Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki"

Transkriptio

1 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Terveydenhoitajapäivät Arto Laine Kela 1

2 Arjen haasteita työterveydessä Sairausvakuutuslain muutokset ja alkaen Yhteistyössä sovittu työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimintakäytäntö - työkyvyn ylläpitämisen perusta Työkykyä ylläpitävä toiminta - moniulotteista ja monimuotoista toimintaa, jossa kunkin työpaikan olosuhteet ja tarpeet tulisi huomioida Työterveysyhteistyöllä vaikuttavuutta Hyvän työterveyshuoltokäytännön uudistaminen 2

3 1990-luku: Työterveyshuollon kehittämiseen panostettiin lamasta huolimatta Uusi tthlaki 2002 lkm Työntekijöiden lkm Osuus palkansaajana toimivasta työvoimasta 90 % Korvausuudistus Työterveyshuollon innovoinnin tuloksia ad 1995: Työkykyä ylläpitävä toiminta Korvausuudistus Hyvä työterveyshuoltokäytäntö TTH-laki 1979: oikeus korvaukseen Ehkäisevä tth korvauk- 20 sen piiriin Kela, Stly

4 Terveysosasto/Työterveyshuoltoryhmä Siinä menee nuoret sekä vanhat saman lailla työkykyä ylläpitävä toiminta osaksi lakisääteistä työterveyshuoltoa 1992 Tätä suunniteltiin 1. Työterveyshuoltoon kuuluu työpaikalla toteutettava kuntoutus 2. Työpaikalla toteutettava varhaiskuntoutus 3. Osallistuminen työkykyä ylläpitävään toimintaan Tämä toteutui TTHL 2 :n 6 kohtaan lisäys lukien: Työterveyshuoltoon kuuluu kuntoutusta koskeva neuvonta sekä omalta osaltaan osallistuminen työkykyä ylläpitävään toimintaan työpaikalla

5 Työkykyä ylläpitävä toiminta ja korvaukset 1993 Kohde Työ, Yhteisö, Yksilö Tavoite Omaehtoisesti työkyvyn ylläpitämisestä huolehtiva työntekijä ja työntekijä Edistetään terveyttä ja ehkäistään työkyvyttömyyttä Työpaikka toimii omista lähtökohdistaan Toimiin tulee ryhtyä jo ennen kuin toimintakyvyn heikkeneminen tai työkyvyttömyyden uhka on selvästi todettavissa Työkykyä tulee turva läpi työuran alusta loppuun sen eri vaiheissa Työterveyshuolto toimii asiantuntija ja aloitteentekijä TYKY- näkökulma sisältyy työterveyshuollon kaikkiin toimenpiteisiin ja selvityksiin ja siihen kuuluu aktiivinen yhteistyö työpaikan eri tahojen kanssa

6 TOLKUSTA TYKYYN Helsingin katurakennusosastolla ajasta kolmannes hupenee tätä nykyä laatujärjestelmiin, jotka vanhan työntekijän mukaan ovat suoraan pois itse työstä. "Kaikenlainen hömppä, joka kulkee kehittämisen nimellä, on tullut mukaan kuvioon reilu kymmenen vuotta sitten. Ensin oli TOLKKU-projekti (= toimintakulttuurin ja tuloksellisuuden kehittäminen). Aamupäivisin näissä tilaisuuksissa mietittiin työyhteisön ongelmia ja iltapäivällä vahvuuksia... aina uudestaan ja uudestaan sama kuvio. Tätä jatkui muutaman vuoden, kunnes keksittiin TYKY. Siihen osallistui kokonaiset työyksiköt. Käytiin 'elämysretkillä' (sidottiin köydellä koko porukka kiinni toisiinsa tai yksi pudottautui kiveltä ja luotti että muut ottavat kiinni jne. jne.). Tätä harrastettiin 2 3 vuotta, kunnes rahat loppuivat." (Sit. J. Siltala)

7 Työterveysyhteistyö korvaamisen edellytyksenä 60 % Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslain 13 luvun 5 :n muutos alkaen ( HE 67/2010, L 1056/2010) Korvausluokka I 50 % Korvaamisen edellytykset Sairausvakuutuslain 13 luvun 5 :n muutos alkaen Korvausluokat I ja II Työterveyshuoltolaki 12 ja 14 Hyvä työterveyshuoltokäytäntö 7

8 Lakiesityksen tavoite tukea jokaisen työkykyä koko työuran ajan (HE 67/2010) Työkykyä ylläpitävä toiminta : työkykyä edistävän ja työkyvyttömyyttä ehkäisevän toiminnan tehostaminen - Kaikilla työpaikoilla Työpaikoilla on päävastuu työkyvyn edistämisestä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki työpaikan ja työterveyshuollon toteuttamana yhteistyönä työkyvyn edistäminen, ylläpitäminen ja palauttaminen Työterveysyhteistyön tehostaminen Korvaukset kannustimeksi työkyvyn edistämisessä ja työterveyshuollon vaikuttavuuden parantamisessa

9 Uusi painotus työterveyshuollon tehtäviin (HE 67/2010) Työterveyshuollon mahdollisuuksien ja asiantuntemuksen nykyistä parempi hyödyntäminen työkyvyn hallinnassa Voimavarojen tukeminen painoalueeksi muiden rinnalla Primaari-, sekundaari- ja tertiaaripreventio Työkyvyttömyysriskien tuntemus ja hallinta sairaudet ja muut tekijät Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen toiminta työkyvyn edistämisen tietopohjaksi ja perustaksi Työpaikkaselvitys, osallistuminen työpaikan riskien arviointiin Terveydentilan sekä työ- ja toimintakyvyn seuranta lakisääteisen työterveyshuollon olennaiseksi osaksi lakisääteistä toimintaa ( Tthl 12 ja 14 ) Työterveysyhteistyön tehostaminen neuvonta ja ohjaus, työpaikan tuki Työkyvyn tuki toiminnan olennaiseksi sisällöksi Varhaisuus ja yhteistyö työuran alusta alkaen

10 Taustaa sairasvakuutuslain muutokselle Sata - komitea => linjaus Työpaikkojen työkykyä edistävän ja työkyvyttömyyttä ehkäisevän toiminnan tehostaminen Työterveysyhteistyön mahdollisuuksien nykyistä parempi hyödyntäminen - Työterveysyhteistyö - työ- ja toimintakykyyn vaikuttavat toimenpiteet kattavasti sekä oikein ajoitettuna ja mitoitettuna Terveyden ja työkyvyn seurantavelvoite työterveyshuollon ja työpaikan perustoiminnoksi sekä hoitotarpeen ja kuntoutuksen koordinointivastuu työterveyshuollolle Korvausjärjestelmä tukemaan työterveyshuollon vaikuttavuuden tehostamista 10

11 Työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen työpaikalla Päävastuu työkyvyn ylläpitämisestä on työnantajalla Työterveyshuollolla on vastuu asiantuntemuksensa käytöstä työpaikkojen työkyvyn ylläpitämisessä Onnistuminen edellyttää kaikkien aktiivista osallistumista ja sitoutumista toimintaan Edellyttää tavoitteellista työterveysyhteistyötä työpaikoilla Sosiaaliturvan uudistamiskomitea Ehdotuksia työurien pidentämiseksi, Työelämätyöryhmän loppuraportti Työterveyshuolto ja työkyvyn tukeminen työterveysyhteistyönä, STM 2011:6 Työmarkkinakeskusjärjestöjen työurasopimuksen linjaukset VNA 1484/2011 uudistaminen valmisteltavana 11

12 Työterveyshuollon korvauskäytäntö kannustavammaksi Työelämän loppuraportti : Ehdotuksia työurien pidentämiseksi Työterveyshuollon työkykyä edistävää ja työkyvyttömyyttä ehkäisevää toimintaa on vahvistettava. Tehokas ohjauskoneisto on sitoa työterveyshuollon korvaustaso tällaiseen toimintaan. Sata- komitean ehdotusten pohjalta työkyvyn hallintaan ja varhaiseen tukeen perustuva työterveyshuolto saatetaan 60 %:n korvauksen piiriin.

13 Työkykyä ylläpitävän toiminnan tavoitteena on työkyvyn edistäminen ja työkyvyttömyyden ehkäisy Työkykyä ylläpitävä toiminta toteutetaan ensisijaisesti työpaikalla sisäisin toimenpitein - painopisteen on oltava ehkäisevässä toiminnassa Työnantajan on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin työntekijän työkyvyn edistämiseksi, ylläpitämiseksi, palauttamiseksi ja seuraamiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Toimenpiteiden on suuntauduttava työntekijän työhön, työjärjestelyihin, työvälineisiin, työympäristöön, työyhteisöön, työntekijän ammatilliseen osaamiseen ja terveyteen Työterveyshuollon asiantuntijuuden hyödyntäminen 13

14 Työterveyshuollon asiantuntijuus työkykyä ylläpitävässä toiminnassa Työkykyä ylläpitävä toiminta on yhteistyössä toteutettua työhön, työoloihin ja työntekijöihin kohdistuvaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla työterveyshuolto omalta osaltaan edistää ja tukee työelämässä mukana olevien työ- ja toimintakykyä Työpaikalla tehtävien toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee ottaa huomioon työkyvyn tukeminen ja edistäminen sekä terveysvaarojen ja - haittojen ehkäisy Työterveyshuolto sovittaa yhteen työkykyyn liittyviä hoito- ja kuntoutustoimenpiteitä 14

15 Työterveysyhteistyön painotuksia Työterveysyhteistyö on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistyötä, jonka tavoitteena on työssä selviytymisen varmistaminen Työnantajalla on velvollisuus huolehtia henkilöstöstä ja työterveyshuolto tukee tätä asiantuntemuksellaan Työterveysyhteistyön onnistumisen edellytyksenä on myös työntekijöiden aktiivinen osallistuminen Työterveyshuollon toimii työpaikan asiantuntijana ja sen tulee olla toimissaan aloitteellinen 1 5

16 Työterveysyhteistyön painotuksia Kaikkien työelämässä mukana olevien työkyvyn edistäminen työuran kaikissa vaiheissa ennakoivan ja varhaisen työkyvyn tuen avulla Varhaisuudella tarkoitetaan välittömästi työntekijän työuran alusta alkavaa ja koko työuran ajan jatkuvaa työpaikan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistyössä tekemää ennakoivaa työkyvyn edistämistä ja työkyvyttömyyden ehkäisemiseen tähtäävää toimintaa. Työssä esiintyvien terveysvaarojen minimointi Työhön paluun tukeminen sairauksien ja työkyvyttömyyden uhatessa 16

17

18 Koko työuran kattavaa toimintaa Korjaava tilanne Varhainen puuttuminen Toimiva työympäristö Organisaatio Työyhteisö Yksilö Lähde: Valtiokonttori, Avoimuutta arkeen 18

19 Työkykyjohtamisen periaatteet Aktiivinen vuorovaikutus ja työn hallinta Sairauspoissaolojen seuranta ja hallinta Työkyvyttömyyden välttäminen Ongelmien varhainen puheeksi ottaminen Työhön paluun tuki Työpaikan terveellisyys ja turvallisuus Työkykyä edistävä yhteistyö työpaikalla Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli 19

20 Työnantajan velvollisuudet Työn järjestäminen ja johtaminen niin, että jokaisella työpaikalla olevalla on tieto ja käsitys työn riskeistä (selvillä olemisen periaate) Henkilöstön tila (mm. työtyytyväisyys, osaaminen, terveydentila ja työkyky) Työkykyyn liittyvät riskit Terveyteen liittyvät riskit Työkyvyttömyyskustannukset Ja toimintatavoista, joilla voidaan ehkäistä ja vähentää riskien seurauksia (varautumisen periaate) Henkilöstöriskien hallinta Työterveyshuolto ja työkyvyn tukeminen työterveysyhteistyönä, Työryhmän loppuraportti, 2011 Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli 20

21 Työnantajan velvollisuudet Terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä edistävien ja työhön palauttavien toimien toteuttaminen on työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä, johon työterveyshuolto tuo asiantuntemuksensa (osallistumisen periaate) Työterveysyhteistyö Työsuojeluyhteisyö Työterveyshuolto ja työkyvyn tukeminen työterveysyhteistyönä, Työryhmän loppuraportti, 2011 Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli 21

22 Korvaaminen työkyvyn hallinnan tukena ja kannustimena 60% (KL I) korvauksen edellytyksenä on, että Työnantaja, työntekijät ja työterveyshuolto yhteistyössä sopivat työpaikalla ja työterveyshuollossa noudatettavista käytännöistä, joilla työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea toteutetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyönä Työpaikan yhteinen toimintakäytäntö tulee käsitellä työpaikalla yhteistoimintamenettelyn mukaisesti Työterveyshuollon tehtävät työkyvyn hallinnassa kuvataan toimintasuunnitelmassa 22

23 Työpaikan työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki (Työkyvyn hallinta): Työpaikat ja työterveyshuolto yhdessä sopivat ja laativat kirjallisen kuvauksen työkyvyn hallinnan käytännöistä ja toimintatavoista, joita työpaikalla noudatetaan Kuvaus laaditaan työpaikan tarpeisiin perustuen Kuvaus sisältää käytännöt, joiden avulla työpaikalla huolehditaan työkyvyn seurannasta, työkykyyn liittyvien tukitarpeiden puheeksi ottamisesta ja varhaisen tuen antamisesta 23

24 Työterveysyhteistyö korvaamisen edellytykseksi Työpaikan toimintakäytännön kuvaukseen kuuluvat asiat * Työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimintakäytännön yhteinen laadinta Toimintatavan sisältö ja käyttö: toimenpiteet varhaisen tuen tarpeen tunnistamiseksi ja tuen antamiseksi Työpaikan apuvälineet työkykyasioiden puheeksi ottoa ja työterveysneuvotteluja varten Sairauspoissaolojen hallintajärjestelmä Työkykyseurannan toteutus, raportointi ja toteutumisen analysointi 24 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki

25 Kuvauksen laatiminen ja sisältö - työpaikan toimenpiteet 1 Sovitaan ja dokumentoidaan käytännöt ja menettelyt, jotka koskevat kaikkia työntekijöitä koko työuran ajan: Yhteistyöhön osallistuneet, päivämäärä ja allekirjoitukset Eri osapuolten roolit, tehtävät ja vastuut Ohjeet esim. kuinka esimiehet ja työntekijät työpaikalla toimivat Työpaikan apuvälineiksi laaditut lomakkeet; esim. muistiot ja kartoituslistat puheeksi ottoa ja työterveysneuvotteluja varten 25

26 Kuvauksen laatiminen ja sisältö - työpaikan toimenpiteet 2 Sairauspoissaolojen hallinta työpaikalla: Työpaikalla sovittu poissaolojen ilmoituskäytäntö Sairaus- ja poissaolotietojen toimittaminen työterveyshuoltoon Ohjeet yhteydenotosta työterveyshuoltoon Poissaolojen seuranta ja työkyvyn tukitoimenpiteiden toteuttaminen Työpaikka ja työterveyshuolto yhteistyössä Varhaisuus ja ennakointi Kuvatuilla menettelyillä ei muuteta voimassa olevia säännöksiä yksilön tietosuojasta 26

27 Kuvauksen laatiminen ja sisältö - työpaikan toimenpiteet 3 Työpaikan työkykyä koskevien yhteenvetojen toimittaminen työterveyshuoltoon ml. sairauspoissaolot Työterveyshuollolla on 1) velvollisuus raportoida vuosittain poissaoloista ja työkykytilanteesta yli 20 hengen työpaikoilla - pienimmillä työpaikoilla tarvittaessa 2) Työkykyseurannan tietojen varhaisen tuen toteutumisen analysointi, tietojen käsittely ja esittäminen työpaikalla säännöllisesti yhdessä sovitun käytännön mukaisesti 27

28 Työterveysyhteistyö korvaamisen edellytyksenä Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan * Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiset toimenpiteet työkyvyn tukemisessa ja työkykyongelmien ehkäisyssä Työterveyshuollon toiminta varhaisen tuen tarpeen havaitsemisessa ja tuen antamisessa, sairauspoissaolojen seurannassa ja työpaikan terveys- ja työkykytilannetta koskevien raporttien laadinnassa ja esittämisessä Työterveyshuollon yhteistyö ja työkyvyn tukemista koskevat käytännöt työpaikan ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki

29 Työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen käytäntö 60 %:n korvauksen edellytyksenä Vähintään 20 henkilön työpaikka Alle 20 henkilön työpaikka 60 % Yrittäjä ja muu omaa työtään tekevä Kirjallinen työpaikan toimintakäytäntö erillinen asiakirja Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa kuvattuna työterveyshuollon tehtävät Työpaikan toimintakäytäntö kuvattu työterveyshuollon työpaikkaselvitysraporttiin Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa kuvattuna työterveyshuollon tehtävät Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa kuvattuna sekä yrittäjän että työterveyshuollon tehtävät Sovitut asiat toteutuvat käytännössä 29

30 Korvattavuuden kriteerit Korvaamisen edellytykset Työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteutus: työpaikan ja työterveyshuollo n yhteiset hallintatavat ovat käytössä Kyllä-rasti, jos: 60% Kirjalliset asiakirjat todettavissa säädetyn mukaisesti (67/2010) Työpaikan ja työterveyshuollon - tehtävät ja vastuut on kuvattu, - sisältö ja käyttö Eri osapuolten allekirjoitukset tai Asiakirjat käsitelty : Työterveyshuollon raportteihin ja yhteenvetoihin perustuvat tiedot ml työkyvyn hallinnan toteutuminen * Työsuojelutoimikunnassa tai työsuojeluvaltuutetun kanssa tai muussa korvaavassa yhteistoimintamenettelyssä työterveyshuoltolain 8 :ssä määrittelyllä tavalla ja siten kuin 30 sairasvakuutuslain 4 :ssä tarkoitetussa lausuntomenettelyssä on

31 Työterveysyhteistyö korvaamisen edellytyksenä 60 % Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työpaikan toimintakäytäntö Työterveysyhteistyö Työterveyshuollon toimintasuunnitelman toimenpiteet 50 % Korvaamisen edellytykset (SVL 13 luku) Työnantajan ja yrittäjän oikeus korvaukseen (1,2 ) Korvattavuuden yleinen periaate (4 ) Korvattava toiminta (3 ) Kustannusten hyväksyttävyys ( 5 ) Laskennalliset enimmäismäärät ( 6 ) Hyväksyttävät kustannukset (7 ) 31

32 Työkyvyn hallinnan yhteinen toimintakäytäntö on työkykyä ylläpitävän toiminnan perusta Työkyvyn ylläpitämisen perustana on työterveysyhteistyössä sovittu toimintakäytäntö Työpaikalla työnantaja, työntekijät ja työterveyshuolto sopivat toimintakäytännöstä yhdessä

33 Lopuksi Kela infoa - Korvauksen hakeminen ja verkkoasiointi Työnantaja hakee korvauksen työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista. Korvaushakemuksessa on työnantajalle yhden tilikauden aikana työterveyshuollosta aiheutuneet kustannus- ja toimintatiedot sekä muita työterveyshuollon järjestämiseen liittyviä tietoja. Tilikaudesta 2011 alkaen Verkkoasiointipalvelu Paperilomake 33

34 Työnantaja voi hakea korvausta verkossa 34

35 Palveluntuottajat voivat siirtää työterveyshuollon kustannus- ja toimintatiedot suoraan palveluntuottajan tietojärjestelmästä Kelaan pohjatietojen vastaanottopalvelun avulla. Pohjatietojen vastaanottopalvelun käyttöönotto 1. Palveluntuottajalla tulee olla käytössä pohjatietojen lähettämiseen soveltuva tietojärjestelmä. Kela on tähän mennessä hyväksynyt pohjatietojen välitykseen kaksi terveydenhuollon järjestelmää. Varmista asia omalta tietojärjestelmätoimittajaltasi. 2. Palveluntuottaja tekee Kelan kanssa kirjallisen sopimuksen pohjatietojen vastaanottopalvelun käytöstä. Sopimusmenettelystä saa lisätietoa Kelan työterveyshuoltoryhmästä sähköpostitse 3. Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen palveluntuottaja hakee vastaanottopalvelun käyttölupaa verottajan Katso-palvelun kautta. Lisätietoa: 35

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017

KITEEN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 KITEEN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 Työhyvinvointifoorumi 17.11.2014 Yhteistyötoimikunta 28.11.2014 Kaupunginhallitus 8.12.2014 Työsuojelujaosto Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

PERUSTUKSIA VALAMASSA

PERUSTUKSIA VALAMASSA Pauliina Juntunen, Jouni Puumalainen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Kuntoutussäätiö PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Pauliina

Lisätiedot

PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI

PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Marja Heikkilä, Pauliina Juntunen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Kokemuksia ja havaintoja kehittämistyöstä Kuntoutussäätiö PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Kokemuksia ja havaintoja

Lisätiedot

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Tunne perusturvasi 3c 2006 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Lukijalle Lukijalle Työterveyshuoltolain tarkoitus on edistää työhön liittyvien sairauksien

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

Varhainen välittäminen Valossa

Varhainen välittäminen Valossa arjen 25.3.2015 Varhainen välittäminen Valossa Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat hyvän työelämän edellytyksiä. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen ja työn vaatimusten välisenä tasapainona.

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä 19.9.2014. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä 19.9.2014. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 19.9.2014 Työkykyinen työntekijä -yhteinen tavoitteemme terveydenhuollossa Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn verkostoseminaari 19.9.2014 Lahti Timo Leino, ylilääkäri TTL 19.9.2014

Lisätiedot

Ajankohtaista korvauskäytännön muutoksista

Ajankohtaista korvauskäytännön muutoksista Terveysosasto/Työterveyshuoltoryhmä Ajankohtaista korvauskäytännön muutoksista - mitä hakemisen uudistaminen ja sähköinen asiointi edellyttää palvelujen tuottajalta - korvauslainsäädäntö muuttuu työkyvyn

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista 2 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista Sisällys Saatteeksi 3 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö 4 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö 6 Tehostettu

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Varhaisen reagoinnin, tuen ja sairauspoissaoloseurannan periaatteet

Varhaisen reagoinnin, tuen ja sairauspoissaoloseurannan periaatteet Varhaisen reagoinnin, tuen ja sairauspoissaoloseurannan periaatteet Kuvat: Pekka Ruuskanen, kolmesta eri sarjakuvasta Työkirja pienille ja keskisuurille työyhteisöille ja heidän työterveyshuolloilleen

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Palveluntuottajakohtainen korvausmenettely (Patu) korvaamisessa

Palveluntuottajakohtainen korvausmenettely (Patu) korvaamisessa Terveysosasto / Tarkastus- ja ratkaisuryhmä Palveluntuottajakohtainen korvausmenettely (Patu) työterveyshuollon kustannusten korvaamisessa Kela, Terveysosasto Terveysosasto / Tarkastus- ja ratkaisuryhmä

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖSUOJELUILTAPÄIVÄ PORI 14.3.2013 KARI HARING SAK RY YHTEISTYÖN PERUSTEET Laki edellyttää Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA 1(13) TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelman voimassaoloaika: 1.1.2015-31.12.2019 Toimintasuunnitelma päivitetty: TYÖPAIKKA Työnantajan nimi ASIKKALAN KUNTA Postiosoite

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot