Hyvä asukas on täällä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä asukas on täällä."

Transkriptio

1 Hyvä asukas on täällä. NOKIAN KAUUNGIN TIEDOTUSLEHTI 4/2014 Työttömen sosaalsen kuntoutuksen ryhmätomnta käynnsty Nokalla reppaast Kunten vastuu työmarkknatuen kustannukssta kasvaa vuoden 2015 alusta. Halltuksen estyksen mukaan kunnat maksasvat työttömyyden akasesta työmarkknatuesta puolet 300 pävää työttömänä olleden osalta, ja 70 prosentta vähntään 1000 pävää työmarkknatukea saaneden osalta. Nykysn kunnat maksavat puolet yl 500 pävää saaneden henklöden työmarkknatukkulusta, mkäl työtön e osallstu työllstymstä edstävn tomenptesn. Lsäks TE-tomstojen, kunten ja Kelan yhtenen työvoman palvelukeskusten tomntamall ulotetaan koko maahan ja laksäätestetään. Tämä snällään e tuo uutta Nokalle, sllä Noka on ollut mukana Tampereen kaupunkseudun TY-tomnnassa el Työvoman palvelukeskuksessa jo vuodesta 2006, sosaaltyönjohtaja Erja Kovalanen sanoo. Varautumnen tulevn muutoksn Nokalla tulevn muutoksn on alettu varautua hyvssä ajon muun muassa sosaalsen kuntoutuksen ryhmätomnnalla. Yhtestyössä TE-palveluden kanssa toteutetussa tomnnassa on ollut mukana non 150 nokalasta ptkäakastyötöntä. Aktvonthaastattelussa on pävtetty asakkaan työnhakusuunntelma ja arvotu palvelutarpeet sekä suunnteltu työnhakjalle tarkotuksenmukaset aktvonttomenpteet, esmerkks osallstumnen sosaalsen kuntoutuksen ryhmätomntaan. Aluks käynnstettn kaks sosaalsen kuntoutuksen plottryhmää, josta tonen ol äkkälle ptkäakastyöttömlle suunnattu hyvnvontryhmä ja tonen palvelu- tarpeen arvontn ja kartottamseen suunnattu ryhmä, työllsyyskoordnaattor Marta Leppämäk kertoo. Alotusjakso on kolme kuukautta, jonka akana osallstujlle on laadttu jatkosuunntelma. Elokuussa käynnsty kymmenen uutta teemotettua sosaalsen kuntoutuksen ryhmää. Teemottamalla vomme vastata mahdollsmman hyvn osallstujen aktvontsuunntelmaan krjattuhn tavottesn, Leppämäk jatkaa. Ryhmätomnnan lsäks ykslövalmennusta Neljän ykslövalmentajan tuella ja ohjauksella on pyrtty varmstamaan kuntouttavaan työtomntaan osallstuven asakkaden jatkopolkujen katkeamattomuus. Ohjaustyön ohella ykslövalmentajat ovat pyrkneet kartottamaan uusa mahdollsa työtehtävä, john kuntouttavaan työtomntaan osallstuven ols mahdollsta sjottua. Sosaalsella kuntoutustomnnalla ja työllstämsellä sekä stä kautta työyhtesöön lttymsellä on suur merktys ykslölle. Asakkaden antamen palautteden mukaan työllstämsellä on vakutusta melalan kohentumseen ja sosaalsen elämän laajentumseen. Se lsää eloa ja plkettä slmn. alkkatuella palkatut henklöt ovat myös kertoneet tsetunnon kohonneen, kun on okessa palkkatössä. Ennen kakkea palkkatyö vakuttaa dentteettn ja luo uskoa tulevaan, Kovalanen kteyttää. Nelsen vuotta työttömänä ollut rjo Harmaala (kesk.) on ollut mukana sosaalsen kuntoutuksen ryhmätomnnassa ja saanut myös ykslöohjausta työhönvalmentaja Sn Hartkaselta (vas.). Kuvauspävän jälkeen Harmaala srty kuntouttavan työtomnnan puttessa Kankaantaan koulun ltapävätomntaan. Ykslöohjaus jatkuu työhönvalmentaja Tuja Sarjasen (ok.) kanssa. Ilman sosaalsen kuntoutuksen ryhmä- ja ykslötomntaa Harmaala kokee, että e ols ehkä saanut mahdollsuutta päästä koululle.

2 NOKIAN KAUUNGIN TIEDOTUSLEHTI 4/2014 Hototarvkejakelussa muutoksa alkaen Omahototarvkkeden jakelu on tapahtunut alkaen kesktetyst apuvälneykskön yhteydessä tomvasta hototarvkejakelupsteestä, lukuun ottamatta tuotteta, john on sovttavssa kotnkuljetus (mm. vappajakelu, katetrt). Hototarvkejakelu on avonna tstasn klo ja torstasn klo Asakkaan tulee tlata hototarvkkeet etukäteen vähntään kaks vkkoa ennen hototarvkkeden noutamsta jakelupsteestä. Tablett- ja pstoshodossa olevat dabeetkot vovat hakea lman erllstä tlausta kolmen kuukauden tarpeen verensokerluskoja, nsulnkynän neuloja ja lansetteja hototarvkejakelupsteestä sen aukoloakana. Kotnkuljetettaven tuotteden tlaukset asakkaat hotavat samalla tavon kun akasemmnkn, shen e ole tullut muutoksa. Asakas vo tlata hototarvkkeet nternetsvulla olevan tlauslomakkeen avulla ta puhelmtse hototarvkejakelun puhelnpalveluakana tstasn klo ja torstasn klo Mkäl tlauksen tekemnen nternetsvujen kautta ta puhelnakana e ole mahdollsta, tlauksen vo tehdä tuomalla tulostetun ja huolellsest täytetyn hototarvkkeden tlauslomakkeen terveyskeskuksen aluevastaanoton luukulle. Tlaukset kästellään hototarvkejakelupävnä tstasn ja torstasn. Tuotteet ovat noudettavssa hototarvkejakelupsteestä sen aukoloakana kahden vkon kuuluttua tlauksen kästtelystä. Nokan kaupungn hototarvkejakelun lähtökohtana on lääketeteellsn perusten todettu ptkäakanen saraus, joka on kestänyt vähntään kolme kuukautta. Jakelu vodaan alottaa myös välttömäst, mkäl asakkaan hoto on ptkäkestosta ja hototarvkkeden tarve on pysyvä. äätöksen hototarvkkesta tekee lääkär ta muu terveydenhuollon ammatthenklö. Asakkaalle laadtaan päätökseen perustuva ykslöllnen hotosuunntelma, jonka mukasest hototarvkejakelua toteutetaan. Hototarvkketa ja välnetä annetaan yleensä 3 kuukauden tarve kerrallaan ja ne ovat asakkaalle maksuttoma. Omahototarvkkeden jakelupste osotteessa Maununkatu 10 (käynt rakennuksen päädystä) Avonna tstasn klo ja torstasn klo 8 10 Omahototarvkkeden tlaus: 2 vkkoa ennen tlauksen noutamsta jakelupsteestä kotsvullamme olevalla lomakkeella ta puhelmtse palveluakana t klo ja to klo , gsm ta tuomalla tulostetun, huolellsest täytetyn hototarvketlauslomakkeen terveyskeskuksen aluevastaanoton luukulle. Lomakketa saatavlla aluevastaanottojen luukulla. Koulu uudstaa tseään myös Nokalla Suomen koulussa otetaan käyttöön uudet opetussuunntelmat syksyllä Kehttämstyö on jo vauhdssa. Koululla käydään keskusteluja tulevasuuden osaamstarpesta ja oppmstyylestä. Nokan kaupunk tekee yhtestyötä Tampereen ja muden seudun kunten kanssa. Yhtesest valmstellaan tuntjako, el oppaneden vkottaset tuntmäärät. Myös er vuosluokken oppssältöjen ja arvonnn yhtenästämnen on seudun kunten yhtestyön tavotteena. Nokan kaupungssa perusopetuksen oppladen huoltajlle on tehty sähkönen kysely, jonka avulla on selvtetty vanhempen näkemyksä tulevasuuden koulun oppmstavottesta ja -tyylestä. Kyselyyn on vastattu aktvsest. Jo non parsataa huoltajaa on antanut oman panavan näkemyksensä tulevasuuden osaamsvaatmukssta. Kaklla aheesta knnostunella on mahdollsuus vakuttaa tulevasuuden koulun oppssältöhn. Mtä ja mten tulevasuuden koulussa optaan? Nästä ahesta vo pohdntojaan lähettää vuoden loppuun ast sähköpostlla:

3 NOKIAN KAUUNGIN TIEDOTUSLEHTI 4/2014 Joulun ja vuodenvahteen pokkeavat aukolot kaupungn tompstessä Sosaal- ja terveyspalvelut Vhnuskodn pävätomnta suljettuna jouluvkon Hempankaar suljettuna ähdeykskön vastaanottotomnta suljettuna äväkeskus (Välkatu 2) suljettuna Melenterveyskeskus suljettu , kotkuntoutus tom normaalst Hammashoto tom supstetust (pävystystomnta) normaaln aukolon mukasest Aluevastaanotot tomvat supstetust välsen ajan. Tomnta on kesktetty Kesk-Nokan ja ohjos-nokan aluevastaanotolle. Erkoslääkärpolklnkka tom supstetust välsen ajan. erhekeskus on suljettuna Tadetalolla on näyttelytauko Vuoden alottaa Nokan Kuvatateljoden vuosnäyttely 7.1. Tedotteet Vanhuspalvelulan mukaset sosaalpalveluden jonotusajat Kothoto 3 vrk Ympärvuorokautnen hova 26 vrk (tehostettu palveluasumnen ja ptkäakanen latoshoto) Omashodon tuk 37 vrk Krjastot krjastot auk klo 15:een krjastot knn pääkrjasto auk klo 15:een, lähkrjastot knn krjastot auk klo 15:een krjastot knn krjastot auk klo 15:een Lnnavuor klo 12:een krjastot knn krjastot knn Krjastoauto e kulje Umahall klo suljettu suljettu untklpalujen vuoks klo suljettu klo suljettu 1.1. suljettu 6.1. suljettu 7.1. alk. avonna normaalst Teknnen keskus on suljettu Nokan Kaupunk tovottaa kaklle asukkalleen Hyvää Joulua ja menestyksellstä Uutta Vuotta! Oma terveys & hyvnvont - pdä huolta tsestäs Noustaan ylös! Istumnen on vaarallsta. Hmolkuntakaan e auta, jos vettää muuton suurmman osan pävästä stuen. Istumsen hatallsuus perustuu stumsen ylesyyteen ja jatkuvuuteen. Ertysest ptkäkestonen stumnen on hatallsta. Valtettavast se on myös varsn ylestä ja yhtä lalla hatallsta kakssa käryhmssä lapssta kääntynesn. Arklkunta ja kevytkn ptkäakasen stumsen katkaseva lkkumnen ovat terveyden kannalta tärkeää. Muutama vnkkejä stumsen katkasemseks: uhelmen sodessa, nouse sesomaan ennen kun vastaat. Jutellessa vot han hyvn ottaa muutaman askeleen ta venytellä. ysäkö auto ana kaummaseen parkkruutuun. Ottakaa työpakalla käyttöön kävelypalavert asosta vo keskustella kävellenkn. Ta nouskaa sesomaan vähntään kerran tunnssa. Kahvtauolla vo kahvtella myös sesten. Jos käytät työmatkohn bussa ta junaa seso pysäknväl ta par stumsen sjaan. Tällön myös tasapano kehttyy, kun buss jarruttelee, khdyttää ta kääntyy. Ota tavaks televsota katsellessas anakn jokasella manoskatkolla tehdä par kyykkyä. Tok vot vakka venytellä koko ohjelman katsomsen ajan. lota kaukosäätmet. Ja lopuks: Yks kaks ylös nyt!

4 NOKIAN KAUUNGIN TIEDOTUSLEHTI 4/2014 Loppuvuoden kulttuurtapahtuma Nokalla Itsenäsyyspävä klo 10 Jumalanpalvelus Nokan krkko, rkkalaste 22. Jumalanpalveluksen jälkeen mustohetk sankarhaudolla. uhe: Eero Väätänen, kaupungnjohtaja Muskka: Nokalasten meskuorojen lauluryhmä Seppeleden lasku sankarhaudalle ja vakaumuksensa puolesta kaatuneden haudolle. klo 10 Jumalanpalvelus Suonemen krkko, Suonemente 549 klo 12 Jumalanpalvelus Tottjärven krkko, Karukante 4 Jumalanpalvelusten jälkeen kunnakäynnt sankarhaudolla ja vakaumuksensa puolesta kaatuneden haudolla. klo 12 Itsenäsyyspävän juhla Kerhola, Sourandernte 13. Nokan kaupungn kaklle avon tsenäsyyspävän juhla. uhe: Marko Asell, kaupungnvaltuuston 1. vpj. Muskka: Anu Hälvä ja Joun Somero Nokan kaupungn kulttuurpalknnon sekä lkunta- ja nuorsotomjoden palkntojen jako. Kahvtarjolu. klo 16 artolasten sohtukulkue Lähtö Kerholan pysäköntalueelta, Sourandernte 13. Rett kulkee Sourandernteltä Nokan valtaten reunaa Nokan krkolle. klo 16 Nokan Meskuoron konsertt: Rauhan vuoskymmenet Seurakuntakeskus, Korkeemäenkatu 8. Ohjelma 15, ss. kahvn. Itsenäsyyspävän tlasuuksn on vapaa pääsy, elle tosn manttu. Uus kotseutu esllä Tadetalossa Hämeenkyrön, Nokan ja Ylöjärven kulttuurpalvelut ovat kuluneen vuoden akana deoneet erlasa malleja kuntarajat ylttävälle kulttuuryhtestyölle sekä uusen näkökulmen löytämseks kotseututyöhön. Yks plotesta ol nmeltään #kolmenmaa, jossa alueen asukkata pyydettn lähettämään kuva ja kommentteja lttyen omaan asunympärstöönsä joko Twttern ta Instagramn vältyksellä. Kakk lähetetyt kuvat tulvat smultaanst eslle myös kolmen kunnan pakallslehten verkkosvujen etusvulle. #kolmenmaa projekt päätty syyskuussa. Osallstujen joukosta kuratotn kolme näyttelyä, jotka aukeavat kysesssä kolmessa kunnassa tstana Nokan näyttely järjestetään Tadetalossa ja shen on valttu kurulasen Elna Rtjoen taanomasa kuva stä, mten kotseutu näyttäytyy Y-sukupolvelle älypuhelmen vältyksellä. Lsäks Tadetalossa on esllä Juho Järven ohjaama kotseutuelokuva, jota kuvattn kesällä kysesten kunten alueella. Näyttelyyn ja elokuvaan vo tutustua Tadetalon aukoloakona t-to klo sekä pe ja su klo Nokan Tadetalo, Sourandernte 7, Noka Lsätetoja: Tadetalo p Nokan kaupungn kulttuurpalvelut p Koko perheen loppanen Maatlan talv klo Nokan jäähalllla, Hnttalankatu 6. Joulun pyhät päättää ja uuden vuoden alottaa jo 16. kerran lonen Koko erheen Loppastapahtuma. Tällä kertaa lkutaan talvsen maatlan tunnelmassa! Tomntapstetä on nn ssällä kun pha-alueella, ulkona tok säävarauksella. Ohjelmassa on mm. lustelumuskka, temppuratoja, ponratsastusta ja askartelua. Lkunnanohjaajat ohjaavat jäällä nn tatoradalla kun vasta lustelemaan opetteleven alueella. Omat lustmet ja kypärä kannattaa ss ottaa mukaan. Tapahtumaan on vapaa pääsy, ponratsastuksesta ja lustnten terotuksesta pertään pen maksu. Halln ympärstössä on maksuttoma pysäköntpakkoja, ja lkenteenohjaajat auttavat pysäköntpakan löytämsessä. Tapahtuman järjestää Nokan kaupungn vapaa-akakeskus yhtestyössä pakallsten tomjoden kanssa. Lsätetoja Nokan kaupungn kulttuurpalvelut p > tapahtumat Hyvä asukas on täällä. Nokan kaupungn tedotusleht Julknen tedote: ISSN-L ISSN (panettu) ISSN (verkkojulkasu) Julkasja: Nokan kaupunk Harjukatu 23, Noka uhelnvahde: (03) Ilmestymsaka: vkko 49, 2014 Tomtus: tedottaja Tett Tuhko, p Tatto ja kuvat: Nokan kaupunk ano: Multprnt. anos:

5 Nokalasten Kreellnen terveydenhuolto alkaen Terveydenhuollon pävystysvastaanotot on tarkotettu äkllsest sarastunelle ja vakavast loukkaantunelle, joden tulee saada vältöntä, kreellstä hotoa vmestään vuorokauden kuluessa sarastumsesta. Kakssa mussa tapauksssa enssjanen yhteydenotto on vrka-akaan terveyskeskuksen aluevastaanotto. Muutama ylesmpä pävystyksellsä terveysongelma ovat: kova rntakpu uudet halvausoreet vakavat tapaturmat runsas verenvuoto (esm. veroksennus, so vuotava haava) vastasyntyneen lapsen kuume vammat ja luunmurtumat tajunnan tason hekentymnen, äkllnen sekavuus äkllsest alkanut kova päänsärky hengtysvakeus äkllsest alkanut kova ta paheneva vatsakpu äkllsen keskenmenon uhka Jos sarastut yöllä, ekä sarautes vaad vältöntä hotoa, odota aamuun. Sota aamulla terveyskeskukseen oman aluees saraanhotajan ajanvarausnumeroon. Saraanhotaja arvo puhelmessa hodon kreellsyyden ja tarvtsetko ajan saraanhotajan va lääkärn vastaanotolle. Mkäl olet epävarma stä, mten tuls toma äkllsen saraustapauksen sattuessa ta vonnssas tapahtuu muutoksa ta oreet pahenevat, terveydenhodon ammattlaset vastaavat pävystysvastaanottojen numerossa nden aukoloakana. Kakk nokalasten pävystyshotoa vaatvat asat on kesktetty arksn klo 20 8 ja vkonloppusn sekä pyhäpävnä klo 20 9 Taysn. Lsäks Ensapu Acuta vastaa kakkna vuorokauden akona erkossaraanhotoa vaatvasta pävystysluontesesta hodosta. otlaat hodetaan ana kreellsyysjärjestyksessä. Vastaanottava hotaja arvo sarautes vakavuuden sekä sen edellyttämen tutkmusten ta hodon tarpeen. Jos sarautes e ole henkeä uhkaava ta vaad pävystyksellstä hotoa, snut saatetaan ohjata toseen hotopakkaan ta kotn. Nokan terveyskeskuksen pävystysvastaanotto Nokan terveyskeskuksen pävystysvastaanotolla hodetaan vältöntä, kreellstä hotoa tarvtseva potlata sarauden kreellsyyden mukasessa järjestyksessä. Mkäl kyseessä e ole hätätlanne, sota ennen pävystykseen lähtöä hodon tarpeen arvomseks ja enshodon tlannearvon selvttämseks. Terveyskeskuksen pävystysvastaanoton ollessa suljettuna, kuulet puhelmessa tedotteen. Ma pe klo 8 20 La su klo 9 20 yhäpävät klo 9 20 Sota: (03) Ensapu Acutan kreellnen pävystysvastaanotto Tampereen ylopstollsen saraalan Ensapu Acuta hotaa snua välttömässä avuntarpeessa sllon, kun snua e voda hotaa omalla terveysasemallas ja kun tarvtset hotoa vmestään vuorokauden kuluessa. Mkäl kyseessä e ole hätätlanne, sota Ensapu Acutaan ennen pävystykseen lähtöä, jotta hodon tarvetta ja kreellsyyttä vodaan arvoda jo puhelmtse. Ma pe klo 20 8 La su klo 20 9 yhäpävät klo 20 9 Sota: (03)

6 Hyvä tetää ensapu Acutasta Läheset vovat olla potlaan seurana aulatlossa mutta vuodepotladen luona van henklökunnan luvalla. enten lasten ja koululasten seurana vanhemmat saavat olla koko hodon ajan. Ensavussa on ves-, kahv-, juoma-, välpala- sekä kolkkoautomaatteja. Matkapuhelnta vo käyttää äänettömänä kakssa tlossa. ysäkönt Ensapu Acutan lähesyydessä on maksullsta. otlasmaksu laskutetaan jälkkäteen. erusterveydenhuollon pävystyskäynnstä ja erkos-saraanhodon pävystyskäynnstä tulee molemmsta oma asakasmaksunsa. Lapsen sarastuessa Äkllsest sarastunut laps hodetaan enssjasest Ensapu Acutassa. Sellä lapselle krjotetaan lähete, jos hoto edellyttää srtymstä lastentauten pävystyspolklnkalle. Henkeä uhkaavssa tlantessa kutsutaan ambulanss, jollon ambulanssn henklökunta kuljettaa potlaan okeaan hotopakkaan. Synnyttäjen ja nastentautpotladen ensapu Alkuraskauden äkllset ongelmat ja nastentauten hätätlanteet hodetaan enssjasest Ensapu Acutassa. Ensavusta krjotetaan tarvttaessa lähete nastentauten pävystyspolklnkalle. Synnyttämään tulevlle on synnytyspävystykseen erllnen opaste Teskonteltä (Synnytys). Synnyttäjät ja loppuraskaudessa hätätlanteeseen joutuvat hakeutuvat suoraan tähän pävystykseen kakkna vuorokauden akona. Tampereen ylopstollsen saraalan ÄIVYSTYSISTEET Teskonte 35, Tampere Bokatu Enste 4 4 Enste ENSIAU Acuta K 10 D Lastentauten pävystys N 3 A 12 5 Cx Coxa Bb 14 Rakennustyömaa Ba Tays Slmäkeskus otlashotell 6-7 G Synnytys H M O R Z 1 Radus Z 2 TAXI Z 3 Z 4 Z 5 hate Y okkte hate TaY TaY Arvo Medsnarnkatu Verte rkanmaan Hotokot Kuntokatu C Q Verte Teskonte Tampereen keskusta A TAXI rakennuksen tunnus nfopste takstolppa Ensapu Acuta Rakennusosa K puheln Lastentauten pävystys Rakennusosa C puheln Nastentauten- ja synnytyspävystys Rakennusosa B Synnytys-opasteet Teskonteltä puheln Ensapu Acuta, Acutan hammaslääkärpävystys Lastentauten pävystys Synnytys Tampereen ylopstollnen saraala, Keskussaraala Teskonte 35, L 2000, TAMERE Ylenen hätänumero 112 TERVEYSALVELUJEN NEUVONTA lankapuhelmesta sotettaessa matkapuhelmesta sotettaessa palvelee kreellsssä hätätlantessa hengen, terveyden, omasuuden ta ympärstön ollessa uhattuna ta vaarassa, ta jos snulla on syytä epällä nän olevan

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI n 2/2012 fo INMICSIN ASIAKASLEHTI 6-7 Dgtova kynä ja Joun Mutka: DgProfITn sovellukset pyörvät Inmcsn konesalssa. 4-5 HL-Rakentajen työmalle on vedettävä verkko 8-9 InHelp palvelee ana kun apu on tarpeen

Lisätiedot

Kansainvälisen konsernin verosuunnittelu ja tuloksenjärjestely

Kansainvälisen konsernin verosuunnittelu ja tuloksenjärjestely Kansanvälsen konsernn verosuunnttelu ja tuloksenjärjestely Kansantaloustede Pro gradu -tutkelma Talousteteden latos Tampereen ylopsto Toukokuu 2007 Pekka Kleemola TIIVISTELMÄ Tampereen ylopsto Talousteteden

Lisätiedot

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella.

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella. Halltuksen estys Eduskunnalle laks kunnan peruspalvelujen valtonosuudesta, laks opetus- ja kulttuurtomen rahotuksesta ja laeks eräden nhn lttyven laken muuttamsesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Estyksessä

Lisätiedot

Tanssin iloa kaikille!

Tanssin iloa kaikille! Tanssn loa kaklle! Foks Valss Wanha Tango Humppa Fusku Cha Cha Jenkka Blues KESÄ 2015 o Kaarna Yläne Rauma Lomaa Turku Raso Kaarna Yläne Ra Tanssseura Sekahaku ry - Tanssn loa kaklle! Tanssseura Sekahaku

Lisätiedot

Infektiotautien ehkäisyn talousteoriaa - influenssarokotteen ottamiseen vaikuttavat tekijät Suomessa

Infektiotautien ehkäisyn talousteoriaa - influenssarokotteen ottamiseen vaikuttavat tekijät Suomessa Infektotauten ehkäsyn talousteoraa - nfluenssarokotteen ottamseen vakuttavat tekjät Suomessa Kansantaloustede Mastern tutknnon tutkelma Mkko Tuovnen 2009 Kansantalousteteen latos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

VIP X1600 Verkkovideopalvelin. Asennus- ja käyttöopas

VIP X1600 Verkkovideopalvelin. Asennus- ja käyttöopas VIP X1600 Verkkovdeopalveln f Asennus- ja käyttöopas VIP X1600 Ssällysluettelo f 3 Ssällysluettelo 1 Aluks 7 1.1 Tetoja tästä oppaasta 7 1.2 Tässä oppaassa noudatetut käytännöt 7 1.3 Käyttötarkotus 7

Lisätiedot

157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI

157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI Pas Holm ja Mkko Mäknen Valton taloudellnen tutkmuskeskus Government Insttute for Economc Research

Lisätiedot

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknllsen fyskan koulutusohjelma ERIKOISTYÖ MAT-2.108 Sovelletun matematkan erkostyöt 22.4.2003 Paperkoneden tuotannonohjauksen optmont ja tuotefokusont Jyrk Maaranen 38012p 1 Ssällysluettelo

Lisätiedot

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN KKÖIEE KAIKKII DAJÄRVELÄIII ALKII JA RIKII uden krkkovaltuuston ensmmänen kokous s. DAJÄRVI-let nro 05 DAJÄRVE AIIA KERVA, LEIA RIIMA, AIKKAKA MA KAKILEHI KE 4..04 Lue koko let netstä: www.pudasrv-let.f,

Lisätiedot

Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta.

Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta. LEPUSKI /.. Ilmestyyt vuodesta Palaut tl, se psara Juhlakrjajulkasutlasuus pe. klo ppävaara krkko Coctal-tarjolut, muskkajahaastatteluja. Pakalla krjalja KAISA RAITTILA ja valokuvaaja JANI LAUKKANEN sekä

Lisätiedot

Kraft Drift. 100 vuotta RMS Lusitanian upottamisesta. 100 år sedan RMS Lusitanias undergång. s. 20 23. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 4/2015

Kraft Drift. 100 vuotta RMS Lusitanian upottamisesta. 100 år sedan RMS Lusitanias undergång. s. 20 23. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 4/2015 Voma & Käyttö Kraft Drft Suomen Konepäällystölton julkasu 4/2015 Saksalasten torpedo pakott USA:n sotaan 100 vuotta RMS Lustanan upottamsesta s. 20 23 Den tyska torpeden förde USA n världskrget 100 år

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Talousteteden tedekunta AIKA- IKÄ- JA KOHORTTIVAIKUTUKSET KOTITALOUKSIEN RAHOITUSVARALLISUUDEN RAKENTEISIIN SUOMESSA VUOSINA 1994 2004 Kansantaloustede Pro gradu -tutkelma Maalskuu

Lisätiedot

Moderni portfolioteoria

Moderni portfolioteoria Modern portfoloteora Helsngn Ylopsto Kansantalousteteen Kanddaatntutkelma 4.12.2006 Juho Kostanen (013297143) juho.kostanen@helsnk.f 2 1. Johdanto... 3 2. Sjotusmarkknat... 4 2.1. Osakemarkknat... 4 2.2.

Lisätiedot

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa Y m ä r s t ö m n s t e r ö n m o n s t e 122 Ilmanvahdon lämmöntalteenotto lämöhävöden tasauslaskennassa HELINKI 2003 Ymärstömnsterön monste 122 Ymärstömnsterö Asunto- ja rakennusosasto Tatto: Lela Haavasoja

Lisätiedot

TheraPro HR90. 2. Lyhyt kuvaus. 1. toimituksen laajuus

TheraPro HR90. 2. Lyhyt kuvaus. 1. toimituksen laajuus . Lyhyt kuvaus TheraPro HR9 Elektronnen lämpöpattern säädn. tomtuksen laajuus Lämpöpattern säätmen pakkaus ssältää seuraavat osat: 4 Elektronsen lämpöpattern säätmen avulla vot säätää huoneenlämpötlan

Lisätiedot

Pirkanmaa. Tampere MATKAILU. Elämyksiä vuoden ympäri. Kylmäkoski Toijala Urjala Valkeakoski Viiala

Pirkanmaa. Tampere MATKAILU. Elämyksiä vuoden ympäri. Kylmäkoski Toijala Urjala Valkeakoski Viiala MATKAILU Prkanmaa Tampere 2006 Elämyksä vuoden ympär Tampere Kangasala Lempäälä Noka Prkkala Veslaht Ylöjärv Kylmäkosk Tojala Urjala Valkeakosk Vala Kuhmalaht Luoponen Pälkäne Mouhjärv Punkaladun Suodennem

Lisätiedot

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemanalyysn laboratoro Mat-2.108 Sovelletun matematkan erkostyö Uuden eläkelatoslan vakutus allokaatovalntaan Tmo Salmnen 58100V Espoo, 14. Toukokuuta 2007 Ssällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN VUO-KIINTEISTÖPALVELUT 50 VUOTTA Vuosaarelaset asunto-osakeyhtöt perustvat vuonna 1965 Vuosaaren Isännötsjätomsto Oy:n, joka tuott omstajlleen kohtuuhntasa

Lisätiedot

Nord-Lock Lukitusaluslevyt

Nord-Lock Lukitusaluslevyt FINNISH SUOMI Nord-Lock Luktusaluslevyt Tuotetedot Hyväks havattu alkuperänen Nord-Lock Group alott tomntansa vuonna 1982 ja stä lähten olemme pyrkneet luomaan maalman tehokkamman ruuvltosten luktusjärjestelmän.

Lisätiedot

Kollektiivinen korvausvastuu

Kollektiivinen korvausvastuu Kollektvnen korvausvastuu Sar Ropponen 4.9.00 pävtetty 3..03 Ssällysluettelo JOHDANTO... KORVAUSVASTUUSEEN LIITTYVÄT KÄSITTEET VAHINKOVAKUUTUKSESSA... 3. MERKINNÄT... 3. VAHINGON SELVIÄMINEN JA KORVAUSVASTUU...

Lisätiedot

KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014

KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014 KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014 UUSI UPEA VIKING GRACE! Kokous merellä ja Tukholma kaupan päälle s. 2 Työpävä Suomenlahdella s. 3 Kokousmatka saarstomasemssa s. 4 Ryhmä kasaan ja merelle s.

Lisätiedot

Aamukatsaus 13.02.2002

Aamukatsaus 13.02.2002 Indekst & korot New Yorkn päätöskursst, euroa Muutos-% Päätös Muutos-% Helsnk New York (NY/Hel) Dow Jones 9863.7-0.21% Noka 26.21 26.05-0.6% S&P 500 1107.5-0.40% Sonera 5.05 4.99-1.1% Nasdaq 1834.2-0.67%

Lisätiedot

RolljqlSêS~å'.~r~ì~lI,il;îktlJl~~S~ljj

RolljqlSêS~å'.~r~ì~lI,il;îktlJl~~S~ljj Lte 3a m.,ka1!ly'jl ~~".,',;;"~~~~,~'~,,,,-,,'",,,,,,,,,,,,,,,',,,,..-'-'''''''''''''."".~..."._-"~-,...~,-,,,,~..,,-.._- RolljqlSêS~å'.~r~ì~l,l;îktlJl~~S~ljj K()lkùrsslrkosten ennakodaan lsään yvän, tapaukset

Lisätiedot

********************************************************************************

******************************************************************************** LÄÄKETIETEEN LN VLINTKOE 8.5.009 TEHTÄVÄMONISTE Tämä on valntakokeen tehtävämonste. Monste ssältää anestotekstä, johdantoja tehtävn, valntakoetehtävät sekä ltteenä valntakokeen kaavakokoelman ja taulukkotetoja.

Lisätiedot

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014 Palkanlaskennan vuodenvahdemusto 2014 Pkaohje: Tarkstettavat asat ennen vuoden ensmmästä palkanmaksua Kopo uudet verokortt. Samat arvot kun joulukuussa käytetyssä, lman kumulatvsa tetoja. Mahdollsest muuttuneet

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 81 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuaral Socety of Fnland 81 Alho, Mar Laksäätesen tapaturmavakuutuksen taulustomaksujärjestelmän

Lisätiedot

Kauppa käy! Sanomalehti on tutkitusti. Sanomalehti 46 % Ostopäätökseen vaikuttanut media 17 % Lukija tahtoo viestin sinulta!

Kauppa käy! Sanomalehti on tutkitusti. Sanomalehti 46 % Ostopäätökseen vaikuttanut media 17 % Lukija tahtoo viestin sinulta! Medaedo 2012 Saakunnan Kansa 125 000 lukjaa joka pävä Medaedo 2012 4 Yhesavoavuus Kauppa käy! Porn markknaalueen kuluajsa Tuoees on parhammllaan vasa, kun se on pääyny snne mnne se kuuluukn kuluajan käeen.

Lisätiedot

FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA

FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA Smo Hostkka VTT PL 1000, 02044 VTT Tvstelmä Fre Dynamcs Smulator (FDS) ohjelman vdes verso tuo mukanaan joukon muutoksa, jotka vakuttavat ohjelman käyttöön ja käytettävyyteen.

Lisätiedot

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset Jaksollset ja tostuvat suortukset Korkojakson välen tostuva suortuksa kutsutaan jaksollsks suortuksks. Tarkastelemme tässä myös ylesempä tlanteta jossa samansuurunen talletus tehdään tasavälen mutta e

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN DANSKE BANK A/S 2017: NOUSEVA KIINA Lanakohtaset ehdot A. Sopmusehdot Nämä lanakohtaset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 pävättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2013 ja 13.2.2013 täydennettyyn ohjelmaestteeseen

Lisätiedot