LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT"

Transkriptio

1 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset löytyvät II sasta. Tämän liitteen sassa III määritellään niiden kululukkien krvausmäärät, jissa spimuksen artiklan II.16.2 mukaisesti käytetään yksikkökrvauksia. Tämän liitteen sassa IV annetaan yleiskatsaus erilaisista tarkastuksista, jihin edunsaaja saattaa jutua, sekä niihin liittyvistä tsitteista. II. TÄYDENTÄVÄT RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Avaintimi 2 Vain kulujen väliset strategiset kumppanuushankkeet A. Tukikelpiset timinnt Edunsaajan n varmistettava, että hanketiminnt, jihin tukea käytetään, vat tukikelpisia Erasmus+ -hjelmappaan sääntöjen mukaan. Timinnt, jtka eivät nudata Erasmus+ -hjelmappaan ja tämän liitteen sitä täydentäviä sääntöjä, eivät le tukikelpisia ja tällaisiin timiin käytetyt tuet n palautettava kknaisuudessaan. Tuki n palautettava kaikista kululukista, jita n käytetty tukikelvttmaksi määritellyn timinnn yhteydessä. Ohjelmappaassa määritelty vaihdn vähimmäiskest tarkittaa timinnn vähimmäiskesta ilman matkustamiseen käytettyä aikaa. B. Tukikelpiset kulut 1. Yleistä Vain sellaiset kulut vat hyväksyttäviä, jtka kuuluvat kululukkiin, jihin n myönnetty tukea II liitteen mukaisesti. Kululukkien välisissä siirrissa n nudatettava spimuksen artiklan I.3.2. mukaisia rajja. Siirtja ei hyväksytä kululukkaan, jhn ei hakemuksessa haettu rahitusta tai jhn KT ei le myöntänyt tukea II liitteessä. Aina pikkeus n kululukka erityistarpeiden tuki, jhn tukea vidaan siirtää, vaikka siihen ei lisikaan alunperin haettu tukea. 2. Hankkeen hallint ja tteutus Edunsaajat tteuttavat tämän kululukan kattamat timinnt ja tutteet tukihakemuksen ja hankkeen vetäjän hyväksytyn spimuksen mukaisesti. Js edunsaaja n kumppanirganisaati. Edunsaaja timittaa tieta hanketiminnista ja hankkeen tulksista raprttiin, jnka hankkeen vetäjä timittaa kk hankkeen pulesta. 1

2 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v Maidenväliset hankekkukset Edunsaaja ilmittaa raprtintialustassa maidenvälisiin hankekkuksiin sallistuneiden lukumäärän. Jkaisesta sallistumisesta ilmitetaan sallistujan nimi, lähtöpaikka ja kkuspaikka sekä määritellään etäisyyslukka verkssa levan etäisyyslaskurin avulla. Raprtintialusta laskee tuen määrän autmaattisesti svellettavan yksikkökrvauksen perusteella. Lähettävän rganisaatin ktipaikkaa pidetään letusarvisesti lähtöpaikkana ja kkuspaikkana vastaanttavan rganisaatin ktipaikkaa. Js lähtöpaikaksi tai kkuspaikaksi ilmitetaan jku muu paikka, edunsaajan n selitettävä er raprtintialustassa. Edunsaajan n pystyttävä kaikissa tapauksissa sittamaan mudllinen yhteys maidenvälisten hankekkusten sallistujiin, riippumatta siitä sallistuuk henkilö hankkeeseen ammatin pulesta tai vapaaehtisesti henkilöstön edustajana tai piskelijana. Jtta hankkeen vaikutus sallistuviin rganisaatiihin saataisiin maksimitua, maidenväliset hankekkukset n pidettävä hakemuksessa määriteltyjen ja KT:n hyväksymien tuensaajien ktipaikkakunnilla. Edunsaajan n perusteltava kaikki pikkeukset tästä säännöstä ja saatava KT:lta mudllinen hyväksyntä ennen tällaisen kkuksen järjestämistä, ellei pikkeusta le j tettu humin I liitteessä ja KT le j hyväksynyt sitä. Edunsaajan maassa järjestettävään maidenväliseen hankekkukseen sallistuminen n tukikelpista tässä kululukassa, js kkuksessa n sallistujia hankekumppanirganisaatiista vähintään kahdesta hjelmamaasta ja js yllämääritellyn lähtöpaikan ja kkuspaikan etäisyys n vähintään 100 km etäisyyslaskurin mukaisesti. 4. Immateriaaliset tutkset Hankkeessa n kehitettävä hakemuksessa esitetyt ja KT:n spimuksessa hyväksymät immateriaaliset tutkset. Edunsaaja sallistuu immateriaalisten tutsten kehittämiseen hankehakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti ja hankkeen vetäjän KT:n hyväksymän hankespimuksen mukaisesti. Hankkeen vetäjä raprti hankkeen timinnista ja tulksista raprtintialustassa kk hankkeen pulesta. Edunsaaja timittaa kk hankkeen pulesta hankkeen tulksista tdistusaineista, jka n syötettävä tulstenlevitystietkantaan (Disseminatin Platfrm) viimeistään lppuraprtintivaiheessa. Edunsaaja raprti raprtintialustassa työpäivien lukumäärän kutakin henkilöstölukkaa khden työaikalistjen mukaisesti. Työaikalistaa pidetään jkaisesta henkilöstä, jka työskentelee suraan immateriaalisten tutsten parissa. Raprtintialusta laskee tuen määrän autmaattisesti kussakin henkilöstölukassa ja maassa svellettavien yksikkökustannusten perusteella. 2

3 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v Immateriaalisten tutsten kehittämisessä henkilökunnaksi katstaan henkilöt, jtka timivat jk ammatin pulesta tai vapaaehtisesti kulutuksen, petuksen tai nurten epämudllisen ppimisen parissa. Tällaisia henkilöitä vivat lla prfessrit, pettajat, kuluttajat, kulutusjhtajat, nuristyöntekijät sekä petushenkilökuntaan kuulumattmat henkilöt. Edunsaajan n pystyttävä kaikissa tapauksissa sittamaan mudllinen yhteys kyseiseen henkilökunnan jäseneen riippumatta siitä sallistuuk henkilö hankkeeseen ammatin pulesta tai vapaaehtisesti. Hum. Henkilöitä, jtka työskentelevät edunsaajalle palveluspimuksen perusteella (esim. kääntäjät, verkksivujen tekijät jne.) ei pidetä kyseisen rganisaatin henkilökuntana. Heidän työaikaansa ei siis vi velittaa immateriaalisten tutsten kululukassa, mutta se vi lla tukikelpinen kulu kululukassa pikkeukselliset kulut asianmukaisessa khdassa määriteltyjen ehtjen mukaisesti. Kunkin henkilön khdalla n käytettävä jtain tämän liitteen III sassa luetellusta neljästä henkilöstölukasta. Js henkilökunnan jäsen työskentelee edunsaajalle vapaaehtisphjalta, käytettävä lukka valitaan sen perusteella, mikä henkilön rli li immateriaalisen tutksen kehittämisessä eikä sen mukaan mikä tämän varsinainen ammattirli n. 5. Tulstenlevitystilaisuudet Tulstenlevitystilaisuuksien järjestäminen n hyväksyttävä kulu vain, js siihen haettiin tukea hakemuksessa ja KT n hyväksynyt sen spimuksen II liitteessä. Js hankkeessa ei kehitä hakemuksessa esitettyjä ja KT:n hyväksymiä immateriaalisia tutksia, niihin liittyvät tulstenlevitystilaisuudetkaan eivät le hyväksyttävä kulu. Js KT myönsi tukea useamman immateriaalisen tutksen kehittämiseen ja vain sa niistä tteutettiin, KT päättää missä määrin niihin liittyvien tulstenlevitystilaisuuksien järjestäminen n hyväksyttävä kulu. Vain I liitteessä määriteltyjen hankkeeseen sallistuvien rganisaatiiden ulkpuliset henkilöt vidaan laskea tulstenlevitystilaisuuksien sallistujamäärään, jnka perusteella tukimäärä lasketaan. Tulstenlevitystilaisuuksia vidaan järjestää vain siinä maassa, jssa edunsaajarganisaati sijaitsee. 6. Maidenväliset pint- ja kulutustilaisuudet Edunsaaja raprti kaikista maidenvälisistä pint- ja kulutustilaisuuksista raprtintialustassa. Tarvittaessa edunsaaja vi lisätä yhden matkapäivän ennen liikkuvuusjaksn alkua ja yhden matkapäivän sen päättymisen jälkeen; nämä matkustamiseen käytettävät lisäpäivät tetaan humin yksilötuen määrää laskettaessa. Js jnkun sallistujan matka ei tteutunut, edunsaaja ilmittaa jkaisesta tapauksesta asianmukaisesti raprtintialustassa. Edunsaajan n käytettävä kmissin verkkpalvelussa levaa matkaetäisyyslaskuria ikean matkaetäisyyslukan määrittämiseen: 3

4 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v Lähettävän rganisaatin ktipaikkaa pidetään letusarvisesti liikkuvuusjaksn lähtöpaikkana ja vastaanttavan rganisaatin ktipaikkaa khdepaikkana. Js lähtö- tai khdepaikaksi ilmitetaan jku muu paikka, edunsaajan n selitettävä er raprtintialustassa. Edunsaaja ilmittaa jkaisesta yli 2 kuukauden pint- tai kulutustilaisuuteen ulkmailla sallistuneesta, sallistuivatk nämä kielivalmennukseen siihen myönnetyllä tuella. Raprtintialusta laskee matka-, yksilö- ja kielivalmennustuen svellettavien yksikkökustannusmäärien perusteella. Opint- ja kulutustilaisuuksiin sallistuvien n raprtitava sallistumisestaan verkkkyselylmakkeessa, jssa he antavat palautetta laadullista ja perustietja ulkmaanjakssta, sen valmistelusta ja jatktimista. Tätä palautetta ei kuitenkaan vaadita lyhyisiin timintihin sallistuneilta yleissivistävässä kulutuksessa levilta ppilailta. Tukikelpisia maidenvälisiä pint- ja kulutustilaisuuksia vat: Mnimutliikkuvuus, jssa yhdistetään lyhyttä (5 päivää - 2 kuukautta) fyysistä liikkuvuutta ja virtuaaliliikkuvuutta; Lyhyet ppilasryhmien vaihdt (5 päivää - 2 kuukautta); Pitkät (2-12 kuukautta) ppilaiden piskeluvaihdt; Pitkät (2-12 kuukautta) petus- ja kulutusmatkat; Lyhyet (5 päivää - 2 kuukautta) henkilöstön yhteiset kulutustilaisuudet. Maidenväliset pint- ja kulutustilaisuudet n pidettävä niissä hjelmamaissa, jissa edunsaajan tai sen kumppaneiden rganisaatit sijaitsevat. Maidenvälisiin pint- ja kulutustilaisuuksiin sallistuminen sallistujan ktimaassa n tukikelpista tässä kululukassa, js tilaisuudessa n sallistujia hankkeen edunsaajarganisaatiista vähintään kahdesta hjelmamaasta ja js yllämääritellyn lähtöpaikan ja khdepaikan etäisyys n vähintään 100 km etäisyyslaskurin mukaisesti. Edunsaaja ei vi käyttää maidenvälisten pint- ja kulutustilaisuuksien tukea tilaisuuksiin, jtka pidetään sen ktimaassa. Maidenvälisiin pint- ja kulutustilaisuuksiin vivat sallistua henkilöt, jilla n sura yhteys edunsaajarganisaatin jssain seuraavista minaisuuksista: Kaikenikäiset ppilaat jiden mukana matkustaa kulun henkilökuntaa (ppilasryhmien lyhyet vaihdt); strategiseen kumppanuushankkeeseen sallistuvassa kulussa täysipäiväisesti piskelevat vähintään 14-vutiaat ppilaat (pitkät ppilaiden piskelijavaihdt); 4

5 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v edunsaajarganisaatin pettajat, kuluttajat sekä petus- ja hallinthenkilökunta, nuristyöntekijät. Edunsaajan n pystyttävä kaikissa tapauksissa sittamaan maidenväliseen pint- tai kulutustilaisuuteen sallistuvan henkilön mudllinen yhteys rganisaatin riippumatta siitä sallistuuk henkilö hankkeeseen ammatin pulesta tai vapaaehtisesti henkilöstön edustajana tai piskelijana. 7. Erityistuki Edunsaaja ilmittaa raprtintialustassa, käytettiinkö erityistukeen tarkitettua lisätukia kenellekään sallistujalle, jlla li erityistarpeita. Tällaisissa tapauksissa edunsaaja ilmittaa raprtintialustassa lisäkustannusten tyypin sekä aiheutuneiden lisäkulujen tdellisen määrän. Erityistukea ei le rajitettu pelkästään maidenvälisiin pint- ja kulutustilaisuuksiin sallistuville henkilöille, jilla n erityistarpeita. Samantyyppisiä kuluja ei vi velittaa samaan aikaan yksikkökrvauksiin ja tdellisiin kuluihin perustuvista khdista. 8. Pikkeukselliset kulut Pikkeukselliset kulut vivat kattaa vain spimuksen artiklassa II.16.4 määriteltyjä kuluja. Tukea pikkeuksellisiin kuluihin vidaan käyttää vain tavariden ja palvelujen alihankintakuluihin, välineiden ja muun stetun maisuuden kirjanpidllisiin pistihin sekä spimuksen mahdllisesti vaatimaan vakuuden antamiseen. Alihankintana vidaan hankkia vain sellaisia palveluita, jita edunsaaja ei pysty itse tuttamaan perustelluista syistä. Välineisiin ei vida laskea nrmaaleja timistvälineitä (kuten tietkneet, kannettavat tietkneet, tulstimet, videprjektrit jne.) ja sellaisia välineitä, jita edunsaaja käyttää nrmaalityössään (kuten tietknelukissa tai petuksessa käytetyt välineet, jtka vat sa nrmaalia pintsuunnitelmaa). Edunsaajan n ilmitettava raprtintialustassa pikkeuksellisten kulujen lukassa aiheutuneiden kulujen tdellinen määrä ja tyyppi. Samantyyppisiä kuluja ei vi velittaa samaan aikaan yksikkökrvauksiin ja tdellisiin kuluihin perustuvista khdista. Js hankkeessa stetaan, vukrataan tai liisataan laitteita, niiden hinnasta vidaan velittaa vain sitä aikaa vastaava hinta kuin mitä laitetta käytettiin hankkeessa. Välineitten tai muun maisuuden (uusi tai käytetty) kirjanpidlliset pistt lasketaan sen mukaan, miten ne n merkitty edunsaajan kirjanpitn, lettaen että maisuus n stettu artiklan II.9 sääntöjen mukaan ja pist n tehty kansainvälisten kirjanpitkäytäntöjen sekä edunsaajan mien kirjanpitkäytäntöjen mukaisesti. Pikkeuksellisista kuluista n ltava tsitteet lppuraprtintivaiheessa. 5

6 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v C. Tuen vähentäminen heikn, sittaisen tai myöhäisen tteutuksen vuksi KT arvii nk hanke tteutettu heiksti, sittain tai myöhässä edunsaajan timittaman lppuraprtin; hankkeen tutteiden ja tulsten; maidenvälisiin pint- ja kulutustilaisuuksiin sallistuneiden yksittäisten henkilöiden raprttien (js pätee kyseiseen hankkeeseen) perusteella. KT vi myös käyttää jstain muusta asianmukaisesta lähteestä saatua tieta, jka sittaa että hanketta ei le tteutettu spimuksen ehtjen mukaisesti. Muita tiednlähteitä vivat lla KT:n tekemät seurantakäynnit tai timiststa käsin tai paikalla tehtävät tarkastukset. Lppuraprtti arviidaan käyttäen laatukriteerejä, jiden perusteella vi saada krkeintaan 100 pistettä. Js lppuraprtin pisteet jäävät alle 50 pisteen, KT vähentää lpullisen tuen määrää heikn, sittaisen tai myöhäisen tteutuksen vuksi siitäkin hulimatta, että kaikki ilmitetut timinnt lisikin tteutuneet ja lleet kulukelpisia. Lppuraprtti arviidaan yhdessä mahdllisten liikkuvuusjaksihin sallistuneiden raprttien kanssa ja arviinnissa käytetään yhteistä laatukriteerilistaa, jssa keskitytään seuraaviin asiihin: missä määrin timinta tteutettiin hyväksytyn hakemuksen mukaisesti timintjen laatu tutteiden ja tulsten laatu sallistujien ppimistulsten ja vaikutusten laatu vaikutus sallistuviin rganisaatiihin kun kyseessä n pint- ja kulutustiminnt: liikkuvuusjaksjen tukemisen käytännönjärjestelyjen laatu: valmennus, seuranta ja sallistujien tuki ulkmaanjaksn aikana; sallistujien ppimistulsten tunnustamis- /tdistamisjärjestelyjen laatu tteutettujen tulstenlevitystimien laatu ja laajuus hankkeen mahdllinen laajempi vaikutus sellaisiin yksilöihin ja rganisaatiihin, jtka eivät sallistuneet hankkeeseen suraan. Heikkn, sittaiseen tai myöhästyneeseen hankkeen tteutukseen liittyvä vähennys tehdään tukikelpisten kulujen lpullisesta määrästä ja vähennys n: 25 % js lppuraprtin pistemäärä n nämä pistemäärät mukaan lukien; 6

7 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v % js lppuraprtin pistemäärä n nämä pistemäärät mukaan lukien; 75 % js lppuraprtin pistemäärä n 0-25 nämä pistemäärät mukaan lukien. III. Yksikkökustannuksissa käytettävät krvaussummat Avaintimi 2 Vain kulujen väliset strategiset kumppanuushankkeet 1. Hankkeen hallint ja tteutus Tuki hankkeen vetäjän työlle: 500 EUR / kuukausi Tuki muiden sallistuvien rganisaatin työlle: 250 EUR / sallistuva rganisaati / kuukausi 2. Maidenväliset hankekkukset Kun matkaetäisyys n km: 575 EUR / sallistuja / kkus Kun matkaetäisyys n 2000 km tai enemmän: 760 EUR / sallistuja / kkus Hum. matkaetäisyydellä tarkitetaan lähtöpaikan ja khdepaikan välistä etäisyyttä 7

8 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v Immateriaaliset tutkset Vain hjelmamaat Jhtaja Opettaja/kulut taja/tutkija/ nuristyönteki jä Ammattihenkilö Hallinthenkilökunta Eurmäärä / päivä Alankmaat, Irlanti, Itävalta, Liechtenstein, Luxemburg, Nrja, Rutsi, Tanska Belgia, Islanti, Is-Britannia, Italia, Ranska, Saksa, Sumi Espanja, Kreikka, Kyprs, Malta, Prtugali, Slvenia, Tšekin tasavalta Bulgaria, entinen Jugslavian tasavalta Makednia, Kratia, Latvia, Liettua, Pula, Rmania, Slvakia, Turkki, Unkari, Vir Tulstenlevitystilaisuudet 100 EUR / paikallinen sallistuja (= sallistujat siitä maasta, missä tilaisuus pidetään) 200 EUR / ulkmainen sallistuja (= muista maista tulevat sallistujat) 5. Maidenväliset pint- ja kulutustilaisuudet a. Matkatuki Kun matkaetäisyys n km: 275 EUR / sallistuja Kun matkaetäisyys n km tai enemmän: 360 EUR / sallistuja 8

9 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v Hum. matkaetäisyys tarkittaa yhdensuuntaista etäisyyttä lähtöpaikasta khdepaikkaan, kun taas eurmäärä kattaa matkatuen edestakaiseen matkaan khdepaikkaan. b. Yksilötuki Lyhyet tilaisuudet Lyhyet henkilökunnan kulutustilaisuudet Lyhyet piskelujakst (mnimutliikkuvuus, ppilaiden lyhyet vaihtjakst) 14. päivään saakka: 100 EUR / päivä / sallistuja päivä: 70 EUR / päivä / sallistuja 14. päivään saakka: 55 EUR / päivä / sallistuja päivä: 40 EUR / päivä / sallistuja Pitkät tilaisuudet Pitkäkestiset petus- ja kulutusjakst 14. päivään saakka: B1.5 / päivä / sallistuja päivä: B1.6 / päivä / sallistuja päivä - 12 kuukautta: B1.7 / päivä / sallistuja Oppilaiden pitkät ulkmaanjakst B1.8 kuukausi / sallistuja 9

10 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v Vastaanttava maa Pitkäkestiset petus- ja kulutusjakst Oppilaiden pitkät ulkmaanjakst eura / päivä eura / kuukausi B1.5 B1.6 B1.7 B1.8 Alankmaat Belgia Bulgaria entinen Jugslavian tasavalta Makednia Espanja Irlanti Islanti Is-Britannia Italia Itävalta Kreikka Kratia Kyprs Latvia Liechtenstein Liettua Luxemburg Malta Nrja Prtugali Pula Ranska Rmania Rutsi Saksa Slvakia Slvenia Sumi Tanska Tšekin tasavalta Turkki Unkari Vir

11 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v c. Kielivalmennustuki 150 EUR / sallistuja IV. Tsitteiden timittaminen Artiklan II.27 mukaisesti edunsaajalle vidaan tehdä spimukseen liittyviä tarkastuksia, mukaan lukien tilintarkastukset. Tarkastusten tarkitus n tdentaa, että edunsaaja n käyttänyt tukea spimuksen ehtjen mukaisesti, jtta lpullinen tukimäärä, jhn edunsaaja n ikeutettu, vidaan määritellä. Täten edunsaajalle vidaan tehdä seuraavanlaisia tarkastuksia: Lppuraprtin tarkastus (final reprt check): KT tarkastaa timistssaan lppuraprtin ja määrittelee sen perusteella tuen lpullisen määrän, jhn edunsaaja n ikeutettu. Tämä tarkastus tehdään kaikissa tapauksissa; Timistssa tehtävä tarkastus (desk check) : tsitteiden perusteellinen tarkastaminen KT:n tilissa, yleensä lppuraprtintivaiheessa tai sen jälkeen, js KT n valinnut k. spimuksen Eurpan kmissin edellyttämien timisttarkastusten tantaan tai tarkastettavaksi sen man riskinhallinta-arviinnin perusteella. Paikalla tehtävä tarkastus (n the spt check): edunsaajan tilissa tai muussa hankkeen tteuttamisen kannalta asianmukaisessa paikassa tehtävä tarkastus. Tällainen tarkastus tehdään js KT n valinnut spimuksen Eurpan kmissin edellyttämien paikalla tehtävien tarkastusten tantaan tai tarkastettavaksi sen man riskinhallinta-arviinnin perusteella. Paikalla tehtäviä tarkastuksia n kahdenaisia: Tteutuksenaikainen tarkastus (n the spt check during actin): tarkastus tehdään hankkeen tteuttamisen aikana; Tteutuksenjälkeinen tarkastus (n the spt check after actin): tarkastus tehdään sen jälkeen kun hanke n päättynyt ja yleensä lppuraprtin tarkastamisen jälkeen; Alla levassa taulukssa määritellään, mitä KT tarkastaa kussakin kululukassa eri tarkastustyypeissä. KT vi kuitenkin pyytää tarvitsemiaan tsitteita tai tdistusaineista tarkastustyypistä riippumatta Edunsaajan n timitettava tarkastusten vaatimat tsitteet alkuperäisinä. Js edunsaajalla ei le lain mukaan valtuuksia lähettää alkuperäisiä tsitteita lppuraprtin tarkastuksen yhteydessä tai timisttarkastukseen, se vi lähettää kpit alkuperäisten sijaan. KT palauttaa alkuperäiset tsitteet edunsaajalle tutkittuaan ne. 11

12 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v Kululukka Lppuraprtin tarkastus Timisttarkastus Tteutuksenaikainen paikalla tapahtuva tarkastus Tteutuksenjälkeinen paikalla tapahtuva tarkastus Hankkeen hallint ja tteutus Lppuraprtti Hankkeen tulkset syötetty tulstenlevitystietkantaan (Disseminatin Platfrm) Lppuraprtti määritellyt tsitteet Timintjen ja sallistujien tteutuma ja tukikelpisuus Lppuraprtti määritellyt tsitteet Edunsaajan kirjanpitn Maidenväliset hankekkukset Lppuraprtti Lppuraprtti määritellyt tsitteet Timintjen ja sallistujien tteutuma ja tukikelpisuus Lppuraprtti määritellyt tsitteet Edunsaajan kirjanpitn Immateriaaliset tutkset Lppuraprtti Hankkeen tulkset syötetty tulstenlevitystietkantaan (Disseminatin Platfrm) Lppuraprtti määritellyt tsitteet Timintjen ja sallistujien tteutuma ja tukikelpisuus Lppuraprtti määritellyt tsitteet Edunsaajan kirjanpitn Tulsten levitystilaisuudet Lppuraprtti Lppuraprtti määritellyt tsitteet Timintjen ja sallistujien tteutuma ja tukikelpisuus Lppuraprtti määritellyt tsitteet Edunsaajan kirjanpitn Maidenväliset pint- ja kulutustilaisuudet Lppuraprtti Lppuraprtti määritellyt tsitteet Timintjen ja sallistujien tteutuma ja tukikelpisuus Lppuraprtti määritellyt tsitteet Edunsaajan kirjanpitn Erityistarpeide n tuki Lppuraprtti Lppuraprtti Artiklassa II.16.4 määritellyt tsitteet Timintjen ja sallistujien tteutuma ja tukikelpisuus Lppuraprtti Artiklassa II.16.4 määritellyt tsitteet Edunsaajan kirjanpitn 12

13 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v Kululukka Lppuraprtin tarkastus Timisttarkastus Tteutuksenaikainen paikalla tapahtuva tarkastus Tteutuksenjälkeinen paikalla tapahtuva tarkastus Pikkeukselliset kulut Lppuraprtti Artiklassa II.16.4 määritellyt tsitteet Lppuraprtti Artiklassa II.16.4 määritellyt tsitteet Timintjen tteutuma ja tukikelpisuus Lppuraprtti Artiklassa II.16.4 määritellyt tsitteet Edunsaajan kirjanpitn 13

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

Vahingot ja varkaudet

Vahingot ja varkaudet CmpleteCare Yleistä Vahingt ja varkaudet Vakuutusturvan ehdt Tässä asiakirjassa eritellään vahinkturvan, varkausturvan ja niiden yhdistelmäturvan sisältö. Vakuutuskirjastanne ja saamastanne Dellin laskusta

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Zertifizierungsges.m.b.H. TODISTUS PÄTEVÖITYMISESTÄ Sertifiintihjelma: pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Eurppalaisen tutkintjen viitekehyksen (Eurpean Qualificatin Framewrk, EQF) tas 2 LOPULLINEN VERSIO

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa...

Lisätiedot

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä Raprtti 24.2.2015 Väkivaltainen ekstremismi Sumessa tilannekatsaus 1/2015 Tiivistelmä Väkivaltaista ääriajattelua ja siihen viittaavia merkkejä havaitaan sumalaisissa lukiissa ja ammattikuluissa. Varsinaisia

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

Talousasiat. KA1 - Liikkuvuus 2014

Talousasiat. KA1 - Liikkuvuus 2014 Talousasiat KA1 - Liikkuvuus 2014 Budjetin kululuokat Matkatuki (Travel) kilometritaulukon mukaan/matkan pituus/ / henkilö Organisointituki (Organisational support) /henkilö Yksilötuki (Individual support)

Lisätiedot

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta 7. Učni načrti p psameznih učnih entah Attachment 3 MedInt: Terveydenhultalan tulkkauksen alustava petussuunnitelma englanninkielisen yhteisen petussuunnitelmamallin phjalta Tampereen ylipist Maaliskuu

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

Kaija Rensujeff. "Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!"* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa

Kaija Rensujeff. Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Kaija Rensujeff "Uusia mahdllisuuksia ja pieniä läpimurtja!"* - taitelijat vuden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Työpapereita - Wrking Papers 42 Taiteen keskustimikunta - Arts Cuncil f Finland

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA ASIANTUNTIJAPALVELUSTA Sisällys 1. Hankinnan perustiedt...

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11.

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11. 5 2013 25.10.2013 Krjaushanke haltuun - kiertue Kuvlassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. - Eväitä nnistuneeseen krjaushankkeeseen s. 2 Kiinteistömessut 13.11. Ilmittaudu messumatkalle Helsingin Messukeskukseen,

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot