KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen"

Transkriptio

1 KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs , Opetushallitus

2 Oppilashult: petussuunnitelman perusteiden muuts Muutstarpeet: Peruspetuslain muuttumisesta seuraavat muutkset Laki peruspetuslain muuttamisesta (642/2010) Lastensujelulain (417/2008) muutkset Asetus (380/2009) neuvlatiminnasta, kulu- ja piskeluterveydenhullsta muutkset Turvallisuuden edistämiseen ja kriisitilanteisiin varautumiseen liittyvät muutstarpeet Jkelan kulusurmat. Tutkintalautakunnan raprtti, Kauhajen kulusurmat.tutkintalautakunnan raprtti , Oppilaitsten turvallisuus, työryhmän raprtti, sisäasiainministeriön julkaisu 40/2209, Heidi Peltnen 2010

3 Vimaan Neuvlatiminta, kulu- ja piskeluterveydenhult sekä ehkäisevä suun terveydenhult. Asetuksen (380/2009) perustelut ja sveltamishjeet. Helsinki Vimassa lähtien Määräaikaiset terveystarkastukset kaikille + yksilöllisen tarpeen mukaan - ppilaalle jkaisella vusilukalla, jista laajina järjestetään 1, 5. ja 8. vusilukalla tehtävät terveystarkastukset - laaja terveystarkastus: terveydenhitaja ja lääkäri arviivat, hultajan sustumuksella tarvittaessa yhteistyössä muiden ammattihenkilöiden kanssa, lapsen tai nuren terveyden lisäksi kk perheen hyvinvintia -> hultajien haastattelu, pettajan arvi (hultajan sustumuksella) - th:n tai lääkärin selvitettävä määräaikaisista tarkastuksista pisjäävien tuen tarve - laaja terveystarkastus tukee saltaan kuluselviytymistä, arviidaan myös ppilashulln yhteistyönä kk lukka- ja kuluyhteisön tilaa ja tuen tarvetta - arviidaan ppilaan erityiset tarpeet ammatinvalinnan ja jatk-piskelun salta sekä käynnistetään tarvittavien tukitimien suunnittelu (8. lk) Erikistutkimukset kuluterveydenhullssa, erikislääkäri, psykiatri, psyklgi Kuluyhteisön ja piskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden valvnta ja edistäminen Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja järjestäminen Terveysneuvnnan sisältö ja määrä. Yleinen ja täydentävä Ehkäisy- ja muu seksuaaliterveysneuvnta Terveyden- ja sairaanhitpalveluiden järjestäminen piskelijille Heidi Peltnen 2010

4 Lastensujelulain muutkset 417/2007, 88/ / Lastensujelu Lastensujelua n lapsi- ja perhekhtainen lastensujelu. Lapsi- ja perhekhtaista lastensujelua tteutetaan tekemällä lastensujelutarpeen selvitys ja asiakassuunnitelma sekä järjestämällä avhulln tukitimia. Lapsi- ja perhekhtaista lastensujelua vat myös lapsen kiireellinen sijitus ja hustaantt sekä niihin liittyvä sijaishult ja jälkihult. 3 a Ehkäisevä lastensujelu Lastensujelun lisäksi kunta järjestää lasten ja nurten hyvinvinnin edistämiseksi 2 luvun mukaista ehkäisevää lastensujelua sillin, kun lapsi tai perhe ei le lastensujelun asiakkaana. Ehkäisevällä lastensujelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvintia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensujelua n tuki ja erityinen tuki, jta annetaan esimerkiksi petuksessa, nuristyössä, päivähidssa, äitiys- ja lastenneuvlassa sekä muussa ssiaali- ja terveydenhullssa. Kun lapsi n lastensujelun asiakkaana, edellä 2 mmentissa tarkitettua tukea järjestetään sana av-, sijais- tai jälkihulta. Heidi Peltnen 2010

5 Esi- ja peruspetuksen petussuunnitelman (lunns) 5.2 Esipetuksen muu tuki Yhteistyö kdin kanssa Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestäminen 5.2. Ohjauksellinen ja muu tuki Kdin ja kulun välinen yhteistyö Kerhtiminta Ohjauksen järjestäminen Tulkitsemis- ja avustajapalvelujen järjestäminen Heidi Peltnen 2010

6 Kdin ja kulun yhteistyö petussuunnitelman lunns lähtökhtana keskinäinen kunniitus yhteinen kasvatusvastuu hulenpit ja välittäminen yhdessä vastuu yhteistyön kehittämisestä kululla vanhempien ja lapsien sallisuus kulun timintakulttuurin kehittämisessä hultajien ikeus tuntea kuluyhteisön timintamallit ja hjeet yhteistyössä tetaan humin perheiden erilaisuus, yksilölliset tarpeet sekä perheen kielellinen ja kulttuurinen tausta esipetuksessa yhteys myös varhaiskasvatukseen Heidi Peltnen 2010

7 Kdin ja kulun yhteistyö Hultajalle annetaan tieta petussuunnitelmasta, petuksen järjestämisestä, pintihin liittyvästä arviinnista, ppilaan tuen tarpeista ja tuen saannin mahdllisuuksista ja hultajan mahdllisuudesta sallistua kdin ja kulun väliseen yhteistyöhön sekä kuluyhteisön hyvinvinnin ja turvallisuuden edistämiseen. Kdin ja kulun yhteistyössä seurataan ppilaan pissalja. Kulun tulee antaa hultajille tieta ppilashulln timinnasta sekä kuluyhteisön timintamalleista ja tiedttamiskäytänteistä erilaisissa ngelmannettmuus- ja kriisitilanteissa. Hultajalle tulee antaa tieta myös ppilasta kskevien tietjen käsittelyyn, tietjensaantiin ja niiden luvuttamiseen sekä salassapitn liittyvistä kysymyksistä. Kulun tulee ppilashulln mniammatillisessa yhteistyössä käydä läpi hultajan kanssa hallinnllisiin käytänteisiin liittyvät yleiset periaatteet, hultajan yksilöidyn kirjallisen sustumuksen merkitys ppilasta kskevien ratkaisujen tekemisessä sekä yhteistyön merkitys kasvun, kehityksen ja ppimisen tukemisessa. petussuunnitelman lunns Heidi Peltnen 2010

8 Kdin ja kulun yhteistyö Paikallisen petussuunnitelman laadinta petussuunnitelman lunns Kdin ja kulun välistä yhteistyötä kskeva petussuunnitelman suus laaditaan yhteistyössä ssiaali- ja terveydenhulln timeenpann kuuluvia tehtäviä hitavien viranmaisten kanssa. Tällöin tetaan humin myös muiden kasvatuksen kannalta keskeisten tahjen sallistuminen yhteistyöhön ja tiednkulun sujuvuus. Kdin kanssa tehtävän yhteistyön tavitteet, timintatavat, työnjak ja vastuut määritellään paikallisessa petussuunnitelmassa. Timintatapja määriteltäessä tetaan humin kdin ja kulun yhteistyö kk kuluyhteisön taslla, lukan taslla sekä yksittäistä ppilasta kskien. Paikallisessa petussuunnitelmassa kuvataan kdin ja kulun yhteistyön timintamallit, hultajien sallisuuteen ja keskinäiseen yhteydenpitn liittyvät periaatteet, sekä petuksen ja ppilashulln tuen järjestämiseen ja pissaljen seurantaan liittyvät menettelytavat. Suunnitelman tulee sisältää myös yhteistyön tteutumisen seurantaan ja arviintiin liittyvät menettelytavat sekä kuvaus menettelytavista yhteistyöhön liittyvissä ngelmatilanteissa. Heidi Peltnen 2010

9 Esi- ja peruspetuksen petussuunnitelman (lunns) 5.4. Esipetuksen ppilashult ja turvallisuuden edistäminen Esipetuksen ppilashult Turvallisuuden edistäminen Salassapit ja tietjen luvuttaminen Paikallisen petussuunnitelman laadinta 5.5 Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Oppilashult Turvallisuuden edistäminen Salassapit ja tietjen luvuttaminen Paikallisen petussuunnitelman laadinta Heidi Peltnen

10 Oppilashulln eri timintatast Oppilashullssa seurataan ja arviidaan petussuunnitelman lunns kk kuluyhteisön, yksittäisten lukkien ja ryhmien hyvinvintia sekä hulehditaan siitä, että ppilaan yksilölliset kasvuun ja kehitykseen sekä terveyteen liittyvät tarpeet humiidaan kulun arjessa ppilashult n yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea terveyden edistäminen (prmtin) ennaltaehkäisy (preventin) puuttuminen (interventin) Heidi Peltnen 2010

11 5.5 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN OPPILASHUOLTO petussuunnitelman lunns Oppilashulttyötä suunniteltaessa svitaan erikseen sekä yhteisölliseen terveyden ja hyvinvinnin edistämiseen että ppilaan tukemiseen ja hänen asiidensa käsittelyyn liittyvät periaatteet ja timintatavat. Kuluyhteisön yleistä terveyttä ja hyvinvintia edistävää timintaa vidaan kehittää mniammatillisessa yhteistyössä. Tällöin ppilashulln yhteistyöhön vi sallistua eri timijita salassapidn estämättä. Kun ppilashulttyössä käsitellään yksittäistä ppilasta kskevaa asiaa, asian käsittelyyn vivat sallistua vain ne petukseen ja ppilashulln järjestämiseen sallistuvat, jiden tehtäviin ppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu. vaikutukset ppilashultryhmien timintaan Heidi Peltnen 2010

12 petussuunnitelman Kulurukailu lunns Opetukseen sallistuvalle n annettava jkaisena työpäivänä tarkituksenmukaisesti järjestetty ja hjattu, täysipaininen maksutn ateria. Rukailuhetki n ppilaalle tärkeä. Kulurukailulla tuetaan ppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Kulurukailun ja kulupäivän aikana mahdllisesti tarjttavien välipaljen järjestämisessä tetaan humin kulurukailun terveydellinen ja ssiaalinen merkitys, ravitsemus- ja tapakasvatuksen tavitteet sekä rukailutaun virkistystehtävä. Oppilaille annetaan mahdllisuus sallistua kulurukailun suunnitteluun ja tteuttamiseen, mikä tukee sallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kulurukailun järjestämisessä tarvitaan yhteistyötä kulun ja rukailusta vastaavan henkilöstön kanssa. Yhteistyössä ppilaan, hänen hultajiensa sekä kuluterveydenhulln henkilöstön kanssa svitaan tukitimista ja seurannasta ppilaan yksilöllisissä ravitsemukseen sekä terveyden tai sairauden hitn liittyvissä tarpeissa. (esim. diabetes-lapsen hit-hjeet) Heidi Peltnen 2010

13 5.5.2 TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN petussuunnitelman lunns Oppimisympäristön turvallisuuden edistäminen sa kuluyhteisön timintakulttuuria. Se tulee ttaa humin kulun kaikessa timinnassa. Oppilashulln tavitteena n tukea timintakyvyn säilymistä myös fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa. Tällöin hulehditaan ppilaan ja kk yhteisön tarvitsemasta psykssiaalisesta tuesta erilaisissa ngelma-, nnettmuus- ja kriisitilanteissa sekä niiden edellyttämässä jälkihidssa. Oppilaille, heidän hultajilleen ja kulun henkilöstölle tulee antaa tieta, väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän erilaisista ilmenemistavista, ennaltaehkäisystä ja kuluyhteisön timintatavista näissä tilanteissa sekä kulussa svellettavista järjestysmääräyksistä. Fyysistä turvallisuutta edistetään hulehtimalla kulurakennukseen, petustilihin, petusvälineisiin, petuksen järjestämiseen, petustilanteisiin ja välitunteihin sekä kuluyhteisön ulkpulella tapahtuvaan petukseen liittyvistä turvallisuustekijöistä. Opetuksen järjestäjän tulee hulehtia siitä, että työelämään tutustumispaikka n turvallinen ja että ppilaan ppimisympäristö n työelämään tutustumisen aikana ppilaalle turvallinen. Heidi Peltnen 2010

14 Kulumatkakuljetukset, dtusajat, tapaturmat petussuunnitelman lunns Kuluyhteisön turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös kulumatkakuljetuksiin, tapaturmien ennaltaehkäisyyn ja tietturvallisuuteen liittyvät tekijät. Kulukuljetuksen dtusaikjen valvnnasta ja hjatusta timinnasta sekä matkjen aikaisesta turvallisuudesta hulehditaan spimalla yhteisistä menettelytavista. Tapaturmien ehkäisyyn liittyvässä hjeistuksessa tetaan humin tapaturmien trjunnan kansalliset linjaukset ja hjeistukset sekä timinnan edellyttämä yhteistyö. Oppilashulln yhteistyössä svitaan tapaturmien ennaltaehkäisyyn, ensiapuun, hitn hjaukseen ja tapaturmien seurantaan liittyvistä menettelytavista. Oppilaalle ja hänen hultajalleen tulee antaa tieta sekä kulumatkakuljetusten dtusajista ja siihen liittyvästä valvnnasta että tapaturmien ehkäisyyn ja hitn liittyvistä menettelytavista. Heidi Peltnen 2010

15 Turvallisuusriskit ja -hjeistukset petussuunnitelman lunns Järjestyssäännöissä ja turvallisuusriskien kartituksissa sekä äkillisiä kriisitilanteita ja pelastustimintaa kskevissa hjeistuksissa tulee ttaa humin se, että hjeet yhteen svitetaan keskenään. Äkillisiin uhka- ja vaaratilanteisiin varauduttaessa tetaan humin myös kuluyhteisön aikuisia kskevat turvallisuushjeet ja tuki. Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että kaikilla kuluilla n turvallisuutta kskevat hjeet. Kuluyhteisön terveellisyyttä ja turvallisuutta ja timintahjeiden tteutumista seurataan ja arviidaan suunnitelmallisesti yhteistyössä kuluterveydenhulln ja muiden tarvittavien viranmaisten kanssa. Opetuksen järjestäjän tulee antaa hjeet ppimisympäristön turvallisuutta kskevien hjeiden laatimisesta, niiden päivittämisestä ja niihin perehdyttämisestä sekä tarvittavien turvallisuusvalmiuksien harjittelusta kuluyhteisössä. Paikallinen yhteistyö petustimen eri timijiden ja muiden viranmaisten kanssa tukee tarkituksenmukaista timintaa turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa ja niiden ennaltaehkäisyssä. Heidi Peltnen 2010

16 Tietjen käsittely, salassapit ja tietjen luvuttaminen petussuunnitelman lunns Henkilötietjen käsittelyssä lähtökhtana n luttamuksellisuus ja yhteistyö ppilaan ja hänen hultajansa kanssa. Sillin kun ppilashulttyössä käsitellään yksittäistä ppilasta kskevaa asiaa, asian käsittelyyn vivat sallistua ne ppilaan petukseen ja ppilashulln järjestämiseen sallistuvat, jiden tehtäviin ppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu. Tällaisia henkilöitä vivat lla rehtri tai kulun jhtaja, lukanvalvja tai ppilaan pettaja, kuluterveydenhitaja, erityispettaja, ppilaan kanssa työskentelevä kulunkäyntiavustaja, kulupsyklgi, kulukuraattri ja ylälukilla myös pint hjaaja ja tarvittaessa kululääkäri ja lastensujelun ssiaalityöntekijä. Ratkaisu tehdään yksittäistapauksittain käsiteltävän asian ja aiheen perusteella. Oppilaan hultajan tai muun laillisen edustajan kirjallisella sustumuksella tai niin kuin laissa erikseen säädetään ppilaan asian käsittelyyn vi sallistua myös muita tarvittavia tahja. Käsiteltäessä yksittäistä ppilasta kskevaa asiaa ppilashulttyössä kirjataan asian vireillepanija, aihe, päätetyt jatktimenpiteet ja niiden perustelut, asian käsittelyyn sallistuneet sekä se, mitä tietja ja kenelle ppilaasta n annettu. Henkilötietjen käsittelystä vastaa rekisterinpitäjänä petuksen järjestäjä. Heidi Peltnen 2010

17 Henkilötietjen käsittely, salassapit ja tietjen luvuttaminen petussuunnitelman lunns Oppilashulttyössä käsitellään mnia ppilasta ja hänen perhettään kskevia tietja, jtka vat lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä. Salassapidlla tarkitetaan sekä asiakirjan pitämistä salassa että kielta ilmaista tieta tiet suullisesti eli vaitilvelvllisuutta ja kielta käyttää salaista tieta maksi eduksi tai tisen vahingksi. Salassa pidettäviä vat mm. tiedt ppilaiden ja heidän perheenjäsentensä henkilökhtaisista lista, kuten elintavista, vapaa-ajan harrastuksista, perhe elämästä, pliittisesta vakaumuksesta, yksityiselämän piirissä esitetyistä mielipiteistä ja sallistumisesta yhdistystimintaan, sekä tiedt taludellisesta asemasta, terveydentilasta ja vammaisuudesta. Salassa pidettäviä vat myös tiedt erityisen ja tehstetun tuen antamisesta, petuksesta vapauttamisesta sekä ppilashulta kskevat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedt. Salassa pidettäviä vat myös tiedt ppilaalle suritetusta psyklgisesta testistä tai sveltuvuuskkeesta sekä ppilaan kesuritukset. Oppilaalle annettavat tdistukset vat julkisia lukuun ttamatta tdistuksiin pikkeuksellisesti sisältyvää ppilaan henkilökhtaisten minaisuuksien sanallista arviintia, jka n salassa pidettävä tiet. Heidi Peltnen 2010

18 Tietjen käsittely, salassapit ja tietjen luvuttaminen petussuunnitelman lunns Salassapitvelvllisia vat rehtri, pettajat, petusharjittelijat, kulunkäyntiavustajat, kuluterveydenhulln edustajat, kulukuraattrit, kulupsyklgit sekä petuksen järjestämisestä vastaavien timielinten jäsenet. Myöskään muut petuksen järjestäjän palveluksessa levat henkilöt eivät saa sivullisille ilmaista tietnsa saamia salassa pidettäviä tietja eivätkä luvuttaa salassa pidettäviä tietja sisältäviä asiakirjja. Heidi Peltnen 2010

19 Tietjen käsittely, salassapit ja tietjen luvuttaminen petussuunnitelman Lunns Oppilashulttyöhön sallistuvilla n salassapitsäännösten estämättä ikeus saada tisiltaan ja luvuttaa tisilleen sekä ppilaan pettajalle ja peruspetuslain mukaisesta petuksesta ja timinnasta vastaavalle viranmaiselle ppilaan petuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedt Tiedn luvuttaja jutuu harkitsemaan esimerkiksi sitä, nk kysymys sellaisesta tiedsta, jka n välttämätön ppilaan tai muiden ppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Luvutettava tiet vi kskea muun muassa sellaista ppilaan sairautta, jka tulee ttaa petustilanteissa humin. Vaikka tiedn luvuttamiselle lisikin edellä tdettu lain tarkittama peruste, yhteistyön ja luttamuksen rakentamiseksi ja turvaamiseksi n syytä pyrkiä aina ensisijaisesti hankkimaan hultajan sustumus salassa pidettävän tiedn luvuttamiseen. Hultajan yksilöidyllä kirjallisella sustumuksella vidaan petuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietja pyytää myös muilta tahilta. Heidi Peltnen 2010

20 Tietjen käsittely, salassapit ja tietjen luvuttaminen petussuunnitelman lunns Opetuksen järjestäjällä n salassapitsäännösten estämättä ikeus saada maksutta ppilaan petuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedt ssiaali- ja terveydenhulln viranmaiselta, muulta ssiaalipalvelujen tai terveydenhulln palvelujen tuttajalta sekä terveydenhulln ammattihenkilöltä. Js ppilas siirtyy tisen petuksen järjestäjän peruspetuslain mukaisesti järjestämään petukseen tai aamu- tai iltapäivätimintaan, aikaisemman petuksen järjestäjän n salassapitsäännösten estämättä viipymättä timitettava ppilaan petuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedt uudelle petuksen järjestäjälle. Uudella petuksen järjestäjällä n myös pyynnöstä ikeus saada vastaavat tiedt. Salassa pidettäviä tietja ei vida, ilman hultajan sustumusta, antaa ppilaan siirtyessä muuhun kuin peruspetuslain mukaiseen petukseen, esimerkiksi lukin tai ammatilliseen kulutukseen. Heidi Peltnen 2010

21 Oppilashulln ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa petussuunnitelmassa petussuunnitelman lunns Opetussuunnitelma tulee ppilashulln sekä kdin ja kulun yhteistyön salta laatia yhteistyössä kunnan ssiaali- ja terveydenhulln tehtäviä hitavien viranmaisten kanssa. Opetussuunnitelman laatimisessa tehdään tarvittaessa yhteistyötä myös muiden viranmaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Opetussuunnitelmaa laadittaessa tetaan humin kunnan muut lasten ja nurten hyvinvintia ja turvallisuutta kskevat linjaukset. Paikallisessa petussuunnitelmassa tulee kuvata ppilashulln yhteistyön järjestämisen periaatteet, rakenteet ja timinta. Oppilashulln suudessa kuvataan yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki ja yhteistyö. Tällöin tetaan humin ppilaan ikä ja kehitystas sekä tuen tarve tilanteissa, jissa ppilaan terve kasvu ja kehitys vi vaarantua. Opetussuunnitelman tulee sisältää hyvinvintia ja turvallisuutta edistävät, ngelmien ennaltaehkäisyä ja lapsen sujelua kskevat menettelytavat sekä kuvaus kuluyhteisön timinnasta äkillisissä kriiseissä, uhkaja vaaratilanteissa. Opetussuunnitelman tulee sisältää suunnitelma ppilaiden sujaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Heidi Peltnen 2010

22 1.Oppilashulln yhteistyön järjestämisen periaatteet, rakenteet ja timinta ppilashulln palveluiden järjestämistapa kunnassa sekä keskinäinen työn- ja vastuunjak ppilashulln työn rganisinti, asiiden vireillepan ja käsittely kasvu- ja ppimisympäristön terveyden, turvallisuuden ja hyvinvinnin edistäminen, seuranta ja arviinti kuluyhteisössä ppilashulln yhteisöllinen timinta ja tuki sekä sallisuuden vahvistaminen yhteistyö kdin, kulun, ppilashulln palvelujen asiantuntijiden, muiden asiantuntijiden ja paikallisten tukiverkstjen kanssa ppilashullllinen tuki kulunkäynnissä sekä lapsen ja nuren fyysisen, psyykkisen ja ssiaalisen kasvun ja kehityksen tukemisessa ppilashulln tuki tehstetun ja erityisen tuen tarpeessa levan sekä justavassa peruspetuksessa levan ppilaan tukemisessa ppilashulln tuki kehitykseen ja mielenterveyteen liittyvissä vaikeuksissa tuki elämäntilanteisiin liittyvissä erilaisissa vaikeuksissa esim. perheväkivalta, päihde- tai mielenterveysngelmat perheessä kurinpittilanteissa timiminen ja ppilashullllinen tuki kurinpitrangaistuksen yhteydessä tai sillin kun petukseen sallistuminen n evätty ppilashulln yhteistyö kulutuksen nivel- ja siirtymävaiheissa yhteistyö ppilaan hjauksessa sekä jatk-pintjen suunnittelussa ppilaan terveyden- tai sairauden hitn tarvittavan tuen ja seurannan järjestäminen tapaturmien ehkäiseminen, ensiapu ja hitnhjaus ja seuranta pissaljen seuraaminen ja niistä ilmittaminen tupakinnin, alkhlin ja päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen kulurukailun ja mahdllisten välipaljen järjestäminen kulumatkakuljetusten dtusaikja ja kulumatkakuljetuksien turvallisuutta kskevat hjeet hjeisiin perehdyttäminen, päivittäminen, seurantaan liittyvä kirjaaminen ja arviinti kirjaaminen ppilashulttyössä, timintahjeiden päivittäminen, tteutuminen ja seuranta Heidi Peltnen 2010

23 2. Timinta äkillisissä kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa Opetussuunnitelmaa laadittaessa määritellään timinta äkillisissä kriiseissä, uhkaja vaaratilanteissa. Tätä suutta vidaan kutsua kriisisuunnitelmaksi. Kriisitilanteita kskevat hjeistuksia laadittaessa tehdään yhteistyötä tarvittavien viranmaisten kanssa. Suunnitelmassa tulee kuvata: kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen yhteistyö ja keskinäinen työn- ja vastuunjak kriisitilanteisiin varauduttaessa sekä kriisitilanteissa pelastussuunnitelman, kulun järjestyssääntöjen ja muiden turvallisuushjeiden yhteensvittaminen timintahjeet erilaisissa äkillisissä kriisitilanteissa jhtamisen, sisäisen ja ulkisen tiedttamisen ja viestinnän periaatteet äkillisissä kriiseissä psykssiaalisen tuen ja jälkihidn järjestäminen kriisisuunnitelmasta tiedttaminen, siihen perehdyttäminen ja timintavalmiuksien harjittelu kriisisuunnitelman päivitys ja arviinti. Heidi Peltnen 2010

24 3. Suunnitelma ppilaiden sujaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Opetuksen järjestäjän tulee laatia petussuunnitelman yhteydessä suunnitelma ppilaiden sujaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä timeenpanna suunnitelma ja valva sen nudattamista ja. (Peruspetuslaki 29 2 mm. Suunnitelmaa laadittaessa tetaan humin sekä ppilaiden keskinäiset että ppilaan ja aikuisten väliset vurvaikutussuhteet. kiusaamisen ehkäiseminen ja siihen puuttuminen väkivallan ja aggressiivisen käyttäytymisen ehkäiseminen ja siihen puuttuminen häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen asian käsittely yksilö-, ryhmä-, ja kk yhteisön taslla, ppilaan yksilöllinen tuki, tarvittava hit ja jälkiseuranta sekä ten tekijän että ten khteena levan salta yhteydentttavat ktiin ja yhteistyö hultajien kanssa yhteistyö viranmaisten kanssa suunnitelmasta tiedttaminen ja kuluyhteisön henkilöstön, ppilaiden ja hultajien sekä yhteistyökumppanien perehdyttäminen hjeisiin suunnitelman päivittäminen, tteutumisen seuranta sekä seurantaan liittyvä kirjaaminen ja arviinti. arviinti. Heidi Peltnen 2010

25 Lisää aiheesta: OPPILASHUOLLON KANSALLISET KEHITTÄMISPÄIVÄT , Helsinki Lisätietja kulutussuunnittelija Sari Nikkla Oppilas- ja piskelijahulln pas Julukuussa Heidi Peltnen 2010

26 Lisätietja ja kmmentteja gsm Kiits Heidi Peltnen 2010

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Lasten mielenterveystyön hoitoketju

Lasten mielenterveystyön hoitoketju Lasten mielenterveystyön hitketju Ylöjärven timintamalli Työryhmä: Merja Hietanen, lastenlääkäri Marj Huvinen, kulupsyklgi Niina Immnen, psyk sh, nuristiimi Tuija Landström, kuraattrityön krdinaattri Sinikka

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Liite 1. TILASTOT JA TAUSTA-AINEISTO. TILASTOT: väestötiedot ja palvelujen käyttötiedot

Liite 1. TILASTOT JA TAUSTA-AINEISTO. TILASTOT: väestötiedot ja palvelujen käyttötiedot 1 Liite 1. TILASTOT JA TAUSTA-AINEISTO TILASTOT: väestötiedt ja palvelujen käyttötiedt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Aavan lastensujelun tietja 2009-2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lastensujeluilmitukset

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 1 IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvintipalvelut Lasten ja nurten palvelut Psykssiaalinen ppilashult Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 30.10.2014 1. REKISTERIN NIMI

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA OMAISHOIDON TUKI SOITESSA Omaishidn tuen määritelmä Laissa (Laki maishidn tuesta 2.12.2005/937) n määritelty seuraavasti; Omaishit n iäkkään, vammaisen tai sairaan henkilön hidn järjestämistä

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausuntpyyntö 18.05.2018 OKM/93/040/2017 Kuntien kulttuuritiminnasta annetun lain uudistaminen Jhdant Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausunta liitteenä levasta muistista

Lisätiedot

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto 1287/2013 Opiskeluhulta tteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä kk ppilaitsyhteisöä tukevana yhteisöllisenä piskeluhultna yksilökhtaisena piskeluhultna: piskeluterveydenhulln palvelut psyklgi- ja kuraattripalvelut

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1 Naantalin kaupunki Sivistysvirast REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SUUNNITELMA Rakennuspalikka ja tarkistuslista tämän hetken tilanne kehittämistimi kehittämisestä vastaava tah 1. Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuipåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuipåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu ipåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuipå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuipåasdf Vallilan ala-asteen petussuunnitelma ghjklöäzxcvbnmqwertyuipåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuipåasdfghjklöäz

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

PERHON KUNNAN APIP-TOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

PERHON KUNNAN APIP-TOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 PERHON KUNNAN APIP-TOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. Timinnan järjestämisen periaatteet Timintasuunnitelma n laadittu petushalitukseen hjeiden mukaisesti. (Määräykset ja hjeet 2011:1 ) Aamu- ja iltapäivätiminnalla

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

Yhteisestä työstä hyvinvointiaopiskeluhuoltoryhmä. perusopetuksessa Kokkola

Yhteisestä työstä hyvinvointiaopiskeluhuoltoryhmä. perusopetuksessa Kokkola Yhteisestä työstä hyvinvintiapiskeluhultryhmä peruspetuksessa 20.9.2018 Kkkla Esityksen sisältö Taustaa Verksttyö Oppaan sisältö Opiskeluhultryhmän timintamalli 2 Taustaa miksi pas tehtiin Varhaiskasvatus,

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Opintojen ohjaus Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

Opintojen ohjaus Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Opintjen hjaus Keski-Phjanmaan ammattipistssa OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA 2015 2016 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 OPINTO-OHJAUS... 2 3 OHJAUS JA

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

Siikalatvan kotihoidon palvelujen myöntämisperusteet Kunnanhallitus

Siikalatvan kotihoidon palvelujen myöntämisperusteet Kunnanhallitus Siikalatvan ktihidn palvelujen myöntämisperusteet Kunnanhallitus 10.06.2019 Sisällys Ktihit n ssiaalihultlain 20 mukaista palvelua... 3 Palvelutarpeen arviinti... 4 Ktihidn palvelujen myöntäminen... 4

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö Taiteen peruspetuksen järjestäjän muistilista Kesäkuu/2013 Muistilistan sisältö: 1. Taiteen peruspetuksen käsite ja lainsäädäntö 2. Taiteen peruspetuksen järjestäminen ja rahitus 3. Hallinnllinen ja muu

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

PUKKILAN KUNTA. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos Luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. KH 19.5.

PUKKILAN KUNTA. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos Luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. KH 19.5. KH 19.5.2014 liite nr 4 PUKKILAN KUNTA Peruspetuksen petussuunnitelman perusteiden muuts Luku 5.4 Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Tilaa yrittämiselle palveluja kk perheelle! PUKKILAN KUNTA 07560

Lisätiedot

RESETTI perheluokat. Oppimis ja ohjauskeskus Valteri Piia Ruutu

RESETTI perheluokat. Oppimis ja ohjauskeskus Valteri Piia Ruutu RESETTI perhelukat Oppimis ja hjauskeskus Valteri Piia Ruutu piia.ruutu@valteri.fi 0295335378 RESETTI perhelukat R - rentutus E - empatia S - spimus E - ennakinti T- taitjen harjittelu T tuettu tait I

Lisätiedot

Selvitys kolmiportaisen tuen toteutumisesta varhaiskasvatuksessa

Selvitys kolmiportaisen tuen toteutumisesta varhaiskasvatuksessa 1 Selvitys klmiprtaisen tuen tteutumisesta varhaiskasvatuksessa Sumenkielinen varhaiskasvatus Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 22.10.2014 2 1. Selvityksen taustaa Espn varhais- ja petuslautakunta n

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

kriisiviestintäohjeistus esimiehille

kriisiviestintäohjeistus esimiehille . Espn kaupungin 11.2.2009 kriisiviestintähjeistus esimiehille 1 (5) Espn kriisiviestintähje esimiehille Kun ikävää sattuu Pelasta ja varita välittömässä vaarassa levia. Estä lisävahinkjen syntyminen.

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

PARTION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

PARTION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 3.12.2018 / Saara Nykänen & Rbert Sundman, lunns 16.12.2018 / Snja Miettinen, lunns päivitetty esitykseksi hallituksen päätöksen mukaisesti 26.1.2019 / Partineuvstn järjestäytymiskkuksen käsittely PARTION

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

w w w. k e r h o k e s k u s. f i M a r j o K e n t t ä l ä K o u l u n k e r h o k ä s i k i r j a

w w w. k e r h o k e s k u s. f i M a r j o K e n t t ä l ä K o u l u n k e r h o k ä s i k i r j a w w w. k e r h k e s k u s. f i M a r j K e n t t ä l ä K u l u n k e r h k ä s i k i r j a Kulun kerhkäsikirja Kulun kerhkäsikirja Marj Kenttälä Kulun kerhkäsikirja Kerhkeskus - kulutyön tuki ry Kirjittaja:

Lisätiedot

Perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö Mervi Herola. Verkostotyön koordinaattori Olli Laiho. Tarkastuslautakunta 15.10.2008

Perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö Mervi Herola. Verkostotyön koordinaattori Olli Laiho. Tarkastuslautakunta 15.10.2008 Varhainen avin yhteistyöstrategiista työkäytännöiksi Perhe- ja ssiaalipalveluiden päällikkö Mervi Herla Verksttyön krdinaattri Olli Laih Tarkastuslautakunta 15.10.2008 Nurmijärven Varputiminnan taustaa

Lisätiedot

MYLLYTULLIN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA- ARVOSUUNNITELMA

MYLLYTULLIN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA- ARVOSUUNNITELMA MYLLYTULLIN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA- ARVOSUUNNITELMA 2016-2017 1. TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ Ihmisten mninaisuutta kskeva tasa-arv n yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisessa kulussa ei syrjitä alkuperän,

Lisätiedot

RESETTI myönteisen käytöksen vahvistamisen ryhmätoiminta. Oppimis ja ohjauskeskus Valteri Piia Ruutu

RESETTI myönteisen käytöksen vahvistamisen ryhmätoiminta. Oppimis ja ohjauskeskus Valteri Piia Ruutu RESETTI myönteisen käytöksen vahvistamisen ryhmätiminta Oppimis ja hjauskeskus Valteri Piia Ruutu R - rentutus E - empatia S - spimus E - ennakinti T- taitjen harjittelu T tuettu tait I itsenäinen tait

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS PERHEKESKUS PERHEKESKUKSESSA ON TARJOLLA SEURAAVANLAISIA PALVELUJA: 1. PERHENEUVOLA 2. PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT 3. PERHETYÖ 1. PERHENEUVOLA

Lisätiedot

MYLLYTULLIN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA- ARVOSUUNNITELMA

MYLLYTULLIN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA- ARVOSUUNNITELMA MYLLYTULLIN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA- ARVOSUUNNITELMA 2018-2020 1. TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ Ihmisten mninaisuutta kskeva tasa-arv n yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisessa kulussa ei syrjitä alkuperän,

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA

LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA 2014-2015 1 LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OPETUSSUUNNITELMA 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Käyttöoikeus Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön koekäyttöön

Käyttöoikeus Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön koekäyttöön Käyttöikeus Paikkatietalustan kehitys- ja 1 (5) Vastaanttava yritys Vastaanttajan nimi Vastaanttajan katusite Pstilker Pstitimipaikka Käyttöikeus Paikkatietalustan kehitys- ja Maanmittauslaits myöntää

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10 Laatimispvm: 10.6.2013 Lue täyttöhjeet ennen rekisteriselsteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Sulkavan kunnan peruspalvelulautakunta

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä 29.4.2014 Hyvinvinnin tiettutant apunasi Phjanmaan hyvinvinnin ja tiedlla jhtamisen kehittämisessä Hyvinvintia ja terveyttä kskevan päätöksenten, jhtamisen ja kehittämisen tueksi n Phjanmaalla käynnistetty

Lisätiedot

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Perustiedt: Hakuaika: 31.10.2017 päätös pyritään tekemään maaliskuun alkuun mennessä Haun tarkituksena n tukea Muutsta liikkeellä linjausten,

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot