Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista."

Transkriptio

1 1 LUONNOS YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen säätiön mistaman hallinnintiyhtiön alaisuuteen - uuden KY asuntsäätiön perustaminen - asuntjen siirtäminen innvaatiylipistn ylippilaskunnalle tai - asuntjen siirtäminen muulle alkuperäistä tarkitusta tukevalle arayhteisölle. KY:n tahlta n lähinnä ensiksi mainittua vaihtehta pidetty ptentiaalisena vaihtehtna. KY mistaa kknaan tai sittain 16 kiinteistä hallinnivaa yhtiötä. Näistä - 14 n kiinteistösakeyhtiötä, - yksi tavallinen sakeyhtiö ja - yksi asunt-sakeyhtiö. Kiinteistösakeyhtiöistä klme n keskinäistä kiinteistösakeyhtiötä. Yhtiöistä - 11 n varmasti ara-rajitusten alaisia, - kaksi tdennäköisesti ara-rajitusten alaisia ja - klme vapaata ara-arajituksista. Yhtiöistä - viisi n aravalainitettua khdetta, - viisi n krktukilainitettua khdetta ja - kaksi vapaarahitteista khdetta ja - neljän khteen rahitusmudsta ei le tässä vaiheessa tiedssamme selvitystä. Näistä yksi khde n vapautunut ara-rajituksista Yhtiöistä n lemassa KY:n laatima Kiinteistöjen arvt (teur) taulukk, jka selventää yhtiöiden lunnetta ja asemaa.

2 2 Aravalaki (1189/1993) ja aravarajituslaki (1190/1993) sekä näiden phjalta annetut asetukset ja määräykset määrittävät aravalainitettua khdetta, eli khdetta, jnka uudisrakentamiseen, hankintaan tai perusparantamiseen n myönnetty valtin varista asuntlaina. Laki vukra-asuntlainjen ja asumisikeustallainjen krktuesta (604/2001) ja sen phjalta annetut asetukset ja määräykset määrittävät krktukikhdetta, eli khdetta, jnka uudisrakentamiseen, hankintaa tai perusparantamiseen tettuun lainaan n myönnetty valtin krktuki. Vimassa levan aravarajituslain (1190/1993) mukaan aravavukratalja kskevat luvutusrajitukset vat vimassa asuntlainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta riippumatta sen ajan, jiksi laina n myönnetty sekä tämän jälkeen vielä 10 vuden ajan. (Tietyissä tapauksissa rajitukset vat laina-ajasta riippumatta vimassa 45 vutta lainan myöntämisestä.) Vimassa levan krktukilain (604/2001) mukaan luvutusrajitukset päättyvät, kun 45/40/30 (riippuen myöntämisajasta) vutta n kulunut lainan hyväksymisestä krktukilainaksi. Aikaisemmissa laeissa saattaa lla nykyiseen lainsäädäntöön nähden lievempiä määräyksiä luvutusrajitusten pistumisesta. Vanhempien lakien mahdllisia määräyksiä ei tässä yhteydessä le selvitetty. Asuntjen siirtämisessä KY säätiöön tulee humiitavaksi ainakin seuraavat seikat: Tulevasta asunttiminnasta säätiössä muutamia yleisiä humiita Timinnan suunnittelussa myöhempinä aikina n syytä lla varvainen sen suhteen, - ettei säätiöstä tule ainastaan rakennuttamista ja vukraustimintaa harjittava (ver-yleishyödyllisyys sekä säätiölain liiketimintakielt pääasiallisena timintamutna), - ettei vukra-asunnista pääsa le muiden kuin piskelijiden hallinnassa (ver-yleishyödyllisyys, säätiön tarkituksen tteutuminen ja säätiölle sallittu liiketiminta) ja - ettei säätiön timinta mudstu pääasiallisesti tavallisten yhtiöiden/hlding-yhtiön mistukseksi (ver-yleishyödyllisyys sekä säätiön tarkituksen tteutuminen). Mikäli vukraustiminta muuttuu piskelija-asunttiminnasta yleiseksi vukraustiminnaksi, jutunee timinnan lunteen muuttamaan

3 3 säätiöikeuden näkökulmasta varsinaisesta timinnasta sijitustiminnaksi. Säätiö vi sijitustimintana harjittaa huneistjen vukrausta. Säätiön sijitusmaisuutta n hidettava turvallisesti ja tula tuttavasti. Ara-nrmist edellyttänee, että ara-rahituksen saajan timialana n ssiaalinen asuttaminen. Ara-nrmistn vaikutuksesta asunttimintaa ei saatane sijitustiminnaksi niin kauan kuin yhtiöitä rajittaa ararajitukset. Yhtiöt/yhtiöitä siirretään suraan säätiön mistukseen Js KY siirtäisi yhtiöt/yhtiöitä suraan säätiön mistukseen, tulee humiitavaksi ainakin seuraavat seikat: - KY edustajistn päätös maisuuden luvutuksesta n valituskelpinen. - Meneekö siirrsta verseuraamuksia, n vertimistn käsiteltävänä parhaillaan. (Käsittelijän ennakllinen käsitys n llut, että lahjavera tai varainsiirtvera ei lisi menemässä.) - ARA saattaa asettaa esteitä luvutuksen saajan nimeämiselle. Vimassa levan krktukilain (604/2001) krktukitaljen luvutus suraan säätiölle: js luvuttajaa ei le nimetty ARA-yleishyödylliseksi, luvutuslupa saattaa irrta, js vastaanttaja timialaan kuuluu ssiaalinen asuttaminen ja vastaanttaja n sellainen, että se taludellisesti kykenee hulehtimaan vukratalista, vaikka vastaanttajaa ei lekaan nimetty ARA-yleishyödylliseksi. Tällöin vastaanttajalla vi lla muutakin timintaa, mutta vastaanttajan päätiminta ei visi lla riskipitista liiketimintaa. 1 Edellytykset luvan saamiselle uuden krktukilain mukaan lienevät tiukemmat kuin aravalainitettujen khteiden edellytykset. js luvuttaja n nimetty ARA-yleishyödylliseksi, vastaanttajan tulee täyttää ARA-yleishyödyllisyyskriteerit eli vastaanttaja ei muun muassa saisi harjittaa juurikaan muuta timintaa kuin asunttimintaa. vanhjen krktukilainitettujen taljen salta laki n epäselvempi, eikä nimeämisestä vastaava virkamies sannut 1 Em. ei käy ilmi laista, mutta ARA:n virkailijan mukaan luvutuksensaajan nimeäminen vastaa aravalainsäädäntöä, jssa k. nimeämismahdllisuus n laissa mainittu. Lpullinen päätös n ARA:n päätösharkinnassa.

4 4 yleisellä taslla vastata siihen, mitä nimeämislupa edellyttäisi. Asian selvittäminen edellyttää asian tarkastelua ARAssa yhtiökhtaisesti. Krktukilainitettujen asuntjen siirtäminen suraan säätiön alaisuuteen ilman, että säätiölle haetaan ARAyleishyödyllisyysasemaa, saattaa lla ngelmallinen. Asia tulee selvittää ARAn virkailijan kanssa yhtiö yhtiöltä. Jtta aravalainitetut talt vitaisiin luvuttaa säätiölle: alkuperäisillä rajituksilla levan luvutuksen salta luvutuksensaajan tulee vastata luvuttajaa. Js luvuttaja ei le ARA-yleishyödylliseksi nimetty, edellytetään vastaanttajalta vähintäänkin, että sen timialana n ssiaalisen asunttiminnan harjittaminen (mitä lienee edellytetty myös luvuttajalta). Vastaanttajan n kyettävä taludellisesti hulehtimaan vastaanttamista aravatalista. Sillä vi periaatteessa lla muutakin timintaa kuin ssiaalista asunttimintaa. js luvuttaja n ARA-yleishyödyllinen, tullenee vastaanttajan lla ARA-yleishyödylliseksi nimetty. jatkrajituksella levat aravalainatalt vivat saada helpmmin luvutusluvan eli edellytyksenä n, että vastaanttajan timialana n asuntjen tarjaminen. Muutakin timintaa vi lla ja ARA-yleishyödyllisyyttä ei välttämättä tarvita. Aravalainitetuista khteista helpimmin luvutusluvan suraan säätiön alaisuuteen saattaisivat saada Ky Turkismiehentie 8, Hiihtmäentie 22 ja Tuhkimntie 2, jtka vat jatkrajituksilla levia aravalainakhteita. Ky Ida Aalbergintie 1:n ja Ky Artin asema n vielä epäselvä. Onk sillä, että sa kiinteistöyhtiöistä jätettäisiin hldingista pis, vaikutusta vertukseen, selvitettävä verviranmaiselle laadittavassa tisessa ennakktiethakemuksessa. Lupa ARA-yleishyödyllisyysaseman nimeämiseen vienee nin 1-2 kk. Luvutuksensaajan nimeämisprsessi vienee nin saman ajan. Mikäli kysymys n mlempien hakemisesta, vitaneen prsessit laittaa vireille yhtä aikaa. Asiaa vidaan yrittää kiirehtiä. - Kun säätiö mistaa kiinteistöyhtiöt varsinaisena timintamutnaan, tulee asukasvalinnalla edistää tarkituksen tteutumista.

5 5 Säätiöllä vi lla sijitusmaisuutena asuntja, jissa vukralaisena ei le piskelijita. ARA-lainsäädäntö edellyttänee kuitenkin ararahituksen saamisen edellytykseksi ssiaalisen asuttamisen, jllin rajitusten alaisia yhtiöitä ei saatane säätiöllä sijitustiminnan piiriin. - Vukrat keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä, sink tavallisista ja sakkeiden myyntitult vat suraan säätiön tulja. Tult lienevät säätiölle vervapaita, js säätiö saa yleishyödyllisyysaseman eikä timintaa katsta säätiön elinkeintiminnaksi. - Js säätiö n nimetty ARA-yleishyödylliseksi yhteisöksi, khdistuvat ara-rajitukset säätiön timintaan ja timinta n ara-valvnnan alaista. Muun muassa seuraavia rajitteita khdistuu timintaan: Vukrasäännöstely ja asukasvalintarajitukset aranrmistn mukaisia, asunnt julkisesti haettavia. Säätiön timinnan tulisi lähtökhtaisesti lla pääasiassa asunttimintaa. Kiinteistöyhtiöt eivät vi tuluttaa säätiölle muuta muin lainsäädännössä vahvistun krkkannan mukaisen tutn (nyt 8 %) kiinteistöyhtiöön sijitetuille varille. Kiinteistöyhtiöiden ja asuntjen mistusikeuden luvutus n rajitettua. Luvutushinta n säännöstelty. Vukrien ja käyttövastikkeiden tasaus tulee lla mahdllista. Timinnan tulee lla taludellisesti vakaata siten, että säätiö kykenee kantamaan taludellisiin vaikeuksiin jutuneista yhtiöistä vastuun. Säätiö ei ta muita riskejä kuin ssiaaliseen asuttamiseen liittyviä riskejä. Säätiö ei anna lainaa tai vakuutta muulle kuin ssiaalista asunttimintaa harjittavalle yhtiölle tai yhtiölle, jka sijittaa lainatut varat ara-vukra-asuntjen hankkimiseen tai rakennuttamiseen. Timinnassa nudatetaan ARA-lainsäädäntöä ja periaatteita. ARA-lle tulee antaa vusittaiset valvntailmitukset. - Js säätiö ei le ARA-yleishyödylliseksi nimetty, mutta mistaa aratalja, khdistuvat ara-lainsäädännön mukaiset rajitteet sveltuvin sin säätiön timintaan: mm. asunnt julkisesti haettavissa, asukasvalinta säännösteltyä, vukran määrä säännösteltyä, luvutushinta säännösteltyä, tulutus enimmillään 8 % sijittamilleen varille, sakkeiden luvutusrajitukset, vukrien ja käyttövastikkeiden tasausmahdllisuus, säätiön muu timinta ei vine lla vimakkaan riskipitista.

6 6 Kiinteistöyhtiöt/ yhtiöitä siirretään hlding-yhtiön mistukseen - Vaihtehtna lienee, että KY perustaa hlding-yhtiön, siirtää kiinteistöyhtiöt hldingille ja lahjittaa hldingin säätiölle. KY lahjittaa kiinteistöyhtiöt säätiölle. Säätiö perustaa hldingin ja siirtää kiinteistöyhtiöt hldingille. Mlemmissa tapauksissa tarvittaneen ARAsta kaksi luvutuksensaajan nimeämispäätöstä sekä hldingin nimeäminen ARA-yleishyödylliseksi - Kiinteistöyhtiöiden siirtn liittyvistä verriskeistä alla enemmän. Eri vertusvaihtehdista tulee saada verviranmaisen ennakkpäätös (eri, kuin nyt vireillä leva hakemus). Hakemusprsessi kestänee arvilta 2 kk - KY:n päätöksentekprsessista vidaan valittaa sekä ensimmäisessä että tisessa vaihtehdssa. Edellyttääkö hldingin perustaminen ja kiinteistöyhtiöiden siirtäminen hldingille edustajistn päätöstä? Edellyttänee. Taludenhidn hjesäännön mukaan Ylippilaskunnan maisuudenhidn rakenteen humattavan suuria muutksia kskevat päätökset n alistettava edustajistn ratkaistaviksi. - Hlding-yhtiö edellyttänee ARA-yleishyödyllisyyttä, kiinteistöyhtiöiden luvutus hldingille luvutuksensaajan nimeämistä ja hldingin/kiinteistöyhtiöiden siirtäminen säätiölle luvutuksensaajan nimeämistä. Hakemusprsessi kestänee arvilta 1-3 kk kknaisuudessaan - Hlding-yhtiön mistaminen lienee edelleen säätiön varsinaista timintaa. Yhtiön timinnassa tullenee edistää säätiön tarkituksen tteutumista. - Osinktult, keskinäisten vukratult, kiinteistöyhtiöiden myynnistä syntyvät myyntivitt jäävät hldingiin, jnka veryleishyödyllisyysasema n kyseenalainen, eli tuljen vervapaus kyseenalainen. Hldingin ver-yleishyödyllisyysasemasta vitaneen kysyä ennakktieta samalla, kun kysytään yhtiöiden siirtn liittyvistä verseuraamuksista ennakktieta. Veryleishyödyllisyyden saaminen hldingille lienee enemmänkin epätdennäköistä.

7 7 Periaatteellinen mahdllisuus tulevaisuudessa lienee, js jku kiinteistöyhtiöistä haluttaisiin realisida, pyytää ARAlta lupaa saada siirtää kiinteistöyhtiö säätiön mistukseen ja myydä se sen jälkeen. - Hldingin timintaan khdistuvat em. ARA-yleishyödylliseksi yhteisöksi nimettyä kskevat ara-rajitukset. - Tutn tulutuksessa raja menee hldingin ja säätiön välillä eli kiinteistöyhtiöt vivat tuluttaa hldingille sakeyhtiölain mahdllistamissa puitteissa, hlding vi tuluttaa säätiölle 8 % sijitetuille varille sakeyhtiölain mahdllistamissa puitteissa. - Hldingin luvutus n ara-luvutusrajitusten alaista. - Säätiön mistajahjaus kiinteistöyhtiöihin välillistyy. Omaisuuden siirtn liittyvät vert ja araluvat Kiinteistöyhtiöt siirretään säätiöön - lahjaver? (riippuu vireillä levasta ennakktiedsta) - luvutuksensaajan nimeämispäätös ARAsta Kiinteistöyhtiöt siirretään yhtiöön - kiinteistöyhtiöt apprttina, päämasijituksena hldingiin KY siirtää kiinteistöyhtiöt hldingiin apprttina, päämasijituksena lienee varainsiirtvern alainen (VVL 2:4,4 ja 3:15,3), jllei vapautusta (VVL 8:52, vapautus lienee epätdennäköistä) hldingin ARA-yleishyödyllisyys (ei mahdllista saada perustettavalle yhtiölle), luvutuksensaajan nimeäminen KY siirtää hldingin säätiölle lahjaver? (riippuu vireillä levasta ennakktiedsta) luvutuksensaajan nimeäminen uudestaan (vidaan periaatteessa hakea samaan aikaan kuin hldingiin) kiinteistöyhtiöiden siirt säätiölle ja säätiö siirtää apprttina, lahjaver kiinteistöyhtiöiden siirrsta säätiöön? (riippuu vireillä levasta ennakktiedsta)

8 8 lienee varainsiirtvern alainen, jllei vapautusta (mikä epätdennäköistä) säätiön nimeäminen luvutuksensaajaksi, hldingin nimeäminen ARA-yleishyödylliseksi, hldingin nimeäminen luvutuksensaajaksi - Kiinteistöyhtiöiden siirt liiketimintasiirtna hldingille KY tekee EVL 52 e :n sveltuvuus KY:hyn tarkistettava nk vertuksellista vaikutusta, että sat kiinteistöyhtiöistä jäisivät hldingin ulkpulelle, selvitettävä lienee verneutraali, varmistus verviranmaisilta ennakktietna varainsiirtver lienee palautettavissa (VVL 6:43) ara:lta hldingin ARA-yleishyödylliseksi nimeäminen ja luvutuksensaajan nimeäminen hldingin siirt säätiölle vernkiertsäännöstön sveltaminen tarkistettava lahjaver? (riippuu vireillä levasta ennakktiedsta) ara:lta luvutuksensaajan nimeäminen kiinteistöyhtiöiden lahjitus säätiölle ja säätiössä tekee liiketimintasiirrn lahjaver yhtiöiden siirrsta säätiölle? (riippuu vireillä levasta ennakktiedsta) EVL 52 e sveltuu nk vertuksellista vaikutusta, että sat kiinteistöyhtiöistä jäisivät hldingin ulkpulelle, selvitettävä lienee verneutraali, ennakkkysely varainsiirtvern palautushakemus vernkiertsäännöstön sveltaminen tarkistettava hldingin ARA-yleishyödyllisyys (ei liene mahdllista saada perustettavalle yhtiölle), luvutuksensaajan nimeäminen edellyttänee ara:n hyväksyntää ja säätiön nimeämistä luvutuksensaajaksi

9 9 Asunnn hakua kskevan päätöksen valitusikeudesta Säätiölaki ja säätiön säännöt Asunnn hakijalla ei säätiölain mukaan le ikeutta valittaa tumiistuimeen yksittäisestä valintapäätöksestä. Säätiön edunsaajalla n ikeus tehdä ikaisuvaatimus Patentti- ja rekisterihallitukseen, js hallitus n menetellyt lain tai sääntöjen vastaisesti. Oikaisuvaatimusikeus ei mahdllistane muutsta/prh:n puuttumista hallituksen päätökseen sen tarkituksenmukaisuusharkinnan alueella (esim. saak hakija apurahaa vai ei, myönnetäänkö hakijalle asunt vai ei), sillin kun lakia tai sääntöjä ei le rikttu. Säätiön sääntöjen mukaan yksittäisellä hakijalla ei llene valitusmahdllisuutta valintapäätöksestä. Asunt-hjesäännössä n llut valitusmahdllisuus asuntpäätöksestä säätiön hallitukselle. Mikäli k. määräys jätetään asunt-hjesääntöihin, lienee k. valitusmahdllisuus säätiön mien sääntöjen njalla käytännössä aina mahdllisuus valittaa yksittäisestä valintapäätöksestä. Ara-lainsäädäntö Aravarajituslaki (1190/1993) 21 ja krktukilaki (604/2001) 41 mahdllistavat ikaisuvaatimuksen tekemisen ainastaan valtin asuntrahastn, valtiknttrin, kunnan, kunnanhallituksen tai lautakunnan alaisen viranhaltijan tekemään päätökseen. Js kunta käyttäisi etukäteisvalvntaa, lisi hakijalla mahdllisuus valittaa päätöksestä. Kunnan käyttäessä jälkikäteisvalvntaa, ikaisuvaatimusmahdllisuutta ei le. 2 Hakijalla n kuitenkin aina mahdllisuus kannella yksityisen säätiön tekemästä asukasvalinnasta kunnalle ja ARA:lle, jilla ei kuitenkaan le mahdllisuutta muuttaa yksittäistä asukasvalintapäätöstä. Kunnan mahdllisuus puuttua yleisesti asukasvalintihin saattaa liittyä kunnan harjittamaan valvntaan rajitetusta hakumenettelystä. Araasunnt vat lähtökhtaisesti julkisesti ja yleisesti haettavissa. Pikkeustapauksessa haku vidaan rajata rajatun jukn piiriin. Tällaisena sallittuna rajattuna jukkna n pidetty mm. piskelijita. 2 Arava- ja krktukivukra-asuntjen asukasvalintapas, , s. 17

10 10 Rajatun jukn tulee edustaa paikkakunnalla riittävän laajaa asunnntarvitsijaryhmää ja rajattu hakumenettely tulee lla perusteltua asunnn mistussuhteet ja käyttötarkitus humiiden. Em. seikkaa vitaneen perustella tarvittaessa mm. sillä, että asunnt mistaa säätiö, jnka tarkitus määrää, mihin säätiön varja vidaan käyttää. Periaatteessa mahdllista n, että muu kuin kauppatieteen piskelija hakee asuntja ja kantelee kunnalle valintapäätöksestä, eli että kauppatieteen piskelijat eivät edusta riittävän laajaa asunnntarvitsijaryhmää. Kunta vi valvvana viranmaisena ttaa kantaa siihen, nk khderyhmän rajaus perusteltu ja nk khderyhmä riittävän laaja. Em. kunnan valvntaikeutta ajatellen saattaisi lla perusteltua jättää asunt-hjesäännöstä tarkemmat määritykset asunnn saajista kauppatieteilijöiden kesken (esim. että asunnn saajan tulee lla KY ry:n jäsen) mahdllisimman vähäiseksi tai lieviksi. Mainittu kunnan valvntavalta ja puuttumisikeus n llut KY:n timinnassa läsnä kk ajan. Tilanne ei muuttune timinnan siirtyessä säätiöön. Sitä, että kunta puuttuisi timintaan, vitaneen pitää pienempänä riskinä asunttiminnassa.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Osake, rahasto, vakuutus vai PS-tili verotuksen kannalta? Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Osake, rahasto, vakuutus vai PS-tili verotuksen kannalta? Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Osake, rahast, vakuutus vai PS-tili vertuksen kannalta? Juha-Pekka Huvinen Vernmaksajain Keskusliitt + Vertiet Oy Sijituskhteet Hajautus vaatii päämaa. Hajautus tehtävissä pienellä päämalla. Riippuu palveluntarjajasta.

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (6) Ssiaali- ja terveyslautakunta Step/14 381 Oikaisuvaatimus viranhaltijan siirtämisestä Hyvösen lastenkdin jhtajan virkaan HEL 2013-012495 T 01 01 00 Päätös Perustelut:

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 Krjaus- ja energia-avustushje 2016 28.1.2016 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuden 2016 krjausavustuksia myönnettäessä nudatetaan lakia asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat:

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat: 1 Tietsuja 22.4.2013 Yksityisyytesi sujaaminen n Genwrth Financialille erittäin tärkeää. Arvstamme luttamustasi ja haluamme kerta, miten keräämme, sujaamme ja käytämme henkilötietjasi. Miten käytämme ja

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausuntpyyntö 18.05.2018 OKM/93/040/2017 Kuntien kulttuuritiminnasta annetun lain uudistaminen Jhdant Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausunta liitteenä levasta muistista

Lisätiedot

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta 82140614 Hartlan kunta Purnuvuren ranta-asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.12.2011 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

Kalastusalueiden toiminnan päättäminen ja kalastuslain ajankohtaiset asiat

Kalastusalueiden toiminnan päättäminen ja kalastuslain ajankohtaiset asiat Kalastusalueiden timinnan päättäminen ja kalastuslain ajankhtaiset asiat Kalastusalueiden viimeiset hetket Hannu Sal ELY-keskus Järvi-Sumen kalataluspalvelut Kalastusalueen lppu ja kalatalusalueen alku

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Yhteismetsän verotus

Yhteismetsän verotus LAAJENEVAT JA KEHITTYVÄT YHTEISMETSÄT Kulutusprjekti 2012-2014 PEREHDYTYSAINEISTO 3/2014 Yhteismetsän vertus Perehdytysaineist yhteismetsien avainhenkilöille 15.4.2014 Kemijärven, Kuusamn, Psin ja Sallan

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

Kalastusalueiden toiminnan päättäminen ja muut ajankohtaiset asiat

Kalastusalueiden toiminnan päättäminen ja muut ajankohtaiset asiat Kalastusalueiden timinnan päättäminen ja muut ajankhtaiset asiat Pirkkalan kalastusalueen kkus Hannu Sal ELY-keskus Järvi-Sumen kalataluspalvelut Mitä täytyy hitaa vunna 2018 Kalastusalueen varsinainen

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Tee taulukko avioliiton, avoliiton ja rekisteröidyn parisuhteen eroista

Tee taulukko avioliiton, avoliiton ja rekisteröidyn parisuhteen eroista Tee taulukk aviliitn, avliitn ja rekisteröidyn parisuhteen erista Avliitt Aviliitt Rekisteröity parisuhde Lisäksi tee tehtävät 2 ja 4 s. 42 Avliitt Aviliitt Rekisteröity parisuhde Avliittn ei kuulu juridisia

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Hallituksen esitys. Lausunto Asia: LVM/1145/03/2018. Yleiset kommentit hallituksen esityksestä

Hallituksen esitys. Lausunto Asia: LVM/1145/03/2018. Yleiset kommentit hallituksen esityksestä Lausunt 06.08.2018 Asia: LVM/1145/03/2018 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintävirastn perustamisesta, Liikenneviraststa annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyvistä

Lisätiedot

Kaupungistuminen väestönkasvu yleiskaava

Kaupungistuminen väestönkasvu yleiskaava Helsingin yleiskaava Teemaseminaari 14.1.2013 Sepp Laaks Kaupungistuminen väestönkasvu yleiskaava Miksi Helsingin seutu kasvaa? Kuinka paljn väestöä n tulssa? Vidaank väestökehitystä ennustaa? Pitäisikö

Lisätiedot

Muistio 1 (5) Tarja Holi. Terveydenhuollon kanteluasioiden käsittelystä Valvirassa. Yleistä

Muistio 1 (5) Tarja Holi. Terveydenhuollon kanteluasioiden käsittelystä Valvirassa. Yleistä Muisti 1 (5) Tarja Hli Terveydenhulln kanteluasiiden käsittelystä Valvirassa Yleistä Sumessa terveydenhulln ammattihenkilöiden ja timintayksikköjen valvnta kuuluu kuudelle itsenäiselle aluehallintvirastlle

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston istunto (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT) Luxemburg, 7.

LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston istunto (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT) Luxemburg, 7. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. kesäkuuta 2006 (01.08) (OR. fr) 10225/06 ADD 1 PV/CONS 32 ECON 205 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Eurpan uninin neuvstn 2734. istunt (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT)

Lisätiedot

Saksanseisojakerho ry:n vastaukset Kennelliiton kyselyyn uusittavista vakiosopimuslomakkeista

Saksanseisojakerho ry:n vastaukset Kennelliiton kyselyyn uusittavista vakiosopimuslomakkeista Saksanseisjakerh ry:n vastaukset Kennelliitn kyselyyn uusittavista vakispimuslmakkeista 1. Astutusspimus - Ehdtamme seuraavaa lisäystä spimukseen: Urksen mistaja vakuuttaa kertneensa tiedssa levat kiran

Lisätiedot

RAPI: Reaaliaikaisen tiedonluovutusrajapinnan mahdollisuudet ja haasteet

RAPI: Reaaliaikaisen tiedonluovutusrajapinnan mahdollisuudet ja haasteet RAPI: Reaaliaikaisen tiednluvutusrajapinnan mahdllisuudet ja haasteet Lppuraprtti Tiednluvutusrajapinnan esiselvitys Versi 1.0H Laatija Tiednluvutusrajapinnan esiselvitys -prjekti 13.3.2012 Sisällysluettel

Lisätiedot

3. Kolmiulotteisten kohteiden esitys ja mallintaminen: jatkoa

3. Kolmiulotteisten kohteiden esitys ja mallintaminen: jatkoa . Klmiultteisten khteiden esitys ja mallintaminen: jatka Mnikulmiverkkn nähden ilmeisiä etuja vat: eksakti analyyttinen esitysmut klmiultteinen mudn mukkaaminen mahdllista vähemmän muistitilaa vaativa

Lisätiedot

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos 1510007062 Hattulan kunta Päivärinteen kulun asemakaava ja asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 5.8.2013, tark. 27.9.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 )

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Alueellinen jätehuoltojaosto

Alueellinen jätehuoltojaosto Alueellinen jätehultjast - Kuntien yhteinen jätehultviranmainen Sanna Pulkkinen Alueellinen jätehultjast Kunta jätelain mukainen vastuu yhdyskuntajätehullsta julkisikeudellinen palvelutehtävä mistajahjaus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen Vahvistettu hallituksen jastssa 19.8.2009 15 Liite nr 2/2009 2 Sisällysluettel: 1. Timeentultuen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Puolet kuntien väestä siirtyy - askelmerkit kohti liikkeenluovutusta

Puolet kuntien väestä siirtyy - askelmerkit kohti liikkeenluovutusta Pulet kuntien väestä siirtyy - askelmerkit khti liikkeenluvutusta Kanta-Hämeen maakuntatilaisuus 29.5.2018 Työmarkkina-asiamies Kirsi Krppi KT Kuntatyönantajat Maakunnille siirtyvä henkilöstö tehtäväalueittain

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi kunnallisessa päätöksenteossa

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi kunnallisessa päätöksenteossa Ihmisiin khdistuvien vaikutusten arviinti kunnallisessa päätöksentessa Esimerkkinä Espn ssiaali- ja terveystimi Erityissuunnittelija Elina Savla IVA timinnan hjauksen kknaisuudessa Perinteisesti arviinti

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ

TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirast, kirjaam PL 2100 00099 Helsingin kaupunki TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ Tapulikaupunki- Seura ry. esittää seuraavaa: Yleistä

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue 83657 Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.3.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SUUNNITELMA Rakennuspalikka ja tarkistuslista tämän hetken tilanne kehittämistimi kehittämisestä vastaava tah 1. Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS AJALLE (kk)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS AJALLE (kk) TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Hakemus saapunut Haapaveden kaupunki Haapaveden ja Siikalatvan ssiaalityö PL 40 86601 HAAPAVESI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS AJALLE (kk) Nimi Henkilötunnus Osite Puhelin Ammatti Asuinkunta

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA Ssiaali- ja terveysministerid n valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvitteiden jatkamisesta. Kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq=

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq= KOULUTUSKESKUS SALPAUS J'"',;;.. :2fJ1 ~ Opetus- ja kulttuuriministeriö SAAPUUT. / /.. PL29 00023 Valtineuvst Dnr.. Päijät-Hämeen kulutusknserni Paasikiven katu 7 15110LAHTI TIEDOKSI j(an nl /c"-. kuus;",

Lisätiedot

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen UBIIKKI HELSINKI-VANTAA, PILOTTI 2 VAIHTOMATKUSTAJAPROSESSIN OHJAUS Airprt Cluster Finland pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön mukaisesti Helsinki-Vantaan lentasemalla piltitavasta visuaalisesta matkustajahjauskrtista

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Tietosuojaseloste: M-files HR-varaston työntekijöiden henkilörekisteri Sivu 1 / 5

Tietosuojaseloste: M-files HR-varaston työntekijöiden henkilörekisteri Sivu 1 / 5 KLINGER Finland Oy,. Puhelinnumer +358 10 400 1011 Sähköpsti inf@klinger.fi Y-tunnus 0195519-1. Tea Hurme tietsujavastaava@klinger.fi puhelinnumer +358 10 400 1222 M-files HR-varastn työntekijöiden henkilörekisteri

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot