Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)"

Transkriptio

1 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys n aina pakllinen kunnan määräyskkelma ja sen hyväksymismenettely n kaavan hyväksymismenettelyn kaltainen. Jkaisessa kunnassa tulee lla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset vivat lla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen tavitteena n edistää suunnitelmallista ja alueelle spivaa rakentamista, kulttuuri- ja lunnnarvjen humin ttamista sekä hyvän elinympäristön tteutumista ja säilyttämistä. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa kuitenkaan lla maanmistajille tai muulle ikeuden haltijalle khtuuttmia (MRL 14.2 ). Rakennusjärjestys n maankäyttö- ja rakennuslakia sekä maankäyttö- ja rakennusasetusta ja kunnan kaavja täydentävä asiakirja. Rakennusjärjestys sittaa kunnan tavitteet ja vaatimukset rakentamiselle ja antaa muita sääntöjä täydentävää tieta rakentajille ja suunnittelijille. Rakennusjärjestyksen määräykset vivat kskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kka ja sen sijittumista, rakennuksen speutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hita, vesihulln järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista kskevia seikkja (MRL 14.3 ). Rakennusjärjestyksessä vidaan sittaa suunnittelutarvealueeksi myös alue, jlla sen sijainnin vuksi n dtettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jlla erityisten ympäristöarvjen tai ympäristöhaittjen vuksi n tarpeen suunnitella maankäyttöä. Rakennusjärjestyksen määräys alueen sittamisesta suunnittelutarvealueeksi n vimassa enintään 10 vutta kerrallaan (MRL 16.3 ). Rakennusjärjestyksessä vidaan sa timenpiteistä jättää luvanvaraisuuden ulkpulelle tai siirtää ilmitusmenettelyllä hidettavaksi (MRA 63 ). Rakennusjärjestyksessä levia määräyksiä ei svelleta, js ikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Sumen rakentamismääräyskkelmassa n asiasta tisin määrätty (MRL 14.4 ). Sipn kunnan rakennusjärjestys n hyväksytty vunna Siihen n tehty pieniä muutksia vusina 2005 ja Rakennusjärjestyksen tarkistaminen n sittautunut tarpeelliseksi, kska maankäyttöä ja rakentamista kskeva lainsäädäntö n viime vusina muuttunut. Myös rakennusjärjestyksen sveltamisesta saatujen kkemusten phjalta n nussut esiin tarkistamistarpeita. Rakennusjärjestyksestä n tarkitus kehittää entistä timivampi ja ajantasainen työväline rakentamisen hjaukseen. Lisäksi n tarkitus kehittää rakennusjärjestyksen paikallisuutta humiimalla paikallisten ljen arvt ja minaispiirteet mm. sana rakentamisen hjausta, suunnittelua, tteutusta ja ylläpita. 1

2 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Rakennusjärjestystä tarkistetaan mm. seuraavilta sin: säädösmuutsten edellyttämät tarkistukset, kuten maalämmön luvanvaraisuus rakentamisen luvan- tai ilmituksenvaraisuus suunnittelutarvealueet rakennusvalvntaviranmaisen täsmentäminen paikallisten ljen (maleimaisuuden) humiimistarpeen selvittäminen asema- ja yleiskaavja täydentävien määräysten ajanmukaisuuden tutkiminen muut mahdlliset tarkistukset. Lisäksi tarkistetaan rakennusjärjestyksen suhde muihin kunnallisiin määräyksiin. 2. Vurvaikutus Rakennusjärjestystä valmisteltaessa nudatetaan sveltuvin sin, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 62 :ssä säädetään vurvaikutuksesta kaavaa valmisteltaessa, 63 :ssä sallistumis- ja vurvaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arviinnista ja 65 :ssä kaavaehdtuksen asettamisesta julkisesti nähtäville. Suunnittelun lähtökhdista, tavitteista ja mahdllisista vaihtehdista rakennusjärjestystä valmisteltaessa tiedtetaan ja vurvaikutusmenettely järjestetään niin, että sallisilla n mahdllisuus sallistua rakennusjärjestyksen valmisteluun, arviida rakennusjärjestyksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Riittävän kattavan vurvaikutuksen arviimiseksi laaditaan sallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS). Rakennusjärjestyksen vireilletulsta ilmitetaan niin, että sallisilla n mahdllisuus saada tieta rakennusjärjestyksen lähtökhdista sekä sallistumis- ja arviintimenettelystä. Rakennusjärjestysehdtus n asetettava julkisesti nähtäville. Nähtäville asettamisesta tiedtetaan rakennusjärjestyksen tarkituksen ja merkityksen kannalta spivalla tavalla. Kunnan jäsenille ja sallisille varataan tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa. 3. Osalliset Osallisia vat kaikki Sipn kunnan asukkaat, kunnan alueella timivat yhteisöt ja yritykset, maanmistajat, kiinteistönmistajat sekä kaikki ne, jiden lihin rakennusjärjestys saattaa humattavasti vaikuttaa, sekä eri viranmaiset, jiden timialaa valmistelussa käsitellään (MRL 62 ). Osallisia vat mm.: Kunnan asukkaat ja maanmistajat Kunnan eri hallintkunnat ja valikunnat Naapurikunnat Uudenmaan liitt Uudenmaan elinkein-, liikenneja ympäristökeskus Itä-Uudenmaan pelastuslaits Prvn muse / Itä-Uudenmaan Kunnassa timivat yhdistykset, seurat ja järjestöt Tuusulan seudun vesilaits kuntayhtymä Keravan Energia Oy 2

3 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta maakuntamuse 3. Työryhmä Rakennusvalvntapäällikkö n rakennusjärjestyksen uudistamistyötä varten perustanut viranhaltijista kstuvan työryhmän: suunnittelija Selja Wlff, puheenjhtaja, vastuullinen valmistelija kaavitusarkkitehti Jarkk Lyytinen, asiantuntija, Kaavitus lupa-arkkitehti Susanna Pyhälä, asiantuntija, Rakennusvalvnta Työryhmä laatii ehdtuksen rakennusjärjestykseksi ja kuulee tarvittaessa asiantuntijita. 4. Uudistamistyön vaiheet ja aikataulu Vaiheet Osallistuminen Alitusvaihe OAS rakennus- ja ympäristövalikunnassa OAS nähtävillä Mielipide sallistumisja arviintisuunnitelmasta Valmisteluvaihe Lunns rakennus- ja ympäristövalikunnassa Lunns nähtävillä Mielipide lunnksesta Ehdtusvaihe Ehdtus rakennus- ja ympäristövalikunnassa Ehdtus nähtävillä Muistutus ehdtuksesta Hyväksymisvaihe Muistutukset rakennus- ja ympäristövalikunnassa Ehdtus kunnanhallituksessa Ehdtus kunnanvaltuustssa Mahdllinen valitus 3

4 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Rakennusjärjestyksen uudistamistyön vireilletulsta ilmitetaan kuulutuksella sallistumis- ja arviintisuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Rakennus- ja ympäristövalikunta hyväksyy sallistumis- ja arviintisuunnitelman sekä päättää sen nähtäville asettamisesta. Kuulutus julkaistaan Sipn kunnan ilmitustaululla, kunnan Internet-sivuilla sekä Sipn Sanmissa ja Brgåbladetissa. Viranhaltijatyöryhmän laatima lunns rakennusjärjestykseksi käsitellään rakennus- ja ympäristövalikunnassa, jka päättää lunnksen nähtäville asettamisesta ja lausuntjen pyytämisestä. Rakennusjärjestyksen sallistumis- ja arviintisuunnitelma n nähtävillä kk työprsessin ajan Kuntalan alakerrassa (Infn vieressä) sitteessa Is Kylätie 18 sekä Sipn kunnan Rakennusvalvnnan Internet-sivuilla. Nähtävillälsta tiedtetaan Sipn kunnan ilmitustaululla, Internet-sivuilla sekä Sipn Sanmissa ja Brgåbladetissa. Lunnksesta pyydetään lausunnt viranmaistahilta ja yhteisöiltä, jtka vat sallisia. Lunnsvaiheessa saatujen mielipiteiden ja lausuntjen phjalta työryhmä laatii rakennusjärjestyksen muutsehdtuksen. Rakennus- ja ympäristövalikunta päättää rakennusjärjestyksen muutsehdtuksen julkisesti nähtäville asettamisesta ja lausuntjen pyytämisestä. Muutsehdtus pidetään julkisesti nähtävillä kuukauden ajan. Kunnan jäsenillä ja sallisilla n ikeus tehdä kunnalle muistutus rakennusjärjestyksen muutsehdtuksesta ennen nähtävillälajan päättymistä. Asiasta ilmitetaan kunnan ilmitustaululla, kunnan Internet-sivuilla sekä Sipn Sanmissa ja Brgåbladetissa. Ehdtuksesta pyydetään tarvittavat lausunnt Uudenmaan ELY-keskukselta, Uudenmaan liitlta, naapurikunnilta sekä muilta viranmaisilta ja yhteisöiltä. Rakennus- ja ympäristövalikunta esittää rakennusjärjestyksen muutsehdtuksen kunnanhallitukselle, jka päättää hyväksyä muistutusten ja lausuntjen jhdsta laaditut vastineet ja ehdtukseen mahdllisesti tehtävät tarkistukset. Js kunnanhallitus päättää muuttaa nähtävillä llutta ehdtusta lennaisesti, se asetetaan uudelleen nähtäville. Kunnanhallitus esittää rakennusjärjestyksen muutsehdtuksen kunnanvaltuustlle hyväksyttäväksi. Hyväksymispäätöksestä ilmitetaan niille viranmaisille, kunnan jäsenille ja muistutuksen tehneille, jtka vat sitä pyytäneet muutsehdtuksen llessa nähtävillä. Lisäksi rakennusjärjestyksen muutksen hyväksymisestä ilmitetaan kunnan virallisella ilmitustaululla, kunnan Internet-sivuilla sekä Sipn Sanmissa ja Brgåbladetissa. Rakennusjärjestyksen muutksen hyväksymistä kskevaan valtuustn päätökseen haetaan muutsta valittamalla hallint-ikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään. Rakennusjärjestyksen muuts tulee vimaan, kun hyväksymistä kskeva kunnanvaltuustn päätös n saanut lainviman ja siitä n kuulutettu kuten kunnalliset ilmitukset kunnassa julkaistaan. Vimaan tullut rakennusjärjestys lähetetään maanmittaustimistlle, maakunnan liitlle, kunnan rakennusvalvntaviranmaiselle, kaava-alueeseen rajittuvalle naapurikunnalle sekä tarpeen mukaan muille viranmaisille. Elinkein-, liikenne- ja ympäristökeskukselle lähetetään ilmitus rakennusjärjestyksen vimaantulsta. 4

5 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Alustava aikataulu ( ) Työ käynnistyy tammikuu 2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma hyväksytään rakennus- ja ympäristövalikunnassa kesäkuu 2013 Ilmitus vireilletulsta kesäkuu/elkuu 2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma nähtävillä kk työprsessin ajan Rakennusjärjestyslunns rakennus- ja ympäristövalikunnassa Rakennusjärjestyslunns nähtävillä 30 vrk, lausunnt Rakennusjärjestysehdtus rakennus- ja ympäristövalikunnassa - lkakuu 2013 marraskuu 2013 julukuu 2013 Rakennusjärjestysehdtus nähtävillä 30 vrk, lausunnt Rakennus- ja ympäristövalikunta käsittelee muistutukset Rakennusjärjestysehdtus kunnanhallituksessa Kunnanvaltuust hyväksyy rakennusjärjestyksen tammikuu 2014 maaliskuu 2014 huhtikuu 2014 tukkuu/kesäkuu

1. Mikä rakennusjärjestys on?

1. Mikä rakennusjärjestys on? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 20.4.2015 SÄLINKÄÄN JA SOUKKION OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSAYLEISKAAVA Osayleiskaava n yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jlla hjataan

Lisätiedot

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 68102-P18488 9.8.2012 tark. 2.11.2012 tark. 26.6.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PELLON KUNTA 4.6.2014 AHKIOVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA 18.12.2014 HANKILANNEVANN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA (KÄRSÄMÄKI) SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 27.1.2015 ISO KORTENEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 27.1.2015 HITTISENNEVAN TUULIV VOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 22.10.2014 HITTISENNEVAN, KOSOLAK ANKANKAAN JA ISO KORTENEVAN TUULIVOIMAPUISTOJEN OSAYLEISKAAVAT SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI 29.1.2015 VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumisja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmn keskustan sayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 Tavite- ja selstus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 Tavite- ja selstus 1 (46) Levnja,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 22.5.2013 työnr: 1510003902 ORIMATTILAN KUNTA Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 2 1510003902 Orimattila Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTIOHJELMA KAUHAJOEN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2035 (muutkset 6.10.2010, 24.6.2014) 2 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis-

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40

HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40 HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu vimaan 4.2.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO... 3 Talnrakennushankkeen prsessin päävaiheet... 3 Hankeryhmä... 4 Hankeprsessi tiivistettynä... 4 1. Esitys

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 28.5.2002 Isonkyrön kunta, rakennusjärjestys

SISÄLLYSLUETTELO. 28.5.2002 Isonkyrön kunta, rakennusjärjestys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 1.3 RAKENTAMISTAPAOHJEET 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 TALOUSRAKENNUKSEN LUVAN-/ ILMOITUKSENVARAISUUS 2.2

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 4/2008 Järjestelytimikunta Paikka Halikn kunnanvirast, valtuustsali Aika 26.2.2008 kl 8.30 9.35 Läsnä Nummental Juhani puheenjhtaja Pölönen Päivi varapuheenjhtaja Björkqvist Anders jäsen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka Muisti Asia/prjekti Aihe Päivämäärä ja paikka PVO-Vesivima Oy Kllaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviinti Seurantaryhmän 2. kkus pe 14.3.2008 Pudasjärvi Kehittämiskeskus Phjantähti Aika Kl 10.00-13.40

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 TIEHALLINTO Helsinki 2003

Lisätiedot