KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA"

Transkriptio

1 Turun Kiinteistöliikelaits KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti päätöksessään , että kiinteistötimialan tulee laatia mennessä tarkemmat hjeet tehtävistä, vastuista, kustannusseurannasta ja raprtinnista rakennushankkeiden tteuttamisessa. Tämän selvityksen tarkastelu ja hjeet n rajattu kskemaan rakennushankkeen päävaiheista rakentamisen hjausta sekä vastaan- ja käyttööntta. Rakentamisen hjaus pitää sisällään rakentamisen jhtamisen, työmaavalvnnan, maksuliikenteen hallinnan sekä lisä- ja muutstyöt. Vastaan- ja käyttööntt pitää sisällään urakkasuritusten vastaantn ja khteen luvutuksen käyttäjälle. Rakennushankkeen päävaiheista tarkastelun ulkpulelle n rajattu tarveselvitys, hankesuunnittelu, investintipäätös, suunnittelun valmistelu, suunnittelun hjaus, rakentamisen valmistelu ja takuuaika. Pisrajatut päävaiheet edeltävät varsinaisen rakennushankkeen tteutusta paitsi takuuaika, jka seuraa varsinaisen rakennushankkeen tteutuksen jälkeen. Tässä selvityksessä kerrtut menettelyt sveltuvat parhaiten investintihankkeisiin, jtka tteutetaan kknaisurakkana tai jaettuna urakkana. Ns. ST-urakihin (suunnittele ja tteuta) ja integrituihin prjektitteutuksiin (IPT-hanke) kuvatut menettelyt eivät kaikilta sin svellu suraan sellaisinaan. Tällaisia hankkeita kskevat erityismenettelyt tulee kuvata hanketta kskevan prjektisuunnitelman yhteydessä. Sama kskee hankkeita, jissa vukranantaja räätälöi tilat kaupungille sveltuviksi. 2. Viiteaineist Viiteaineist mudstuu rakennushankkeissa svellettavaksi tulevista säädöksistä, kaupungin mista säännöistä ja hjeista sekä rakennusalalla yhteisesti svituista spimusehdista ja tehtäväluettelista. Säännökset: Rakentamisen yleinen hjaus perustuu lain, asetuksen ja rakentamismääräysten tasisiin säännöksiin. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sitä kskevassa asetuksessa vat rakentamista kskevat vaatimukset, jiden tarkitus n varmistaa rakentamiselta edellytetty vähimmäistas. Näitä kskevat tarkemmat määräykset vat Sumen rakentamismääräyskkelmassa, jka sisältää täydentäviä säännöksiä ja hjeita maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä asetukseen. Asetuksena annetut ja Sumen rakentamismääräyskkelmaan ktut rakentamista kskevat säännökset vat velvittavia. Ministeriön antamat hjeet sen sijaan eivät le velvittavia. Muu nudatettava keskeinen säännöstö liittyy mm. työturvallisuuteen, vertusmenettelyyn ja julkisiin hankintihin. Maankäyttö- ja rakennuslaki (Sumen säädöskkelma 132/1999) Maankäyttö- ja rakennusasetus (Sumen säädöskkelma 895/1999) Työturvallisuuslaki (Sumen säädöskkelma 738/2002) Valtineuvstn asetus rakennustyön turvallisuudesta (Sumen säädöskkelma 205/2009) Laki julkisista hankinnista (Sumen säädöskkelma 348/2007) Laki tilaajan selvitysvelvllisuudesta ja vastuusta ulkpulista työvimaa käytettäessä (1233/2006)

2 Sumen rakentamismääräyskkelma: RakMK A1, Rakentamisen valvnta ja tekninen tarkastus (Ympäristöministeriö 2006) Laki vertusmenettelystä (Sumen säädöskkelma 1558/1995) Kaupungin mat säännöt ja hjeet: Kaupungin mat säännöt ja hjeet vat lunteeltaan jhtsääntöjä, jhtsääntöihin lukeutuvia yleissääntöjä tai vusittain vahvistettavia hjeita. Kaupungin mat säännöt löytyvät JutseNet:in säännöstöstä. Kaupungin hallintsääntö (Kv ) Kiinteistöliikelaitksen jhtsääntö (Kv ) Kiinteistötimialan viranhaltijiden timivaltuuksien vahvistaminen (Kilajk ) Työmaakkuksissa tdettujen lisä- ja muutstöiden tilaaminen liikelaitsjhtajan päätös ) Tilahankkeiden tarveselvitys ja hankesuunnitteluhjeet (Kv ) Talusarvin nudattamista kskevat hjeet 2014 (Kv ) Mena kskevan laskun kehitys maksukelpiseksi ja kirjauskypsäksi tsitteeksi (Kaupunginkanslia/Taluskeskus/Laskp ) Kiinteistöliikelaitksen menjen hyväksymisikeudet (Kilajk ) Alle hankintjen kilpailutuksen valintakriteerit (liittyy kansallisen kynnysarvn ylittävään hankintaa) (Timialajhtajan päätöspöytäkirja ) Muu viiteaineist: Muu viiteaineist kstuu rakennusalalla yleisesti nudatettavista spimusehdista ja tehtäväluettelista. Yhteistä näille n, että niiden valmisteluun ja hyväksymiseen vat laajasti sallistuneet alan järjestöt. Spimusehdt ja tehtäväluettelt n julkaistu Rakennustietsäätiö RTS:n ja sen mistaman Rakennustiet Oy:n timesta RT Net tietpalvelussa (ent. RT-krtist) ja/tai Infra Net tietpalvelussa. Rakennusurakan yleiset spimusehdt YSE 1998 (RT / Infra )) Knsulttitiminnan yleiset spimusehdt KSE 2013 (RT / Infra ) Hankkeen jhtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettel HJR 12 (RT / Infra ) Talnrakennustyön työmaavalvnnan tehtäväluettel (RT ) Maa- ja vesirakennustyön työmaavalvnnan tehtäväluettel (RT / Infra ) Taltekniikkatöiden valvnnan tehtäväluettel (RT ) Muuta viiteaineista ei kaikilta sin svelleta kaupungin investintihankkeissa suraan sellaisenaan, vaan niistä n jitain pikkeuksia, jtka n aina kerrttu urakka- tai knsulttispimuksissa. Sumessa ei le rakennusurakkaa spimustyyppinä kskevaa lainsäädäntöä. Kauppalaissa rakennusurakka n rajattu kauppalain säännösten sveltamisalan ulkpulelle. Maankäyttö- ja rakennuslaissa n asetettu tiettyjä velvitteita rakennushankkeeseen ryhtyvälle, mutta laissa ei kuitenkaan säännellä urakkaspimuksen sapulten välistä suhdetta. Rakennuttajan ja urakitsijan välinen spimussuhde määräytyy yleensä rakennusurakan yleisten spimusehtjen mukaan. Vakiehdt tulevat urakkaspimuksen saksi viittauksen perusteella. Tärkeimpinä vakiehtina vidaan pitää YSE 1998-ehtja, jtka n laadittu svellettavaksi elinkeinnharjittajien välisiin urakkaspimuksiin. YSE-ehdt vat kattavuutensa ja yksityiskhtaisuutensa pulesta verrattavissa lainsäädäntöön ja niillä n hyvin vakiintunut asema rakennusalalla. Vakiehtjen lisäksi rakennusurakkaan svelletaan ikeustimilain säännöksiä ja spimusikeuden yleisiä periaatteita. 3. Rakentamisen hjaus -päävaihe Rakentamisen hjauksen tarkitus n suunnitelmallisesti jhtaa ja valva rakentamista teknisten, taludellisten ja ajallisten tavitteiden mukaisesti. Rakentamisen hjaukseen kuuluu rakentamisen jhtaminen työmaakkuksineen ja katselmuksineen, rakentamisen tekninen, taludellinen ja ajallinen valvnta ennakksuunnitteluineen

3 maksuliikenteen hallinta lisä- ja muutstöiden hallinta Rakentamisen hjauksen lpuksi tehdään päätös, että rakennuskhde n edennyt suunnitelmien mukaisesti niin pitkälle, että varsinainen vastaan- ja käyttööntt vidaan alittaa. Rakentamisen jhtaminen: Rakentamisen jhtamisen tavitteena n jhtaa, hjata ja seurata prjektia niin, että investinti tteutuu laadultaan virheettömästi, taludellisesti ja ikea-aikaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa rakennuttamisen rganisinnista. Rakennuttamistyö vidaan tehdä milla rakennuttajaresursseilla tai teettää kknaan tai sin käyttäen ulkpulisia rakennuttajapalveluita. Maankäyttö- ja rakennuslaki velvittaa, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä n hankkeen vaativuus humin ttaen riittävät edellytykset hankkeen tteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. Kiinteistöliikelaitksen rakennuttamispäälliköt (infrapalvelut / tilapalvelut) nimeävät kunkin hankkeen tteuttamisesta vastaavan rganisaatin: Prjektipäällikkö, jka vastaa hankkeen tteutuksesta Valvja(t), jka valv spimuksen mukaista tteutusta Turvallisuuskrdinaattri. Rakennuttajan n nimettävä jkaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskrdinaattri. Kun rakennusalue luvutetaan urakitsijalle (päätteuttajalle), vidaan tässä yhteydessä järjestää tilaajan ja urakitsijan välinen käynnistämiskkus/alituskatselmus, jssa perehdytetään rakennushankkeeseen ryhtyvään spimussuhteessa levat urakitsijat khteeseen. Tilaisuudesta laaditaan tarvittaessa pöytäkirja. Mikäli rakennusluvassa n sitä edellytetty, kutsutaan klle virallinen alituskkus ennen rakennustyön alittamista. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee spia kunnan rakennusvalvntaviranmaisen kanssa alituskkuksen ajankhdasta ja kutsua kkus klle. Alituskkuksessa tulee lla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjhtaja. Alituskkuksen puheenjhtajana timii rakennusvalvnnan edustaja. Alituskkuksesta laaditaan alituskkuspöytäkirja/-ilmitus. Infrahankkeissa ei yleensä edellytetä rakennuslupaa, jten alituskkus pidetään ilman rakennusvalvntaviranmaista ja alituskkuksen puheenjhtajana timii rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja. Rakennustöiden edistyessä sapulet pitävät säännöllisesti työmaakkuksia, jihin sallistuvat rakennuttajan edustaja, käyttäjän edustaja, suunnittelijat ja eri urakitsijiden edustajat. Työmaakkuksista laaditaan pöytäkirja. Työmaakkuksessa mm. verrataan töiden tteutumista laadittuun aikatauluun sekä tehdään merkinnät kunkin urakitsijan sen hetkisestä työvaiheesta ja työmaavahvuudesta. Lisäksi kkuksessa käsitellään sapulten kkukselle ilmittamat asiat, kuten dtettavissa levat lisä- ja muutstyöt sekä niiden vaikutukset urakka-aikaan ja urakkahintaan. Pöytäkirjaan tettu humautus katstaan yleisten spimusehtjen tarkittamaksi kirjalliseksi humautukseksi. Infrahankkeissa kkuksiin sallistuvat vain tilaajan ja pääurakitsijan edustajat sekä laiteperaattrien edustajat tarvittaessa. Rakennusluvassa n vitu edellyttää tiettyjä katselmuksia esim. laiteasennuksista. Tällöin katselmukset pidetään, kun työvaihe n tehty. Katselmus vidaan myös pitää työmaan tilanteen tai siihen liittyvän seikan tteamiseksi. Urakkaspimuksessa n vitu määritellä laadullisia katselmuksia esim. elementtikatselmus. Katselmusta vi pyytää kumpikin sapuli. Yleensä pyytäjänä n se sapuli, jka kats etunsa sitä vaativan. Katselmuksen tarkituksena n kirjata tilanne työmaalla, eikä katselmuksissa yleensä le tarvetta tehdä asiaa kskevia päätöksiä. Katselmus vi lla esim. suunnitelmakatselmus, jssa tdetaan suunnitelmavalmius ennen töiden alittamista. Työmaavalvnta:

4 Työmaavalvnnan tarkituksena n varmistaa yhteistiminnalla ja valvnnalla urakitsijiden työsuritusten spimuksen mukaisuus teknisesti, taludellisesti ja ajallisesti. Tilaajan tulee kirjallisesti ilmittaa urakitsijalle timivaltaiset edustajansa sekä heidän valtuutensa. Urakitsija vi kääntyä urakkasuritusta kskevissa asiissa tilaajan timivaltaisen edustajan puleen yhtä pätevästi, kuin js asiassa lisi käännytty suraan tilaajan puleen. Tilaajan edustajan ja valvjan tehtäviin vaikuttava tekijä n urakkamut. Kknais- tai yksikköhintaurakka vat valvnnan salta erilaisia kknaisuuksia. Työmaavalvnnan lähtöaineista vat suunnitelmat, työselitykset, urakkaspimukset, maksuerätaulukt ja budjetit. Työmaavalvntaan kuuluvat seuraavat valvntatehtävät: yleisvalvnta, työmaan turvallisuuden ja ympäristön valvnta, ajallinen valvnta, teknisen tteutuksen laadunvalvnta, taludellinen valvnta, dkumentinti, käytönpastuksen valvnta sekä mahdlliset muut valvntatimenpiteet. Muut valvntatimenpiteet vivat lla esim. taltekniikkatöiden valvntatimenpiteitä, jllei niille le erikseen nimetty erikisvalvjaa. Työmaavalvja timii rakennuttajan edustajana työmaalla ja dkumenti havaintnsa työmaapäiväkirjaan. Valvja mm. antaa valtuuksiensa puitteissa urakitsijille spimusasiakirjjen selventämistä kskevia ja työnsuritukseen liittyviä hjeita, jita urakitsijiden tulee nudattaa. Antamansa hjeet, luvat tai määräykset ja muut rakentamiseen liittyvät merkittävät seikat valvjan tulee antaa kirjallisesti esim. merkitsemällä ne työmaapäiväkirjaan. Valvnnan yhteydessä tehdään kk ajan sittaisia hyväksymispäätöksiä urakitsijiden työn suhteen. Pääsääntö n, että urakitsija tarkastaa itse suritusvelvllisuuteensa kuuluvan työn laadun sekä krjaa mahdlliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luvutusta. Urakitsijan n ilmitettava tilaajan edustajalle havaitsemistaan virheistä urakkasurituksessa ja timenpiteistä niiden krjaamiseksi. Tilaajan laadunvalvnta khdistuu urakitsijan timinnan laadun ja työn laadun valvntaan. Urakan alkuvaiheessa keskitytään urakitsijan tekemien laatusuunnitelmien ja työsuunnitelmien tarkastamiseen ja sen varmistamiseen, että urakitsija tekee ne. Kun urakan aikana rakenteet alkavat valmistua, seurataan urakitsijan laatumittausten etenemistä ja tehdään mahdllisia pistkkeita. Tilaajan edustajan tehtävänä n hulehtia, että urakitsija tekee laatimissaan laatusuunnitelmissa yksilöidyt laadunvalvntamittaukset ja raprti niistä tilaajalle. Raprtinti tapahtuu mm. työmaapäiväkirjissa ja työmaakkuksissa. Tilaajan tulee esittää urakitsijalle suullinen tai kirjallinen reklamaati, js urakitsija ei timi urakassa urakka-asiakirjjen tai hyväksytyn laatusuunnitelman mukaisesti tai js työn tai sen san tuls ei vastaa urakka-asiakirjissa asetettuja vaatimuksia. Reklamaatimudt vat seuraavat: suullinen reklamaati työmaapäiväkirjamerkintä työmaakkusmaininta kirjallinen reklamaati Vakavat puutteet urakitsijan timinnassa tai työn laadussa jhtavat kirjalliseen reklamaatin. Reklamaati, jssa pyydetään vastaamaan esitettyihin kysymyksiin, sitetaan urakitsijan jhdlle ja siihen pyydetään määräajassa kirjallinen vastaus. Tilaajan tahlta tapahtuva valvnta ei rajita eikä vähennä urakitsijan spimuksenmukaista vastuuta. Maksuliikenteen hallinta: Maksuliikenteen hitamisen perustana vat urakkaspimukset ja maksuerätaulukt. Rakennuttaja tarkistaa urakitsijiden esittämien laskujen hyväksyttävyyden. Laskun sittaman työn tekemisen varmistaa työmaavalvja. Laskun hyväksyttävyyden selvittyä lasku hyväksytään ja se maksetaan eräpäivän mukaan. Maksut kirjataan hankkeen kustannusseurantaan.

5 Edellytykset esitetyn laskun hyväksymiselle: työvaihe tehty valvjan vastaanttmerkintä prjektipäällikön tarkastusmerkintä rakennusaikainen vakuus timitettu maksuerä n urakkaspimuksen mukainen Lisä- ja muutstyöt: Lisä- ja muutstyöt vat töitä, jtka lisäävät tai muuttavat urakitsijan alkuperäistä suritusvelvllisuutta. Tällaisia töitä ei saa ryhtyä tteuttamaan ennen kuin niiden sisällöstä ja vaikutuksesta urakkaan n kirjallisesti svittu. Rakennussuunnitelmien muuttamista kskevia tahdnilmaisuja vat ikeutettuja antamaan vain ne henkilöt, jtka n nimenmaan tätä tehtävää varten urakitsijalle ilmitettu. Muutstyöllä tarkitetaan työtä, jka muuttaa urakkaspimuksessa svitun työn sisältöä. Urakitsija n velvllinen tteuttamaan tilaajan vaatimat muutstyöt, elleivät ne lennaisesti muuta urakkasuritusta tisen lunteiseksi. Muutkset n selvästi sitettava urakitsijalle. Lisätyöllä tarkitetaan pulestaan työtä, jka tehdään svitun surituksen lisänä. Lisätyöspimus slmitaan sillin, kun kknaishintaperusteisessa työssä urakitsijan spimusvelvllisuus (työn suritemäärä) lisääntyy. Yksikköhintaurakassa määrämuutkset krvataan tai hyvitetään spimuksen mukaisilla yksikköhinnilla. Lisä- ja muutstöitä vidaan jutua tteuttamaan mm. puutteellisten tai virheellisten suunnitelmien vuksi. Syynä vi usein lla myös epätarkat lähtötiedt, jihin saadaan tarkempi selvyys vasta työn kuluessa kun pintarakenteita n rikttu. Esim. infrahankkeissa n melk tyypillistä, että maan pinnan alla levat kerrkset ja rakenteet vivat tuda yllätyksiä kasvattavat lisä- ja muutstöitä. Lisä- ja muutstöissä prsessi etenee seuraavasti: Havaitaan tarve lisä- tai muutstyölle Lisä- ja muutssuunnitelmien teettäminen Tilaaja teettää tarvittavat suunnitelmat Suunnitelmamuutkset ja niiden hyväksyminen Suunnitelmamuutkset hyväksyy prjektipäällikkö/vastaava rakennuttaja työmaalla tai rakennuttamispäällikkö hankintavaltuuksien mukaisesti. Muutkset jtka muuttavat hyväksyttyjä katu- tai puistsuunnitelmia tudaan uudelleen nähtäville ja hyväksyttäväksi. Lisä- ja muutstyötarjusten käsittely pääsääntönä n, että tarjukset annetaan kirjallisina Valmistellaan muutsten edellyttämät päätökset ja selvitykset hankintavaltuuksien mukaisesti Lisä- ja muutstöiden hyväksyminen hankintavaltuuksien mukaan selvitys jhtkuntaan Tiedtetaan suunnittelijita ja urakitsijita muutksista ja päätöksistä. 4. Vastaan- ja käyttööntt -päävaihe Vastaan- ja käyttööntt -päävaiheen tarkitus n vastaanttaa rakennuskhde urakitsijalta ja samalla varmistua rakennuksen laadusta (suunnitelmien mukaisuudesta) sekä luvuttaa khde varsinaisille käyttäjille kuluttaen ja pastaen. Infrahankkeiden vastaanttmenettely pikkeaa jnkin verran talnrakennushankkeista, kska infrahankkeissa ei yleensä edellytetä viranmaisen lppukatselmusta. Vastaantt

6 Työn valmistuttua pidetään khteessa viranmaisten lppukatselmus, jssa tdetaan, vatk rakennusluvan ehdt tulleet täytetyiksi. Ennen tätä n vitu pyytää viranmaisilta j käyttöönttlupa, jnka perusteella lppukäyttäjä n vinut alkaa kalustaa tilja. Ei svellu infrahankkeisiin. Tämän jälkeen pidetään vastaantttarkastus, jssa tarkastetaan, vastaak urakitsijan suritus urakkaspimuksessa svittua. Vastaantttarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, jhn liitetään luettel tarkastuksessa havaituista puutteista ja virheistä. Sekä urakitsijalla että tilaajalla n ikeus pyytää vastaantttarkastusta sen jälkeen, kun spimuksen tarkittama työ n niin valmis, että mahdllisesti kesken tai surittamatta levat työt ehditään tekemään valmiiksi ennen vastaantttarkastusta. Lisäksi edellytyksenä n, että viranmaiset vat antaneet ennen vastaantttarkastusta vähintään käyttöönttluvan. Infrahankkeissa urakitsija pyytää tarkastuksen. Rakennus vidaan ttaa käyttöön heti, kun se n viranmaisten lppukatselmuksessa hyväksytty ja sapulten välisessä vastaantttarkastuksessa vastaantettu. Khde n vitu ttaa vastaan vähäisin puuttein ja puutteiden krjaaminen tdennetaan jälkitarkastuksissa. Ellei vastaantttarkastuksessa le selvitetty kaikkia sapulten välisiä taludellisia suhteita, vastaantttarkastuksen jälkeen pidetään taludellinen lppuselvitys, jssa spijapulten väliset maksusuhteet järjestetään lpullisesti. Lppuselvitystilaisuudessa vidaan käsitellä vain sellaiset vaatimukset, jtka asianmainen n perusteiltaan esittänyt viimeistään vastaantttarkastuksessa. Käyttööntt Tilahankkeissa käyttööntn tarkituksena n luvuttaa rakennus käyttäjille ja ylläpitäjille ja pastaa sekä kuluttaa rakennuksen käyttäjät ja ylläpitäjät käyttämään ja hitamaan rakennusta ja sen järjestelmiä ikein. Infrahankkeissa käyttööntt tarkittaa urakkasurituksen vastaantn jälkeen urakkakhteen ttamista käyttöön. Urakitsijan n laadittava tai laadituttava ennen rakennushankkeen päättymistä rakennuskhteen ylläpita, hulta, kunnssapita ja krjaamista kskevat kirjalliset käyttö- ja hult-hjeet. Käyttööntn tehtävien tteutumista valv rakennuttajan edustaja, jka hulehtii, että eri sapulet hitavat svitut velvllisuutensa käyttöönttn liittyen: järjestetään ylläpithenkilöstön kulutus rakennuksen ylläpitvastuun siirt järjestetään käyttäjien kulutus 5. Kustannusseuranta ja raprtinti Kustannusseuranta Kullekin Kiinteistöliikelaitksen investintiprjektille n avattu ma investintitilausnumer kaupungin talushallinnssa käytettävään SAP-timinnanhjausjärjestelmään. Investintitilausnumerlle n budjetitu talusarvivuden budjettisumma ja investintitilausnumerlle kirjataan investintiprjektille khdistuvat ment. Hankkeiden kustannusseurannasta vastaa kunkin hankkeen prjektipäällikkö / vastaava rakennuttaja. Tilapalveluissa n prjektipäälliköillä käytössä prjektinhallintahjelmana Haahtela-Kehitys Oy:n Rakennuttamistiet, jssa vidaan SAP:in tietja tarkemmin hallinnida rakennusprjekteja. Rakennuttamistiedssa seurataan yksittäisiä investintiprjekteja ja tähän prjektiin kuuluvia urakita. Rakennuttamistiedssa vat myös hankkeita kskevat kirjalliset dkumentit (spimukset, pöytäkirjat ym.). Infrapalveluissa ei le tällä hetkellä käytössä erityistä prjektinhallintahjelmaa ja hankkeiden hallinninnissa n käytössä SAP:n tiedt ja Excel-taulukt. Infrapalvelujen prjektinhallintahjelman (SAP-PS) hankinnasta n parhaillaan käynnissä prjekti. Uusi prjektinhallintahjelma n tarkitettu lähinnä hankkeiden taluden hallintaan ja uusi hjelma n tarkitus myöhemmin ttaa käyttöön myös tilahankkeiden taluden hallinnassa. Infrahankkeiden prjektinhallinnan tukena käytetään jatkssa myös M-Files hjelmaa, jhn tallennetaan hankkeita kskevat kirjalliset dkumentit ja piirustukset. M-Files hjelma n käytössä myös Ympäristötimialalla, jllin sen käytöstä saadaan synergiahyötyjä.

7 Kustannusseuranta mudstuu seuraavista elementeistä: kustannusarvi edellisen vuden lppuun mennessä tteutuneet kustannukset kuluvan vuden talusarvi talusarvin muutkset talusarvi muutksin käyttö zz.xx.yyyy sidtut kustannukset lisätyöt yhteensä kuluvan vuden ennuste yyyy er talusarvi - kuluvan vuden ennuste er kustannusarvi tteutuneet kustannukset (kuluvan vuden ennuste + edellisen vuden lppuun mennessä tteutuneet kustannukset) Hankkeiden kustannusseurannassa havaituista pikkeamista tai uhkaavista pikkeamista raprtidaan seuraavassa kappaleessa kerrttujen menettelyjen mukaisesti. Raprtinti Investintihankkeiden raprtinnissa nudatetaan kaupunginvaltuustn hyväksymiä talusarvin nudattamista kskevia hjeita. Talusarvin nudattamista kskevat hjeet n jateltu pysyväismääräyksiin ja vusittain vahvistettaviin määräyksiin. Pysyväismääräyksissä tdetaan Kiinteistöliikelaitksen investintihjelman hankkeisiin liittyen seuraavaa: Talusarvin sitvuus Liikelaitsten investintibudjetin sitvat men- ja tulerät n merkitty rasterilla. Päätösvallasta investinnissa ja muissa pitkävaikutteisissa menissa n määrätty kaupungin hallintsäännön 32 :ssä. Kaupunginvaltuustn päättämässä kiinteistöliikelaitksen tilapalveluiden investintihjelmassa levien hankkeiden kustannusarvit ja tteuttamisaikataulut vat sitvia uudisrakennushankkeiden ja yli 1 milj. eurn peruskrjaushankkeiden salta. Alle 1 milj. eurn peruskrjaushankkeiden tteuttamisesta ja aikataulusta pitää kiinteistöliikelaitksen antaa kaupunginhallitukselle käyttösuunnitelma. Kiinteistöliikelaitksen investintihjelmassa kaupunginhallitukseen nähden sitvia khteita vat pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen sekä muut merkittävät infrastruktuuri- investinnit. Hyväksytyn hankkeen tteuttamiseen vidaan talusarvivunna käyttää määrärahja kustannusarvin ja aikataulun puitteissa tehkkaan ja taludellisen tteutuksen edellyttämällä tavalla. Hyväksyttävinä kustannuksina tetaan humin myös indeksinusu hankkeen käyttöönttn saakka sekä kustannusarvin puitteissa suritetut takuukrjaukset käyttööntn jälkeen takuuajan puitteissa. Hankkeiden tteutumisesta ja kustannuksista n esitettävä selvitykset kaupunginvaltuustlle ennen talusarvivuden päättymistä hyväksyttäviksi. Timenpiteet talusarvissa pysymiseksi Timielinten tulee jatkuvasti arviida man timialansa taluden ja timinnan tteutumista ja esittää kaupunginhallitukselle niiden phjalta välittömästi tai savusikatsausten yhteydessä timenpiteet talusarvissa pysymiseksi. Muutkset talusarvin ilman kaupunginvaltuustn päätöstä Jhtkunta päättää liikelaitksen talusarvin tehtävistä muutksista kaupunginvaltuustn sitvasti asettamien taludellisten tavitteiden rajissa. Talusarvin nudattamista kskevien hjeiden vusittain vahvistettavissa määräyksissä n hjeistettu talusarvivuden aikana tapahtuvaa raprtintia:

8 Timinnan ja taluden kehittymisen raprtinti kaupunginvaltuustlle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle Kaupunginvaltuustlle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan savusikatsaukset timinnan ja taluden kehittymisestä klme kertaa vudessa tilikauden aikana. Neljäs timinnan ja taluden tteutumisesta annettava raprtti n tilinpäätös Osavusikatsauksissa raprtidaan kaupunginvaltuustn sitviksi vahvistamien tavitteiden ja talusarvilausekkeiden tteutuminen. Lisäksi savusikatsauksiin sisällytetään kaupunginvaltuustlle tiedksi annettavat tavitteet ja mittariarvt sekä niiden tteutumisennusteet infrmatiivisina. Ensimmäinen savusikatsaus laaditaan raprtintijakslta Osavusikatsaus, jka annetaan tukkuussa sisältää taluden katsauksen ja talusennusteen. Tinen savusikatsaus laaditaan raprtintijakslta Osavusikatsaus, jka annetaan syyskuussa sisältää timinnan ja taluden katsauksen sekä timinnallisten ja taludellisten tavitteiden tteutumisennusteet. Klmas savusikatsaus laaditaan raprtintiajalta Osavusikatsaus, jka annetaan marraskuussa sisältää taluden katsauksen ja talusennusteen. Tilinpäätös laaditaan raprtintijakslta Tilinpäätös sisältää timintakertmuksen sekä kaupungin ja knsernin tilinpäätöslaskelmat sekä talusarvin timinnallisten ja taludellisten tavitteiden tteutumisvertailut. Osavusikatsaus tulee tuda kaupunginhallituksen käsittelyyn kuuden viikn sisällä raprtintikauden päättymisestä. Kaupunginhallitus laatii tilinpäätöksen tilikautta seuraavan maaliskuun lppuun mennessä. Timinnan ja taluden kehittymisen kuukausiraprtinti Timialajhtajat ja liikelaitsjhtajat raprtivat timinnan ja taluden kehittymisestä malle lautakunnalleen tai jhtkunnalleen kuukausittain. Timialajhtajan ja liikelaitsjhtajan tulee erikseen annettavan aikataulun ja hjeen mukaisesti raprtida timialansa timinnasta ja taludesta kaupunginjhtajalle sekä hulehtia siitä, että kaupunginjhtajalla n valvntaa varten riittävät tiedt timialan timinnasta. Tilahankkeiden salta n raprtintihjeistusta lisäksi Tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluhjeissa: Tteutusvaiheen seuranta Hankkeen tteutusvaiheen aikana Kiinteistötimialan tilapalveluiden jhtajan tulee seurata hankkeen etenemistä kuukausittain. Kustannusten seurantavelvllisuus n krstettu hankkeissa, jtka eivät perustu kilpailutettuihin kustannuksiin. Tteutuksessa ilmenevät ngelmat Mikäli hankkeen tteutuksessa ilmenee ngelmia, kuten uhkaava kustannusarvin ylittyminen, aikataulun venyminen tai vastaava, Kiinteistötimialan timialajhtajan tulee: tarvittavien lisäselvitysten jälkeen infrmida viipymättä tilajhtajaa, jka saattaa asian kaupungin jhtryhmän tietn, tarvittavien lisäselvitysten jälkeen saattaa asia Kiinteistöliikelaitksen jhtkunnan tietn, jka tekee tarvittaessa ehdtuksensa jatktimenpiteistä edelleen kaupunginhallitukselle.

9 Kiinteistötimialan timialajhtajan tulee tarvittaessa käyttää ulkpulista asiantuntemusta erityistekniikkaa kskevissa kysymyksissä. Juridisissa kysymyksissä tulee knsultida knsernihallinnn lakiasiat - vastuualuetta, jka päättää mahdllisesta ulkpulisen asiantuntemuksen hankinnasta. Kiinteistöliikelaits raprti investintihjelmasta ja investintihjelman hankkeista edellä esitettyjen määräysten mukaisesti Kiinteistöliikelaitksen jhtkunnalle, jsta raprtit etenevät edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustlle. Lisäksi timinnasta ja taludesta raprtidaan kaupunginjhtajalle sekä tilahankkeiden tteutuksessa ilmenevistä ngelmista tilajhtajalle. Kiinteistöliikelaitksen sisällä raprtintivastuut investintihankkeissa menevät seuraavasti: Hankkeesta vastaava prjektipäällikkö / vastaava rakennuttaja raprti rakennuttamispäällikölle (infrapalvelut / tilapalvelut) Rakennuttamispäällikkö raprti tulsaluejhtajalle (infrapalvelut / tilapalvelut) Tulsaluejhtaja raprti timialajhtajalle Sekä infrapalvelujen että tilapalvelujen rakennuttamisyksiköissä pidetään viikittain yksikköpalavereja, jissa raprtidaan investintihankkeisiin liittyvistä ajankhtaisista asiista. Puheenjhtajana yksikköpalavereissa timii rakennuttamispäälliköt. Palavereista laaditaan muistit Edellä kerrttujen kaupungin sisäisten raprttien lisäksi Kiinteistöliikelaits raprtin kuukausittain Verhallinnlle rakennusurakista työmaakhtaisesti (=investintiprjekti) astui vimaan rakentamiseen liittyvä tiednantvelvllisuus verttajalle. Määräysten mukaan rakennustöiden tilaajalla n velvllisuus ilmittaa tietja Verhallinnlle rakentamiseen liittyvistä urakista ja urakitsijista. Urakkatietina n ilmitettava urakkaspimusta kskevaa tieta (esim. spimussapulet, kknaissumma, kest) ja urakkaspimukseen liittyvää tapahtumatieta (esim. laskutettu määrä ilmitusjakslta). Kukin tilaaja ilmittaa kuukausittain Verhallinnlle, keneltä n tilannut rakentamispalvelua. Turun kaupungin raprtintiin n ensivaiheessa lutu ma erillinen ilmitusalusta. Raprtinti n jatkssa tarkitus integrinti paremmin käytössä leviin/käyttöön tuleviin hjelmiin (SAP-PS). 6. Rakennushankkeissa vaikuttavat taht: tehtävät, vastuut ja valtuudet Kaupunginvaltuust Hyväksyy Kiinteistöliikelaitksen investintihjelman kaupunginvaltuustn nähden sitvat sat (merkinnällä kv). Hyväksyy investintihjelman sitvien sien muutkset (kv). Kaupunginhallitus Esittää kaupunginvaltuustlle hyväksyttäväksi Kiinteistöliikelaitksen investintihjelman kaupunginvaltuustn nähden sitvat sat. Esittää tarvittavat muutkset Kiinteistöliikelaitksen investintihjelman kaupunginvaltuustn nähden sitviin siin. Hyväksyy Kiinteistöliikelaitksen investintihjelman kaupunginhallitukseen nähden sitvat sat (merkinnällä kh) Hyväksyy investintihjelman sitvien sien muutkset (kh) Kiinteistöliikelaitksen jhtkunta Kiinteistöliikelaitksen jhtkunta esittää investintiehdtuksen kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustlle esitettäväksi. Hyväksyy kuntalain mukaisesti Kiinteistöliikelaitksen talusarvin hyväksymisen yhteydessä investintihjelman sen jälkeen kun kaupunginvaltuust n hyväksynyt investintihjelman kaupunginvaltuustn nähden sitvat sat. Jhtkunnan tulee jatkuvasti arviida man timialansa taluden ja timinnan tteutumista ja esittää kaupunginhallitukselle niiden phjalta välittömästi tai savusikatsausten yhteydessä timenpiteet talusarvissa pysymiseksi. Esittää kaupunginhallitukselle tarvittavat muutkset Kiinteistöliikelaitksen investintihjelmaan.

10 Päättää sellaisten suunnittelu-, urakka- ja hankintaspimusten tarjuspyynnön sisällöstä valintakriteereineen ennen tarjuspyynnön julkaisemista, jiden arvnlisävertn hankintahinta ylittää Päättää suunnittelu-, urakka- ja hankintaspimuksista, jiden arvnlisävertn hankintahinta ylittää Yli hankintjen tarjuspyyntöä ei saa julkaista ennen kuin sen hyväksymistä kskeva päätöspöytäkirja n ilmitettu jhtkunnalle tt-ikeuden käyttämistä varten. Timialajhtaja Esittelee Kiinteistöliikelaitksen investintihjelman jhtkunnalle. Tilahankkeiden salta investintihjelmaesityksen laadintaan n sallistunut knsernihallinnn tilajhtaja. Timialajhtaja raprti timinnan ja taluden kehittymisestä jhtkunnalleen kuukausittain. Timialajhtajan tulee erikseen annettavan aikataulun ja hjeen mukaisesti raprtida timialansa timinnasta ja taludesta kaupunginjhtajalle sekä hulehtia siitä, että kaupunginjhtajalla n valvntaa varten riittävät tiedt timialan timinnasta. Mikäli hankkeen tteutuksessa ilmenee ngelmia, kuten uhkaava kustannusarvin ylittyminen, aikataulun venyminen tai vastaava, Kiinteistötimialan timialajhtajan tulee: - tarvittavien lisäselvitysten jälkeen infrmida viipymättä tilajhtajaa, jka saattaa asian kaupungin jhtryhmän tietn, - tarvittavien lisäselvitysten jälkeen saattaa asia Kiinteistöliikelaitksen jhtkunnan tietn, jka tekee tarvittaessa ehdtuksensa jatktimenpiteistä edelleen kaupunginhallitukselle. Päättää suunnittelu-, urakka- ja hankintaspimuksista, jiden arvnlisävertn hankintahinta ei ylitä ttaen humin, että yli hankintjen tarjuspyyntöä ei saa julkaista ennen kuin sen hyväksymistä kskeva päätöspöytäkirja n ilmitettu jhtkunnalle ttikeuden käyttämistä varten. Tekee päätöspöytäkirjan eurn hankintjen tarjuspyynnöistä valintakriteereineen. Em. hankintjen yleisistä valintakriteereistä n tehty päätöspöytäkirja Mikäli hankinnassa käytetään esittelytekstin mukaista valintakriteereitä, ei hankinnan valintakriteereistä tehdä erillistä päätöspöytäkirjaa. Erityiskriteereitä vaativien hankintjen kriteereistä tehdään kuitenkin erillinen päätöspöytäkirja. Infrapalvelujen ja tilapalvelujen tulsaluejhtajat Hankkeen tteutusvaiheen aikana Kiinteistötimialan tilapalvelujen jhtajan tulee seurata hankkeen etenemistä kuukausittain. Kustannusten seurantavelvllisuus n krstettu hankkeissa, jtka eivät perustu kilpailutettuihin kustannuksiin Tulsaluejhtajat raprtivat timialajhtajalle investintihjelmassa ja yksittäisissä prjekteissa tapahtuneista tai ennustettavista pikkeamista. Päättää suunnittelu-, urakka- ja hankintaspimuksista, jiden arvnlisävertn hankintahinta ei ylitä ttaen humin, että yli hankintjen tarjuspyyntöä ei saa julkaista ennen kuin siitä n ilmitettu timialajhtajalle timialajhtajan edellyttämällä tavalla. Infrapalvelujen ja tilapalvelujen rakennuttamispäälliköt Raprti investintihjelman ja tarvittaessa yksittäisten prjektien etenemisestä tulsaluejhtajalle. Raprti investintihjelmassa ja yksittäisissä prjekteissa tapahtuneista tai ennustettavista pikkeamista tulsaluejhtajalle Päättää suunnittelu-, urakka- ja hankintaspimuksista, jiden arvnlisävertn hankintahinta n enintään ttaen humin, että yli hankintjen tarjuspyyntöä ei saa julkaista ennen kuin siitä n ilmitettu tulsaluejhtajalle tämän edellyttämällä tavalla. Nimeävät kunkin investintihankkeen tteuttamisesta vastaavan rganisaatin: prjektipäällikkö, valvja(t), turvallisuuskrdinaattri. Prjektipäällikkö / vastaava rakennuttaja vastaa urakkaspimuksista ja kknaisuuden valvnnasta timii työmaakkusten puheenjhtajana timii svittaessa prjektin turvallisuuskrdinaattrina. vastaa prjektin kustannusseurannasta ja raprtinnista vastaa lisä- ja muutstyöprsessista. Infrahankkeissa n valtuudet tilata lisä- tai muutstyö arvltaan enintään Raprti prjektien etenemisestä rakennuttamispäällikölle

11 Raprti prjekteissa tapahtuneista pikkeamista rakennuttamispäällikölle pitää khteiden vastaantttilaisuudet ja taludelliset lppuselvitystilaisuudet ja hyväksyy niistä tehtävät pöytäkirjat Valvja Timii rakennuttajan edustajana työmaalla Hulehtii, että urakitsija pitää työmaapäiväkirjaa ja valvja merkitsee siihen kaikki merkittävät tapahtumat Tarkastaa maksuerätaulukn mukaisten maksujen edellytyksenä levat työsuritukset Tekee laskuihin vastaanttmerkinnät Knsernihallinnn tilajhtaja Tilajhtaja valmistelee yhteistyössä Kiinteistötimialan tilapalvelujen kanssa investintiesityksen Kiinteistöliikelaitksen jhtkunnalle. Esittelijänä timii Kiinteistötimialan timialajhtaja Tilajhtaja hyväksyy saltaan Pienet investinnit -listan ennen sen saattamista Kiinteistöliikelaitksen jhtkuntaan hyväksyttäväksi ja edelleen saatettavaksi kaupunginhallitukselle tiedksi. Mikäli hankkeen tteutuksessa ilmenee ngelmia, kuten uhkaava kustannusarvin ylittyminen, aikataulun venyminen tai vastaava, Kiinteistötimialan timialajhtajan tulee tarvittavien lisäselvitysten jälkeen infrmida viipymättä tilajhtajaa, jka saattaa asian kaupungin jhtryhmän tietn.

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015. Toimitilahankkeiden esittely

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015. Toimitilahankkeiden esittely TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015 Timitilahankkeiden esittely Jensuun Tilakeskus Siilaisen terveyskeskuksen peruskrjaus ja laajennus Hanke käsittää vanhan terveysaseman saneerauksen ja laajentamisen nykypäivän

Lisätiedot

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi).

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi). 1 TIEDONANTOPOLITIIKKA MALLI 1 Jhdant Pörssiyhtiöiden, viranmaisten ja pörssin mudstama työryhmä n yhteistyössä IR-yhdistys r.y:n edustajien kanssa laatinut yleisen tiednantplitiikka-mallin ja päätöksentekpuita

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA LUONNOS / TAITEILIJA VASTAA TEOKSEN VALMISTAMISESTA JA VALMISTUTTAMISESTA

TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA LUONNOS / TAITEILIJA VASTAA TEOKSEN VALMISTAMISESTA JA VALMISTUTTAMISESTA TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA LUONNOS / TAITEILIJA VASTAA TEOKSEN VALMISTAMISESTA JA VALMISTUTTAMISESTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Taiteilija Taiteilijan nimi Y-tunnus Osite

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan.

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan. 1 (5 ) Gasum Energiapalvelut Oy TEHOTEMPO ALKAEN (svelletaan yli 1,2 MW:n laitksiin) 1. KAASULIITTYMÄ 1.1 Timituskhde ja timitusraja Timituskhteen paikka määritellään mittauslaitteistn sijainnin mukaan.

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 2014

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 2014 KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 014 (SAVONLINNAN KAUPUNKI/ ITÄ-SAVON SAIRAAN HOITOPllRIN KY) ~ Perusterveydenhulln jast 18.1.013 3_6 Ssiaalijast 18.1.013 45

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 Krjaus- ja energia-avustushje 2016 28.1.2016 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuden 2016 krjausavustuksia myönnettäessä nudatetaan lakia asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

RAPI: Reaaliaikaisen tiedonluovutusrajapinnan mahdollisuudet ja haasteet

RAPI: Reaaliaikaisen tiedonluovutusrajapinnan mahdollisuudet ja haasteet RAPI: Reaaliaikaisen tiednluvutusrajapinnan mahdllisuudet ja haasteet Lppuraprtti Tiednluvutusrajapinnan esiselvitys Versi 1.0H Laatija Tiednluvutusrajapinnan esiselvitys -prjekti 13.3.2012 Sisällysluettel

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen Vahvistettu hallituksen jastssa 19.8.2009 15 Liite nr 2/2009 2 Sisällysluettel: 1. Timeentultuen

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1. Myllypuro-Vartiokylän tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki)

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1. Myllypuro-Vartiokylän tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) Lastensujelun kehittämisverkst pääkaupunkiseudulla KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lmake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: Lakisääteinen Lapsikeskeinen Laadukas Myllypur-Vartikylän tiimi (Itäinen perhekeskus,

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA

TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA LUONNOS / tilaaja maksaa teksen valmistamisen ja valmistuttamisen 1. SOPIJAOSAPUOLET Taiteilija Taiteilijan nimi Y-tunnus Osite Puhelinnumer

Lisätiedot

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Hakuhje Talussi ja budjetinlasku 2012/13 INTENSIIVIKURSSIN TALOUSSÄÄNNÖT Intensiivikurssin tuen piiriin laskettavat kulut n vitava tdeta jälkikäteen

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT Erasmus+-Yuth in Actin Avaintimi 3 Nurten ja nurisalan päättäjien väliset tapaamiset I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIIN BUDJETTIKOHTIIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT I.1 Yksikkökrvausten

Lisätiedot

Arvioijana toimiminen

Arvioijana toimiminen Arviijana timiminen Arviinti prsessina Tutkintjen ert arviinnissa Lutettava dkumentinti Arviinti prsessina Ennen tutkinttilaisuutta Arviijien valinta, mahdllinen hyväksyttäminen Arviijien perehdytys Arviijien

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

SM:n hallinnonalan TORI-tehtävien siirtoprojektin ohjausryhmä

SM:n hallinnonalan TORI-tehtävien siirtoprojektin ohjausryhmä Pöytäkirja 1 (5) Timintsiirrt/ Mikael Jkela 22.5.2015 SM:n hallinnnalan TORI-tehtävien siirtprjektin hjausryhmä Aika tiistai 19.5.2015 kl 8:00-9:42 Paikka Helsinki, Mariankatu 9 (VM:n kkuskeskus), nh Nusukausi

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue 83657 Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.3.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

TYÖVÄLINEIDEN KÄYTTÖPÄÄTÖKSEN MUKAINEN VAATIMUSTENMU- KAISUUDEN ARVIOINTI VANHOILLE KÄYTÖSSÄ OLEVILLE KONEILLE JA KONELINJOILLE

TYÖVÄLINEIDEN KÄYTTÖPÄÄTÖKSEN MUKAINEN VAATIMUSTENMU- KAISUUDEN ARVIOINTI VANHOILLE KÄYTÖSSÄ OLEVILLE KONEILLE JA KONELINJOILLE TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Sähkötekniikka INSINÖÖRITYÖ TYÖVÄLINEIDEN KÄYTTÖPÄÄTÖKSEN MUKAINEN VAATIMUSTENMU- KAISUUDEN ARVIOINTI VANHOILLE KÄYTÖSSÄ OLEVILLE KONEILLE JA KONELINJOILLE Työn tekijä:

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009]

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009] 2009 OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 ] [Lunns 18.6.2009] Sisältö 1. Spimuksen taustaa ja tarkitus... 3 2. Spijasapulet... 3 3. Maankäytön ja liikenteen yhteensvittaminen... 4 4.

Lisätiedot