1. JOHDANTO Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja sen nojalla annetun viranomaissääntelyn mukaiset tiedot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. JOHDANTO Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja sen nojalla annetun viranomaissääntelyn mukaiset tiedot"

Transkriptio

1 1. JOHDANTO Tähän tiedtteeseen n kttu sijituspalvelulain ja sen njalla annetun viranmaissääntelyn mukaiset tiedt a) Privanet Capital Markets Oy:stä ja sen sidnnaisasiamiehistä; b) asiakkaille tarjttavista sijituspalveluista; c) asiakasvarjen säilyttämisestä; d) asiakaslukittelusta ja sveltuvuusarviinnista; e) eturistiriitjen hallintaa kskevista periaatteista; f) timeksiantjen tteuttamista kskevista periaatteista; g) kannustimista; h) sijittajien krvausrahaststa; i) rahitusvälineistä ja niitä kskevista riskeistä; sekä j) tumiistuimen ulkpulisista ikeussujakeinista 2. PRIVANET CAPITAL Privanet Capital Markets Oy (Privanet Capital Markets) n sumalainen pankki- ja vakuutusryhmittymistä riippumatn sijituspalveluyritys, jlle Finanssivalvnta n myöntänyt sijituspalvelulain mukaisen timiluvan timeksiantjen välittämiseen ja tteuttamiseen, kaupankäyntiin maan lukuun, liikkeeseenlaskujen ja myynnin järjestämiseen ilman merkintä- ja stsitumuksen antamista sekä rahitusvälineitä kskevan sijitusneuvnnan ja saman lain mukaisten heispalvelujen, kuten yritysjärjestelyihin ja päämarakenteisiin liittyvän neuvnnan antamiseen, sijituspalveluun liittyvän valuuttapalvelun tarjamiseen, sijitustutkimusten ja rahitusanalyysien tuttamiseen ja levittämiseen sekä rahitusvälineiden liikkeeseenlaskun takaamiseen ja järjestämiseen liittyvien palvelujen ja rahitusvälineiden säilytyspalvelujen tarjamiseen. Privanet Capital Markets n merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin y-tunnuksella Yhtiön ktipaikka n Helsinki. Yhtiön pääknttri sijaitsee sitteessa Eteläesplanadi 24 A, Helsinki. Ajantasaiset yhteystiedt löytyvät Internet-sivuiltamme khdasta Yhteystiedt. Privanet Capital Marketsin sijituspalvelulain mukaista timintaa valvva viranmainen n Finanssivalvnta, Snellmaninkatu 6, PL 103, Helsinki, 1(20)

2 puhelin (vaihde), faksi Lisätietja: 3. ASIOINTI PRIVANET CAPITAL :SSÄ Asiakas vi asiida Privanet Capital Marketsin ja sen sidnnaisasiamiesten kanssa kirjeitse, faksilla, sähköpstilla ja tapaamalla heidän edustajiaan henkilökhtaisesti. Asiakaspalvelua tarjtaan sumen, rutsin ja englannin kielellä. Asiakkaan tulee humata, että faksin ja sähköpstin käyttämiseen viestintävälineenä vi liittyä erityisiä (muun muassa tietturvaan liittyviä) riskejä. Privanet Capital Marketsilla n lähtökhtaisesti ikeus luttaa faksilla tai sähköpstilla saamansa viestin aituteen ja ikeellisuuteen. Asiakkaalle timitettavista, sijituspalvelua kskevista raprteista sekä raprtin timitusvälistä ja/tai -ajankhdasta svitaan asiakasspimuksessa. 4. PRIVANET CAPITAL :N SIDONNAISASIAMIEHET Privanet Capital Markets tarjaa jäljempänä mainittuja sijitus- ja heispalveluja myös sidnnaisasiamiestensä välityksellä. Privanet Capital Marketsin sidnnaisasiamiehet timivat Privanet Capital Marketsin lukuun ja vastuulla. Privanet Capital Marketsin sidnnaisasiamiehet vivat: vastaanttaa ja välittää Privanet Capital Marketsin tarjamiin sijitus- ja heispalveluihin liittyviä asiakkaiden hjeita ja timeksiantja, välittää Privanet Capital Marketsin tarjamia rahitusvälineitä asiakkaille ja markkinida Privanet Capital Marketsin tarjamia sijitus- ja heispalveluja. Yhtiö pitää sidnnaisasiamiehistään julkista rekisteriä, jka n nähtävillä yhtiön pääknttrissa. Privanet Capital Marketsin sidnnaisasiamiesten rekisteröintivalti n Sumi. 5. SIJOITUSPALVELUT Arvpaperinvälitys 2(20)

3 Privanet Capital Markets ja sen sidnnaisasiamiehet välittävät Privanet Capital Marketsin kullinkin edustamien yhteistyökumppaneiden strukturituja tutteita sekä muita rahitusvälineitä, jita Privanet Capital Markets kullinkin sisällyttää arvpaperinvälityspalvelunsa tutevalikimaan. Privanet Capital Markets välittää pääasiassa rahitusvälineitä, jiden salta se myös timii liikkeeseenlaskun järjestäjänä. Näiden tutteiden salta Privanet Capital Markets tarjaa myös jälkimarkkinakaupankäyntiä sekä maan lukuun kauppaa käymällä että välittämällä asiakkaan timeksiannn tisen arvpaperinvälittäjän tteutettavaksi. Sijitusneuvnta Privanet Capital Markets vi antaa asiakkailleen sijitusneuvntaa. Sijitusneuvlla tarkitetaan yksilöllisen susituksen antamista asiakkaalle tiettyä rahitusvälinettä kskevaksi liiketimeksi. Liikkeeseenlaskujen ja myynnin järjestäminen ilman merkintä- ja stsitumuksen antamista Privanet Capital Markets vi timia liikkeeseenlaskujen ja myynnin järjestäjänä ilman merkintä- ja stsitumuksen antamista strukturiduissa tutteissa. 6. ASIAKASVAROJEN SÄILYTTÄMINEN Rahavarat Asiakkaiden rahavarat säilytetään erillään Privanet Capital Marketsin rahavarista. Asiakasvarjen säilytys, käsittely ja selvitys n järjestetty siten, ettei le vaaraa niiden sekittumisesta yhtiön miin tai yhtiön tisen asiakkaan varihin. Privanet Capital Markets sumalaisen talletuspankin tai ulkmaisen talletuspankin Sumessa sijaitsevassa sivuknttrissa avaamillaan asiakasvaratileillä. Asiakasvaratilin kautta muun muassa hidetaan asiakkaiden strukturituja tutteita kskevien timeksiantjen tteutukseen liittyvä maksuliikenne. Asiakasvaratilillä levia varja ei sijiteta edelleen, eikä niille makseta krka. Privanet Capital Markets hulehtii asiakkaan rahavarjen sujaamisesta pyytämällä talletuspankilta kuittaamattmuustdistuksen, jlla varmistutaan siitä, ettei talletuspankki vi käyttää asiakasvaratilillä levia asiakkaiden rahavarja talletuspankin mahdllisesti yhtiöltä levien saatavien kuittaamiseen. Privanet Capital Marketsilla n ikeus velittaa asiakasvaratililtä mat palkkinsa ja muut sille itselleen kuuluvat suritukset asiakkaan kanssa erikseen kirjallisesti svitun mukaisesti. Asiakasvaratililtä ei saa asiakkaan lukuun surittaa enempää maksuja kuin asiakkaalla n rahavarja sille talletettuna. 3(20)

4 Arvpaperit Asiakkaan arv-suusmutiset arvpaperit säilytetään asiakkaan malla arvsuustilillä. Privanet Capital Markets vi säilyttää asiakkaan lukuun itse liikkeeseenlaskemiaan sijitustutteita sekä asiakkaan stamia tai merkitsemiä arvpapereita. Arvpaperit vat paperimudssa. Privanet Capital Markets pitää säilytyksessään levista arvpapereista excel-tiedsta. Jhdannaiset Asiakkaiden lukuun säännellyillä markkinapaikilla (OMX, Eurex) tehdyt jhdannaiskaupat kirjataan jhdannaisyhteisön ylläpitämälle selvitystilille, jlla asiakkaiden jhdannaiskaupat selvitetään. Kunkin asiakkaan jhdannaiskaupat n erteltu Privanet Capital Marketsin muiden asiakkaiden kaupista kunkin asiakkaan malla selvitystunnuksella. 7. TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA Yleistä Sijituspalvelulain mukaan sijituspalvelun tarjajan n ilmitettava asiakkaalle tämän lukittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi tai hyväksyttäväksi vastapuleksi. Lukittelu tapahtuu suraan lain njalla ja sijituspalvelulaki sisältää yksityiskhtaiset määräykset lukitteluun vaikuttavista tekijöistä. Nämä asiakkaiden lukittelukriteerit esitetään tarkemmin asiakirjassa Asiakkaiden lukittelukriteerit. Asiakkaan lukittelulla n vaikutusta sijittajansujan laajuuteen sekä svellettavaksi tuleviin menettelytapasääntöihin. Hakemus tulla lukitelluksi tisessa asiakaslukassa Asiakkaalla n ikeus hakea yhtiön tekemän asiakaslukittelun muuttamista. Lukittelun muuttamista kskeva hakemus n tehtävä kirjallisesti. Lukittelun muuttamisella vi lla vaikutusta sijittajansujaan ja menettelytapasäännösten sveltamiseen. Ammattimaista asiakasta vidaan tämän hakemuksesta khdella eiammattimaisena asiakkaana tai hyväksyttävänä vastapulena. Myös eiammattimaiseksi asiakkaaksi lukiteltu asiakas vi hakemuksesta tulla khdelluksi ammattimaisena asiakkaana. 4(20)

5 Hyväksyttäväksi vastapuleksi lukiteltu asiakas vi hakemuksesta tulla khdelluksi ammattimaisena tai ei-ammattimaisena asiakkaana. Yhtiö harkitsee tapauskhtaisesti lukittelun muuttamisen edellytyksiä ja sitä, hyväksyykö se asiakkaan hakemuksen. Ammattimaisella asiakkaalla n velvllisuus pyytää eiammattimaisen asiakkaan khtelua, js asiakas kats, ettei sillä le riittävää kkemusta ja tietämystä arviida tai hallita palveluun tai liiketimeen liittyviä riskejä. Asiakaslukittelun vaikutukset sijittajansujaan Sumen lainsäädännön mukaan ei-ammattimaiset asiakkaat vat Sijittajien krvausrahastn sujanpiirissä. Rahast krvaa sijittajalle aiheutuneet menetykset sillin, kun rahastn jäsen ei le surittanut sujan piiriin kuuluvan sijittajan selviä ja riidattmia saatavia spimuksen mukaisesti. Sijittajien krvausrahast ei kuitenkaan kata sijitusrahasttimintaa. Yhdelle sijittajalle maksettavan krvauksen määrä n 9/10 sijittajan yhdeltä sijituspalveluyritykseltä levan saatavan suuruudesta, kuitenkin enintään eura. Rahast ei krvaa sakekurssin laskusta tai sijituspäätöksistä jhtuvia tappiita, jten asiakas vastaa sijituspäätöstensä seurauksista. Ulkmaisen palveluntarjajan Sumessa sijaitsevan sivuliikkeen ei-ammattimaiset asiakkaan kuuluvat pääsääntöisesti palveluntarjajan ktivaltin sijittajan sujan piiriin. Asiakaslukittelun vaikutus svellettaviin menettelytapavaatimuksiin Ei-ammattimainen asiakas Ei-ammattimaiselle asiakkaalle n annettava ennen kirjallisen spimuksen tekemistä spimuksen ehdt ja riittävät tiedt Privanet Capital Marketsista sekä tarjttavasta palvelusta. Myös tiedissa tapahtuneista lennaisista muutksista n ilmitettava. Sveltuvuuden arviiminen: Tarjtessaan sijitusneuvntaa ei-ammattimaiselle asiakkaalle Privanet Capital Marketsin n hankittava ennen sijituspalvelun tarjamista riittävät tiedt asiakkaan taludellisesta asemasta, kyseistä sijituspalvelua tai rahitusvälinettä kskevasta sijituskkemuksesta ja -tietämyksestä sekä sijitustavitteista, jtta se vi susitella asiakkaalle sveltuvia rahitusvälineitä tai palveluita. Privanet Capital Marketsin tulee edellä hankkimiensa tietjen valssa arviida, vastaak annettava neuv tai tarjttava palvelu asiakkaan sijitustavitteita, kykeneekö asiakas kantamaan taludellisesti mahdllisen riskin ja nk asiakkaalla 5(20)

6 tarvittava sijituskkemus ja -tietämys riskien ymmärtämiseksi susiteltuun timeen. Js riittäviä tietja ei saada, Privanet Capital Markets ei vi susitella asiakkaalle kyseistä sijituspalvelua tai rahitusvälinettä. Privanet Capital Markets arvii itsenäisesti sen, mikä merkitys annetaan sille, ettei asiakas anna kaikkia sveltuvuuden arviimiseksi tarvittavia tietja. Ammattimainen asiakas Ammattimaiselle asiakkaalle n annettava yleiskuvaus palvelun khteena levien rahitusvälineiden lunteesta ja niihin liittyvistä tyypillisistä riskeistä, js se n tarpeellista ttaen humin kyseisen asiakkaan sijituskkemus. Tarjtessaan sijitusneuvntaa ammattimaiselle asiakkaalle, Privanet Capital Marketsin n hankittava ennen sijituspalvelun tarjamista riittävät tiedt asiakkaan taludellisesta asemasta sekä sijitustavitteista, jtta se vi susitella asiakkaalle sveltuvia rahitusvälineitä tai palveluita. Privanet Capital Markets hankkii asiakkaalta edellä mainittuja tietja myös rahanpesun estämistä kskevaan sääntelyyn perustuvien velvitteidensa täyttämiseksi. Privanet Capital Marketsin tulee edellä hankkimiensa tietjen valssa arviida, vastaak annettava neuv tai tarjttava palvelu asiakkaan sijitustavitteita. Js riittäviä tietja ei saada, yhtiö ei vi susitella asiakkaalle kyseistä sijituspalvelua tai rahitusvälinettä. Privanet Capital Markets arvii itsenäisesti sen, mikä merkitys annetaan sille, ettei asiakas anna kaikkia sveltuvuuden arviimiseksi tarvittavia tietja. Hyväksyttävä vastapuli Hyväksyttävä vastapuli vi pyytää Privanet Capital Marketsilta kirjallisesti, että sijittajan sujaksi tarkitettuja menettelytapasäännöksiä svellettaisiin sen kanssa tehtäviin liiketimiin jk yleisesti tai yksittäisen liiketimen salta. Privanet Capital Markets harkitsee tapauskhtaisesti, sustuuk se esitettyyn pyyntöön. Muissa tapauksissa menettelytapasäännökset ja sijittajan sujaa kskevat säännökset eivät svellu hyväksyttäviin vastapuliin. 8. TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET Timeksiantjen tteutus Näitä timeksiantjen tteuttamisperiaatteita svelletaan Privanet Capital Marketsin ammattimaisten ja ei-ammattimaisten asiakkaiden kanssa tteutettaviin timeksiantihin. 6(20)

7 Timeksiantjen tteuttamisessa Privanet Capital Markets nudattaa periaatteita, jilla saavutetaan asiakkaalle paras tuls humiiden timeksiannn tteuttamisen kannalta leelliset seikat. Näitä leellisia seikkja vat: Rahitusvälineen hinta Timeksiannn kustannukset Timeksiannn tteuttamisen npeus Timeksiannn kk ja lunne Timeksiannn tteutumisen ja selvittämisen tdennäköisyys Muut Privanet Capital Marketsin arviimat timeksiannn tteuttamisen kannalta lennaiset seikat Timeksiantjen tteutuksessa tetaan humin asiakkaan ja timeksiannn erityispiirteet seuraavien kriteerien mukaisesti: Ei-ammattimainen tai ammattimainen asiakas Asiakkaan timeksiannn minaispiirteet Timeksiannn khteena levien rahitusvälineiden minaispiirteet Niiden kaupankäyntipaikkjen minaispiirteet, jihin timeksiant vidaan hjata Timeksiantjen tteutumisen ja selvityksen npeus ja tdennäköisyys Muut Privanet Capital Marketsin arviimat timeksiannn tteuttamisen kannalta lennaiset seikat Timeksiannn tteutuksen kannalta leellisten kriteerien tärkeysjärjestyksen Privanet Capital Markets määrittää asiakkaan ja timeksiannn erityispiirteiden mukaan. Asiakkaan mahdllisesti antamat erityiset hjeet vat kuitenkin ensisijainen kriteeri Privanet Capital Marketsin timeksiantjen tteutuksessa. Tteuttaessaan ei-ammattimaisen asiakkaansa timeksiantja, ensisijaiseksi tavitteeksi mudstuu kknaisvastike. Kknaisvastike mudstuu rahitusvälineen hinnasta ja kaikista timeksiannn tteuttamiseen liittyvistä kustannuksista, jtka sisältävät kaikki timeksiannn tteuttamisesta asiakkaalle aiheutuvat kustannukset, kaupankäyntikulut, kaupan selvitykseen liittyvät maksut sekä muut asiakkaan maksettavaksi tulevat timeksiannn tteuttamiseen sallistuville klmansille sapulille suritettavat maksut. Tietyissä tapauksissa timeksiannn tteutuksessa tetaan humin myös muita relevantteja kriteerejä kuin kknaisvastike, esim. epälikvidin jukklainan kyseessä llessa timeksiannn kk ja/tai npeus vivat mudstua määrääviksi valintakriteereiksi. Timeksiantjen käsittely 7(20)

8 Privanet Capital Marketsin vastaantettua asiakkaan timeksiannn Privanet Capital Markets hjaa asiakkaan timeksiannn edelleen tteutettavaksi timeksiantjen tteutusperiaatteiden mukaisesti valituille kauppapaikille Tarvittaessa Privanet Capital Markets yhdistää asiakkaan timeksiannn muiden asiakkaiden timeksiantihin, mikäli vidaan varmistua, että tästä ei kidu haittaa timeksiannn tteutumiselle tai ehdille Privanet Capital Markets vi yhdistää timeksiannn myös miin timeksiantihinsa, mikäli vidaan varmistua, että tästä ei kidu haittaa timeksiannn tteutumiselle tai ehdille. Privanet Capital Marketsin yhdistäessä asiakkaan timeksiantja miin kauppihinsa, infrmi se aina asiakasta tällaisesta mahdllisuudesta ja asiakkaalla n ikeus kieltää Privanet Capital Marketsia yhdistämästä mia kauppjaan asiakkaan timeksiantn Rahitusvälineillä, jilla ei käydä kauppaa säännöllisesti jllain säännellyllä markkinapaikalla, timeksiannt tteutetaan suraan Privanet Capital Marketsin taikka sen knserniin tai lähipiiriin kuuluvan yhtiön ja asiakkaan välisenä ns. OTCkauppana, eli Privanet Capital Markets taikka sen knserniin tai lähipiiriin kuuluva yhtiö asettuu asiakkaan vastapuleksi kaupassa. Privanet Capital Markets taikka sen knserniin tai lähipiiriin kuuluva yhtiö staa sillin asiakkaalta rahitusvälineen maan salkkuunsa tai vastaavasti myy asiakkaalle rahitusvälineen masta tai knserniyhtiönsä salkusta. Privanet Capital Markets ei siis timi tällaisessa kaupassa asiakkaan asiamiehenä, eivätkä tavanmaiset timeksiannn tteutusperiaatteet tule svellettavaksi Privanet Capital Marketsin ja asiakkaan välisessä OTC-kaupassa. Sitva kauppa syntyy, kun asiakas hyväksyy Privanet Capital Marketsilta saamansa hintanteerauksen. OTC-kauppa syntyy asiakkaan nimenmaisesti hyväksymällä hinnalla, jta pidetään asiakkaan timeksiannn yhteydessä antamana erityisenä hjeena, jta Privanet Capital Marketsin tulee nudattaa. Kaupankäynnissään Privanet Capital Markets timii hyvien tapjen mukaisesti. Pikkeukset Asiakkaan antaessa Privanet Capital Marketsille timeksiannn tteutukseen 8(20)

9 liittyviä erityisiä hjeita, tteutetaan timeksiant näiden hjeiden mukaisesti. Asiakkaan tulee ilmittaa erityiset hjeet timeksianta jättäessään ja riittävän selkeästi. Muussa tapauksessa Privanet Capital Markets timii edellä kuvattujen timeksiantjen tteuttamisperiaatteiden mukaisesti ja humii asiakkaan antamia hjeita sveltuvin sin. Asiakkaan antamat erityiset hjeet vat aina ensisijaisia suhteessa Privanet Capital Marketsin timeksiantjen tteuttamisperiaatteisiin. Asiakas n tietinen, että asiakkaan erityisten hjeiden nudattaminen saattaa estää Privanet Capital Marketsia nudattamasta timeksiantjen tteuttamisperiaatteita. Privanet Capital Marketsilla n tarvittaessa ikeus piketa näistä timeksiantjen tteuttamisperiaatteista pikkeuksellisissa markkinatilanteissa sekä sisäisten tai ulkisten järjestelmähäiriöiden aikana, jllin ensisijaisena tekijänä n Privanet Capital Marketsin kyky tteuttaa timeksiantja. Kaupankäyntipaikat Privanet Capital Markets vi tteuttaessaan asiakkaan timeksiantja näiden timintaperiaatteiden mukaisesti käyttää yhtä tai useampaa alla määriteltyä kaupankäyntipaikkaa: Markkinatakaajat tai muut likviditeetin tarjajina timivat ulkpuliset sijituspalveluyritykset ja välittäjät Säännellyillä markkinapaikilla ja muissa julkisen kaupankäynnin tai mnenkeskisen kaupankäynnin markkinapaikilla kaupankäynnin khteena leviin instrumentteihin liittyvät timeksiannt Privanet Capital Markets välittää edelleen muille lutettavaksi ja hyvämaineisiksi tteamilleen välittäjille tteutettaviksi. Näissä tapauksissa Privanet Capital Markets pyrkii varmistumaan, että asiakkaan kannalta paras mahdllinen tuls saavutetaan. Timeksiantjen tteuttamisperiaatteiden päivitys Privanet Capital Markets seuraa säännönmukaisesti timeksiantjen tteuttamisperiaatteiden timivuutta. Tarpeen vaatiessa Privanet Capital Markets päivittää kullinkin vimassa levia timeksiantjen tteuttamisperiaatteitaan sveltuvin sin. Yhteenvet vimassa levista timeksiantjen 9(20)

10 tteuttamisperiaatteista n saatavilla Privanet Capital Marketsin verkksivuilla ( Privanet Capital Markets arvii timeksiantjen tteuttamisperiaatteita vähintään kerran vudessa tai aina, mikäli tapahtuu muutksia, jtka vivat vaikuttaa Privanet Capital Marketsin mahdllisuuksiin tteuttaa asiakkaan timeksiannt siten, että saavutetaan asiakkaan kannalta paras mahdllinen tuls. 9. SIJOITUS- JA OHEISPALVELUIHIN LIITTYVÄT KULUT JA PALKKIOT Privanet Capital Markets perii strukturituja tutteita kskevista merkintätimeksiannista merkintä- tai stsitumuslmakkeesta ilmenevän merkintäpalkkin ja muut mahdlliset palkkit. Muilta sin mahdllisista palkkiista ja kuluista svitaan asiakkaan kanssa asiakasspimuksessa tai timeksiannn yhteydessä. 10. ETURISTIRIITATILANTEIDEN HALLINTA Privanet Capital Markets n määritellyt timintaperiaatteet, jiden avulla pyritään Privanet Capital Marketsin sijituspalvelun tarjamisessa mahdllisesti syntyvien eturistiriitjen tehkkaaseen käsittelyyn. Privanet Capital Marketsin hallitus n hyväksynyt kyseiset periaatteet, ja niiden tteuttamista valv Privanet Capital Marketsin cmpliance-timint. Periaatteiden tarkituksena n varmistaa, että Privanet Capital Marketsin asiakkaita khdellaan aina mahdllisimman hyvin ja ikeudenmukaisesti turvaamalla aina asiakkaiden edut. Periaatteita svelletaan eturistiriitihin, jita vi syntyä Privanet Capital Marketsin tai Privanet Capital Marketsin jnkun työntekijän ja sen asiakkaiden välillä sekä Privanet Capital Marketsin asiakkaiden välillä. Eturistiriidalla tarkitetaan sijituspalvelun tarjamiseen liittyvää tilannetta Privanet Capital Marketsin tai sen työntekijän tai sidnnaisasiamiehen tai sen työntekijän ja Privanet Capital Marketsin asiakkaan välillä, mihin saattaa liittyä asiakkaan etuihin khdistuva merkittävä riski. 10(20)

11 Privanet Capital Marketsin ja sen sidnnaismiesten henkilöstön tulee massa timinnassaan tunnistaa lsuhteet ja tilanteet, jissa eturistiriitja saattaa syntyä. Kaikkeen sijituspalvelun tarjamiseen vi mahdllisesti liittyä eturistiriitatilanteita. Eturistiriitja vin syntyä erityisesti seuraavien Privanet Capital Marketsin tarjamien sijituspalvelujen yhteydessä: timeksiantjen välitys; sijitusneuvnta; kaupankäynti maan lukuun; sekä liikkeeseenlaskujen järjestäminen ja takaaminen Eturistiriitjen tunnistamiseksi n kiinnitettävä humita tilanteisiin, jissa Privanet Capital Markets, sen timitusjhtaja tai työntekijä taikka Privanet Capital Marketsin sidnnaisasiamies, sen timitusjhtaja tai työntekijä: vi saada taludellista etua tai välttää tappin asiakkaan kustannuksella; vi saada asiakkaalle tarjtusta palvelusta edun, jka n ristiriidassa asiakkaan edun kanssa; harjittaa samaa liiketimintaa; tai vi susia jnkin kannustimen vuksi yhden asiakkaan etua tisen asiakkaan kustannuksella. Mikäli eturistiriita havaitaan, asiakkaalle annetaan viipymättä riittävät tiedt eturistiriitatilanteen lunteesta tai syistä ennen liiketimen surittamista. Asiakas harkitsee itsenäisesti, haluaak hän kerrtusta eturistiriitatilanteesta hulimatta, että liiketimi suritetaan. Kyseinen liiketimi vidaan myös jättää tteuttamatta eturistiriitatilanteen välttämiseksi. Eturistiriitjen ehkäisemiseksi Privanet Capital Marketsilla n myös yhtiön jhta sekä sijituspalvelun tuttamiseen sallisia henkilöitä sekä näiden lähipiirin kaupankäyntiä ja henkilökhtaisia liiketimia kskeva sisäinen hjeistus Privanet Capital Marketsilla n lisäksi timeksiantjen tteuttamista kskevat best executin -timintaperiaatteet, jiden tarkituksena n varmistaa asiakkaalle paras mahdllinen lpputuls asiakkaan timeksiantja hidettaessa. Eturistiriitja pyritään ehkäisemään myös sisäisellä valvnnalla ja yhtiön timintatapjen ja hjeistuksen aktiivisella kehittämisellä. 11(20)

12 Privanet Capital Markets antaa pyydettäessä lisätieta eturistiriitjen käsittelyä kskevista timintaperiaatteistaan. 11. KANNUSTIMET Kannustimella tarkitetaan arvpaperimarkkinalain mukaan maksua tai etuutta, jnka Privanet Capital Markets vi saada sijituspalvelun tai heispalvelun tarjamisen yhteydessä yhteis-työkumppaneiltaan tai maksaa tällaisessa yhteydessä yhteistyökumppanilleen. Privanet Capital Markets n spinut palkkinpalautusjärjestelyistä niiden yhteistyökumppaneidensa kanssa, jiden strukturituja tutteita tai muita rahitusvälineitä se kullinkin välittää ja/tai jiden liikkeeseenlaskun järjestäjänä se kullinkin timii. Timiessaan liikkeeseenlaskun ja/tai myynnin järjestäjänä Privanet Capital Markets vi myös saada järjestely- ja strukturintipalkkiita. Privanet Capital Markets vi saada palkkinpalautuksia asiakkaalle välittämiensä yhteistyökumppaniensa hallinnimien sijitusrahastjen merkintä-, lunastus- ja hallinnintipalkkiista. Palkkinpalautusten ja palkkiiden määrä ja peruste vi vaihdella yhteistyökumppaneittain ja tutteittain. Palkkinpalautukset eivät lisää asiakkaiden kustannuksia. Palkkinpalautukset ja palkkit vat krvausta Privanet Capital Marketsille sen yhteistyökumppaneiden tutteiden ja palveluiden myynti- ja markkinintityöstä tai krvausta näiden palveluiden hitamisesta ja niillä katetaan siten ensisijaisesti timinnasta aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi näillä palkkiilla parannetaan asiakkaalle tarjttavan palvelun laatua ja mahdllistetaan laajan krkeatasisten tutteiden ja palvelun tarjaminen ja ylläpitäminen. 12. TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Sijitustimintaan liittyy aina taludellinen riski. Taviteltu tutt vi jäädä saamatta ja sijitetun pääman vi menettää sittain tai kknaan. Ennen sijittamisen alittamista n asiakkaan syytä perehtyä sijitusmarkkinihin, eri sijitusvaihtehtihin ja eri sijituspalveluihin. 12(20)

13 Asiakkaan tulee ennen palvelun käyttöä tutustua sijituspalvelun tai rahitusvälineen ehtihin, jista mm. selviää asiakkaan sekä palvelun tarjajan vastuut ja velvllisuudet sekä palveluun tai tutteeseen liittyvät palkkit ja kulut. Tehdessään päätöksiä asiakkaan n aina perustettava päätöksensä maan arvinsa sijituspalvelusta, sijituskhteista ja sijituspäätökseen liittyvistä riskeistä. Hajauttamalla sijituksia eri rahitusvälineisiin, eri markkinille ja eri maisuuslukkiin vi pienentää sijittamiseen liittyvää riskiä, kska näiden erilaiset arvnvaihtelut vivat tasittaa tisiaan markkinatilanteen muuttuessa. Vaikka Privanet Capital Markets lisikin arviinut sijituspalvelun tai rahitusvälineen sveltuvuutta asiakkaalle, asiakas vastaa yksin sijituspäätöstensä, timintansa ja rahitusvälineitä kskevien timeksiantjensa taludellisista seurauksista verseuraamuksineen eikä le ikeutettu saamaan näistä aiheutuvista vahingista tai tappiista krvausta Privanet Capital Marketsilta. Riskityypit Markkinariski Sijitusten markkinariski aiheutuu markkinahintjen eli kurssien vaihtelusta. Sijituksen arv vi kasvaa tai pienentyä kurssivaihtelun takia muun muassa tarjnnan ja kysynnän, sijittajien kiinnstuksen ja sijitukseen liittyvien muiden sijituskhteiden kurssien mukana tai khde-etuuden perusteella. Myös esimerkiksi yhtiökhtaisiin, timialihin, pliittiseen ja taludelliseen tilanteeseen liittyvillä tekijöillä n vaikutus markkinariskien kehittymiseen ja tteutumiseen. Markkinariski vi vaikuttaa sijituksen arvn, lipa kyse kk markkiniden, sittaisen alueen tai sijituskhtaisesta muutksesta. Luttriski Luttriski n rahitustiminnassa lutnttajan tai muun vastapulen riittävään maksukykyyn liittyvä perusriski. Luttriski n tappiriski, jka aiheutuu lainanttajista, jukkvelkakirjjen velallisista, takaajista tai muista vastapulista, jtka eivät heikentyneen maksukyvyn vuksi selviydy vastuistaan. Luttriski liittyy myös vastapulen luttkelpisuuden heikkenemiseen, jka vi laskea lutnttajan liikkeeseenlaskeman arvpaperin kurssia markkinilla. Selvitysriski Selvitysriski n luttriski, jka syntyy arvpaperitransaktin vastapulen kyvystä timittaa svittujen ehtjen mukainen suritus tisen vastapulen j täytettyä mat 13(20)

14 spimusvelvitteensa. Selvitysriski n suuri valuuttatransaktiissa ja valuutanvaihtspimuksissa, kska käteismaksut vidaan surittaa eri aikina ja selvittää eri aikavyöhykkeissä. Selvitysriskiä vi sisältyä myös sakekaupankäyntiin erityisesti kehittyvillä markkinilla. Selvitysriskiä sisältyy rahitusvälineiden kaupankäyntiin erityisesti sellaisilla kehittyvillä markkinilla, jilla maksu ja rahitusvälineen luvutus selvitetään erillään. Vlatiliteettiriski Vlatiliteetti tarkittaa kurssiheilahtelun vimakkuutta. Sijituksen vlatiliteetin kasvaessa myös tappin tai vitn mahdllisuus kasvaa. Vlatiliteettia esiintyy lähes kaikissa sijituksissa. Maksukyvyttömyys Kaupankäynnin vastapulena timivan yrityksen tai transaktin sallistuvien välittäjien maksukyvyttömyys tai laiminlyönti vi jhtaa psitiiden likvidintiin tai sulkemiseen ilman asiakkaan sustumusta tai siihen, ettei sijitusten arva palauteta asiakkaalle. Tällainen riski vi tteutua esimerkiksi sillin, js päämaturvaamattman strukturidun tutteen liikkeeseenlaskija jutuu maksukyvyttömäksi taikka js päämaturvatun strukturidun tutteen liikkeeseenlaskija sekä liikkeeseenlaskun takaaja jutuvat maksukyvyttömäksi (nk. liikkeeseenlaskijariski ) Valuuttariski Valuuttariski syntyy valuuttakurssienmuutksesta, jka vi kasvattaa tai pienentää valuuttatransaktiihin sekä ulkmaan valuuttamääräisiin arvpaperikauppihin liittyviä vittja tai tappiita. Valuuttakurssimuutksen varalta tehtävä sujaus vi vähentää valuuttariskiä, mutta se ei välttämättä pista valuuttakurssien muutksesta aiheutuvaa riskiä kknaan. Krkriski Krkriski aiheutuu muun muassa yleisen krktasn muutksista. Krktasn muuts vaikuttaa jukkvelkakirjalainjen arvn suremmin kuin sakkeiden arvn. Kiinteäkrkisen jukkvelkakirjalainanarv heikkenee krktasn nusun seurauksena ja päinvastin. K Jukkvelkakirjalainan arvn muuts krktasn muutksen seurauksena jhtuu sijittajien mahdllisuudesta saada krktutta muuttuneessa krktasssa. Vaihtuvakrkisten välineiden krktutt muuttuu krktasn perusteella.. Vaihtuvakrkisten välineiden tutt-dtuksia ei vi määritellä sthetkellä, jten 14(20)

15 sijituksen tutta ei vi suraan verrata kiinteäkrkisten jukkvelkakirjalainasijitusten tuttihin. Hyödykeriski Hyödykeriski tarkittaa hyödykesijitusten tai muiden hyödykekursseihin sidttujen rahitusvälineiden arvn vaikuttavia epävarmuustekijöitä. Hyödykkeiden arv määräytyy markkinilla kysynnän ja tarjnnan sekä näissä dtettujen muutsten perusteella. Hyödykkeiden arv vi muuttua merkittävästi esimerkiksi lunnnilmiön tai muun ennalta arvaamattman hyödykkeen tutantn vaikuttavan tapahtuman jhdsta. Hyödykeriskin realisituminen vi vaikuttaa myös muiden maisuuslukkien sijitusten arvn. Oikeudellinen riski Oikeudellinen riski tarkittaa sitä, että esimerkiksi arvpaperitransaktin vastapuli ei nudata lakeja ja asetuksia tai sapulten välisissä tiedissa tai spimuksissa n puutteita. Oikeudellinen riski n krkein sellaisilla kehittyvillä markkinilla, jilla ei le kattavaa sapulien liiketimintaa, käytäntöjä ja markkinapaikkja kskevaa lainsäädäntöä ja valvntaa. Vertusriski Versäädökset ja niiden täytäntöönpan muuttuvat aika ajin. Sijituksiin vi liittyä mnimutkaisia sijittajakhtaisia verlainsäädäntöön perustuvia verseuraamuksia. Operatiivinen riski Operatiivinen riski vi aiheutua muun muassa riittämättömistä tai epännistuneista sisäisistä prsesseista, henkilöstöstä, järjestelmistä tai ulkisista tekijöistä ja se vi vaikuttaa kaikkiin rahitusvälineisiin. Liiketimintariski, erityisesti puutteellisesta tai hunsta liikkeenjhdsta aiheutuva riski, vi vaikuttaa myös yrityksen sakkeenmistajiin tai sijittajiin. Henkilöstö- ja rganisaatimuutkset vivat vaikuttaa näihin riskeihin merkittävästi. Timialakhtainen riski Timialakhtainen riski tarkittaa sitä, että esimerkiksi kk timialaa kskeva dttamatn muuts vaikuttaa timialan tulkseen ja timialaan liittyviin rahitusvälineisiin. Likviditeettiriski Rahitusvälineen likviditeettiin vaikuttavat suraan kyseisen rahitusvälineen kysyntä ja tarjnta. Vaikutusta n myös muilla tekijöillä, kuten markkinahäiriöillä 15(20)

16 tai mahdllisilla infrastruktuuringelmilla. Likviditeettiriski tarkittaa sitä, että rahitusvälineen staminen tai myyminen vi lla hankalaa määrättynä ajankhtana. Rahitusvälinelajit Osakkeet Osakeyhtiössä mistajien yritykseen sijittamat varat mudstavat sakepääman, jka jakautuu arvltaan yhtä suuriin siin, sakkeiksi. Osakkeenmistajat vat yhtiön mistajia, jten heillä n päätösvalta yhtiökkuksessa sekä ikeus mahdlliseen sinkn ja uusien sakkeiden merkintään sakeannissa. Osakkeiden tutt mudstuu singsta ja sakkeen mahdllisesta arvnnususta. Osakkeiden arvnnusu tai -lasku realisituu, kun sijittaja myy sakkeet. Verrattuna muihin maisuuslukkiin sakkeille n tyypillistä vimakas arvn vaihtelu. Osakkeisiin liittyy mnia muita sijituskhteita krkeampi riski, mutta tisaalta niiden tuttmahdllisuus n myös krkea. Osakkeen tuttkehitys n pitkällä aikavälillä riippuvainen yhtiön liiketiminnan tulksesta. Lyhyellä aikavälillä sakemarkkiniden yleinen kehitys vaikuttaa yksittäisen sakkeen arvn. Osakkeisiin sijitettaessa n mahdllista, että taviteltu tutt jää saavuttamatta ja sijitetun pääman vi menettää sittain tai kknaan. Osakkeisiin liittyvää riskiä vi madaltaa hajauttamalla sijituksia useampaan eri yhtiöön. Sijitusprtflin kknaisriskiä vi madaltaa sijittamalla sakkeiden lisäksi muihin maisuuslukkiin. Ulkmaisten sakkeiden mistamiseen ja kaupankäyntiin saattaa liittyä sumalaisiin arvpapereihin sijittamisesta pikkeavia pliittisia, taludellisia, juridisia, vertuksellisia ja muita ennalta arvaamattmia riskejä, jtka jäävät yksin asiakkaan vastattaviksi. Lisäksi euralueen ulkpulelle tehtäviin sakesijituksiin sisältyy valuuttakurssiriski. Sijitusrahastt Sijitusrahastissa asiakkaiden varja kerätään yhteen ja sijitetaan useisiin eri sijituskhteisiin, jtka mudstavat rahastn (tautlginen em). Sumessa sijitusrahastja hallinnivat luvanvaraisesti Finanssivalvnnan valvmat rahastyhtiöt, jtka yhdessä rahastn säilytysyhteisön kanssa vastaavat varjen sijittamisesta rahastn sääntöjenmukaisesti. Sijitusrahast kstuu rahastsuuksista. Rahastsäästäjä merkitsee sijitusrahastn suuksia, jllin hänestä tulee rahastn suudenmistaja. Osuudenmistajat mistavat sijitusrahastn varat. Rahast-suuksien arv sthetkellä määrittää, kuinka paljn suuksia tietyllä eurmäärällä saa. Rahastsäästämiseen, kuten muuhunkin sijittamiseen, 16(20)

17 liittyy riskejä. Tyypillisesti pienin tutt-dtus ja riski n rahamarkkinarahastissa ja suurin kehittyvien markkiniden sakerahastissa. Kunkin sijitusrahastn yksinkertaistetussa rahastesitteessä n kuvattu kyseisen sijitusrahastn minaisuuksia ja sijitusrahastn liittyviä riskejä. Asiakkaan tulee tutustua sijitusrahastn sääntöihin, yksinkertaistettuun rahastesitteeseen ja hinnastn ennen sijitusrahastmerkinnän tekemistä. Jukkvelkakirjat Jukkvelkakirjalainat vat valtin, kuntien, pankkien ja muiden rahitusalan yhtiöiden sekä muiden yritysten ja yhteisöjen liikkeeseen laskemia lainja, jilla yleisöltä lainataan varja pitkäksi aikaa, yleensä vähintään kahdeksi vudeksi. Perinteiset jukkvelkakirjalainat spivat sijittajalle, jka arvstaa turvallisuutta ja säännöllistä krktutta. Pääma maksetaan lainaehtjen mukaan takaisin kknaisuudessaan. Lainan krk vi lla kiinteä tai vaihtuvaan viitekrkn sidttu ja se maksetaan vähintään vusittain, vaihtuvakrkisissa lainissa useimmiten puli- tai neljännesvusittain. Perinteiset jukklainat vat yleensä vakuudettmia. Js lainalla n hunmpi etuikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla situmuksilla, sitä kutsutaan debentuurilainaksi. Suuremman riskin vuksi debentuurilainalle maksettavakrk n krkeampi kuin saman liikkeeseenlaskijan tavallisella jukkvelkakirjalainalla. Osakesijituksia matalammasta riskitassta hulimatta jukkvelkakirjalainihin sisältyy aina vähintään markkina- lutt- ja krkriski. Indeksilainjen ja muiden strukturitujen rahitusvälineen tutn määräytymisperusteet määritellään kunkin yksittäisen rahitusvälineen ehdissa. Tyypillisesti indeksilainjen tutt riippuu khde-etuuden kurssikehityksestä. Khde-etuus vi lla krk, valuutta, sakeindeksi, sake, luttriski, hyödyke, edellisten yhdistelmä tai muu rahitusvälinekhtaisissa ehdissa tarkemmin määritelty khde-etuus. Khde-etuuden arv vi indeksilainan tai muun strukturidun rahitusvälineen maturiteetin aikana nusta tai laskea. Sijittajan tulee ttaa humin myös muut rahitusvälinekhtaisissa ehdissa mainitut tuttn mahdllisesti vaikuttavat tekijät kuten esim. tutnlaskuperusteet ja - kertimet. Tutn määrään vivat vaikuttaa myös emissikurssi ja mahdllisesti perittävä merkintäpalkki. Indeksilainihin ja muihin strukturituihin rahitusvälineisiin liittyy usein liikkeeseenlaskijan takaama päämaturva. Päämaturvan tavite n palauttaa vähintään ennalta määrätty suus rahitusvälineeseen sijitetusta päämasta erääntymispäivänä siitä riippumatta, mikä khde-etuuden arvnkehitys n llut. Päämaturvaan sisältyy kuitenkin vähintään liikkeeseenlaskijaan liittyvä luttriski. 17(20)

18 Rahamarkkinavälineet Rahamarkkinavälineitä vat muun muassa sijitus-, yritys ja kuntatdistukset, rahamarkkinasijitukset ja valtin velkasitumukset. Rahamarkkinatutteiden sijitusaika vaihtelee yli yön sijituksesta yleensä krkeintaan yhden vuden pituiseen sijitukseen. Rahamarkkinatutteisiin liittyy liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyydestä jhtuva surituksen viivästymisen ja lutttappin riski. Warrantit Warrantti n arvpaperi, jnka arv määräytyy sen khde-etuuden (esim. sake tai indeksi) arvn perusteella. Warrantin haltija pyrkii hyödyntämään sakkeiden arvnmuutksia ptin kaltaisella jhdannaisarvpaperilla mistamatta khdeetuutena levia sakkeita. Ehdista riippuen warrantti ikeuttaa haltijansa saamaan warrantin khteen arvn kehityksen perusteella maksettavan käteissurituksen tai stamaan tai myymään warrantin khteena levan sakkeen määrättyyn hintaan. Warranteilla vi käydä kauppaa pörssissä kk warrantin vimassaln ajan, jka yleensä n 1 2 vutta. Vaikka warranttien nimellinen juksuaika n pitkä, sijitetaan warrantteihin usein vain muutaman päivän tai muutaman kuukauden ajaksi. Warrantin haltijille ei warrantin perusteella synny mitään ikeuksia suhteessa khde-etuusyhtiöön, esimerkiksi ikeutta sinkn. Sijittajan kannattaa seurata warranttien arvnkehitystä niiden vimassalaikana. Warrantteihin sijitettaessa n mahdllista, että taviteltu tutt jää kknaan saavuttamatta ja sijitetun pääman vi menettää. Jhdannaiset Jhdannaisspimus n rahitusväline, jnka arv määräytyy khde-etuuden perusteella. Jhdannaisspimuksia vat mm. ptit, termiinit, krn- ja valuutanvaihtspimukset ja niihin liittyvät ptit ja/tai näiden yhdistelmät ja/tai muut vastaavat spimukset. Jhdannaisspimuksilla pyritään sujautumaan khde-etuuden arvn muutksilta tai hyötymään niistä. Khde-etuutena vi lla valuutta, arvpaperi, krk, tutt, tinen jhdannaisspimus, indeksi, hyödyke, luttriski tai muu khde-etuus tai eri khde-etuuksien yhdistelmä. Jhdannaisspimukset vaihtelevat ehdiltaan suuresti. Jhdannaisspimuksen ehdista riippuu, tteutetaank jhdannaisspimus khde-etuus luvuttamalla vai nettarvn tilityksellä. Jhdannaisspimuksilla vidaan käydä kauppaa säännellyillä markkinilla ja/tai mnenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä. Pörssijhdannaiskaupankäynnin edellytyksenä n vakuuden asettaminen. Vakuusvaade perustuu asianmaisen pörssin sääntöihin ja lasketaan päivittäin asiakkaan avimesta jhdannaispsitista. Mikäli vakuusvaade kasvaa, asiakas 18(20)

19 jutuu antamaan lisävakuutta. Khde-etuuden arvn muutksen eli markkinariskin lisäksi jhdannaisspimusten arvn ja spijapulten suritusvelvllisuuksien määrään, ajitukseen ja tteutukseen vaikuttavat mm. markkinatapahtumat, yleistaludelliset ja pliittiset tekijät sekä lainsäädännön muutkset. Jhdannaisspimuksiin liittyy sapulten maksukyvyttömyydestä jhtuva surituksen viivästymisen ja lutttappin riski. Asiakkaan tulee ennen yksittäisen jhdannaisspimuksen tekemistä perehtyä jhdannaisspimuksen ehtihin, minaisuuksiin, siitä aiheutuviin velvllisuuksiin ja ikeuksiin sekä muihin vaikutuksiin. Jhdannaiskaupankäynnin erityispiirteiden Tässä tiedtteessa ei le kuvattu tyhjentävästi jhdannaisspimuksiin liittyviä riskejä. Asiakkaan tulee tarvittaessa ttaa yhteyttä riippumattmaan asiantuntijaan jhdannaisspimusten riskien arviimiseksi. 13. VEROTUS Asiakas vastaa aina itse sijitustimintaansa liittyvistä verseuraamuksista, mistä syystä asiakkaan tulee hulellisesti ennen sijituspäätöksen tekemistä perehtyä rahitusvälineen liittyvään vertukseen. Asiakkaan tulee tarvittaessa kääntyä verasiantuntijan puleen. Lisätietja vertuksesta saa masta vertimiststa sekä Verhallinnn Internet-sivuilta SIJOITTAJIEN KORVAUSRAHASTO Privanet Capital Markets n Sijittajien krvausrahastn jäsen. Krvausrahast turvaa sijittajien riidattmien ja erääntyneiden saamisten surituksen sillin, kun sijituspalveluyritys ei pysty muun kuin tilapäisen maksukyvyttömyyden vuksi maksamaan sijittajien saamisia tietyn määräajan kuluessa. Krvausrahast ei krvaa sakekurssien laskusta tai vääristä sijituspäätöksistä jhtuvia tappiita. Yhdelle sijittajalle maksettavan krvauksen määrä n 9/10 sijittajan yhdeltä sijituspalveluyritykseltä levan saatavan suuruudesta, kuitenkin enintään eura. Krvausrahast krvaa vain ei-ammattimaisten sijittajien saamisia. Krvausrahastn suja ei myöskään kata sijitusrahasttimintaa. 19(20)

20 15. TUOMIOISTUIMEN ULKOPUOLISET OIKEUSSUOJAKEINOT Palveluun liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee aina ttaa yhteyttä Privanet Capital Marketsiin sekä ilmittaa palveluun liittyvästä virheestä ja siihen mahdllisesti liittyvästä vaatimuksestaan ensisijaisesti Privanet Capital Marketsille. Js Privanet Capital Marketsin ja asiakkaan välillä ei päästä neuvtellen ratkaisuun, vi asiakas pyytää Vakuutus- ja rahitusneuvnnasta apua tilanteen selvittämisessä tai viedä erimielisyyden ratkaistavaksi arvpaperilautakuntaan. Vakuutus- ja rahitusneuvnnasta puhelinnumer n ja Internet-sivu Arvpaperilautakunta neuv, hjaa ja etsii ratkaisuja asiissa, jtka kskevat arvpaperi-markkinalainsäädäntöä ja siihen liittyvien viranmaismääräysten sisältöä, sijituspalvelu-spimusten ehtjen sveltamista, hyvää arvpaperikauppatapaa sekä muuta arvpaperikäytäntöä. Palvelu n maksutnta ja n käytössä kaikille ei-ammattimaisille sijittajille, jtka vat asiakassuhteessa sijituspalveluyritykseen, pankkiin tai rahastyhtiöön. Arvpaperilautakunnan puhelinnumer n Lisätietja saa Arvpaperilautakunnan Internetsivuilta 20(20)

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Osake, rahasto, vakuutus vai PS-tili verotuksen kannalta? Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Osake, rahasto, vakuutus vai PS-tili verotuksen kannalta? Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Osake, rahast, vakuutus vai PS-tili vertuksen kannalta? Juha-Pekka Huvinen Vernmaksajain Keskusliitt + Vertiet Oy Sijituskhteet Hajautus vaatii päämaa. Hajautus tehtävissä pienellä päämalla. Riippuu palveluntarjajasta.

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti.

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti. (1)6 TARJOUSPYYNTÖ UIMAHALLIN KEMIKAALEISTA Tuusulan kunnan liikuntapalvelut pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Tuusulan uimahallissa käytettävistä vedenpuhdistuskemikaaleista

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. Nasdaq Nordic -säännöt, VERSIO 2.7

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. Nasdaq Nordic -säännöt, VERSIO 2.7 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös Nasdaq Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat:

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat: 1 Tietsuja 22.4.2013 Yksityisyytesi sujaaminen n Genwrth Financialille erittäin tärkeää. Arvstamme luttamustasi ja haluamme kerta, miten keräämme, sujaamme ja käytämme henkilötietjasi. Miten käytämme ja

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Porrastuotejärjestelmät

Porrastuotejärjestelmät Prrastutejärjestelmät 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti ja varmentaminen... 2 4.1. Lähtötietjen tarkastus...

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto Vimassa Maa- ja metsätalusministeriön tietpalvelukeskuksen (Tike) hinnast 1 Vimassa SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut ja tiettutteet... 4 Maatalustilastt.fi

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Dnr 21/021/2011 Hajautetun hjelmisttutantprsessin hjauspalvelut (Dnr 21/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille Valtiknttri Asiakirja 1 (17) Hallinnn hjaus Valtiknttri 28.9.2011 Tilaustenhallinnan kknaispalvelu 9.2 Tilha-hje timittajille Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq=

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq= KOULUTUSKESKUS SALPAUS J'"',;;.. :2fJ1 ~ Opetus- ja kulttuuriministeriö SAAPUUT. / /.. PL29 00023 Valtineuvst Dnr.. Päijät-Hämeen kulutusknserni Paasikiven katu 7 15110LAHTI TIEDOKSI j(an nl /c"-. kuus;",

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton yleisiä periaatteita koskien valintoja

Melonta- ja soutuliiton yleisiä periaatteita koskien valintoja Sumen melnta- ja sutuliitt ry 20.2.2014 Melnta- ja sutuliitn yleisiä periaatteita kskien valintja a. Valinnat ja taludellinen tuki Valinnat hyväksyy SMSL:n Kilpailu- ja valmennusvalikunta lajivastaavan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016 1(9) 25.03.2015 Saarijärven kaupunki / tuttajapalvelut Perusturvaliikelaits Saarikka SSYP Kiinteistöt Oy TARJOUSPYYNTÖ Puitespimus 2015-2016 Tuntivelitusphjaiset rakennus-, sähkö-, LV- ja IV-työt Pyydämme

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Pihlajalinna julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan alustavan hintavälin

Pihlajalinna julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan alustavan hintavälin PIHLAJALINNA OY YHTIÖTIEDOTE 22.5.2015, KLO 13.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi).

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi). 1 TIEDONANTOPOLITIIKKA MALLI 1 Jhdant Pörssiyhtiöiden, viranmaisten ja pörssin mudstama työryhmä n yhteistyössä IR-yhdistys r.y:n edustajien kanssa laatinut yleisen tiednantplitiikka-mallin ja päätöksentekpuita

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Ohjelmist- ja järjestelmätestauspalvelut (Dnr 32/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE Elokuu 2014 ILMOITUS ASIAKASLUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulaki velvoittaa sijoituspalveluyrityksen luokittelemaan asiakkaansa ja noudattamaan tiettyjä menettelytapoja sijoituspalveluja tarjottaessa. Asiakasluokittelu

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän.

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän. HYVÄ USL - JÄSEN! Jäsentiedte nr 1 OSA A 29.1.2009 YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ - Kustannusindeksi - SKAL kuljetusbarmetri - Kabtaasi määräyksiä kiirehditään Sumessa - Taluden näkymät - Kuljetusyrittäjän

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714 I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 Krjaus- ja energia-avustushje 2016 28.1.2016 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuden 2016 krjausavustuksia myönnettäessä nudatetaan lakia asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus Yrityksen maksut -palvelu Palvelukuvaus Sisällys 1 Sanmakuvaukset... 3 1.1 Maksutimeksiant asiakkaalta pankkiin... 3 1.2 Palaute pankista asiakkaalle... 3 1.3 Maksun peruutuspyyntö... 4 2 Edellytykset...

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Lukuvusi 2010 11 Opintjen suunnittelu ja pintneuvnta Opintjen suunnittelu n lennainen sa piskelua. Suunnittelu alkaa j sillin, kun piskelija saa tiedn piskelupaikasta ja hyväksymiskirjeen mukana perustietja

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1(12) Dnr 114/010/12 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Kumaa jhtkunnan 16.11.2010 vahvistaman työjärjestyksen 2(12) Sumenlinnan hitkunnan jhtkunta n Sumenlinnan hitkunnasta 17. helmikuuta 1989 annetun

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot