus ja vastuulla. Työnantajalla on myös työsuojelun tiedotusvastuu. Selvittämisen kohteeksi voivat tulla myös työyhteisön huonon toiminnan aiheuttamat ongelmat, häirintä, kiusaaminen tai niihin verrattava. 1.3 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työsuojelun toimintaohjelma ja toimintasuunnitelman käsittely Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työsuojelun toimintaohjelman luonnoksen laati vuonna 2009 työsuojelupäällikkö. Työsuojelutoimikunta pyysi luonnoksesta lausunnot ammattijärjestöiltä ja palvelulinjoilta ja hyväksyi toimintaohjelman kokouksessaan. Toimintaohjelmaa on nyt päivitetty työsuojelun nelivuotistoimikaudeksi Ohjelman hyväksyy yhtymähallitus. 2. TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSUOJELU- VASTUU Työturvallisuuslain 8 mukaan työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Työntekijöiden vastuu työturvallisuuslain luku 5 8 mukaan on noudattaa työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita. Työntekijöiden on noudatettava työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä, siisteyttä, huolellisuutta ja varovaisuutta. Lisäksi työntekijän on kokemuksensa, työnantajalta saamansa opetuksen ja ohjauksen sekä ammattitaitonsa keinoin huolehdittava omasta ja toisten työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta. 4

5 Työntekijän on vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka voi aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa. 2.1 Työsuojeluvastuun jakautuminen Luottamushenkilöt työsuojelun toteuttamisen edellytysten turvaaminen työsuojeluun liittyvät periaatepäätökset Johtavat viranhaltijat riskien arviointi ja kartoitus, riskien torjunta ja ennaltaehkäisy yleinen työsuojelua koskevien ohjeiden antaminen esitysten tekeminen kuntayhtymän johtajalle, joka toimii hallituksen esittelijänä työpaikkojen yleinen valvonta muiden esimiesasemassa olevien neuvonta ja ohjaus järjestää työn vaatimaa terveys- ja turvallisuuskoulutusta Karviaisen koulutussuunnitelman mukaisesti Lähiesimiehet työympäristöriskien arviointi ja kartoitus, riskien torjunta ja ennaltaehkäisy työpaikkojen turvallisuusohjeiden antaminen työsuojelusäännösten noudattamisen välitön valvonta henkilöstön perehdyttäminen, ohjaus, neuvonta ja opastus Henkilöstö osallistua riskien arviointiin ja kartoitukseen, riskien torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn noudattaa työturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja määräyksiä. turvallisten työtapojen noudattaminen noudattaa työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta huolehtii käytettävissä olevin keinoin saamansa kokemuksen, opetuksen ja ohjauksen sekä ammattitaitonsa mukaisesti omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työympäristön tarkkailu epäkohtien ilmoittaminen esimiehelle 5

6 Henkilöstöpäällikkö työhyvinvointikyselyjen toteutuksen, arvioinnin ja seurannan työsuojelun ja edustuksellisen yhteistoiminnan koordinaatiosta työsuojeluhenkilöstön koulutuksesta Tyhy- ja Tyky- toiminnasta yhdessä työsuojelun ja työterveyden kanssa Työsuojelupäällikkö huolehtii työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä (työsuojelutoimikunta) työsuojelun yhteistyön kehittämisestä (YT-ryhmä, työterveyshuolto, linjaorganisaatio) työsuojeluhenkilöstön asiantuntijuuden kehittämisestä työsuojelusäädösten muutoksiin liittyvästä tiedotuksesta työsuojelun yleisten asioiden tiedotuksesta työpaikkakäyntien suunnittelusta, tiedottamisesta ja toteutuksesta yhdessä valtuutettujen kanssa esimiesten tukena työpaikkatarkastusten tietojen hankinnassa sekä pöytäkirjojen laadinnassa ja tarvittaessa toimii työnantajan edustajana em. tilanteissa esimiehen ollessa estynyt laatii työsuojelun toimintakertomuksen Työsuojeluvaltuutetut huolehtivat oman alueensa työsuojelun kehittämisestä ja valvonnasta yhdessä työsuojelupäällikön ja linjaorganisaation kanssa omasta työsuojelukoulutukseen hakeutumisesta Työsuojeluasiamiehet huolehtivat perehtymisestään työsuojelua koskeviin säännöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin ja seuraten niiden noudattamista tavoitteena työtapaturmien vähentyminen ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista ja vaaratekijöistä ensisijaisesti toimialueen esimiehelle ja työsuojelupäällikölle sekä poikkeuksellisessa ja välittömässä vakavassa vaaratilanteessa myös muulle henkilöstölle Työterveyshuolto huolehtii työpaikkaselvityksistä työterveyden toimintasuunnitelman laadinnasta asiantuntemuksen tarjoamisesta muun organisaation työtä ja hyvinvointia kehitettäessä työnantajan korvaushakemuksissa tarvittavien tietojen keräämisestä 6

7 3. TYÖSUOJELUORGANISAATIO Työsuojelupäällikkö Paula Laiho gsm Työsuojeluvaltuutettu Merja Lipponen gsm vara valtuutettu Päivi Hellgren 2 vara valtuutettu Leena Nikander Työsuojelutoimikunta Työsuojelupäällikkö Paula Laiho Henkilöstöpäällikkö Tarja Saaren-Seppälä Työterveyshoitaja Katja Vanninen Työsuojeluvaltuutettu Merja Lipponen 1. varajäsen Päivi Hellgren 2. varajäsen Leena Nikander Henkilöstön edustaja Päivi Hellgren varajäsen Raili Luomala Valvova viranomainen Etelä-Suomen Aluehallintovirasto/ työsuojeluosasto Yhteystiedot: Puhelinvaihde: (työsuojelu) Sähköposti (työsuojelu): 4. TYÖTERVEYSHUOLTO Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ostaa työterveyshuollonpalvelut omalta työterveyshuolloltaan. Työnantaja laatii yhdessä työterveyshuollon kanssa työterveyshuollon toimintasuunnitelman, mikä sisältää lakisääteisen terveyshuollon / mm. työpaikkakäynnit ja työpaikkaselvitykset, terveystarkastukset, neuvonnan ja ohjauksen sekä kuntoutukseen ohjauksen). Lisäksi Karviainen panostaa henkilöstönsä terveyteen ostamalla yleislääkäritasoisen sairaanhoidon. Työnantajan ja työterveyden yhteistyötä kehitetään jatkuvasti ja painopisteitä tarkastellaan vuosittain henkilöstön hyvinvoinnin tila huomioiden. Työterveyspalveluja antavat työterveyslääkäri, työterveyshoitaja ja tarpeen mukaan työfysioterapeutti ja psykologi. 7

8 Työterveyden toimintasuunnitelmassa sekä esimiesoppaassa kerrotaan enemmän menettelyistä terveystarkastusten sekä sairastumisen tilanteissa. Karviaisen henkilökunta voi käyttää jokaista työterveyden toimipistettä, joita on Karkkilassa, Vihdissä sekä Nummi-Pusulan terveysasemalla. 5. SISÄISET TURVALLISUUSOHJEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen laatii ja kerää yhteen erilaiset turvallisuusohjeet. Tavoitteena, että jokaisessa työyksikössä luodaan turvallisuuskansio. Turvallisuusohjeita ovat mm: Henkilöstön turvallisuutta uhkaavien väkivaltatilanteiden hallinta ja toimintaohje Koneiden ja laitteiden turvallisuusohjeet Kemikaalitiedotteet ja turvallisuusohjeet Häirinnän ja epäasiallisen käytöksen kieltävä ohje Erityistoimia edellyttävien työmenetelmien käyttö- ja toimintaohje Yksintyöskentelyohje Palo- ja pelastusturvallisuusohje Työpaikalla käytettävien kemikaalien käyttöturvallisuusohjeet Ohjeet tartuntavaarallisten esineiden, aineiden ja jätteiden käsittelyyn Ensiapuvalmiuden ylläpitoon liittyvät ohjeet, työyksikön ensiapu vastaava Työpaikan sisäisten turvallisuusohjeiden olemassaolo ja vastuuhenkilöt sekä ohjeiden käytön opastus tulee kirjata työyksikön toimintaohjelmaan. 6. TYÖYMPÄRISTÖN KUVAUS JA KEHITTÄMISKOHTEET Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Keskeiset kehittämishankkeet työsuojeluntoimintakaudella ovat: 6.1 Turvallisuus ja terveysvaatimukset - riskikartoitukset Työpaikan ja työympäristön rakenteita koskevat säädökset ovat työturvallisuuslain 32-36:ssa pykälässä. Työpaikan rakenteiden, materiaalien ja varusteiden sekä laitteiden tulee olla turvallisia ja terveellisiä työntekijöille. Työpaikalla tulee voida työskennellä ja liikkua turvallisesti ja vaaratilanteissa olevien henkilöiden on voitava poistua nopeasti ja turvallisesti. Kaikilla työpaikoilla on tehtävä vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi ja toimenpiteet riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi turvalliselle tasolle. Vaaro- 8

9 jen tunnistaminen suoritetaan Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaan valmiita lomakepohjia käyttäen. Työsuojeluhenkilöstö ja työterveyshoitaja ovat tarvittaessa asiantuntijoina riskien tunnistamisessa ja vaarojen arvioinnissa. 6.2 Seuranta Työpaikkojen työsuojelutarkastukset suunnitellaan systemaattisesti ja tiedotetaan hyvien käytäntöjen mukaisesti hyvissä ajoin työpisteen esimiehelle. Työpaikkojen työsuojelutarkastuksia tehdään säännöllisesti 3-4 vuoden välein. Yksiköissä, joissa on terveydelle haitallisten aineiden vaaraa mm. hammashuolto tai vaativat olosuhteet, kuten yötyö vuodeosastoilla käynnit ovat 3 vuoden välein, tai mikäli on edellisellä käynnillä todettu työhyvinvointiin vaikuttavia oleellisia kehitystarpeita. Yksiköissä, joissa erityistä ongelmia ei ole havaittu eikä erityisolosuhteita ole tarkastukset ovat vähintään 4 vuoden välein. Työsuojeluvaltuutetut huolehtivat työpaikkojen seurantakäynneistä noin vuoden päästä tarkastuksista. 6.3 Ergonomia Työturvallisuuslain 24 edellyttää työnantajaa huolehtimaan siitä, että työpaikan rakenteet ja käytettävät työvälineet voidaan mitoittaa ja sijoittaa työn luonne ja työntekijän edellytykset huomioonottaen ergonomisesti oikealla tavalla. Ergonomiaopastuksella pyritään löytämään työpaikoilla oikeat työtavat fyysisen kuormituksen vähentämiseksi. Ergonomisen haitta ja vaaratekijöiden selvittämiseksi ja tunnistamiseksi asiantuntijana käytetään ensisijaisesti työterveysfysioterapeuttia. 6.4 Kone ja käyttöturvallisuus Koneita koskevat tekniset vaatimukset sekä koneen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen on yhdenmukaistettu Euroopan talousalueella. Työpaikalla tulee uutta konetta hankittaessa tarkistaa, että koneen vaatimukset on täytetty ja koneet ovat CE- merkittyjä. Hankintojen yhteydessä hankintaa tekevän on varmistettava, että tuotteilla on suomenkieliset käyttöohjeet. Työpaikalle hankittavat vaaralliset kemikaalit on luetteloitava, niistä on oltava käyttöturvallisuustiedot ja esimiehen varmistettava, että käyttäjät hallitsevat niiden turvallisen käytön. Luettelot kemikaaleista on hyvä toimittaa tiedoksi työterveyteen. 9

10 6.5 Perehdyttäminen Työpaikoilla tulee olla perehdytyssuunnitelma ja - opas. Perehdytyksestä vastaa esimies sekä jokainen työntekijä omalta osaltaan vaikuttaa uuden työntekijän viihtyvyyteen ja työssä oppimiseen. Työturvallisuuslain 34 :ssä todetaan, että työntekijälle on annettava työn alettua ja työolosuhteiden edellyttämää ohjausta ja opastusta työssä sattuvan tapaturman sekä työstä aiheutuvan sairastumisen vaaran välttämiseksi. Perehdyttäminen ei koske ainoastaan uusia työntekijöitä. Perehdyttämistä tarvitsevat myös pitkältä virka/työvapaalta palaavat, organisaation uudistuksissa ja työtehtävien muutoksissa mukana olevat henkilöt. 6.6 Työnopastus Työnopastus on perehdyttämisen vaihe, jossa työntekijälle opastetaan varsinainen työ, koneiden, laitteiden, työvälineiden ja aineiden oikeat käyttötavat sekä turvallisuusmääräykset. Samalla opastetaan oikeat työmenetelmät ja toimintatavat ja henkilökohtaisten suojainten, suojalaitteiden sekä suojavaatetuksen oikeat ja turvalliset käyttötavat, huolto ja säilytys. Työnopastajaksi valitaan henkilö, joka on kokenut ammattihenkilö ja perehtynyt työn tekemiseen ja työn eri toteuttamisvaiheeseen. Työnopastajan valmennukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota ja antaa opastajalle riittävä koulutus. 6.7 Ammattitaidon ylläpito Työntekijöillä on työn suoritusvaatimuksia vastaava pätevyys ja osaaminen. Työnantaja kouluttaa tarvittaessa henkilöstöään lisäkoulutuksella ja huolehtii täydennyskoulutuksesta. Työpaikan ensiapuvalmius pidetään suosituksen mukaisena. 6.8 Tyhy toiminta Työkykyä ylläpitävällä toiminnalla tarkoitetaan kaikkea toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan terveyteen, työ- ja toimintakykyyn, hyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työnantajalla on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa työkyvyn ylläpitämiseen. Näitä ovat ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen, työkuormituksen säätely, työympäristön ja työyhteisön kehittäminen sekä terveyden edistäminen. Työntekijä itse voi vaikuttaa työterveyteensä työtavoillaan, elintavoillaan ja kunnon ylläpitämisellä, jonka omaehtoista edistämistä työnantaja tukee. Tyhy toimintaa suunnataan työpaikoilla vuosittain työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella. 10

11 6.9 Esimies- ja työelämävalmiuksien kehittäminen 6.10 Tiedotus Työnantaja panostaa esimiestaitojen ja alaistaitovalmiuksien parantamiseen. Karviaisen henkilöstölle laaditaan henkilöstöhallinnossa koulutussuunnitelma, joka kattaa täydennyskoulutuksen, ammatillisen kasvun sekä työelämävalmiuksien kehittämisen. Esimieskoulutukset ovat käynnistyneet 2009 ja niitä jatketaan edelleen vuonna 2010, jolloin koulutusta laajennetaan myös muuhun henkilöstöön. Työsuojelutoimikunnassa käsitellään vuosittain työhyvinvointikyselyjen tulokset sekä työtapaturmien ja sairauspoissaolojen kehityssuunnat osana työsuojelun painopistealueiden määrittelyä. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallituksen päätökset ovat luettavissa Karviaisen www-sivuilta. Sisäiset ohjeet ym. muistiot ja pöytäkirjat ovat luettavissa intranetistä sen valmistuttua. Työturvallisuuslaki tulee olla työpaikoilla kaikkien nähtävillä. Työsuojelutiedotteet lähetetään karviaisen kaikille käyttäjille sähköpostitse. Työpaikoilla pidetään säännöllisesti työpaikkakokouksia, joissa käsitellään organisaation yhteisiä asioita ja työyksikköä koskevia asioista. Organisaation ulkopuolisesta tiedottamisesta vastaa kuntayhtymän johtaja, ellei hän ole siirtänyt tiedotusvastuuta virkamiehelle, tai tiedotus-tiimille. Sisäinen tiedottaminen on jokaisen esimiehen vastuulla Eläköityminen ja ikääntyvät työntekijät Työssä jaksamisen lisäämiseksi työnantaja pyrkii mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan osa-aikatyötä. Työntekijöiden uudelleensijoitusmallia on kehitetty yhdessä työterveyshuollon kanssa ja nk. varhaisen puuttumisen ohjelma saadaan käyttöön keväällä Eläköitymisen aiheuttamia rekrtyointiongelmia sekä vaikutuksia henkilöstön jaksamiseen ja palvelutasoon pyritään ehkäisemään palveluverkko-suunnittelulla sekä henkilöstökokonaisuuden huomioivalla suunnittelulla Ennakkolausunto investointisuunnitelmista Investointihankkeiden suunnitelmasta annetaan työsuojelulliset näkökohdat sisältävä ennakkolausunto. Merkittävien hankkeiden osalta voidaan pyytää Uudenmaan työsuojelupiiriltä ennakkolausunto. 11

12 7. ULKOPUOLISET TYÖNSUORITTAJAT Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle työtä tekeviltä ulkopuolisilta työnsuorittajilta edellytetään aina työturvallisuudesta annettujen määräysten ja säädösten noudattamista. Työsuojeluvastuun jakautuminen on tapauskohtaisesti sovittava joko urakkatarjouspyyntö- tai sopimuksentekovaiheessa. 8. YHTEINEN TYÖPAIKKA Yhteisellä pääasiallista määräysvaltaa (suurin osa työntekijöistä) käyttävä työnantaja on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen varmistettava, että hänen an työtä teettävä ulkopuolinen työnantaja ja tämän työntekijät ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä sekä työpaikan ja työn turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista. Tällaisen työnantajan on varmistettava myös, että ulkopuolinen työnantaja saa tarpeelliset tiedot työpaikan palontorjuntaan, ensiapuun ja evakuointiin liittyvistä toimenpiteistä ja näihin tehtäviin Ttl 47 mukaan nimetyistä henkilöistä. 9. TYÖOLOJEN SEURANTAKOHTEET Työturvallisuuslain 8 mukaan työnantajalla on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Työolojen kehitystä seurataan avaintulosten ja tulostavoitteiden sekä työilmapiirikyselyjen avulla. Avaintulos Työolot Työtapaturmat Tulostavoite Työolot työpaikoilla säädösten ja määräysten mukaiset. 0 tapaturmaa. Tapaturma/vaaratilanteet Läheltä piti- tilanteet Oppimistapahtumia. Sairauksien ehkäisy Työilmapiirikyselyt Sairauspoissaoloja enintään 10 vrk/ työntekijä / vuosi Työolojen parantaminen. 12

13 Tyhy-toiminnan kehittäminen Turvallisuuden ja terveyden kohentaminen, yhteenkuuluvuuden ja yhteistoiminnan parantaminen. Sairauspoissaolojen ja tapaturmien seurannalla selvitetään, onko työssä tekijöitä, jotka aiheuttavat sairauspoissaolojen kertymistä tiettyihin työpisteisiin tai tietyntyyppisistä syistä. Toteuttaja: Sairauspoissaolot Henkilöstöhallinto raportoi vuosittain sairauspoissaolotilastot. Sairauspoissaolotietoja seuratan säännöllisesti vuoden aikana työyksiköittäin. Toistuvia ja pitkäkestoisia sairauspoissaoloja selvitetään varhaisenpuuttumisen mallin mukaan. Työilmapiirikyselyt: Koko henkilöstön työhvyinvointikyselyt tehdään vuosittain. Kyselyn tulosten perusteella laaditaan kehittämishankkeita tarpeen mukaan. Asiakaskyselty toteutetaan palvelulinjoittain. Työsuojelutehtävissä toimivien koulutus: Kaikilla henkilöillä on työsuojelun peruskoulutus. Jatkokoulutukseen pyritään osallistumaan vuosittain. Työsuojeluasiamiehillä ja esimiehillä on vähintän työsuojelupäällikön yhteisessä koulutustilanteessa saatu perehdytys. Terveet tilat- työryhmä: Kunnissa toimivat Terveet tilat työryhmä selvittää sisäilman laatuun ja työympäristön kehittämiseen liittyviä asioita. Työsuojelupäällikkö osallistuu Terveet - tilat työryhmiin Karviaisen edustajana. Päihde-ongelmaisten hoitoon - ohjaus: Päihdeongelmaisten hoitoonohjausmalli on käytössä ja sitä päivitetään tarvittaessa. Päihdeongelmissa toimitaan varhaisenpuuttumisen mallin mukaan.. Vajaatyökuntoisuus: Perusturvakuntayhtymä Karviaisella on käytössä toimintamalli, jolla työntekijän vajaakuntoisuus määritellään ja tehdään mahdollinen uudelleensijoitus, koulutus tai muut tarvittavat toimenpiteet. Vajaakuntoisuuden arvio tehdään työterveydessä työnantajan tai työntekijän pyynnöstä. ks. Varhaisen puuttumisen malli. 10. TOIMINTAOHJELMAN YLLÄPITO 13

14 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työsuojelun toimintaohjelmaa , työsuojelutoimikunnan kauden pituus täydennetään työsuojelutoimikunnassa tarvittaessa vuosittain. Työsuojelun toimintaohjelman lisäksi laaditaan vuosittain erillinen työsuojelun toimintasuunnitelma. Toimintaohjelman päivityksen ja vuosittaisen työsuojelun toimintasuunnitelman valmistelevat työsuojelutoimikunnalle työsuojelu- ja henkilöstöpäällikkö. Työsuojelun toimintaohjelman hyväksymisestä päättää Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus. 14

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma 1 HEINÄVEDEN KUNTA Työsuojelun toimintaohjelma Johtoryhmä 29.09.2012 Yhteistyötoimikunta 22.10.2012 Kunnanhallitus 5.11.2012 Voimaan 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ 3. TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma 0 Hailuodon kunta Työsuojelun toimintaohjelma Henkilöstötoimikunta: 17.3.2017 Kunnanhallitus: 24.4.2017 Voimaan: 16.5.2017 1 Sisällysluettelo Johdanto... 2 Työsuojelun määritelmä... 2 Työsuojelun tavoitteet...

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2 Sisällysluettelo 1 Työsuojelutoiminta ja tavoitteet 3 2 Suomussalmen kunnan henkilöstöpolitiikka 3 2.1 Toiminta-ajatus 3 2.2 Henkilöstöpoliittinen visio

Lisätiedot

JUUAN KUNTA Poikolantie Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA X XXX

JUUAN KUNTA Poikolantie Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA X XXX JUUAN KUNTA Poikolantie 1 83900 Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA.. 2016-X XXX 1 SISÄLLYS 1. Yleistä 2 1.1 merkitys ja tavoite 2 1.2 Tiedottaminen 3 1.3 Kunnassa käytössä olevat toimintaohjeet 3 2.

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Työsuojelupäällikkö Avoin puh. 04010 44060. Työsuojeluvaltuutettu Risto Vattulainen puh. 04010 44061. Yhteyshenkilö Niina Meriläinen puh.

Työsuojelupäällikkö Avoin puh. 04010 44060. Työsuojeluvaltuutettu Risto Vattulainen puh. 04010 44061. Yhteyshenkilö Niina Meriläinen puh. LIEKSAN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Hoivapalvelut 10.10.2014 Yrjönhovin palvelukoti Yrjönhovin tukikeskus Partalanmäen palvelukoti Karpalon päiväkeskus Kotihoito

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Annaleena Rita ja Pertti Hautala 3.12.2013 2 SISÄLTÖ 1. Rautjärven kunnan toiminta-ajatus... 3 2. Työsuojelun toiminta-ajatus... 3 3. Rautjärven kunnan työsuojelun toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2015 A. YLEISTÄ Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää Nolla tapaturmaa -ajattelu jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015. Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015. Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus 1 YHTEINEN TYÖPAIKKA Työturvallisuuslaki (738/2002) 6. luku 49-54 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas

Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Jarmo Vorne, erityisasiantuntija Työturvallisuusopashankkeen toteutus Opashanke toteutettiin 2014-2015 Lähtöaineistona käytettiin olemassa olevaa tutkimus- ja työsuojelutietoa

Lisätiedot

TYÖNTEKOA TUKEVA JOHTAMINEN YHTEINEN TAVOITE. Työsuojelun yhteistoiminta osana kehittämistä - Ammattijärjestön puheenvuoro

TYÖNTEKOA TUKEVA JOHTAMINEN YHTEINEN TAVOITE. Työsuojelun yhteistoiminta osana kehittämistä - Ammattijärjestön puheenvuoro TYÖNTEKOA TUKEVA JOHTAMINEN YHTEINEN TAVOITE Työsuojelun yhteistoiminta osana kehittämistä - Ammattijärjestön puheenvuoro Työsuojelun yhteistoiminta osana kehittämistä Lainsäädäntö hyvän johtamisen ja

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 1 (9) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 2 (9) SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki. Lakimies Jouni Kallioluoma

Työturvallisuuslaki. Lakimies Jouni Kallioluoma Työturvallisuuslaki Lakimies Jouni Kallioluoma Työturvallisuuslaki 8 Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Turvallinen organisaatio ja työ Studia Generalia luentotilaisuus 26.4.2007 Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Motto: Työturvallisuudesta

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Paivi.rauramo@ttk.fi Työsuojelun yhteistoiminta Tavoitteita: työnantajan ja työntekijöiden vuorovaikutuksen edistäminen työntekijöille

Lisätiedot

Loimaan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma. Kaupunginhallitus

Loimaan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma. Kaupunginhallitus 1 Loimaan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma Kaupunginhallitus 13.11.2017 2 LOIMAAN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimintaohjelman tavoitteet Taustaa Loimaa kaupungin työsuojelutoiminta tukee

Lisätiedot

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007 Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA (44/2006, 701/2006) Laissa säädetään menettelystä

Lisätiedot

1 (5) Työsuojelujaosto 6.8.2014 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. 1. Yleiset periaatteet

1 (5) Työsuojelujaosto 6.8.2014 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. 1. Yleiset periaatteet 1 (5) TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Työsuojelujaosto 6.8.2014 1. Yleiset periaatteet Tämä ohjelma on työturvallisuuslain (738/2002) 9 :n tarkoittama turvallisuuden ja terveellisyyden edistämistä ja työntekijöiden

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti et Työpaikkaselvitys Terveystarkastukset Työkykyä ylläpitävä toiminta Työfysioterapeutin ergonomiatoiminta Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Ergonomiaselvitys Kuuluu teema-alueisiin: Työpaikkaselvitys

Lisätiedot

Perustelu Työturvallisuuslaki 9

Perustelu Työturvallisuuslaki 9 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2015 Perustelu Työturvallisuuslaki 9 1. Johdanto Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Parempi työ

Perusasiat kuntoon Parempi työ Perusasiat kuntoon Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2013 26.4.2013 Lahti Ylitarkastaja Jenny Rintala Työsuojelun vastuualue 1 Uutta psykososiaalisen kuormituksen valvonnassa Työn kuormituksen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT 19.5.2009 Eeva-Liisa Putkinen Työhyvinvointiyksikkö Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn Vaikutusmahdollisuus omaan työhön

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA JOROISTEN KUNTA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA JOROISTEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA JOROISTEN KUNTA 2016-2018 Yhteistyötoimikunta: 17.12.2015 Kunnanhallitus: Voimaan: XX.XX.201X XX.XX.2016 Sisällys Johdanto 3 Työsuojelutoiminnan tavoitteet 3 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Työympäristöön kuuluvat työyhteisön johtaminen, työtilat ja alueet, työvälineet ja menetelmät sekä psykososiaaliset kuormitustekijät.

Työympäristöön kuuluvat työyhteisön johtaminen, työtilat ja alueet, työvälineet ja menetelmät sekä psykososiaaliset kuormitustekijät. LIEKSAN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1. TYÖSUOJELUN TAVOITTEET Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa

Lisätiedot

Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma

Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma Sisällysluettelo Sivu Heinolan kaupunki työympäristönä 2 1. Työsuojelu ja työympäristöyhteistyön yleiset periaatteet 2 Työsuojelun tarkoitus Työsuojelun tehtävä

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Kemi Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme on 100 % teollisuuden kunnossapitoa Varmistamme teollisuuden tuotannon ja julkisen sektorin teknisten prosessien

Lisätiedot

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja LIITE I 1/4 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2014 1. Työsuojelun toiminta-ajatus Kunnan henkilöstön henkisen ja fyysisen työkyvyn turvaaminen. Työn tuottavuuden ja laadun sekä työviihtyvyyden parantaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELU- KUNTAYHTYMÄN TYÖSUOJELUN TOIMIN TAOHJELMA

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELU- KUNTAYHTYMÄN TYÖSUOJELUN TOIMIN TAOHJELMA KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELU- KUNTAYHTYMÄN TYÖSUOJELUN TOIMIN TAOHJELMA Hyv. 15.3.2011 yhteistyökomiteassa 1. Yleistä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymässä

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 22.1.2015 Kankaanpää Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 26.1.2015 1 Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maatalousalueisiin Työsuojelun toimintaohjelma Luentopäivä 17.3.2010 Yrityspuisto Futuria Sirkka Malkki Työsuojelun toimintaohjelma Perustuu

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017. I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017. I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus 1 JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017 I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus Työsuojelun toimintaohjelma perustuu työturvallisuuslain (23.8.2002/738) 9 :ään, joka on seuraava:

Lisätiedot

Työterveyshuolto työhyvinvoinnin tukena Työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyö

Työterveyshuolto työhyvinvoinnin tukena Työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyö Työterveyshuolto työhyvinvoinnin tukena Työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyö Pirkko Mäkinen, asiantuntija, FM pirkko.makinen@ttk.fi Yhteistyön perustana yhteinen tavoite Työturvallisuuslaki Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA TUOTE HINTA SISÄLTÖ Työpaikkaselvitys 28 e/ alkava ½ tuntia työterveyshoitaja, työfysioterapeutti *

Lisätiedot

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Jyväskylän kaupunki Henkilöstöhallinto Sisältö: 1. Henkilöstötyön keskeiset sisällöt 2. Miksi työyhteisön pelisäännöt? 3. Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI. Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu

TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI. Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu Työhyvinvointi, määritelmä 1! Hyvinvoinnin kokemus, joka kohdistuu työhön ja joka koostuu myönteisistä tunteista,

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma 2016-2019 Työsuojelutoimikunta 9.2.2016 Yhteistyöryhmä 15.3.2016 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 30.3.2016 www.nurmijarvi.fi Sisältö Nurmijärven kunnan

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus. Työsuojelun ajankohtaispäivä Yhteinen koulutuskiertue, kevät 2008

Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus. Työsuojelun ajankohtaispäivä Yhteinen koulutuskiertue, kevät 2008 Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus Työsuojelun ajankohtaispäivä Yhteinen koulutuskiertue, kevät 2008 Valtion uusi työsuojelun yhteistoimintasopimus Sovittu työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Esimerkki 1

Hyvinvointia työstä. Esimerkki 1 Hyvinvointia työstä Esimerkki 1 Työsuojelun yhteistoiminta Jarmo Vorne Jaana Luomanen Yhteistoiminnan ydin Johtaminen päätöksenteko, tavoitteet Yhteistoiminta suunnittelu, koordinointi, tiedonvälitys Työn

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017

Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017 1 Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017 1. Toimintaohjelman sisältö Toimintaohjelmalla pyritään työsuojeluasioiden hallittuun ja suunnitelmalliseen järjestämiseen työpaikalla.

Lisätiedot

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus.

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. TYÖ- TERVEYS- HUOLTO Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. u Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto. u Työnantajan,

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta työpaikalla

Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Työsuojelu on jatkuva prosessi, jossa työympäristön tilaa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Yhteistyötoimikunta 18.6.2014 Kaupunginhallitus 23.6.2014 KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Keuruun kaupunki työsuojelu SISÄLLYSLUETTELO 1. KEURUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TAVOITTEET

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta. Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue

Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta. Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

Kenellä on vastuu työhyvinvoinnista työpaikalla?

Kenellä on vastuu työhyvinvoinnista työpaikalla? Kenellä on vastuu työhyvinvoinnista työpaikalla? 19.2.2014 Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto Päivi Hyvärinen paivi.hyvarinen@omaoivallus.fi Työhyvinvointiin vaikuttavia lakeja www.finlex.fi Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelujen suomalainen suunnannäyttäjä Työterveyttä suurille ja pienille asiakkaille Yli 4000 sopimusasiakasta, joissa

Lisätiedot