Hyvinvointia työstä Jukka Uitti 1. Työterveyslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointia työstä. 23.9.2014 Jukka Uitti 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi"

Transkriptio

1 Hyvinvointia työstä 1

2 Työterveysyhteistyöllä vaikuttavuutta Finlandia-talo Jukka Uitti 2

3 Työterveysyhteistyömääritelmä (1 ) Työnantajan ja työntekijöiden tai heidän edustajiensa sekä työterveyshuollon on tehtävä suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi 3

4 Asetuksen ja oppaan keskeiset periaatteet ja toimintalinjaukset Työnantajaa velvoittava asetus Työterveysyhteistyö työpaikalla Työntekijän työssä selviytymisen edistäminen, voimavaralähtöisyys Tarpeiden mukaiset tavoitteet, suunnitelmallinen toiminta, vaikuttavuuden seuranta ja arviointi Työterveyshuollon laatujärjestelmä pakolliseksi vuoden 2016 alusta, tukee valmiutta yhteistyöhön Työterveyshuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyöllä tuetaan työkyvyn edistämistä ja työkyvyttömyyden ehkäisyä. 4

5 Mitä uutta ajattelussa? Käsitteellisesti ei mitään uutta, työkykyä ylläpitävä toiminta yli 20 vuotta Vahvistetaan ja konkretisoidaan aikaisemman lainsäädännön tavoitteita Kirjataan jo toiminnassa olevia käytäntöjä Eletään ajassa ja ollaan mukana työurien pidentämisessä -> Fokusoidaan työkyvyn edistämiseen ja työkyvyttömyyden ehkäisyyn muita tavoitteita unohtamatta Antaa työterveyshuollolle asiakasnäkökulmasta katsoen myönteisen ja ikään kuin uuden sosiaalisen tilauksen 5

6 TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1.työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2.työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta; 3.työntekijöiden terveyttä sekä työja toimintakykyä työuran eri vaiheissa; sekä 4.työyhteisön toimintaa. 6

7 Yhteiskunnan mielikuvalogiikan mukaan Päätavoitteena voidaan pitää, että: Edistetään työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri Vaiheissa ( palvelulupaus ) Muut tavoitteet tukevat päätavoitetta: Yhteistoimin edistetään: 1.työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä 2.työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta 3.työyhteisön toimintaa ; 7

8 Mitä uutta mielikuvan kannalta? Säädökset ja käytännöt ovat aikaisemminkin korostaneet yhteistyötä ja saman tyyppisiä tavoitteita. NYT työkyvyn tukeen liittyvät tehtävät kirkastavat työterveyshuollon roolia myös asiakkaiden keskuudessa ja yhteiskunnassa. Tarve koetaan! NYT on haasteena saada aikaan entistä kattavammin yhteistä tavoitteellista toimintaa ja sen tulosten yhteistä seurantaa. Laatujärjestelmä tueksi jatkossa. 8

9 KäsitehierarkiaaAih Työhön liittyvät sairaudet Ei syy-yhteyttä työhön, mutta - tauti voi rajoittaa työkykyä - työ voi pahentaa oireita Syy-yhteys työhön Työperäiset sairaudet Ammattitaudit - työ on pääasiallinen syy - syyosuus > 50% - laki, oikeuskäytäntö - yhteiskunnallinen sopimus Osittain työperäiset sairaudet - työ on taudin osasyy - syyosuus < 50% 9

10 10

11 Ei -lääketieteelliset sairaspoissaolon tarvetta aiheuttavat työpaikkaan liittyvät tekijät Kendall ym. 2009, Back letter 2010 Kokemus työn stressaavuudesta Alhainen työtyytyväisyys Huono työorganisaatio Korkeat fyysiset vaatimukset työssä (koetut, todelliset tai molemmat) Heikot vaikutusmahdollisuudet Heikko sosiaalinen tuki tai toimimattomat suhteet työpaikalla Työjoustojen ja/tai korvaavan työn puute (toipumisen aikana) Työnantajan vähäinen yhteydenpito työntekijöihin 11

12 Asiakkaan tarpeet ja tavoitteet Kompleksiseen työkykyyn vaikuttavat tekijät (sekä edistäminen että ongelmien ratkominen), sairauspoissaolot ja työhön liittyvät terveysongelmat tarvitsevat aina organisaation sisäistä yhteistyötä ja useimmiten työterveyshuollon asiantuntijan yhteistyötä. Uutta luovaa, kun työelämässä viesti ymmärretään laajasti Asiantuntijapalveluiden tarpeet tulevat esiin parhaiten pitkäjänteisessä yhteistyössä (luottamus) mikä mahdollistaa räätälöidyt yhteisiin tavoitteisiin tähtäävät palvelut Asiakkaan on tiedettävä riittävästi, jotta kiinnostuvat ja pystyvät asettamaan aidot tavoitteet omalle ja yhteiselle toiminnalle työterveyshuollon kanssa. 12

13 Työterveyshuollon vaikuttavuus on yhteistyötä TYÖTERVEYS- TOIMINTA -tavoitteet Työterveyshuollon panokset ja toiminta Työterveysyhteistyö -toimintamallit Työpaikan panokset ja toiminta Suoritteet/tuotos Suoritteet/tuotos Suoritteet/tuotos VAIKUTUKSET yhteinen seuranta 13

14 Työterveysyhteistyön perusta (KELA Arto Laine) Työnantaja Työkykyä ylläpitävä toiminta Työkykyjohtaminen selvillä oleminen varautuminen Työterveysyhteistyöprosessi Työterveyshuolto HTTHK primaari-, sekundaari- ja tertiääripreventio Työpaikan toimenpiteet Työterveyshuollon toimenpiteet 14

15 Vaikuttavuus ja yhteistyö Vaikuttavuudella tarkoitetaan työterveystoiminnan (työpaikan ja työterveyshuollon toimien ja yhteisten toimien) avulla aikaansaatua muutosta tavoitteen suuntaan Yhteistyötä syntyy, kun työpaikoilla laajasti ymmärretään yhteistyön välttämättömyys vaikutusten aikaansaamiseksi (tavoitteiden saavuttamiseksi). Yhteistyön laatu ja intensiteetti ratkaisee, missä määrin työterveyshuollon avulla saadaan vaikuttavuutta 15

16 Vaikuttavuuden arvioinnin ketju Seuraukset (laajemmat vaikutukset) Tarpeet Relevanssi Vaikutukset (välittömät tulokset) Tavoitteet Resurssit (panokset) Toimenpiteet (toteutus) Tuotokset (suoritteet) Tehokkuus Hyöty ja kestävyys Vaikuttavuus 16

17 TAVOITE VAIKUTUS - ARVIOINTI (Indikaattorit) Vaikuttavuus tarkoittaa toiminnan aiheuttamaa muutosta tavoitteeseen suhteutettuna. - indikaattorit ovat vaikuttavuuden arvioinnin välineitä Jukka Uitti

18 Työterveystoiminnan vaikuttavuus Vaikuttavuus tarkoittaa toiminnan aiheuttamaa muutosta tavoitteen suuntaan. Arvioinnin tarkastelukohteet: tulos (esim. tautien määrä) vaikutusketju työolot (altistuminen, ) toimintajärjestelmät (prosessien asianmukaisuus ja laatu) Jukka Uitti

19 Vaikuttavuuden arvioinnin ketju Seuraukset (laajemmat vaikutukset) Tarpeet Relevanssi Vaikutukset (välittömät tulokset) Tavoitteet Resurssit (panokset) Toimenpiteet (toteutus) Tuotokset (suoritteet) Tehokkuus Hyöty ja kestävyys Vaikuttavuus 19

20 20

21 Työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen panos- ja prosessi-indikaattorit -väliraportti verkossa Tyoterveystoiminnan_seurannan_indikaatt orit.aspx 21

22 Organisaatio X Tule-sairauksista paljon sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeitä, tärkein poissaolojen syy Tavoitteeksi niiden vähentäminen yhteistyössä henkilöstön ja tth:n kanssa, ylin johto sitoutuu, konkreettiset tavoitteet ja indikaattorit Tutkimustietoa löytyy mm. työhön paluun tukemisesta, menetelmien valinta Suunnitelmallinen työterveystoiminta ja seuranta kaikki preventiotasot Prosessit eli menetelmät mm. terveystarkastukset sisällöltään tukemaan tavoitetta, sairaanhoidosta käsin suunnatut ehkäisevät toimenpiteet Arvioinnissa tietoa tuloksista, muutetaan tarv. käytäntöjä 22

23 Selkeät indikaattorit ennakoivat ja tulosindikaattorit esim. Riittävät resurssit (mm. työfysioterapeutit) Prosessien ja menetelmien toimivuus tps: kuormituksen arviointi ja ehkäisytoimet terveystarkastus: suunnatut ja kohdennetut tarkastukset terveyssuunnitelmineen sairaanhoidon tiedoista ehkäisyyn (yksilö- ja ryhmätaso) Työkyvyn tuen toimintamallin toimivuus; panos- ja prosessi-indikaattorit nnan_seurannan_indikaattorit.aspx TULOSINDIKAATTORIT (yli työntekijää) Kipujen kokeminen (kysely, terveystarkastus), tulesairauksien ilmaantuvuuden /esiintyvyyden, poissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden väheneminen (terveystarkastukset, sh-tilastot ym.) 23

24 Toteutuksen osaprosessien laadun vaikutukset sama panos A - C Toteutus Lopputulos A Panos Osaprosessi 1 Toimii Osaprosessi 2 Toimii Osaprosessi 3 Toimii Tuotos - tavoiteltu Vaikutus, Vaikuttavuus - tavoiteltu B Panos Osaprosessi 1 Toimii Osaprosessi 2 Toimii Osaprosessi 3 Ei toimi Tuotos - jonkinlainen Vaikutus, Vaikuttavuus - jonkinlainen C Panos Osaprosessi 1 Ei toimi Osaprosessi 2 Ei toimi Osaprosessi 3 Ei toimi Tuotos - nolla Vaikutus, Vaikuttavuus - nolla Toteutuksen osaprosessien tunnistaminen, laadun arvioiminen ja parannusten toteuttaminen ovat avaimia vaikutuksen ja vaikuttavuuden kohenemiseen. 24

25 Vaikuttamattomuuden riskit Onnistunut toimenpide Toimenpide saa aikaan Kausaalisia pro- jotka johtavat sesseja Haluttuihin vaikutuksiin Epäonnistunut toimenpide Toimenpide ei saa aikaan jotka Kausaalisia prohin vai- Haluttui- toteutuessaan olisivat sesseja kutuksiin johtaneet Lähestymistapaerhe Toimenpide saa aikaan Kausaalisia prosesseja jotka eivät johda Haluttuihin vaikutuksiin (Ahonen G 1985) 25

26 Hyvän käytännön piirteet työpaikkaselvityksessä (HTTHK): 1. Työpaikkaselvitys on kokonaisuus suunnittelusta yhteiseen arviointiin ja vaikutusten seurantaan. 2. Työpaikkaselvityksessä kiinnitetään huomiota erityisesti terveydellisen merkityksen arviointiin, ja merkitykseen työkyvylle, raportointiin ja toimenpide-ehdotusten toteutuksen seurantaan. 3. Työpaikkaselvityksen toteuttavat työterveyshuollon ammattihenkilöt yhdessä asiantuntijoiden ja työpaikan (johto, esimiehet, työsuojeluorganisaation edustajat) kanssa. 4. Perusselvitystä syvennetään suunnatuilla selvityksillä. 5. Menetelmät valitaan työpaikan tarpeiden mukaisesti. 26

27 Edellytykset onnistumiselle, esim. Yhteiskunnan tuki yhteisenä tavoitteena työkyvyn edistäminen ja työkyvyttömyyden ehkäisy Työterveysyhteistyön tulosten seuranta Tahto/tavoitetila, ylin johto, yrittäjäjohtajat Tietojärjestelmät (työterveyshuollossa ja työpaikalla) mahdollistavat mm. indikaattorien seurannan Arviointitutkimus - tapausten julkistaminen eri foorumeilla Työterveyshuollon markkinointi työpaikkojen tarpeisiin Laatujärjestelmällä luodaan edellytystä eli osoitettua valmiutta työterveysyhteistyöhön Räätälöidyistä työterveysyhteistyökokemuksista tietoa muille asiakasorganisaatioille esimerkkien voima Pienten yritysten työterveyspalveluja edelleen edistettävä ja kehitettävä! 27

28 Äänestys: Mikä saa todennäköisimmin aikaan muutosta työterveyshuollon toiminnassa? a) Laki ja sen nojalla annetut asetukset b) Oppaat ja ohjeet c) Kelan korvauskäytäntö d) Asiakkaiden toiveet ja odotukset e) Henkilöstön osaaminen f) Muiden toimijoiden esimerkit g) Jokin muu h) En osaa sanoa 28

29 Äänestys: Pystyvätkö tth:n tietojärjestelmät tuottamaan riittävää mittaritietoa työterveystoiminnan vaikutusten seuraamiseksi? a) Ei lainkaan b) Melko huonosti c) Jonkin verran d) Melko hyvin e) Erittäin hyvin 29

30 Kiitos! 30

Miten työterveyshuolto on vaikuttavaa. Jukka Uitti, LT, dos., ylilääkäri, TTL Tre Tampere-talo PUNK-seminaari 17.11.11

Miten työterveyshuolto on vaikuttavaa. Jukka Uitti, LT, dos., ylilääkäri, TTL Tre Tampere-talo PUNK-seminaari 17.11.11 Miten työterveyshuolto on vaikuttavaa Jukka Uitti, LT, dos., ylilääkäri, TTL Tre Tampere-talo PUNK-seminaari 17.11.11 Väite: Vaikuttava toiminta muodostuu toiminnasta, joka seuraa toiminnan vaikutuksia

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Terveydenhoitajapäivät 8.2.2013 Arto Laine Kela 1 Arjen haasteita työterveydessä Sairausvakuutuslain muutokset 1.1.2011 ja 1.6.2012 alkaen Yhteistyössä sovittu

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖSUOJELUILTAPÄIVÄ PORI 14.3.2013 KARI HARING SAK RY YHTEISTYÖN PERUSTEET Laki edellyttää Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 12.9.2014 Työterveyshuollon laatujärjestelmä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 12.9.2014 Työterveyshuollon laatujärjestelmä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon laatujärjestelmä Kari-Pekka Martimo, LT Työterveyshuollon ja työlääketieteen erik.lääk., Vaikuttava työterveyshuolto teeman johtaja (31.12.14 asti) Esityksen sisältöä

Lisätiedot

Työssä jatkaminen. Keskustelun aiheita ja vinkkejä kehittämistyöhön. KT Kuntatyönantajat, kunta-alan henkilöstöjärjestöt, Keva 2012

Työssä jatkaminen. Keskustelun aiheita ja vinkkejä kehittämistyöhön. KT Kuntatyönantajat, kunta-alan henkilöstöjärjestöt, Keva 2012 Työssä jatkaminen Keskustelun aiheita ja vinkkejä kehittämistyöhön KT Kuntatyönantajat, kunta-alan henkilöstöjärjestöt, Keva 2012 Kunnan toimintaympäristön haasteita Väestön ikääntyminen Julkisen talouden

Lisätiedot

PERUSTUKSIA VALAMASSA

PERUSTUKSIA VALAMASSA Pauliina Juntunen, Jouni Puumalainen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Kuntoutussäätiö PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Pauliina

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 114/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle työterveyshuoltolaiksi sekä laiksi työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 ja 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä 19.9.2014. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä 19.9.2014. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 19.9.2014 Työkykyinen työntekijä -yhteinen tavoitteemme terveydenhuollossa Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn verkostoseminaari 19.9.2014 Lahti Timo Leino, ylilääkäri TTL 19.9.2014

Lisätiedot

PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI

PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Marja Heikkilä, Pauliina Juntunen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Kokemuksia ja havaintoja kehittämistyöstä Kuntoutussäätiö PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Kokemuksia ja havaintoja

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Käsittelyt: Valmistelutyöryhmän viimeinen kokous 21.10.2013 Työsuojelujaosto 21.11.2013 Henkilöstötoimikunta 5.12.2013 1 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor Terveysalan kehittäminen ja johtaminen SYA506S6 Opinnäytetyö 12/2008 Tarja Lounasmeri 0603303 Koulutusohjelma Terveysalan kehittämisen

Lisätiedot

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä Selvitys työkyvyn tuen malleista ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012 Kimmo Terävä 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Työkyvyn tuki vuokratyössä -hanke... 4 2.1 Tämä selvitys ja sen toteuttaminen...

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työsuojelutoimikunta on kokouksessaan 10.4.2014 tehnyt aloitteen työhyvinvointisuunnitelman laadinnasta Kyyjärven kuntaan. Vuonna2013 on kunnan

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3

SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3 Henkilöstöjaosto 28.4.2009 SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3 I TYÖKYVYN PERUSTA ON TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUDESSA 4 Esimies ennakoi johtamalla 4 Työntekijä tukee hyvinvointia omalla toiminnallaan 5 Työn tuloksellisuus

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI ALKUKARTOITUS

TYÖHYVINVOINTI ALKUKARTOITUS TYÖHYVINVOINTI ALKUKARTOITUS EIJA ALATALO Projektikoordinaattori AIJA AHOKANGAS Hankesihteeri 28.03.2006 1. JOHDANTO... 3 2. HANKKEEN TAVOITTEET... 5 3. ALKUKARTOITUSTILANNE... 6 3.1 Työhyvinvoinnin edistäminen

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6. HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.2011/109 Työhyvinvointia hyvästä työstä Työpaikan toiminnan perustana

Lisätiedot