Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista."

Transkriptio

1 1 LUONNOS YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen säätiön mistaman hallinnintiyhtiön alaisuuteen - uuden KY asuntsäätiön perustaminen - asuntjen siirtäminen innvaatiylipistn ylippilaskunnalle tai - asuntjen siirtäminen muulle alkuperäistä tarkitusta tukevalle arayhteisölle. KY:n tahlta n lähinnä ensiksi mainittua vaihtehta pidetty ptentiaalisena vaihtehtna. KY mistaa kknaan tai sittain 16 kiinteistä hallinnivaa yhtiötä. Näistä - 14 n kiinteistösakeyhtiötä, - yksi tavallinen sakeyhtiö ja - yksi asunt-sakeyhtiö. Kiinteistösakeyhtiöistä klme n keskinäistä kiinteistösakeyhtiötä. Yhtiöistä - 11 n varmasti ara-rajitusten alaisia, - kaksi tdennäköisesti ara-rajitusten alaisia ja - klme vapaata ara-arajituksista. Yhtiöistä - viisi n aravalainitettua khdetta, - viisi n krktukilainitettua khdetta ja - kaksi vapaarahitteista khdetta ja - neljän khteen rahitusmudsta ei le tässä vaiheessa tiedssamme selvitystä. Näistä yksi khde n vapautunut ara-rajituksista Yhtiöistä n lemassa KY:n laatima Kiinteistöjen arvt (teur) taulukk, jka selventää yhtiöiden lunnetta ja asemaa.

2 2 Aravalaki (1189/1993) ja aravarajituslaki (1190/1993) sekä näiden phjalta annetut asetukset ja määräykset määrittävät aravalainitettua khdetta, eli khdetta, jnka uudisrakentamiseen, hankintaan tai perusparantamiseen n myönnetty valtin varista asuntlaina. Laki vukra-asuntlainjen ja asumisikeustallainjen krktuesta (604/2001) ja sen phjalta annetut asetukset ja määräykset määrittävät krktukikhdetta, eli khdetta, jnka uudisrakentamiseen, hankintaa tai perusparantamiseen tettuun lainaan n myönnetty valtin krktuki. Vimassa levan aravarajituslain (1190/1993) mukaan aravavukratalja kskevat luvutusrajitukset vat vimassa asuntlainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta riippumatta sen ajan, jiksi laina n myönnetty sekä tämän jälkeen vielä 10 vuden ajan. (Tietyissä tapauksissa rajitukset vat laina-ajasta riippumatta vimassa 45 vutta lainan myöntämisestä.) Vimassa levan krktukilain (604/2001) mukaan luvutusrajitukset päättyvät, kun 45/40/30 (riippuen myöntämisajasta) vutta n kulunut lainan hyväksymisestä krktukilainaksi. Aikaisemmissa laeissa saattaa lla nykyiseen lainsäädäntöön nähden lievempiä määräyksiä luvutusrajitusten pistumisesta. Vanhempien lakien mahdllisia määräyksiä ei tässä yhteydessä le selvitetty. Asuntjen siirtämisessä KY säätiöön tulee humiitavaksi ainakin seuraavat seikat: Tulevasta asunttiminnasta säätiössä muutamia yleisiä humiita Timinnan suunnittelussa myöhempinä aikina n syytä lla varvainen sen suhteen, - ettei säätiöstä tule ainastaan rakennuttamista ja vukraustimintaa harjittava (ver-yleishyödyllisyys sekä säätiölain liiketimintakielt pääasiallisena timintamutna), - ettei vukra-asunnista pääsa le muiden kuin piskelijiden hallinnassa (ver-yleishyödyllisyys, säätiön tarkituksen tteutuminen ja säätiölle sallittu liiketiminta) ja - ettei säätiön timinta mudstu pääasiallisesti tavallisten yhtiöiden/hlding-yhtiön mistukseksi (ver-yleishyödyllisyys sekä säätiön tarkituksen tteutuminen). Mikäli vukraustiminta muuttuu piskelija-asunttiminnasta yleiseksi vukraustiminnaksi, jutunee timinnan lunteen muuttamaan

3 3 säätiöikeuden näkökulmasta varsinaisesta timinnasta sijitustiminnaksi. Säätiö vi sijitustimintana harjittaa huneistjen vukrausta. Säätiön sijitusmaisuutta n hidettava turvallisesti ja tula tuttavasti. Ara-nrmist edellyttänee, että ara-rahituksen saajan timialana n ssiaalinen asuttaminen. Ara-nrmistn vaikutuksesta asunttimintaa ei saatane sijitustiminnaksi niin kauan kuin yhtiöitä rajittaa ararajitukset. Yhtiöt/yhtiöitä siirretään suraan säätiön mistukseen Js KY siirtäisi yhtiöt/yhtiöitä suraan säätiön mistukseen, tulee humiitavaksi ainakin seuraavat seikat: - KY edustajistn päätös maisuuden luvutuksesta n valituskelpinen. - Meneekö siirrsta verseuraamuksia, n vertimistn käsiteltävänä parhaillaan. (Käsittelijän ennakllinen käsitys n llut, että lahjavera tai varainsiirtvera ei lisi menemässä.) - ARA saattaa asettaa esteitä luvutuksen saajan nimeämiselle. Vimassa levan krktukilain (604/2001) krktukitaljen luvutus suraan säätiölle: js luvuttajaa ei le nimetty ARA-yleishyödylliseksi, luvutuslupa saattaa irrta, js vastaanttaja timialaan kuuluu ssiaalinen asuttaminen ja vastaanttaja n sellainen, että se taludellisesti kykenee hulehtimaan vukratalista, vaikka vastaanttajaa ei lekaan nimetty ARA-yleishyödylliseksi. Tällöin vastaanttajalla vi lla muutakin timintaa, mutta vastaanttajan päätiminta ei visi lla riskipitista liiketimintaa. 1 Edellytykset luvan saamiselle uuden krktukilain mukaan lienevät tiukemmat kuin aravalainitettujen khteiden edellytykset. js luvuttaja n nimetty ARA-yleishyödylliseksi, vastaanttajan tulee täyttää ARA-yleishyödyllisyyskriteerit eli vastaanttaja ei muun muassa saisi harjittaa juurikaan muuta timintaa kuin asunttimintaa. vanhjen krktukilainitettujen taljen salta laki n epäselvempi, eikä nimeämisestä vastaava virkamies sannut 1 Em. ei käy ilmi laista, mutta ARA:n virkailijan mukaan luvutuksensaajan nimeäminen vastaa aravalainsäädäntöä, jssa k. nimeämismahdllisuus n laissa mainittu. Lpullinen päätös n ARA:n päätösharkinnassa.

4 4 yleisellä taslla vastata siihen, mitä nimeämislupa edellyttäisi. Asian selvittäminen edellyttää asian tarkastelua ARAssa yhtiökhtaisesti. Krktukilainitettujen asuntjen siirtäminen suraan säätiön alaisuuteen ilman, että säätiölle haetaan ARAyleishyödyllisyysasemaa, saattaa lla ngelmallinen. Asia tulee selvittää ARAn virkailijan kanssa yhtiö yhtiöltä. Jtta aravalainitetut talt vitaisiin luvuttaa säätiölle: alkuperäisillä rajituksilla levan luvutuksen salta luvutuksensaajan tulee vastata luvuttajaa. Js luvuttaja ei le ARA-yleishyödylliseksi nimetty, edellytetään vastaanttajalta vähintäänkin, että sen timialana n ssiaalisen asunttiminnan harjittaminen (mitä lienee edellytetty myös luvuttajalta). Vastaanttajan n kyettävä taludellisesti hulehtimaan vastaanttamista aravatalista. Sillä vi periaatteessa lla muutakin timintaa kuin ssiaalista asunttimintaa. js luvuttaja n ARA-yleishyödyllinen, tullenee vastaanttajan lla ARA-yleishyödylliseksi nimetty. jatkrajituksella levat aravalainatalt vivat saada helpmmin luvutusluvan eli edellytyksenä n, että vastaanttajan timialana n asuntjen tarjaminen. Muutakin timintaa vi lla ja ARA-yleishyödyllisyyttä ei välttämättä tarvita. Aravalainitetuista khteista helpimmin luvutusluvan suraan säätiön alaisuuteen saattaisivat saada Ky Turkismiehentie 8, Hiihtmäentie 22 ja Tuhkimntie 2, jtka vat jatkrajituksilla levia aravalainakhteita. Ky Ida Aalbergintie 1:n ja Ky Artin asema n vielä epäselvä. Onk sillä, että sa kiinteistöyhtiöistä jätettäisiin hldingista pis, vaikutusta vertukseen, selvitettävä verviranmaiselle laadittavassa tisessa ennakktiethakemuksessa. Lupa ARA-yleishyödyllisyysaseman nimeämiseen vienee nin 1-2 kk. Luvutuksensaajan nimeämisprsessi vienee nin saman ajan. Mikäli kysymys n mlempien hakemisesta, vitaneen prsessit laittaa vireille yhtä aikaa. Asiaa vidaan yrittää kiirehtiä. - Kun säätiö mistaa kiinteistöyhtiöt varsinaisena timintamutnaan, tulee asukasvalinnalla edistää tarkituksen tteutumista.

5 5 Säätiöllä vi lla sijitusmaisuutena asuntja, jissa vukralaisena ei le piskelijita. ARA-lainsäädäntö edellyttänee kuitenkin ararahituksen saamisen edellytykseksi ssiaalisen asuttamisen, jllin rajitusten alaisia yhtiöitä ei saatane säätiöllä sijitustiminnan piiriin. - Vukrat keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä, sink tavallisista ja sakkeiden myyntitult vat suraan säätiön tulja. Tult lienevät säätiölle vervapaita, js säätiö saa yleishyödyllisyysaseman eikä timintaa katsta säätiön elinkeintiminnaksi. - Js säätiö n nimetty ARA-yleishyödylliseksi yhteisöksi, khdistuvat ara-rajitukset säätiön timintaan ja timinta n ara-valvnnan alaista. Muun muassa seuraavia rajitteita khdistuu timintaan: Vukrasäännöstely ja asukasvalintarajitukset aranrmistn mukaisia, asunnt julkisesti haettavia. Säätiön timinnan tulisi lähtökhtaisesti lla pääasiassa asunttimintaa. Kiinteistöyhtiöt eivät vi tuluttaa säätiölle muuta muin lainsäädännössä vahvistun krkkannan mukaisen tutn (nyt 8 %) kiinteistöyhtiöön sijitetuille varille. Kiinteistöyhtiöiden ja asuntjen mistusikeuden luvutus n rajitettua. Luvutushinta n säännöstelty. Vukrien ja käyttövastikkeiden tasaus tulee lla mahdllista. Timinnan tulee lla taludellisesti vakaata siten, että säätiö kykenee kantamaan taludellisiin vaikeuksiin jutuneista yhtiöistä vastuun. Säätiö ei ta muita riskejä kuin ssiaaliseen asuttamiseen liittyviä riskejä. Säätiö ei anna lainaa tai vakuutta muulle kuin ssiaalista asunttimintaa harjittavalle yhtiölle tai yhtiölle, jka sijittaa lainatut varat ara-vukra-asuntjen hankkimiseen tai rakennuttamiseen. Timinnassa nudatetaan ARA-lainsäädäntöä ja periaatteita. ARA-lle tulee antaa vusittaiset valvntailmitukset. - Js säätiö ei le ARA-yleishyödylliseksi nimetty, mutta mistaa aratalja, khdistuvat ara-lainsäädännön mukaiset rajitteet sveltuvin sin säätiön timintaan: mm. asunnt julkisesti haettavissa, asukasvalinta säännösteltyä, vukran määrä säännösteltyä, luvutushinta säännösteltyä, tulutus enimmillään 8 % sijittamilleen varille, sakkeiden luvutusrajitukset, vukrien ja käyttövastikkeiden tasausmahdllisuus, säätiön muu timinta ei vine lla vimakkaan riskipitista.

6 6 Kiinteistöyhtiöt/ yhtiöitä siirretään hlding-yhtiön mistukseen - Vaihtehtna lienee, että KY perustaa hlding-yhtiön, siirtää kiinteistöyhtiöt hldingille ja lahjittaa hldingin säätiölle. KY lahjittaa kiinteistöyhtiöt säätiölle. Säätiö perustaa hldingin ja siirtää kiinteistöyhtiöt hldingille. Mlemmissa tapauksissa tarvittaneen ARAsta kaksi luvutuksensaajan nimeämispäätöstä sekä hldingin nimeäminen ARA-yleishyödylliseksi - Kiinteistöyhtiöiden siirtn liittyvistä verriskeistä alla enemmän. Eri vertusvaihtehdista tulee saada verviranmaisen ennakkpäätös (eri, kuin nyt vireillä leva hakemus). Hakemusprsessi kestänee arvilta 2 kk - KY:n päätöksentekprsessista vidaan valittaa sekä ensimmäisessä että tisessa vaihtehdssa. Edellyttääkö hldingin perustaminen ja kiinteistöyhtiöiden siirtäminen hldingille edustajistn päätöstä? Edellyttänee. Taludenhidn hjesäännön mukaan Ylippilaskunnan maisuudenhidn rakenteen humattavan suuria muutksia kskevat päätökset n alistettava edustajistn ratkaistaviksi. - Hlding-yhtiö edellyttänee ARA-yleishyödyllisyyttä, kiinteistöyhtiöiden luvutus hldingille luvutuksensaajan nimeämistä ja hldingin/kiinteistöyhtiöiden siirtäminen säätiölle luvutuksensaajan nimeämistä. Hakemusprsessi kestänee arvilta 1-3 kk kknaisuudessaan - Hlding-yhtiön mistaminen lienee edelleen säätiön varsinaista timintaa. Yhtiön timinnassa tullenee edistää säätiön tarkituksen tteutumista. - Osinktult, keskinäisten vukratult, kiinteistöyhtiöiden myynnistä syntyvät myyntivitt jäävät hldingiin, jnka veryleishyödyllisyysasema n kyseenalainen, eli tuljen vervapaus kyseenalainen. Hldingin ver-yleishyödyllisyysasemasta vitaneen kysyä ennakktieta samalla, kun kysytään yhtiöiden siirtn liittyvistä verseuraamuksista ennakktieta. Veryleishyödyllisyyden saaminen hldingille lienee enemmänkin epätdennäköistä.

7 7 Periaatteellinen mahdllisuus tulevaisuudessa lienee, js jku kiinteistöyhtiöistä haluttaisiin realisida, pyytää ARAlta lupaa saada siirtää kiinteistöyhtiö säätiön mistukseen ja myydä se sen jälkeen. - Hldingin timintaan khdistuvat em. ARA-yleishyödylliseksi yhteisöksi nimettyä kskevat ara-rajitukset. - Tutn tulutuksessa raja menee hldingin ja säätiön välillä eli kiinteistöyhtiöt vivat tuluttaa hldingille sakeyhtiölain mahdllistamissa puitteissa, hlding vi tuluttaa säätiölle 8 % sijitetuille varille sakeyhtiölain mahdllistamissa puitteissa. - Hldingin luvutus n ara-luvutusrajitusten alaista. - Säätiön mistajahjaus kiinteistöyhtiöihin välillistyy. Omaisuuden siirtn liittyvät vert ja araluvat Kiinteistöyhtiöt siirretään säätiöön - lahjaver? (riippuu vireillä levasta ennakktiedsta) - luvutuksensaajan nimeämispäätös ARAsta Kiinteistöyhtiöt siirretään yhtiöön - kiinteistöyhtiöt apprttina, päämasijituksena hldingiin KY siirtää kiinteistöyhtiöt hldingiin apprttina, päämasijituksena lienee varainsiirtvern alainen (VVL 2:4,4 ja 3:15,3), jllei vapautusta (VVL 8:52, vapautus lienee epätdennäköistä) hldingin ARA-yleishyödyllisyys (ei mahdllista saada perustettavalle yhtiölle), luvutuksensaajan nimeäminen KY siirtää hldingin säätiölle lahjaver? (riippuu vireillä levasta ennakktiedsta) luvutuksensaajan nimeäminen uudestaan (vidaan periaatteessa hakea samaan aikaan kuin hldingiin) kiinteistöyhtiöiden siirt säätiölle ja säätiö siirtää apprttina, lahjaver kiinteistöyhtiöiden siirrsta säätiöön? (riippuu vireillä levasta ennakktiedsta)

8 8 lienee varainsiirtvern alainen, jllei vapautusta (mikä epätdennäköistä) säätiön nimeäminen luvutuksensaajaksi, hldingin nimeäminen ARA-yleishyödylliseksi, hldingin nimeäminen luvutuksensaajaksi - Kiinteistöyhtiöiden siirt liiketimintasiirtna hldingille KY tekee EVL 52 e :n sveltuvuus KY:hyn tarkistettava nk vertuksellista vaikutusta, että sat kiinteistöyhtiöistä jäisivät hldingin ulkpulelle, selvitettävä lienee verneutraali, varmistus verviranmaisilta ennakktietna varainsiirtver lienee palautettavissa (VVL 6:43) ara:lta hldingin ARA-yleishyödylliseksi nimeäminen ja luvutuksensaajan nimeäminen hldingin siirt säätiölle vernkiertsäännöstön sveltaminen tarkistettava lahjaver? (riippuu vireillä levasta ennakktiedsta) ara:lta luvutuksensaajan nimeäminen kiinteistöyhtiöiden lahjitus säätiölle ja säätiössä tekee liiketimintasiirrn lahjaver yhtiöiden siirrsta säätiölle? (riippuu vireillä levasta ennakktiedsta) EVL 52 e sveltuu nk vertuksellista vaikutusta, että sat kiinteistöyhtiöistä jäisivät hldingin ulkpulelle, selvitettävä lienee verneutraali, ennakkkysely varainsiirtvern palautushakemus vernkiertsäännöstön sveltaminen tarkistettava hldingin ARA-yleishyödyllisyys (ei liene mahdllista saada perustettavalle yhtiölle), luvutuksensaajan nimeäminen edellyttänee ara:n hyväksyntää ja säätiön nimeämistä luvutuksensaajaksi

9 9 Asunnn hakua kskevan päätöksen valitusikeudesta Säätiölaki ja säätiön säännöt Asunnn hakijalla ei säätiölain mukaan le ikeutta valittaa tumiistuimeen yksittäisestä valintapäätöksestä. Säätiön edunsaajalla n ikeus tehdä ikaisuvaatimus Patentti- ja rekisterihallitukseen, js hallitus n menetellyt lain tai sääntöjen vastaisesti. Oikaisuvaatimusikeus ei mahdllistane muutsta/prh:n puuttumista hallituksen päätökseen sen tarkituksenmukaisuusharkinnan alueella (esim. saak hakija apurahaa vai ei, myönnetäänkö hakijalle asunt vai ei), sillin kun lakia tai sääntöjä ei le rikttu. Säätiön sääntöjen mukaan yksittäisellä hakijalla ei llene valitusmahdllisuutta valintapäätöksestä. Asunt-hjesäännössä n llut valitusmahdllisuus asuntpäätöksestä säätiön hallitukselle. Mikäli k. määräys jätetään asunt-hjesääntöihin, lienee k. valitusmahdllisuus säätiön mien sääntöjen njalla käytännössä aina mahdllisuus valittaa yksittäisestä valintapäätöksestä. Ara-lainsäädäntö Aravarajituslaki (1190/1993) 21 ja krktukilaki (604/2001) 41 mahdllistavat ikaisuvaatimuksen tekemisen ainastaan valtin asuntrahastn, valtiknttrin, kunnan, kunnanhallituksen tai lautakunnan alaisen viranhaltijan tekemään päätökseen. Js kunta käyttäisi etukäteisvalvntaa, lisi hakijalla mahdllisuus valittaa päätöksestä. Kunnan käyttäessä jälkikäteisvalvntaa, ikaisuvaatimusmahdllisuutta ei le. 2 Hakijalla n kuitenkin aina mahdllisuus kannella yksityisen säätiön tekemästä asukasvalinnasta kunnalle ja ARA:lle, jilla ei kuitenkaan le mahdllisuutta muuttaa yksittäistä asukasvalintapäätöstä. Kunnan mahdllisuus puuttua yleisesti asukasvalintihin saattaa liittyä kunnan harjittamaan valvntaan rajitetusta hakumenettelystä. Araasunnt vat lähtökhtaisesti julkisesti ja yleisesti haettavissa. Pikkeustapauksessa haku vidaan rajata rajatun jukn piiriin. Tällaisena sallittuna rajattuna jukkna n pidetty mm. piskelijita. 2 Arava- ja krktukivukra-asuntjen asukasvalintapas, , s. 17

10 10 Rajatun jukn tulee edustaa paikkakunnalla riittävän laajaa asunnntarvitsijaryhmää ja rajattu hakumenettely tulee lla perusteltua asunnn mistussuhteet ja käyttötarkitus humiiden. Em. seikkaa vitaneen perustella tarvittaessa mm. sillä, että asunnt mistaa säätiö, jnka tarkitus määrää, mihin säätiön varja vidaan käyttää. Periaatteessa mahdllista n, että muu kuin kauppatieteen piskelija hakee asuntja ja kantelee kunnalle valintapäätöksestä, eli että kauppatieteen piskelijat eivät edusta riittävän laajaa asunnntarvitsijaryhmää. Kunta vi valvvana viranmaisena ttaa kantaa siihen, nk khderyhmän rajaus perusteltu ja nk khderyhmä riittävän laaja. Em. kunnan valvntaikeutta ajatellen saattaisi lla perusteltua jättää asunt-hjesäännöstä tarkemmat määritykset asunnn saajista kauppatieteilijöiden kesken (esim. että asunnn saajan tulee lla KY ry:n jäsen) mahdllisimman vähäiseksi tai lieviksi. Mainittu kunnan valvntavalta ja puuttumisikeus n llut KY:n timinnassa läsnä kk ajan. Tilanne ei muuttune timinnan siirtyessä säätiöön. Sitä, että kunta puuttuisi timintaan, vitaneen pitää pienempänä riskinä asunttiminnassa.

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka Muisti Asia/prjekti Aihe Päivämäärä ja paikka PVO-Vesivima Oy Kllaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviinti Seurantaryhmän 2. kkus pe 14.3.2008 Pudasjärvi Kehittämiskeskus Phjantähti Aika Kl 10.00-13.40

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu Svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus versi 3.4 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 1.1 Vetuma-palvelun timinnallisuus...

Lisätiedot

Vahingot ja varkaudet

Vahingot ja varkaudet CmpleteCare Yleistä Vahingt ja varkaudet Vakuutusturvan ehdt Tässä asiakirjassa eritellään vahinkturvan, varkausturvan ja niiden yhdistelmäturvan sisältö. Vakuutuskirjastanne ja saamastanne Dellin laskusta

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

Väliotsikointia suositellaan käytettäväksi, sillä se parantaa kirjoituksen luettavuutta.

Väliotsikointia suositellaan käytettäväksi, sillä se parantaa kirjoituksen luettavuutta. DOSIS KIRJOITUSOHJEET Dsikseen kirjitettaessa nudatetaan tässä esitettyjä periaatteita. Js käsikirjituksessa ei le nudatettu alla mainittuja hjeita, se vidaan palauttaa tekijälle krjattavaksi j ennen arviintia.

Lisätiedot

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut kotihoito terveyskeskussairaala

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut kotihoito terveyskeskussairaala RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut ktihit terveyskeskussairaala Sisältö 1 RAVITSEMUSHOITO... 5 1.1 RAVITSEMUSHOITO OSANA KOKONAISHOITOA... 5 1.1.1 Ikääntymisen vaikutus ravinnntarpeeseen...

Lisätiedot

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PYHTÄÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAT Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 68102-P18488 9.8.2012 tark. 2.11.2012 tark. 26.6.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelman

Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelman ideinti ja Kilpailuhjelma 10.6.2015 2 SISÄLTÖ 1. Suunnittelukilpailun tteutus... 3 1.1. Kilpailun järjestäjä, khde ja tarkitus... 3 1.2. Suunnittelukilpailun aikataulu... 4 1.3. Ohjelma-asiakirjat... 4

Lisätiedot

GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS

GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS Glf Resrt Knpiste GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS KOSKI ARI Henkilömäärä: Nimi: 5 + PRO KOSKI ARI Sähköpsti: ari.kski@utlk.cm FINNAIRIN SUORAT LENNOT Lähtöpäivä Lähtöaika Saapuminen Lennn numer Reitti 26.4.2015

Lisätiedot

Valintaperiaatteet maratonmelonnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013

Valintaperiaatteet maratonmelonnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013 Sumen melnta- ja sutuliitt ry 6.2.2013 Valintaperiaatteet maratnmelnnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013 Yleiset periaatteet Yleisenä pyrkimyksenä n täyttää kaikki kansainvälisissä kilpailuissa Sumen

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

YHTEENVETO 30.9.2013 VETOLAITTEIDEN OSALTA HUOMIOITAVAT ASIAT MITTA- JA MASSAMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ

YHTEENVETO 30.9.2013 VETOLAITTEIDEN OSALTA HUOMIOITAVAT ASIAT MITTA- JA MASSAMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ YHTEENVETO 30.9.2013 VETOLAITTEIDEN OSALTA HUOMIOITAVAT ASIAT MITTA- JA MASSAMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ 1. LASKENTA BPW Kraatz Oy n timinut vetlaitteiden parissa j useamman vusikymmenen ajan ja edustamamme tutemerkit

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 27.1.2015 ISO KORTENEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja

Lisätiedot

21.12.2011. http://www.fimea.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/fimea/embeds/fimeawwwstructure/18660_julkaisusarja _1_2011_verkkoversio.

21.12.2011. http://www.fimea.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/fimea/embeds/fimeawwwstructure/18660_julkaisusarja _1_2011_verkkoversio. Kste kmmenteista arviintiraprttiin 1 (9) 21.12.2011 Fimea n julkaissut ensimmäisen lääkehitjen arviintiraprttinsa triptaaneista. Raprtissa arviidaan Sumen markkinilla levien triptaanien kustannusvaikuttavuutta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 27.1.2015 HITTISENNEVAN TUULIV VOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot