1. ESIPUHE. Hilkka Ikonen hallintojohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. ESIPUHE. Hilkka Ikonen hallintojohtaja"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE KUNNAN STRATEGIA OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI Tavoitteet vuodelle JOHTAMISEN ARVOT HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖTYÖVUODET VUOSITYÖAIKAA VÄHENTÄVÄT POISSAOLOT POISSAOLOJEN VÄLILLISET KUSTANNUKSET HENKILÖSTÖRAKENNE Sukupuoli- ja ikäjakauma Uuden henkilöstön rekrytointi/työhönotto Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstömenot TULOKSIIN KANNUSTAVA PALKITSEMINEN PAIKALLINEN SOPIMINEN HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA TYÖYHTEISÖN TILA TYÖHYVINVOINTI POISSAOLOT TYÖSUOJELUUN LIITTYVÄ TYÖ TYÖKYVYN YLLÄPITÄMISEEN LIITTYVÄ TYÖ TYÖTERVEYSHUOLTO... 21

3 3 1. ESIPUHE Henkilöstöraportti yhdessä kunnan tilinpäätöskertomuksen kanssa muodostavat kiinteän kokonaisuuden menneen vuoden toiminnan ja talouden tarkastelulle ja antavat hyvää pohjaa suunnittelulle. Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta, ja henkilöstömenoista. Se sisältää lisäksi tietoja henkilöstön tilasta mm. sairauspoissaoloista, työhyvinvoinnista ja työkyvyn ylläpitoa koskevista toimenpiteistä sekä johtamisesta. Ilomantsin kunnan visio ja strategia päivitettiin vuonna Henkilöstön osalta kriittisiksi menestystekijöiksi valittiin hyvä strateginen johtaminen sekä osaaminen ja henkilöstön työhyvinvointi. Kunnanhallitus perusti henkilöstöjaoston, jonka tehtävänä on henkilöstöasioista päättäminen. Henkilöstöasioihin kuuluu mm. henkilöstön kehittäminen ja ohjeiden antaminen, palkka- ja muut palvelusuhdeasiat, henkilöohjaus ja valvonta, yhteistoimintajärjestelmät, työsuojelu ja henkilöstöpalvelut. Työhyvinvointia mitataan kunnassa joka toinen vuosi. Työhyvinvointia on mitattu vuodesta 2002 alkaen. Vuonna 2012 on tehty viimeisin työhyvinvointikysely. Tulosten perusteella on sovittu koko kuntaa koskevaksi kehittämiskohteeksi ikäjohtaminen. Lisäksi jokainen osastoa on asettanut omat tavoitteet epäkohtien poistamiseksi vuosille Kunta järjestää yhdessä työterveyshuollon ja liikuntatoimen kanssa työntekijöille työkykyä ylläpitävää toimintaa, joka sisältää terveysvalistusta, kuntotestejä ja liikuntaa eri muodoissa. Kunnan strategian mukaisesti työntekijän ja esimiehen väliset kehittämiskeskustelut käydään vähintään kerran kahdessa vuodessa. Kehittämiskeskustelujen tarkoituksena on yhdessä keskustellen asettaa työlle tavoitteet, seurata niiden toteutumista ja suunnitella sekä tukea työntekijän työn tekemistä, osaamista ja työssä jaksamista. Vuonna 2013 on kehityskeskustelut käyty uudella ohjelmalla ja yhteisellä keskustelurungolla. Ilomantsin kunnassa on käytössä Ilotuki toimintamalli työkyvyn heiketessä. Toimintamalli on ollut hyvä työväline ja sitä on käytetty hallintokunnissa. Toimintamallin käyttöä tulee tehostaa edelleen. Vuonna 2013 haettiin yhdessä työterveyshuollon kanssa Kelalta oma TYK - kuntoutusryhmä kunnan työntekijöille. Kela myönsi ryhmämuotoisen työkykyä ylläpitävän ja parantavan valmennuksen 8 henkilölle. Tyk -kuntoutus toteutetaan vuosina Hilkka Ikonen hallintojohtaja

4 4 2. KUNNAN STRATEGIA Kriittisiksi menestystekijöiksi on osaamisen ja henkilöstön osalta valittu: hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen osaaminen ja henkilöstön työhyvinvointi. Satsaus hyvään henkilöstöjohtamiseen vaikuttaa henkilöstön työkykyyn, mikä taas puolestaan parantaa palvelukykyä Osaaminen ja henkilöstön työhyvinvointi Yhteinen visio, strategiat ja tavoitteet sekä niihin sitoutuminen luo pohjan hyvälle strategiselle henkilöstöjohtamiselle. Luotettavuus, johdonmukaisuus ja oikeudenmukaisuus johtamisen arvoina tukevat työyhteisön inhimillistä toimintaa. Hyvä johtaminen edellyttää välitöntä vuorovaikutusta henkilöstön kanssa. Luottamushenkilöt johtavat strategista suunnittelua ja viranhaltijat operatiivista toimintaa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyvän johtamisen ohella menestymisen edellytyksiä ovat oikein mitoitettu, osaava ja työssään viihtyvä henkilökunta. Palvelutuotannon lisääntyvät vaatimukset edellyttävät jatkuvaa itsensä kehittämistä. Tärkeää on onnistua uuden sekä koulutetun henkilöstön hankinnassa että nykyisen henkilöstön pysyvyyden, viihtyvyyden ja työhyvinvoinnin turvaamisessa. Työkykyä ylläpitävä toiminta, jatko- ja täydennyskoulutus sekä työnohjaus ovat myös panostusta toiminnan laatuun Tavoitteet vuodelle 2013 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt pitkän aikavälin tavoitteet, vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteeseen pyritään vuosittain nostamalla nykyistä tasoa. Johtamiskoulutus on vähintään 98 %:lla esimiehistä. Vuodelle 2013 on hallintokunnille asetettu erisuuruisia tavoitteita (perusturvalautakunta 100 %, kunnanhallitus sekä tekninen ja ympäristö lautakunta 98 %, sivistyslautakunta 80 %). Ilomantsin kunnassa on yhteensä 26 esimiestä. Tällä hetkellä 22 esimiehellä (85 %:lla kunnan esimiehistä) on suoritettu johtamisen erikoisammattitutkinto. Tavoitteena on, että kehityskeskustelut käydään koko henkilökunnan kanssa kahden vuoden aikana. Tavoite on toteutunut. Vuonna 2013 otettiin käyttöön yhteinen uusi kehityskeskustelurunko ja ohjelma. Kaikki hallintokunnat ovat käyneet kehityskeskustelut vuoden 2013 aikana. Työhyvinvointikyselyn tulos on vähintään hyvä (3). Henkilöstölle tehtiin työhyvinvointikysely loppuvuodesta Tavoite ei ole toteutunut hyvällä tasolla. Tuloksen perusteella muutos vuodesta 2010 on pääosin kielteinen. Tuloksen pohjalta on laadittu koko kuntaa koskeva tavoite. Lisäksi on laadittu tarkemmat osastokohtaiset tavoitteet ilmenneiden epäkohtien poistamiseksi. Yhteiseksi tavoitteeksi on vuosille sovittu ikäjohtamisen kehittäminen.

5 5 Tavoitteena on, että sairauspoissaolot työntekijää kohden ovat alle 10 pv. Vuonna 2013 sairauspoissaolot on työntekijää kohden 8,2 työpäivää (10,9 kalenteripäivää), joten tavoite on toteutunut. Täydennyskoulutuksen osalta tavoitteeksi on asetettu enemmän kuin yksi päivä työntekijää kohti. Koulutuspäiviä työntekijää kohti oli 0,75 työpäivää, joten tavoite ei ole toteutunut Johtamisen arvot Oikeudenmukaisuus toimitaan yleisen oikeuskäsityksen (mm. tasa-arvo, eettiset periaatteet) ja laillisten periaatteiden mukaan työyhteisössä toimitaan ja asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti ja yhteisten pelisääntöjen mukaan Johdonmukaisuus toimintatavan perusarvo loogisuus ja järjestelmällisyys (sovittujen päämäärien ja tavoitteiden suuntaan) päätösten linjakkuus ja yhdenmukaisuus Luotettavuus lupausten pitäminen rehellisyyden kunnioittaminen luottamuksen ansaitseminen (sisäiset ja ulkoiset asiakkaat, luottamushenkilöt ja työntekijät) vaitiolovelvollisuuden pitäminen valmistelun ja käsittelyn yhdenvertaisuus 3. HENKILÖSTÖPANOKSET 3.1. Henkilöstön määrä Henkilöstön määrä oli vuoden 2013 lopussa 527. Lukuun sisältyvät kaikki voimassa olleet palvelussuhteet. Henkilöstö vuosina : Osasto Vakinaiset Sijaiset Määräaik. Työllistetyt Yhteensä Talous- ja hallinto Perusturva Sivistys Tekninen YHTEENSÄ

6 6 Henkilöstö osastoittain vuonna 2013: Osa-aikaiset, osa-aikaeläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevat työntekijät osastoittain vuosina : Osasto osa-aikaiset osa-aikaeläkeläiset ja osatyökyvyttömyyseläkeläiset Yhteensä % koko henkilöstöstä Talous- ja hallinto ,091 8,77 9,43 Perusturva ,51 12,27 10,37 Sivistys ,667 6,4 1,61 Tekninen ,762 4,76 13,84 Yhteensä ,63 8,89 7,84 Asukkaita vakinaista palvelussuhdetta kohden oli vuosina seuraavasti: , , , , ,94

7 7 Tuhatta asukasta kohden laskettuna kaikkia voimassa olevia palvelussuhteita oli vastaavasti: , , , , , Henkilötyövuodet Henkilötyövuosi kertoo tehdyn työpanoksen. Jos palveluksessa on paljon osapäiväisiä tai työvoiman määrä vaihtelee paljon vuoden aikana, henkilötyövuosi kertoo paremmin tehdyn työpanoksen kuin henkilöstön määrä. Alla olevassa taulukossa on henkilötyövuodet hallintokunnittain ja koko kunnan osalta yhteensä: Toimielin Tarkastuslautakunta 0,04 0,04 Kunnanhallitus 55,96 57,89 Perusturvalautakunta 254,76 245,67 Sivistyslautakunta 147,44 138,62 Tekninen ja ympäristölautakunta 60,81 67,69 Yhteensä 519,01 509, Vuosityöaikaa vähentävät poissaolot Poissaolot kalenteripäivinä vuosina keskimäärin työntekijää kohden: Vuosiloma Sairaus ja tapaturma Lapsen syntymään ja hoitoon liittyvä Koulutus 1,9 2, Muut poissaolot

8 8 Henkilöstön poissaolopäivät työntekijää kohti keskimäärin: 3.4. Poissaolojen välilliset kustannukset Palkallisten poissaolojen välilliset kustannukset ovat vuonna 2012 ja 2013 seuraavat: Sairausloma Koulutus Työtapaturmat Äitiysvapaa, palkallinen Kuntoutus Aktiivivapaa ja ylityö Muut Välilliset kustannusten jakautuminen syittäin:

9 Henkilöstörakenne Sukupuoli- ja ikäjakauma Koko henkilökunnan keski-ikä: Naiset Miehet Kaikki Vuonna ,6 v. 48,8 v. 47,7 v. Vuonna ,8 v. 49,8 v. 48,3 v. Vuonna ,4 v. 49,6 v. 47,7 v. Vuonna ,0 v. 50,2 v. 47,5 v. Vuonna ,5 v. 51,0 v. 48,1 v. Vakinaisten työntekijöiden keski-ikä: Naiset Miehet Kaikki Vuonna ,0 v. 51,6 v. 49,4 v. Vuonna ,6 v. 52,2 v. 50,4 v. Vuonna ,5 v. 53,7 v. 53,6 v. Vuonna ,1 v. 53,5 v. 50,6 v. Vuonna ,3 v. 52,8 v. 49,8 v.

10 10 Koko henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma: Vakinaisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma:

11 Uuden henkilöstön rekrytointi/työhönotto Kunnalla oli vuonna 2013 kaikkiaan 25 vakinaista virkaa tai tointa haettavana. Niihin oli yhteensä 124,joista 120 kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa. Kaikkiin avoimiin tehtäviin on ollut päteviä hakijoita. Paikkoja avoinna Hakijoita Kunnanhallitus - ruokapalvelutyöntekijä - keittäjä ruokapalveluesimies 1 7 -ruokapalveluvaraesimies 1 5 Perusturvalautakunta - sairaanhoitaja lähihoitaja - talouspäällikkö - sosiaalityöntekijä - perhetyöntekijä - terveyskeskusavustaja - psykologi ohjaaja terveydenhoitaja Sivistyslautakunta - koulunkäyntiavustaja 1 15 (11 kelp.) Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus Lähtövaihtuvuudella tarkoitetaan sitä viranhaltija- ja työntekijämäärää, jonka palvelussuhde päättyy kalenterivuoden aikana. Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuusluku saadaan, kun suhteutetaan päättyneet palvelussuhteet vakinaiseen henkilöstön kalenterivuoden keskimäärään. Päättyneet vakinaiset palvelussuhteet syittäin : Palvelussuhteen päättymisen syy Eronnut Erotettu/irtisanottu Kuollut 1 Yhtiöittämisen tai siirtyminen toisen kunnan 19 5 palvelukseen Eläkkeelle Yhteensä Lähtövaihtuvuus % 8,91 3,83 4,92 6,54 4,22

12 12 Eläkkeellelähdöt eläkelajeittain : Eläkelaji Vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Yhteensä Osa-aikaeläke Osatyökyvyttömyyseläke Määrä-aikainen työkyvyttömyyseläke/ kuntoutustuki 1 2 Yhteensä Tulovaihtuvuus: Uudet vakinaiset ,5 31,5 25 Tulovaihtuvuus % 4,70 3,58 6,61 7,93 6,20 Vakinaisen henkilöstön tulovaihtuvuus saadaan, kun suhteutetaan uudet alkaneet palvelussuhteet vakinaiseen henkilöstön kalenterivuoden keskimäärään Henkilöstömenot Maksetut palkat ja palkkiot vuosina : Palkkalaji Luottamushenkilöpalkkiot Vakin. kk-palkat Määräaik. kk-palkat Tuntipalkat Asiantuntijapalkkiot Erilliskorvaukset Sijaisten palkat Työllistettyjen palkat Kesätyöntekijöiden palkat Sosiaalikustannukset Yhteensä Muutos-% 4,89-0,04 0,79 4,20 1,93 Euroa/asukas Muutos/asukas 5,39 2,29 1,65 6,80 3,23 Henkilöstömenoilla tarkoitetaan yleensä Henkilöstömenoilla tarkoitetaan yleensä kaikkia henkilöstöstä koituvia kulueriä: Palkat, niistä johtuvat sivukulut, koulutuksesta johtuvat kustannukset jne. Tässä tarkastelussa henkilöstömenoilla tarkoitetaan pelkästään palkkoja ja niistä johtuvia sivukuluja (työnantajan sosiaalimaksu, eläkemaksu sekä työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksu).

13 13 Henkilöstömenojen jakautuminen vuonna 2013: 3.8. Tuloksiin kannustava palkitseminen Kunta palkitsi helmikuulla 2013 työntekijöitä, joiden palveluaika kunnassa on vuoden 2012 loppuun mennessä 10, 20, 30, ja 40. Palveluvuosien perusteella palkittuja oli 34 työntekijää. Lisäksi kunta palkitsi 8 erityisesti ansioitunutta työntekijää sekä yhden kodinhoidon Ruskatiimin. Tiimissä on yhdeksän työntekijää. Edellisten lisäksi erinomaisesti toimineita tiimejä ja tiimimäisiä ryhmiä palkitaan arvioinnin jälkeen vapaapäivillä. Palkitut työntekijät ja luottamushenkilö vuonna 2013

14 Paikallinen sopiminen Kunta ja henkilöstöjärjestöt JHL ja Jyty tekivät paikallinen työehtosopimuksen ruokapalvelun palvelualan kutsurahasta. Kunta ja Suomen lääkäriliitto tekivät paikallisen virka- ja työehtosopimuksen Pohjois- Karjalan keskussairaalan ylläpitämän yhteispäivystyksen korvauksista. 4. HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA TYÖYHTEISÖN TILA 4.1. Työhyvinvointi Ilomantsin kunnassa on tehty vuodesta 2002 alkaen joka toinen vuosi työhyvinvointikysely samalla mittaristolla. Viimeksi vuonna 2012 tehtiin työhyvinvointikysely henkilöstölle. Kyselyn tulosten perusteella asetettiin kuntakohtaiseksi yhteiseksi tavoitteeksi ikäjohtamisenkehittäminen. Tämän lisäksi osastokohtaisiksi tavoitteiksi asetettiin seuraavat kehittämiskohteet: Hallinto- ja talousosasto 1. Tehtävien tasapuolinen jakaantuminen ja osastojen välisen yhteistyön lisääminen 2. Ruuhkahuippuihin varautumisen ja ennakoinnin lisääminen 3. Oman tiimin arvostamisen lisääminen (ruokapalvelut) 4. Työkierron lisääminen (ruokapalvelut) Perusturvaosasto 1. Työtovereiden välillä olevien ristiriitojen vähentäminen 2. Työntekijöiden saamien ristiriitaisten ohjeiden ja määräysten vähentäminen 3. Vaikutusmahdollisuuden lisääminen työn kannalta tärkeiden päätösten teossa Sivistysosasto 1. Esimies- ja työntekijätaitojen kehittäminen (= vuorovaikutus) Tekninen osasto 1. Selvitetään tiedonkulun ongelmat 2. Esimiesten työntekijöille antaman tuen ja arvostuksen merkityksen korostaminen.

15 Poissaolot Sairauspoissaolot: ,2 pv ,6 pv ,6 pv ,9 pv ,5 pv Koko henkilöstön sairauspoissaolopäivät/työntekijä osastoittain: Koko henkilöstön tapaturmapoissaolopäivät/ työntekijä osastoittain:

16 16 Alle neljän päivän sairauspoissaolopäivät osastoittain vuosina : Alle 4 vrk:n poissaolot osastoittain/ työntekijä vuosina :

17 Koulutus Koulutuspäivien määrä osastoittain vuosina : Koulutuspäivät osastoittain työntekijää kohti vuosina :

18 18 Omaehtoinen koulutus Hallinto- ja talousosaston työntekijä on vapaaehtoisesti suorittanut opaskurssin. Teknisellä osaston työntekijöitä on ollut vapaaehtoisesti opiskelemassa seuraavia opintoja: 1. laitoshuoltajan ammattitutkinto 2. kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (oppisopimus). Perusturvaosaston työntekijöitä on ollut vapaaehtoisesti opiskelemassa seuraavia opintoja: 1. sairaanhoitajan tutkinto, 3 työntekijä 2. välinehuoltajan ammattitutkinto, 1 työntekijä 3. diabeteshoitoon erikoistuminen, 1 työntekijä 4. päihdetyön ammattitutkinto, 1 työntekijä 5. laitoshoitajan tutkinto, 2 työntekijä (oppisopimus) 6. lähihoitajan tutkinto, 8 työntekijä (oppisopimus) 7. työterveyshoitajan pätevöitymistutkinto, 1 työntekijää 8. kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto, 1 työntekijä 9. kehitysvamma-alan ammattitutkinto, 1 työntekijä 10. ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK), 1 työntekijä 11. yhteiskuntatieteiden maisteri, 1 työntekijä. Sivistysosaston työntekijöitä on ollut vapaaehtoisesti opiskelemassa seuraavia opintoja: 1. erityisopetuksen opintoja, 3 työntekijää 2. terveystiedon aineopinnot, 1 työntekijä 3. psykologian opintoja, 1 työntekijä 4. tradenomikoulutus, 2 työntekijä 5. julkisoikeuden aineopinnot, 1 työntekijää Työsuojeluun liittyvä työ Työsuojelupiiri teki yhteensä viisi työsuojelutarkastusta perusturvan, sivistyksen ja teknisen. Virkistysseteliä käytettiin ahkerasti. Seteli oikeuttaa viiden euron alennukseen Ilomantsin kunnan alueella tapahtuvaan toimintaan. Virkistyssetelit käytettiin liikunta-, elokuva- ja kulttuuritapahtumien lippuihin sekä kurssimaksuihin. Virkistysseteleitä käytettiin yhteensä 635 kpl (vuonna kpl). Kuntakortilla on työntekijä saanut lisäksi 20 euron arvoisen tykysetelin. Tykyseteli on tarkoitettu virkistys-/hellittelyhoitoon. Hoitoja on saanut muutamista ilomantsilaisista alan yrityksistä. Tykysetelin kustannukset ovat yhteensä 5200 (vuonna ). Tykyseteliä käytettiin yhteensä 260 kpl (vuonna kpl). Kuntakortilla saa työnantajan maksamia palveluita mm. työterveys- ja sairaanhoito. Kuntakortti/ henkilökortti on pidettävä aina näkyvillä asiakkaalle, kun työntekijä työs-

19 19 kentelee asiakkaan tai muissa vieraissa tiloissa (mm. kotona) tai muuten on siihen verrattavassa asiakastyössä. Kuntosali on ollut lisäksi veloituksetta työntekijöiden käytössä keskiviikkona iltapäivällä. Vakuutusyhtiön korvauspiiriin ilmoitettiin 34 (vuonna ) tapaturmaa, joista aiheutui 125 (vuonna ) sairauspäivää. Vahinkoja oli hallinto- ja talousosastolla yhteensä 9. Vahingot olivat pääasiassa esineisiin satuttamisia kuten haavoja ja palovammoja. Perusturvaosastolla vahinkoja oli yhteensä 15. Vahingot olivat joko rasittavasta liikkeestä johtuvia tai liukastumisia. Sivistysosastolla vahinkoja oli yhteensä 6. Vahingot olivat rasittavia liikkeitä, liukastumisia tai esineisiin satuttamisia. Teknisellä osastolla vahinkoja oli yhteensä 5. Vahingot olivat liukastumisia tai rasittavia liikkeitä. Työtapaturmat vuosina : Työmatka Putoaminen tai kaatuminen Esineisiin satuttaminen Rasittava liike Muu syy Yhteensä Työkyvyn ylläpitämiseen liittyvä työ Työkykyä ylläpitävällä toiminnalla tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jolla työnantaja ja työntekijät sekä työpaikan yhteistoimintaorganisaatiot yhteistyössä pyrkivät edistämään ja tukemaan jokaisen työelämässä mukana olevan työ- ja toimintakykyä hänen työuransa kaikissa vaiheissa. Ilomantsin kunnassa toimii Tyky-työryhmä, jonka vastuulla on tyky-toiminnan suunnittelu ja toteutus. Tyky-työryhmään kuuluvat myös työsuojelutoimikunnan jäsenet. Henkilöstöä aktivoitiin osallistumaan keväällä ja syksyllä Viisaan liikkujan teemapäiviin, jossa työntekijöitä kannustettiin tulemaan töihin joko kävellen tai pyöräillen tai kimppakyydein. Osallistujien kesken arvottiin palkinto. Työntekijöitä kannustettiin osallistumaan Kävely- ja pyöräilytapahtumaan toukokuulla sekä syksyllä Kävely- ja

20 20 pyöräilykampanjaan. Kampanjaan henkilöstöstä osallistui 9 innokasta, joista eniten kävellen tai pyöräillen pisteitä keränneet palkittiin. Keskiviikkoinen kunnan työntekijöillä on ollut mahdollisuus käyttää kuntosalia maksutta klo välisenä aikana. Kuntosalivuoro pyritään sijoittamaan ajankohdalle, jossa ei ole muuta ko. kohderyhmälle tarjolla olevaa toimintaa. Kuntosalivuoro onkin saavuttanut suosiota pienen aktiiviporukan kesken. Elokuulla työntekijöille tarjottiin mahdollisuus osallistua maksutta liikuntahallilla cooper- ja kävelytesteihin sekä syyskuulla ohjattuihin kuntosaleihin. Toimintoihin osallistui kymmenkunta aktiivista työntekijää. Lokakuussa henkilöstölle järjestettiin retkipäivä Tuupovaarassa ja päivän ohjelmassa oli tarjoilla käynti tehtaanmyymälässä, kuntamuseossa, suutarin verstaalla, käsityömyymälässä sekä ruokailu Hoilolassa sekä kirkon esittely ja käynti Petsulan tilalla & Rajan tuotteella. Retkipäivään osallistui yhteensä 23 henkilöä. Kunnan henkilöstön joulukonsertti suuntautui kunnan virastotalolla nautitun joulupuuron jälkeen Joensuun Carelicumiin. Jouluiloa - konsertissa soitti Joensuun kaupungin orkesteri. konsertissa mukana oli 35henkilöä. Ohjattuja tyky-ryhmiä vuoden aikana järjestettiin yksi. Liikunnallisia tapahtumia markkinoitiin aktiivisesti ja pyrittiin kannustamaan työtekijät omaehtoisen liikkumisen pariin. Jokainen osasto voi järjestää yhden oman virkistäytymisiltapäivän, johon työntekijä voi käyttää työaikaa 2 tuntia. Virkistäytymispäivät voidaan järjestää myös osastoa pienemmissä tiimeissä tai ryhmissä. Virkistäytymisiltapäivistä on sovittava etukäteen osastopäällikön kanssa. Hallinto- ja talousosaston virkistysretki jokilaivalla

21 Työterveyshuolto Työterveyshuolto on tehnyt mm. seuraavia toimenpiteitä: Työterveyslääkäri - lakisääteisiä terveystarkastuksia yhteensä sairaanhoitoon kuuluvia tarkastuksia yhteensä YHTEENSÄ Työterveyshoitaja: - lakisääteisiä terveystarkastuksia yhteensä sairaanhoitoon kuuluvia tarkastuksia yhteensä YHTEENSÄ Työterveyshuollon kustannukset : Kustannukset Kustannukset netto/vakinainen työntekijä/ Kustannukset Kelan korvausten jälkeen Vuosi ,07 72, ,16 Vuosi ,08 287, ,54 Vuosi ,10 126, ,05 Vuosi ,00 154, ,67 Vuosi ,06 286, ,72

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki. Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija

Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki. Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija 12.9.2016 9.9.2016 Materiaali Jyväskylän kaupunki ja sen käytännöt Työkyvyn hallintamalli / ammatillisen kuntoutuksen oppaat

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 2 Henkilöstöraportti 2015 Yhteistoimintaelin xx.xx.2016 Kunnanhallitus xx.xx.2016 Valtuusto xx.xx.2016 3 1 Johdanto Henkilöstöraportti on suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

ASKELEET TYÖHYVINVOINTIIN JA NIIDEN LIIKETALOUDELLISET VAIKUTUKSET TYÖKAARI KANTAA JYVÄSKYLÄ

ASKELEET TYÖHYVINVOINTIIN JA NIIDEN LIIKETALOUDELLISET VAIKUTUKSET TYÖKAARI KANTAA JYVÄSKYLÄ ASKELEET TYÖHYVINVOINTIIN JA NIIDEN LIIKETALOUDELLISET VAIKUTUKSET TYÖKAARI KANTAA 12.10.2016 JYVÄSKYLÄ TERVEISET POHJOISMAIDEN PARHAALTA TRAKTORITEHTAALTA! ESITYKSEN AIHEET Askeleet aikajanalla Toimenpiteet

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT NURMEKSEN KAUPUNKI 18.11.2005 NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Monet ulkoiset ja kaupungin sisäiset tekijät vaativat kaupunkia selvittämään omat strategiset tavoitteensa

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen Hallituksen seminaari 27. 28.2.2014 Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen HENKILÖSTÖ Työpanos 1.1 31.12.13 2012 2013 muutos tavoite Työpanos 2916 3062 147 5,0 % 3071(-9) -0.3% - Lääkärit 482 27 7 - Tutkimus

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja evankelisluterilaisen kirkon eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Saapuneiden kirkon eläkehakemusten määrä eläkelajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji 2015 2014 Muutos,

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke 2011-2014 Kaiku-hankkeiden teemapäivä / Hotelli Seurahuone Marianne Turja 4/6/2014 KEHITTÄMISHANKKEEN PÄÄKOHDAT Tavoitteena kokonaisvaltainen hyvinvointijohtaminen,

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2015... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun Ossi Aura Ossi Aura Consulting Aiheita ja ajatuksia Strategisen hyvinvoinnin johtaminen - management Johtajuus esimiestyö - leadership

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI ,

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI , LIITE 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TULOSALUEITTAIN TA 2014* Yht. ilman työll. 2014 Henkilötyövuosia Vakituiset Määräaik. Työllistetyt Sivutoimi Opetushenk. 31.12.2013* KOULUTUSKESKUS SALPAUS Hyvinvointi 116,0

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta 2016 Naantalin kaupunki panostaa työhyvinvointiin Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset,

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti Edelläkävijä energiatehokkuudessa Omistaa ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Viiden kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama. Toiminta-alue n. 50 kuntaa, joissa noin 400 000 asukasta. Yhteistyökumppani

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo. Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo. Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5.2016 Espoolaisen johtamisen kulmakivet Johtaminen luo edellytykset

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 4 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU TYÖTERVEYSLAITOS, HELSINKI

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU TYÖTERVEYSLAITOS, HELSINKI TYÖTERVEYSNEUVOTTELU 7.10.2016 TYÖTERVEYSLAITOS, HELSINKI Salla Hälikkä, työhyvinvoinnin asiantuntija YIT Sirkku Martti, valtakunnallinen vastuulääkäri YIT Mehiläinen Työelämäpalvelut Työkyvyn hallinnan

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 215 Kaupunginhallitus 4.4.216 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 215 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö. Työkyvyn suunnitelmallista johtamista

Työterveysyhteistyö. Työkyvyn suunnitelmallista johtamista Työterveysyhteistyö Työkyvyn suunnitelmallista johtamista Esityksessä 1. Työterveystoiminta on osa yrityksen/organisaation johtamista 2. Lainsäädäntö ohjaa työterveysyhteistyöhön 3. Tarpeiden tunnistaminen

Lisätiedot

Uuden työelämän jäljillä. Työhyvinvoinnin johtaminen Orionilla. Leena Katila-Keso

Uuden työelämän jäljillä. Työhyvinvoinnin johtaminen Orionilla. Leena Katila-Keso Uuden työelämän jäljillä Työhyvinvoinnin johtaminen Orionilla Leena Katila-Keso 20.04.2016 Asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen Keskinäinen luottamus ja arvostus Orionilaiset Hyvinvointia rakentamassa Laatu,

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Siirtyminen eläkkeelle...

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi NAANTALIN KAUPUNKI Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2016-2019 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi Johtoryhmä 3.11.2015 Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot