1. ESIPUHE. Hilkka Ikonen hallintojohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. ESIPUHE. Hilkka Ikonen hallintojohtaja"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE KUNNAN STRATEGIA OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI Tavoitteet vuodelle JOHTAMISEN ARVOT HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖTYÖVUODET VUOSITYÖAIKAA VÄHENTÄVÄT POISSAOLOT POISSAOLOJEN VÄLILLISET KUSTANNUKSET HENKILÖSTÖRAKENNE Sukupuoli- ja ikäjakauma Uuden henkilöstön rekrytointi/työhönotto Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstömenot TULOKSIIN KANNUSTAVA PALKITSEMINEN PAIKALLINEN SOPIMINEN HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA TYÖYHTEISÖN TILA TYÖHYVINVOINTI POISSAOLOT TYÖSUOJELUUN LIITTYVÄ TYÖ TYÖKYVYN YLLÄPITÄMISEEN LIITTYVÄ TYÖ TYÖTERVEYSHUOLTO... 21

3 3 1. ESIPUHE Henkilöstöraportti yhdessä kunnan tilinpäätöskertomuksen kanssa muodostavat kiinteän kokonaisuuden menneen vuoden toiminnan ja talouden tarkastelulle ja antavat hyvää pohjaa suunnittelulle. Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta, ja henkilöstömenoista. Se sisältää lisäksi tietoja henkilöstön tilasta mm. sairauspoissaoloista, työhyvinvoinnista ja työkyvyn ylläpitoa koskevista toimenpiteistä sekä johtamisesta. Ilomantsin kunnan visio ja strategia päivitettiin vuonna Henkilöstön osalta kriittisiksi menestystekijöiksi valittiin hyvä strateginen johtaminen sekä osaaminen ja henkilöstön työhyvinvointi. Kunnanhallitus perusti henkilöstöjaoston, jonka tehtävänä on henkilöstöasioista päättäminen. Henkilöstöasioihin kuuluu mm. henkilöstön kehittäminen ja ohjeiden antaminen, palkka- ja muut palvelusuhdeasiat, henkilöohjaus ja valvonta, yhteistoimintajärjestelmät, työsuojelu ja henkilöstöpalvelut. Työhyvinvointia mitataan kunnassa joka toinen vuosi. Työhyvinvointia on mitattu vuodesta 2002 alkaen. Vuonna 2012 on tehty viimeisin työhyvinvointikysely. Tulosten perusteella on sovittu koko kuntaa koskevaksi kehittämiskohteeksi ikäjohtaminen. Lisäksi jokainen osastoa on asettanut omat tavoitteet epäkohtien poistamiseksi vuosille Kunta järjestää yhdessä työterveyshuollon ja liikuntatoimen kanssa työntekijöille työkykyä ylläpitävää toimintaa, joka sisältää terveysvalistusta, kuntotestejä ja liikuntaa eri muodoissa. Kunnan strategian mukaisesti työntekijän ja esimiehen väliset kehittämiskeskustelut käydään vähintään kerran kahdessa vuodessa. Kehittämiskeskustelujen tarkoituksena on yhdessä keskustellen asettaa työlle tavoitteet, seurata niiden toteutumista ja suunnitella sekä tukea työntekijän työn tekemistä, osaamista ja työssä jaksamista. Vuonna 2013 on kehityskeskustelut käyty uudella ohjelmalla ja yhteisellä keskustelurungolla. Ilomantsin kunnassa on käytössä Ilotuki toimintamalli työkyvyn heiketessä. Toimintamalli on ollut hyvä työväline ja sitä on käytetty hallintokunnissa. Toimintamallin käyttöä tulee tehostaa edelleen. Vuonna 2013 haettiin yhdessä työterveyshuollon kanssa Kelalta oma TYK - kuntoutusryhmä kunnan työntekijöille. Kela myönsi ryhmämuotoisen työkykyä ylläpitävän ja parantavan valmennuksen 8 henkilölle. Tyk -kuntoutus toteutetaan vuosina Hilkka Ikonen hallintojohtaja

4 4 2. KUNNAN STRATEGIA Kriittisiksi menestystekijöiksi on osaamisen ja henkilöstön osalta valittu: hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen osaaminen ja henkilöstön työhyvinvointi. Satsaus hyvään henkilöstöjohtamiseen vaikuttaa henkilöstön työkykyyn, mikä taas puolestaan parantaa palvelukykyä Osaaminen ja henkilöstön työhyvinvointi Yhteinen visio, strategiat ja tavoitteet sekä niihin sitoutuminen luo pohjan hyvälle strategiselle henkilöstöjohtamiselle. Luotettavuus, johdonmukaisuus ja oikeudenmukaisuus johtamisen arvoina tukevat työyhteisön inhimillistä toimintaa. Hyvä johtaminen edellyttää välitöntä vuorovaikutusta henkilöstön kanssa. Luottamushenkilöt johtavat strategista suunnittelua ja viranhaltijat operatiivista toimintaa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyvän johtamisen ohella menestymisen edellytyksiä ovat oikein mitoitettu, osaava ja työssään viihtyvä henkilökunta. Palvelutuotannon lisääntyvät vaatimukset edellyttävät jatkuvaa itsensä kehittämistä. Tärkeää on onnistua uuden sekä koulutetun henkilöstön hankinnassa että nykyisen henkilöstön pysyvyyden, viihtyvyyden ja työhyvinvoinnin turvaamisessa. Työkykyä ylläpitävä toiminta, jatko- ja täydennyskoulutus sekä työnohjaus ovat myös panostusta toiminnan laatuun Tavoitteet vuodelle 2013 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt pitkän aikavälin tavoitteet, vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteeseen pyritään vuosittain nostamalla nykyistä tasoa. Johtamiskoulutus on vähintään 98 %:lla esimiehistä. Vuodelle 2013 on hallintokunnille asetettu erisuuruisia tavoitteita (perusturvalautakunta 100 %, kunnanhallitus sekä tekninen ja ympäristö lautakunta 98 %, sivistyslautakunta 80 %). Ilomantsin kunnassa on yhteensä 26 esimiestä. Tällä hetkellä 22 esimiehellä (85 %:lla kunnan esimiehistä) on suoritettu johtamisen erikoisammattitutkinto. Tavoitteena on, että kehityskeskustelut käydään koko henkilökunnan kanssa kahden vuoden aikana. Tavoite on toteutunut. Vuonna 2013 otettiin käyttöön yhteinen uusi kehityskeskustelurunko ja ohjelma. Kaikki hallintokunnat ovat käyneet kehityskeskustelut vuoden 2013 aikana. Työhyvinvointikyselyn tulos on vähintään hyvä (3). Henkilöstölle tehtiin työhyvinvointikysely loppuvuodesta Tavoite ei ole toteutunut hyvällä tasolla. Tuloksen perusteella muutos vuodesta 2010 on pääosin kielteinen. Tuloksen pohjalta on laadittu koko kuntaa koskeva tavoite. Lisäksi on laadittu tarkemmat osastokohtaiset tavoitteet ilmenneiden epäkohtien poistamiseksi. Yhteiseksi tavoitteeksi on vuosille sovittu ikäjohtamisen kehittäminen.

5 5 Tavoitteena on, että sairauspoissaolot työntekijää kohden ovat alle 10 pv. Vuonna 2013 sairauspoissaolot on työntekijää kohden 8,2 työpäivää (10,9 kalenteripäivää), joten tavoite on toteutunut. Täydennyskoulutuksen osalta tavoitteeksi on asetettu enemmän kuin yksi päivä työntekijää kohti. Koulutuspäiviä työntekijää kohti oli 0,75 työpäivää, joten tavoite ei ole toteutunut Johtamisen arvot Oikeudenmukaisuus toimitaan yleisen oikeuskäsityksen (mm. tasa-arvo, eettiset periaatteet) ja laillisten periaatteiden mukaan työyhteisössä toimitaan ja asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti ja yhteisten pelisääntöjen mukaan Johdonmukaisuus toimintatavan perusarvo loogisuus ja järjestelmällisyys (sovittujen päämäärien ja tavoitteiden suuntaan) päätösten linjakkuus ja yhdenmukaisuus Luotettavuus lupausten pitäminen rehellisyyden kunnioittaminen luottamuksen ansaitseminen (sisäiset ja ulkoiset asiakkaat, luottamushenkilöt ja työntekijät) vaitiolovelvollisuuden pitäminen valmistelun ja käsittelyn yhdenvertaisuus 3. HENKILÖSTÖPANOKSET 3.1. Henkilöstön määrä Henkilöstön määrä oli vuoden 2013 lopussa 527. Lukuun sisältyvät kaikki voimassa olleet palvelussuhteet. Henkilöstö vuosina : Osasto Vakinaiset Sijaiset Määräaik. Työllistetyt Yhteensä Talous- ja hallinto Perusturva Sivistys Tekninen YHTEENSÄ

6 6 Henkilöstö osastoittain vuonna 2013: Osa-aikaiset, osa-aikaeläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevat työntekijät osastoittain vuosina : Osasto osa-aikaiset osa-aikaeläkeläiset ja osatyökyvyttömyyseläkeläiset Yhteensä % koko henkilöstöstä Talous- ja hallinto ,091 8,77 9,43 Perusturva ,51 12,27 10,37 Sivistys ,667 6,4 1,61 Tekninen ,762 4,76 13,84 Yhteensä ,63 8,89 7,84 Asukkaita vakinaista palvelussuhdetta kohden oli vuosina seuraavasti: , , , , ,94

7 7 Tuhatta asukasta kohden laskettuna kaikkia voimassa olevia palvelussuhteita oli vastaavasti: , , , , , Henkilötyövuodet Henkilötyövuosi kertoo tehdyn työpanoksen. Jos palveluksessa on paljon osapäiväisiä tai työvoiman määrä vaihtelee paljon vuoden aikana, henkilötyövuosi kertoo paremmin tehdyn työpanoksen kuin henkilöstön määrä. Alla olevassa taulukossa on henkilötyövuodet hallintokunnittain ja koko kunnan osalta yhteensä: Toimielin Tarkastuslautakunta 0,04 0,04 Kunnanhallitus 55,96 57,89 Perusturvalautakunta 254,76 245,67 Sivistyslautakunta 147,44 138,62 Tekninen ja ympäristölautakunta 60,81 67,69 Yhteensä 519,01 509, Vuosityöaikaa vähentävät poissaolot Poissaolot kalenteripäivinä vuosina keskimäärin työntekijää kohden: Vuosiloma Sairaus ja tapaturma Lapsen syntymään ja hoitoon liittyvä Koulutus 1,9 2, Muut poissaolot

8 8 Henkilöstön poissaolopäivät työntekijää kohti keskimäärin: 3.4. Poissaolojen välilliset kustannukset Palkallisten poissaolojen välilliset kustannukset ovat vuonna 2012 ja 2013 seuraavat: Sairausloma Koulutus Työtapaturmat Äitiysvapaa, palkallinen Kuntoutus Aktiivivapaa ja ylityö Muut Välilliset kustannusten jakautuminen syittäin:

9 Henkilöstörakenne Sukupuoli- ja ikäjakauma Koko henkilökunnan keski-ikä: Naiset Miehet Kaikki Vuonna ,6 v. 48,8 v. 47,7 v. Vuonna ,8 v. 49,8 v. 48,3 v. Vuonna ,4 v. 49,6 v. 47,7 v. Vuonna ,0 v. 50,2 v. 47,5 v. Vuonna ,5 v. 51,0 v. 48,1 v. Vakinaisten työntekijöiden keski-ikä: Naiset Miehet Kaikki Vuonna ,0 v. 51,6 v. 49,4 v. Vuonna ,6 v. 52,2 v. 50,4 v. Vuonna ,5 v. 53,7 v. 53,6 v. Vuonna ,1 v. 53,5 v. 50,6 v. Vuonna ,3 v. 52,8 v. 49,8 v.

10 10 Koko henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma: Vakinaisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma:

11 Uuden henkilöstön rekrytointi/työhönotto Kunnalla oli vuonna 2013 kaikkiaan 25 vakinaista virkaa tai tointa haettavana. Niihin oli yhteensä 124,joista 120 kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa. Kaikkiin avoimiin tehtäviin on ollut päteviä hakijoita. Paikkoja avoinna Hakijoita Kunnanhallitus - ruokapalvelutyöntekijä - keittäjä ruokapalveluesimies 1 7 -ruokapalveluvaraesimies 1 5 Perusturvalautakunta - sairaanhoitaja lähihoitaja - talouspäällikkö - sosiaalityöntekijä - perhetyöntekijä - terveyskeskusavustaja - psykologi ohjaaja terveydenhoitaja Sivistyslautakunta - koulunkäyntiavustaja 1 15 (11 kelp.) Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus Lähtövaihtuvuudella tarkoitetaan sitä viranhaltija- ja työntekijämäärää, jonka palvelussuhde päättyy kalenterivuoden aikana. Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuusluku saadaan, kun suhteutetaan päättyneet palvelussuhteet vakinaiseen henkilöstön kalenterivuoden keskimäärään. Päättyneet vakinaiset palvelussuhteet syittäin : Palvelussuhteen päättymisen syy Eronnut Erotettu/irtisanottu Kuollut 1 Yhtiöittämisen tai siirtyminen toisen kunnan 19 5 palvelukseen Eläkkeelle Yhteensä Lähtövaihtuvuus % 8,91 3,83 4,92 6,54 4,22

12 12 Eläkkeellelähdöt eläkelajeittain : Eläkelaji Vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Yhteensä Osa-aikaeläke Osatyökyvyttömyyseläke Määrä-aikainen työkyvyttömyyseläke/ kuntoutustuki 1 2 Yhteensä Tulovaihtuvuus: Uudet vakinaiset ,5 31,5 25 Tulovaihtuvuus % 4,70 3,58 6,61 7,93 6,20 Vakinaisen henkilöstön tulovaihtuvuus saadaan, kun suhteutetaan uudet alkaneet palvelussuhteet vakinaiseen henkilöstön kalenterivuoden keskimäärään Henkilöstömenot Maksetut palkat ja palkkiot vuosina : Palkkalaji Luottamushenkilöpalkkiot Vakin. kk-palkat Määräaik. kk-palkat Tuntipalkat Asiantuntijapalkkiot Erilliskorvaukset Sijaisten palkat Työllistettyjen palkat Kesätyöntekijöiden palkat Sosiaalikustannukset Yhteensä Muutos-% 4,89-0,04 0,79 4,20 1,93 Euroa/asukas Muutos/asukas 5,39 2,29 1,65 6,80 3,23 Henkilöstömenoilla tarkoitetaan yleensä Henkilöstömenoilla tarkoitetaan yleensä kaikkia henkilöstöstä koituvia kulueriä: Palkat, niistä johtuvat sivukulut, koulutuksesta johtuvat kustannukset jne. Tässä tarkastelussa henkilöstömenoilla tarkoitetaan pelkästään palkkoja ja niistä johtuvia sivukuluja (työnantajan sosiaalimaksu, eläkemaksu sekä työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksu).

13 13 Henkilöstömenojen jakautuminen vuonna 2013: 3.8. Tuloksiin kannustava palkitseminen Kunta palkitsi helmikuulla 2013 työntekijöitä, joiden palveluaika kunnassa on vuoden 2012 loppuun mennessä 10, 20, 30, ja 40. Palveluvuosien perusteella palkittuja oli 34 työntekijää. Lisäksi kunta palkitsi 8 erityisesti ansioitunutta työntekijää sekä yhden kodinhoidon Ruskatiimin. Tiimissä on yhdeksän työntekijää. Edellisten lisäksi erinomaisesti toimineita tiimejä ja tiimimäisiä ryhmiä palkitaan arvioinnin jälkeen vapaapäivillä. Palkitut työntekijät ja luottamushenkilö vuonna 2013

14 Paikallinen sopiminen Kunta ja henkilöstöjärjestöt JHL ja Jyty tekivät paikallinen työehtosopimuksen ruokapalvelun palvelualan kutsurahasta. Kunta ja Suomen lääkäriliitto tekivät paikallisen virka- ja työehtosopimuksen Pohjois- Karjalan keskussairaalan ylläpitämän yhteispäivystyksen korvauksista. 4. HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA TYÖYHTEISÖN TILA 4.1. Työhyvinvointi Ilomantsin kunnassa on tehty vuodesta 2002 alkaen joka toinen vuosi työhyvinvointikysely samalla mittaristolla. Viimeksi vuonna 2012 tehtiin työhyvinvointikysely henkilöstölle. Kyselyn tulosten perusteella asetettiin kuntakohtaiseksi yhteiseksi tavoitteeksi ikäjohtamisenkehittäminen. Tämän lisäksi osastokohtaisiksi tavoitteiksi asetettiin seuraavat kehittämiskohteet: Hallinto- ja talousosasto 1. Tehtävien tasapuolinen jakaantuminen ja osastojen välisen yhteistyön lisääminen 2. Ruuhkahuippuihin varautumisen ja ennakoinnin lisääminen 3. Oman tiimin arvostamisen lisääminen (ruokapalvelut) 4. Työkierron lisääminen (ruokapalvelut) Perusturvaosasto 1. Työtovereiden välillä olevien ristiriitojen vähentäminen 2. Työntekijöiden saamien ristiriitaisten ohjeiden ja määräysten vähentäminen 3. Vaikutusmahdollisuuden lisääminen työn kannalta tärkeiden päätösten teossa Sivistysosasto 1. Esimies- ja työntekijätaitojen kehittäminen (= vuorovaikutus) Tekninen osasto 1. Selvitetään tiedonkulun ongelmat 2. Esimiesten työntekijöille antaman tuen ja arvostuksen merkityksen korostaminen.

15 Poissaolot Sairauspoissaolot: ,2 pv ,6 pv ,6 pv ,9 pv ,5 pv Koko henkilöstön sairauspoissaolopäivät/työntekijä osastoittain: Koko henkilöstön tapaturmapoissaolopäivät/ työntekijä osastoittain:

16 16 Alle neljän päivän sairauspoissaolopäivät osastoittain vuosina : Alle 4 vrk:n poissaolot osastoittain/ työntekijä vuosina :

17 Koulutus Koulutuspäivien määrä osastoittain vuosina : Koulutuspäivät osastoittain työntekijää kohti vuosina :

18 18 Omaehtoinen koulutus Hallinto- ja talousosaston työntekijä on vapaaehtoisesti suorittanut opaskurssin. Teknisellä osaston työntekijöitä on ollut vapaaehtoisesti opiskelemassa seuraavia opintoja: 1. laitoshuoltajan ammattitutkinto 2. kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (oppisopimus). Perusturvaosaston työntekijöitä on ollut vapaaehtoisesti opiskelemassa seuraavia opintoja: 1. sairaanhoitajan tutkinto, 3 työntekijä 2. välinehuoltajan ammattitutkinto, 1 työntekijä 3. diabeteshoitoon erikoistuminen, 1 työntekijä 4. päihdetyön ammattitutkinto, 1 työntekijä 5. laitoshoitajan tutkinto, 2 työntekijä (oppisopimus) 6. lähihoitajan tutkinto, 8 työntekijä (oppisopimus) 7. työterveyshoitajan pätevöitymistutkinto, 1 työntekijää 8. kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto, 1 työntekijä 9. kehitysvamma-alan ammattitutkinto, 1 työntekijä 10. ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK), 1 työntekijä 11. yhteiskuntatieteiden maisteri, 1 työntekijä. Sivistysosaston työntekijöitä on ollut vapaaehtoisesti opiskelemassa seuraavia opintoja: 1. erityisopetuksen opintoja, 3 työntekijää 2. terveystiedon aineopinnot, 1 työntekijä 3. psykologian opintoja, 1 työntekijä 4. tradenomikoulutus, 2 työntekijä 5. julkisoikeuden aineopinnot, 1 työntekijää Työsuojeluun liittyvä työ Työsuojelupiiri teki yhteensä viisi työsuojelutarkastusta perusturvan, sivistyksen ja teknisen. Virkistysseteliä käytettiin ahkerasti. Seteli oikeuttaa viiden euron alennukseen Ilomantsin kunnan alueella tapahtuvaan toimintaan. Virkistyssetelit käytettiin liikunta-, elokuva- ja kulttuuritapahtumien lippuihin sekä kurssimaksuihin. Virkistysseteleitä käytettiin yhteensä 635 kpl (vuonna kpl). Kuntakortilla on työntekijä saanut lisäksi 20 euron arvoisen tykysetelin. Tykyseteli on tarkoitettu virkistys-/hellittelyhoitoon. Hoitoja on saanut muutamista ilomantsilaisista alan yrityksistä. Tykysetelin kustannukset ovat yhteensä 5200 (vuonna ). Tykyseteliä käytettiin yhteensä 260 kpl (vuonna kpl). Kuntakortilla saa työnantajan maksamia palveluita mm. työterveys- ja sairaanhoito. Kuntakortti/ henkilökortti on pidettävä aina näkyvillä asiakkaalle, kun työntekijä työs-

19 19 kentelee asiakkaan tai muissa vieraissa tiloissa (mm. kotona) tai muuten on siihen verrattavassa asiakastyössä. Kuntosali on ollut lisäksi veloituksetta työntekijöiden käytössä keskiviikkona iltapäivällä. Vakuutusyhtiön korvauspiiriin ilmoitettiin 34 (vuonna ) tapaturmaa, joista aiheutui 125 (vuonna ) sairauspäivää. Vahinkoja oli hallinto- ja talousosastolla yhteensä 9. Vahingot olivat pääasiassa esineisiin satuttamisia kuten haavoja ja palovammoja. Perusturvaosastolla vahinkoja oli yhteensä 15. Vahingot olivat joko rasittavasta liikkeestä johtuvia tai liukastumisia. Sivistysosastolla vahinkoja oli yhteensä 6. Vahingot olivat rasittavia liikkeitä, liukastumisia tai esineisiin satuttamisia. Teknisellä osastolla vahinkoja oli yhteensä 5. Vahingot olivat liukastumisia tai rasittavia liikkeitä. Työtapaturmat vuosina : Työmatka Putoaminen tai kaatuminen Esineisiin satuttaminen Rasittava liike Muu syy Yhteensä Työkyvyn ylläpitämiseen liittyvä työ Työkykyä ylläpitävällä toiminnalla tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jolla työnantaja ja työntekijät sekä työpaikan yhteistoimintaorganisaatiot yhteistyössä pyrkivät edistämään ja tukemaan jokaisen työelämässä mukana olevan työ- ja toimintakykyä hänen työuransa kaikissa vaiheissa. Ilomantsin kunnassa toimii Tyky-työryhmä, jonka vastuulla on tyky-toiminnan suunnittelu ja toteutus. Tyky-työryhmään kuuluvat myös työsuojelutoimikunnan jäsenet. Henkilöstöä aktivoitiin osallistumaan keväällä ja syksyllä Viisaan liikkujan teemapäiviin, jossa työntekijöitä kannustettiin tulemaan töihin joko kävellen tai pyöräillen tai kimppakyydein. Osallistujien kesken arvottiin palkinto. Työntekijöitä kannustettiin osallistumaan Kävely- ja pyöräilytapahtumaan toukokuulla sekä syksyllä Kävely- ja

20 20 pyöräilykampanjaan. Kampanjaan henkilöstöstä osallistui 9 innokasta, joista eniten kävellen tai pyöräillen pisteitä keränneet palkittiin. Keskiviikkoinen kunnan työntekijöillä on ollut mahdollisuus käyttää kuntosalia maksutta klo välisenä aikana. Kuntosalivuoro pyritään sijoittamaan ajankohdalle, jossa ei ole muuta ko. kohderyhmälle tarjolla olevaa toimintaa. Kuntosalivuoro onkin saavuttanut suosiota pienen aktiiviporukan kesken. Elokuulla työntekijöille tarjottiin mahdollisuus osallistua maksutta liikuntahallilla cooper- ja kävelytesteihin sekä syyskuulla ohjattuihin kuntosaleihin. Toimintoihin osallistui kymmenkunta aktiivista työntekijää. Lokakuussa henkilöstölle järjestettiin retkipäivä Tuupovaarassa ja päivän ohjelmassa oli tarjoilla käynti tehtaanmyymälässä, kuntamuseossa, suutarin verstaalla, käsityömyymälässä sekä ruokailu Hoilolassa sekä kirkon esittely ja käynti Petsulan tilalla & Rajan tuotteella. Retkipäivään osallistui yhteensä 23 henkilöä. Kunnan henkilöstön joulukonsertti suuntautui kunnan virastotalolla nautitun joulupuuron jälkeen Joensuun Carelicumiin. Jouluiloa - konsertissa soitti Joensuun kaupungin orkesteri. konsertissa mukana oli 35henkilöä. Ohjattuja tyky-ryhmiä vuoden aikana järjestettiin yksi. Liikunnallisia tapahtumia markkinoitiin aktiivisesti ja pyrittiin kannustamaan työtekijät omaehtoisen liikkumisen pariin. Jokainen osasto voi järjestää yhden oman virkistäytymisiltapäivän, johon työntekijä voi käyttää työaikaa 2 tuntia. Virkistäytymispäivät voidaan järjestää myös osastoa pienemmissä tiimeissä tai ryhmissä. Virkistäytymisiltapäivistä on sovittava etukäteen osastopäällikön kanssa. Hallinto- ja talousosaston virkistysretki jokilaivalla

21 Työterveyshuolto Työterveyshuolto on tehnyt mm. seuraavia toimenpiteitä: Työterveyslääkäri - lakisääteisiä terveystarkastuksia yhteensä sairaanhoitoon kuuluvia tarkastuksia yhteensä YHTEENSÄ Työterveyshoitaja: - lakisääteisiä terveystarkastuksia yhteensä sairaanhoitoon kuuluvia tarkastuksia yhteensä YHTEENSÄ Työterveyshuollon kustannukset : Kustannukset Kustannukset netto/vakinainen työntekijä/ Kustannukset Kelan korvausten jälkeen Vuosi ,07 72, ,16 Vuosi ,08 287, ,54 Vuosi ,10 126, ,05 Vuosi ,00 154, ,67 Vuosi ,06 286, ,72

3 2. KUNNAN STRATEGIA

3 2. KUNNAN STRATEGIA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE 3 2. KUNNAN STRATEGIA 4 2.1. OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 4 2.1.2. Tavoitteet vuodelle 2013... 4 2.2. JOHTAMISEN ARVOT... 5 3. HENKILÖSTÖPANOKSET

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Henkilöstöraportti 2014 Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4-6 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä on Vautsin osahanke Tavoitteena Tukea eri-ikäisten jaksamista ottamalla huomioon eri ikäkausien vahvuudet ja erityistarpeet Parantaa valmiuksia ikäjohtamiseen

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Käsittely: KH 27.4.2015 KV 8.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014... 2 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 2 2. KUNNAN HENKILÖSTÖRAKENNE... 3

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2014... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 4 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Varhaisen välittämisen

Varhaisen välittämisen Varhaisen välittämisen malli käytännössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin johtaminen osana suuryrityksen strategiaa

Työhyvinvoinnin johtaminen osana suuryrityksen strategiaa Työhyvinvoinnin johtaminen osana suuryrityksen strategiaa t Ifin Suuryritysten riskienhallintapäivä 25.1.2012 2012 Sirpa Huuskonen Esityksen sisältö ISS:n Hyvissä voimissa työhyvinvointiohjelma ja TTT-johtaminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Mynämäen

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI. Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen. Naantalin kaupunki

TYÖHYVINVOINTI. Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen. Naantalin kaupunki TYÖHYVINVOINTI Henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen Neljän kunnan liitos Toiminta-ajatus: Henkilöstö- ja koulutuspolitiikan keinoja hyväksi käyttämällä luoda henkilökunnalle edellytykset hyvän palvelun tuottamiseen

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 JUANKOSKEN KAUPUNKI Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Vuoden 2014 alusta tuli voimaan Laki taloudellisesta tuesta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sekä muutos Lakiin työnantajan ja henkilöstön

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilökunta toimielimittäin 31.12.2011... 3 1.2. Henkilöstömäärän kehitys toiminnoittain 2008 2011... 4 1.3. Henkilökunnan

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Marjo Sinokki Työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon ja terveydenhuollon EL EI SIDONNAISUUKSIA Tänään pohditaan Taustaa Työkyky Yhteistyö

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012

Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012 Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. KESKEISET ASIAT HENKILÖSTÖNÄKÖKULMASTA... 2 2. HENKILÖTYÖVUODET JA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1. HENKILÖTYÖVUODET... 3 2.2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Käsitelty: Kunnanhallitus 25.3.2014, 118 Kehittämistoimikunta 22.4.2014, 13 Tarkastuslautakunta 3.4.2014, 12 Kunnanhallitus 27.5.2014, 205 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Työsuojelutoimikunnassa 11.3.2014 Johtoryhmässä 13.3.2014 YT-toimikunnassa 27.03.2014 Kunnanhallituksessa 31.03.2014 Kunnanvaltuustossa 26.05.2014 Toivakan kunnan

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 2 Henkilöstöraportti 2015 Yhteistoimintaelin xx.xx.2016 Kunnanhallitus xx.xx.2016 Valtuusto xx.xx.2016 3 1 Johdanto Henkilöstöraportti on suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90 Tanja Vuorela, ylilääkäri 6.11.2012 Osallistava työterveyshuolto 2. Suunnittelu 3. Toiminta Varhainen tuki: Sairauspoissaolojen seuranta Hälytysrajat Esimiesvalmennus

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo Johdanto Henkilöstömäärä Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön osaamisen kehittäminen Terveysperusteiset poissaolot Eläköityminen

Sisällysluettelo Johdanto Henkilöstömäärä Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön osaamisen kehittäminen Terveysperusteiset poissaolot Eläköityminen Henkilöstöraportti 2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Henkilöstömäärä 2 3 Henkilöstön ikärakenne 5 4 Henkilöstön osaamisen kehittäminen 6 5 Terveysperusteiset poissaolot 6 6 Eläköityminen 7 7 Työvoimakustannukset

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2017 Pyhännän kunta

Henkilöstöstrategia 2017 Pyhännän kunta Henkilöstöstrategia 2017 Pyhännän kunta Henkilöstöstrategiasta Tämä strategia on laadittu koko henkilöstötoiminnan perustaksi. Strategia ulottuu vuoteen 2017 saakka, kuten Pyhännän kuntastrategiakin. Tässä

Lisätiedot

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel. Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.fi 2 3 4 Työterveydestä on tullut sairaanhoitoa 5 Työkykynäkymä suuri työkykyriski

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Pirkko Mäkinen, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2013... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 5 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma TOIMINTAKYKYÄ TYÖELÄMÄÄN - KKI-toimet ja työelämä - KKI-hankkeet TYÖELÄMÄ

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2011

Uudista ja uudistu 2011 Uudista ja uudistu 2011 Kaikki mitä työhyvinvointiisi tarvitset? Työkykyriskeistä työhyvinvointiin Elina Taipale Are Oy 1 Puheenvuoron tavoitteet Osoittaa, että työkykyriskeihin keskittyminen tarjoaa hyvän

Lisätiedot

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Kotkan kaupunki Perustettu vuonna 1879 Kotka, Karhula ja Kymi yhdistyivät 1977 Asukkaita noin 55.000 Kokonaispinta-ala 950km2, maata 271km2, merta 678km2 Rantaviivaa

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Henkilöstötoimikunta 4.6.2014 Kunnanhallitus 9.6.2014 Kunnanvaltuusto 18.6.2014 2 Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 3 2. Palkkaus... 4 2.1 Muutokset palkoissa

Lisätiedot

Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella

Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella Kehittämisasiantuntija Työterveyshoitaja Leena Haakana Helsingin kaupungin työterveyskeskus 1 Työterveyshuollon näkökulma Työn ja terveyden

Lisätiedot