TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE 2010 2013"

Transkriptio

1 Yhteistoimintatyhmä Työsuojelutoimikunta Ammattijärjestöjen lausunnot Päivitetty Työsuojelutoimikunta YH Kyh Kyh liite 6 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE Paula Laiho/työsuojelupäällikkö Tarja Saaren-Seppälä/henkilöstöpäällikkö 1

2 Sisällysluettelo 1. YLEISET TOIMINTALINJAUKSET Työsuojelutoiminta Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työsuojelun toimintaohjelma ja toimintasuunnitelman käsittely 4 2. TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSUOJELUVASTUU Työsuojeluvastuun jakautuminen 5 3. TYÖSUOJELUORGANISAATIO 7 4. TYÖTERVEYSHUOLTO 7 5. SISÄISET TURVALLISUUSOHJEET 8 6. TYÖYMPÄRISTÖN KUVAUS JA KEHITTÄMISKOHTEET Turvallisuus ja terveysvaatimukset - riskikartoitukset Seuranta Ergonomia Kone ja käyttöturvallisuus Perehdyttäminen Työnopastus Ammattitaidon ylläpito Tyhy toiminta Esimies- ja työelämävalmiuksien kehittäminen Tiedotus Eläköityminen ja ikääntyvät työntekijät Ennakkolausunto investointisuunnitelmista ULKOPUOLISET TYÖNSUORITTAJAT YHTEINEN TYÖPAIKKA JA OSTOPALVELUTOIMINTA TYÖOLOJEN SEURANTAKOHTEET TOIMINTAOHJELMAN YLLÄPITO 13 2

3 1. YLEISET TOIMINTALINJAUKSET Työturvallisuuslain 9 mukaan työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset (työsuojelun toimintaohjelma). Työsuojelun toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi, on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa, ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimuksen mukaan työsuojelu suunnitellaan ja toteutetaan osana organisaatioiden toimintaa, johtamista ja kehittämistä. Työsuojelun toimintaohjelmaa täydennetään ja tarkennetaan vuosittaisella työsuojelun toimintasuunnitelmalla. Laatimisvastuu työsuojelun toimintaohjelmasta on työnantajalla. Työsuojelun toimintaohjelma voi sisältää henkilöstöä, toimintaa ja tuloksellisuutta kuvaavia tunnuslukuja sekä toimenpiteitä naisten ja miesten tasa-arvon toteutumisen jouduttamiseksi työpaikoilla. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työsuojelun tavoitteena on: 1. luoda terveellinen, turvallinen ja työyhteisön hyvinvointia edistävä sekä vaaroja ja haittoja ennalta ehkäisevän työympäristö 2. synnyttää kulttuuria, jossa jokainen työntekijä omalta osaltaan edistää hyvää työilmapiiriä 3. työtapaturmien vähentäminen 4. laatia yhteisiä ohjeita työsuojelun ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Esim. päihdeohjelma, riskikartoitukset, epäasialliseen kohteluun puuttuminen, turvallisuusohjeita kemikaalien käytöstä jne. 5. toteuttaa lakisääteisiä tehtäviä yhdessä esimiesten, työterveyden sekä työsuojelun aluehallinnon kanssa. Yksikkökohtaiset työsuojelun toimintasuunnitelmat Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työyksiköissä laaditaan tarpeen mukaiset yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat, joissa painotetaan riskien arviointia ja muita turvallisuutta lisääviä menettelytapaohjeita. 1.2 Työsuojelutoiminta Työsuojelutoiminnan keskeisenä tavoitteena on saada työpaikat toimimaan järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti työturvallisuuden ja työterveyden paranta- 3

4 miseksi ja kehittämiseksi. Tämä edellyttää kokonaisvaltaista turvallisuuden hallintaa. Työsuojelutoimikunnan keskeiset osa-alueet ovat työsuojelun toimintaohjelma, työympäristön ja työyhteisön tilan jatkuva tarkkailu, haitta- ja vaaratekijöiden tunnistaminen ja selvittäminen sekä poistaminen. Tunnistettujen vaaratekijöiden tai haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi tehtävistä toimenpiteistä päättäminen on aina työnantajan velvollisuus ja vastuulla. Työnantajalla on myös työsuojelun tiedotusvastuu. Selvittämisen kohteeksi voivat tulla myös työyhteisön huonon toiminnan aiheuttamat ongelmat, häirintä, kiusaaminen tai niihin verrattava. 1.3 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työsuojelun toimintaohjelma ja toimintasuunnitelman käsittely Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työsuojelun toimintaohjelman luonnoksen laati vuonna 2009 työsuojelupäällikkö. Työsuojelutoimikunta pyysi luonnoksesta lausunnot ammattijärjestöiltä ja palvelulinjoilta ja hyväksyi toimintaohjelman kokouksessaan. Toimintaohjelmaa on nyt päivitetty työsuojelun nelivuotistoimikaudeksi Ohjelman hyväksyy yhtymähallitus. 2. TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSUOJELU- VASTUU Työturvallisuuslain 8 mukaan työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Työntekijöiden vastuu työturvallisuuslain luku 5 8 mukaan on noudattaa työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita. Työntekijöiden on noudatettava työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä, siisteyttä, huolellisuutta ja varovaisuutta. Lisäksi työntekijän on kokemuksensa, työnantajalta saamansa opetuksen ja ohjauksen sekä ammattitaitonsa keinoin huolehdittava omasta ja toisten työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta. 4

5 Työntekijän on vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka voi aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa. 2.1 Työsuojeluvastuun jakautuminen Luottamushenkilöt työsuojelun toteuttamisen edellytysten turvaaminen työsuojeluun liittyvät periaatepäätökset Johtavat viranhaltijat riskien arviointi ja kartoitus, riskien torjunta ja ennaltaehkäisy yleinen työsuojelua koskevien ohjeiden antaminen esitysten tekeminen kuntayhtymän johtajalle, joka toimii hallituksen esittelijänä työpaikkojen yleinen valvonta muiden esimiesasemassa olevien neuvonta ja ohjaus järjestää työn vaatimaa terveys- ja turvallisuuskoulutusta Karviaisen koulutussuunnitelman mukaisesti Lähiesimiehet työympäristöriskien arviointi ja kartoitus, riskien torjunta ja ennaltaehkäisy työpaikkojen turvallisuusohjeiden antaminen työsuojelusäännösten noudattamisen välitön valvonta henkilöstön perehdyttäminen, ohjaus, neuvonta ja opastus Henkilöstö osallistua riskien arviointiin ja kartoitukseen, riskien torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn noudattaa työturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja määräyksiä. turvallisten työtapojen noudattaminen noudattaa työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta huolehtii käytettävissä olevin keinoin saamansa kokemuksen, opetuksen ja ohjauksen sekä ammattitaitonsa mukaisesti omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työympäristön tarkkailu epäkohtien ilmoittaminen esimiehelle 5

6 Henkilöstöpäällikkö työhyvinvointikyselyjen toteutuksen, arvioinnin ja seurannan työsuojelun ja edustuksellisen yhteistoiminnan koordinaatiosta työsuojeluhenkilöstön koulutuksesta Tyhy- ja Tyky- toiminnasta yhdessä työsuojelun ja työterveyden kanssa Työsuojelupäällikkö huolehtii työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä (työsuojelutoimikunta) työsuojelun yhteistyön kehittämisestä (YT-ryhmä, työterveyshuolto, linjaorganisaatio) työsuojeluhenkilöstön asiantuntijuuden kehittämisestä työsuojelusäädösten muutoksiin liittyvästä tiedotuksesta työsuojelun yleisten asioiden tiedotuksesta työpaikkakäyntien suunnittelusta, tiedottamisesta ja toteutuksesta yhdessä valtuutettujen kanssa esimiesten tukena työpaikkatarkastusten tietojen hankinnassa sekä pöytäkirjojen laadinnassa ja tarvittaessa toimii työnantajan edustajana em. tilanteissa esimiehen ollessa estynyt laatii työsuojelun toimintakertomuksen Työsuojeluvaltuutetut huolehtivat oman alueensa työsuojelun kehittämisestä ja valvonnasta yhdessä työsuojelupäällikön ja linjaorganisaation kanssa omasta työsuojelukoulutukseen hakeutumisesta Työsuojeluasiamiehet huolehtivat perehtymisestään työsuojelua koskeviin säännöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin ja seuraten niiden noudattamista tavoitteena työtapaturmien vähentyminen ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista ja vaaratekijöistä ensisijaisesti toimialueen esimiehelle ja työsuojelupäällikölle sekä poikkeuksellisessa ja välittömässä vakavassa vaaratilanteessa myös muulle henkilöstölle Työterveyshuolto huolehtii työpaikkaselvityksistä työterveyden toimintasuunnitelman laadinnasta asiantuntemuksen tarjoamisesta muun organisaation työtä ja hyvinvointia kehitettäessä työnantajan korvaushakemuksissa tarvittavien tietojen keräämisestä 6

7 3. TYÖSUOJELUORGANISAATIO Työsuojelupäällikkö Paula Laiho gsm Työsuojeluvaltuutettu Merja Lipponen gsm vara valtuutettu Päivi Hellgren 2 vara valtuutettu Leena Nikander Työsuojelutoimikunta Työsuojelupäällikkö Paula Laiho Henkilöstöpäällikkö Tarja Saaren-Seppälä Työterveyshoitaja Katja Vanninen Työsuojeluvaltuutettu Merja Lipponen 1. varajäsen Päivi Hellgren 2. varajäsen Leena Nikander Henkilöstön edustaja Päivi Hellgren varajäsen Raili Luomala Valvova viranomainen Etelä-Suomen Aluehallintovirasto/ työsuojeluosasto Yhteystiedot: Puhelinvaihde: (työsuojelu) Sähköposti (työsuojelu): 4. TYÖTERVEYSHUOLTO Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ostaa työterveyshuollonpalvelut omalta työterveyshuolloltaan. Työnantaja laatii yhdessä työterveyshuollon kanssa työterveyshuollon toimintasuunnitelman, mikä sisältää lakisääteisen terveyshuollon / mm. työpaikkakäynnit ja työpaikkaselvitykset, terveystarkastukset, neuvonnan ja ohjauksen sekä kuntoutukseen ohjauksen). Lisäksi Karviainen panostaa henkilöstönsä terveyteen ostamalla yleislääkäritasoisen sairaanhoidon. Työnantajan ja työterveyden yhteistyötä kehitetään jatkuvasti ja painopisteitä tarkastellaan vuosittain henkilöstön hyvinvoinnin tila huomioiden. Työterveyspalveluja antavat työterveyslääkäri, työterveyshoitaja ja tarpeen mukaan työfysioterapeutti ja psykologi. 7

8 Työterveyden toimintasuunnitelmassa sekä esimiesoppaassa kerrotaan enemmän menettelyistä terveystarkastusten sekä sairastumisen tilanteissa. Karviaisen henkilökunta voi käyttää jokaista työterveyden toimipistettä, joita on Karkkilassa, Vihdissä sekä Nummi-Pusulan terveysasemalla. 5. SISÄISET TURVALLISUUSOHJEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen laatii ja kerää yhteen erilaiset turvallisuusohjeet. Tavoitteena, että jokaisessa työyksikössä luodaan turvallisuuskansio. Turvallisuusohjeita ovat mm: Henkilöstön turvallisuutta uhkaavien väkivaltatilanteiden hallinta ja toimintaohje Koneiden ja laitteiden turvallisuusohjeet Kemikaalitiedotteet ja turvallisuusohjeet Häirinnän ja epäasiallisen käytöksen kieltävä ohje Erityistoimia edellyttävien työmenetelmien käyttö- ja toimintaohje Yksintyöskentelyohje Palo- ja pelastusturvallisuusohje Työpaikalla käytettävien kemikaalien käyttöturvallisuusohjeet Ohjeet tartuntavaarallisten esineiden, aineiden ja jätteiden käsittelyyn Ensiapuvalmiuden ylläpitoon liittyvät ohjeet, työyksikön ensiapu vastaava Työpaikan sisäisten turvallisuusohjeiden olemassaolo ja vastuuhenkilöt sekä ohjeiden käytön opastus tulee kirjata työyksikön toimintaohjelmaan. 6. TYÖYMPÄRISTÖN KUVAUS JA KEHITTÄMISKOHTEET Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Keskeiset kehittämishankkeet työsuojeluntoimintakaudella ovat: 6.1 Turvallisuus ja terveysvaatimukset - riskikartoitukset Työpaikan ja työympäristön rakenteita koskevat säädökset ovat työturvallisuuslain 32-36:ssa pykälässä. Työpaikan rakenteiden, materiaalien ja varusteiden sekä laitteiden tulee olla turvallisia ja terveellisiä työntekijöille. Työpaikalla tulee voida työskennellä ja liikkua turvallisesti ja vaaratilanteissa olevien henkilöiden on voitava poistua nopeasti ja turvallisesti. Kaikilla työpaikoilla on tehtävä vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi ja toimenpiteet riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi turvalliselle tasolle. Vaaro- 8

9 jen tunnistaminen suoritetaan Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaan valmiita lomakepohjia käyttäen. Työsuojeluhenkilöstö ja työterveyshoitaja ovat tarvittaessa asiantuntijoina riskien tunnistamisessa ja vaarojen arvioinnissa. 6.2 Seuranta Työpaikkojen työsuojelutarkastukset suunnitellaan systemaattisesti ja tiedotetaan hyvien käytäntöjen mukaisesti hyvissä ajoin työpisteen esimiehelle. Työpaikkojen työsuojelutarkastuksia tehdään säännöllisesti 3-4 vuoden välein. Yksiköissä, joissa on terveydelle haitallisten aineiden vaaraa mm. hammashuolto tai vaativat olosuhteet, kuten yötyö vuodeosastoilla käynnit ovat 3 vuoden välein, tai mikäli on edellisellä käynnillä todettu työhyvinvointiin vaikuttavia oleellisia kehitystarpeita. Yksiköissä, joissa erityistä ongelmia ei ole havaittu eikä erityisolosuhteita ole tarkastukset ovat vähintään 4 vuoden välein. Työsuojeluvaltuutetut huolehtivat työpaikkojen seurantakäynneistä noin vuoden päästä tarkastuksista. 6.3 Ergonomia Työturvallisuuslain 24 edellyttää työnantajaa huolehtimaan siitä, että työpaikan rakenteet ja käytettävät työvälineet voidaan mitoittaa ja sijoittaa työn luonne ja työntekijän edellytykset huomioonottaen ergonomisesti oikealla tavalla. Ergonomiaopastuksella pyritään löytämään työpaikoilla oikeat työtavat fyysisen kuormituksen vähentämiseksi. Ergonomisen haitta ja vaaratekijöiden selvittämiseksi ja tunnistamiseksi asiantuntijana käytetään ensisijaisesti työterveysfysioterapeuttia. 6.4 Kone ja käyttöturvallisuus Koneita koskevat tekniset vaatimukset sekä koneen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen on yhdenmukaistettu Euroopan talousalueella. Työpaikalla tulee uutta konetta hankittaessa tarkistaa, että koneen vaatimukset on täytetty ja koneet ovat CE- merkittyjä. Hankintojen yhteydessä hankintaa tekevän on varmistettava, että tuotteilla on suomenkieliset käyttöohjeet. Työpaikalle hankittavat vaaralliset kemikaalit on luetteloitava, niistä on oltava käyttöturvallisuustiedot ja esimiehen varmistettava, että käyttäjät hallitsevat niiden turvallisen käytön. Luettelot kemikaaleista on hyvä toimittaa tiedoksi työterveyteen. 9

10 6.5 Perehdyttäminen Työpaikoilla tulee olla perehdytyssuunnitelma ja - opas. Perehdytyksestä vastaa esimies sekä jokainen työntekijä omalta osaltaan vaikuttaa uuden työntekijän viihtyvyyteen ja työssä oppimiseen. Työturvallisuuslain 34 :ssä todetaan, että työntekijälle on annettava työn alettua ja työolosuhteiden edellyttämää ohjausta ja opastusta työssä sattuvan tapaturman sekä työstä aiheutuvan sairastumisen vaaran välttämiseksi. Perehdyttäminen ei koske ainoastaan uusia työntekijöitä. Perehdyttämistä tarvitsevat myös pitkältä virka/työvapaalta palaavat, organisaation uudistuksissa ja työtehtävien muutoksissa mukana olevat henkilöt. 6.6 Työnopastus Työnopastus on perehdyttämisen vaihe, jossa työntekijälle opastetaan varsinainen työ, koneiden, laitteiden, työvälineiden ja aineiden oikeat käyttötavat sekä turvallisuusmääräykset. Samalla opastetaan oikeat työmenetelmät ja toimintatavat ja henkilökohtaisten suojainten, suojalaitteiden sekä suojavaatetuksen oikeat ja turvalliset käyttötavat, huolto ja säilytys. Työnopastajaksi valitaan henkilö, joka on kokenut ammattihenkilö ja perehtynyt työn tekemiseen ja työn eri toteuttamisvaiheeseen. Työnopastajan valmennukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota ja antaa opastajalle riittävä koulutus. 6.7 Ammattitaidon ylläpito Työntekijöillä on työn suoritusvaatimuksia vastaava pätevyys ja osaaminen. Työnantaja kouluttaa tarvittaessa henkilöstöään lisäkoulutuksella ja huolehtii täydennyskoulutuksesta. Työpaikan ensiapuvalmius pidetään suosituksen mukaisena. 6.8 Tyhy toiminta Työkykyä ylläpitävällä toiminnalla tarkoitetaan kaikkea toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan terveyteen, työ- ja toimintakykyyn, hyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työnantajalla on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa työkyvyn ylläpitämiseen. Näitä ovat ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen, työkuormituksen säätely, työympäristön ja työyhteisön kehittäminen sekä terveyden edistäminen. Työntekijä itse voi vaikuttaa työterveyteensä työtavoillaan, elintavoillaan ja kunnon ylläpitämisellä, jonka omaehtoista edistämistä työnantaja tukee. Tyhy toimintaa suunnataan työpaikoilla vuosittain työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella. 10

11 6.9 Esimies- ja työelämävalmiuksien kehittäminen 6.10 Tiedotus Työnantaja panostaa esimiestaitojen ja alaistaitovalmiuksien parantamiseen. Karviaisen henkilöstölle laaditaan henkilöstöhallinnossa koulutussuunnitelma, joka kattaa täydennyskoulutuksen, ammatillisen kasvun sekä työelämävalmiuksien kehittämisen. Esimieskoulutukset ovat käynnistyneet 2009 ja niitä jatketaan edelleen vuonna 2010, jolloin koulutusta laajennetaan myös muuhun henkilöstöön. Työsuojelutoimikunnassa käsitellään vuosittain työhyvinvointikyselyjen tulokset sekä työtapaturmien ja sairauspoissaolojen kehityssuunnat osana työsuojelun painopistealueiden määrittelyä. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallituksen päätökset ovat luettavissa Karviaisen www-sivuilta. Sisäiset ohjeet ym. muistiot ja pöytäkirjat ovat luettavissa intranetistä sen valmistuttua. Työturvallisuuslaki tulee olla työpaikoilla kaikkien nähtävillä. Työsuojelutiedotteet lähetetään karviaisen kaikille käyttäjille sähköpostitse. Työpaikoilla pidetään säännöllisesti työpaikkakokouksia, joissa käsitellään organisaation yhteisiä asioita ja työyksikköä koskevia asioista. Organisaation ulkopuolisesta tiedottamisesta vastaa kuntayhtymän johtaja, ellei hän ole siirtänyt tiedotusvastuuta virkamiehelle, tai tiedotus-tiimille. Sisäinen tiedottaminen on jokaisen esimiehen vastuulla Eläköityminen ja ikääntyvät työntekijät Työssä jaksamisen lisäämiseksi työnantaja pyrkii mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan osa-aikatyötä. Työntekijöiden uudelleensijoitusmallia on kehitetty yhdessä työterveyshuollon kanssa ja nk. varhaisen puuttumisen ohjelma saadaan käyttöön keväällä Eläköitymisen aiheuttamia rekrtyointiongelmia sekä vaikutuksia henkilöstön jaksamiseen ja palvelutasoon pyritään ehkäisemään palveluverkko-suunnittelulla sekä henkilöstökokonaisuuden huomioivalla suunnittelulla Ennakkolausunto investointisuunnitelmista Investointihankkeiden suunnitelmasta annetaan työsuojelulliset näkökohdat sisältävä ennakkolausunto. Merkittävien hankkeiden osalta voidaan pyytää Uudenmaan työsuojelupiiriltä ennakkolausunto. 11

12 7. ULKOPUOLISET TYÖNSUORITTAJAT Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle työtä tekeviltä ulkopuolisilta työnsuorittajilta edellytetään aina työturvallisuudesta annettujen määräysten ja säädösten noudattamista. Työsuojeluvastuun jakautuminen on tapauskohtaisesti sovittava joko urakkatarjouspyyntö- tai sopimuksentekovaiheessa. 8. YHTEINEN TYÖPAIKKA Yhteisellä pääasiallista määräysvaltaa (suurin osa työntekijöistä) käyttävä työnantaja on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen varmistettava, että hänen an työtä teettävä ulkopuolinen työnantaja ja tämän työntekijät ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä sekä työpaikan ja työn turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista. Tällaisen työnantajan on varmistettava myös, että ulkopuolinen työnantaja saa tarpeelliset tiedot työpaikan palontorjuntaan, ensiapuun ja evakuointiin liittyvistä toimenpiteistä ja näihin tehtäviin Ttl 47 mukaan nimetyistä henkilöistä. 9. TYÖOLOJEN SEURANTAKOHTEET Työturvallisuuslain 8 mukaan työnantajalla on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Työolojen kehitystä seurataan avaintulosten ja tulostavoitteiden sekä työilmapiirikyselyjen avulla. Avaintulos Työolot Työtapaturmat Tulostavoite Työolot työpaikoilla säädösten ja määräysten mukaiset. 0 tapaturmaa. Tapaturma/vaaratilanteet Läheltä piti- tilanteet Oppimistapahtumia. Sairauksien ehkäisy Työilmapiirikyselyt Sairauspoissaoloja enintään 10 vrk/ työntekijä / vuosi Työolojen parantaminen. 12

13 Tyhy-toiminnan kehittäminen Turvallisuuden ja terveyden kohentaminen, yhteenkuuluvuuden ja yhteistoiminnan parantaminen. Sairauspoissaolojen ja tapaturmien seurannalla selvitetään, onko työssä tekijöitä, jotka aiheuttavat sairauspoissaolojen kertymistä tiettyihin työpisteisiin tai tietyntyyppisistä syistä. Toteuttaja: Sairauspoissaolot Henkilöstöhallinto raportoi vuosittain sairauspoissaolotilastot. Sairauspoissaolotietoja seuratan säännöllisesti vuoden aikana työyksiköittäin. Toistuvia ja pitkäkestoisia sairauspoissaoloja selvitetään varhaisenpuuttumisen mallin mukaan. Työilmapiirikyselyt: Koko henkilöstön työhvyinvointikyselyt tehdään vuosittain. Kyselyn tulosten perusteella laaditaan kehittämishankkeita tarpeen mukaan. Asiakaskyselty toteutetaan palvelulinjoittain. Työsuojelutehtävissä toimivien koulutus: Kaikilla henkilöillä on työsuojelun peruskoulutus. Jatkokoulutukseen pyritään osallistumaan vuosittain. Työsuojeluasiamiehillä ja esimiehillä on vähintän työsuojelupäällikön yhteisessä koulutustilanteessa saatu perehdytys. Terveet tilat- työryhmä: Kunnissa toimivat Terveet tilat työryhmä selvittää sisäilman laatuun ja työympäristön kehittämiseen liittyviä asioita. Työsuojelupäällikkö osallistuu Terveet - tilat työryhmiin Karviaisen edustajana. Päihde-ongelmaisten hoitoon - ohjaus: Päihdeongelmaisten hoitoonohjausmalli on käytössä ja sitä päivitetään tarvittaessa. Päihdeongelmissa toimitaan varhaisenpuuttumisen mallin mukaan.. Vajaatyökuntoisuus: Perusturvakuntayhtymä Karviaisella on käytössä toimintamalli, jolla työntekijän vajaakuntoisuus määritellään ja tehdään mahdollinen uudelleensijoitus, koulutus tai muut tarvittavat toimenpiteet. Vajaakuntoisuuden arvio tehdään työterveydessä työnantajan tai työntekijän pyynnöstä. ks. Varhaisen puuttumisen malli. 10. TOIMINTAOHJELMAN YLLÄPITO 13

14 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työsuojelun toimintaohjelmaa , työsuojelutoimikunnan kauden pituus täydennetään työsuojelutoimikunnassa tarvittaessa vuosittain. Työsuojelun toimintaohjelman lisäksi laaditaan vuosittain erillinen työsuojelun toimintasuunnitelma. Toimintaohjelman päivityksen ja vuosittaisen työsuojelun toimintasuunnitelman valmistelevat työsuojelutoimikunnalle työsuojelu- ja henkilöstöpäällikkö. Työsuojelun toimintaohjelman hyväksymisestä päättää Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus. 14

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojelun toimintaohjelma Yhteistyökomitea 9.3.2015 Kaupunginhallitus 23.3.2015 www.ylojarvi.fi Sisällys 1. TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA... 3 2. TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 3 2.1 Yhteistyökomitea...

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma 1 HEINÄVEDEN KUNTA Työsuojelun toimintaohjelma Johtoryhmä 29.09.2012 Yhteistyötoimikunta 22.10.2012 Kunnanhallitus 5.11.2012 Voimaan 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ 3. TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Yhteistyötoimikunta 18.6.2014 Kaupunginhallitus 23.6.2014 KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Keuruun kaupunki työsuojelu SISÄLLYSLUETTELO 1. KEURUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TAVOITTEET

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2015 A. YLEISTÄ Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Forssan kaupunki TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Viihdeuimala Vesihelmi Yhteistoimintaryhmä 16.12.2013 Kaupunginhallitus 13.1.2014 Sivu2 Sisällys YLEISTÄ... 3 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 4 TYÖSUOJELUVASTUUT...

Lisätiedot

Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017

Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017 1 Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017 1. Toimintaohjelman sisältö Toimintaohjelmalla pyritään työsuojeluasioiden hallittuun ja suunnitelmalliseen järjestämiseen työpaikalla.

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2 Sisällysluettelo 1 Työsuojelutoiminta ja tavoitteet 3 2 Suomussalmen kunnan henkilöstöpolitiikka 3 2.1 Toiminta-ajatus 3 2.2 Henkilöstöpoliittinen visio

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013 VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA v. 2010-2013 TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA Minna Tikanmäki Työsuojelupäällikkö Marjo RautioTyösuojeluvaltuutettu Reijo Airaksinen Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma

Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma Sisällysluettelo Sivu Heinolan kaupunki työympäristönä 2 1. Työsuojelu ja työympäristöyhteistyön yleiset periaatteet 2 Työsuojelun tarkoitus Työsuojelun tehtävä

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017

Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 12.11.2014 Maakuntahallitus 15.12.2014 2 1. Työsuojelutoiminta ja tavoitteet Työsuojelun toimintaohjelma määrittää Pohjois-Pohjanmaan liiton työsuojelutoiminnan

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Työsuojelupäällikkö Avoin puh. 04010 44060. Työsuojeluvaltuutettu Risto Vattulainen puh. 04010 44061. Yhteyshenkilö Niina Meriläinen puh.

Työsuojelupäällikkö Avoin puh. 04010 44060. Työsuojeluvaltuutettu Risto Vattulainen puh. 04010 44061. Yhteyshenkilö Niina Meriläinen puh. LIEKSAN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Hoivapalvelut 10.10.2014 Yrjönhovin palvelukoti Yrjönhovin tukikeskus Partalanmäen palvelukoti Karpalon päiväkeskus Kotihoito

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017. Työryhmä: Kemppi Erkki (pj), Jokinen Juha, Kuusisto Seppo, Laine Leena, Mähönen Anne (siht.

Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017. Työryhmä: Kemppi Erkki (pj), Jokinen Juha, Kuusisto Seppo, Laine Leena, Mähönen Anne (siht. Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017 Työryhmä: Kemppi Erkki (pj), Jokinen Juha, Kuusisto Seppo, Laine Leena, Mähönen Anne (siht.) Työsuojelutoimikunta 30.1.2014 Yhtymähallitus 25.2.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 Yhttmk 19.02.2014 3 LIITE 1 Kh 25.02.2014 31 LIITE 12 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 28.01.2014 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö YPÄJÄN KUNTA 2 SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta työpaikalla

Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Työsuojelu on jatkuva prosessi, jossa työympäristön tilaa

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta työpaikalla

Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelutoiminta työpaikalla Kuka työsuojeluasioita hoitaa Työsuojelu on yhteistyötä ja koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. Jokaisen on tunnettava oman työnsä ja työympäristönsä vaarat ja tiedettävä,

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

- työsuojelun strategia. Toimintaohjelma

- työsuojelun strategia. Toimintaohjelma 1 - työsuojelun strategia Toimintaohjelma 2 Topimintaohjelma Työsuojelun strategia 1. Yleistä Työsuojelun tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja oloja ja turvata siten työntekijöiden työkyky ja ylläpitää

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 1 (12) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2012-2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 2 (12)

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma. Jukka Tamminen Yli-ins., DI toimitusjohtaja TSP-Safetymedia Oy

Työsuojelun toimintaohjelma. Jukka Tamminen Yli-ins., DI toimitusjohtaja TSP-Safetymedia Oy Työsuojelun toimintaohjelma Jukka Tamminen Yli-ins., DI toimitusjohtaja TSP-Safetymedia Oy 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Työsuojelutoiminnan johtoajatuksena ovat seuraavat periaatteet: * Ennakoivan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017. I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017. I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus 1 JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017 I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus Työsuojelun toimintaohjelma perustuu työturvallisuuslain (23.8.2002/738) 9 :ään, joka on seuraava:

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojelun toimintaohjelma Ohjeita työnantajalle Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojeluasioiden hoitaminen on tärkeää, jotta työt sujuisivat häiriöittä. Hyvin hoidetusta työsuojelusta seuraa henkilöstön

Lisätiedot

Terävät instrumentit terveydenhuollossa

Terävät instrumentit terveydenhuollossa Tietoa työstä Terävät instrumentit terveydenhuollossa EHKÄISE PISTO- JA VIILTOTAPATURMA TEHOKKAASTI Vuokko Puro Pirkko-Liisa Rasa Simo Salminen Terävät instrumentit terveydenhuollossa EHKÄISE PISTO- JA

Lisätiedot

Yhteistoiminta Helsingin seurakuntayhtymässä

Yhteistoiminta Helsingin seurakuntayhtymässä Yhteistoiminta Helsingin seurakuntayhtymässä Marina Tolonen SHRM 5 (2010 2011) 22.9.2011 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1.0. Johdanto 1.1. Helsingin seurakuntayhtymä lyhyesti, nykytila 1.2. Työn tarkoitus

Lisätiedot