Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti."

Transkriptio

1 (1)6 TARJOUSPYYNTÖ UIMAHALLIN KEMIKAALEISTA Tuusulan kunnan liikuntapalvelut pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Tuusulan uimahallissa käytettävistä vedenpuhdistuskemikaaleista sekä höyrysaunan desinfiinti-hajusteaineista kahden (2) vuden hankintakaudelle (Opti vusille 2015 ja 2016). Hankintaspimus tehdään kahdeksi vudeksi ajalle ja mahdllisesti kahden vuden ptikaudeksi hankintakausille Optin käyttämisestä päättää Tuusulan kunta ja sen käytöstä tehdään päätös mennessä. Tuusulan kunta ei situdu spimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tutteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti. 1. HANKINTAMENETTELY, HANKINNASTA ILMOITTAMINEN JA ASIAKIRJAJULKISUUS Hankinnassa ja spimusten laadinnassa nudatetaan vimassa levaa lakia julkisista hankinnista (348/2007, jäljempänä hankintalaki), Valtineuvstn asetusta julkisista hankinnista (614/2007) sekä JYSE-94:n ehtja (Julkisten hankintjen yleiset spimusehdt). Tarjuskilpailu suritetaan avimena menettelynä. Hankinta ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kansallisen kynnysarvn. Hankintailmitus n julkaistu Hilma-ilmituspalvelussa sitteessa sekä Tuusulan kunnan Internet-sivuilla 2. TARJOUSTEN KÄSITTELY Määräajan jälkeen saapuneet tarjukset hylätään avaamattmina. Määräaikana saapuneet tarjukset avataan tarjusten avaustilaisuudessa, jka ei le julkinen. Tarjajien ja tarjusten käsittely tteutetaan klmessa vaiheessa: 1. Tarjajan sveltuvuuden arviinti 2. Tarjuksen tarjuspyynnönmukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjusten vertailu 2.1 Tarjajan sveltuvuutta kskevat vaatimukset Tarjajan n täytettävä seuraavat rahituksellista ja taludellista tilannetta kskevat vaatimukset sekä timitettava sveltuvuuden tdentamiseksi tarjuksen liitteenä k. asiakirjat ja/tai selvitykset: 1. Tarjaja n merkitty kaupparekisteriin, ennakkperintälain mukaiseen ennakkperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvnlisävervelvllisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä timitettava kaupparekisterite

2 (2)6 2. Tarjaja n hulehtinut verjen, ssiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta timitettava tdistus maksetuista verista, mahdllisista vervelista ja/tai velkajärjestelyistä timitettava työeläkekassan, vakuutusyhtiön/-öiden tdistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen surittamisesta 3. Tarjajalla n vimassaleva vastuuvakuutus timitettava vakuutusyhtiön/ vakuutusyhtiöiden tdistukset timinnan vastuuvakuutuksen vimassalsta yksityisenä elinkeinnharjittajana timivalla n ltava vimassaleva yrittäjien eläkelain mukainen YEL- vakuutus 4. Tarjajalla n hankinnan kkn ja laatuun nähden riittävät taludelliset, tekniset ja timinnalliset edellytykset suriutua hankinnan tteuttamisesta tarjuspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. timitettava vahvistetut tilinpäätösasiakirjat edelliseltä tilikaudelta tai vaihtehtisesti lutettavat muut selvitykset/ tdistukset vakavaraisuudesta ja maksukyvystä selvitys (vi lla tarjajan itsensä laatima) tarjajan käytössä levasta laadunhallinta- ja/tai ympäristöjärjestelmästä sekä sen auditinnista. 5. Tarjaja käyttää alihankintatyötä tai hän tulee käyttämään sitä spimuskauden aikana, tai käyttää vukratyövimaa tai ulkmaalaista työvimaa tarjajan vakuutus siitä, että alihankkijat täyttävät khdissa 1-4 vaaditut sveltuvuusehdt. selvitys alihankintatyöhön svellettavasta työehtspimuksesta tai keskeisistä työehdista ennen spimuksen allekirjitusta Tdistukset/ selvitykset eivät saa lla klmea kuukautta (3 kk) vanhempia tarjuksen jättöpäivästä laskettuna. Em. sveltuvuusehtjen täyttymättömyyden lisäksi tarjaja vidaan sulkea pis tarjuskilpailusta hankintalain 53 ja 54 :ien mukaisin pissulkuperustein. 2.2 Tarjuksen tarjuspyynnönmukaisuus Tisessa vaiheessa tarkistetaan tarjuspyynnön vaatimusten täyttyminen niiden tarjajien salta, jtka täyttivät sveltuvuutta kskevat vaatimukset. Tarjuksen tarjuspyynnönmukaisuus edellyttää, että tarjus liitteineen n tehty tämän tarjuspyynnön sisällön vaatimusten mukaisessa mudssa ja kaikki pyydetyt tiedt n ilmitettu pyydetyssä mudssa sekä mahdlliset liitetiedstt täytetty vaaditulla tavalla. Tarjushinnat n ehdttmasti tarjttava liitteenä 1 levalla tarjuslmakkeella. Liitteeseen ei saa tehdä muutksia. Hankintayksiköt pidättävät itsellään ikeuden hylätä tarjuksen, jka ei le liitteen mukainen. Tarjus n tehtävä kirjallisesti, sumen kielellä. Kaikkien liitteiden ja esitettyjen dkumenttien n myös ltava sumenkielisiä. Muilla kuin sumen kielellä tehdyt tarjukset hylätään tarjuspyynnön vastaisina. Jättämällä tarjuksen tähän tarjuspyyntöön tarjaja hyväksyy tarjuspyynnössä ja sen liiteasiakirjissa levat ehdt.

3 (3)6 2.3 Tarjusten vertailu Tarjusten vertailuun hyväksytään vain ne tarjajat, jtka täyttävät sveltuvuusehdt ja tarjukset, jtka täyttävät tässä tarjuspyynnössä asetetut ehdt. Päätös tarjajan sveltuvuudesta sekä tarjuksen tarjuspyynnön vaatimusten mukaisuudesta tehdään ennen tarjusten vertailua. Tarjukset n tehtävä liitteenä levalla tarjuslmakkeella 1. Tarjukseen n liitettävä kaikkien tarjttujen tutteiden tuteselsteet sekä käyttöturvatiedtteet ja muut mahdlliset käyttöä tai tutetta kskevat tiedt. Tarjusten tulee lla khdassa "3.1. Hankinnan sisältö ja kuvaus" mainittujen tutteiden mukaisia. Jkaisesta aineesta n annettava erillishinta Osatarjus Osatarjuksia ei hyväksytä Vaihtehtiset tarjukset Vaihtehtisia tarjuksia ei hyväksytä Tarjuksen muut hylkäämisperusteet Mikäli tarjuksessa vedtaan tarjajan miin/ alan muihin yleisiin spimusehtihin, vat ert tämän tarjuspyynnön ehtihin yksilöitävä tarjuksessa. Mikäli k. ehdt vat ristiriidassa tämän hankinnan ehtjen kanssa, tarjus hylätään tarjuspyynnön vastaisena. Tuusulan Kunta pidättää ikeuden lla hyväksymättä sittain tai kknaan mitään jätetyistä tarjuksista tai keskeyttää hankinta perustellusta syystä. 3. TARJOUKSEN SISÄLTÖ JA HANKINNAN SISÄLLÖN EHDOTTOMAT VAATIMUKSET 3.1. Hankinnan sisältö ja kuvaus Hankinta kstuu seuraavista kemikaaleista menekeittäin. Hypklriitti (10 % NaCl 2), säiliön kk 800 l. Tämänhetkinen kulutus keskimäärin 2000 l/kk. Rikkihapp 37 % :n lius, 30 litran kannuissa. Tämänhetkinen kulutus keskimäärin 200 l/kk. Dinflc- sastusaine, 30 litran kannuissa Tämänhetkinen kulutus keskimäärin 8 kg/kk. Desif 10 tai vastaava aine, jalkjen ja höyrysaunan desifinti 10 %:n lius, 20 litran kannuissa. Tämänhetkinen kulutus keskimäärin 150 l/kk. Höyrysaunahajuste Menthl tai Eucalyptys, 10 litran kannuissa. Tämänhetkinen kulutus keskimäärin 10 l/kk.

4 (4) Hinta, hinnan ilmittaminen, hinnanmuutkset, pti Tarjushinnat n esitettävä arvnlisäverttmina (alv. 0 %) kiinteinä eurmääräisinä netthintina, jista kaikki myönnettävät alennukset n vähennetty. Hintjen tulee sisältää kaikki timituksesta, laskutuksesta ja tilausten käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Hinnat ilmitetaan liitteenä levalla tarjuslmakkeella kahdella (2) desimaalilla. Laskentakaavjen käyttö " /l ja /kg" - sarakkeessa n kielletty. Kaikille tutteille, jkaiselle riville tuteryhmittäin n tarjttava hinta. Muiden tutteiden hinnat tulee tarjta ilmittamalla alennus % tuteryhmittäin hinnastn hinnista (alv. 0 %). Tarjttujen hintjen tulee lla sitvia saakka. Vudelle 2014 hintja vidaan tarkistaa yleistä kustannustasa vastaavaksi (hinnankrtusperusteiksi vidaan hyväksyä ainastaan verperusteiden ja tehdashintjen tms. perustellut muutkset). Hinnantarkistamisesta n ilmitettava viimeistään klme (3) kuukautta ennen tarkistusten vimaantula. Spimuskauden aikana tulee tilaajalla lisäksi lla mahdllista hyödyntää mahdlliset kampanjaetuudet. Tavarantimittajalla n velvllisuus tiedttaa etukäteen mahdllisista markkininnin edistämiskampanjistaan ja antaa tilaajalle vastaavat edut, mikäli ne vat tarjttuja hintja edullisemmat Tilausmenettelyt, timitusaika, timituseht, virheelliset timitukset, viivästysseuraamukset Tarjuksessa tulee selvittää tilausmenettelyvaihtehdt sekä kuvata sähköiset tilausjärjestelmät. Tarjuksessa n mainittava tarjajan yhteys- ja tilaushenkilö(t) sekä heidän yhteystietnsa. Tutteiden timitusaika saa lla maksimissaan 4 arkipäivää tilauksesta. Virheelliset timitukset n vitava palauttaa velituksetta. Tilaukset timitetaan tilaajan sittamaan timituspisteeseen ilman timitusmaksua. Tutteet tulee timittaa suraan tilauksen tehneen khteeseen; Tuusulan uimahalli: Rykmentintie 1, Tuusula Mikäli timitukset viivästyvät svitusta timitusajasta, tilaajalla n ikeus periä viivästyssakka 5 % jkaiselta alkavalta 7 vurkauden pituiselta ajanjakslta, jlla timittaja ylittää svitun timitusajan. Viivästyssakk lasketaan timittamattman tavaran hinnasta ja sakka peritään enintään 15 viiklta. Mikäli timitus viivästyy yhteensä 21 vurkautta, asiakkaalla n ikeus purkaa timitukseen liittyvä tilaus. Tuttamuksellisesta viivästymisestä ja siitä aiheutuvista kuluista ja vahingista, jtka ylittävät viivästyssakn määrän, n asiakkaalla ikeus periä vahingnkrvaus. Tteutuneista stista tulee lähettää seurantaraprtti kaksi (2) kertaa vudessa, jista käy ilmi stettujen tutteiden nimet sekä kappalemäärät ja hinnat yksilöityinä.

5 (5) Laskutus, maksueht ja viivästyskrk Maksueht n 14 päivää nett. Laskun tulee täyttää laskudirektiivin vaatimukset. Laskutus-, timitus- tai muita erillislisiä ei hyväksytä. Tarjuksessa tulee selvittää sähköisen laskutuksen menettelytavat. Laskuista tulee ilmetä tutteen nimi, yksikköhinta, tutenumer sekä laskun lppusumma verllisena ja verttmana ja arvnlisävert eriteltynä Alihankkijat Viivästyskrk saa lla enintään krklain mukainen. Tarjuksessa n eriteltävä, mikä sa palvelusta tutetaan alihankintatyönä. Alihankkijan nimi n mainittava tarjuksessa. Perustellusta syystä tilaaja vi kieltäytyä hyväksymästä alihankkijaa. Tarjaja vastaa alihankkijansa työstä kuin mastaan Tarjuksen tekemisestä aiheutuvat kulut Tarjajalle ei suriteta mitään krvauksia tarjuksen tekemisestä Tarjuksen vimassalaika Tarjuksen tulee lla vimassa vähintään 4 kk tarjusten viimeisestä jättöpäivästä lukien. 4. TARJOUSTEN VERTAILU, VERTAILUPERUSTE Hankinnan valintaperusteena n halvin hinta. Tarjaja antaa kaikista tarjuslmakkeessa mainituilla suureilla kaikki pyydetyt tiedt. Tarjusten vertailuhintana käytetään hintaa, jka mudstuu jkaisen aineen salta: tarjushinta kerrttuna tarjuspyynnössä ilmitetulla tämänhetkisellä kulutus/kk (Liite 1; tarjus/hintalmake). 5. HANKINTAPÄÄTÖS, HANKINTASOPIMUS JA ASIAKIRJAJULKISUUS Hankintapäätöksestä jssa timittaja n valittu, annetaan tiedksi perusteluineen kaikille asiansaisille. Kirjallinen, erillinen hankintaspimusasiakirja allekirjitetaan vasta, kun hankintapäätös n tullut lainvimaiseksi. Spimuksen sitvuus syntyy vasta, kun mlemmat sapulet vat allekirjittaneet spimusasiakirjan. Annetut tarjukset vat pääsääntöisesti julkisia asiansaisille sen jälkeen, kun hankintapäätös n allekirjitettu ja muille kuin asiansaisille, kun spimusasiakirja n allekirjitettu. Tarjukset n laadittava siten, etteivät ne sisällä liike- ja ammattisalaisuuksia. Js liikesalaisuudeksi lukiteltavia tietja sisällytetään tarjukseen, n ne esitettävä erillisellä liitteellä merkittynä ei julkinen. Asiakirjjen julkisuus ratkaistaan viranmaisten timinnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti (621/1999, julkisuuslaki). Hintatiedt vat lain mukaan julkisia.

6 (6)6 6. SOPIMUSKAUSI Valitun timittajan kanssa tehdään hankintaspimus ajalle Spimusasiakirjat ja niiden keskinäinen etusijajärjestys: 1. Hankintaspimus 2. Hankintapäätös liitteineen 3. Tarjuspyyntöasiakirjat liitteineen 4. JYSE-94, Julkisten hankintjen yleiset spimusehdt 5. Tarjusasiakirjat liitteineen 7. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN Kirjalliset tarjukset n timitettava suljetussa kirjekuressa viimeistään perjantaihin kell mennessä sitteella: Tuusulan kunta Kirjaam/Liikuntapalvelut PL 60 (Hyryläntie 16) Tuusula Kureen tunnus: "Tarjus uimahallin kemikaaleista" 8. LISÄTIEDOT Tarjuspyyntöön ja sen sisältöön liittyvät tarkentavat kysymykset sumen kielellä pyydämme timittamaan sähköpstitse sitteeseen kl mennessä. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenvet, jka julkaistaan Tuusulan kunnan Internet-sivuilla Osite: /päätöksentek/hankinnat. Tuusulassa Tuusulan kunta Liikuntapalvelut Rist Kanerva Liikuntapäällikkö LIITTEET: Liite 1: Tarjus/hintalmake Liite 2: Hankintaspimuslunns

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA ASIANTUNTIJAPALVELUSTA Sisällys 1. Hankinnan perustiedt...

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen UBIIKKI HELSINKI-VANTAA, PILOTTI 2 VAIHTOMATKUSTAJAPROSESSIN OHJAUS Airprt Cluster Finland pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön mukaisesti Helsinki-Vantaan lentasemalla piltitavasta visuaalisesta matkustajahjauskrtista

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä.

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) KASVUINNO-PROJEKTIN GRAAFISEN ILMEEN JA MARKKINOINTIMATERIAALIEN SEKÄ KASVUINNO- PROJEKTIN WWW SIVUSTON SUUNNITTELU JA TEKNINEN TOTEUTUS Hankkeen päätteuttajana timii Lestijärven kunta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

Vahingot ja varkaudet

Vahingot ja varkaudet CmpleteCare Yleistä Vahingt ja varkaudet Vakuutusturvan ehdt Tässä asiakirjassa eritellään vahinkturvan, varkausturvan ja niiden yhdistelmäturvan sisältö. Vakuutuskirjastanne ja saamastanne Dellin laskusta

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON 26.03.2012 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON YTHS pyytää kirjallista tarjousta suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankinnasta

Lisätiedot

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11. Osallistumispyyntö PKSH038-13 1 (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa

Lisätiedot