TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016"

Transkriptio

1 1(9) Saarijärven kaupunki / tuttajapalvelut Perusturvaliikelaits Saarikka SSYP Kiinteistöt Oy TARJOUSPYYNTÖ Puitespimus Tuntivelitusphjaiset rakennus-, sähkö-, LV- ja IV-työt Pyydämme tarjustanne Saarijärven kaupungin, Perusturvaliikelaits Saarikan ja SSYP Kiinteistöt Oy:n hallinnimien tiljen kunnssapitn liittyvistä tuntivelitusperusteisista pienistä rakennus-, sähkö-, LV- ja IV-töistä. Kyseessä n puitespimusjärjestely vusille ja spimuksessa n mahdllisuus yhden (1) vuden ptin 1 TEHTÄVIEN SISÄLTÖ Töiden sisältö ja laajuus määräytyy tapauskhtaisesti ja ne svitaan jkaiselle hankkeelle erikseen. Tehtävät kstuvat pääsääntöisesti pienistä kaupungin ja SSYK Kiinteistöt Oy:n kiinteistöihin tehtävistä muuts-, krjaus-, perusparannus- ja laajennustöistä Rakennuskhteet sijaitsevat Saarijärven kaupungin alueella. Khteina vat Saarijärven kaupungin ha Perusturvaliikelaits Saarikan mistamat tai hallinnimat julkiset hallint- ja timisttilat, päiväkdit, kulut, ssiaali- ja terveydenhulln tilat, kulttuuri-, liikunta- ja nurispalveluiden tilat ja asunttimen tilat (vukra-asunnt). Khteina vat myös kunnallistekniikan sekä vesi- ja viemärilaitksen khteet. SSYP Kiinteistöt Oy:n tilat vat pääsin tellisuus, liike- ja timisttilja. Vusittainen arviitu stvlyymi yhteensä tehtäväalittain (kaupunki + SSYPK), Ilmitetut hankintavlyymit eivät sid tilaajia rakennustyöt tarvikkeineen LV työt tarvikkeineen IV-työt tarvikkeineen Sähkötyöt tarvikkeineen

2 2(9) 2 HANKINTAMENETTELY Hankintamenettelynä käytetään puitejärjestelyä jhn timittajat valitaan avimella menettelyllä. Hankinnassa nudatetaan lakia julkisista hankinnista 3 ASIOINTIKIELI Töissä käytettävä asiintikieli n sumi 4 SOPIMUSAIKA Spimuskausi Tilaajat pidättävät ikeuden jatkaa spimusvutta yhden (1) vuden ptikaudella. 5 TARJOUSHINTA Tarjtun yksikköhinnan tulee sisältää: töihin liittyvä välitön työnjht palkan sivukulut ja lisät sekä muut yleiskulut (mm. vaatetus, puhelin, työkalukrvaukset, päivärahat, laskutus yms. ) mien jälkien siivus sekä työstä syntyvien jätteiden lajittelu ja siirt jätehultmääräyksien mukaisesti tilaajan sittamaan paikkaan työmaalla materiaalin vastaantt, varastinti, sujaus ja siirt työkhteeseen työssä käytettävät nrmaalit työ- ja sujavälineet, käsi- ja sähkötyökalut sekä alle 3 m krkeat telineet Erikseen pyydämme ilmittamaan työnjhdn tuntihinnan jta käytetään erikseen tilattavissa selvitys-, tarkastus- tai kustannusarvin tilaustehtävissä Tarvikkeiden hankinnasta svitaan työmaakhtaisesti erikseen. Erilaisten urakitsijiden hankkimien tarvikkeiden, materiaalien yms. hinnat maksetaan materiaalitimittajan laskun mukaan lisättynä 5% yleiskustannuslisällä 6 MATKAKUSTANNUKSET Matkakustannuksista tai matka-ajasta ei makseta erillistä krvausta lukuun ttamatta khteita, jiden etäisyys Saarijärven Virasttallta laskettuna n yli 10 km, hyväksytään matka-ajan ja km-krvauksen laskuttaminen 10 km ylittävältä salta. Matkakustannusten velitusperusteet Verhallinnn hjeistuksen mukaisesti

3 3(9) 7 TYÖSSÄ KÄYTETTÄVÄN HENKILÖSTÖN JA TARJOAVAN YRITYKSEN VÄHIMMÄISKELPOISUUSEHDOT Työssä käytettävälle henkilöstölle ja tarjavalle yritykselle asetetaan seuraavia vähimmäiskelpisuusehtja: Rakennustekniset työt: työssä käytettävällä henkilöstöllä tulee lla rakennustekniikan ammattitutkint ja vähintään kahden vuden työkkemus rakennusteknisistä töistä, tai mikäli henkilöllä ei le ammattitutkinta, niin vaaditaan vähintään viisi vutta rakennusalan mnipulista työkkemusta jka sitettava tarjuksen mukana timitettavin selvityksin Vedeneristystöissä käytettävällä henkilöstöllä tulee lla märkätilaasentajan sertifikaatti (aliurakitsijan käyttö n mahdllista) Tarjajan tulee vida asettaa rakennusvalvntaviranmaisen hyväksymä vastaava työnjhtaja töihin jissa sitä edellytetään (aliurakitsijan käyttö n mahdllista) Sähkötekniset työt työssä käytettävällä henkilöstöllä tulee lla sähköalan ammattitutkint ja vähintään kahden vuden työkkemus sähköasennustöistä Tarjavalta asennusliikkeen vastuuhenkilöllä tulee lla vähintään Tukes S2-pätevyys LV-työt ja IV-työt työssä käytettävällä henkilöstöllä tulee lla LV- tai IV-alan ammattitutkint ja vähintään kahden vuden työkkemus k. alan töistä, tai mikäli henkilöllä ei le ammattitutkinta, niin vaaditaan vähintään viisi vutta LV-alan / IV-alan mnipulista työkkemusta jka sitettava tarjuksen mukana timitettavin selvityksin Tarjajan tulee vida asettaa rakennusvalvntaviranmaisen hyväksymä vastuunalainen työnjhtaja töihin jissa sitä edellytetään (aliurakitsijan käyttö n mahdllista) Tarjuksen liitteeksi tulee timittaa selvitykset käytettävän henkilöstön kulutuksesta ja kkemuksesta. Mikäli vaaditut vähimmäiskelpisuusehdt eivät täyty, tullaan tarjus hylkäämään. Työmaalla työskentelevillä henkilöillä tulee lla työturvallisuuskrtti ja tulityökrtti, tai tarjajan tulee tarjuksessaan situtua sellaiset hankkimaan ennen töiden alittamista 8 TILAAJAVASTUULAKI Tarjajan Tilaajavastuulain mukaisten velvitteiden tulee lla mitteettmasti

4 4(9) hidettu. Tarjuksen allekirjituksellaan tarjaja vakuuttaa että k. asiat vat hidettu. Selvityksiä ja tdistuksia ei tarvitse liittää tarjukseen. Tarjaja situtuu ennen valintapäätöstä timittamaan hyväksyttävät tdistukset ja selvitykset tilaajalle. Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset vat seuraavat: Tilaajavastuu.fi:n Lutettava Kumppani yritysraprtti tai Rakentamisen Laatu RALA ry:n pätevyysrekisteristä tulstettu ajantasainen yritysraprtti sekä kaupparekisterite tai tdistus tai muu lutettava selvitys seuraavista: selvitys merkinnästä ennakkperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvnlisävervelvllisten rekisteriin (Patentti ja rekisterihallituksen ja verhallinnn yhteinen yritystietjärjestelmä), kaupparekisterite, tdistus verjen maksamisesta tdistus eläkevakuutuksen ttamisesta ja eläkevakuutusmaksujen surittamisesta tdistus tapaturmavakuutuksesta. selvitys työhön svellettavasta työehtspimuksesta tai keskeisistä työehdista, Mikäli tarjajalla n vervelkaa tai erääntyneitä eläkevakuusmaksuja sekä Tilaajavastuu.fi tai RALA -raprteissa n näitä kskeva häiriömerkintä, tulee lisäksi esittää: vervelkatdistus ja selvitys siitä, että vervelkaa kskeva maksusuunnitelma n tehty erääntyneitä eläkemaksuja kskeva maksuspimus n tehty Esitetyt tiedt, tdistukset ja selvitykset eivät saa lla annettaessa klmea kuukautta vanhempia. Valittujen spimuskumppaneiden tulee situtua liittymään tilaajavastuu.fi järjestelmään heti spimuskauden alettua. 9 ALIURAKOITSIJAT Aliurakitsijiden käyttäminen edellyttää tilaajan hyväksyntää. Aliurakitsijista n timitettava ennen työhön ryhtymistä vastaavat Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja tdistukset Aliurakitsijan tulee täyttää khdan 7. mukaiset kelpisuusehdt. Puitespimuskumppani vastaa alihankkijansa työstä kuin mastaan.

5 5(9) 10 VAKUUTUKSET Tuttajalla tulee lla vimassaleva timinnan vastuuvakuutus, vähintään Tdistus liitettävä tarjukseen. 11 HANKINTA PUITESOPIMUKSISSA Puitespimuskumppaneita valitaan valita klme (3) seuraaville alille kullekin: rakennustekniset työt sähkötyöt LV työt IV - työt kaikkein valittujen kumppaneiden kanssa laaditaan spimukset siten että Saarijärven kaupunki tekee mat spimukset ja SSYP Kiinteistöt Oy mat spimukset Yksittäisissä timeksiannissa käytetään ensisijaisesti tarjuskilpailussa edullisimmaksi sittautunutta tarjajaa. Tilaajalla n ikeus tilata töitä tarjuskilpailussa seuraavaksi tulleelta tuttajalta, mikäli ensisijaiseksi tuttajaksi valittu n jstain syystä estynyt tekemään tilaajan haluaman hankkeen tiettynä ajankhtana. Tilaajalla n myös ikeus hankkia jhnkin tiettyyn tehtävään tiselta ja kalliimmalta tuttajalta erityissaajia, kuten js vaaditaan vaativuudeltaan ja tarkkuudelta pidemmän kkemuksen maavaa henkilöä (esim. lattiavalut, lattiantasite työt, jsta vidaan lettaa levan etua ja taludellista säästöä tilaajalle). LVIS töiden salta tällaisia tehtäviä vivat lla esim. öljykattilan hult ja jäte- ja viemärilaitksen hulttyöt. Js tilaaja arvii timeksiannn ylittävän eura, tulee tuttajan pyydettäessä antaa tehtävästä eritelty hinta-arvi ja esittää se tilaajalle hyväksyttäväksi ennen työn alittamista Ismmat yksittäiset tai muutin vaativammat puitespimuksen piiriin kuitenkin katsttavat hankekknaisuudet vidaan kilpailuttaa erikseen puitespimuskumppaneiden kesken ns. minikilpailutuksena Tilaajalla n ikeus sana spimus irti ja alkaa käyttämään tarjuskilpailussa tiseksi tullutta tuttajaa, mikäli humautuksista hulimatta työt ei edisty nrmaalissa arviidussa aikataulussa tai jäävät kesken tai aiheuttavat tistuvasti ngelmia, esim. pölynhallinnan tai työturvallisuusasiiden laiminlyönnin salta.

6 6(9) 12 TOIMITUSAIKA Tuttajalla tulee lla valmius ryhtyä töihin yhden viikn sisällä tilauksesta. Tuttajalla n velvllisuus ilmittaa tilaajalle välittömästi mahdllisesta esteestä jllin tilaajalla n ikeus valita tinen tuttaja tteuttamaan k. hanketta. Tilaaja pyrkii suunnittelemaan ja ilmittamaan töistä mahdllisemman varhaisessa vaiheessa. Ennalta-arvaamattmissa ja kiireellisissä töissä tilaaja varaa ikeuden tilata työt heti tteutettavaksi siltä spimustuttajalta jlla n vapaita resursseja tarjlla. Mikäli spimustuttajat eivät pysty kiireellisiä töitä tteuttamaan, niin tilaajalla ikeus tilata työ suritettavaksi myös muilta yrityksiltä 13 SOPIMUSASIAKIRJAT Hankkeessa nudatetaan seuraavia spimusasiakirjja: tarjuspyyntöasiakirjat spimus tarjus YSE98 Rakennusurakan yleiset spimusehdt Asiakirjjen keskinäinen järjestys n edellä mainittu. 14 SOPIMUSEHTOJA Tuttajalla n ikeus spimuskauden aikana muuttaa hintaa vain palvelun yleisten kustannuskehityksen mukaan. Tuttajan n timitettava hinnanmuutsilmitus kirjallisesti vähintään kaksi (2) kuukautta ennen hinnanmuutksen vimaantula. Tuttajan n esitettävä asianmukainen selvitys kustannuksista ja hinnanmuutksen syistä. Ensimmäinen spimushinnan tarkistus vidaan surittaa aikaisintaan alkaen. Js tilaaja ja tuttaja eivät pääse yhteisymmärrykseen hinnan muuttamisesta, n tilaajalla ikeus sana spimus irti ja päättymään siitä hetkestä kun uusi hinnan krtus astuu vimaan. Js tilaaja hyväksyy tuttajan hinnan (tehtävä kirjallinen spimus, jlla vidaan tdeta hyväksyntä), jatketaan spimuskautta uusilla hinnilla svitusta ajankhdasta alkaen. Palvelun tuttajalle tulee kustakin hankkeesta nrmaali asennus- ja rakennustöiden takuuaika 24kk. Tuttaja vastaa työmaakhteen ssiaali- tauk- ja varasttiljen järjestämisestä. Mikäli työmaakhteessa n vesi-, viemäri- ja sähköjärjestelmä, tuttajalla ikeus käyttää niitä.

7 7(9) 15 TYÖTURVALLISUUS JA PÖLYNHALLINTA Tuttajan tulee nudattaa kaikkia työturvallisuutta kskevia lakeja ja määräyksiä. Työskennellessä n käytettävä asianmukaisia sujavarusteita kuten turvakenkiä, sujakypärää ja sujalaseja. Työmaalla työskentelevillä henkilöillä tulee lla työturvallisuuskrtti ja tulityökrtti. Henkilöillä tulee lla esillä kuvallinen henkilökrtti jsta ilmenee työntekijän nimi, työnantajan nimi ja työntekijän vernumer Puhtauden- ja pölynhallinnan salta nudatetaan tarjuspyynnön liitteenä levaa Puhtaudenhallintahjetta sveltuvin sin. Erityisesti n humiitava pölyävissä töissä työalueen sastinti, alipaineistus ja pölyämättömien työmenetelmien ja välineiden käyttö. Tuttaja vastaa kustannuksellaan timenpiteistä, kuten esimerkiksi ylimääräiset siivukset tms., jtka aiheutuvat Puhtaudenhallintahjeen laiminlyönneistä 16 PÄÄTOTEUTTAJA JA TYÖTURVALLISUUSKOORDINAATTORI Yhteisellä työmaalla rakennusteknisten töiden tuttaja vastaa lähtökhtaisesti kaikista päätteuttajan velvitteista. Mikäli kyseessä n työmaa jssa talteknisten töiden tuttaja n pääasiallinen timija, vastaa k. timija päätteuttajan velvitteista. Tarvittaessa n asiasta svittava etukäteen ja kirjaus dkumentitava. Kaupungin khteissa työturvallisuuskrdinaattrina timii erikseen nimettävä k. khteen tilaaja ja SSYP Kiinteistöt Oy:n khteissa Mark Misi. 17 LASKUTUS, MAKSUEHTO JA KÄÄNNETTY ARVONLISÄVERO Laskutus tapahtuu vain sähköisenä laskutuksena, spimuskumppaneille timitetaan erilliset laskutussitteet. Saarijärven kaupunki kuuluu rakentamispalveluiden käännetyn arvnlisävern piiriin, SSYP Kiinteistöt Oy:n laskut timitetaan arvnlisäverllisina. Laskutus tms. lisä ei sallita. Palvelu vidaan laskuttaa kun sitä vastaava suritus n hyväksytty. Laskuun tulee liittää tuntilistat ja materiaalilaskut. Maksueht 21 pv nett 18 HANKINTAMENETTELYN AIKATAULU - Hankintailmitus Hilmassa ja kaupungin verkksivuilla Tarjusten jättöaika kl 14:00 - Spimuksen alkamisaika tukkuu 2015

8 8(9) 19 TARJOUS Tarjus tulee antaa heisella lmakkeella ja se n timitettava tarjuspyyntökirjeessä mainittuun sitteeseen viimeistään tarjuspyyntökirjeessä ilmitettuna ajankhtana. Tarjukseen n liitettävä tarjuslmakkeella mainitut tdistukset ja selvitykset. Tarjusten avaamisen jälkeen tilaaja vi käydä tarjajien kanssa neuvtteluja tarjusten sisällöstä ja yksityiskhdista. Tarjus timitetaan suljetussa kirjekuressa kl 14:00 mennessä sitteella: Saarijärven kaupunki kirjaam PL Saarijärvi Tai sähköpstilla sitteella Kureen tai sähköpstin tsikkriville merkintä puitespimustarjus RAK- / SÄH- / LV- / IV -työt sen mukaan mitä tarjus kskee. Tarjuksen tulee lla vimassa kaksi (2) kuukautta tarjuksen viimeisestä jättöpäivästä 20 VAIHTOEHTOISET TARJOUKSET TAI OSATARJOUKSET Vaihtehtiset tarjukset tai satarjukset eivät le sallittuja 21 VALINTAPERUSTEET Vähimmäiskelpisuusehdt täyttävien tarjajien salta valinta suritetaan edullisimman hinnan perusteella. Tilaajat (kaupunki, Perusturvaliikelaits Saarikka ja SSYP Kiinteistöt Oy) tekevät mat hankintapäätöksensä ja mat spimuksensa Rakennustöiden salta vertailuhinta lasketaan seuraavasti: 70% x RAM + 30% RM = vertailutuntihinta

9 9(9) 22 HYLKÄÄMISPERUSTEET Tarjus hylätään js tarjuspyynnössä esitetyt sveltuvuusvaatimukset eivät täyty tai tarjus ei muilta sin vastaa tarjuspyyntöä tai js tarjus n saapunut myöhässä. 23 LISÄTIEDOT Mahdlliset tarjuksen laadintaa kskevat kysymykset n esitettävä kirjallisesti viimeistään kl 14:00 mennessä sähköpstitse sitteella Otsikkna tulee lla lisätietpyyntö puitespimus Vastaukset kirjataan Saarijärven kaupungin verkksivuille sitteessa Saarijärvellä Vesa Rnkainen tekninen jhtaja Saarijärven kaupunki Mark Misi timitusjhtaja SSYP Kiinteistöt Oy Liitteet: tarjuslmakkeet puhtaudenhallintahje turvallisuusasiakirja

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti.

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti. (1)6 TARJOUSPYYNTÖ UIMAHALLIN KEMIKAALEISTA Tuusulan kunnan liikuntapalvelut pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Tuusulan uimahallissa käytettävistä vedenpuhdistuskemikaaleista

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA ASIANTUNTIJAPALVELUSTA Sisällys 1. Hankinnan perustiedt...

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen Heta - Henkilökhtaisten Avustajien Työnantajien Liitt ry:n ja Julkisten ja hyvinvintialjen Liitt JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Tällä työehtspimuksella

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen UBIIKKI HELSINKI-VANTAA, PILOTTI 2 VAIHTOMATKUSTAJAPROSESSIN OHJAUS Airprt Cluster Finland pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön mukaisesti Helsinki-Vantaan lentasemalla piltitavasta visuaalisesta matkustajahjauskrtista

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE 14.4.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE 14.4.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI s.1/17 Tilaaja: Ääneksken kaupunki Hallintkatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Hanke: URAKKARAJALIITE -jaettu urakka alistamisehdin s.2/17 1 RAKENNUSKOHDE 1.1 Khteen kuvaus Nimi: Kunta: Äänekski Osite: Lssintie 19 Krjauskhteen

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 10067-2014 Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Yhteyspiste(et): Hankinta- ja logistiikkakeskus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä.

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) KASVUINNO-PROJEKTIN GRAAFISEN ILMEEN JA MARKKINOINTIMATERIAALIEN SEKÄ KASVUINNO- PROJEKTIN WWW SIVUSTON SUUNNITTELU JA TEKNINEN TOTEUTUS Hankkeen päätteuttajana timii Lestijärven kunta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 4/2008 Järjestelytimikunta Paikka Halikn kunnanvirast, valtuustsali Aika 26.2.2008 kl 8.30 9.35 Läsnä Nummental Juhani puheenjhtaja Pölönen Päivi varapuheenjhtaja Björkqvist Anders jäsen

Lisätiedot

AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VUOSITARJOUSPYYNTÖ VUOSILLE 1.9.2015 31.8.2017+YHDELLE OPTIOVUODELLE

AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VUOSITARJOUSPYYNTÖ VUOSILLE 1.9.2015 31.8.2017+YHDELLE OPTIOVUODELLE 28.5.2015 Tilaaja: Turun Kiinteistöliikelaitos PL 11 20101 Turku Kiinteistoliikelaitos MVi/TG Hanke: Aikaveloituksella tehtävät talotekniikan sähkötekniset työt AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE

CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE URAKOITSIJAOHJE 1 (18) CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE URAKOITSIJAOHJE 2 (18) Caruna Oy:n ja Caruna Esp Oy:n yleishjeet sähköurakitsijille ja -suunnittelijille Sisällysluettel

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu vimaan 4.2.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO... 3 Talnrakennushankkeen prsessin päävaiheet... 3 Hankeryhmä... 4 Hankeprsessi tiivistettynä... 4 1. Esitys

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ TOIMITILOJEN KORJAUS. JA KUNNOSSAPITOTYÖT, SÄHKÖTYÖT PUITESOPIMUS 2015-2016 putkitöiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32754 Päiväys 09.06.2015

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32754 Päiväys 09.06.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32754 Tikkalan koulun laajennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maire Ylisirniö Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

SUORITE- KÄSIKIRJA. Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitos. Päivitetty 1.1.2014 Laskentasihteeri Tarja Suikki

SUORITE- KÄSIKIRJA. Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitos. Päivitetty 1.1.2014 Laskentasihteeri Tarja Suikki SUORITE- KÄSIKIRJA Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaits Päivitetty 1.1.2014 Laskentasihteeri Tarja Suikki Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaits SUORITEKÄSIKIRJA

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot