1. ESIPUHE. Hilkka Ikonen hallintojohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. ESIPUHE. Hilkka Ikonen hallintojohtaja"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE KUNNAN STRATEGIA OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI Tavoitteet vuodelle JOHTAMISEN ARVOT HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖTYÖVUODET VUOSITYÖAIKAA VÄHENTÄVÄT POISSAOLOT POISSAOLOJEN VÄLILLISET KUSTANNUKSET HENKILÖSTÖRAKENNE Sukupuoli- ja ikäjakauma Uuden henkilöstön rekrytointi/työhönotto Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstömenot TULOKSIIN KANNUSTAVA PALKITSEMINEN PAIKALLINEN SOPIMINEN HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA TYÖYHTEISÖN TILA TYÖHYVINVOINTI POISSAOLOT TYÖSUOJELUUN LIITTYVÄ TYÖ TYÖKYVYN YLLÄPITÄMISEEN LIITTYVÄ TYÖ TYÖTERVEYSHUOLTO... 21

3 3 1. ESIPUHE Henkilöstöraportti yhdessä kunnan tilinpäätöskertomuksen kanssa muodostavat kiinteän kokonaisuuden menneen vuoden toiminnan ja talouden tarkastelulle ja antavat hyvää pohjaa suunnittelulle. Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta, ja henkilöstömenoista. Se sisältää lisäksi tietoja henkilöstön tilasta mm. sairauspoissaoloista, työhyvinvoinnista ja työkyvyn ylläpitoa koskevista toimenpiteistä sekä johtamisesta. Ilomantsin kunnan visio ja strategia päivitettiin vuonna Henkilöstön osalta kriittisiksi menestystekijöiksi valittiin hyvä strateginen johtaminen sekä osaaminen ja henkilöstön työhyvinvointi. Kunnanhallitus perusti henkilöstöjaoston, jonka tehtävänä on henkilöstöasioista päättäminen. Henkilöstöasioihin kuuluu mm. henkilöstön kehittäminen ja ohjeiden antaminen, palkka- ja muut palvelusuhdeasiat, henkilöohjaus ja valvonta, yhteistoimintajärjestelmät, työsuojelu ja henkilöstöpalvelut. Työhyvinvointia mitataan kunnassa joka toinen vuosi. Työhyvinvointia on mitattu vuodesta 2002 alkaen. Vuonna 2012 on tehty viimeisin työhyvinvointikysely. Tulosten perusteella on sovittu koko kuntaa koskevaksi kehittämiskohteeksi ikäjohtaminen. Lisäksi jokainen osastoa on asettanut omat tavoitteet epäkohtien poistamiseksi vuosille Kunta järjestää yhdessä työterveyshuollon ja liikuntatoimen kanssa työntekijöille työkykyä ylläpitävää toimintaa, joka sisältää terveysvalistusta, kuntotestejä ja liikuntaa eri muodoissa. Kunnan strategian mukaisesti työntekijän ja esimiehen väliset kehittämiskeskustelut käydään vähintään kerran kahdessa vuodessa. Kehittämiskeskustelujen tarkoituksena on yhdessä keskustellen asettaa työlle tavoitteet, seurata niiden toteutumista ja suunnitella sekä tukea työntekijän työn tekemistä, osaamista ja työssä jaksamista. Vuonna 2013 on kehityskeskustelut käyty uudella ohjelmalla ja yhteisellä keskustelurungolla. Ilomantsin kunnassa on käytössä Ilotuki toimintamalli työkyvyn heiketessä. Toimintamalli on ollut hyvä työväline ja sitä on käytetty hallintokunnissa. Toimintamallin käyttöä tulee tehostaa edelleen. Vuonna 2013 haettiin yhdessä työterveyshuollon kanssa Kelalta oma TYK - kuntoutusryhmä kunnan työntekijöille. Kela myönsi ryhmämuotoisen työkykyä ylläpitävän ja parantavan valmennuksen 8 henkilölle. Tyk -kuntoutus toteutetaan vuosina Hilkka Ikonen hallintojohtaja

4 4 2. KUNNAN STRATEGIA Kriittisiksi menestystekijöiksi on osaamisen ja henkilöstön osalta valittu: hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen osaaminen ja henkilöstön työhyvinvointi. Satsaus hyvään henkilöstöjohtamiseen vaikuttaa henkilöstön työkykyyn, mikä taas puolestaan parantaa palvelukykyä Osaaminen ja henkilöstön työhyvinvointi Yhteinen visio, strategiat ja tavoitteet sekä niihin sitoutuminen luo pohjan hyvälle strategiselle henkilöstöjohtamiselle. Luotettavuus, johdonmukaisuus ja oikeudenmukaisuus johtamisen arvoina tukevat työyhteisön inhimillistä toimintaa. Hyvä johtaminen edellyttää välitöntä vuorovaikutusta henkilöstön kanssa. Luottamushenkilöt johtavat strategista suunnittelua ja viranhaltijat operatiivista toimintaa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyvän johtamisen ohella menestymisen edellytyksiä ovat oikein mitoitettu, osaava ja työssään viihtyvä henkilökunta. Palvelutuotannon lisääntyvät vaatimukset edellyttävät jatkuvaa itsensä kehittämistä. Tärkeää on onnistua uuden sekä koulutetun henkilöstön hankinnassa että nykyisen henkilöstön pysyvyyden, viihtyvyyden ja työhyvinvoinnin turvaamisessa. Työkykyä ylläpitävä toiminta, jatko- ja täydennyskoulutus sekä työnohjaus ovat myös panostusta toiminnan laatuun Tavoitteet vuodelle 2013 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt pitkän aikavälin tavoitteet, vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteeseen pyritään vuosittain nostamalla nykyistä tasoa. Johtamiskoulutus on vähintään 98 %:lla esimiehistä. Vuodelle 2013 on hallintokunnille asetettu erisuuruisia tavoitteita (perusturvalautakunta 100 %, kunnanhallitus sekä tekninen ja ympäristö lautakunta 98 %, sivistyslautakunta 80 %). Ilomantsin kunnassa on yhteensä 26 esimiestä. Tällä hetkellä 22 esimiehellä (85 %:lla kunnan esimiehistä) on suoritettu johtamisen erikoisammattitutkinto. Tavoitteena on, että kehityskeskustelut käydään koko henkilökunnan kanssa kahden vuoden aikana. Tavoite on toteutunut. Vuonna 2013 otettiin käyttöön yhteinen uusi kehityskeskustelurunko ja ohjelma. Kaikki hallintokunnat ovat käyneet kehityskeskustelut vuoden 2013 aikana. Työhyvinvointikyselyn tulos on vähintään hyvä (3). Henkilöstölle tehtiin työhyvinvointikysely loppuvuodesta Tavoite ei ole toteutunut hyvällä tasolla. Tuloksen perusteella muutos vuodesta 2010 on pääosin kielteinen. Tuloksen pohjalta on laadittu koko kuntaa koskeva tavoite. Lisäksi on laadittu tarkemmat osastokohtaiset tavoitteet ilmenneiden epäkohtien poistamiseksi. Yhteiseksi tavoitteeksi on vuosille sovittu ikäjohtamisen kehittäminen.

5 5 Tavoitteena on, että sairauspoissaolot työntekijää kohden ovat alle 10 pv. Vuonna 2013 sairauspoissaolot on työntekijää kohden 8,2 työpäivää (10,9 kalenteripäivää), joten tavoite on toteutunut. Täydennyskoulutuksen osalta tavoitteeksi on asetettu enemmän kuin yksi päivä työntekijää kohti. Koulutuspäiviä työntekijää kohti oli 0,75 työpäivää, joten tavoite ei ole toteutunut Johtamisen arvot Oikeudenmukaisuus toimitaan yleisen oikeuskäsityksen (mm. tasa-arvo, eettiset periaatteet) ja laillisten periaatteiden mukaan työyhteisössä toimitaan ja asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti ja yhteisten pelisääntöjen mukaan Johdonmukaisuus toimintatavan perusarvo loogisuus ja järjestelmällisyys (sovittujen päämäärien ja tavoitteiden suuntaan) päätösten linjakkuus ja yhdenmukaisuus Luotettavuus lupausten pitäminen rehellisyyden kunnioittaminen luottamuksen ansaitseminen (sisäiset ja ulkoiset asiakkaat, luottamushenkilöt ja työntekijät) vaitiolovelvollisuuden pitäminen valmistelun ja käsittelyn yhdenvertaisuus 3. HENKILÖSTÖPANOKSET 3.1. Henkilöstön määrä Henkilöstön määrä oli vuoden 2013 lopussa 527. Lukuun sisältyvät kaikki voimassa olleet palvelussuhteet. Henkilöstö vuosina : Osasto Vakinaiset Sijaiset Määräaik. Työllistetyt Yhteensä Talous- ja hallinto Perusturva Sivistys Tekninen YHTEENSÄ

6 6 Henkilöstö osastoittain vuonna 2013: Osa-aikaiset, osa-aikaeläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevat työntekijät osastoittain vuosina : Osasto osa-aikaiset osa-aikaeläkeläiset ja osatyökyvyttömyyseläkeläiset Yhteensä % koko henkilöstöstä Talous- ja hallinto ,091 8,77 9,43 Perusturva ,51 12,27 10,37 Sivistys ,667 6,4 1,61 Tekninen ,762 4,76 13,84 Yhteensä ,63 8,89 7,84 Asukkaita vakinaista palvelussuhdetta kohden oli vuosina seuraavasti: , , , , ,94

7 7 Tuhatta asukasta kohden laskettuna kaikkia voimassa olevia palvelussuhteita oli vastaavasti: , , , , , Henkilötyövuodet Henkilötyövuosi kertoo tehdyn työpanoksen. Jos palveluksessa on paljon osapäiväisiä tai työvoiman määrä vaihtelee paljon vuoden aikana, henkilötyövuosi kertoo paremmin tehdyn työpanoksen kuin henkilöstön määrä. Alla olevassa taulukossa on henkilötyövuodet hallintokunnittain ja koko kunnan osalta yhteensä: Toimielin Tarkastuslautakunta 0,04 0,04 Kunnanhallitus 55,96 57,89 Perusturvalautakunta 254,76 245,67 Sivistyslautakunta 147,44 138,62 Tekninen ja ympäristölautakunta 60,81 67,69 Yhteensä 519,01 509, Vuosityöaikaa vähentävät poissaolot Poissaolot kalenteripäivinä vuosina keskimäärin työntekijää kohden: Vuosiloma Sairaus ja tapaturma Lapsen syntymään ja hoitoon liittyvä Koulutus 1,9 2, Muut poissaolot

8 8 Henkilöstön poissaolopäivät työntekijää kohti keskimäärin: 3.4. Poissaolojen välilliset kustannukset Palkallisten poissaolojen välilliset kustannukset ovat vuonna 2012 ja 2013 seuraavat: Sairausloma Koulutus Työtapaturmat Äitiysvapaa, palkallinen Kuntoutus Aktiivivapaa ja ylityö Muut Välilliset kustannusten jakautuminen syittäin:

9 Henkilöstörakenne Sukupuoli- ja ikäjakauma Koko henkilökunnan keski-ikä: Naiset Miehet Kaikki Vuonna ,6 v. 48,8 v. 47,7 v. Vuonna ,8 v. 49,8 v. 48,3 v. Vuonna ,4 v. 49,6 v. 47,7 v. Vuonna ,0 v. 50,2 v. 47,5 v. Vuonna ,5 v. 51,0 v. 48,1 v. Vakinaisten työntekijöiden keski-ikä: Naiset Miehet Kaikki Vuonna ,0 v. 51,6 v. 49,4 v. Vuonna ,6 v. 52,2 v. 50,4 v. Vuonna ,5 v. 53,7 v. 53,6 v. Vuonna ,1 v. 53,5 v. 50,6 v. Vuonna ,3 v. 52,8 v. 49,8 v.

10 10 Koko henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma: Vakinaisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma:

11 Uuden henkilöstön rekrytointi/työhönotto Kunnalla oli vuonna 2013 kaikkiaan 25 vakinaista virkaa tai tointa haettavana. Niihin oli yhteensä 124,joista 120 kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa. Kaikkiin avoimiin tehtäviin on ollut päteviä hakijoita. Paikkoja avoinna Hakijoita Kunnanhallitus - ruokapalvelutyöntekijä - keittäjä ruokapalveluesimies 1 7 -ruokapalveluvaraesimies 1 5 Perusturvalautakunta - sairaanhoitaja lähihoitaja - talouspäällikkö - sosiaalityöntekijä - perhetyöntekijä - terveyskeskusavustaja - psykologi ohjaaja terveydenhoitaja Sivistyslautakunta - koulunkäyntiavustaja 1 15 (11 kelp.) Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus Lähtövaihtuvuudella tarkoitetaan sitä viranhaltija- ja työntekijämäärää, jonka palvelussuhde päättyy kalenterivuoden aikana. Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuusluku saadaan, kun suhteutetaan päättyneet palvelussuhteet vakinaiseen henkilöstön kalenterivuoden keskimäärään. Päättyneet vakinaiset palvelussuhteet syittäin : Palvelussuhteen päättymisen syy Eronnut Erotettu/irtisanottu Kuollut 1 Yhtiöittämisen tai siirtyminen toisen kunnan 19 5 palvelukseen Eläkkeelle Yhteensä Lähtövaihtuvuus % 8,91 3,83 4,92 6,54 4,22

12 12 Eläkkeellelähdöt eläkelajeittain : Eläkelaji Vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Yhteensä Osa-aikaeläke Osatyökyvyttömyyseläke Määrä-aikainen työkyvyttömyyseläke/ kuntoutustuki 1 2 Yhteensä Tulovaihtuvuus: Uudet vakinaiset ,5 31,5 25 Tulovaihtuvuus % 4,70 3,58 6,61 7,93 6,20 Vakinaisen henkilöstön tulovaihtuvuus saadaan, kun suhteutetaan uudet alkaneet palvelussuhteet vakinaiseen henkilöstön kalenterivuoden keskimäärään Henkilöstömenot Maksetut palkat ja palkkiot vuosina : Palkkalaji Luottamushenkilöpalkkiot Vakin. kk-palkat Määräaik. kk-palkat Tuntipalkat Asiantuntijapalkkiot Erilliskorvaukset Sijaisten palkat Työllistettyjen palkat Kesätyöntekijöiden palkat Sosiaalikustannukset Yhteensä Muutos-% 4,89-0,04 0,79 4,20 1,93 Euroa/asukas Muutos/asukas 5,39 2,29 1,65 6,80 3,23 Henkilöstömenoilla tarkoitetaan yleensä Henkilöstömenoilla tarkoitetaan yleensä kaikkia henkilöstöstä koituvia kulueriä: Palkat, niistä johtuvat sivukulut, koulutuksesta johtuvat kustannukset jne. Tässä tarkastelussa henkilöstömenoilla tarkoitetaan pelkästään palkkoja ja niistä johtuvia sivukuluja (työnantajan sosiaalimaksu, eläkemaksu sekä työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksu).

13 13 Henkilöstömenojen jakautuminen vuonna 2013: 3.8. Tuloksiin kannustava palkitseminen Kunta palkitsi helmikuulla 2013 työntekijöitä, joiden palveluaika kunnassa on vuoden 2012 loppuun mennessä 10, 20, 30, ja 40. Palveluvuosien perusteella palkittuja oli 34 työntekijää. Lisäksi kunta palkitsi 8 erityisesti ansioitunutta työntekijää sekä yhden kodinhoidon Ruskatiimin. Tiimissä on yhdeksän työntekijää. Edellisten lisäksi erinomaisesti toimineita tiimejä ja tiimimäisiä ryhmiä palkitaan arvioinnin jälkeen vapaapäivillä. Palkitut työntekijät ja luottamushenkilö vuonna 2013

14 Paikallinen sopiminen Kunta ja henkilöstöjärjestöt JHL ja Jyty tekivät paikallinen työehtosopimuksen ruokapalvelun palvelualan kutsurahasta. Kunta ja Suomen lääkäriliitto tekivät paikallisen virka- ja työehtosopimuksen Pohjois- Karjalan keskussairaalan ylläpitämän yhteispäivystyksen korvauksista. 4. HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA TYÖYHTEISÖN TILA 4.1. Työhyvinvointi Ilomantsin kunnassa on tehty vuodesta 2002 alkaen joka toinen vuosi työhyvinvointikysely samalla mittaristolla. Viimeksi vuonna 2012 tehtiin työhyvinvointikysely henkilöstölle. Kyselyn tulosten perusteella asetettiin kuntakohtaiseksi yhteiseksi tavoitteeksi ikäjohtamisenkehittäminen. Tämän lisäksi osastokohtaisiksi tavoitteiksi asetettiin seuraavat kehittämiskohteet: Hallinto- ja talousosasto 1. Tehtävien tasapuolinen jakaantuminen ja osastojen välisen yhteistyön lisääminen 2. Ruuhkahuippuihin varautumisen ja ennakoinnin lisääminen 3. Oman tiimin arvostamisen lisääminen (ruokapalvelut) 4. Työkierron lisääminen (ruokapalvelut) Perusturvaosasto 1. Työtovereiden välillä olevien ristiriitojen vähentäminen 2. Työntekijöiden saamien ristiriitaisten ohjeiden ja määräysten vähentäminen 3. Vaikutusmahdollisuuden lisääminen työn kannalta tärkeiden päätösten teossa Sivistysosasto 1. Esimies- ja työntekijätaitojen kehittäminen (= vuorovaikutus) Tekninen osasto 1. Selvitetään tiedonkulun ongelmat 2. Esimiesten työntekijöille antaman tuen ja arvostuksen merkityksen korostaminen.

15 Poissaolot Sairauspoissaolot: ,2 pv ,6 pv ,6 pv ,9 pv ,5 pv Koko henkilöstön sairauspoissaolopäivät/työntekijä osastoittain: Koko henkilöstön tapaturmapoissaolopäivät/ työntekijä osastoittain:

16 16 Alle neljän päivän sairauspoissaolopäivät osastoittain vuosina : Alle 4 vrk:n poissaolot osastoittain/ työntekijä vuosina :

17 Koulutus Koulutuspäivien määrä osastoittain vuosina : Koulutuspäivät osastoittain työntekijää kohti vuosina :

18 18 Omaehtoinen koulutus Hallinto- ja talousosaston työntekijä on vapaaehtoisesti suorittanut opaskurssin. Teknisellä osaston työntekijöitä on ollut vapaaehtoisesti opiskelemassa seuraavia opintoja: 1. laitoshuoltajan ammattitutkinto 2. kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (oppisopimus). Perusturvaosaston työntekijöitä on ollut vapaaehtoisesti opiskelemassa seuraavia opintoja: 1. sairaanhoitajan tutkinto, 3 työntekijä 2. välinehuoltajan ammattitutkinto, 1 työntekijä 3. diabeteshoitoon erikoistuminen, 1 työntekijä 4. päihdetyön ammattitutkinto, 1 työntekijä 5. laitoshoitajan tutkinto, 2 työntekijä (oppisopimus) 6. lähihoitajan tutkinto, 8 työntekijä (oppisopimus) 7. työterveyshoitajan pätevöitymistutkinto, 1 työntekijää 8. kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto, 1 työntekijä 9. kehitysvamma-alan ammattitutkinto, 1 työntekijä 10. ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK), 1 työntekijä 11. yhteiskuntatieteiden maisteri, 1 työntekijä. Sivistysosaston työntekijöitä on ollut vapaaehtoisesti opiskelemassa seuraavia opintoja: 1. erityisopetuksen opintoja, 3 työntekijää 2. terveystiedon aineopinnot, 1 työntekijä 3. psykologian opintoja, 1 työntekijä 4. tradenomikoulutus, 2 työntekijä 5. julkisoikeuden aineopinnot, 1 työntekijää Työsuojeluun liittyvä työ Työsuojelupiiri teki yhteensä viisi työsuojelutarkastusta perusturvan, sivistyksen ja teknisen. Virkistysseteliä käytettiin ahkerasti. Seteli oikeuttaa viiden euron alennukseen Ilomantsin kunnan alueella tapahtuvaan toimintaan. Virkistyssetelit käytettiin liikunta-, elokuva- ja kulttuuritapahtumien lippuihin sekä kurssimaksuihin. Virkistysseteleitä käytettiin yhteensä 635 kpl (vuonna kpl). Kuntakortilla on työntekijä saanut lisäksi 20 euron arvoisen tykysetelin. Tykyseteli on tarkoitettu virkistys-/hellittelyhoitoon. Hoitoja on saanut muutamista ilomantsilaisista alan yrityksistä. Tykysetelin kustannukset ovat yhteensä 5200 (vuonna ). Tykyseteliä käytettiin yhteensä 260 kpl (vuonna kpl). Kuntakortilla saa työnantajan maksamia palveluita mm. työterveys- ja sairaanhoito. Kuntakortti/ henkilökortti on pidettävä aina näkyvillä asiakkaalle, kun työntekijä työs-

19 19 kentelee asiakkaan tai muissa vieraissa tiloissa (mm. kotona) tai muuten on siihen verrattavassa asiakastyössä. Kuntosali on ollut lisäksi veloituksetta työntekijöiden käytössä keskiviikkona iltapäivällä. Vakuutusyhtiön korvauspiiriin ilmoitettiin 34 (vuonna ) tapaturmaa, joista aiheutui 125 (vuonna ) sairauspäivää. Vahinkoja oli hallinto- ja talousosastolla yhteensä 9. Vahingot olivat pääasiassa esineisiin satuttamisia kuten haavoja ja palovammoja. Perusturvaosastolla vahinkoja oli yhteensä 15. Vahingot olivat joko rasittavasta liikkeestä johtuvia tai liukastumisia. Sivistysosastolla vahinkoja oli yhteensä 6. Vahingot olivat rasittavia liikkeitä, liukastumisia tai esineisiin satuttamisia. Teknisellä osastolla vahinkoja oli yhteensä 5. Vahingot olivat liukastumisia tai rasittavia liikkeitä. Työtapaturmat vuosina : Työmatka Putoaminen tai kaatuminen Esineisiin satuttaminen Rasittava liike Muu syy Yhteensä Työkyvyn ylläpitämiseen liittyvä työ Työkykyä ylläpitävällä toiminnalla tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jolla työnantaja ja työntekijät sekä työpaikan yhteistoimintaorganisaatiot yhteistyössä pyrkivät edistämään ja tukemaan jokaisen työelämässä mukana olevan työ- ja toimintakykyä hänen työuransa kaikissa vaiheissa. Ilomantsin kunnassa toimii Tyky-työryhmä, jonka vastuulla on tyky-toiminnan suunnittelu ja toteutus. Tyky-työryhmään kuuluvat myös työsuojelutoimikunnan jäsenet. Henkilöstöä aktivoitiin osallistumaan keväällä ja syksyllä Viisaan liikkujan teemapäiviin, jossa työntekijöitä kannustettiin tulemaan töihin joko kävellen tai pyöräillen tai kimppakyydein. Osallistujien kesken arvottiin palkinto. Työntekijöitä kannustettiin osallistumaan Kävely- ja pyöräilytapahtumaan toukokuulla sekä syksyllä Kävely- ja

20 20 pyöräilykampanjaan. Kampanjaan henkilöstöstä osallistui 9 innokasta, joista eniten kävellen tai pyöräillen pisteitä keränneet palkittiin. Keskiviikkoinen kunnan työntekijöillä on ollut mahdollisuus käyttää kuntosalia maksutta klo välisenä aikana. Kuntosalivuoro pyritään sijoittamaan ajankohdalle, jossa ei ole muuta ko. kohderyhmälle tarjolla olevaa toimintaa. Kuntosalivuoro onkin saavuttanut suosiota pienen aktiiviporukan kesken. Elokuulla työntekijöille tarjottiin mahdollisuus osallistua maksutta liikuntahallilla cooper- ja kävelytesteihin sekä syyskuulla ohjattuihin kuntosaleihin. Toimintoihin osallistui kymmenkunta aktiivista työntekijää. Lokakuussa henkilöstölle järjestettiin retkipäivä Tuupovaarassa ja päivän ohjelmassa oli tarjoilla käynti tehtaanmyymälässä, kuntamuseossa, suutarin verstaalla, käsityömyymälässä sekä ruokailu Hoilolassa sekä kirkon esittely ja käynti Petsulan tilalla & Rajan tuotteella. Retkipäivään osallistui yhteensä 23 henkilöä. Kunnan henkilöstön joulukonsertti suuntautui kunnan virastotalolla nautitun joulupuuron jälkeen Joensuun Carelicumiin. Jouluiloa - konsertissa soitti Joensuun kaupungin orkesteri. konsertissa mukana oli 35henkilöä. Ohjattuja tyky-ryhmiä vuoden aikana järjestettiin yksi. Liikunnallisia tapahtumia markkinoitiin aktiivisesti ja pyrittiin kannustamaan työtekijät omaehtoisen liikkumisen pariin. Jokainen osasto voi järjestää yhden oman virkistäytymisiltapäivän, johon työntekijä voi käyttää työaikaa 2 tuntia. Virkistäytymispäivät voidaan järjestää myös osastoa pienemmissä tiimeissä tai ryhmissä. Virkistäytymisiltapäivistä on sovittava etukäteen osastopäällikön kanssa. Hallinto- ja talousosaston virkistysretki jokilaivalla

21 Työterveyshuolto Työterveyshuolto on tehnyt mm. seuraavia toimenpiteitä: Työterveyslääkäri - lakisääteisiä terveystarkastuksia yhteensä sairaanhoitoon kuuluvia tarkastuksia yhteensä YHTEENSÄ Työterveyshoitaja: - lakisääteisiä terveystarkastuksia yhteensä sairaanhoitoon kuuluvia tarkastuksia yhteensä YHTEENSÄ Työterveyshuollon kustannukset : Kustannukset Kustannukset netto/vakinainen työntekijä/ Kustannukset Kelan korvausten jälkeen Vuosi ,07 72, ,16 Vuosi ,08 287, ,54 Vuosi ,10 126, ,05 Vuosi ,00 154, ,67 Vuosi ,06 286, ,72